Hotărârea nr. 331/2006

HOTARAREnr. 331 din 2006-12-14 HOTARIRE 331 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE CENTRALA TERMICA DOCTOR SION-ADAPTAREA PROIECTULUI LA CONDITIILE ACTUALE DE LIVRARE A ENERGIEI TERMICE"
HOTARIRE nr. 331 din 14/12/2006
HOTARIRE 331 din 14/12/2006

HOTARIRE    331 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE CENTRALA TERMICA DOCTOR SION-ADAPTAREA PROIECTULUI LA CONDITIILE ACTUALE DE LIVRARE A ENERGIEI TERMICE"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si indicatorilor tehnico-economici aferenti  obiectivului de investitii „Modernizare Centrala Termica Doctor Sion – Adaptarea proiectului la conditiile actuale de livrare a energiei termice”

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si  raportul Directiei Utilitati Publice;

          Vazand  raportul Comisiei Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

          In conformitate cu Cap III, sectiunea 3 , art. 40 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

          In conformitate cu art. 38(2) lit.”b”, (4) lit. ,,d ” si art. 46 (2) lit. ,,a”  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 Se aproba documentatia tehnico-economica prezentata in anexa 1 si indicatorii tehnico-economici, conform anexei 2, aferenti obiectivului de investitii „Modernizare Centrala Termica Doctor Sion – Adaptarea proiectului la conditiile actuale de livrare a energiei termice”

            Art.2 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3 Finantarea obiectivului de investitii se face din alocatii bugetare si/sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

            Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.331

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

...... ...... ...................

PRiMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    . W


REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI

SERVICIUL CERCETARE PROIECT,

Str. Constantin Radulescu - Motru nr Sector 4 - București

PROIECT NR. 5663/

DENUMIREA PROIECTULUI : Modernizare Centrala Termica .

Doctor Sion - Adaptarea proiectului la condițiile actuale de livrare a energiei termice

FAZA:

CLIENT :

PROIECTANT :


-    STUDIU DE FEZABILITATE

-R.A.D.E.T. BUCUREȘTI

-    R.A.D.E.T. - Serviciul Cercetare Proiectare

LISTA DE SEMNATURI

DIRECTOR TEHNIC:

SEF SERVICIU CERCETARE PROIECTARE

SEF COLECTIV INSTALAȚII

SEF PROIECT: -Ing. A. Bucur

-Ing. C. Dumitrache-^/7 -Sing. P. Mânu AcCfY

RADET

C-T-Eâprob Nr. DATA c.t.&.-r.aAprilie 2006


q /=,i£^Erțs(,cK 5 \WIZÂ~C-i •«<

MV \Lî\ i v

ANEXA ///


Obiectivul de investiții: Modernizare Adaptarea proiectului la condițiileGMBnn^Z.//.Lt


ca Doctor Si, a energieiNr

crt

Indicator

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

A. Varianta statica

1

Valoarea totala, din care

C+M

RON

1.165.981

528.275

2

Capacitati

Debit producere

Gcal/h

2

1,382

o

J

Durata de realizare a lucrărilor

luni

12

4

Durata normala de funcționare

ani

20

5

V enituri anuale din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

RON

310.103

310.103

6

Costuri anuale din activitatea de producere si distribuție

RON

350.064

261.337

7

Volum anual de energie termica produsa si distribuita

Gcal/an

1.652,56

1.652,56

8

Costul energiei termice produsa si distribuita

RON/Gcal

211,83

158,14

9

Profit net anual din activitatea de producere si distribuție

RON

-22.940

51.590

10

11

Rata profitului

%

19,74

Termenul de recuperare a investiției

ani

18,99

B. Varianta dinamica

1

Rata de actualizare

%

8

2

VNA (Venitul net actualizat) pe durata eficienta de funcționare

RON/20

ani

364.251

Raportul venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate

1,11


R.A.D.E.T.

Serviciul Cercetare Proiectare

Proiect nr. 5663 /1 ; Faza: SF

Modernizare CT DOCTOR SION Adaptarea proiectului la condițiile actuale de livrare a energiei termice

BORDEROU

Piese scrise si desenate

A. PIESE SCRISE

1.    Foaie de semnaturi

2.    Borderou piese scrise si desenate

3.    Comanda de proiectare

4.    Tema de proiectare

5.    Memoriu general

6.    Deviz general estimativ al investiției

7.    Analiza eficientei economice

8.    Indicatori tehnico-economici

9.    Centralizatoare valori

10.    Liste de echipamente si dotări PSI

11.    Breviar de calcul instalații termice

12.    Lista consumatori racordați

13.    Memoriu tehnic construcții

14.    Memoriu tehnic arhitectura

15.    Memoriu tehnic automatizare

16.    Memoriu tehnic contorizare

17.    Memoriu tehnic apa canal

B. Avize si acorduri


8.1

8.2

8.3

8.4

8.5

8.6 8.7 8.8. 8.9


Certificat de urbanism    nr.

Aviz PSI    nr.

Aviz sanitar    nr.

Aviz Regia de Apa    nr.

Aviz Direcția de Patrimoniu    nr.

Aviz racordare - CONEL SC Electrica    nr.

Aviz SC. DISTRIGAZ SUD SA București nr. Fisa tehnica pentru acord unic de mediu nr. Aviz Primăria Municipiului București    nr.


1814 /31.05.2005 1269 /A/ 17.06.2005 1123 / 17.06.2005 4029/ 17.06.2005 648/Z / 01.07.2005 BNRDA01923/11.07.05 10408.6 / 15.02.2006 122 /01.08.2005 887/ 2.02.2006


C. PIESE DESENATE (planșe)

1.    Plan incadrare in zona

1 :2000


2.    Schema de principiu

întocmit, Sing. P. Mânu


Cr~REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIE} TERMICE BUCUREȘTI

Str. Cavofll Vretil nr. 15, Sidat 3, București, Cod 7MW.

Telefon 314.70-00 (centrala); 3119108 (Morotariat); P«c 31130.18; Telex 10883

Nr. RC. 4400850991; Cod Rarei R381218; Cont 2S336E1 - 1278/ROL B.CB. - Rlîata a»dor 3


//9

i2


DIRECȚIA TEHNICA-Serviciul TEHNIC

Serviciul Cercetare- Proiectare R.A.D.ET D.n&l Sef Secție, Arh. Dana FANEA Comandă proiectare u Reactualizare documentație modernizare CT Dr.Sion "

13.1Z2004

APROBAT, Director TEHNIC, Ing.Adrian BUCUR

Prin prezenta vâ rugăm să dispuneți elaborarea documentației de proiectare faza SF si Pth+DE pentru reactualizarea proiectului SPC nr.5663 /1999 "Modernizare CT Dr.Sion “ cu adaptarea documentației la condițiile actuale de livrare a energiei termice si la legislația in vigoare privind achizițiile publice.

La elaborarea documentației reactualizate se va avea in vedere utilizarea echipamentelor existente in depozitul RADET, achiziționate pentru aceasta lucrare.


INTOCMIT, Ing.Tatiana ALEXE

RADET

Faza:    SF, Pth + CS

Modernizare centrala termica Refacere documentație ca urmare a reducerii consumurilor

PROPUNERE PRIVIND ADAPTAREA PROIECTULUI “MODERNIZARE CENTRALA TERMICA DOCTOR SION “LA CONDIȚIILE ACTUALE DE LIVRARE A CĂLDURII CA URMARE A REDUCERII CONSUMURILOR DATORITA

CONTORIZARH”

In urma efectuării bilanțurilor termo-energetice si a studiului de impact asupra mediului la centrale termice a rezultat necesitatea adoptării de soluții noi privind reducerea consumului de combustibil si energie termica. Soluția adoptata are ca obiectiv reducerea costului de producere a energiei termice, sporirea fiabilității utilajelor precum si asigurarea cu prioritate a incadrarii in normele ecologice naționale in ceea ce privește poluarea atmosferei cu CO si NOx la emisie.

Având in vedere ca utilajele existente in centrala termica au uzura fizica si morala înaintata, se recomanda retehnologizarea acestora.

Prin modernizarea centralei termice se va avea in vedere demontarea integrala a echipamentelor existente uzate si înlocuirea lor cu utilaje performante, funcționând automatizat;

Echipamentele existente performante, montate in centrala termica in cadrul modernizărilor parțiale (schimbătoare de căldură cu placi pentru preparare a.c.c., cazane si pompe IN-LINE) se vor refolosi in cadrul modernizării integrale.

La elaborarea proiectului de modernizare se vor lua in considerare următoarele:

1. Dimensionarea echipamentelor se va face ținând seama de necesarul de căldură si apa calda de consum al consumatorilor racordați (conform Normativ I 13, pct 9.3), cu următoarele precizări:

a)    Necesarul de apa calda 95/75°C de încălzire, se va calcula pe baza datelor privind suprafețele de schimb de căldura interioare, inventariate

.    la Serviciul Abonați si incarnarea termica unitara pe suprafața de

încălzire q = 525W/m2,h ( 452 Kcal/m2,h); conform STAS nr. 11984/83. Acest necesar se va reduce cu 15% luând in considerație condițiile de livrare a căldurii, tj = 20°C,(fata de 18°C) cu livrare permanenta (fata de livrare discontinua) si consumurile efective înregistrate in sezonul de iama 2003-2004. Aceasta măsură de reducere a capacitatii instalate este in concordanta cu prevederile Normativului 113/02, cap 9, al.9.3 care specifica ’ Capacitatea centralei termice se determina pe baza cronogramei consumurilor de căldura, alcatuita asfel incat sa satisfaca toate necesitățile de căldură in condiții nominale”

b)    Necesarul de apa calda de consum se va stabili conform STAS nr. 1478/90,Decizia 16/1991, si se va reduce cu 20 %, întrucât datele de consum reale, înregistrate pe teren ( vara, iama ) se incadreaza in aceasta reducere, ca urmare a contorizarilor individuale pe apartamente.

2

2.    Noile cazane cu care se va dota centrala termica, vor avea randamente ridicate (90-96%) asigurând o ardere completa (coeficient de exces de aer max.1,2) ceea ce conduce la reducerea consumului de combustibil si reducerea noxelor evacuate in atmosfera.

Arderea va fi controlata automatizat luând in considerație fluctuațiile de presiune din rețelele de distribuție gaze naturale.

Cazanele vor fi executate din materiale rezistente la coroziune, si se vor dota cu arzatoare modulante, pentru combustibil gazos.

Pentru asigurarea protecției la coroziune a echipamentelor, se va prevedea statie de dedurizare a apei de alimentare, cu functinare continuua si automatizata.

Capacitatea termica a cazanelor va permite funcționarea acestora cu randament maxim in perioada de vârf de consum, dar si in perioada denoapte si vara, când consumul de a.c.c. se reduce cu 60-70% conform măsurătorilor efectuate la consumator.

3.    Pentru prepararea apei calde de consum se prevăd schimbătoare de căldura cu placi performante.

Prepararea apei calde de consum in C.T. se face pentru tot debitul (cu doua schimbătoare). Instalația de preparare apa calda de consum, mai cuprinde: vase de acumulare, pompa de ridicare a presiunii cu turatie variabila, daca este necesara (in cazul in care presiunea apei reci la intrarea in instalație nu este suficienta pentru livrare a.c.c.), pompa de agent termic primar a.c.c., pompa de recirculatie, pompa de acumulare.

Pentru asigurarea a.c.c. pe timp de noapte, se vor prevedea vase de acumulare; capacitatea de acumulare se va stabili pentru o durata cat mai mare de oprire pe timp de noapte (6 + 8 ore), funcție de spațiul disponibil in centrala termica.

Se estimează ca debitul de apa calda recirculat reprezintă 1/3 din debitul de consum a.c.c.

4.    Instalații de automatizare

Instalațiile de automatizare din CT vor fi concepute pentru o funcționare fara supraveghere permanenta locala, in condiții de securitate.

Instalația de preparare agent termic de încălzire va fi dotata cu un sistem automat pentru conducerea procesului Limitarea temperaturii agentului termic primar pentru prepararea apei calde de consum la 70° la intrarea in schimbătorul de căldura, se va realiza prin amestec din retur, cu un robinet cu trei cai automat. Instalația de automatizare cu care se va dota centrala termica trebuie sa permită conectarea la un sistem central (dispecerat central) de monitorizarea datelor compatibil cu pr. ISPE/IPA pentru sistem dispecer. Datele preluate de la contoarele amplasate la consumatori, vor fi transmise la C.T. si apoi la dispecerat. Funcția de echipament de achiziție date (EAD) a controller-ului trebuie sa satisfaca toate cerințele aferente dispecerului mecano-energetic (Dispecer system termoficare din municipiul București). Se precizează ca la Dispecerul mecano-energetic se vor transmite si parametrii aferenti AMC de la instalația de alimentare cu gaze naturale si cei de la contoarele de energie termica din CT si din blocul alimentat de aceasta.

5.    Siguranța in funcționare a instalațiilor se va realiza astfel:

- pentru instalația de încălzire si a.c.c. primar se utilizează modul de expansiune

- se vor prevedea supape de siguranța si sisteme de aerisire si golire conform normativelor 113/2002; 19/1994; Ord. 58/2004; STAS 7132/86. Aerisirea instalației se va realiza cu ventile automate de aerisire.

6.    Circulația agentilor termici se va realiza cu pompe performante acționate automat. In CT se prevăd pompe cu turatie variabila pe distribuția de agent termic pentru încălzire, permițând reglarea mixta (cantitativa - calitativa) a parametrilor agentului termic transportat la consumatori, funcție de necesarul de căldură solicitat.

Se vor prevedea pompe cu răcire uscata. Pompele de rezerva se vor monta in centrala termica daca spațiul permite; când nu este posibil, se vor păstră in magazia Secției Centrale Termice.

7.    In cadrul schemei de funcționare se va prevedea separarea hidraulica a circuitelor cazanelor de circuitele de distribuție agenti termici prin intermediul buteliei de egalizare a presiunilor.

8.    Instalația de gaze naturale va fi echipata cu instalație de detecție a eventualelor pierderi de gaze naturale si un avertizor seismic, ambele acționând o electrovana de închidere a G.N., montata in exteriorul centralei termice. Echipamentele si instalația de gaze vor respecta normativele in vigoare si cerințele Distrigaz Sud (furnizorul de gaze).

9.    Materialele utilizate in cadrul modernizării vor fi:

pentru încălzire, țevile din otel fara sudura.

pentru apa rece, apa calda si recirculata țevi de otel zincat.

robinete cu obturator sferic demontabil, cu flansa

izolata termica se va realiza cu cochilii din vata minerala necaserate protejate cu tabla de aluminiu de 0,5 mm grosime.

10.    Se prevede o izolare completa a instalatei, inclusiv a schimbătoarelor de căldura cu placi, a vanelor, si a pompelor (daca furnizorul permite). Grosimea termoizolatiei va fi de 40 mm pentru conductele de tur încălzire si a.c.c. respective 30 mm pentru conductele de retur incalzire, apa recirculatie si apa rece. Izolația termica a aparatelor si canalelor de fum se va realiza cu saltele de vata minerala cusuta pe plasa de rabit (necaserate) cu grosime de 60 mm, cu aceeași protecție

11.    Se va prevedea contorizarea circuitelor de fluide (primar incalzire, apa calda de consum, recirculatie, adaos, si consum propriu CT) cu contoare uftrasonice.

12.    Se va reface grupul sanitar.

13.    Se va prevedea o camera AMC care sa asigure funcționarea in bune condiții a tabloului electric si automatizarea instalației din C.T.

14.    Racordarea cazanelor la coșul de fum din zidărie se va realiza prin intermediul canalelor de gaze de ardere execute din tabla de otel inoxidabil.

15.    Se va asigura in principal ventilația naturala in sala cazanelor si in camera AMC., si daca este necesar, in camera AMC, se va prevedea ventilație fortata. Ventilația naturala in sala cazanelor se va realiza prin prevederea de prize de aer proaspăt (cu jaluzele orizontale reglabile ) amplasate in spațiul vitrat din sala cazanelor, si se va prevedea, funcție de spațiul existent, tubulatura de ventilație pana in dreptul fiecărui arzator.

16. Lucrările de construcții vor consta in:

Rezistenta:

- demolarea postamentelor utilajelor care se dezafectează;

-    consolidarea construcțiilor sau a coșurilor, unde expertiza tehnica o va impune;

-    executarea unor ziduri antiexplozie, unde spațiul in care se amplaseaza cazanele nu se incadreaza in Ordinul 58, care cere adaptarea volumului construcțiilor la o suprafața impusa de depresurizare;

-    executarea unor camere AMC si grupuri sanitare, unde nu exista;

-    executarea de postamente si elemente de susținere noi pentru echipamente si înstalatii( conducte, armaturi).

Arhitectura:

-    refacerea finisajelor deteriorate in urma amplasării noilor utilaje;

-    reamenajarea grupului sanitar existent;

-    executarea finisajelor noi (interioare si exterioare);

-    lucrări exterioare parțiale acolo unde este cazul (tâmplarii);

-    tamplaria exterioara se va revizui si după caz se va propune înlocuirea;.

-    finisaje exterioare; se vor repara, recondiționa si inbunatati.

17. Rețelele interioare de distribuție agent termic de încălzire, apa calda de consum si a.c. recirculata, montate la plafonul C.T. si modernizate recent se vor păstra adaptandu-le la noua schema tehnologica.

Echilibrarea presiunii hidraulice pe rețeaua de apa calda de incalzire se va realiza cu prevederea de echipamente pentru contolul debitului si a presiunii diferențiale pe fiecare scara de bloc.

Director Sucursala Producere Energie Termica Ing. M.M. lonescu

R.A.D.E.T. '    '    Proiect nr. 5663 /1

Serviciul Cercetare Proiectare    Modernizare Centrala Termica

DOCTOR SION - Adaptarea proiectului la condițiile actuale de livrare a energiei termice Faza: Studiu de fezabilitate

MEMORIU GENERAL
1. Date generale
1.1. Denumirea obiectului de investiție :

“ Modernizare Centrala Termica DOCTOR SION - Adaptarea proiectului la condițiile actuale de livrare a energiei termice”

1.2.    Elaboratorul studiului de prefezabilitate :

R.A.D.E.T. București - Serviciul Cercetare Proiectare

1.3.    Ordonatorul principal de credite :

Consiliul General al Municipiului București

1.4.    Persoana juridica achizitoare :

Regia Autonoma de Distribuție a Energiei Termice - București R.A.D.E.T.    ■

1.5.    Amplasament: CT

Strada Doctor V. Sion nr.7, Sector 1, Municipiul București

1.6.    Tema, cu fundamentarea necesității si oportunității lucrării

Modernizarea centralei termice care face obiectul prezentului studiu urmărește:

-    asigurarea necesarului termic solicitat de consumatori

-    incadrarea funcționarii central ei termice in normele ecologice naționale, din punct de vedere al protecției aerului

-    reducerea consumului de combustibil pe Gigacalorie produsa

-    creșterea fiabilității utilajelor reducandu-se riscul de avarie

-    ridicarea gradului de confort oferit locatarilor

Centrala termica Doctor Sion este in prezent echipata cu utilaje tehnologice de producție indigena, la nivelul tehnic al anului de montaj, respectiv 1964, avand un grad avansat de uzura fizica si morala atat in ceea ce privește utilajele cat si conductele, armaturile, izolațiile si instalațiile aferente.

