Hotărârea nr. 333/2006

HOTARAREnr. 333 din 2006-12-14 HOTARIRE 333 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZAREA CAII DE RULARE PE BD. ION MIHALACHE, STR. BUZESTI, BD. ALEXANDRU IOAN CUZA, BD. GH. DUCA, CALEA GRIVITEI"
HOTARIRE nr. 333 din 14/12/2006
HOTARIRE 333 din 14/12/2006

HOTARIRE    333 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "MODERNIZAREA CAII DE RULARE PE BD. ION MIHALACHE, STR. BUZESTI, BD. ALEXANDRU IOAN CUZA, BD. GH. DUCA, CALEA GRIVITEI"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico – economice si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii ”Modernizarea caii de rulare pe Bd. Ion Mihalache, Str. Buzesti,

Bd. Alexandru Ioan Cuza, Bd. Gh. Duca, Calea Grivitei

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si  raportul Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

            Vazand raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Cap III, sectiunea 3, art.40 al Ordonantei de Urgenta nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

            In conformitate cu art. 38, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d ” si art 46, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

          Art.1 Se aproba documentatia tehnico – economica  pentru obiectivul de investitii ”Modernizarea caii de rulare pe Bd. Ion Mihalache, Str. Buzesti, Bd. Alexandru Ioan Cuza, Bd. Gh. Duca, Calea Grivitei”, ai carui indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 Finantarea proiectului se va asigura din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.333

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

pentru obiectivul de investiții “ Modernizarea caii de rulare pe bd. Ion Mihalache, str. Buzesti, bd. Alexandru Ioan Cuza, bd. Gh. Duca, Calea Grivitei”


1. VALOAREA TOTALA (inclusiv T V A.) din care :

lucrări de construcții montaj


43.142.513 RON

36.249.773 RON


2. EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI


43.142.513 RON


3. CAPACITATI

-    Lungimea liniei de tramvai modernizata

-    Lungimea rețelei de contact

-    Peroane

-    Durata estimata de execuție


3,2 km. c.s. 3,2 km. c.s. 3 buc.

8 luni


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


Pag 2