Hotărârea nr. 325/2006

HOTARAREnr. 325 din 2006-12-14 HOTARARE 325 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOIMICE SI INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE RACORD SI PUNCT TERMIC AFERENT PRIMARIEI SECTOR 6"
HOTARIRE nr. 325 din 14/12/2006
HOTARARE 325 din 14/12/2006

HOTARARE    325 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOIMICE SI INDICATORILOR TEHNICOECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII "MODERNIZARE RACORD SI PUNCT TERMIC AFERENT PRIMARIEI SECTOR 6"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea documentatiei tehnico-economice si indicatorilor tehnico-economici aferenti  obiectivului de investitii „Modernizare racord si punct termic aferent Primariei sector 6”

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si  raportul Directiei Utilitati Publice;

          Vazand  raportul Comisiei Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul  Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

          In conformitate cu Cap III, sectiunea 3, art. 40 din O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

          In conformitate cu art. 38(2) lit.”b”, (4) lit. ,,d ” si art. 46 (2) lit. ,,a”  din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 Se aproba documentatia tehnico-economica prezentata in anexa 1 si indicatorii tehnico-economici, conform anexei 2, aferenti obiectivului de investitii „Modernizare racord si punct termic aferent Primariei sector 6 ”.

            Art.2  Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.3  Finantarea obiectivului de investitii se face din alocatii bugetare si/sau din alte fonduri legal constituite cu aceasta destinatie, conform listelor de investitii aprobate potrivit legii.

            Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.325

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE BUCUREȘTI SERVICIUL CERCETARE PROIECTARE

#/iexa 'cdb of ■ &


PROIECT NR. 6414MODERNIZARE RACORD SI PUNCT TERMIC AFERENT PRIMĂRIA SECTOR 6

STUDIU DE FEZABILITATE

Martie 2006

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE

SERVICIUL CERCETARE - PROIECTARE BUCUREȘTI

Str. Constantin Radulescu - Motru nr. 18 Sector 4 - București

PROIECT NR. 6414

@ DENUMIREA PROIECTULUI: FAZA:

CLIENT :

PROIECTANT:

VOLUM UNIC :


“MODERNIZARE RACORD SI PUNCT TERMIC AFERENT PRIMĂRIA SECTOR 6 ”

STUDIU DE FEZABILITATE

R.A.D.E.T. BUCUREȘTI

R.A.D.E.T.-Serviciul Cercetare Proiectare

Piese scrise si desenate

LISTA DE SEMNATURI

DIRECTOR TEHNIC

SEF SERVICIU CERCETARE - PROIECTARE

SEF COLECTIV REȚELE TERMICE SEF PROIECT VERIFICATOR M.L.P.T.L.


ING. A. BUCUR

ARH. D. FANEARADET - București

Serviciul Cercetare Proiectare


Pr. nr. 6414

“ Modernizare racord si punct termic aferent Primăria sector 6 “

Faza: SF

BORDEROU

A. PIESE SCRISE


1.    Foaie de capat

2.    Lista de semnaturi

3.    Borderou

4.    Tema si comanda

5.    Proces verbal de avizare CTE - RADET faza SPF

6.    Proces verbal de avizare CTE - PIVIB faza SPF

7.    Memoriu general

8.    -(Memoriu tehnic rețele termice    <.

9.    Memoriu tehnic Construcții

10.    Memoriu tehnic Drumuri

11.    Memoriu tehnic sistem de supraveghere /semnalizare avarii si monitorizare parametrii

12.    Memoriu tehnic instalații termice si evacuare ape uzate

13.    Memoriu tehnic instalații electrice

14.    Memoriu tehnic instalații automatizare

15.    Deviz general conf.HGR 1179/24.10.2002

16.    Evaluare investiție rețele termice

17.    Evaluare construcții

18.    Evaluare lucrări de drumuri

19.    Centralizator valori sistem de supraveghere / semnalizare avarii

20.    Centralizator instalații termice si evacuare ape uzate

21 .Centralizator de valori instalații electrice

22.    Evaluare instalații automatizare

23.    Calculul pierderilor specifice de căldură

24.    Calculul pierderilor de debit

25.    Calculul indicatorilor tehnico - economici

B. PIESE DESENATE

1.    Plan încadrare in zona

2.    Plan de situație


sc.1 : 2000 sc. 1: 500


To

T1


Martie 2006

Numele si prenumele.verificatorului atestat .............

Firma............................................

Adresa, telefon, fax:......................

.......................ăie.,șS,.^...........

............................


REFERAT


Privind verificarea de calitate * la ceriA- <

- o ,

* <7/


A.    Rezistenta si stabilitate;

B.    Siguranța in exploatare;

C.    Siguranța la foc;

D.    Igiena , sanatatea oamenilor , refacerea si protecția mediului;

E.    Izolație termica , hidrofuga si economie de energie ;

F.    Protecție împotriva zgomotului;

a.    ... ^77.7.7.. £

Faza:....5.:5?.-..., ce face obiectul proiectului nr.^x^.Y..../.....................

* Verificarea tehnica de calitate a proiectului s-a făcut in conformitate cu Ordinul nr.77/Nl din 28.10.1996 al MLPAT , referitor la :

“îndrumătorul pentru verificarea tehnica de calitate a proiectelor de construcții si instalațiilor aferente”, emis in temeiul Legii nr. 10/1995, privind calitatea in construcții.

l.Date de identificare :

-    proiectant general.    .................................................

-    proiectant de specialitate.....'■ 7--.$$£.(7(77.......................................

-    investitor...7.r(?.: 7. ....................................... <..........

-    amplasament:jpdet/sector..(?.............,..........,localitate.$7...........

StiCfc&l.................. ........nr. 1&7...........cod postai.

-    data prezentării proiectului pentru verificare...............................................

2.Caracteristici principale ale proiectului:

...........a ...(177$ C7^$.....^.TL7 £..7.ÂȚ£$

.... jȚu    ::. .pii.s. \ \    '7.::


3.Documente ce se prezintă la verificare:

-Memoriul tehnic ( prezentarea soluțiilor tehnice adoptate pentru respectarea cerințelor

^XeLenate:..J<.../^^.^..7.^^4.^...Z^./«>^^............

.............T/t.    .....&    . fc.    ..............................

-Breviar de calcul, program de calcul si listing-ul; ?

-Alte documente:...............................................................................................

4.Concluzii asupra verificării:

a)    In urma verificării se considera proiectul corespunzător , semnandu-se si stampilandu-se conform dispozițiilor legale.

b)    In urma verificării se considera proiectul corespunzător pentru faza verificata semnandu-se conform dispozițiilor legale, cu următoarele condiții obligatorii a fi introduse in proiect prin grija investitorului de către proiectant:


Am primit...........exemplare

INVESTITOR / PROIECTANT

Am predat.    .......exemplarePAGE 82


&tn C&vaflf Vechi nr. 16, Sector 3, București, Cod 70466,

Telefon 314.76.00 (centrale); 313S9J56 (secretariat); Fwc 312-30.18; Telex 10.803 Nr. R.C. J40rtflSrtM1; Cod fiscal R3G1218; Cont 25336E1 - ZZ78SROL B_CJt - Finala sector 3

5cr/ 352-7/•zU'ZOS'

' Nr.    Th9143/738

De la:    Serviciul Tehnic

Către:    Secția Proiectare Cercetare

In atentia: Sef Serviciu SPC, D-na arh. Dana Fanea '

SUBIECT: Modernizare racord si Punct Termic - Primăria sect fi. Data:    20.12.2004

Stimata Doamna,APROBAT, DIRECTOR TEHNIC,


Ing. Adrian BUCURUrmare adresei Primăriei sect 6, înregistrata ia RADET cu nr. Th 9143/2004 (anexata), va solicitam sa întocmit) documentația tehnica pentru:

1.    Devierea din incinta societății BADUC a racordului de termoficare 2Dn65 ce alimentează PT aferent Primărie sector 6.

2.    Modernizare PT aferent Primărie sector 6.

Documentația Tehnica va fi întocmită in conformitate cu Ordinul MF/MLPTL nr. 1013/873/2001 privind conținutul cadru al documentațiilor, pentru faza de proiectare SPF.

Prezenta reprezintă Comanda si Tema de proiectare pentru întocmirea documentației mai sus menționate.    -

Cu mulțumiri,

SEF SERV. TEHNIC,


întocmit,

Ing. Madalina PONEAMW?RADET BUCUREȘTI , $tr„ Cavafii VeebS nr. 1$, sectă» i5A^-:..:    <W7M5«

Itt ateatxa <HoiPirecb>r General

Ing, SAMBA VIRGflL
Având in vedere gradul de uzura â conductei de alimentare cu agent termic dintre curtea șocietetfciB^^bw corpul clădirii Primăriei sect 6 precum si a echxpanScîor din pur^Sj! termic ale aceleiași clădiri,va rugam sa dispuneți efec toama iucrarilor de înlocuire a conductei at a echipazocntelor. menționate, ■
Str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector 3, București, Cod 70456,

Telefon 314.76.00 {centrala); 313.SS.06 (secretariat); Fax 312.30.18; Telex 10.883 Nr. R.C. J40/195/1S91; Cod fiscal R361218; Cont RO 94RNCB 5030000000020001 BCR S3

C.T.E. - R.A.D.E.T.

PROCES VERBAL DE AVIZARE Nr.24/08.2005

Eliberat în baza Procesului verbal nr. al ședinței C.T.E.-R.A.D.E.T. din data 26.04.2005    '

Denumirea Documentației: "Modernizare racord și punct termic aferent Primăria Sector 6 ”

Număr proiect/comandă:    6414

Faza de proiectare :    Studiu de Prefezabilitate

Elaboratorul Documentației SPC- RADET

Ordonator principal de credite : CGMB

Autoritate contractanta: RADET    •

Amplasament: București, Sector 6 ; Calea Plevnei Nr. 147 -149 Valoare estimata de investitie(cu TVA):

Varianta I - 5.006.997,00 mii lei (137.535,81 EURO)

Varianta II - 4.221.319,00 mii lei (115.954,20 EURO)

Situația existenta : Punctul termic aferent Primăriei Sector 6 (mijloc fix în inventarul RADET) ,este alimentat cu energie termică din Magistrala III Grozăvești printr-un racord 2 Dn 65 mm care traversează incinta SC BADUC SA.