In urma măsurătorilor efectuate asupra modului de funcționare al utilajelor existente in C.T., s-au determinat:

-    randamentul arderii in cazanele existente avand valori pana la 70 %;

-    scăderea randamentului motoarelor electrice datorita uzurii mecanice mari

si a operațiilor de rebobinare;    _    ,

-    imbatranirea conductelor

In urma întocmirii bilanțurilor de mediu pe baza de măsurători in centrale termice echipate similar si cu o durata de utilizare asemanatoare, s-a evidențiat gradul de poluare a aerului, de către centralele termice. S-au constatat depășiri ale concentraților admise de noxe in aer, ia emisie si imisie, pentru oxizi de carbon, oxizi de azot, oxizi de sulf si pulberi in suspensie, acestea datorandu-se unei combustii necorespunzatoare, ca urmare a echipamentelor uzate si lipsite de elemente de control automat.

Deasemenea s-a înregistrat un conținut ridicat de CO2in gazele de ardere, la emisie cu repercursiuni asupra mediului prin efectul de sera.

In ceea ce privește impactul asupra apei si solului, centrala termica nu costituie o sursa de poluare.

Ca urmare a uzurii avansate a instalațiilor din C.T. existenta au fost.necesare numeroase lucrări de reparații si reconditionari.

Conductele existente de distribuție a apei calde de încălzire si a apei calde de consum menajer la consumatori pozate in centrala termica au fost modernizate.

Modernizarea centralei termice se realizează pe același amplasament, prin înlocuirea instalațiilor si echipamentelor existente cu echipamente noi performantemoderne.

1.7. Descrierea funcționala si tehnologica
1.7.1. OB.1. Centrala termica

Centrala termica are in prezent o capacitate termica de 2 Gcal/h si este echipata cu 2 cazane de apa calda PAG 25 funcționând cu arzatoare pentru combustibil gazos.

Prepararea apei calde de consum menajer, se face folosind doua schimbătoare de căldură cu placi, integrate in instalație din 1994 si care prezintă o stare avansata de uzura.

Schimbătoarele existente se vor înlocui cu doua schimbătoare noi care au fost deja achiziționate de Secția Centrale Termice. -

Expansiunea este preluata de un vas de expansiune deschis.

întreaga instalație funcționează fara echipament de automatizare care sa

permită o distribuție eficienta a agentului termic in instalațiile de incalzire si preparare apa calda de consum.

Modernizarea presupune asigurarea necesarului de căldură solicitat de consumatori, permițând in același timp reducerea consumului de combustibil, care scade invers proporțional cu randamentul cazanelor.

Modernizarea centralei termice duce si la :

-• reducerea emisiilor poluante datorate unei arderi complete si controlate in cazan - reducerea nivelului de zgomot in interiorul centralei prin folosirea de

echipamente silențioase.

-    - reducerea riscului de avarii si diminuarea efectelor acestora.

Centrala termica modernizata va avea capacitatea de: 1,382 Gcal/h si va produce agent termic pentru incalzire cu parametrii 95/75 °C si apa calda pentru consum menajer cu temperatura de 60 °C. Prepararea agentului termic se va realiza: cu doua cazane de apa calda Qcz1 = 1,05 Gcal/h (1,221 MW); Ctcz.2~ 0,332 Gcal/h (0,386 MW) iar prepararea a.c.c. cu doua schimbătoare de căldură cu placi, Q=0,246 Gcal/h/ schimbător si Gacc=5 m3/h /schimbător.

Cazanele se vor dota cu arzatoare modulante.

Capacitatea termica diferita a cazanelor si dotarea acestora cu arzatoare modulante va permite funcționarea acestora cu randament maxim in perioada de vârf de consum, dar si in perioada de noapte si vara, când consumul de a.c.c. se reduce cu 60-70% conform măsurătorilor efectuate la consumator.

Cazanele ce urmeaza sa echipeze centrala termica vor avea randamente peste 92%. Arderea combustibilului se produce in focar presurizat, cu reducerea

excesului de aer si reducerea entalpiei la cos prin scăderea temperaturii gazelor de ardere. Ca urmare, consumul de combustibil pe Gcal/h produsa scade considerabil.

Având in vedere ca centrala termica este amplasata in demisolul unei clădiri avand in imediata vecinătate spatii locuibile, s-a acordat aientie in considerarea ofertelor (ce stau la baza evaluărilor din acest studiu), pentru echipamente (arzatoare, pompe) cu grad de silentiozitate ridicat (sub 65 dB); s-au avut in vedere masuri pentru prevenirea transmiterii vibrațiilor către elementele construcției si a zgomotului spre spatiile alaturate centralei termice.

Procesul de ardere in cazan este complet automatizat. Apa de alimentare la cazan este preluata de ia o statie de dedurizare automatizata, amplasata in centrala termica.

Pompele pentru circulația agentului de incalzire si a.c.c. au consum redus de energie electrica si sunt pompe de tip „in linie”.

S-a prevăzut separarea circulației agentului termic in centrala, fata de circulația din rețeaua de distribuție prin intermediul buteliei de egalizare a presiunii.

Sistemul de preluarea expansiunii este de tip cu vas de descărcare deschis si pompe de adaos, cu funcționare automatizata.    -

Q)    Pentru funcționarea automata a centralei termice, echipamentele enumerate

mai sus trebuie sa fie echipate cu interfețe seriale de tip RS - 232 / 485 pentru comunicația cu controllerul.

Prepararea apei calde de consum se face cu schimbătoarele de căldură cu placi din inox cuplate cu vase de acumulare.

Atât instalația de preparare agent de incalzire cat si a.c.c. funcționează complet automatizat, parametrii urmând a fi monitorizați la un dispecerat central.

Gazele de ardere se evacueaza in atmosfera prin tiraj natural, prin coșul de zidărie existent cu dimensiuni de 1,15 x 0,75 m si inaltimea de 34 m.

1.7.2.    OB. 2 Racordul de alimentare cu energie electrica

Branșamentul electric al centralei termice se va executa conform proiectului

S.D.B.

1.7.3.    OB. 3 Post de reglare măsurare gaze

Postul de reglare măsurare al centralei termice se va executa conform proiectului DISTRIGAZ SUD S.A. BUCUREȘTI.

Lucrarea propune inlocuirea integrala a postului de reglare măsurare existent, echipat in prezent cu un contor diferențial si un regulator de presiune cu grad de uzura fizica si morala avansata, nefunctionale la presiunea mica de livrare a gazului metan.

Postul de reglare măsurare proiectat va asigura o cădere de presiune cat mai

-    mica posibil si va fi echipat cu contor cu turbina, cu corector de stare, fara ocolitor,

-    doua regulatoare de presiune, armaturi de închidere cu sfera, filtru de gaze.

Postul de reglare măsurare se va amplasa in cabina de zidărie, alaturat ' centralei termice.

2. Date tehnice ale investiției
2.1.Suprafața si situația juridica a terenului ce urmeaza a fi ocupat de obiectivul de investiții

Lucrarea de fata propune modernizarea centralei termice Doctor Sion.

Modernizarea centralei termice se executa pe actualul amplasament prin inlocuirea echipamentelor existente cu altele noi si lucrări de amenajare a unor spatii impuse de noua aparatura, recompartimentarea C.T. pentru asigurarea suprafeței vitrate pe mc de volum net de incapere conform Ordin 58 / 2004, refacerea grupului

....... sanitar si lucrări de finisaje.    -------------- .    _

Centrala termica Doctor Sion se afla in subsolul imobilului de locuințe de la aceeași adresa.- -

Suprafața ocupata de centrala termica este de 190 m2

2.2.    Date geotehnice

Conform STAS 6054-77,adancimea de inghet in.București este de 0,90 m

Din punct de vedere seismic, Mun. București se incadreaza conf. STAS 11.100/1-93, in microzona de gradul 8, iar potrivit Normativului P 100-92, in zona de calcul “C”, cu coeficientul Ks=0,20. Perioada de colt este Tc=1,5 sec

2.3.    Caracteristicile principale ale construcțiilor
2.3.1.Centrala termica

Lucrările de construcții constau in demolarea postamentelor vechi, turnarea fundațiilor si postamentelor noi, demolarea canalului de fum existent, montarea unui canal de fum metalic nou proiectat, consolidarea coșului de fum, daca expertiza o impune, separarea cu pereți de compartimentare a spațiului destinat sălii cazanelor, amenajarea unei camere AMC, a unui atelier si reamenajarea grupului sanitar. .

2.4.Structura constructiva    •/.

Centrala termica este amplasata la demisolul imobilului de locuințe de la aceeași adresa.

Construcția este realizata din materiale incombustîbile, pe o structura de stâlpi si grinzi din b.a. si pereți din beton.

Plafonul este din b.a.

Suprafața golurilor (ferestre) este de 7,20 mp.

Centrala are o suprafața de 190 mp, h liber = 3,40 m si h total = 3,75 m.

Sala cazanelor are volumul de 395 mc. _

Gradul de rezistenta la foc este II, iar categoria de incendiu “D”

2.5.Principalele utilaje din dotare

Schema de principiu cuprinde ;

-    2 cazane de apa calda =1,05 Gcal/h (1,221 MW); 95/75°C

Qcz.2= 0,332 Gcal/h (0,386 MW)

-    2 schimbătoare de căldură cu placi pentru preparare a.c.c.

Ga.c.c.=5 m3/h/sch.

-    1 modul de expansiune

-    6 pompe de circulație agent încălzire si a.c.c., tip “in line”

•    -    1 stafie de dedurizarea apei, cu funcționare continua G=1,0 m3/h

2.6.Instalații aferente construcției
2.6.1.Instalații electrice interioare si de automatizare nou proiectate

Instalațiile de forța si iluminat existente sunt necorespunzatoare.

Prin urmare, instalațiile electrice se vor demonta.

Toate utilajele nou montate, cat si instalațiile de iluminat si protecție vor fi alimentate din tabloul electric si de automatizare nou proiectat (TFA).

Funcționarea automata a centralei termice, este asigurata de un controller, montat in TFA si echipamentele de câmp (traductoare, elemente de execuție).

Controllerul asigura:

-    reglarea si controlul automat al instalației tehnologice din CT

-    achiziția automata a parametrilor necesari conducerii operative a CT si a datelor de la contoarele de energie termica aferenta CT

-    transmiterea datelor achiziționate la nivelul ierarhic superior (dispecer)

-    semnalizarea avariilor aparute in sistem    _    .......

-    preluarea comenzilor si parametrilor de la dispecer către sistem

Controllerul va comunica bidirecțional cu modulul dispecer prin interfața Ethernet,“cu p'rotocol de comunicație TCP / IP, folosind subsistemul de comunicație al Dispecer RADET (fibra optica / cablu TV).

Alimentarea cu energie electrica a TFA se va face conform documentației ELECTRICA S.A. -S.D.B.

2.6.2.Instalații de contorizare

Instalația de contorizare in CT realizează contorizarea următoarelor circuite:

a)    Contorizarea debitului si energiei termice consumate pentru încălzire nu se realizează in CT, deoarece toate cele trei ramuri care pleaca la consumatori sunt contorizate.

b)    Contorizarea debitului si a energiei termice consumate pentru prepararea

apei calde de consum.

c)    Contorizarea debitului si energiei termice de apa calda de consum recirculata.

d)    Masurarea debitului apei de adaos.    •

e)    Contorizarea debitului de agent primar pentru prepararea apei calde de consum.

f)    Contorizarea agentului termic pentru încălzirea CT.

g)    Contorizarea apei calde de consum pentru nevoile proprii CT.

2.6.3.lnstalatii apa canalizare

Modernizarea centralei termice prevede refacerea instalației interioare de canalizare funcție de noul amplasament al utilajelor.

Colectarea apelor uzate de la utilaje se realizează cu pâlnii si sifoane de pardoseala din fonta legate la o basa nou proiectata prevăzută cu o pompa de ape uzate.

Se va reamenaja grupul sanitar, alimentat cu apa calda si rece din instalația centralei termice.

Alimentarea cu apa rece a centralei termice se realizează din branșamentul existent din stafia de hidrofor alaturata.

2.6.4.lnstalatii de alimentare cu gaze naturale

Instalația de utilizare gaze naturale va asigura alimentarea cazanelor noi ce se vor monta in centrala termica.

Fiecare cazan va fi alimentat prin racord propriu ce va cuprinde armaturile necesare (robineti, ventil de funcționare, de siguranța, reductor, stabilizator, filtru, presostate, servomotor, reglare aer, puncte de măsură, etc).

Se demontează instalațiile de utilizare gaze existente.

Accesul aerului de combustie se va face din exterior, prin tubulatura de ventilare, deasupra fiecărui cazan.

Masurarea consumului de gaze naturale se va efectua cu un nou contor modern, cu turbina, cu corector de temperatura si presiune ce va inlocui pe cel existent.

Pentru spatiile din CT amplasate la interior si camera AMC se prevede o instalație de ventilație mecanica. .

2.7.Utilitati

Pentru centrala termica nu s-au prevăzut branșamente noi ale utilităților întrucât se mențin cele existente, cu excepția racordului de energie electrica. Aceasta se modifica conform proiectului de specialitate.

Alimentarea cu gaze naturale se face prin intermediul~pos,tului de reglare măsurare aferent centralei termice ce se va executa conform proiectului DISTRIGAZ SUD S.A. BUCUREȘTI.    .....

Alimentarea cu apa rece se face din rețeaua de apa rece APA NOVA prin intermediul statiei de hidrofor alaturate CT.

Contorul de apa rece se afla amplasat in CT.

Evacuarea apelor uzate se face ca si in prezent in rețeaua de canalizare oraseneasca, existenta.

3. Date privind forța de munca ocupata după realizarea investiției

Supravegherea cazanelor se efectuează permanent. Personalul de deservire este format din 3 muncitori, cate unul pe schimb.

In perioada anului (vara) când instalația de încălzire nu funcționează, nu este necesara supravegherea CT pe timpul nopții, deoarece a.c.c. este asigurata de sistemul de acumulare. Supravegherea CT se va efectua ziua in doua .schimburi.

Instalațiile de automatizare din CT vor fi concepute pentru o funcționare fara supraveghere locala, in condiții de securitate.

In momentul realizării transmisiei de date dintre CT si dispecerat, va fi posibila supravegherea funcționarii CT de la distanta.

Modernizarea CT nu conduce la suplimentarea personalului de exploatare si întreținere.

4.    Devizul general estimat al investiției Se anexeaza devizul general al investiției

5.    Principalii indicatori tehnico-economici

Centralizat, principalii indicatori sunt prevazuti in tabelul INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI.

6. Finanțarea investiției

Valoarea totala a investiției 1.165.981,00 lei (RON), va fi finanțata din fondurile bugetului de stat    .

7. Avize si acorduri

nr. 887/ 2.02.2006

nr. 1814/31.05.2005

nr. BNRDA 01923/ 25.07.2005

nr.1269/A/17.06.2005

nr. 1123/17.06.2005

nr. 4029/17.06.2005

nr. 6092 / 22.02 2006

nr. 122/01 08 2005

nr. 648 121 01 07 2005


SEF PROIECT

Sing. P. Mânu


Aviz Primăria Municipiului București

Certificat de urbanism

Aviz racordare - CON EL SC Electrica '

Aviz PSI

Aviz sanitar

Aviz Regia de Apa

Aviz SC. DISTRIGAZ SUD SA București Acord de mediu Aviz Ministerul Culturi

SEF COLECTIV

Ing. C. Dumitrache VERIFICAT Ing. V. OgiolanA

R.A.D.E.T.BUCURESTJ -Serviciul Cercetare-Proiectare

Proiect nr.5663/1

Faza: Studiu de Fezabilitate


DEVIZ GENERAL

"Modernizare CT Doctor Sion - Adaptarea proiectului la condițiile actuale de livrare a energiei termice"

sgc:


06.2CC6C9


In Lei/EURO la cursul Lei/EURO din data de 03.04.2006 = 3,5210 lei/EURO (Conf.HGR 1179/24.10.2002)

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare totala (inclusiv TVA)

Din care supusa proc.achizitie publica

-Lei-

EURO

-Lei-

EURO

1

2 ,

3

4

5

6

PARTEA I Cap.1

Cheltuieli pt.obtinerea si amenajarea terenului

1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pt.protectia mediului

0,00

0,00

TOTAL Cap.1

0,00

0,00

Cap.2

Cap.5 Alte cheltuieli

5.1.

5.1 .Organizare de șantier

17.864,00

5.073,67

17.864,00

5.073,67

5.2.

5.2.1 .Comision B.l.

5.801,00

1.647,51

Cota I.S.C.

4.226,00

1.200,28

Cota pt.Casa Sociala a Constructorilor

2.641,00

750,18

Taxe S.D.B.

218,00

62,00

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

53.275,00

15.130,69

TOTAL Cap.5

84.025,00

23.864,34

17.864,00

5.073,67

Cap.6

Cheltuieli pt.darea in exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

4.232,00

1.202,00

6.2.

Probe tehnologice

12.221,00

' 3.471,00

TOTAL Cap.6

16.453,00

4.673,00

0,00

0,00

TOTAL PARTEA I

1.165.981,00

331.150,84

836.889,06

237.685,00

Din care C+M :

528.275,00

150.035,49

528.275,00

150.035,49

1| 2

3

4

5

Șl

PARTEA ll-a

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiție

PARTEA lll-a

Fondul de rulment necesar pt.primul ciclu de producție

TOTAL GENERAL :

1.165.981,00

331.150,84

836.889,06

237.685,00

din care C+M :

528.275,00

150.035,49

528.275,00

150.035,49

Sef Colectiv Instalații,

Ving.C.Dumitrache \    b;

Sef proiect,

ing.P.Manu (_

Sef Colectiv Devizei (/ ing.O.Nicolescu

Sef Serviciu Cercetare-Proiectare, arh.D^Fanea

pag.2/2

£c63-!c.fN07 fC 2CC5C5 JO

Proiect 5663/f

Modernizare CT DOCTOR SION -Adaptarea proiectului la condițiile actuale de livrare a energiei termice Faza: SF

ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE

1. Denumirea obiectivelor de investiții - Investiția consta in adaptarea proiectului de modernizare a CT DOCTOR SION la condițiile actuale de livrare a energiei termice.

2.    Valoarea totala a investiției

Evaluarea lucrărilor necesare s-a făcut ținând seama de preturile pentru echipament si lucrările de construcții montaj. Valoarea toatala a investiției inclusiv TVA este: 1.165.981 RON din care lucrări de C + M: 528.275 RON

3.    Durata de realizare a investiției    .

Durata de realizare a investiției este de 1 an.

