Hotărârea nr. 33/2006

HOTARAREnr. 33 din 2006-03-16 HOTARIRE 33 din 16/03/2006 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REABILITAREA TEATRULUI DE VARA - TEATRUL DE REVISTA CONSTANTIN TANASE
HOT. 33 16/03/2006
HOTARIRE 33 din 16/03/2006

HOTARIRE     33 din 16/03/2006

PRIVIND APROBAREA MODIFICARII INDICATORILOR STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU REABILITAREA TEATRULUI DE VARA - TEATRUL DE REVISTA CONSTANTIN TANASE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea modificarii indicatorilor studiului de fezabilitate pentru reabilitarea Teatrului de Vara – Teatrul de Revista Constantin Tanase

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei de Investitii prin care se propune modificarea indicatorilor studiului de fezabilitate pentru reabilitarea Teatrului de Vara – Teatrul de Revista Constantin Tanase din Sos.Kiseleff nr.28-30, sector 1;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”d” si lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba modificarea indicatorilor tehnico-economici din studiul de fezabilitate pentru lucrarile de reabilitare a Teatrului de Vara – Teatrul de Revista Constantin Tanase din Sos. Kiseleff nr.28-30, sector 1, dupa cum urmeaza:

 

INDICATOR

U.M

VALORI MODIFICATE INCLUSIV T.V.A

In preturi decembrie 2003

Valoarea totala a investitiei – din care constructii montaj

 

Mii lei

51.675.641

 

36.379.913

Art.2 – Achizitionarea continuarii lucrarilor de executie se va face prin licitatie publica.

Art.3 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 16.03.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Dr. Ec. Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 16.03.2006

Nr. 33