Hotărârea nr. 330/2006

HOTARAREnr. 330 din 2006-12-14 HOTARIRE 330 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "MODERNIZARE PIATA ROMANA SI PASAJ PIETONAL"
HOTARIRE nr. 330 din 14/12/2006
HOTARIRE 330 din 14/12/2006

HOTARIRE    330 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "MODERNIZARE PIATA ROMANA SI PASAJ PIETONAL"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice si indicatorilor tehnico-economici aferenti proiectului ”Modernizare Piata Romana si Pasaj Pietonal’’

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si raportul Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei ;

            Vazand  raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

            In conformitate cu Cap III, sectiunea 3, art. 40 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul cu art. 38 (2) lit.”b”, (4) lit. ,,d ” si art. 46 (2) lit. ,,a”  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 Se aproba documentatia tehnico-economica aferenta  proiectului Modernizare Piata Romana si Pasaj Pietonal’’, ai carei indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 Finantarea proiectului se va asigura din bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.330

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI X;",ai proiectului

„ MODERNIZARE PIAȚA ROMANĂ Șl PASAJ PIETONAL ”


1.VALOAREA TOTALA ( exclusiv TVA )    - 64.633.260 RON

-    18.401.452 Euro

din care :    .

lucrări de construcții montaj    - 49.159.512 RON

-    13.995.989 Euro


in preturi curs valutar 3.5 124 Ron/Luro )


2.EȘALONAREA INVESTIȚIEI


ANUL 1 din care C+M


42.705.947 RON -12.158.623 Euro 36.709.480 RON -10.451.395 Euro


-ANUL II din care C+M


21.927.313 RON - 6.242.829 Euro 12.450.032 RON - 3.544.594 Euro


3.CAPACITATI

Principalii indicatori tehnici ai investiției

-    Suprafața construita Sc

S pasaj S accese


Circulații pietonale inclusiv accese Spatii comerciale construite Zona comerciala amovibila

-    Refaceri suprafețe:

-    trotuar

-    carosabil

-    Spatii verzi


5200 mp, din care 4830 mp

370 mp, 3710 mp

970 mp 360 mp

6872 mp 4074 mp 357 mp


astfel:


4.Dura ta investiției


1.5 ani


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021 305 55 00; ww-feueyreStoMlffladâsMt