Punctul termic este echipat cu un schimbător cu plăci pentru apa caldă de consum , un schimbător în contracurent pentru încălzire , două pompe de circulație și o pomâ de recirculație. Sistemul de expansiune este cu vas deschis, montat pe clădire.

Necesitatea și oportunitatea lucrării

Datorită gradului avansat de uzură și echipamentului vechi, neperformant, atât în punctul termic cât și pe racord se produc pierderi masice și de energie.

Intervenția pentru remedierea avariilor pe racord este îngreunată de proprietarul terenului. Având în vedere starea racordului și echipamentelor din punctul termic și faptul că PT aparține patrimoniului PMB , respectiv RADET, Primăria Sectorului 6 a solicitat prin Adresa Nr. 1594/01.09.2004 reabilitarea instalațiilor de termoficare.

Situatia proiectată.

Necesarul de energie termică este de 0,27 Gcal/h

Modernizarea punctului termic se realizează prin :

-    înlocuirea schimbătorului de căldură pentru încălzire cu un schimbător cu plăci,

-    înlocuirea pompelor cu pompe noi, silențioase și cu consum redus de energie electrică

-    dezafectarea vasului de expansiune existent și montarea în PT a unui vas de expansiune închis.

-    Înlocuirea tabloului electric și a instalaților de iluminat, de forță, de protecție

-    Automatizarea punctului termic Pentru racord s-au studiat 2 variante :

Varianta 1: Racord preizolat 2 Dn 65 pe traseul existent, L traseu = 96 ml

Varianta 2 .Alimentarea PT printr-un racord preizolat pozat pe traseu nou , dintr-un cămin de racord nou proiectat.; L traseu = 29 ml.

Suprafața si situația juridica a terenului:

Domeniu public în administrarea ADP Sector 6 și domeniu privat - incinta SC BADUC SA Suprafața ocupată de lucrare : varianta 1-96 mp pozare conducte preizolate

Varianta 2 - 29 mp pozare conducte preizolate

F 722.10-05


fi*

Z3

O

3

m


Str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector 3, București, Cod 70456,

Telefon 314.76.00 (centrala); 313.99.06 (secretariat); Fax: 312.30.18; Telex 10.883

Nr. R.C. J40/195/1991; Cod fiscal R361218; Cont RO 94RNCB 5030000000020001 BCR S3

Caracteristici principate ale construcțiilor:

Pentru clădiri : nu este cazul (PT existent)

Pentru rețele: varianta 1 : L = 96 ml traseu 2 Dn 65/140 Varianta 2 : L = 29 ml traseu 2Dn 65/140

Principalele utilaje din dotare :

-    echipamentele aferente instalației electrice, sistemului de supraveghere,semnalizare avarii conducte .monitorizare parametri.

-    Echipamentele aferente modernizării PT Utilități:

Nu este cazul

Avize : Nu necesita avize la faza SPF.

C.T.E. - R.A.D.E.T. din data de 26.04.2005 a analizat și avizat documentația SPC Pr.nr.6414 Faza SPF pentru obiectivul "Modernizare racord și punct termic aferent Primăria Sector 6 ” în varianta 2.

Valoarea de investiție : 4.221.319,00 mii lei (115.954,20 EURO)

PREȘEDINTE C.T.E. DIRECTOR GENERAL, Ing. Virgil RAMBA

SECRETAR C.T.E. Ing. Tatiana ALEXE


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI CONSILIUL TEHNICO ECONOMIC

AVIZ NR. 845/14.09.2005

eliberat in baza procesului verbal încheiat in ședința C.T.E. din data de 19.10.2004

I. DENUMIREA DOCUMENTA TlEl: "Modernizare racord si punct termic aferent Primăria Sector 6 "

H.FAZA'. Studiu de prefezabilitate

III. PROIECTANT: RADET -SPC

PA. INVESTITOR si/sau BENEFICIAR: RADET

V.    ORDONATOR DE CREDITE (daca este cazul):

VI.    CONSILIUL TEHNICO ECONOMIC:

COMPONENTA

NUME SI PRENUME

COMPARTIMENT

PREȘEDINTE

Razvan Murgeanu

VICEPRIMAR GENERAL

RMEMBRH

Valentin Stanescu

DUP

i

Dorel Geana - secretar

Mariana Grozea

Camelia Busioc (Ion Buturuga)

DFC

Andrei Zaharescu

DUAT

Radu Alexandru

DCRI

Adrian Bucur

RADET

Anisoara Gavriloaie

RADET

VH INVITAT!:

NUME SI PRENUME

INSTITUȚIE

Florentina Iordan

RADET - Serviciu Tehnic

Madalina Ponea

Dana Fanea

RADET-SPC

Anca Timofte

r^jloxana Ionescu

Victor Munteanu

Reprezentanții Asociațiilor de Proprietari (daca este cazul)

H;1

Vni. URMARE ANALIZEI DOCUMENTAȚIEI, CONSILIUL TEHNICO ECONOMIC A HOTARAT:

13'37    3368255    TCANSPCKi    c

GiA AUTONOMA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEITERMICE

Str. Cavafii V4<?hi nr, 15, Sector 3, București, Cod 7045$»

Tefefon 314.76.00 (centrala); 313J&.G6 {«ecretadaQ; F«*£ 312.30-18; Telex 10^83 Nr. R.C. J40H9yiaM; Cod flfccal R3ffJ2t8; Cont 25&3&E1 - 2^2?3/ROt B-<XR> - Filiala sector 3


SC/>/ 9f9 /    o 3- 06Nr.

De le:    Sucursala Transport Energie Termica București

Către;    Direcția Tehnica

Serviciul Cercetare - Proiectare In atenția: D-lui Director Tehnic lng.A.Bucur

D-na Arh. D. Fanea

SUBIECT: Modernizare racord si PT Primărie sector 6 Data:    15.03.2003

Prin prezenta va rugam sa dispuneți masurile ce se impun, astfel încât lucrările de modernizare a racordului si punctului termic aferent Primăriei sectorului 6, situat in Calea Plevneî - proiect nr. 6414, sa se faca concomitent cu lucrările Pasajului Basarsb

Menționam ca lucrările care se executa in rețeaua de termoficare de către personalul Sucursalei de Transport Energie Termica ( avarii, revizii si reparații rețea

primara, evacuări apa infittratti apa rece si canalizare, etc.) blochează accesul in curtea primăriei.

Anexam referatul Secției Transport Grozăvești.

Director

Sucursala Transport Energie Termica ing-N.Niculescu

'âuuuMt«i Ti wjapoft Buaureati

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE

(WEB


Str. Cavafii Vechi w. 15, Sector 3, București, cod 70456,

Telefon 314.76.00 (centrala); 313.99.06 (secretariat); F«c 312-30.18-, Telex 10-863

Nr. R.C. J«n95n991-.Cod Beeal R361218;Cont 2S33SE1-2^730301. B-C.R. - Htiala sector 3

1. Pr. 6414 Modernizare racord si punct termic aferent Primăriei sector 6 - SF

Nr. înv. 213    PIF: 1968

Nr. Intervenții: 20

din care:    1 aparute in 2004

1 aparute in 2005 o aparute la proba de presiune 2004 0 aparute la proba de presiune 2005

Pierderi in volum masic: 6500 mc.

Infiltrații: Infiltrații apa rece si pluviala

Tronsonul racordului Punctului termic Primăria sector 6 are o vechime care depășește durata normala de amortizare la care nu s-au efectuat lucrări de schimbare a unor porțiuni de conducta. Traseu! conductei traversează curtea Primăriei sectorului 6, intervențiile la avariile aparute blochează intrarea in curtea Primăriei îngreunând desfășurarea activității acesteia.

Activitățile primăriei nu au permis intervenția operativa la remedierea avariilor aparute dealungul timpului.

Este necesar ca înlocuirea sa fie realizata concomitent cu opririle prilejuite de lucrările la Pasajul Basarab.


RADET - SERVICIUL CERCETARE PROIECTARE


Proiect nr. 6414 “Modernizare racord si punct termic aferent Primărie sector 6”

Faza: SF

MEMORIU GENERAL


CAP. A PARTEA SCRISA

1. DATE GENERALE

1.1.    Denumirea obiectului de investiție: “ Modernizare racord si punct termic aferent Primăria sector

1.2.    Elaboratorul proiectului tehnic:

R.A.D.E.T. - BUCUREȘTI - Serviciul Cercetare Proiectare

1.3.    Ordonatorul principal de credite:

Consiliul General al Municipiului București

1.4.    Persoana juridica achizitoare (investitor)

Consiliul General al Municipiului București - RADET București

1.5.    Amplasament :

Municipiul București, sector 6 , Calea Plevnei nr. 147-149

1.6.    Tema cu fundamentarea necesității si oportunității investiției

SITUAȚIA EXISTENTA

In prezent punctul termic aferent Primăriei Sector 6 este alimentat cu energie termica de la CET Grozăvești prin Magistrala III Grozăvești. Alimentarea punctului termic cu agent termic primar se face din conductele magistrale 2 Dn 700 amplasate in căminul existent C4/1.Diametrul nominal al racordului este de Dn 65.

Racordul rețelei de termoficare aferent Primăriei sectorului 6 este pus in funcțiune din anul 1968 ( Nr. Inventar 213) . In ultimii ani s-au înregistrat un număr de 20 de avarii, ca urmare a deselor infiltrații de apa rece si pluviala.

întrucât racordul 2 Dn 65 care alimentează punctul termic trece prin incinta SC BADUC SA , s-a solicitat prin tema de proiectare analizarea posibilității de deviere a racordului existent din aceasta incinta. Deasemeni prin tema de proiectare s-a solicitat si modernizarea punctului termic.

In prezent punctul termic este echipat cu un schimbător pentru prepararea apei calde de consum cu placi V 28 - 15 placi,un schimbător tip ICMA B 31 pentru prepararea agentului termic secundar pentru încălzire OL/8x2,5 m , doua pompe de circulație încălzire ,o pompa recirculatie acc , iar sistemul de expansiune este cu vas deschis de expansiune montat pe clădire.

Lungimea traseului existent este de 96,0 m.