4.    Analiza de eficienta economica

La analiza eficientei economice s-au avut in vedere următoarele premise:

-    calculul eficientei economice s-a realizat in doua variante:

a)    varianta statica: indicatori cu caracter general si indicatori de baza

b)    varianta dinamica: indicatori calculați in conformitate cu metodologia BIRD de evaluare a proiectelor de investiții si “Ghid-ul pentru analiza cost-beneficii a proiectelor de investiții” elaborat de către Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si ISPA

Nota: Calculele efectuate fara influenta factorului timp se numesc calcule statice, iar cele care iau in considerare influenta factorului timp de numesc calcule dinamice, actualizate sau discontate.    .

întrucât investiția se realizează integral prin finanțare de la bugetul local, pentru calculul indicatorilor in varianta statica in cadrul cheltuielilor de exploatare nu se introduc cheltuielile cu amortizarea, intrucat potrivit Legii 571/20031 privind Codul Fiscal art 24, alin 4, lit e “Nu reprezintă active amortizabile bunurile din domeniul public finanțate din surse bugetare”.

La calculul indicatorilor in conformitate cu metodologia BIRD in cheltuielile de producție

■ (exploatare) nu se include fondul de amortizare intrucat prin includerea acestuia in cheltuieli s-ar realiza o dubla inregistrare (el a fost considerat cheltuiala când s-a făcut investiția, iar investiția a fost cuprinsa in efortul total).

-    perioada avuta in vedere la calculul eficientei economice este durata de viata a obiectivelor de investiții, conform clasei de încadrare din catalogul privind “Clasificarea duratei normale de funcționare a mijloacelor fixe” (H.G. 2139/2004 din M.O 46/2005).

-    Pentru determinarea elementelor de venituri si cheltuieli s-au avut in vedere:

- Tariful de producere si distribuție a energiei termice prin centrale de cvartal in vigoare aprobat din.20.02.2006, respectiv 187,65 RON/Gcal - tarif pentru populație fara TVA, din care 12,28 RON/Gcal profit

-    Indicatorii sunt calculați in cadrul tabelelor 3, 4, 5, 6 valorile acestora fiind centralizate in cadrul tabelului 6

-    Estimarea reducerii costului de exploatare in situația proiectata este calculata in cadrul tabelului nr. 1

- Pentru a se putea realiza o comparare intre nivelul veniturilor, cheltuielilor, si al profitului din situația proiectata fata de situația existenta, bugetul de venituri si cheltuieli intocmit de Secția Centrale Termice la CT Doctor Sion pe anul 2005 a fost actualizat in cadrul tabelului 2, astfel:

a)    situația existenta: valoarea consumurilor de gaze naturale, energie electrica si apa rece a fost actualizata prin utilizarea preturilor valabile la data intocmirii documetatiei.

b)    atat pentru situația existenta cat si pentru situația proiectata, veniturile din vanzarea energiei termice au fost calculate prin înmulțirea volumului de energie termica produs si distribuit de către DT Doctor Sion cu tariful de producere si distribuție a energiei termice prin CT cvartal iri vigoare la data intocmirii documentației. -■

De asemenea, intrucat in bugetul de venituri si cheltuieli la nivelul anului 2005 veniturile din vanzarea apei sunt calculate pentru consum pausal (cantitatea vanduta fiind mai mare fata de cea cumparata, anomalie datorata nefunctionarii contorului) la calculul veniturilor din vanzarea apei atat pentru situația existenta cat si pentru situația proiectata s-a avut in vedere cantitatea de apa cumparata.

5. Calculul indicatorilor tehnico-economici in varianta statica    -
5.1) Indicatori cu caracter general

a.    Volumul anual de energie termica reprezintă necesarul de energie termica aferent consumatorilor, respectiv 1.652,56 Gcal/an.

b.    Costuri totale - Reprezintă eforturile totale (umane, materiale, financiare) pentru realizarea obiectivului de investiții (table 2)

b.1 Situația existenta

Costurile totale in situația existenta reprezintă costurile de producere a energiei termice in CT Doctor Sion si sunt calculate in cadrul tabelului 2, după cum urmeazar

Costuri totale = Costuri combustibil + Costuri materiale + Costuri salariale + Costuri tichete masa + Costuri energie electrica + Costuri apa cumparata + Costuri amortizare + Alte cheltuieli + Prestații interne + Costuri telefoane


Costuri combustibil reprezintă cheltuielile cu achiziționarea gazelor naturale Costuri combustibil = Cantiatea anuala de gaze naturale consumata de către CT Doctor Sion pentru producerea energiei termice x Prețul de achiziție a gazelor naturale in vigoare la data elaborării documentației Costuri combustibil = 268.752 m3 x 0,83 RON/ m3

Costuri combustibil = 223.064 RON/an

-> Costuri materiale reprezintă cheltuielile cu materialele pentru reparații, echipamente de lucru de protecție, lavete, neoane, rulmenți, etc.

Costuri materiale = 1.274 RON/an conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul .    2005 la CT Doctor Sion

Costuri salariale reprezintă însumarea cheltuielilor cu salariile directe si a cheltuielilor cu salariile indirecte valabile la data intocmirii documentației. Cheltuielile cu salariile directe reprezintă contravaloarea salariului a 3 persoane de profesie fochist iar cheltuielile cu salariile indirecte reprezintă cota parte din salariile Secției Centrale Termice (muncitori intretinere si personal TESA) repartizate pe numărul de cazane in CT. Astfel:

Costuri salariale - Costuri salarii directe + Costuri salarii indirecte

Costuri salariale = 56.984 RON/an + 33.937 RON/an

Costuri salariale = 90.921 RON/an

Costuri cu tichetele de masa reprezintă ca si cheltuielile cu salariile indirecte, cota parte din cheltuielile cu tichetele de masa la Secția Centrale Termice (muncitori intretinere si personal TESA) repartizate pe numărul do cazane in CT

Costuri cu tichetele de masa = 4.758 RON/an conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2005 la CT Doctor Sion

Costuri cu energia electrica reprezintă consumul de energie electrica in CT Costuri cu energia electrica = Cantiatea anuala de energie electrica consumata de către

CT Doctor Sion pentru producerea energiei termice x Prețul de achiziție a energiei electrice in vigoare la data elaborării documentației

Costuri cu energia electrica = 21.173 kW x 0,36 RON/ kW

Costuri cu energia electrica = 7.622 RON/an

Costuri cu apa cumparata reprezintă consumul de apa rece pentru producerea energiei termice insumat cu consumul de apa rece in CT    •

Costuri cu apa cumparata = Cantiatea anuala de apa rece consumata de către CT Doctor

-    Sion x Prețul de achiziție a apei reci in vigoare la data

elaborării documentației

Costuri cu apa cumparata = 8.058 m3 x 1,57 RON/ m3

Costuri cu apa cumparata = 12.651 RON/an

Costuri cu amortismentele reprezintă recuperarea prin preț sau tarif a uzurii fizice a mijloacelor fixe, repartizata pe numărul de cazane din CT. Se calculează in conformitate cu prevederile legii 15/1994 si ale legii 571/2003.

Costuri cu amortismentele = 940 RON/an conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2005 la CT Doctor Sion

Alte cheltuieli reprezintă valoarea reparațiilor de contoare, a cheltuiellilor cu dezinsectia, a cheltuielilor privind taxele, impozitele, tichetele RATB

Alte cheltuieli = 3.867 RON/an conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2005 la CT Doctor Sion

Costuri cu prestațiile interne reprezintă contravaloarea cheltuielilor cu STI, cu mașinile de teren, cu manopera bobinajelor de motoare

Costuri cu prestațiile interne = 3.002 RON/an conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli ’ pe anul 2005 la CT Doctor Sion

Costuri cu telefoanele reprezintă contravalorea cheltuielilor cu convorbirile telefonice din

CT + cota parte mobil maistru, TESA si dispecerat

Costuri cu telefoanele = 1.965 RON/an conform Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2005 la CT Doctor Sion

Astfel, costurile de producere energie termica in CT Doctor Sion pentru situația existenta sunt:

Costuri producere energie termica in CT Doctor Sion in situația existenta = 223.064 RON/an + 1.274 RON/an + 90.921 RON/an + 4.758 RON/an + 7.622 RON/an + 12.651 RON/an + 940 RON/an + 3.867 RON/an + 3.002 RON/an + 1.965 RON/an

Costuri producere energie termica in CT Doctor Sion in situația existenta = 350.064 RON/Gcal, respectiv 211,831 RON/Gcal la un volum de energie termica de 1.652,56 Gcal/an    _

b.2 Situația proiectata    ,

Costuri totale = Costuri producere energie termica in CT Doctor Sion in situația proiectata + Costuri investiție    '

Costuri producere energie termica in CT Doctor Sion in situația proiectata = Costuri producere energie termica in CT Doctor Sion in situația existenta - Reduceri datorate modernizării

A. Determinarea reducerilor datorate modernizării CT Doctor Sion (tabelul 1)

Investiția contribuie la:    -.......

a)    reducerea consumului de gaze naturale

b)    creșterea cheltuielilor cu energia electrica

c)    reducerea costurilor salariale directe

d)    reducerea costurilor cu tichetele de masa    .

a)    Reducerea consumului de gaze naturale = Consumul de gaze naturale in situația existenta - Consumul de gaze naturale in situația proiectata

Reducerea consumului de gaze naturale = 268.752 m3 - 206.828 m3 ;    .

Reducerea consumului de gaze naturale = 61.924 m3, respectiv 51.397 RON/an (a se vedea tabelul 1)

La cuantificarea pierderilor de căldură s-a utilizat tariful de achizite a gazelor naturale, respectiv 0,83 RON/ m3, in vigoare la data elaborării documentației.

In concluzie, valoarea economiilor rezultate ca urmare a reducerii consumului de gaze naturale se determina astfel:    -

Reducerea consumului de gaze naturale = 61.924 m3 x 0,83 RON/ m3 Reducerea consumului de gaze naturale = 51.397 RON/an    _

b)    Creșterea cheltuielilor cu energia electrica = Consumul de energie electrica in situația proiectata - Consumul de energie electrica in situația existenta

Creșterea consumului de energie electrica = 21.173 kW -22.027 kW '

Creșterea consumului de energie electrica = 854 kW, respectiv 308 RON/an (a se vedea tabelul 1)

La cuantificarea pierderilor de căldură s-a utilizat tariful de achizite a energiei electrice, respectiv 0,36 RON/ kW, in vigoare la data elaborării documentației. .

In concluzie, valoarea creșterilor rezultate ca urmare a realizării obiectivului de investiții se determina astfel:    •'

• Creșterea consumului de energie electrica = 854 kWx 0,36 RON/ kW Creșterea consumului de energie electrica = 308 RON/an

c)    Reducerea costurilor salariale directe. In situația proiectata costurile salariale directe sunt de 56.984 RON/an si reprezintă contravaloarea salariilor a 3 fochisti. In situația proiectata, ca urmare a automatizării CT se estimează necesitatea menținerii unui fochist, ceea ce reprezintă o reducere de 66%, respectiv 37.609 RON/an din totalul costurilor salariale corespunzătoare celor 3 fochisti.

d)    Reducerea costurilor cu tichetele de masa = ((Nr mediu zile lucratoare/luna x Nr. Luni lucratoare/an x Preț tichete masa/zi x Nr. Salariati) : Nr. Total Cazane in CT cvartal) x Nr cazane in CT Doctor Sion).

Reducerea costurilor cu tichetele de masa = ((22 zile lucratoare/an x 11 luni/an x 7,15 RON/zi x 2 salariati) : 244 total cazane) x 2 cazane in CT Doctor Sion).

Reducerea costurilor cu tichetele de masa = (3.460,6 RON/an : 244 total cazane) x 2 cazane in CT Doctor Sion

Reducerea costurilor cu tichetele de masa = 28,37 RON/an reprezentând reducerea costurilor cu tichete masa repartizate CT Doctor Sion

Total reduceri - Reducerea consumului de gaze naturale - Creșterea cheltuielilor cu energia electrica + Reducerea costurilor salariale directe + Reducerea costurilor cu tichetele de masa Totaf"reduceri = 51.397 RON/an - 308 RON/an + 37.609 RON/an + 28,37 RON/an Total reduceri = 88.726,36 RON/an respectiv 53,69 RON/Gcal la un volum de energie termica de 1.652,56 Gcal/an in situația proiectata

B. Determinarea costurilor de producere energie termica in CT Doctor Sion in situația proiectata

Costuri producere energie termica in CT Doctor Sion in situația proiectata = (211,831 -53,69 RON/Gcal) x 1.652,56 Gcal/an

Cheltuieli producere energie termica in CT Doctor Sion in situația proiectata = 261.337 RON/an, respectiv 158,141 RON/Gcal

Cheltuieli totale = Cheltuieli producere energie termica in CT Doctor Sion in situația proiectata + Cheltuieli investiție

Cheltuieli totale = 261.337 RON/an + 1.165.981 /1,19 RON Cheltuieli totale = 1.241.153 RON/an

c. Venituri totale - Reprezintă însumarea rezultatelor activitatii economice in anul realizării investiției

c.1 Situația existenta

Venituri totale = Venituri vanzare energie termica + Venituri apa vanduta

a)    Venituri vanzare energie termica = Tariful de producere si distribuție a energiei termice prin centrale de cvartal, fara TVA (RON/Gcal) x Volumul anual de energie termica in situația existenta (Gcal/an)

Tariful de producere si distribuție a energiei termice prin centrale de cvartal in vigoare aprobat din 20.02.2006, respectiv 187,65 RON/Gcal - tarif pentru populație, din care 12,28 RON/Gcal profit

Venituri vanzare energie termica = 187,65 RON/Gcal x 1.652,56 Gcal/an

Venituri vanzare energie termica = 310.103 RON/an

b)    Venituri apa vanduta = Volum apa x Preț achiziție Venituri apa vanduta = 8.058 nr x 1,57 RON/mVenituri apa vanduta = 12.651 RON/an

Venituri totale = 310.103 RON/an + 12.651 RON/an

Venituri totale = 322.754 RON/an

c.2 Situația proiectata

Venituri totale = Venituri vanzare energie termica + Venituri apa vanduta + Venituri din surse bugetare pentru finanțarea investiției

a)    Venituri vanzare energie termica = Venituri vanzare energie termica din situația existenta, respectiv 310.103 RON/an

b)    Venituri apa vanduta = Venituri apa vanduta din situația existenta, respectiv 12.651 RON/an

c)    Venituri din surse bugetare pentru realizarea investiției = 1,135.98"1/1,19 RON

Venituri totale = 310.103 RON/an + 12.651 RON/'an + 1.165.981 /1,19 RON

Venituri totale = 1.302.570 RON/an

d. Profitul (beneficiul) - Reprezintă un indicator deosebit de important in aprecierea

efectului net al uriitatii prin care se asigura recuperarea capitalului cheltuit si constituirea de noi capitaluri fixe.

Profit brut = Venituri totale - Cheltuieli totale

Impozit pe profit = Cotai de impozit pe profit2 16% x Profit brut

Profit net = Profit brut - Impozit pe profit

d1 Situația existenta

Profit brut = 322.754 RON/an - 350.064 RON/an

Profit brut = -27.310 RON/an, -16,53 RON/Gcal (pierdere)

d1 Situația proiectata

Profit brut = 1.302.570 RON/an - 1.241.153 RON/an

Profit brut = 61.417 RON/an    .

Impozit pe profit = Cota de impozit pe profit3 16% x 61.417 RON/an Profit net.= 61.417 RON/an - 9.827 RON/an

Profit net = 51.590 RON/an respectiv 31,22 RON/Gcal

5.2 Indicatori de baza

a. Valoarea investiției:

Evaluarea lucrărilor necesare s-a făcut ținând seama de preturile pentru echipament si lucrările de construcții montaj. Valoarea toatala a investiției inclusiv TVA este: 1.165.981 RON din care lucrări de C + M: 528.275 RON

b.    Durata de realizare a lucrărilor de investiții: 1 an

c.    Durata normala de funcționare a obiectivului de investiții:

Durata normala de funcționare a obiectivului de investiție este 20 ani.

d.    Termenul de recuperare al investițiilor- Indicator ce exprima perioada de timp in care investiția se recuperează din profit in urma punerii in funcțiune a unor capacitati de

. producție. Referindu-se la o perioada de timp, indicatorul, in practica dar si in literatura de specialitate se mai numește si durata de recuperare a investițiilor. Pentru calculul acestui indicator se folosesc mai multe relații in funcție de destinația investiției (construirea de

-    obiective noi, modernizări, dezvoltări sau retehnologizari a unităților existente sau

asigurarea comparabilitatii cu alte variante de investiții)

/ Rezultatele acestui indicator sunt acceptabile datorita efectelor adiționale de reducere de costuri.

Pentru modernizări, dezvoltări sau retehnologizarea obiectivelor existente formula de calcul este:

i- • •    Valoarea investiției (fara TVA)

i ermenul de recuperare al investiei =---

Profitul net anual după modernizare - Profitul net anual inainte de modernizare

conform art 17 din OU 24/2005 publicata in MO 263/30.03.2005 “Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16% cu excepțiile prevăzute la art 38”

conform art 17 din OU 24/2005 publicata in MO 263/30.03.2005 "Cota de impozit-pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16% cu excepțiile prevăzute la art 38”

Raportarea valorii investiției la diferența dintre profitul înregistrat după modernizare si profitul înregistrat inainte de modernizare reprezintă numărul de ani in c^re investiția se recuperează din creșterea de profit. întrucât in situația existenta s-a înregistrat pierdere, vom calcula termenul de recuperare prin raportarea la profitul din situația proiectata, acesta reprezentând creșterea de profit.

,.    .. 1.165.981 RON/1.1-9

18,99 ani a 19 ari

/


Vermenul de recuperare al investiei --

51.590 RON/an

e. Rata profitului - Acest indicator exprima profitul anual ce se obține la 1 leu cheltuieli exploatare (rata rentabilității financiare).

Profitul net anual    1 nn

Rata rentabilității financiare = cheltuieli achiziție, transport, distnbutie *

Situația existenta: Pentru situația existenta nu se poate calcula rata rentabilității financiare intrucat s-a inregistrat pierdere.

Situația proiectata:

51.590 RON 261.337 RON X


100 = 19,74%


Rata rentabilității financiare -

5.3 Ponderea obiectivului de investiții in total sistem - calculata in cadrul tabelului nr. 6

5.4 Indicatori specifici - reprezintă calcularea valorii reducerilor datorate modernizării la nivelul tarifului de producere a enerqiei termice prin CT cvartal (calculata in cadrul tabelului nr. 1). Astfel:

a)    Cheltuieli privind combustibilul (gaze naturale) = Valoarea din cadrul tarifului avizat -Reduceri datorate modernizării obiectivului de investiții = 22.850.960 RON - 51.397 RON/an Cheltuielile privind combustibilul devin prin efectele modernizării = 22.799.563 RON/an, respectiv 112,65 RON/Gcal ceea ce reprezintă o economie de 0,25 RON/Gcal (2500 ROUGcal) la un total de energie termica distribuita de 202.400 Gcal/an.

b)    Cheltuielile privind energia electrica devin prin efectele modernizării = Valoarea din cadrul

tarifului avizat + Creșteri datorate modernizării obiectivului de investiții = 1.542.288 RON/an + 308 RON/an    '

Cheltuielile privind energia electrica = 1.542.596 RON/an, respectiv menținerea cotei de 7,62 RON/Gcal la un total de energie termica distribuita de 202.400 Gcal/ant___

c)    Cheltuieli cu munca vie = Valoarea din cadrul tarifului avizat - Reduceri datorate modernizării obiectivului de investiții reprezentând salarii directe si tichete de masa = 6.992.920 RON - 37.609 RON/an - 28,37 RON/an

Cheltuielile cu munca vie devin prin efectele modernizării = 6.955.283 RON/an, respectiv 34,36 RON/Gcal ceea ce reprezintă o economie de 0,19 RON/Gcal (1900 ROUGcal) la un total de energie termica distribuita de 202.400 Gcal/an.    '

Astfel in cadrul tarifului de producere a energiei termice prin CT cvartal valoarea economiilor este de 0,44 RON/Gcal (4400 ROUGcal), in condițiile distribuirii volumului de energie termica propus in tarif, in condițiile menținerii constante a celorlalte elemente de cheltuileli, a păstrării profitului de 12,28 RON/Gcal si a cotei de dezvoltare de 5,26 RON/Gcal, tariful pentru agenții economici se reduce de la 192,91 RON/Gcal la 192,47 RON/Gcal iar cel pentru populație de 187,65 la 187,21 RON/Gcal.

