Hotărârea nr. 332/2006

HOTARAREnr. 332 din 2006-12-14 HOTARIRE 332 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "BUCLA DE INTOARCERE TRAMVAIE LA INTERSECTIA BD. BANU MANTA CU BD. NICOLAE TITULESCU"
HOTARIRE nr. 332 din 14/12/2006
HOTARIRE 332 din 14/12/2006

HOTARIRE    332 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI A INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "BUCLA DE INTOARCERE TRAMVAIE LA INTERSECTIA BD. BANU MANTA CU BD. NICOLAE TITULESCU"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico – economice si a indicatorilor tehnico – economici pentru obiectivul de investitii ”Bucla de intoarcere tramvaie la intersectia

Bd. Banu Manta cu Bd. Nicolae Titulescu

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si  raportul Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei ;

            Vazand  raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Cap III, sectiunea 3, art.40 al Ordonantei de Urgenta nr.45/05.06.2003 , privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

            In conformitate cu art. 38, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d ” si art 46, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

          Art.1 Se aproba documentatia tehnico – economica  pentru obiectivul de investitii ”Bucla de intoarcere tramvaie la intersectia Bd. Banu Manta cu Bd. Nicolae Titulescu”, ai carui indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2  Finantarea proiectului se va asigura din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.332

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEX// /.

/, /


INDICATORI TEHNICO - ECONOM>6l_J>    //'

neutra obiectivul de investiți; '‘Bucla ae întoarcere tramvaie ia irit^gcifefed.Bani: MapȚd/£tH?c.

Nicoiae Tituiescu”    '


i. valoarea totala * înciush t.y. din care :

iucrari ae constructi; monta:

eșalonarea învtstitiei


10.467.933.10 RON

8. (A 2.3 K6 RON

i 0.46'.«33.14 RON


2 A? A CIT ATI


- Lunuimea liniei ae tramvai


0.55 km. c.e.


- „untumea reteiei ae contact


0.6 km. c.s.


Peroane


2 buc.


- Durata estimata de execuție


4 iun;


B-dul Regina Elisabeta 47. sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


Pag 2