SOLUȚIA PROIECTATA

Soluția proiectata urmărește atat modernizarea punctului termic cat si a racordului 2 Dn 65 aferent Primăriei sector 6.

Modernizarea punctului termic va consta in înlocuirea schimbătorului existent tip iCMA cu. un schimbător nou cu placi. Pompele de circulație încălzire vor fi inlocuite cu pompe silențioase.De asemeni va fi înlocuita pompa pentru recirculatie acc . Vasul de expansiune existent montat pe clădire va fi înlocuit cu un vas de expansiune inchis cu membrana montat in punctul termic.

In cadrul acestui proiect se vor moderniza si instalațiile electrice din incinta punctului termic.Astfel tabloul electric va fi înlocuit cu unul nou.Racordarea tabloului electric nou la firida de branșament se va face in prezenta reprezentantului SDB din zona.

După finalizarea lucrailor de instalații electrice , înainte de punerea in funcțiune se vor verifica toate circuitele de iluminat , forța , comanda etc. inclusiv tabloul electric , astfel incat sa respecte toate normele de siguranța in exploatare.

Instalația interioara electrica se va lega la priza de pamant ( care se înlocuiește) prin doua piese de separație.

Punctul termic aferent Primăriei Sector 6 va fi echipat cu o instalație de automatizare.

Cablurile de legătură intre echipamentele de câmp si tabloul de automatizare se vor monta pe un pod de cabluri din otel zincat paralel cu traseul de forța si se vor aduce pana in dreptul fiecărui traductor sau element de execuție , legaturile urmând a fi executate de către furnizorul echipamentelor de automatizare.

Alimentarea cu agent termic primar a punctului termic se va face din căminul de racord nou proiectat CR.Din acest cămin se va prelua noul racord 2 Dn 65/140 pe care se vor monta doua vane de separare din otel, Pn 16 Dn 65.

Racordul va fi executat din conducte preizolate , montate direct in nisip, pe traseu nou, pe o distanta de cca 4m , după care conductele vor parcurge pe traseul existent o distanta de 25 m pana la intrarea in punctul termic. Conductele preizolate vor fi prevăzute cu sistem de supraveghere si semnalizare a avariilor.

Sistemul de supraveghere / semnalizare avarii conducte este un sistem complex care asigura atat supravegherea centralizata si automata , respectiv localizarea erorilor de umiditate din rețelele de conducta primara cat si achiziția -transmisia digitala a datelor de proces.ln sântul de montaj al conductei preizolate , paralel cu acesta , se va monta un cablu de transmisie date montat conform PE 107.

Lungimea traseului nou proiectat este de 29 m ( 4 m pe traseu nou proiectat si 25 m pe traseu existent).

2.3.2 Pentru rețele (lungimi, diametre)

Lungime conducte preizolate agent termic primar 2 Dn 65/140 : 29 m traseu.

2.4    Structura constructiva: rețele

Vezi memoriu tehnic construcții si drumuri.

2.5    Principalele utilaje din dotare

Sunt considerate utilaje echipamentul aferent sistemului de supraveghere /semnalizare avarii conducte si echipamentele aferente modernizării punctului termic.

2.6    Instalații aferente construcțiilor

Nu este cazul.

2.7    Utilitati ( modul de asigurare a acestora)

Nu este cazul.

3.    Date privind forța de munca ocupata după realizarea investiției    *

:-.Nu este cazul.

4.    Devizul general estimativ al investiției

Conform devizului general estimativ anexat.

5.    Principalii indicatori tehnico-economici ai investiției

Sunt prevazuti detailat in cap.”Calculul indicatorilor tehnico-economici” si centralizat in tabelul “Indicatori tehnico-economici anexat”.

6.    Finanțarea investiției

De la bugetul local.

7.    Avize si acorduri

Nu este cazul.

8.    Categoria de importanta

Rețelele de termoficare proiectate intra in categoria de importanta normala a construcțiilor (“C”), construcții obișnuite a căror neindeplinire nu implica riscuri pentru societate si natura.

După terminarea lucrărilor de montaj conducte se va reface terenul la forma inițiala (trotuar si spațiu verde).

VERIFICAT,

ÎNTOCMIT,

Ing.R.lonescu


Ing.V .Munteanu

RADET - SERVICIUL CERCETARE PROIECTARE -    -


Proiect nr. 6414 “Modernizare racord si punct termic aferent Primărie sector 6”

Faza: SF

MEMORIU TEHNIC REȚELE

1.    SITUAȚIA EXISTENTA

In prezent punctul termic aferent Primăriei Sector 6 este alimentat cu energie termica de la CET Grozăvești prin Magistrala III Grozăvești. Alimentarea punctului termic cu agent termic primar se face din conductele magistrale 2 Dn 700 amplasate in căminul existent C4/1.Diametrul nominal al racordului este de Dn 65.

întrucât racordul 2 Dn 65 care .alimentează punctul termic trece prin incinta SC BADUC SA , s-a solicitat prin tema de proiectare analizarea posibilității de deviere a racordului existent din aceasta incinta. Deasemerii prin tema de proiectare s-a solicitat si modernizarea punctului termic.

In prezent pentru alimentarea punctului termic este necesar un debit caloric total de 0,27 Gcal/h ( pentru incalzire 0,26 Gcal/h iar pentru apa calda de consum 0,01 Gcal/h). Debitul hidraulic este de 4,5 t/h care la un ecart de temperatura de 60 °C si un diametru existent de Dn 65 , conduce la o viteza de 0,4 m/s, o pierdere specifica de presiune de 3,8 mmH2O/m, rezultând o pierdere de presiune pe tronson de 0,91 mH20 / tronson.

Lungimea traseului existent este de 96,0 m.

2.    SOLUȚIA PROIECTATA

Soluția proiectata urmărește atat modernizarea punctului termic cat si a racordului 2 Dn 65 aferent Primăriei sector 6.    .

Alimentarea cu agent termic primar a punctului termic se va face din căminul de racord nou proiectat CR.Din acest cămin se va prelua noul racord 2 Dn 65/140 pe care se vor monta doua vane de separare din otel, Pn 16 Dn 65.

Racordul va fi executat din conducte preizolate , montate direct in nisip, pe traseu nou, pe o distanta de cca 4m , după care conductele vor parcurge pe traseul existent o distanta de 25 m pana la intrarea in punctul termic. Conductele preizolate vor fi prevăzute cu sistem de supraveghere si semnalizare a avariilor.

Sistemul de supraveghere / semnalizare avarii conducte este un sistem complex care asigura atat supravegherea centralizata si automata , respectiv localizarea erorilor de umiditate din rețelele de conducta primara cat si achiziția -transmisia digitala a datelor de proces.In sântul de montaj al conductei preizolate , paralel cu acesta , se va monta un cablu de transmisie date montat conform PE 107.    ,

Pe traseul existent lucrările de execuție constau in :

-    desfacerea sistemului rutier existent pe amplasamentul rețelei ;

-    săpătură normala de pamant pana la placa de acoperire a canalului;

-    demontarea plăcilor de acoperire a canalului termic;

-    dezafectarea conductelor existente;

-    pozarea conductelor noi preizolate;

-    sudarea si probarea conductelor preizolate ;

-    gamagrafierea sudurilor;

/J


-    proba de presiune hidraulica a conductelor;

-    legareja firelor de semnalizare dintre tronsoanele de conducte ;

-    mansonarea conductelor;

-    acoperirea cu nisip si pamant bine compactat a conductelor pana la cota inferioara a sistemului rutier;

-    refacerea sistemului rutier in structuri asemanatoare cu cele existente;

-    punerea in funcțiune a conductelor.

Lungimea traseului nou proiectat este de 29 m .

Rețelele de termoficare proiectate intra in categoria de importanta normala a construcțiilor (“C”), construcții obișnuite a căror neindeplinire nu implica riscuri pentru societate si natura.

După terminarea lucrărilor de montaj conducte se va reface terenul la forma inițiala (trotuar si spațiu verde).

VERIFICAT,    ÎNTOCMIT,

Ing.V .Muntdanux    Ing.R.lonescu

RADET

Serviciul Cercetare Proiectare


PROIECT NR. 6414

Modernizare racord si punct termic aferent Primăria sector 6

S. F.

MEMORIU TEHNIC

- rezistenta -

Prezentul studiu cuprinde evaluarea lucrărilor de construcții pentru modernizare racord si punct termic aferent Primăria sector 6.

S-au cotat următoarele lucrări:

-    4,0m - săpătură manuala de pamant pentru pozarea conductelor preizolate pe traseu nou; '

-    25,Om - săpătură manuala de pamant pentru pozarea conductelor preizolate pe traseu existent;

-    dezafectare placi acoperire pe traseu existent;

-    demolarea unui perete al canalului existent;

-    astemere strat nisip, completare strat nisip;

-    umplutura de pamant;

Din punct de vedere seismic, conf. Normativului P100/92, Municipiului București, se incadreaza in macrozona de gradul 8 cu un coef. Ks = 0,2 si perioada de colt Tc = 1,5sec.

La proiectare s-au respectat toate normele si normativele in vigoare.

La execuție si I exploatare se vor respecta toate normele si normativele in vigoare la data respectiva.

întocmit, sing. R. Balosan

RADET

Serviciul Cercetare Proiectare


PROIECT NR. 6414

Modernizare racord si punct termic aferent Primăria sect. 6

Lucrări de drumuri S. F.

MEMORIU

In prezentul studiu se vor analiza lucrările de drumuri aferente “Modernizării racordului si punctului termic aferent Primăriei sector 6.

Traseul se desfasoara pornind din rețea primara intre căminele C5 si C4/1 spre punctul termic din primăria sector 5.

Lucrările constau in desfacerea si refcerea zonelor afectate: carosabil greu si ușor.

Refacerile sunt perevazute sa se faca cu structuri asemanatoare celor existente iar la terminarea lucrărilor zona trebuie sa ramana curata, fara urme de lucrări de construcții sau drumuri.

întocmit,

th. M. Dumitrescu

Pr.nr. 6414; Faza: SF

Modernizare racord si PT aferent

Primăria Sector 6

Sistem de supraveghere / semnalizare avarii conducte

Memoriu tehnic

Conductele preizolate vor fi prevăzute cu sistem de supraveghere / semnalizare avarii conducte.