6. Calcului indicatorilor tehnico-economici in varianta dinamica

6.1 Necesitatea sf posibilitatea cuantificării factorului timp

Toate procesele economice se desfasoara in timp; in domeniul investițiilor timpul reprezintă un factor de o deosebita, importanta deoarece procesul de materializare a investițiilor in capital fix si apoi procesul de obținere a producției dar si de recuperare a cheltuielilor este dinamic, se desfasoara pe,o mare perioada de timp.

Prin natura lor investițiile se desfasoara in timp; investițiile si timpul sunt doua entitati ce nu pot fi despărțite. Cu’atat mai mult procesul general de realizare si funcționare a unui obiectiv, “viata economica” a obiectivului este un fenomen atemporal. Este deci necesara aplicarea unei tehnici adecvate care sa masoare si sa exprime influenta timpului acestui întreg proces economic. Aceasta tehnica are proprietatea de a aduce toate valorile bănești din trecut sau viitor (valori altfel necomparabile) la un singur moment (facandu-le comparabile intre ele). Acest moment este de regula, momentul actual, de unde denumirea de “tehnica actualizării”, cunoscuta din ce in ce mai mult sub denumirea de “tehnica discontarii”.

Ex: O suma de 1 leu investita la începutul anului 1 ca urmare a folosirii in procesul de producție va aduce la sfârșitul anului un profit “a” suma investita devenind 1 + a. In anul următor fondul investit (1+a) va deveni la sfârșitul anului (1+a) + a x (1+a). După “n” ani suma de 1 leu investita va echivala cu (1+a)n. Acest termen se numește factor de fructificare si folosește la aducerea in prezent a unor sume investite in trecut sau la ducerea din prezent spre viitor a unor sume investite.

Problema se pune si invers. Daca 1 leu investit in prezent devine peste “n” ani (1+a)n, atunci valoarea actuala (prezenta) a unui leu ce se va obține in anul “n” va fi 1/(1+a)n. Aceasta expresie se numește factor de actualizare si este folosita la aducerea din viitor in prezent a unei sume de 1 leu.

In ceea ce privește simbolul a, acesta reprezintă eficienta anuala a sumei unitare cheltuite; corespunde eficientei medii obținute la obiectivele similare din ramura sau subramura unde se cheltuiește suma respectiva, in literatura de specialitate fiind denumit coeficient de actualizare (rata de actualizare). Semnificația sa economica este: reprezintă profitul ce poate fi obtinut intr-un an ca urmare a sumei de un leu investita productiv la începutul acelui an. Marimea acestui coeficient nu trebuie pusa pe seama modificării preturilor care poate surveni in perioada îndelungata in care el se aplica. Marimea lui decurge din proprietatea fundamentala a oricărui proces economic ca in urma desfășurării unei activitati productive, rezultatul sa compenseze integral resursele consumate si pe deasupra sa se obțină un profit pentru societate si pentru agentul economic care a desfasurat activitatea respectiva. Specialiștii estimează ca, in condiții normale, in tara noastra marimea acestui coeficient pe ansamblul economiei naționale este de 15% cu diferențieri pe ramuri si subramuri. Coeficientul de actualizare este funcție de rata inflației, rata dobânzii, rata de risc investitional, eficienta medie.

6.2 Indicatori de eficienta economca calculați in varianta dinamica

Analiza eficientei economice s-a realizat prin metoda cost beneficiu.

Actualizarea s-a făcut la momentul luării deciziei de investiții, rata de actualizare aleasa fiind de 8%, elementele de venituri si cheltuieli fiind aduse la nivelul anului “0”, anul luării deciziei de investiții.

1. Investițiile totale actualizate -Valoarea actualizata a cheltuielilor de investiții este calculata in cadrul tabelului nr 3 pentru fiecare obiectiv in parte prin înmulțirea valorii investiției cu factorul de actualizare corespunzător anului de realizare al investiției.

2.    Profitul actualizat - Valoarea actualizata a profitului estimat pe durata eficienta de funcționare a obiectivului de investiții este calculata in cadrul tabelului 3. Aceasta valoare este corespunzătoare VNA.

3.    Indicatori de apreciere a eficientei economice a proiectelor specifici metodologiei BIRD

A.    Veniturile totale actualizate - Reprezintă valoarea actualizata (anuala si toatala) a volumului total al încasărilor dintr-o anumita perioada. Valoarea cuprinde si subvențiile, creditele primite, deoarce ele constituie sursa atrasa si întregesc fondurile agentului economic (analiza financiara). Indicatorul este calculat in cadrul tabelului 3. întrucât durata de realizare a investiției este de 1 an, veniturile in primul an sunt reprezentate de veniturile pentru realizarea investiției.


B.    Cheltuielile totale actualizate - Reprezintă valoarea acutalizata (anuala si toatala) a cheltuielilor cu investiția, producția si distribuitia energiei termice. In cheltuieli nu se introduc cele referitoare la amortizarea capitalului fix, insa se introduc cheltuielile referitoare la impozite, taxe, dobânzi, precum si sumele necesare rambursării-creditelor si dodanzilor aferente. Indicatorul este calculat in cadrul tabelului 3. întrucât durata de realizare a investiției este de 1 ao, cheltuielile din primul an sunt reprezentate de cheltuielile pentru realizarea investiției.

C.    Raportul Venituri actualizate /Costuri actualizate - Indicatorul este cunoscut si sub denumirea de “benefice/cost” si permite o comparație intre suma încasărilor realizate pe întreaga durata de funcționare a obiectivului economic si totalul cheltuielilor efectuate atat cu edificarea obiectivului cat si cu producția. Pentru a permite comparabilitatea in timp a acestor indicatori, care se obțin in timp se folosește tehnica actualizării.

1

(l + a)n


Jon + Cn)

n = 1


1

(l + a)n


Unde,

R - reprezintă raportul dintre venituri actualizate si costuri totale actualizate;

Vn - venitul obtinut in anul n (se au in vedere veniturile anuale realizate din producția de baza precum si celelalte activitati)

In - Investiția anuala

Cn - Cheltuielile anuale de producție (exploatare)

a - coeficient de actualizare

D- durata de funcționare a obictivului

n - 1,2,3.....D

Sub raportul eficientei economice proiectul de investiți poate fi acceptat numai in cazul in care R > 1. Aceasta relație exprima legea fundamentala a activitatii economice care spune ca in orice asemenea activitate trebuie sa se recupereze integral cheltuielile efectuate si sa se realizeze un anumit profit pentru investitor si pentru societate. In situația in care R = 1, rezulta ca întreprinderea isi va acoperi toate cheltuielile, dar nu va obține nici un profit, ceea ce reflecta o activitate nesatisfacatoare. Daca raportul este subunitar activitatea este total ineficienta. Acest indicator depinde si de marimea coeficientului de actualizare “a” luat in calcul. Cu cat acest coeficient este mai mic cu ata raportul dintre venituri actualizate si costuri actualizate in aceleași condiții similare este mai mare.

Indicatorul este calculat in cadrul tabelului 4 si are o valoare supraunitara. Din punctul de vedere al acestui indicator condiția de rentabilitate este îndeplinita

D. Venitul net actualizat VNA - Indicatorul permite stabilirea diferenței intre volumul total al incasarilor obținute pe întreaga perioada de funcționare a obiectivului si costurile totale (cu investiția si cu producția) in cazul in care toate valorile sunt actualziate.

Venitul net actualizat reprezintă, intr-o forma sintetica eficienta investiției destinata modernizării, retehnologizarii, restructurării sau dezvoltării producției in studiile si analizele de fezabilitate, pentru o perioada de funcționare luata in calcul si o rata de actualizare aleasa in condițiile specifice de realizare a investiției.

Calculul acestui indicator se face cu relația:

VNA = ^BixQ + ar -^lixil + ay' =    ( conf. tabel 3 )

r+1    1+Z

unde:

Bi = Vi - Ci

Vi = este valoarea totala a veniturilor in anului “i”

Ci - valoarea totala a'eosturilor producție in anul “i” (inclusiv cheltuielile cir impozitul pe profit)

li = valoarea totala a investițiilor in anul “i”

n = durata de funcționare luata in calcul in ani, considerând anul 1 anul in care apar primele cheltuieli aferente investiției d = durata in ani a perioadei de eșalonare a investițiilor a = rata de actualizare

In funcție de acest indicator sub raportul eficientei pot fi acceptate numai variantele in care venitul net actualizat este mai mare ca zero.

Indicatorul este calculat in cadrul tabelului 4 si are o valoare pozitiva. Din punctul de vedere al acestui indicator condiția de rentabilitate este indeplinita

E.    Fluxul de numerar (CASH FLOW) - Indicator ce exprima situația la zi respectiv câștigul sau pierderea pentru fiecare an luat in calcul. Relația de calcul este:

Fn = Vn - (In +Cn)

Unde,

Fn - fluxul de numerar pentru anul “n”

Vn - venitul, încasarea pentru anul “n”

Cn, In - Cheltuielile de producție (exploatare) si respectiv cheltuielile de investiție pentru anul “n”

In tara noastra fluxul de numerar este denumit venitul net. Venitul net poate fi anual sau total (caz in care este calculat pe întreaga durata de funcționare). El poate fi calculat atat in varianta statica cat si in cea dinamica.

In varianta statica formula de calcul este: VNn = Vn - (In + Cn). Coincide cu profitul brut si este calculat in cadrul indicatorilor statici.

In varianta dinamica, indicatorul se numește venitul net actualizat, indicator prezentat la punctul B.

Indicatorul in varianta statica este calculat in cadrul tabelelor 2, 3 iar in varianta dinamica este calculate in cadrul tabelului 4. Atat in varianta statica cat si in varianta dinamica in situația proiectata indicatorul are o valoare pozitiva, din punctul de vedere al acestui indicator condiția de rentabilitate este indeplinita.

F.    Rata interna de rentabilitate RIR

Rata interna de rentabilitate stabilește capacitatea unei investiții de a asigura un venit net

( profit) in perioada de calcul luata in considerație, cu totalitatea cheltuielilor efectuate si asigura in același timp, recuperarea simpla ( amortizarea ) a capitalului investit.

RIR reprezintă acea rata a dobânzii compuse care, folosita ca rata de actualizare in calcularea VNA duce la o valoare ”0” a acestuia, ceea ce inseamna ca RIR reprezintă valoarea limita a ratei de actualizare pentru care investiția mal este rentabila prin recuperarea integrala a capitalului investit fara a obține insa profit. Prin urmare RIR reprezintă dobanda maxima cu care se poate lua un credit astfel incat acesta sa poata fi returnat, sau comparat cu valoarea dobânzii bancare, daca investiția aduce un profit mai mare decât depunerea capitalului care s-ar investi la banca.

In cadrul metodologiei BIRD rata interna de rentabilitate este unul dintre cei mai semnificativi indicatori ai eficientei proiectelor de investiții deoarece exprima capacitatea investiției de a furniza profit pe intraga durata de funcționare a obiectivului, stabilind puterea economica a acestuia, respectiv profitul net ce se obține la un leu effort total, cu investiția si cu producția.

In general RIR trebuie sa fie mai mare decât rata dobânzii bancare plus o marja de siguranța.


VNA+


(VNA+ +|VNA.|)


amax = rata de actualizare pentru care VNA are valoare negativa

amin = rata de actualizare pentru care VNA are valoare pozitiva

Din calculele efectuate se observa ca investițiile sunt eficiente pe durata de funcționare normala, VNA pastrand valoarea pozitiva chiar si pentru rata de actualizare de 70%.

Sef Colectiv Instalați Termice \Jng. C. Dumitrache

Sef Colectiv Plan Ediție Ec. Rodica Ciobotarul


Sef proiect Ing. P. Mânuîntocmit

Ec. Anca Timofte


Proiect nr. 5663/1

Modernizare CT Doctor Sion - Adaptarea proiectului la condițiile actuale de livrare a energiei termice Faza: SF

Surse buget


Estimarea reducerii elementelor de cheltuieli in situația proiectata prin efectele modernizării obiectivului de investiții

Tabelul 1

UM

Situația

existenta

Situația

prciectata

A. CALCULE EFECTUATE LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

I. Determinarea reducerii cheltuielilor cu gazele naturale

1. Tarif achiziție gaze naturale

RON/m3

0,83

0,83

2. Consum gaze naturale la nivel obiectiv

m3/an

268.752

206.828

RON/an

223.064

171.667

3. Economie in privința consumului de gaze naturale la nivel obiectiv

m3/an

61.924

RON/an

51.397

RON/Gcal

31,10

II. Determinarea creșterii cheltuielilor cu energia electrica v    -

1. Preț achiziție energie electrica

RON/kW

0,36

0,36

2. Energie electrica achizitionata la nivel obiectiv

kW/an

21.173

22.027

RON/an

7.622

7.930

3. Creșteri in privința consumului de energie electrica la nivel obiectiv

kW/an

854

RON/an

308

RON/Gcal

0,19

III. Determinarea reducerii cheltuielilor cu salarii directe -j    ;    .

1. Cheltuieli cu salariile directe

Nrfochisti ■

3

1

RON/an

56.984

19.375

2. Economie in privința cheltuielilor cu salariile directe ,a nivel obiectiv

Nr fochisti

2

RON/an

37.609

RON/Gcal

22,76

IV.' DetermihareaTreducerii cheltuielilor cu tichetele de masa -

1.    Cheltuieli cu tichetele de masa

2.    Economii in privința tichetelor de masa

RON/an

4.758

4.730

RON/an

28,37

RON/Gcal

0,02

V. TOTAL economii la nivel obiectiv

RON/an

88.726,37

RON/Gcal -

53,690

B. CALCULE EFECTUATE LA NIVELUL ACTIVITATII DE PRODUCERE SI DISTRIBUITE

A ENERGIEI TERMICE PRIN CT CVARTAL

.'.1..Determinarea reducerii cheltuielilor cu combustibilul

1. Combustibil tehnologic

RON/an

22.850.960

2. Combustibil tehnologic recalculat prin efectele modernizării

RON/an

22.799.563

II. Determinarea creșterii cheltuielilor cu energia electrica

1. Energie electrica

RON/an

1.542.288

2. Energie electrica recalculata prin efectele modernizării

RON/an

1.542.596

irminarea reducerii cheltuielilor cu munca vie (salarii + tichete masa)    ■

1. Cheltuieli cu munca vie

RON/an

6.992.920

2. Cheltuieli cu munca vie recalculate prin efectele modernizării

RON/an

6.955.283

IV. Recalcularea structurii pe elemente de cheltuieli pentru tariful de producere si distribuție a energiei termice prin CT de cvartal

1. Combustibil tehnologic

RON/Gcal

112,90

112,65

RON/Gcal

0,25

2. Energie electrica

RON/Gcal

7,62

7,62

RON/Gcal

0,00

3. Cheltuieli cu munca vie

RON/Gcal

34,55

34,36

RON/Gcal

0,19

4. TOTAL economii la nivelul activitatii de producere si distribuție a energiei termice prin CT de cvartal

RON/Gcal

0,44

ROL/Gcal

4.400

RON/an

727

4.Cheltuieli totale

RON/an

35.495.293

35.494.566

RON/Gcal

175,37

175,37

V. Determinarea tarifului la nivelul activitatii producere si distribuție a energiei termice prin CT de cvartal in condițiile menținerii profitului

Cantitate energie termica produsa si distribuita (Gcal)

Gcal/an

202.400

202.400

Profit

RON/an

2.485.472

2.485.472

RON/Gcal

12,28

12,28

dota Hp HPT\jinItaro

RON/an

1.064.624

1.064.624

RON/Gcal

5,26

5,26

Tarif RON agenti economnici

RON/Gcal

192,91

192,47

Tarif RON populație

RON/Gcal

187,65

187,21

Sef Colectiv Plan Ediție

RADET-3CPProiect n^g663/l


Modernizare CT Doctor Sion -Adaptarea proiectului la condițiile actuale de livrare a energiei termice Faza: SF

Surse de finanțare: surse buget

ACTUALIZAREA BUGETULUI DE VENITURI SI CHELTUIELI LA CT DOCTOR SION LA NIVELUL PRETURILOR VALABILE LA DATA ÎNTOCMIRII DOCUMETATIEI

Tabel nr. 2

Nr.

Crt

Preț

valabil la data intocmirii documetatiei

SITUAȚIA EXISTENTA

SITUAȚIA PROIECTATA

Cantitate

Valoare

Cantitate

Valoare

1

CHELTUIELI

1

Combustibil

0,83 RON/m3

268.752 m3

223.064 RON/an

206.828 m3

171.667 RON/an

2

Materiale

1.274 RON/an

1.274 RON/an

3

Salarii

90.921 RON/an

53.312 RON/an

3.1

Salarii directe

56.984 RON/an

19.375 RON/an

3.2

Salarii indirecte

33.937 RON/an

33.937 RON/an

4

Tichete masa

i

4.758 RON/an

4.729,63 RON/an

5

Energie electrica

0,36 RON/kW

■21.173 kW

7.622 RON/ap.

22.027 kW

7.930 RON/an

6

Apa cumparata

1,57 RON/m3

8.058 m3

12.651 RON/an

8.058 m3

12.651 RON/an

7

Amortizare

940 RON/an

940 RON/an

8

Alte cheltuieli

3.867 RON/an

3.867 RON/an

9

Prestații interne

3.002 RON/an

3.002 RON/an

10

Telefoane

1.965 RON/an

1.965 RON/an

TOTAL CHELTUIELI

350.064 RON/an

261.337 RON/an

II

VENITURI

; ' \'""C    ■

1

Venituri vanzare energie termica

310.103 RON/an

310.103 RON/an

2

Venituri apa vanduta

1,57 RON/m3

8.058 m3

12.651 RON/an

8.058 m3

12.651 RON/an

TOTAL VENITURI

322.754 RON/an

322.754 RON/an

IV

Profit brut

-27.310 RON/an

61.417 RON/an

V

Impozit profit

9.827 RON/an

VI

Profit net

51.590 RON/an

Sef Colectiv Plan Ediție Ec Rodica Ciobotaru

întocmit

Ec. Anca/Dfnofte


RADET-SCP

Surse de finanțare: surse buget

CALCULUL EFICIENTEI ECONOMICE A INVESTIȚIEI REALIZATA CU SURSE DE LA BUGETUL LOCAL AL C.G.M.B.

