Hotărârea nr. 329/2006

HOTARAREnr. 329 din 2006-12-14 HOTARIRE 329 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "NOD INTERMODAL RAZOARE"
HOTARIRE nr. 329 din 14/12/2006
HOTARIRE 329 din 14/12/2006

HOTARIRE    329 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "NOD INTERMODAL RAZOARE"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiilor tehnico – economice si indicatorilor tehnico – economici aferenti proiectului ”Nod Intermodal Razoare

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si  raportul Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei ;

            Vazand raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu Cap III, sectiunea 3, art.40 al Ordonantei de Urgenta nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

            In conformitate cu art. 38, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d ” si art 46, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

HOTARASTE:

 

          Art.1 Se aproba documentatia tehnico – economica  a proiectului ”Nod Intermodal Razoare”, ai carui indicatori tehnico-economici  sunt prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2  Finantarea proiectului se va asigura din bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

            Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.329

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ANEXA


ia R.C.G.M.B. Nk,....

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai proiectului


,. NOD INTERMODAL RAZOARE^


l.VALOAREA TOTALA ( exclusiv TVA }    -    3^4.865.22 mii RON

- 106.726.232 Eurc

dir. care '

lucrări de construcții monta;    -    211.558.46 mii RON

- 60.231.880 Eurc

despăgubiri obținere terer

-    111.231.39 mii RON

-    31.668.200 Eurc

un preturi curs valutar 3.5124 RonAurc


-.EȘALONAREA investiției


- ANUL I. din care C


-261.988,02 mii RON - 74.589.458 Eurc - 130.613,80 mii RON - 3'.18t>.482 Eurc


- ANUL II din care Cn-N


112.87720 mii RON - 32.136.774 Eurc 80.944.66 mii RON - 23.045.398 Eurc


3.CAPaCITATI


Principalii indicatori tehnici ai investiției :

- Pasaj rutier subteran :    - lungime 1252 m

- înălțime pasaj 4 m


-    Artera noua

-    Pasaje pietonale

-    Spatii verzi

-    Linie de troleibuz noua (cale dubla)


-    lungime de 797 m

-    7 buc.

-    37.290 mp

-    1400 m


4. DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI : - 2 ani


B-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.; +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2