Acesta este un sistem complex care asigura atat supravegherea centralizata si automata, respectiv localizarea erorilor de umiditate din rețelele de conducta primara cat si achiziția - transmisia digitala a datelor de proces.    .

Sistemul de supraveghere / semnalizare avarii conducte este format din:

-    conductorul de detecție din aliaj NiCr, care se montează in izolația conductei clasice;

-    conductorul de întoarcere din Cu, care se montează in izolația conductei;

-    aparatura de detecție, localizare si semnalizare a avariilor aparute.

In sântul de montaj al conductei preizolate, paralel cu aceasta, se va monta un cablu de transmisie date montat conform PE 107.

In zonele de subtraversare sau in cămine, unde se vor monta conducte clasice, acestea vor fi prevăzute cu conductori de detecție avarie in izolația lor, conform cerințelor tehnice ale sistemului de supraveghere Z semnalizare avarii conducte.

Verificat Ing. D. Jug


naru


Proiectat Sing. I. Diaconu

RADET-SCP


Pr. nr. 6414; Faza : SF Modernizare racord si punct termic Primărie Sector 6

NOTA EXPLICATIVA

INSTALAȚII TERMICE SI EVACUARE APE UZATE

In prezent punctul termic alimentează cu energie termica Primăria Sectorului 6.

Prin tema de proiectare se cere modernizarea punctului termic existent in subsolul

Primăriei.    - .    ,

Punctul termic este echipat cu:

-    1 schimbător pentru preparare a.c.c. - cu placi V 28 - 15 placi ce se va menține

-    1 schimbător tip ICMA B31 OL7 8 x 2,5 m ce se va înlocui cu un schimbător cu placi deoarece vechiul schimbător prezintă un grad mare de uzura

-    2 pompe pentru circulație încălzire care prezintă un grad avansat de uzura vor fi înlocuite cu 2 pompe silențioase si mult mai eficiente

-    1 pompa pentru recirculatie ( grad mare de uzura ) va fi inloouita cu o pompa performanta

Sistemul de expansiune este cu vas de expansiune deschis montat pe clădire. Acesta se va desființa si se va monta un vas de expansiune inchis montat in punctul termic.

Pentru evacuarea apelor uzate se va monta o pompa de evacuare ape uzate cu

automatizare inclusa funcție de nivel.

întocmit,

Pr. nr. 6414; Faza: SF Modernizare PT Primăria Sector 6

-Instalații electrice-

MEMORIU TEHNIC

Prezentul proiect are ca obiect modernizarea instalațiilor electrice aferente PT Primăria Sector 6.

Instalațiile electrice sunt proiectate pentru U = 380/220 V IP 54. Instalațiile electrice respecta condițiile normativului I 7/02. Instalațiile electrice proiectate respecta condițiile tehnice obligatorii, in care trebuie executate lucrările aferente punctelor termice.

Tabloul electric existent se înlocuiește cu unul nou.

Racordarea tabloului electric nou la firida de branșament se va face in prezenta reprezentantului SDB din zona.

Tabloul electric va fi confecționat numai de o întreprindere specializata pentru uzinarea tablourilor electrice.

ATENTIE! Instalațiile din amonte de BMPT (inclusiv) aparțin SDB si nu se intervine asupra lor.

Instalația de iluminat se realizează cu corpuri de iluminat fluorescente tip FIPRA 2 x 40W si corpuri de iluminat cu incandescenta Badt 60W in interior; corpuri de iluminat cu vapori de mercur PVB 80W exterior deasupra ușilor de acces si circuit din cablu de cupru CYY 3X1,5 mm2.

Instalația de forța prevede alimentarea utilajelor cu cablu de cupru CYY.

După finalizarea lucrărilor de instalații electrice, înainte de punerea in funcțiune se vor verifica toate circuitele de iluminat, forța, comanda etc., inclusiv tabloul electric, astfel incat sa respecte toate normele de siguranța in exploatare.

Instalația de protecție împotriva tensiunilor de atingere se realizează prin:

a)    Legarea la nulul de protecție prin al 4 - lea conductor (de cupru din circuit) la cele trifazate si prin al 3 - lea conductor (cupru) la circuitele monofazate.

b)    Legarea la pamint se realizează astfel:

== Se va monta o centura interioara de impamintare OL Zn 25 x 4 (noua) la care prin derivație tot din OL Zn 25 x 4 se leaga fiecare borna de impamintare a fiecărui consumator.

Instalația interioara de protecție se leaga la priza de pamint (care se înlocuiește) prin 2 piese de separație.

Priza de pamant se va verifica pentru Rd < 40.

Instalația electrica de forța, comanda, iluminat, protecție se verifica astfel incit sa corespunda tuturor normelor de protecția muncii si siguranța in exploatare.

La instalația de protecție se leaga orice carcasa, construcție metalica, masa metalica, tuburi, țevi, balustrade, etc care accidental ca urmare a unui defect de izolație, ar putea fi pus sub tensiune.

întocmit Ing. V. Badea

Pr. Nr. 6414; Faza: SF Modernizare racord si Punct termic aferent Primăriei Sectorului 6

Memoriu tehnic

Prezenta documentație conține instalația de automatizare aferenta punctului termic pentru Primăria Sectorului 6.

Echipamentul tehnologic cu care va fi dotat punctul termic realizează furnizarea de agent termic pentru încălzire si apa calda de consum necesar Primăriei Sectorului 6."Se are in vedere optimizarea consumurilor energetice si termice care sa conducă la sporirea confortului, precum si reducerea costurilor la consumator si pregătirea acestui punct termic pentru integrarea intr-o etapa ulterioara, in sistemul de dispecerizare SCADA.

Componenta sistemului de reglare din PT este următoarea:

-    sistem numeric de comanda (SNC);

-    vane de reglare cu acționare electrica:

o R2i - montata pe conducta de agent primar retur la ieșirea din

*    schimbătorul de căldură pentru incalzire;

o R2a - montata pe conducta de agent primar tur la intrarea in schimbătorul de căldură pentru a.c.c. treapta a-ll-a;

-    regulator de presiune diferențiala (RP) montat pe conducta de agent primar retur;

-    traductoare de temperatura;

-    traductoare de presiune;

-    tablou de automatizare (TA).

Tabloul de automatizare va fi alimentat din tabloul electric.

Cablurile de legătură intre echipamentele de câmp si TA se vor monta pe un pod de cabluri din OL Zn paralel cu traseul de forța si se vor aduce pana in dreptul fiecărui traductor sau element de execuție, legaturile urmând a fi excutate de către furnizorul echipamentelor de automatizare.

Instalația de protecție împotriva electrocutărilor se va face prin racordarea la instalația de protecție nou proiectata si se va executa conform următoarelor reglementari principale:

STAS 6616/83; STAS 5325; I7/02; STAS 2612/87; STAS 8275/87; STAS 61119/78; STAS 12603/87; STAS 12604/4-89; STAS 12604/5-90. Instalația de protecție împotriva electrocutărilor prin atingere directa este prevăzută in condițiile articolului 3.50 I7/02; STAS 12604/89.

Lucrările prevăzute in proiect pentru realizarea cerințelor de calitate sunt stabilite prin legea calitatii in construcții si exploatarea optima a instalațiilor, conform clasificării prevăzute in H.G. 731/91.

Verificat Ing. D. Juganarti


R.A.D.E.T.BUCURESTI ~ Serviciul Cercetare-Proiectare

Proiect nr.6414

Faza: Studiu de FezabilitateDEVIZ GENERAL

"Modernizare racord si punct termic aferent Primăria Sector 6”

In Lei/EURO la cursul Lei/EURO din data de 20.03.2006 = 3.5018 lei/EURO (Conf.HGR 1179/24,10.2002)

Nr.

crt.

Denumirea capitolelor de cheltuieli

Valoare totala (inclusiv TVA)

Din care supusa proc.achizitie publica

-Lei-

EURO

-Lei-

EURO

1

2

3

4

5

6

PARTEA I

Cap.1

Cheltuieli pt.obtinerea si amenajarea terenului

[1.1.

Obținerea terenului

0,00

0,00

1.2.

Amenajarea terenului

0,00

0,00

1.3.

Amenajări pt.protecția mediului

0,00

0,00

TOTAL Cap.1

0,00

0,00

Cap.2

Cheltuieli pt.realizarea infrastructurii obiectivului

(rețele,utilitati exterioare,etc.)

|2.

Racord S.D.B.

15.569,00

4.445,84

15.569,00

4.445,84

TOTAL Cap.2

15.569,00

4.445,84

15.569,00

4.445,84

Cap.3

Cheltuieli pt.proiectare si asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

0,00

0,00

3.2.

Obținerea de avize,acorduri si autorizații

6.724,00

1.920,12

Avize si acorduri necesare proiectării

23.800,00

6.796,50

3.3.

Proiectare si engineering (incl.subproiectari)

26.899,00

7.681,41

Verificatorii tehnici ai proiectării

2.690,00

768,15

3.4.

Organizarea procedurilor de achiziție publica

5.000,00

1.427,84

3.5.

Consultanta

0,00

0,00

3.6.

Asistenta tehnica - supravegherea execuției

10.500,00

2.998,46

TOTAL Cap.3

75.613,00

21.592,49

Cap.4

Cheltuieli pt.investitia de baza:

4.1.

Ob.1.Rețele termice

113.158,00

32.314,14

113.158,00

32.314,14

Ob.2.Modernizare PT

96.048,00

27.428,31

96.048,00

27.428,31

4.3.

Utilaje tehnologice pt.Ob.1.Rețele termice

0,00

0,00

0,00

0,00

pt.Ob.2.Modernizare PT

67.020,00

19.138,77

67.020,00

19.138,77

4.5.

Dotări

500,00

142,80

500,00

142,80

TOTAL Cap.4

276.726,00

79.024,02

276.726,00

79.024,02

Cap.5

Alte cheltuieli

5.1.

5.1.1.Organizare de șantier

7.868,00

2.246,59

7.868,00

2.246,59

5.2.

5.2.1.Comision B.l.

2.062,00

588,70

Cota I.S.C.

1.862,00

531,48

Cota pt.Casa Sociala a Constructorilor

1.164,00

332,18

Taxe S.D.B.

217,00

61,88

5.3.