Tabelul 3

A

CALCULUL INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI IN VARIANTA STATICA

U.M.

SITUAȚIA

EXISTENTA

SITUAȚIA

PROIECTATA

1

Volum anual energie termica produsa si distribuita

(Gcal/an)

1.652,56

1.652,56

Determinarea veniturilor

2

Preț de producere si distribuție a energiei termice prin CT cvartal

(RON/Gcal)

187,65

187,65

3

Venituri vanzare energie termica

(RON/an)

310.103

31J0.103

J.    4

Venituri apa vanduta

(RON/an)

12.651

12.651

5=^    0

Venituri din surse bugetare pentru realizarea investiției

.(RON/an)

979.816

6

VENITURI TOTALE (rd3 + rd4 + rd5)

(RON/an)

322.754

1.302.570

Determinarea cheltuielilor

9

Cheltuieli producere si distribuție energie termica prin CT cvartal

(RON/Gcal)

211,831

158,141

(RON/an)

350.064

261.337

10

Total economii ca urmare a realizării obiectivului de investiții

RON/an

88.727

11

Cheltuieli investiție (fara TVA)

(RON/an)

979.816

12

CHELTUIELI TOTALE (rd 9 - rd 10 + rd 11)

(RON/an)

350.064

1.241.153

13

Durata de realizare a lucrărilor de investiții

(luni)

12

14

Durata normala de funcționare

(ani)

20

15

Profit brut (rd 12-rd 8)

(RON/Gcal)

-16,53

37,16

(RON/an)

-27.310

61.417

16

Impozit profit (16% x rd 13)

(RON/an)

9.827

17

Profit Net (rd 14-rd 13)

(RON/an)

51.590

(RON/Gcal)

31,22

18

Termenul de recuperare al investiției (lnvestitie/(Profit Situația Proiectata -Profit Situația existenta)

(ani,

18,99

19

Rata profitului (rd 15/rd 7 x 100)

(%)

19,74

B

CALCULUL INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI IN VARIANTA DINAMICA

ik 1

VNA cu rata de 0.08%

RON in 20 ani]

364.251

2

Raportul Venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate

1,11

Sef Colectiv Plan Ediții Ec. R. Ciobotaru întocmit

Ec. Timofte Anca

AADET-SCP

Proiect nr. 5663/1

Modernizare CT Doctor Sion - Adaptarea proiectului la condițiile actuale de livrare a energiei termice Faza: SF

CALCULUL INDICATORILOR ECONOMICI IN VARIANTA DINAMICA


Surse buget

: ^TERMINAREA VENITULUI NET ACTUALIZAT (VNA)

Rata de actualizare, amin = 0,08    Tabelul 4

Venituri din surse bugelare

Venit anual din activitatile de producere si distribuție a

energiei

termice

VI

- valoarea totala a veniturilor in anul "/"

Valoarea totala a costurilor din activitatile de producere si distribuție a energiei

termice in anul

II-

Valoarea totala a investițiilor in anul"/"

Fluxul

monetar brut (Profit brut)

Impozitul pe profit

(0.16xFlux monetar brut)

Ci -

Valoarea totala a cheltuielilor

Coeficient de actualizare

(1+a)'

T1

Venituri totale actualizate

T2

Cheltuieli totale actualizate

li x (1 +a)-i (Cheltuieli de investiție actualizate)

Raportul

Venituri

actualizate/

Costuri

actualizate

VNA

(Suma T1 -Suma T2) Venitul ^et actualizat

(flux de numerar sau

cash flow in varianta dinamica)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

979.016

0

979.816

0

979.816

0

0

979.816

0,925925926

907.237

907.237

907.237

1,00

0

310.103

310.103

261.337

48.766

7.803

269.140

; 0,857338820

265.863

230.744

1,15

35.119

310.103

310.103

261.337

48.766

7.803

269.140

0,793832241

246.170

213.652

1,15

32.518

310.103

310.103

261.337

48.766

7.803

269.140

0,735029853

227.935

197.826

!

1,15

30.109

310.103

310.103

261.337

48.766

7.803

269.140

0,680583197

211.051

183.172

1,15

27.879

310.103

310.103

261.337 ■

48.766

7.803

269.140

0,630169627

195.417

169.604

1,15

25.813

310.103

310.103

261.337.

48.766

7.803

269.140

0;583490395

180.942

. 157.041

1,15

23.901

310.103

310.103

261.337

48.766

7.803

269.140

0,540268885

167.539

145.408

1,15

22.131

310.103

310.103

261.337

48.766

7.803

269.140

0;500248967

155.129

134.637

1,15

20.492

310.103

310.103

261.337

48.766

7.803

269.140

0,463193488

143.638

124.664

1,15

18.974

310.103

310.103

261.337 '

48.766

7.803

269.140

0,428882859

132.998

115.430

1,15

17.568

310.103

310.103

261.337

48.766

-7.803

269.140

0,397113759

123.146

106.879

1,15

16.267

310.103

310.103

261.337

48.766

7.803

269.140

0,367697925

114.024

98.962

1,15

15.062

310.103

310.103

261.337

•    48.766

71803

269.140

0,340461041

105.578

91.632

1,15

13.946

310.103

310.103

261.337 .

48.766

7.803

269.140

0,315241705

97.757

84.844

1,15

12.913

310.103

310.103

261.337 ;'    •

48.766

7.803

269.140

0,291890468

90.516

78.559

1,15

11.957

310.103

310.103

261.337

■    48.766

7.803

269.140

0,270268951

83.811

72.740

1,15

11.071

310.103

310.103

261.337

48.766

7.803

269.140

0,250249029

77.603

67.352

1,15

10.251

310.103

310.103

261.337 '

-    48.766

7.803

269.140

0,231712064

71.855

62.363

1,15

9.492

310.103

310.103

261.337

48.766

7.803

269.140

0,214548207

66.532

57.744

1,15

8.788

' AL

3.664.741

3.300.490

907.237

1,11

364.251

T

Sef Colectiv Plan Ediție Ec. R. Ciobotaru

întocmit

Ec. Tirflcîto Anca

RADET-SCP

Surse de finanțare: surse buget 2 DETERMINAREA RATEI INTERNE DE RENTABILITATE (RIR)

3ata de actualizare, amax = 0,7

Tabelul 5

Coeficient de actualizare

(1 +3max)

Venituri

totale

actualizate

Cheltuieli

totale

actualizate

li -

Valoarea totala a investițiilor in anul"/"

li x (1 +a)-i (Cheltuieli de investiție actualizate)

Recalcularea

VNA pentru determinarea RIR

UM

An

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

1

0,588235294

576,362

576.362

979.816

576.362

0

2

0,346020761

107.302

93.128

44.174

3

0,203541624

63.119

54.781

8.338

4

0,119730367

37.129

32.224

4.905

5

0,070429628

21.840

18.955

2.885

6

0,041429193

12.847

11.150

1.697

7

0,024370113

7.557

6.559

998

8

0,014335361

4.445

3.858

587

9

0,008432565

2.615

2.270

345

10

0,004960332

1.538

1.335

203

11

0,002917843

905

785

120

12

0,001716378

532

462

70

13

0,001009634

313

272

41

14

0,000593902

184

160

24

15

0,000349354

108

94

14

16

0,000205503

64

55

9

17

0,000120884

37

33

4

18

0,000071108

22

19

3

19

0,000041828

13

11

2

20

0,000024605

8

7

1

TOTAL

836.940

802.520

576.362

34.420

Sef Colectiv Plan Ediții Ec. R. Ciobotaru I

RADET-SCP


Proiect nr. 5663/1

Modernizare CT Doctor Sion - Adaptarea proiectului la condițiile actuale de livrare energiei termice

Faza: SF Surse buget

Indicatori tehnico-economici

Tabel 6

Nr.

Crt.

Denumire indicator

UM

Situația

existenta

Situația

proiectata

A

INDICATORI CALCULAȚI IN VARIANTA STATICA

1

Valoarea totala a investiției, din care

C+M

RON

RON

1.165.981

528.275

2

Surse de finanțare

Surse Buget

3

Capacitati:

Debit producere

Gcal/h

2

1,382

Durata de realizare a lucrărilor de investiții

Luni

12

5-

Durata normala de funcționare

' - Ani

20

6

Venituri anuale din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

RON

310.103

310.103

7

Costuri anuale din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

RON

350.064

261.337

8

Volum anual de energie termica produsa si distribuita

Gcal/an

1.652,56

1.652,56

9

Costul energiei termice produsa si distribuita

RON/Gcal

211,83

158,14

10

Profit net anual din activitatea de producere si distribuție a energiei termice

RON

-22.940

51.590

11

Rata profitului

%

19,74

12

Termenul de recuperare al investiției (lnvestitie/(Profit Situația Proiectata - Profit Situația existenta)

Ani

18,99

B

INDICATORI CALCULAȚI IN VARIANTA DINAMICA

1

Rata de actualizare

%

8

2

VNA (Venitul Net Actualizat) sau Cash Flow (RON pe durata eficienta de funcționare)

RON/20 ani

364.251

^5^

Raportul Venituri totale actualizate/ Cheltuieli totale actualizate

1,11

Sef Colectiv Instalații Termice Ing. C. Dumitrache


Sef Colectiv Plan Editley^ Ec. R. Ciobotaru I *

Sef Proiect ing. P. Mânu.,

Ec. A. Timofte

Surse buget

Ponderea obiectivului de investiții in total sistem

Tabel nr, 7

Indicatori tehnici

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

1 Date la nivel obiectiv    <

1.1

Q necesar energie termica

Gcal/an

1.653

1.653

1.2

Energie electrica

kW/an

21.173

22.027

1.3

Gaze naturale

m3/an

268.752

206.828

1.4 Apa

m3/an

8.058

8.058

1.5 Nr. Cazane

buc

2

2

2 Date la nivel RADET

2.1

Q necesar energie termica producere CT cvartal RADET

Gcal/an

200.051

200.051

2.2

Energie electrica

kW/an

6.873.-533

6.874.387

2.3

Nr. Cazane

buc

244

244

3 Ponderea in sistem': .    *    -.5 -    :

3.1

Ponderea Q necesar obiectiv in Q necesar RADET

%

0,83%

0,83%

3.2

Ponderea consum energie electrica la nivel obiectiv in total RADET

%

......0,82%

0,82%

3.3

Ponderea nr cazane la nivel obiectiv in total RADET

%

0,31%

0,32%

Set Proiect ing. P. Mânu

Ec. A. ^imofte

BUGET DE VENITURI SI CHELTUIELI LA CENTRALA TERMICA DOCTOR SION PE ANUL 2005

NR

CRT

LUNA

CHELTUIELI

VENITURI    '

COMBUSTIBIL

MATER

SALARI,

TICHETE

MASA

ENERGIE ELECTRICA

APA COMPARATA

AMORT

ALTE

CHELT.

£2

o. —

TELEF,

TOTAL

CHELT

Gcal

VALOARE

APA

MATER.

FACT.

ALTE

VEN

TOTAL

venituri

REZULTAT

AG.

EC.

POP.

AG

EC

POP

mc

valoare

directe

Indirecte

activa

reactiva

valoare

mc

valoare

mc

valoare

1

IANUARIE

47123

22.351

27

3.393

2.008

384

2.397

0

830

697

790

71

59

153

138

33.297

0,00

310,40

0

30.649

841

948

0

Q

32.430

-858

2

FEBRUARIE

47,27

22.491

40

3.205

1.917

361

2.293

0

794

594

673

77

327

352

245

33.368

0.00

315.88

0

31.191

733

827

Q

0

32.750

-818

3

MARTIE

40726

19.436

116

4.121

2.386

448

2.293

0

794

691

634

76

335

210

167

31.906

0,00

275.63

0

27.216

842

1.006

0

0

29.064

-2.841

4

APRILIE

20439

12.709

218

4.321

2.843

416

1.664

0

576

734

930

77

191

248

182

25.110

0.00

130,66

0

12.902

826

1.042

0

0

14,770

-10.340

5

MAI

4078

4.412

55

4.671

2.485

392

1.318

0

456

780

968

76

88

174

87

15.981

0.00

26,93

0

3.379

769

970

0

0

5.118

-10.881

6

IUNIE

3175

2.488

160

4.791

2.631

396

1.495

0

523

648

821

78

406

407

206

15.051

0,00

21,09

0

3.247

693

874

0

0

4.814

-10.236

7

IULIE

2590

1.643

25

4.143

2.704

357

1J28Q

0

463

659

855

78

370

430

178

13.191

0,00

17,43

0

2.684

608

781

0

0

4.073

•8.118

8

AUGUST

2221

1.409

50

4.649

2.724

350

1.339

0

482

565

730

79

145

181

138

12.841

0,00

14,92

0

2.297

549

705

0

0

3.551

-9.280

9

SEPTEMBRIE

8753

4,284

100

4.305

2.749

351

1.320

0

477

601

773

79

217

165

128

15.549

0,00

18,00

0

2.772

596

765

0

0

4.133

-11.416

10

OCTOMBRIE

7649

4,847

65

4.512

2.691

419

1.232

0

444

720

926

81

507

179

101

16.723

0,00

31,50

0

3.110

802

1.030

0

0

4.942

• 11.781

11

NOIEMBRIE

39238

24.862

161

4.827

2.779

465

2.262

0

823

674

867

84

245

223

151

38.442

0,00

230,14

0

22.724

597

767

0

0

24.088

-14.354

12

DECEMBRIE

47633

30.182

257

4.783

2.886

421

2.254

0

813

695

894

84

977

279

244

44.768

0,00

259,98

0

25.671

587

754

0

0

27,012

-17.756

TOTAL AN

i68.752

151.114

1.274

51.721

30.802

4.758

21.173

0

7.474

8.058

, ,0.080

940

3.867

3.002

1.965

296.227

0,00

1.652.56

0

167,842

6.443

10.468

0

0

186.753

-109.474

Set Secție Centrate Termice ing. Mlhaela Copoiu

întocmit

cont Carp<$a lonila


RA.D.E.^9^lftir SUCURSALA PRODUCERE energie TERMICA SECȚIA CENTRALE TERMICE

CENTRALIZATOR DE VALORI

MODERNIZĂRI IN CENTRALA TERMICA (O.B.1) (C+l, D.G. cap. 4)

Nr.

crt.

Denumirea lucrării

Valoare (inclusiv TVA) (in EURO)

1

Modernizări instalații termice

44.770,00

2

Modernizări instalații electrice si automatizare

44.363,00

3

Lucrări de construcții

14.399,00

4

Modernizări instalații de alimentare cu gaze naturale inclusiv automatizarea aferenta

13300,00

5

Lucrări de arhitectura

13.904,12

6

Modernizări instalații apa canal

2.335,00

7

Instalații de contorizare

5.390,70

8

Instalație ventilație mecanica

4.000,00

TOTAL

142.461,82

întocmit Sing. P. Mânu

CENTRALIZATOR DE VALORI

UTILAJE Si ECHIPAMENTE TEHNOLOGICE (O.B.1 Cap. 4.3.)

Nr.

crt.

Denumirea lucrării

Valoare inclusiv TVA (in EURO)

I

O.B. 1 Modernizare Centrala Termica

I

Instalații termice achiziționate

26.719,00

II

Instalații termice ce se vor achiziționa

21.975,00

III

Instalații de automatizare si electrice

32.701,00

IV

Instalații de contorizare in C.T.

5.426,40

V

Instalații de alimentare cu gaze naturale inclusiv automatizarea aferenta

9.730,00

VI

Instalații apa canal

242,00

VII

Instalație ventilație mecanica

6.100,00

TOTAL I

102.893,40

întocmit Sing. P. Mânu

CENTRALIZATOR DE VALORI

LUCRĂRI DE PROIECTARE D.G. cap.3

Nr.

crt.

Denumirea lucrării

Valoare pe categorii de lucrări cu TVA (RON)

1

Proiectare R.A.D.E.T.

1.1

-SPF

5292

1.2

-SF

10584

1.3

- Pth + DDE

37040

1.4    - CS gaze naturale

3000

TOTAL 1

55916

2

Proiectare instalații de alimentare cu gaze nai

turale

2.1

Proiectare instalații alimentare cu gaze naturale

7000

2.2

Elaborare documentații pentru avize DISTRIGAZ

1200

TOTAL 2

8200

3

Proiectare instalații de automatizare si dispecerizare

TOTAL 3

8000

TOTAL 1+2 + 3

TOTAL GENERAL (inclusiv TVA)

72116

CENTRALIZATOR DE VALORI

RACORDURI LA REȚELELE EXTERIOARE DE UTILITATI (O.B.2+3) (C+l)

(D.G. cap. 2)

Nr.

crt.

Denumirea lucrării

Valoare (inclusiv-TVA) (in EURO)

1

OB.2

Racord de alimentare cu energie eleqtrica

2.500

TOTAL

2.500

CENTRALIZATOR VALORI

Expertize spargeri goluri si cos de fum

D.G. cap.3

Nr.

crt.

Denumirea lucrării

Valoare

inclusiv TVA (in EURO)

1

Expertiza spargeri goluri

-

2

Expertiza cos - fum + CT

840,00

TOTAL

840,00

CENTRALIZATOR DE VALORI DOTĂRI

(D.G. cap. 4.5)

Nr.

crt.

Denumirea lucrării

Valoare (inclusiv TVA) (in EURO)

Dotări amenajare C.T.

1

Dotări protecția muncii (electrice)

100,00

2

Dotări P.S.I. (electrice)

43,00

3

Dotări mobilier

1.410,64

4

Dotări atelier

9.679,47

5

Dotări PSI (arhitectura)

242,00

TOTAL DOTĂRI

11.475,11

întocmit Sing. P. Mânu

CENTRALIZATOR VALORI

TAXE

D.G. cap. 5.2.

Nr.

crt.

Denumirea lucrării

Valoare

inclusiv TVA (in EURO)

1

Taxe SDB

62,00

2

Taxa montare telefon

-

TOTAL

62,00

CENTRALIZATOR DE VALORI

INSTRUIRE PERSONAL (O.B. 1) D.G. cap. 6

Nr.

crt.

Denumirea lucrării

Valoare in EURO -(inclusiv TVA)

1

Instruire operatori C.T. (automatizare)

1.202

TOTAL

1.202

CENTRALIZATOR DE VALORI

LUCRĂRI PUNERE IN FUNCȚIUNE (OB 1 )

D.G. cap. 6

Nr.

crt.

Denumirea lucrării

Valoare

(inclusiv TVA in EURO)

1

Lucrări PIF centrala termica (automatizare)

3.471

TOTAL *

3.471

întocmit Sing. P. Mânu


UW r_l

RADET

Serviciul Cercetare Proiectare


Pr. nr. 5663/1; Faza: SF Modernizare CT DOCTOR SION Adapatarea proiectului la condițiile actuale de livrare a energiei termice Instalații termice si sanitare

LISTA DE ECHIPAMENTE

( existente in depozitul central achiziționate de RADET )

Nr.

crt.

