Hotărârea nr. 327/2006

HOTARAREnr. 327 din 2006-12-14 HOTARIRE 327 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "STRAPUNGERE STR. 1 MAI (FOSTA STR. COMPOZITORILOR)"
HOTARIRE nr. 327 din 14/12/2006
HOTARIRE 327 din 14/12/2006

HOTARIRE    327 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PROIECTULUI "STRAPUNGERE STR. 1 MAI (FOSTA STR. COMPOZITORILOR)”

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiilor tehnico-economice si indicatorilor tehnico-economici aferenti  proiectului ”Strapungere Str. 1 Mai ( fosta Str. Compozitorilor)’’

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si  raportul Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei ;

            Vazand  raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

            In conformitate cu Cap III, sectiunea 3, art. 40 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul cu art. 38(2) lit.”b”, (4) lit. ,,d ” si art. 46 (2) lit. ,,a”  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 – Se aproba documentatia tehnico-economica aferenta  proiectului Strapungere Str. 1 Mai ( fosta Str. Compozitorilor)’’, ai carei indicatori tehnico-economici sunt prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art. 2 – Finantarea proiectului se va asigura din bugetul local al Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.3 – Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.327

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

U E.C.G.M.BATbfc*INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

ai proiectului    ~

STRĂPUNGERE STR. I MAI: fosta str. Compozitorilor ) "

LVALOAREA TOTALA f inclusiv TVA '■    ■ 11."48.82" RON

- 2.347.053 Eurc

din care :

iucrar: de construcții monta;    - 9.273.796 RON

-1.641.95" Eurc

! in preturi cur? valutar 5.5102 Ron/Euro :•

1.EȘALONAREA INATSTITIEI

- ANUL I    - 7.832.551 RON - 2.231.36^ Eurc

din care 1 -A    - 6.182531RON -1.761.304 Eurc

- ANUL II am care CUv


2.9162'N RON -1.115.684 Eurc 3.091.256 RON - 880.653 Eurc

3.CAPACITATI

Principalii indicatori tehnici ai investiției :

-Lungime totala :    0.845 Km

-Profil transversal :    0.460 m 0.385 m

-platforma :    27.0 m    10.0 m

-lățime parte carosabila :    4x3.5 m 2x3.5 m

Durata de realizare a investiției : 18 luni