Cheltuieli diverse si neprevăzute

18.396,00

5.253,13

TOTAL Cap.5

31.569,00

9.013,96

7.868,00

2.246,59

Cap.6

Cheltuieli pt.darea in exploatare

6.1.

Pregătirea personalului de exploatare

4.168,00

1.190,00

6.2.

Probe tehnologice

10.939,00

3.123,75

TOTAL Cap.6

15.107,00

4.313,75

TOTAL PARTEA I

414.584,00

118.390,06

300.163,00

85.716,45

Din care C+M :

232.643,00

66.434,88

232.643,00

66.434,88

1| 2

3l

4

5

6|

PARTEA ll-a

Valoarea ramasa actualizata a mijloacelor fixe existente incluse in cadrul obiectivului de investiție

PARTEA lll-a

Fondul de rulment necesar pt.primul ciclu de producție    .

TOTAL GENERAL :

|    414.584,00

118.390,06

din care C+M :

|    232.643,00

66.434,88

Sef Colectiv Rețele termice, ing.l.Suitariu

Sef proiect,

ing.R.lonescu

Cr f]

. V ,


Sef Colectiv Deviză ing.O.Nicolesau

Sef Serviciu Cercetare-Proiectare, arh.D.Fanea

pag.2/2

Devizul obiectului nr.1:"Retele termice"

In Lei/EURO la cursul Lei/EURO din data de 20.03.2006 = 3.5018 lei/EURO

Nr.

crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări (fara TVA)

-Lei-

EURO

1

. 2

3

4

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Dezafectări cond.existente

1.421,73

406,00

2.

Cond.preizolate - Furnitura

10.967,64

3.132,00

3.

Conducte preizolate - Montare

17.547,52

5.011,00

4.

Rezistenta

18.804,67

5.370,00

5.

Drumuri

21.185,89

6.050,00

6.

Achiziție sistem supraveghere/semnalizare

25.163,02

7.185,74

TOTALI (faraTVA)

95.090,47

27.154,74

TVA 19%

18.067,19

5.159,40

TOTALI (cu TVA)

113.157,66

32.314,14

II - MONTAJ

1.

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALII (fara TVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0,00

0,00

TOTALII (cu TVA)

0,00

0,00

III - PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice:

1.

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

3.

0,00

0,00

Total Utilaje (cu TVA)

0,00

0,00

Utilaje si echipamente de transport

0,00

0,00

Dotări

1.

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

Total Dotări (cu TVA)

0,00

0,00

TOTAL III (fara TVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0,00

0,00

TOTAL III (cu TVA)

0,00

0,00

V6TAl (TOtăL I +"TOTAL II + TOTAL III fara TVA)-

95.090,47

27.154,74

TVA 19%

18.067,19

5.159,40

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

113.157,66

32.314,14

Devizul obiectului nr.2:"Modernizare PT"

In Lei/EURO la cursul Lei/EURO din data de 20.03.2006 = 3.5018 lei/EURO

Nr.

crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări (fara TVA)

-Lei-

EURO

1

2

3

4

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Demontări inst.termice

3.501,80

1.000,00

2.

Montări inst.Termice

20.310,44

5.800,00

3.

Izolații inst. Termice

1.575,81

450,00

4.

Inst.canalizare

4.653,89

1.329,00

5.

Inst.automatizare PT

21.010,80

6.000,00

6.

Inst.electrice

29.660,25

8.470,00

TOTALI (fara TVA)

80.712,99

23.049,00

TVA 19%

15.335,47

4.379,31

TOTALI (cu TVA)

96.048,46

27.428,31

II - MONTAJ

1.

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALII (faraTVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0,00

0,00

TOTALII (cu TVA)

0,00

0,00

III - PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice:

1.

Inst.termice

14.007,20

4.000,00

2.

Inst.canalizare

847,44

242,00

3.

Inst.automatizare PT

41.464,81

11.841,00

Total Utilaje (cu TVA)

67.020,14

19.138,77

Utilaje si echipamente de transport

0,00

0,00

Dotări

1.

Dotări PM si PSI

•    420,22

120,00

2.

0,00

0,00

Total Dotări (cu TVA)

500,06

142,80

TOTAL III (fara TVA)

56.739,67

16.203,00

TVA 19%

10.780,54

3.078,57

TOTAL III (cu TVA)

67.520,20

19.281,57

TOTAL (TOTÂL I + TOTAL II + TOTAL III fara TVA)

137.452,65

39.252,00

TVA 19%

26.116,00

7.457,88

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

163.568,66

46.709,88

Devizul obiectului nr.3:”Racord SDB"

In Lei/EURQ la cursul Lei/EURO din data de 20.03.2006 = 3.5018 lei/EURO

Nr.

crt.

Denumire

Valoare pe categorii de lucrări (fara TVA)

Lei-

EURO

1

2

3

4

I - LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII SI INSTALAȚII

1.

Racord SDB

13.082,72

3.736,00

TOTALI (fara TVA)

13.082,72

3.736,00

TVA 19%

2.485,72

709,84

TOTALI (cu TVA)

15.568,44

4.445,84

II - MONTAJ

1.

Montaj utilaje si echipamente tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTALII (fara TVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0,00

0,00

TOTALII (cu TVA)

0,00

0,00

III ■ PROCURARE

Utilaje si echipamente tehnologice:

1.

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

3.

. - . . . .

0,00

0,00

Total Utilaje (cu TVA)

0,00

0,00

Utilaje si echipamente de transport

0,00

0,00

Dotări

1.

Dotări PM si PSI

0,00

0,00

2.

0,00

0,00

Total Dotări (cu TVA)

0,00

0,00

TOTAL III (fara TVA)

0,00

0,00

TVA 19%

0,00

0,00

TOTAL III (cu TVA)

0,00

0,00

TOTAL (TOÎAL I + Total II + TOTAL III fara TVA)

13.082,72

3.736,00

TVA 19%

2.485,72

709,84

TOTAL DEVIZ PE OBIECT (cu TVA)

15.568,44

4.445,84

RADET

Serviciul Cecetare Proiectare

Proiect Nr. 6414

"Modernizare racord si punct termic aferent Primărie Sector 6 Faza: SF

EVALUARE REȚELE TERMICE

1. Dezafectare conducte existente :

indice tehnico-economic :    4,229 Eu/m traseu

96 m traseu x 4,229 Eu/m traseu=    405,984 Eu

TOTAL Rotund=    406 Eu

2. Furnitura conducte preizolate Dn 65/140 :

indice conducte preizolate Dn 65/140:    54 Eu/m

29 m x2 x54 Eu/m =    3132 Eu

TOTAL furnitura =    3132 Eu

3. Montaj conducte preizolate Dn 65/140:

indice montaj conducte preizolate Dn 65/140:    86,39 Eu/m

29 m x 2 x 54 Eu/m =    5010,62 Eu

TOTAL montaj cond.=    5011 Eu

întocmit,

ing.R.lonescu

RADET    PROIECT NR. 6414

Serviciul Cercetare Proiectare Modernizare racord si punct termic aferent Primăria sector 6

S. F.

EVALUARE

- construcții -

1. SĂPĂTURĂ

indice tehnico - economic: 18.0 euro/mc 105.00 mc x 18.0 euro/mc = 3739,50 euro

2. STRAT NISIP

indice tehnico - economic:    28.0 euro/mc

18,0 mc x 28.0 euro/mc = 504,0 euro

3. UMPLUTURA

indice tehnico - economic:    9.0 euro/mc

87,0 mc x 9.0 euro/mc = 783,0 euro

4. DEMOLARE BETON

indice tehnico - economic: 35.0 euro/mc - C 8/10 3,0 mc x 35.0 euro/mc = 105,0 euro

5. DEMONTARE PREFABRICATE

indice tehnico - economic: 9.20 euro/buc 25buc x 9.20 euro/buc = 230,0 euro

TOTAL


5361,50 euro

TOTAL ROTUNJIT fara TVA


5.370,0 euro

i£i


1Eu*3t50l8i ei /2a. 03.2006

întocmit,

sing. R. BALOSAN

RADET

Serviciul Cercetare Proiectare


PROIECT NR. 6414

Modernizare racord si punct termic aferent Primăria sect. 6

Lucrări de drumuri S. F.

EVALUARE

Lucrări de drumuri

Carosabil greu: 20,0mp x 145,0 euro/mp = 2.900,0 Euro Carosabil ușor: 38,0mp x 83,0euro/mp = 3.155,0 Euro

Total fara TVA


6.050,0 Euro LEI


1 Eu = 3,5018 cei /20.03. oooe.

întocmit,

th. M. Dumitrescu

Centralizator de valori

Nr.

Denumire lucrări

Valoare fara TVA

Valoare fara TVA

crt.

echipamente

EURO

lei RON

0

1

2

3

1.

C + M

774,45

2.711,96

2.

Echipament

6.411,29

22.451,05

3.

Total

7.185,74

25.163,02

1EURO = 3,5018 lei /20.03.2006

Verificat

Ing. D. Jugaparu

Proiectat Sing. I. Diaconu

CENTRALIZATOR de justificare

a valorilor C + M aferente sistemului de


supraveghere


/ semnalizare avarii conducte- Valoare fara TVA -

Nr.

crt.

Denumirea lucrării

UM

Cantitate

Preț / buc Euro

Preț total Euro

2

3

4

5

6

Cabluri electrice si accesorii

1

Conector conductor / țeava

pac

7100 buc

1

10,25/pac

10,25

2

Tub protecție PEL 11 fixat pe perete pe dibluri metalice

ml

10

17

170

3

Doze de conectare speciala de conectare a cablului de însoțire

buc

2

20

40

4

Cablu pentru continuitatea sistemului de semnalizare in cămine (CSYY)

ml

10

1,7

17

5

Doze de impamintare conductor / teva

buc

2

10

20

6

Cabluri de continuitate sistem in subsol de bloc si închidere de bucla 4x2x0.8

ml

10

1,2

12

7

Tuburi contractibile montare

pa

:./50buc

1

15/pac

15

8

Montarea aparatului de supraveghere

buc

1

345,8

345,8

9

Legarea cablurilor la cleme sau la bornele aparatelor

buc

2

8

16

10

încercarea cablurilor de comanda si semnalizare

buc

2

11

22

11

Montare cablu însoțire

m

35

0,44

15,4

12

Tub PVC

m

35

2,6

91

Total

774,45

Proiectat

sing.l.Diaconu

CENTRALIZATOR DE JUSTIFICARE

a utilajului aferent sistemului de supraveghere

Lungime traseu - 83 m

Nota explicativa:

Aparatul si echipamentele de conectare a sistemului / conducta reprezintă utilajul sistemului

Verificat Ing. D. Ju!