Denumirea

UM

Cant

Preț Unitar Euro

(fara TVA)

Preț total Euro

(fara TVA

Furnizor

Fisa

tehnica

0

1

2

3

4

5

6

7

Echipamente existente achiziționate de beneficiar

1

1

1

Cazan secționai de apa calda din fonta:

putere termica    Q ezi =1221 KW (l,05Gcaî/h)

apa calda cu parametrii td/ti = 95/75° C

-    presiune de regim    Pn = 6 bar

-    randament    f) > 92%

echipat cu tablou de comanda si automatizare, tip DIEMATIC (termostat de securitate, regulator de debit, termostat de reglare a temperaturii de regim etc)    ,

echipat cu arzator de gaze naturale presurizat in 2 trepte complet automatizat, care se va adapta pentru ardere modulanta (presiune minima gaze naturale 17 mbar).

echipat cu supape de siguranța.

echipat cu amortizor de zgomot procurat de contractant nivel max. admis. 65dB

buc

1

12852

12852

2

Statie de dedqrizare a apei reci cu funcționare continua:

- debitul de apa    G = 1 mc/h

buc

1

1033

1033

3

Modul de expansiune pentru instalația de încălzire:

-    sarcina termica    Q inst =2440 KW(2,05Gcal/h)

-    presiunea hidrostatica    P Hid = 3,3 bar (33 mCA)

presiunea minima    P min = 3,8 bar (38 mCA)

-    presiunea maxima    P max = 4,5 bar (45 mCA)

buc

1

6011

6011

r-


• -i

-    volumul rezervorului achizitionatpentru apa rezultata din dilatare V=2500 1

-    pompa de adaos cu debitul G = 1 m3/h; H = 4,3 bar

4

Rezervor de acumulare a apei calde de consum protejat anticoroziv la interior si exterior cu aviz sanitar:

-    capacitate    V acc = 25001

diametru rezervor    D = 1200 mm

-    presiunea de regim    Pn = 6 bar

buc

2

1175,5

2351

5

- Filtru de impurități tip Y prevăzut cu sita din otel inox <î> 0,8mm; D=150 mm; Pn 6 bar

buc

1

157

157

»

TOTAL    22404

TRANSPORT =14tx3,5 EU/t    49

TOTAL    22453

TVA 19 %    4266

TOTAL GEN.    26719

VERIFICAT Ing. V. Ogiolan

ÎNTOCMIT, Sing. P. Mânu


t—J lRADET

Serviciul Cercetare Proiectare


Pr. nr. 5663/1; Faza: SF Modernizare CT DOCTOR SION Adapatarea proiectului la condițiile actuale de livrare a energiei termice Instalații termice si sanitare

LISTA DE ECHIPAMENTE

( ce se vor achiziționa de contractant)

Nr.

crt.

Denumirea

UM

Cant

Preț unitar Euro

(fara TVA)

Preț total Euro

(fara TVA

Furnizor

Fisa

tehnica

0

1

2

3

4

5

6

7

Echipamente achiziționate de contractori

1

Cazan secționai de apa calda din fonta:

putere termica    Q & =386 KW (0,332Gcal/h)

-    apa calda cu parametrii    td/ti = 95/75° C

-    presiune de regim    Pn =6 bar

-    randament    f| > 92%

echipat cu tablou de comanda si automatizare pentru funcționare in cascada (termostat de securitate, regulator de debit, termostat de reglare a temperaturii de regim etc)

echipat cu arzator de gaze naturale presurizat, modulant complet automatizat.(presiunea minima gaze naturale 17 mbar).

-    echipat cu supape de siguranța.

echipat cu amortizor de zgomot nivel max. admis. 65dB

buc

1

7895

7895

2

1

Pompe de circulație agent termic montata pe circuit cazan nr. 1 tip IN-LINE, cu rotor uscat:

-    debitul pompei    G = 70 mc/h

-    inaltimea de pompare    H = 0,6 bar (6 mCA)

-    puterea electrica    P = 1,5 KW

-    turatie    n < 1500 rpm.

-    presiunea de regim    Pn = 6 bar

-    nivel max. admis. 65dB

buc

2

(1R+1F)

622

1244

3

Pompa de circulație agent termic, montata pe circuit cazan nr. 2 tip

buc

2

(1R+1F)

454

908

1

IN-LINE, cu rotor uscat:

-    debitul pompei

-    inaltimea de pompare

-    puterea electrica

-    turatia

-    presiunea de regim

-    nivel max. admis. 65dB

G = 23 mc/h

H = 0,6 bar (6 mCA)

P = 0,55 KW n < 1500 rpm.

Pn = 6 bar

4

Pompa de circulație agent termic de incalzire la consumatori tip IN-LINE, cu rotor uscat:

-    debitul pompei    G = 45mc/h

-    inaltimea de pompare    H =1,4 bar (14 mCA)

-    puterea electrica    P = 4 KW

-    turatia variabila    n < 2900 rpm.

-    presiunea de regim    Pn = 6 bar

-    nivel max. admis. 65dB

buc

2

(1R+1F)

2122

4244

5

Pompa de circulate pentru acumularea apei calde de consum tip IN-LINE, cu rotor uscat:

-    debitul pompei    G = 10 mc/h

-    inaltimea de pompare    H = 0,4 bar (4 mCA)

-    puterea electrica    P = 0,25 KW

-    turatia    n < 1500 rpm.

-    presiunea de regim    Pn = 6 bar

-    nivel max. admis. 65dB

buc

2

(1R+1F)

395

790

< 6

i

Pompa circulație agent termic primar pentru prepararea apa calda de consum tip IN-LINE, cu rotor uscat:

-    debitul pompei    G = 29mc/h

-    inaltimea de pompare    H = 0,9 bar (9 mCA)

-    puterea electrica    P = 1,5 KW

-    turatia    n < 1500 rpm.

-    presiunea de regim    Pn = 6 bar

-    nivel max. admis. 65dB

buc

2

(1R+1F)

605

1230

j

7

Pompa de recirculatie apa calda de copsum, tip IN-LINE, cu rotor uscat:

-    debitul pompei    G = 3 mc/h

-    inaltimea de pompare    H = 0,6 bar (6mCA)

-    puterea electrica    P = 0,37KW

-    turatia    n < 1500 rpm.

-    presiunea de regim    Pn = 6 bar

-    nivel max. admis. 65 dB

buc

1

406

406

i

8

Filtru de impurități tip Y prevăzut cu sita din otel inox <X> 0,8 mm;

D = 50 mm; Pn 6 bar

buc

1

40

40

-

9. .

- Robinet cu con de reglare Dn 100 mm

buc

1

198

198

10.

- Robinet cu con de reglare Dn 80 mm

buc

1

274

274

11.

- Amortizor zgomot pentru cazanul nr. 1 (max 65 dB)

buc

1

510

510

12.

- Echipamnet pt adaptarea arzătorului in 2 trepte (cazanul nr. 1 ) la ardere modulanta

buc

1

685

685


c~i


TOTAL    18.424

TRANSPORT =12tx3,5 EU/t    42

TOTAL    18.466

TVA 19%    3.508,54

TOTAL GEN.    21.974,54

TOTAL ROTUNJIT    21.975

ÎNTOCMIT, Sing. P. Mânu


VERIFICAI y Ing. V. Ogiolan

r-ixsRADET

Serviciul Cercetare Proiectare


LISTA DE UTILAJE


Pr. nr. 5663/1; Faza: SF Modernizare CT DOCTOR SION Adapatarea proiectului la condițiile actuale de livrare a energiei termice Instalații apa canal


Nr

crt

Denumirea

UM

Cantit

Preț unitar E/UM

Valoare

exclusiv

TVA

EURO

Furnizor (denumirea) adresa, telefon, fax

Obs.

Se vor prezenta fisele si specificați ile tehnice

0

1

2

3

4

5

5

7

1

Pompa evacuare ape uzate cu plutitor si automatizare inclusa pentru pomire/oprire funcție de nivelul apei avand: Qmed=5 mc/h;

H = 10mCA; N = 0,7 kW

buc

1

200

200

TOTAL

200

Cheltuieli transport

3,0

TVA 19%

38,5

TOTAL GENERAL (cu TVA)

241,5

TOTAL GENERAL ( cu TVA ) ROTUNJIT

242


întocmit,

Sing. C. SaboCT Dr. Sion

Proiect nr: 5663/1    ; Faza:SF

Denumire: Modernizare CT DR. SION

- adaptarea proiectului la condițiile actuale do livrare a

energiei termice

LISTE DE ECHIPAMENTE

Instalații de contorizare    Formular C11

Nr.

Denumire utilai sl caracteristici

UM

Cantitate

Preț

unitar

E/UM

Valoarea

Furnizor (denumirea) adresa, telefon, fax

Obsrvatii:

MII LEI

EURO

0

1

2

3

4

5

6

7

8

1

CONTOR

de energie termica a.c.c. - montat pe conducta de apa rece

C2-Qn10-Dn40

Contor de energie termica montat pe tur, echipat cu :

Calculator de energie termica cu afișa) digital,alimentat de la o sursa de curent alternativ 220 V, prevăzut ciț intrări de la termorezistente pentru monta) in patru fire, cu posibilitate de transmitere lâ distantacu, cu modul M- BUS si interfața seriala RS 232, conform normei EN1434/3/1997 sl protocol de comunicație aferent ce permite transmiterea a minimum 12 date .

-    Traductor de debit (debitmetru) fara piese In mișcare tip: Qn 10 - Dn 40, cu Ieșire In Impulsuri de debit, clasa metrologica B, cf. ISO/DIS 10385/1 ;game de debit cf.EN 1434-2/1997

-    montare orizontala, prin flanse, livrat cu flanse sl contraflanse.

-    2 termorezistente PT 100 Inclusiv teci de protecție pentru monta) cu 4 fire si cabluri cu lungime de 15 m. Conexiunile cablurilor sunt realizate cu pini argintat! (sertizatl pe capetele conductelor).

ans.

1

2

CONTOR

de energie termica a.c.c. reclrculata - montat pe conducta retur a.c.c.recirc.

C 3 - Qn 6 - Dn 25

Contor de energie termica montat pe retur, echipat cu:

-    Calculator de gnergie tormlca cu afișa) digital,alimentat de la o sursa de curent alternativ 220 V, prevăzut cu intrări de la termorezistente pentru monta) In patru fire, cu posibilitate de transmitere la distantacu, cu modul M- BUS si interfața seriala RS 232, conform normei EN 1434/3/1997 sl protocol de comunicație aferent ce permite transmiterea a minimum 12 date .

-    Traductor de debit (debitmetru) fara piese in mișcare tip : Qn 6 - Dn 25 , cu ieșire in impulsuri de debit, ciasa metrologica B, cf. ISO/DIS 10385/1;game de debit cf.EN 1434-2/1997

-    montare orizontala, prin flanse, livrat cu flanse sl contraflanse.

-    2 termorezistente PT 100 inclusiv teci de protecție pentru montaj cu 4 fire si cabluri cu lungime de 15 m-Conexiunlle cablurilor sunt realizate cu pini argintat! (sertizatl pe capetele conductelor).

ans.

1

3

DEBITMETRU

circuit apa da adaoa - montat pe conducta tur

C 4 - Qn 1.5 - Dn 15

- traductor de debit tip mecanic cu posibilitatea transmiterii prin releu REED a impulsurilor de debit.

ans.

1


4

CONTOR

de energie termica agent termic primar a.c.c. - montat pe conducta tur

C 5 - Qn 40 - Dn 80

Contor de energie termica montat pe tur. echipat cu :

Calculator de energie termica cu aflsaj digital,alimentat de la o sursa de curent alternativ 220 V, prevăzut cu Intrări de la termorezlstente pentru montaj In patru fire, cu posibilitate de transmitere la dislantacu, cu modul M- BUS si interfața seriala RS 232, conform normei EN 1434/3/1997 si protocol de comunicație aferent ce permite transmiterea a minimum 12 date .

-Traductor de debit (debitmetru) fara piese in mișcare tip: Qn 40 - Dn 80, cu Ieșire in impulsuri de debit, clasa metrologica B, cf. ISO/DIS 10385/1;game de debit cf.EN 1434-2/1997

-    montare orizontala, prin flanse, livrat cu (lanse sl contratlanse.

-    2 termorezistente PT 100 Inclusiv toci de proiecție pentru montaj cu 4 fire si cabluri cu lungime de 15 m.Conexiunile cablurilor sunt realizate cu pini argintari (sertizati pe capetele conductelor).

ans.

1

5

CONTOR

de energie termica încălzire CT- montat pe conducta tur

C 6 - Qn 1.5 - Dn 15

Contor do energie termica montat pe tur, echipat cu :

-    Calculator de energie termica cu aflsaj digital,alimentat de la o sursa de curent alternativ 220 V, prevăzut cu Intrări de la termorezlstente pentru monta) In patru fire, cu posibilitate de transmitere la distantacu, cu modul M- BUS sl Interfața seriala RS 232, conform normei EN 1434/3/1997 si protocol de comunicație aferent ce permite transmiterea a minimum 12 date .

-Traductor de debit (debitmetru) fara piese In mișcare tip : Qn 1.5 - Dn 15 , cu Ieșire In impulsuri de debit, clasa metrologica B, cl. ISO/DIS 10385/1;game de debit cf.EN 1434-2/1997

-    montare orizontala, prin flanse, livrat cu flanse sl contraflanse.

-    2 termorezlstente PT 1OO Inclusiv teci de protecție pentru montaj cu 4 fire si cabluri cu lungime de 15 m.Conexiunile cablurilor sunt realizate cu pini argintari (sertizati pe capetele conductelor).

ans

1

6

CONTOR

de energie termica a.c.c. pt. CT - montat pe conducta a.c.c.

C7-Qn 1.5-Dn 15

Contor de energie termica montat pe tur, echipat cu :

-    Calculator de energie termica cu aflsaj digital,alimentat de la o sursa de curent alternativ 220 V, prevăzut cu intrări de la termorezlstente pentru montaj In patru fire, cu posibilitate de transmitere la distantacu, cu modul M- BUS sl Interfața seriala RS 232, conform normei EN 1434/3/1997 si protocol do comunicație aferent ce permite transmiterea a minimum 12 date .

-    Traductor de debit (debitmetru) fara piese In mișcare tip : Qn 1.5 - Dn 15 , cu Ieșire in Impulsuri de debit, clasa metrologica B, cf. ISO/DIS 10385/1;game de debit cf.EN 1434-2/1997

-    montare Orizontala, prin (lanse, livrat cu flanse sl contraflanse.

-    2 termorezistente PT 100 Inclusiv teci de protecție pentru montaj cu 4 fire sl cabluri cu lungime de 15 m.Conexiunile cablurilor Sunt realizate cu pini argintari (sertizati pe capetele conductelor).

ans.

12/2


Pr. nr. 5663 /1; Faza: SF

“Modernizare C.T. DOCTOR SiON Adaptarea proiectului !a condîtîHs actuale de livrare a energiei termice”

2. BREVIAR DE CALCUL

2.1,    PUTEREA TERMICA A CENTRALEI TERMICE

2.1.1.    Necesar de căldură maxim orar pentru încălzire (Qinc)

a) Necesar de căldură maxim orar pentru încălzire consumatori urbani

Suprafața totala a corpurilor de încălzire din clădirile deservite de centrala termica:

SCT = 2.241,18 m2

Sarcina termica pentru încălzire:

Qinc = Sct x q (KW; Gcal/h)

in care:    q este flux termic unitar pentru corpurile de încălzire tip 624/4

existente

la consumator (conf.STAS 11984-83) pentru: tj/ti = 95/75 °G; q-525 W/m2h (452 kcal/m2h)

Qinc = 2.241,18 x 525 = 1.176.619 W/m2h = 1.176 KW = 1,013 Gcal/h

- Sarcina termica de încălzire se reduce cu 15% luând in

considerare

condițiile de livrare a căldurii, ti = 20°C, (fata de 18°C) cu livrare permanenta (fata de livrare discontinua) si consumurile efective înregistrate in sezonul de iama 2003-2004. Aceasta măsură de reducere a capacitatii instalate este in concordanta cu prevederile Normativului 113 / 02, cap. 9, al. 9.3. care specifica “capacitatea centralei termice se determina pe baza cronogramei consumurilor de căldură, alcatuita astfel incat sa se satisfaca toate necesitățile de căldură in condiții nominale”

Qinci = QmcX 0,85 = 1.176 x 0,85 = 1.000 KW = 0,860 Gcal/h

b) Calculul necesarului de căldură pentru încălzire C.T., atelier si grup sanitar

Qinc n = VT x b x qo x (ti - te) (W) unde:

Qincn = 640 X 1,29 x 0,44 [(15 - (- 15)] = 10.397 7W (0,009 Gcal/h)

Qinctotai = QincI + Qincn = 1-000 + 10 = 1.010 KW (0,869 Gcal/h)

2.1.2. Necesar de căldură maxim orar pentru preparat apa calda de consum (Qacc)

a. Debitul maxim orar de apa calda de consum pentru clădiri de locuit, s-a calculat conform STAS 1478/90:

G7 = b x (a x c JE + 0,004 x E) x 3,6    (m3/h)

in care:    a este coeficient adimensional in funcție de regimul de furnizare a

apei calde de consum; pentru regim de livrare de 17 ore/zi; a =0,17 b este coeficient adimensional in funcție de temperatura de livrare

a apei calde de consum; pentru t^ = 60 °C; b = 0,7 c este coeficient adimensional in funcție de destinația clădirii, pentru

locuințe ; c = 1,0

E este suma echivalenților punctelor de consum alimentate de conducta respectiva

E = 2,35 x ( 0,5 Nlc + 0,9 N 2c + 1,2 N 3C +1,6    )

unde:

Nu.......4c = suma apartamente cu 1, 2, 3, si 4 camere

2,35    = suma echivalenților pentru un apartament convențional

0,5;0,9; 1,2; 1,6; = coeficienți de transformare a apartamentelor

fizice in apartamente convenționale, in funcție de numărul de camere, conform deciziei numărul 16 - Decret Lege nr.56/7.02.1990.

E— 2,35 X Nap.CQnV.

E= 2,35 x (0,5 x 5 + 0,9 x 139 + 1,2 x 18 + 1,6 x 9) = 385 si in final debitul maxim de apa calda de consum

G™ = 0,7 x (0,17 x 1,0 x 7385 + 0,004 x 385) x 3,6 = 12,30 m3/h

Necesarul de apa calda de consum se reduce cu 20% intrucat datele de consum reale, inregistrate pe teren (vara, iama) se incadreaza in aceasta reducere, ca urmare a contorizarilor individuale pe apartamente.

Ga.c.c. = G™x 0,8 = 12,30 mc/h x 0,8 = 9,84 mc/h b. Necesarul de căldură pentru prepararea apei calde de consum:

Qacc = Gaccxcx(tacc -tar)= 9,84 x 1,163 x (60-10) = 572 KW (0,492 Gcal/h) c = este căldură specifica a fluidului transportat c =T, 163 KWh/kg °C tacc = temperatura apa calda de consum

tar = temperatura apa rece

2.1.3. Puterea termica a centralei termice

Qn“'!ar= c Qinc + Qacc (KW; Gcal/h)

in care:    Qinc - sarcina termica pentru încălzire

Qinc = 1.010 KW (0,869 Gcal/h)

Qacc - sarcina termica pentru preparare apa calda de consum Qacc = 572 KW (0,492 Gcal/h)

c - coeficient de majorare si acoperire a pierderilor termice pe rețeaua de încălzire c =1,025

Rezulta:    £“ = 1,025 x 1.010 + 572 = 1.607 KW (1,382 Gcal/h)

2.2. DETERMINAREA NUMĂRULUI DE CAZANE

2.2.1. Cazane pentru încălzire si preparare apa calda de consum Pentru a asigura necesarul de căldură pentru incalzire si preparare a.c.c.

Qcr = 1.607 KW (1,382 Gcal/h)

Se prevăd doua cazane de apa calda cu următoarele debite de căldură :

Qcz.i= 1.221 KW (1,05 Gcal/h)-cazan achiziționat in magazia RADET Qcz.2= 386 KW (0,332 Gcal/h)

Capacitatea termica diferita a cazanelor si dotarea cu arzatoare modulante pentru combustibil gazos permite funcționarea acestora cu randament maxim in perioada de vârf de consum, dar si in perioada de noapte si vara când consumul de apa calda se reduce cu 60-70% conform măsurătorilor reale efectuate la consumatori.

2.3. GOSPODĂRIA DE APA CALDA DE CONSUM

2.3.1.    Determinarea numărului de schimbătoare de căldură

Pentru asigurarea debitului de apa calda de consum G = 9,84 mc/h si necesarul de căldură aferent = 572 KW (0,492 Gcal/h) se prevăd doua schimbătoare de căldură cu placi avand următoarele caracteristici tehnice:

-    debitul de căldură Qsch = 286 KW (0,246 Gcal/h)

-    parametrii apei calde de consum: t^ = + 10 °C; tacc = + 60 °C

-    parametrii agentului termic pimar:    = 70/53 °C

-    debitul de apa calda de consum G = 5 mc/h

2.3.2.    Determinarea numărului de acumulatoare de căldură

Volumul de apa calda de consum ce se acumulează, s-a determinat pentru

asigurarea unui consum pe timp de noapte — din debitul maxim orar de 9,84 m /h.

Rezulta pentru 7 ore de funcționare, volumul rezervoarelor de acumulare:

Grez = 9,84 x 7 X — = 4,59 mc.

15

Se prevăd doua rezervoare de acumulare de apa calda de consum cu capacitate de 2.5001.

Rezervoarele de acumulare acopera sarcinile de vârf si consumul de apa calda noaptea cu un număr minim de porniri/opriri ale cazanului.

2.4. DIMENSIONAREA ELEMENTELOR DE SIGURANȚA

2.4.1. Modulul de expansiune

Sistemul de preluare a expansiunii se dimensionează pentru sarcina termica totala a instalației de încălzire si circuitul primar de preparare a.c.c.:

Qinc = 1.010 KW (0,869 Gcal/h)

Modulul de expansiune ales corespunde unui debit de căldură Qinst = 1.607 KW (1,382 Gcal/h) funcționând la următorii parametrii:

-    presiune hidrostatica    Phid    = 3,3 bar (33 mCA)

-    presiunea minima de regim    Pmin.regim =3,8 bar (38 mCA)

-    presiunea maxima admisa in instalație Prinsul = 4,5 bar (45 mCA)

Phid — Hsu5soi + Hparter + Hg etaje + Het. the. = 4m + 3 HI + 24m +2 m= 33 IU

Volumul de apa din instalație:

V;


instalație


3012,


1163


-+ v._


30x869xl03

1163


+ 4.000 = 26.416 1


Volumul de apa dilatat:

AV= 0,035 X Vinstaiatie AV = 0,035x26.416 =925 1


Unde “C” este coeficientul de expansiune pentru 90°C; C = 0,035


Rezulta un modul de expansiune prevăzut cu :

-    un rezervoar de depozitare avand un volum V = 1.000 1

-    doua pompe de adaos avand caracteristicile hidraulice:

Gad = 1 mc/h H = 4,3 bar (43 mCA)

-    instalație de automatizare aferenta

-    modulul de expansiune a fost achiziționat de RADET

2.4.2. Statia de dedurizare

Se considera o pierdere de agent termic de 2,5% pe rețelele de distribuție: astfel, din volumul total de apa vehiculat in instalația de incalzire (26,4 m3/h), rezulta debitul apei de adaos de 0,66 m3/h. S-a ales o statie de dedurizare de 1 m3/h.

G = Vinst. x 0,025

G = 26,4 x 0,025 = 0,66 m3/h

Statia de dedurizare a fost achizitionata de RADET

2.5. CALCULUL HIDRAULIC AL CONDUCTELOR

2.5.1.    Conductele din circuitul cazanelor

Calculul de dimensionare al conductelor de agent termic din circuitul cazanelor s-a făcut pe baza ecuației fundamentale a pierderile" de sarcina ale conductelor de apa calda pentru un ecart de temperatura A t = 20 °C si debitele de căldură corespunzătoare fiecărui tronson si o viteza v = 0,9 4- 2,0 m/sec.

Se utilizează țevi din otel fara sudura pentru construcții OLT 35, SR 404-1/2001.

2.5.1.1.    Pentru cazanele de încălzire si preparare a.c.c.

Z (R1 + Z)cz; bep; cz

= 0,6 bar = 6 mCA

2.5.I.2. Pentru circuitul de agent termic primar pentru preparare a.c.c.

Z (R1 + Z)bep, sch, bep = 0,9 bar (9 mCA)

-î    2.5.2. Conductele din circuitul de încălzire - distribuite

J    Calculul de dimensionare al conductelor de încălzire s-a făcut pe baza ecuației

fundamentale a pierderilor de sarcina ale conductelor de apa calda pentru un ecart de

[ temperatura At = 20 °C si debitele de căldură corespunzătoare fiecărui tronson si o J viteza v = 0,9 -? 2,0 m/sec.

Se utilizează țevi din otel STAS 404-1/2001 .

Z (R1 + Z)bep; ramura i, bep = 1,4 bar (14 mCA) din care:

(-R 1 + Z)Retea exterioara CT = 0,7 bar (7 mCA)

j    2.5.3. Conductele din circuitul apei calde de consum

!    Calculul de dimensionare al conductelor din circuitul de preparare al apei calde

de consum s-a făcut pe baza debitului de calcul si a vitezei; v = 0,7    1,0 m/s..

Se utilizează țevi din otel zincate sudate longitudinal OL 32 STAS 7656/90.

,    2.5.3.I. Pentru circuitul de acumulare a.c.c.

!    Z (R1 + Z)sch; ra; sch = 0,4 bar (4 mCA)

Pe toate circuitele se utilizează robinete cu obturator sferic demontabile, cu rol de trecere, separare sau golire cu caracteristicile:

-    presiune    Pn = 6 bar

-    temperatura    Tmax= 60 °C

2.5.3.2. Conductele din circuitul de apa calda de consum recirculata Calculul de dimensionare al conductelor din circuitul de preparare al apei calde

de consum recirculata s-a făcut pe baza debitului de calcul si a vitezei v = 0,7 - 1,0 m/sec.

Se utilizează țevi otel zincate sudate longitudinal OL 32, STAS 7656/90 Z (R1 + Z)C;RA = 0,6 bar (6 mCA) din care:

Z (R1 + Z)re!ea = 0,2 bar (2 mCA)

2.5.4. Centrala termica este alimentata cu apa rece din statia de hidrofor.

Nu este necesara pompa de ridicarea presiunii apei reci.

2.6. CALCULUL DISPOZITIVELOR DE DISTRIBUȚIE A

AGENTULUI TERMIC LA CONSUMATORI

2.6.1.1. Butelia de egalizare a presiunilor pentru circuitul de încălzire si preparare a.c.c.

- Diametrul buteliei de egalizare a presiunilor s-a calculat cu relația: d=J^52xG


CT


CAr


(m7h)


G = J'6- = 92 m3/h


1,163x15


in care:    Qinst inc = 1.607 KW

Atcazan = 15° C

c = căldură specifica masica a fluidului transportat c= 1,163 KWh/ kg°C G este debitul de agent termic G = 92 m3/h v este viteza apei calde v = 0,1 m/sec - 0,15 m/sec


p=^=569mm

V 0,1

Li


Rezulta diametrul buteliei de egalizarea presiunilor D = 610 x 10 mm SR 6898-1/95.

- Diametrul racordurilor (tur si retur agent termic de labutelie) s-a determinat cu relația:    d = y (mm)

d =-= 189 mm.

3

Rezulta diametrul conductei tur si retur agent termic de la butelie O 219 x 8 mm SR 404-1/2001.

Inaltimea buteliei de egalizare a presiunilor s-a determinat cu relația:

H = 7d + Nx3d (mm)

in care:    d este diametrul racordurilor tur si retur agent termic de la butelie

d = 219 x 8 mm

N este numărul racordurilor tur si retur agent termic de la butelie ; N = 2


Rezulta inaltimea buteliei de egalizare a presiunilor H = 2.600 mm.

2.6. CALCULUL DISPOZITIVELOR DE DISTRIBUȚIE A

AGENTULUI TERMIC LA CONSUMATORI

2.6.1. Calculul de dimensionare a distribuitoarelor si colectoarelor Distribuitoarele si colectoarele au fost dimensionate conform, “Catalog de

detalii, elemente si subansambluri prefabricate, de instalații pentru construcții’ editat de IPCT.

- Diametrele distribuitoarelor si al colectoarelor s-au calculat cu relația:

r;

i

i. I


D= 1,13


G

v x 3600


(m)in care:


G - debitul de agent termic (determinat in funcție de tipul constructiv al distribuitorului - colectorului) v - viteza agentului termic v = 0,2 ... 0,5 m/s
2.6.1.1. Calculul distribuitorului si colectorului pentru distribuție agent termic de încălzire

Debitul de agent termic se determina cu relația:

G = —(m3 / h) c ■ At

In care:

Q - sarcina termica pentru încălzire Q = 1.035 KW (0,89 Gcal/h) c - căldură specifica masica a fluidului transportat c = 1,163 KWh/kg°C At - ecartul de temperatura intre temperatura de ducere si intoarcere a

agentului termic At = 20°C

G_ 1.035 ~ 1,163x20 '

44,5m3/h


v = 0,4 m/sec

Diametrul distribuitorului - colectorului este:

D= 1,13


44 5

---= 0,199 m se alege D = 273 x 8 mm

0,4x3600

Lungimea distribuitorului - colectorului pentru incalzire este: L= 1.766 mm.

2.7. STABILIREA CARACTERISTICILOR TEHNICE ALE

POMPELOR

2.7.1. Pompa de circulație pentru cazane (cazan butelie de egalizarea presiunii - cazan nr. 1; cazan achiziționat)

a. Debitul de apa al pompei montate la cazanul de incalzire se determina cu relația:    ----------------------------------------------------------------------------------------

G- =


pompa


in care:


Q,

Qcz.l


cazan


Q,


cAt


(m3/h)


este debitul de căldură furnizat de cazan = 1.221 KW (1,05 Gcal/h)


At este ecartul de temperatura intre temperatura de ducere si Întoarcere a agentului termic At = 15 °C

c este căldură specifica a fluidului transportat; c = 1,163 KWh/kg°C Duna înlocuire se obține:


l 221

G =    1-221 = 70 mc/h

1,163x15

b. Inaltimea de pompare a pompei de circulație Hpc > Z (R 1 + Z)Cz, bep, cz

in care:

E (R 1 + Z) cz, bep, cz sunt pierderile de sarcina Eneare si locale calculate in conformitate cu cele menționate la paragraful 2.5.1.1;

Z (R 1 + Z) cz, bep, cz = 6 mCA Se prevede o pompa de circulație (pentru fiecare cazan)

G = 70 mc/h; H = 0,6 bar (6 mCA)

2.7.2. Pompe de circulație pentru cazanul nr. 2 (cazan buteUe de egalizarea presiunii; cazan achiziționat)

a. debitul de apa al pompei montate la cazanul de preparare apa calda de consum se determina cu relația:

(mc/h)

cAt

in care: Qcazan =este debitul de căldură furnizat de cazan QCz.2 = 386 KW (0,332 Gcal/h)

At este ecartul de temperatura intre temparatura de ducere si întoarcere a agentului termic At = 15 °C

c este căldură specifica a fluidului transportat; c = 1,163 KWh/ kg°C După înlocuire se obține:

386

1,163x15


= 22,13 m3/h


b. Inaltimea de pompare a pompei - HP

Hpc > Z (R1 + Z)cz, bep, cz

in care:

Z (R1 + Z) CZi BEP< cz sunt pierderile de sarcina lineare si locale : calculate m conformitate cu cele menționate la paragraful 2.5.1.1.;

Z (R 1 + Z) cz, BEP> cz = 6 mCA

Se prevede"o pompa de circulație

G = 23 mc/h; H = 0,6 bar (6 mCA)

2.7.3. Pompa de circulație pentru consumatorii de încălzire

a.    Debitul pompei de circulație pentru consumatorii de încălzire ramura I s-a determinat cu relația: ,

G« = (mc/h)

c(fd - O

in care:

G'ceste sarcina termica pentru încălzire ȘL” 1-035 KW (0,890 Gcal/h) td - temperatura agentului termic in conducta de ducere; td = 95 °C tr - temperatura agentului termic in conducte de intoarcere; tr = 75°C c - căldură specifica a fluidului transportat; c = 1,163 KWh/kg°C

După inlocuire se obține G‘ =--= 44,49w3 lh

Pl 1,163 x (95-75)

b.    Inaltimea de pompare H'Pi

> E (R1 + Z)bep, ramura i, bep

in care:

E (R 1 + Z) BEP< ramura i, bep sunt pierderile de sarcina lineare si locale calculate in conformitate cu cele menționate la paragraful 2.5.2.

E (R 1 + Z) beP) ramura i, bep = 1,4 bar (14 mCA)


Se prevede o pompa de circulație G = 45 mc/h; H = 1,4 bar (14 mCA)

2.7.4. Pompa de circulație agent termic primar pentru preparare apa calda de consum

. a. Debitul pompei pentru consumatorii de apa calda de consum montata pe circuitul primar se stabilește cu relația: in care:

a cc


P.acc


(mc/h)


Qacc este sarcina termica necesara pentru prepararea apei calde de consum; Qacc = 572 KW (0,492 Gcal/h)

- temperatura agentului termic in conducta de ducere; td = 70 °C h - temperatura agentului termic in conducte de intoarcere; ti = 53 °C c - căldură specifica a fluidului transportat; c = 1,163 KWh/kg °C

După inlocuire se obține: GPacc =


1,163(70-53)


28,93z?f//z


b. Inaltimea de pompare a pompei HPace HpaCC > Z (R1 + Z)bep, sch, bep

in care :    Z (R 1 + Z)Bep, sch, bep sunt pierderile de sarcina lineare si locale

calculate in conformitate cu cele menționate la paragraful 2.5.1.2.

Z(R1 + Z) = O,9 bar (9 mCA)

Se prevede o pompa de circulație

G = 29 mc/h; H = 0,9 bar (9 mCA)

2.7.5. Pompa de circulație pe circuitul de acumulare apa calda de consum

a. Debitul pompei s-a stabilit pentru consumul maxim de apa calda de consum Gpompa acc — 9,84 m Zh

b. înălțimea de pompare a pompei HpaaC Hpaac > Z (R1 + Z)sch , RA, sch

in care :    Z (R1 + Z) SCh, ra, sch sunt pierderile de sarcina lineare si locale calculate

in conformitate cu cele menționate la paragraful 2.5.3.1.

Z (R1 + Z) sch, ra, sch = 0,4 bar (4 mCA)

Se prevede o pompa de circulație :

G = 10 m3/h; H = 0,4 bar (4 mCA)

2.7.6. Pompa de recirculatie a apei calde de consum

a.    Debitul pompei s-a stabilit pentru 1/3 din consumul maxim de apa calda de consum. Gpr = 1/3 x G™ = 3,28 m3/h

unde:    G™=9,84 m3/h (vezi paragraf 2.1.2.a)

b.    Inaltimea de pompare a pompei Hpr

Hpr > Z (R1 + Z)c, RA

in care :    Z (R 1 + Z) c> ra sunt pierderile de sarcina lineare si locale calculate in

conformitate cu cele menționate la paragraful 2.5.3.2.

Z (R1 + Z) c, ra = 0,6 bar (6 mCA )

Se prevede o pompa de circulație:

G = 3 mc/h; H = 0,6 bar (6 mCA)

2,8 .VERIFICARE ECHIPAMENT PE TRASEUL GAZELOR

DE ARDERE

- Se adopta soluția de evacuare a gazelor de ardere printr-un canal metalic, racordat la coșul de fum din zidărie existent cu secțiunea de 0,86 mp si inaltimea de 31 m.

2.8.1. Coșul si canalele de fum

Verificarea coșului si canalelor de fum s-a efectuat conf.STAS 3417/85 luandu-se in considerație:    -------------------------------------------------------------

- a. debitul de gaze de ardere evacuat

Debitul de gaze de ardere-evacuat se calculează cu formula:

G =(-i^xP.+0,25)x5 xa s° 4180    s

in care: Pc; este puterea calorifica inferioara a combustibilului gaze naturale; Pci = 35800 kj/Nm3

a = coeficient de exces de aer a = 1,2

Bgm - debitul de combustibil consumat la sarcina maxima calculat cu formula:

cxn

Q„


(m3N / h)


__ cazan

S m

In care:

Qcz - debitul de căldură furnizat de un cazan Qczl = 1.221 KW (1,05 Gcal/h);

Qcz2 = 386 KW (0,332 Gcal/h);

- numărul de cazane racordate la coșul de fum ncz = 2 cazane

T| - randamentul cazanelor t| = 0,92 c - coeficient de majorare c=l,05

Rezulta: debitul de combustibil consumat la sarcina maxima

-    Bgm =140 m3N

/h , pentru cazanul nr. 1

-    Bgm = 45 m3N

/h , pentru cazanul nr. 2

-    debitul de gaze de ardere evacuat la 180°C este:

-    Gga = 2.788 m3/h, pentru cazan nr. 1

-    Gga = 897 m3/h , pentru cazan nr. 2

-    GgaCT = 3.685 m /h

-    b. verificarea tirajului natural al coșului de fum existent

Tirajul asigurat de coșul de fum existent se stabilește cu relația:

HT = hxg (pa-pg)

in care:    h este inaltimea activa a coșului de fum; h = m

p a este densitatea aerului exterior la t = 0 °C si (p = 80%; (iama) p a= 1,291 kg/m3

pentru perioada de vara la t = 25 °C si <p = 45%; p a= 1,185 kg/m3

p g este densitatea gazelor de ardere la temperatura medie a gazelor de ardere;

pentru


tmed.gaze = 140 °C, p g= 0,830 kg/m"

Rezulta: pentru pe noada de iama: HT = 31 x 9,81 (1,291 - 0,83) = 140 Pa pentru perioada de vara: Hy= 31 x 9,81 (1,185 - 0,83) = IO7 Pa

- c. pierderile de sarcina pe canalele de fum si coșul de fum

Se verifica daca tirajul coșului asigura necesarul de presiune pentru evacuarea gazelor de ardere in situația modernizata a centralei termice pentru următoarele condiții de calcul:

-    cos de fum cărămidă S = l,15m x 0,75m = 0,86 m ; h = 31m

-    canal de fum otel-inox S = 0,9m x 0,7m = 0,63 m ; L = 2 m

2

-    racord cazan pentru încălzire din tabla inox S=0,5 x 0,7 =0,35 m

L = 2 m

Se determina pierderile de sarcina pe canalele si coșul de fum cu relația:

Ap = £ (R 1 + Z)cz.cos fum

in care:    2 R1 - pierderile de sarcina lineara pe canalul si coșul de fum;

2 Z - pierderile de sarcina locala pe canalul si coșul de fum.

In urma calculului, rezulta: A p neCesar iama

= 70 Pa = 60 Pa


Ap


necesar vara


Comparând cu valoarea tirajului asigurat de coșul de fum existent Se constata ca. Apnecesar iama < Ht existent (70 < 140 Pa)

Apnecesar vara < Ht existent (60 < 107 Pa)

Deci: - tirajul necesar arderii la cazanele noi este asigurat de coșul de fum

existent.