Nr.

crt.

Denumire

echipament

Cant

Preț Unitar

Preț Total

buc.

EURO

EURO

1

Tuburi contractibile

1 pach / 50 buc

1 pach.

40,8

40,8

2

Conectori

1 pach /100 buc

1 pach.

14,8

14,8

3

Cabluri de continuitate sistem (mansoane, cămine, subtraversare

SL-2, SL-4)

10 ml

10,75

107,5

4

Cabluri de continuitate sistem in subsol bloc si inchideri de bucla

4x2x0,8

10 ml

9

90

5

Doze de capat de bucla BS-AD

2 buc

26,2

52,4

6

Doze de impamantare conductor /țeava

2 buc

17,9

35,8

7

Aparat supraveghere

1

6000

6000

8

Cablu insotire 10x2x0,8

35

2

70

TOTAL

6411,3

Proiectat Sing. I. Diaconu


RADET - SCP

Centralizator

Instalații termice si evacuare ape uzate

Nr.

Crt.

Denumire lucrare

C+M

Echipamente

Euro

Fara TVA

Lei RON Fara TVA

Euro

Fara TVA

Lei RON Fara TVA

I. INSTALAI

II TERMICE

1

Demontări instalații termice

1000

3501,8

2

Montări instalații termice

5800

20310,44

4000

14007,2

3

Izolații instalații termice

450

1575,81

TOTAL

7250

25388,05

4000

14007,2

II. LUCRĂRI EVAC

UARE APE UZATE

1

Instalații canalizare

1329

4653,89

242

847,44

TOTAL GENERAL

8579

30041,94

4242

14854,64

1 Euro = 3,5018 RON / 20.03.06

întocmit,

Ing. DJpender

Centralizator de valori

Nr. crt.

Denumirea lucrării

Valoare EURO exclusiv TVA

Valoare RON exclusiv TVA

1.

C +M - montări

8.470

29.660,24

2.

Racord SDB

3.736

13.082,72

3.

Dotări protecția muncii + PSI

120

420,21

4.

Taxe SDB

52

182,09

5.

Taxa aviz

24

84,04

1 EURO = 3,5018 lei / 20.02.2006

Verificat    Proiectat

Ing. D.Juoanaru    Inq. V. Badei

RADET

Serviciul Cercetare Proiectare

formular C11

DOTĂRI PROTECȚIA MUNCII

cu echipament de protecția muncii

Nr

crt

Denumire

U.M.

Cant.

Preț unitar EURO/U.M.

Valoare (exclusiv TVA) EURO

1

Pod electroizolant U = 1000 V

buc.

2

18

36

2

Covor cauciuc cf. STAS 7454/84

mp.

3

6

18

3

Scurtcircuitor cf. SR EN 61230/97

buc.

1

30

30

total (fara TVA)    84

TVA    15,96

Total (cu TVA)    99,96

Dotări PSI

Nr

crt

Denumire

U.M.

Cant.

Preț unitar EURO/U.M.

Valoare (exclusiv TVA) EURO

1

Extinctor CO2 - 5I

buc.

2

18

36

TVA    6,84

total (cu TVA)    42,84


Proiectat ing. V. Badea

RADET

Serviciul Cercetare Proiectare


TAXE


Verificat r-JlM ing.D.Jugar/ari


taxe SDB TVA

total (cu TVA)


52 EURO 9,88 EURO 61,88 EURO


Proiectat ing. V. Badea


Pr. Nr. 6414; Faza: SF Modernizare racord si Punct termic aferent Primăriei Sectorului 6


Evaluare

Instalații automatizare

Verificat Ing. D. Juj iProiectat Ing. V. Rovo


Nr.

crt.

' Denumire categorie lucrări

Valoare fara TVA

EURO

Valoare fara TVA

Lei (RON)

0

1

2

3

1.

C + M

6.000

21.010,8

2.

Utilaj

11.841

41.464,82

3.

Total

17.841

62.475,62

1 EURO = 3,5018 RON (20.03.2006)

Pr. Nr. 6414; Faza: SF Modernizare racord si Punct termic aferent Primăriei Sectorului 6

Evaluare

Probe tehnologice si instruire personal

Instalații automatizare

Nr.

crt.

Denumire categorie lucrări

Valoare fara TVA

EURO

Valoare fara TVA

Lei (RON)

0

1

2

3

1.

Punere in funcțiune, probe

tehnologice

2.625

9.192,225

2.

Instruire personal

1.000

3.501,8

1 EURO = 3,5018 RON (20.03.2006)

Ing. D. Juganaru


Proiectat Ing. V. Rovo

proiect nr: 6414

Modernizare racord si punct termic aferent Primărie sector 6 faza :SF

CALCULUL PIERDERILOR DE CĂLDURĂ


RADET - Serviciul Cercetare Proiectare Colectiv Rețele Termice primare


SITUAȚIA EXISTENTA:

2Dn 65 L traseu®    96,00 m


IARNA (la o temperatura medie a iernii de +3,2° C)

TUR    qspT=

RETUR    qsnR=


45,00 kcal/ mh 26,00 kcal/ mhAQț jama= T+R—


4.320,00 kcal/ h 2.496,00 kcal/ h 6.816,00 kcal/h32,80 kcal/mh 24,40 kcal/mh3.148,80 kcal/ h 2.342,40 kcal/ h 5.491,20 kcal/h


Ținând cont de pierderile de căldură prin suporți ( k=1,2), pierderea anuala de căldură va fi;

AQ — k ( t(j jama + Qtvara) [kcal/h]

in care tfi, tfv =timp de funcționare iama, respectiv vara

AQan= 1,2 ( 4488*6.816,0+3792*5.491,2) =


61,70 Gcal/an


SITUAȚIA PROIECTATA

2Dn 65 L traseu =    29,00 m

Cond. preizolate avand pierderea de căldură K=


0,270 W/ m K184,68 W/m4.605,92 kcal/h


Prin conducta de termoficare trece un debit de căldură: 0,27 Gcal/h Debitul de

apa    G=Q/cp At -

3,91 t/h


AQan=    20,67136537


Gcal/an


SOLUȚIA PROIECTATA

VARA179,82 W/m4.484,71 kcal/h


Prin conducta de termoficare trece un debit de căldură: 0,01 Gcal/h

Debitul de apa
AQan economisit 61,70-37,68=

VERIFICAT,

Ing. V. Munteanu

24,02 Gcal/an


SEF PROIECT, Ing. R.lonescuRADET -SCP    Proiect nr. 6414

Colectiv Rețele Termice primare Modernizare racord si puncte termic

aferent Primărie sector 6 faza :SF


CALCULUL PIERDERILOR DE DEBIT

SITUAȚIA EXISTENTA:

2Dn 65 L traseu=    96,00 m


1. Determinarea pierderilor de debit in regim normal de funcționare

reprezintă volumul de apa necesar compensării volumetrice a agentului termic primar in cazul unor variații de temperatura la sursa

IARNA


Dint=

Vtur=

V inst-i=


V inst-d=

D1=0,0055xVtur=

D2=0,00275xVtur=

D3'=0,0025xVinst-l=


0,069 m - diametrul interior al contuctei tur 0,359 mc - volumul conductei tur

0,000 mc - volumul instalațiilor PT racordate indirect pe tronsonul analizat (=30mc/Gcal instalat)

0,000 mc - volumul instalațiilor PT racordate direct pe tronsonul analizat (=1 Omc/Gcal instalat)

0,00197 mc/h

0,00099 mc/h din Studiul de Regimuri Hidraulice si Termice 2004/2005 0,00 mc/h


D3"=0,00375xVinst-d=    0,00 mc/h

D4=0,00363xVtur=    0,00 mc/h

D1+D2+D3+D4    0,00 mc/h-debitul orar de apa de adaos necesar in regim normal de functionare-

iarna pe tronsonul analizat


Dadaos/iarna= D adaos orarx 4488 ore -Qadaos/iarna=


19,13 mc/iarna 2,10 Gcal/iarna (laAt=110°C)


VARA

Dint=

Vtur=

V inst-i=


D1=0,00363xVtur= D2=0,00275xVtur= D3=0,0025xVinst-l=

D adaos = D1+D2+D3


vara pe tronsonul analizat Dadaos/vara=

Dadaos orar x 3792 ore


0,069 m - diametrul interior al contuctei tur 0,359 mc - volumul conductei tur

0,000 mc-volumul instalațiilor PT racordate pe tronsonul analizat (=1 Omc/Gcal instalat)

0,00130 mc/h

0,00099 mc/h din Studiul de Regimuri Hidraulice si Termice 2004/2005 0,00 mc/h

0,00 mc/h-debitul orar de apa de adaos necesar in regim normal de functionare-


8,68 mc/vara


Dadaos1/an=    27,81 mc/an-debitul anual de apa de adaos necesar in regim normal de funcționare

Qadaos1/an=    2,63 Gcal/an

2. Determinarea debitului de apa de adaos in caz de avarie

S-a considerat ca in 2003-2005 au aparut 20 avarii / fir / an, fiind necesara golirea conductelor tur-retur, pe toata lungimea : 96 m.

Dadaos2/an = Vturx40    14,35 mc/an

Qadaos2/an=    1,00 Gcal/an

Pierderile totale de debit, pe tronsonul analizat, sunt:

Dad aos/an=Dadaos 1+

Dadaos2    42,16 mc/an    *

Qadaos/an=Qadaos1+

Qadaos2    3,63 Gcal/an

Pierderea totala de căldură pe tronsonul analizat este suma pierderilor de căldură + suma pierderilor de debit (transformate in pierderi de căldura) = I. + II.