2.8.3. Clapeta contra exploziei

Se prevede o clapeta contra exploziei pe canalul de fum, avand dimensiunile 500-x 500 mm, astfel ca in caz de explozie intr-un cazan, gazele si unda de explozie, sa răbufnească afara.

2.8.4. Priza de aer

In vederea unei arderi complete, este necesara asigurarea unui debit de aer care este asigurat din exterior, pentru a nu se crea depresiune in sala cazanelor.

Aerul necesar arderii este asigurat din canale si prize de aer amplasate deasupra cazanelor, prevăzute in proiectul “Instalații de gaze naturale”.

2.9. ÎNCĂLZIREA CENTRALEI TERMICE, ATELIERULUI SI

GRUPULUI SANITAR

Debitul de căldură necesar pentru incalzirea centralei termice, atelierului si grupului sanitar este de 9.370 kcal/h.

Corpurile de încălzire din otel se amplaseaza perimetral conform planului si - vor fi alimentate printr-un racord de 1” prevăzut cu bucla de contorizare. Racordurile

la corpurile de încălzire sunt de 1/2“ prevăzute pe ducere cu robinet de radiator cu reglaj manual 1/2“ si pe intoarcere cu teu de reglaj fix pentru echilibrarea circuitelor.

Radiatoarele din C.T. montate in sac sunt prevăzute cu robinet de golire.

1

f. VERIFICAT,

Ing. ^^giolan

SEF COLECTIV INSTALAȚII Ing. C. Dumitrache


ÎNTOCMIT, Sing. P.Manu


H

S

k


LISTA CONSUMATORILOR RACORDAȚI LA CT DOCTOR SION IANUARIE 2005

"|Nr.

crt

T-

Denumire

consumator

energie

termica

Adresa

Nr.

etaj

Nr.

Pers

Suprafața

radianta

echivalenta

(m2)

Structura apartamentelor

Nr.

rob

IC

2C

3C

4C

rW

]

Asociație

Propietari

Bl. 15, sc. 1+2

Str. Doctor Sion 1-9

P+8

135

1.120,59

2

61

9

H 2

l

i

t. 3

Asociație

Propietari

Bl. 15, sc. 3

Str. Doctor Sion 1-9

P+8

38

323,00

1

26

13

Asociație

Propietari

Bl. 15, sc. 4+5

Str. Doctor Sion 1-9

P+8

97

797,59

2

52

9

9

J 1

1

TOTAL

-

270

2.241,18

5

139

18

9

-

ÎNTOCMIT, Sing. P. Mânu

Qjul

RADET - SCP ’    PR.NR.5663/1

SERVICIUL CERCETARE PROIECTARE MODERNIZARE C. T. DOCTOR SION ADAPTAREA PROIECTULUI LA CONDIȚIILE

ACTUALE DE LIVRARE A ENERGIEI TERMICE OS 1 - SF

Volumul - Construcții

MEMORIU TEHNIC -CONSTRUCȚII-

In prezentul proiect de specialitate se trateaza partea de rezistenta pentru Modernizare C.T. Doctor Sion - SF

Lucrarea consta in demolarea unor postamente existente , executarea unor postamente noi de beton si a zidului antiexplozie.

Conform STAS 6054 - 77 , adincimea de inghet in București este de 0,9 m.

Din punct de vedere seismic , orașul București se incadreaza conform STAS 11100/1 - 93 in macrozona de gradul 8 , iar potrivit Normativului P 100-92 in zona de calcul “ C “, cu un coeficient de Ks = 0,20 .

DESCRIEREA LUCRĂRILOR

Se va avea in vedere următoarele lucrări:

demolarea postamentelor existente

-    executarea unor postamente noi

-    executarea zidului antiexplozie

Postamentele pompelor sunt montate pe un bloc de beton izolat de pardoseala printr-o placa de pluta .

Acesta are rolul de a asigura stabilitatea mașinii si de a amortiza vibrațiile generate de funcționarea ei.

De la nivelul pardoselii exista 10cm. de beton C 8/10 .Acesta se va întrerupe la aceasta cota .

După întărire se pune placa amortizoare izolata deasupra si dedesupt cu carton asfaltat pentru a se evita umezirea plăcii cu apa din beton. Deasupra plăcii se toama in continuare postamentul in care se montează plăcute de metal pentru prinderea utilajelor. Blocul de beton va fi armat cu OB 37, 0 8

După intarirea betonului, se va izola postamentul cu un sort din tabla de aluminiu, pe toata inaltimea stratului izolator , astfel incit sa se asigure protecția stratului de pluta.

Postamentele de beton pentru cazane si pentru restul utilajelor se vor executa cu ingrosare in pardoseala .

Pentru realizarea etanseitatii dintre postamente si placa de beton existenta se va turna dop de bitum.

Zidul antiexplozie este realizat din beton armat C12/15 , armat cu OB37.Acesta sprijină la capete pe cuzinetul fundației stilpului existent sau a zidului de beton prin intermediul unui beton de egaizare C2,8/3,5 in grosime de min 10cm.

Prinderea zidului de stilpii existenti se va face prin montarea pe aceștia a unor profile pe toata lungimea, sudate de profile montate in zid.

Grinzile de fundare sunt realizate prin ingrosare in pardoseala pana la adancimea de cca 40 cm. din beton C 12/15.

Turnarea betonului se va face numai după montarea conductelor de trecere prin acest zid.si a montării profilelor

Toate sudurile pieselor metalice care se imbina se vor executa conform STAS 735/1,2 - 87 si SR EN 29692/94, cu grosimea cordonului de sudura de 0.7 din grosimea piesei celei mai subțiri din îmbinare si pe toata lungimea de contact.

Toata confecția metalica va fi protejata împotriva coroziunii prin grunduire si vopsire.

Pe toata perioada efectuării lucrărilor de execuție a suportilor se vor respecta masurile de protecția muncii si PSI in vigoare la data execuției.

Pentru orice neconcordanta intre situația existenta si cea proiectata, va fi anuntat proiectantul pentru a stabili masurile ce se impun.

Suportii existenti pentru reteua de conducte se vor păstră daca corespund noilor amplasamente, iar restul se vor monta conform planului de instalații.

ÎNTOCMIT, ing. M. Anton

R.A.D.E.T. - București Serviciul Cercetare Proiectare


PROIECT NR. 5663/1 Modernizare C.T. DOCTOR SION

Adaptarea proiectului la condițiile actuale de livrare a energiei termice

OBIECTUL 1 MODERNIZARE C.T. STUDIU FEZABILITATE

MEMORIU TEHNIC

- Arhitectura -

Prezentul proiect are ca scop principal modernizarea Centralei Termice DOCTOR SION, situata in subsolul imobilului din str. Doctor Sion nr. 7, sector 1, București. Aceasta acțiune consta in demontarea utilajelor vechi si înlocuirea lor cu altele noi, performante si de asemenea in amenajarea unor spatii corespunzătoare desfășurării unei bune activitati.

In consecința, lucrările de arhitectura sunt următoarele:

•    Amenajarea grupului sanitar existent, prin refacerea finisajelor si înlocuirea obiectelor sanitare;

•    Realizarea unei camere AMC pentru protejarea echipamentelor de automatizare; compartimentarea se va face cu pereți de RIGIPS, iar tamplariile (fereastra si usa) vor fi din PVC cu geam termopan;

•    Amenajarea unui atelier, prin reamenarea magaziei existente, care se va face cu o închidere spre centrala cu un perete din zidărie de cărămidă si tamplarie metalica (usa si fereastra).

Suprafața desfasurata a Centralei Termice este de 184,40 m2.

Construcția este in subsolul imobilului de la aceea si adresa, cu cota ± 0.00 la -2.05 m fata de cota terenului si are h liber = 3.40 m sl h total = 3.75 m.

LUCRĂRI DE FINISAJE

In urma amenajărilor si demolării postamentelor, lucrările de finisaje devin absoiut obligatorii.

Categoriile de lucrări vor fi următoarele:

-    Lucrări de refacere a pardoselii CT cu placi de beton mozaicate;

-    Executarea unei pardoseli din gresie la camera AMC si la grupul sanitar;

-    Lucrări de reparații la tencuielile existente (interioare);

-    Lucrări de placare cu faianța a pereților CT si a grupului sanitar; r Montarea grilajelor de protecție la ferestrele exterioare existente;

-    Montarea tamplariei noi, din PVC, la camera AMC, metalica la exteriorul CT si la atelier si de lemn la grupul sanitar;

-    Lucrări de montare a geamurilor armate la ferestrele exterioare existente;

-    Lucrări de zugrăveli la pereți si tavan (zonele neplacate cu faianța);

-    Lucrări de vopsitorii pe tamplaria metalica, pe grilaje si pe tamplaria de lemn.

MASURI DE PROTECȚIA MUNCII SI P.S.I.

La executarea lucrărilor se vor respecta prevederile din:

a.    “Normele de aplicare a Legii Protecției Muncii” nr. 90/1996.

b.    “Norme tehnice de proiectare si realizare a construcțiilor privind protecția la acțiunea focului” P. 118-99.

Pe tot parcursul lucrărilor, constructorul va respecta normele de protecția muncii in vigoare, acestea nefiind limitative, ele urmând a fi suplimentate in funcție de condițiile locale specifice.

Construcția se incadreaza in:

-    categoria de pericol de incendiu :    “D”;

-    grad de rezistenta la foc:    II;

-    categoria de importanta a construcției: “C”, conform H.G. nr. 766/1997, Anexa 3, art.6.

ÎNTOCMIT, Arh. V. H|GEA

Pr. nr. 5663/1; Faza: SF

Modernizare CT Dr. Sion Adaptarea proiectului la condițiile actuale de livrare a energiei termice Instalații electrice si automatizare

Memoriu tehnic

Prezenta documentație are ca obiect realizarea instalațiilor electrice si de automatizare aferente centralei termice Dr. Sion.

Echipamentul tehnologic cu care se va dota centrala termica realizează prepararea agentului termic si a apei calde de consum necesare consumatorilor racordați la aceasta CT. Principalele echipamente sunt: cazane incalzire si a.c.c., statie de dedurizare, modul de expansiune, pompe circulație, recirculatie, ape uzate.

Instalația de automatizare va permite conectarea la un dispecerat central de monitorizare a datelor.

Funcția de echipament de achiziție date (EAD) a controller-ului trebuie sa asigure transferul tuturor datelor la dispecerul mecano - energetic, conform proiectului “Sistem dispecer de supraveghere si conducere operativa a sistemului de termoficare din Municipiul București”.

La dispecerul mecano - energetic se vor transmite si parametrii aferenti AMC de la instalația de alimentare cu gaze naturale si cei de la contoarele de energie termica din CT.

Instalația de automatizare va asigura si protecția pe alimentare cu gaze naturale si analizor de gaze.

Echipamentul de automatizare este compus din: vane cu acționare electrica, traductoare de temperatura, traductoare de presiune. Instalația electrica va asigura alimentarea cu energie electrica a tuturor consumatorilor si va fi dimensionata in conformitate cu puterile acestora.

Tabloul de forța si automatizare va cuprinde toate echipamentele electrice necesare bunei funcționari a instalațiilor, inclusiv controller-ul de automatizare.

Instalația de protecție împotriva tensiunilor de atingere se realizează prin:

a)    Legarea la nulul de protecție prin al 4-lea conductor (de cupru din circuit) la cele trifazate si prin al 3 - lea conductor (cupru) la circuitele monofazate.

b)    Legarea la pamint se realizează astfel:

== Se va monta o centura interioara de legare la pamant OL Zn 25 x 4 (noua) la care prin derivație tot din OL Zn 25 x 4 se leaga fiecare borna de legare la pamant a fiecărui consumator.

Instalația de protecție interioara se leaga la priza de pamant prin 2 piese de separație, care se realizează conf. STAS 4102/85.

Se vor respecta cu strictete normele de execuție si protecția muncii in vigoare, astfel incat la punerea in funcțiune a instalațiilor electrice, acestea sa fie in perfecta stare de funcționare si din punct de vedere al protecției muncii.

Verificat Ing. D. Juganaru


Memoriu Tehnic

R.A.D.E.T..

Secția Cercetare Proiectare


Proiect nr.: 5663/1

Denumire: Modernizare CT Dr. SION - adaptarea proiectului la condițiile actuale de livrare a energiei termice.

Faza:    SF.

MEMORIU TEHNIC

Instalație de contorizare energie termica in CT Dr. SION

Obiectul proiectului

Prezenta documentație tehnico-economica are ca obiect proiectarea instalației de contorizare a circuitelor de agent termic aferente CT Dr. SION, la faza de Studiu de fezabilitate.

Soluția propusa

Conform temei de proiectare, in CT se vor contoriza următoarele circuite :

a)    Contorizarea debitului si energiei termice consumata pentru încălzire nu se realizează pe total CT deoarece toate cele trei ramuri care pleaca la consumatori sunt contorizate.

b)    Contorizarea debitului de apa calda de consum si a energiei termice consumate pentru prepararea apei calde menajere.

Contorizarea apei calde de consum, se va realiza printr-o bucla de contorizare C2 (pentru debitul total de a.c.c.) montata pe conducta de apa rece, înainte de intrarea in vasul de acumulare a.c.c. si schimbătoarele de a.c.c.

c)    Contorizarea debitului si energiei termice de apa calda menajera recirculata. Contorizarea apei calde menajere recirculata se va realiza printr-o bucla de contorizare C3 montata pe conducta de apa calda a.c.c. recirculata.

d)    Masurarea debitului apei de adaos se va realiza print-un debitmetru C4 montat pe conducta de apa rece înainte de statia de dedurizare.

e)    Contorizarea debitului de agent primar pentru prepararea apei caice de consum.

Contorizarea agentului termic primar pentru prepararea apei calde de consum se realizează printr-o bucla de contorizare C5 montata după butelia de egalizare a presiunilor si înainte de schimbătoarele de căldură.

1/3

f)    Contorizarea agentului termic pentru încălzirea CT.

Se realizează printr-o bucla de contorizare, C6 montata după distribuitorul de agent pentru incalzire, inainte de instalația de încălzire a CT.

g)    Contorizarea apei calde de consum pentru nevoile proprii CT.

Se realizează printr-o bucla de contsrizare C7 moniaia inainte de intrarea in grupul sanitar prevăzut in centrala termica.

Contoarele de energie termica masoara si înregistrează următoarele date:

•    debitul volumetric ( sau masic ) al fluidului circuitului respectiv in m3/h sau t/h precum si valorile cumulate pe o perioada de timp;

•    temperatura la intrarea si ieșirea fluidului (°C);

•    diferența de temperatura intre intrarea si ieșirea fluidului (°C);

•    debitul de energie termica cedata de agentul termic in kW sau Gcal/h si cantitatea de energie termica cedata de acesta in kWh sau Gcal.

•    Aparatura de specialitate care formează o bucla de măsură este formata din:

•    traductor de debit ( debitmetru ), care se montează pe conducta de agent termic intre doua vane cu obturator sferic ce vor funcționa in poziția normal deschis. Pentru protecția debitmetrului împotriva impurităților se va monta un filtru de imputitati.

•    Perechea de termorezisiente formata din doua termorezistente care se montează pe conducta de intrare si cealalta pe conducta de ieșire - in hilze livrate odata cu aparatul;

•    Calculator de energie termica, prevăzut cu modul M - BUS de transmitere la distanta a datelor (insantanee si cumulate ) si interfața seriala R 232 pentru

• prelevarea datelor înregistrate;

•    cabluri de semnai pentru conectarea traductoarelor de debit si a perechii de termorezistente la calculatorul electronic.

Diverse

•    Echipamentele de contorizare nu presupun ocuparea de spatii suplimentare.

•    Echipamentele de contorizare necesita alimentare cu energie electrica de la o sursa exterioara ( calculatorul de energie termica este prevăzut a fi alimentat de o sursa de curent alternativ 220 V).

•    Echipamentele de contorizare nu sunt producătoare de zgomot care sa

depaseasca limitele prevăzute de normativele in vigoare.

2/3

•    Echipamentele da contorizare nu sunt producătoare de noxe.

•    Echipamentele de contorizare nu prejudiciază sanatatea oamenilor in condiții de exploatare corecte.

•    Echipamentele de contorizare nu sunt sursa de foc.

Exploatarea instataitei necesita personal specializat pentru:

•    întreținerea echipamentului;

•    prelevarea datelor;

•    prelucrarea datelor in vederea facturării.RADET

Serviciul Cercetare Proiectare


Fr. nr. 55'. ... . —a: 3F Modernizare CT DOCTOR SION Adapatarea proiectului la condițiile actuale de livrare a energie’ termice Instalații apa canal

Memoriu tehnic
Obiectul proiectului

Prezenta documentație trateaza in faza studiu de fezabilitate instalații interioare aferente centralei termice Dr. Sion.

1.    Situația existenta

*

Alimentarea cu apa rece a centralei se realizează din statia de hldrcfor alaturata centralei.

Evacuarea apelor de la utilaje si de pe pardoseala centralei termice se face in colectorul existent din care se evacueaza fortat la canalizarea exterioara.

2.    Situația proiectata

Ca urmare a soluției de modernizare a centralei a rezultat:

-    reutilarea grupului sanitar

-    colectarea apelor de la golirile utilajelor

-    refacerea canalizării existente in pardoseala centralei

-    montarea unei pompe cu automatizare inclusa in căminul colector pentru evacuarea apelor uzate

Verificat,

întocmit,

Sing. C. Sabo


Ing. P. Cojocaru

1

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal a fost modificata prin OU 138/2004 publicata in MC71281/30.12.2004 si OU 24/2005 publicata in MO 263/30.03.2005