Ptotal-ex= ,    *, <<■ 65,33 Gcal/an^; pe tronsonul analizat, in situația existenta

SITUAȚIA PROIECTATA:

2Dn 65 L traseu=    29,00 m

II. DETERMINAREA PIERDERILOR DE DEBIT pe tronsonul analizat 1. Determinarea pierderilor de debit in regim normal de funcționare

reprezintă volumul de apa necesar compensării volumetrice a agentului termic primar in cazul unor variații de temperatura la IARNA

Dint=

Vtur=

V inst-i=


V inst-d=

D1=0,0055xVtur=

D2=0,00275xVtur=

D3-0,0025xVinst-l=


0,069 m - diametrul interior al contuctei tur 0,108 mc-volumul conductei tur

0,000 mc - volumul instalațiilor PT racordate indirect pe tronsonul analizat (=30mc/Gcal instalat)

0,000 mc - volumul instalațiilor PT racordate direct pe tronsonul analizat (=10mc/Gcal instalat)

0,00060 mc/h

0,00030 mc/h din Studiul de Regimuri Hidraulice si Termice 2004/2005 0,00 mc/h

D3"=0,00375xVinst-d=    0,00 mc/h

D4=0,00363xVtur=    0,00 mc/h

D adaos =

D1+D2+D3+D4    0,00 mc/h-debitul orar de apa de adaos necesar in regim normal de functionare-

iama pe tronsonul analizat    ,

Dadaos/iarna= D

adaos orar x 4488 ore =    5,78 mc/iamaDint=

Vtur=

V inst-i=


D1=0,00363xVtur=

D2=0,00275xVtur=

D3=0,0025xVinst-l=

D adaos = D1+D2+D3 vara pe tronsonul analizat Dadaos/vara=

Dadaos orar x 3792 ore

Qadaos/vara=


0,069 m - diametrul interior al contuctei tur 0,108 mc - volumul conductei tur

0,000 mc - volumul instalațiilor PT racordate pe tronsonul analizat (=10mcZGcal instalat)

0,00039 mc/h

0,00030 mc/h din Studiul de Regimuri Hidraulice si Termice 2004/2005 0,00 mc/h

0,00 mc/h-debitul orar de apa de adaos necesar in regim normal de functionare-


2,62 mc/vara

0,18 Gcal/vara (la At=70°C)


Dadaos1/an=

Qadaos1/an=


8,40 mc/an-debitul anual de apa de adaos necesar in regim normal de funcționare 0,82 Gcal/an


Pierderea totala de căldură pe tronsonul analizat este suma pierderilor de căldură + suma pierderilor de debit (transformate in pierderi de căldură) = I. + II.


pe tronsonul analizat, in situația proiectata


Proiect 6414

Modernizare racord si punct termic aferent Primărie Sector 6 Faza: SF

ANALIZA EFICIENTEI ECONOMICE

1.    Denumirea obiectivelor de investiții - Investiția consta in modernizarea racord si punct

termic aferent Primărie Sector 6.

2.    Valoarea totala a investiției

Evaluarea lucrărilor necesare s-a făcut ținând seama de preturile pentru echipament si lucrările de construcții montaj. Valoarea toatala a investiției inclusiv TVA este: 414.684 RON din care lucrări de C + M: 232.643 RON

3.    Durata de realizare a investiției

Durata de realizare a investiției este de 3 luni.

4.    Analiza de eficienta economica    .

La analiza eficientei economice s-au avut in vedere următoarele premise:

-    calculul eficientei economice s-a realizat in doua variante:

a)    varianta statica: indicatori cu caracter general si indicatori de baza

b)    varianta dinamica: indicatori calculați in conformitate cu metodologia BIRD de evaluare a proiectelor de investiții si “Ghid-ul pentru analiza cost-beneficii a proiectelor de investiții” elaborat de către Fondul European pentru Dezvoltare Regionala, Fondul de Coeziune si ISPA

Nota: Calculele efectuate fara influenta factorului timp se numesc calcule statice, iar cele care iau in considerare influenta factorului timp de numesc calcule dinamice, actualizate sau discontate.

întrucât investiția se realizează integral prin finanțare de la bugetul local, pentru calculul indicatorilor in varianta statica in cadrul cheltuielilor de exploatare nu se introduc cheltuielile cu amortizarea, intrucat potrivit Legii 571/20031 privind Codul Fiscal art 24, alin 4, lit e ‘‘Nu reprezintă active amortizabile bunurile din domeniul public finanțate din surse bugetare”.

La calculul indicatorilor in conformitate cu metodologia BIRD in cheltuielile de producție (exploatare) nu se include fondul de amortizare intrucat prin includerea acestuia in cheltuieli s-ar realiza o dubla inregistrare (el a fost considerat cheltuiala când s-a făcut investiția, iar investiția a fost cuprinsa in efortul total).

-    perioada avuta in vedere la calculul eficientei economice este durata de viata a obiectivelor de investiții, conform clasei de încadrare din catalogul privind “Clasificarea duratei normale de funcționare a mijloacelor fixe” (H.G. 2139/2004 din M.O 46/2005).

-    Pentru determinarea elementelor de venituri si cheltuieli s-au avut in vedere:

- Tariful de achiziție a energiei termice de la TERMOELECTRICA de 109,89 RON/Gcal in vigoare la data elaborării documetatiei    •

-Tariful RADETde transport si distribuție a energiei termice pentru PT urbane in vigoare aprobat din 01.03.2006, respectiv 67,56 RON/Gcal - tarif pentru populație, din care 2,60 RON/Gcal profit

-    Indicatorii sunt calculați in cadrul tabelelor 2, 3, 4, 5 valorile acestora fiind centralizate in cadrul tabelului 5

-------- ------------------Estimarea reducerii costului de exploatare in situația proiectata este calculata in cadrul

tabelului nr. 1    .

5. Calculul indicatorilor tehnico-economici in varianta statica

5.1) Indicatori cu caracter general

a.    Volumul anual de energie termica reprezintă necesarul de energie termica aferent consumatorilor, respectiv 1.546 Gcal/an.

b.    Costuri totale - Reprezintă eforturile totale (umane, materiale, financiare) pentru realizarea obiectivului de investiții

b.1 Situația existenta

Costuri totale = Cheltuieli achiziție, transport si distribuție energie termica pentru PT urbane la nivelul obiectivului de investiții

Cheltuieli achiziție, transport si distribuție energie termica pentru PT urbane la nivelul obiectivului de investiții = [Cheltuieli achiziție energie termica TERMOELECTRICA (109,89 RON/Gcal) + Cheltuieli transport si distribuție energie termica pentru PT urbane conform tarif

O    avizat-populatie .(64,96 RON/Gcal)] x Volumul anual de energie termica in situația existenta

(1.546 Gcal/an) '    '

Determinarea costului energiei termice:

Cheltuieli achiziție, transport si distribuție energie termica pentru PT urbane la nivelul obiectivului de investiții = (109,89 RON/Gcal/Gcal + 64,96 RON/Gcal) x 1.546 Gcal/an Cheltuieli achiziție, transport si distribuție energie termica pentru PT urbane la nivelul obiectivului de investiții = 174,85 RON/Gcal x 1.546 Gcal/an

Cheltuieli achiziție, transport si distribuție energie termica pentru PT urbane la nivelul obiectivului de investiții = 270.318 RON/an

b.2 Situația proiectata

Costuri totale = Cheltuieli achiziție, transport si distribuție energie termica pentru PT urbane la nivelul obiectivului de investiții in situația proiectata + Costuri investiție

Cheltuieli achiziție, transport si distribuție energie termica pentru PT urbane la nivelul obiectivului de investiții in situația proiectata = [Cheltuieli achiziție energie termica TERMOELECTRICA (109,89 RON/Gcal) + Cheltuieli transport si distribuție energie termica pentru PT urbane conform tarif avizat-populatie (64,96 RON/Gcal) - Reduceri datorate modernizării] x Volumul anual de energie termica in situația proiectata (1.546 Gcal/an)

A. Determinarea reducerilor datorate realizării obiectivului de investiții (tabelul 1)

Investiția contribuie la:

■    a) reducerea pierderilor tehnologice

b) reducerea cheltuielilor cu apa de adaos

a) Reducerea pierderilor tehnologice = Pierderile tehnologice in situația existenta-Pierderile tehnologice in situația proiectata Reducerea pierderilor tehnologice = 65,33 Gcal/an - 38,5 Gcal/an Reducerea pierderilor tehnologice = 26,83 Gcal/an, respectiv 2.948 RON/an (a se vedea tabelul 1)

La cuantificarea pierderilor de căldură s-a utilizat tariful de achizite a energiei termice de la TERMOELECTRICA, respectiv 109,89 RON/Gcal, in vigoare la data elaborării documetatiei.

In concluzie, valoarea economiilor rezultate ca urmare a reducerii pierderilor de căldură se determina astfel:

Reducerea pierderilor tehnologice = 26,83 Gcal/an x 109,89 RON/Gcal Reducerea pierderilor tehnologice = 2.948 RON/an b) Reducerea cheltuielilor cu apa de adaos

Pentru situația existenta cantitatea de apa de adaos consumata este de 42,16 mc/an iar pentru situația proiectata se estimează un consum de 0 mc/an. Având in vedere faptul ca apa de adaos se achiziționează de la Termoelectrica la prețul de 2,85 RON/mc, tarif valabil la data elaborării documetatiei, rezulta o economie a cheltuielilor cu apa de adaos de 42,16 mc/an, respectiv 120 RON/an.

Total reduceri = Reducerea pierderilor tehnologice + Reducerea cheltuielilor cu apa de adaos Total reduceri = 2.948 RON/an + 120 RON/an

Total reduceri = 3.068 RON/an respectiv 1,98 RON/Gcal la un volum de energie termica de 1.546 Gcal/an in situația proiectata

B. Determinarea cheltuielilor achiziție, transport si distribuție energie termica la nivelul obiectivului de investiții in situația proiectata    -

Cheltuieli achiziție, transport si distribuție energie termica la nivelul obiectivului de investiții in situația proiectata = (109,89 RON/Gcal + 64,96 RON/Gcal - 1,98 RON/Gcal) x 1.546 Gcal/an

Cheltuieli achiziție, transport si distribuție energie termica la nivelul obiectivului de investiții in situația proiectata = 267.257 RON/an, respectiv 172,87 RON/Gcal

Cheltuieli totale = Cheltuieli achiziție, transport si distribuție energie termica la nivelul obiectivului de investiții in situația proiectata + Cheltuieli investiție Cheltuieli totale = 267.257 RON/an + 414.684/1,19 RON

Cheltuieli totale = 615.731 RON/an

c. Venituri totale - Reprezintă însumarea rezultatelor activitatii economice in anul realizării investiției

c.1 Situația existenta

Venituri totale = Venituri din transport si distribuție energie termica pentru PT urbane la nivelul obiectivului de investiții = Tariful de vanzare energie termica fara TVA (RON/Gcal) x Volumul anual de energie termica in situația existenta (Gcal/an)

Tariful de vanzare energie termica (fara TVA) = Tariful de achiziție a energiei termice de laTERMOELECTRICA de 109,89 RON/Gcal in vigoare la data elaborării documentației + Tariful RADET de transport si distribuție a energiei termice pentru PT urbane al energiei termice in vigoare aprobat din 01.03.2006, respectiv 67,56 RON/Gcal

Tariful de vanzare energie termica = 109,89 RON/Gcal + 67,56 RON/Gcal

Tarif vanzare energie termica = 177,45 RON/Gcal

Venituri din transport si distribuție energie termica pentru PT urbane la nivelul obiectivului de investiții = 177,45 RON/Gcal x 1.546 Gcal/an    ,

Venituri din transport si distribuție energie termica pentru PT urbane la nivelul obiectivului de investiții = 274.338 RON/an

c.2 Situația proiectata

Venituri totale = Venituri din transport si distribuție energie termica pentru PT urbane la nivelul obiectivului de investiții + Venituri din surse bugetare pentru finanțarea investiției

Venituri din transport si distribuție energie termica pentru PT urbane la nivelul obiectivului de investiții = Tariful de vanzare energie termita fara TVA (RON/Gcal) x Volumul anual de energie termica in situația proiectata (Gcal/an)

Tariful de vanzare energie termica (fara TVA) = Tariful de achiziție a energiei termice de laTERMOELECTRICA de 109,89 RON/Gcal in vigoare la data elaborării documentației + Tariful RADET de transport si distribuție a energiei termice pentru PT urbane al energiei termice in vigoare aprobat din 01.03.2006, respectiv 67,56 RON/Gcal

Tariful de vanzare energie termica = 109,89 RON/Gcal + 67,56 RON/Gcal

Tarif vanzare energie termica = 177,45 RON/Gcal

Venituri din transport si distribuție energie termica pentru PT urbane la nivelul obiectivului de investiții = 177,45 RON/Gcal x 1.546 Gcal/an

Venituri din transport si distribuție energie termica pentru PT urbane la nivelul obiectivului de investiții = 274.338 RON/an

Venituri totale = Venituri din transport si distribuție energie termica pentru PT urbane la nivelul obiectivului de investiții + Venituri din surse bugetare pentru realizarea investiției Venituri totale = 274.338 RON/an +414.684/1,19 RON

Venituri totale = 622.812 RON/an

d. Profitul (beneficiul) - Reprezintă un indicator deosebit de important in aprecierea efectului net al unitatii prin care se asigura recuperarea capitalului cheltuit si constituirea de noi capitaluri fixe.

Profit brut = Venituri totale - Cheltuieli totale

Impozit pe profit = Cota de impozit pe profit2 16% x Profit brut

Profit net = Profit brut - Impozit pe profit

d1 Situația existenta

Profit brut = 274.338 RON/an - 270.318 RON/an

Profit brut = 4.020 RON/an

Impozit pe profit = Cota de impozit pe profit316% x 4.020 RON/an Profit net = 4.020 RON/an - 643 RON/an

Profit net = 3.377 RON/an respectiv 2,18 RON/Gcal d1 Situația proiectata

Profit brut = 622.812 RON/an - 615.731 RON/an

Profit brut = 7.081 RON/an

Impozit pe profit = Cota de impozit pe profit4 16% x 7.081 RON/an Profit net = 7.081 RON/an - 1.133 RON/an

Profit net = 5.948 RON/an respectiv 3,85 RON/Gcal

5.2 Indicatori de baza

a. Valoarea investiției:

Evaluarea lucrărilor necesare s-a făcut ținând seama de preturile pentru echipament si lucrările de construcții montaj. Valoarea toatala a investiției inclusiv TVA este: 414.684 RON din care lucrări de C + M: 232.643 RON

b.    Durata de realizare a lucrărilor de investiții: 3 luni

c.    Durata normaja deJunctionare a obiectivului de investiții:

Durata normala de funcționare a obiectivului de investiție este 30 ani.

d.    Termenul de recuperare al investițiilor- Indicator ce exprima perioada de timp in care investiția se recuperează din profit in urma punerii in funcțiune a unor capacitati de producție. Referindu-se la o perioada de timp, indicatorul, in practica dar si in literatura de specialitate se mai numește si durata de recuperare a investițiilor. Pentru calculul acestui indicator se folosesc mai multe relații in funcție de destinația investiției (construirea de obiective noi, modernizări, dezvoltări sau retehnologizari a unităților existente sau asigurarea comparabilitatii cu alte variante de investiții)

Rezultatele acestui indicator sunt acceptabile datorita efectelor adiționale de reducere de costuri.

Pentru modernizări, dezvoltări sau retehnologizarea obiectivelor existente formula de calcul este:

(germenul de recuperare al.investiei =


Valoarea investiției (fara TVA)

Profitul net anual după modernizare - Profitul lîet anual inainte de modemizan

Termenul de recuperare al investiei =


414.684 RON/1.19 5.948 RON/an - 3.377 RON/an


135,53 ani = 135 ani si 6 luni


e. Rata profitului - Acest indicator exprima profitul anual ce se obține la 1 leu cheltuieli exploatare (rata rentabilității financiare).

_    Profitul net anual    1 nn

Rata rentabilității financiare =    . r T-V :    +    ++. x 100

Cheltuieli achiziție, transport, distribuție


Situația existenta:


Rata rentabilității financiare =


3.377 RON 270.318 RON X


100 = 1,25%


Situația proiectata:

Rata rentabilității financiare =


5.948 RON 267.257 RON *


100 = 2,23%


5.3    Ponderea obiectivului de investiții in total sistem - calculata in cadrul tabelului nr. 6

5.4    Indicatori specifici - reprezintă calcularea valorii reducerilor datorate modernizării la nivelul tarifului de transport si distribuție a energiei termice pentru PT urbane (calculata in cadrul tabelului nr. 1). Astfel:

a) Energia termica cumparata de la terti pentru energia termica pierduta in transport si distribuție devine prin efectele modernizării = Valoarea din cadrul tarifului avizat - Reduceri datorate modernizării obiectivului de investiții = 168.911.100 RON - 2.948 RON/an

Energia termica cumparata de la terti pentru energia termica pierduta in transport si distribuție devine prin efectele modernizării = 168.908.152 RON/an, respectiv 31,81 RON/Gcal ceea ce reprezintă o economie de 0,0010 RON/Gcal (10 ROUGcal) la un total de energie termica distribuita de 5.310.000 Gcal/an.

b) Apa demineralizata sau dedurizata cumparata de la terti devine prin efectele modernizării = Valoarea din cadrul tarifului avizat - Reduceri datorate modernizării obiectivului de investiții = 15.505.200 RON/an - 120 RON/an

Apa demineralizata sau dedurizata cumparata de la terti = 15.505.080 RON/an, respectiv 2,92 RON/Gcal la un total de energie termica distribuita de 5.310.000 Gcal/an.

Astfel in cadrul tarifului de transport si distribuție a energiei termice pentru PT urbane valoarea economiilor este de 0,0010 RON/Gcal (10 ROL/Gcal), in condițiile distribuirii volumului de energie termica propus in tarif, in condițiile menținerii constante a celorlalte elemente de cheltuileli, a păstrării profitului de 2,60 RON/Gcal si a cotei de dezvoltare de 1,95 RON/Gcal, tariful pentru agenții economici se menține la 69,51 RON/Gcal iar cel pentru populație la 67,56 RON/Gcal.

6. Calculul indicatorilor tehnico-economici in varianta dinamica    *

6.1 Necesitatea si posibilitatea cuantificării factorului timp

Toate procesele economice se desfasoara in timp; in domeniul investițiilor timpul reprezintă un factor de o deosebita importanta deoarece procesul de materializare a investițiilor in capital fix si apoi procesul de obținere a producției dar si de recuperare a cheltuielilor este dinamic, se desfasoara pe o mare perioada de timp.    ’

Prin natura lor investițiile se desfasoara in timp; investițiile si timpul sunt doua entitati ce nu pot fi despărțite. Cu atat mai mult procesul general de realizare si funcționare a unui obiectiv, “viata economica” a obiectivului este un fenomen atemporal. Este deci necesara aplicarea unei tehnici adecvate care sa masoare si sa exprime influenta timpului acestui întreg proces economic. Aceasta tehnica are proprietatea de a aduce toate valorile bănești din trecut sau viitor (valori altfel necomparabile) la un singur moment (facandu-le comparabile intre ele). Acest moment este de regula, momentul actual, de unde denumirea de “tehnica actualizării”, cunoscuta din ce in ce mai mult sub denumirea de “tehnica discontarii”.

Ex: O suma de 1 leu investita la începutul anului 1 ca urmare a folosirii in procesul de producție va aduce la sfârșitul anului un profit “a” suma investita devenind 1 + a. In anul următor fondul investit (1+a) va deveni la sfârșitul anului (1+a) + a x (1+a). După “n” ani suma de 1 leu investita va echivala cu (1+a)n. Acest termen se numește factor de fructificare si folosește la aducerea in prezent a unor sume investite in trecut sau la ducerea din prezent spre viitor a unor sume investite.

Problema se pune si invers. Daca 1 leu investit in prezent devine peste “n” ani (1+a)n, atunci valoarea actuala (prezenta) a unui leu ce se va obține in anul “n” va fi 1/(1+a)n. Aceasta expresie se numește factor de actualizare si este folosita lâ aducerea din viitor in prezent a unei sume de 1 leu.

In ceea ce privește simbolul a, acesta reprezintă eficienta anuala a sumei unitare cheltuite; corespunde eficientei medii obținute la obiectivele similare din ramura sau subramura unde se cheltuiește suma respectiva, in literatura de specialitate fiind denumit coeficient de actualizare (rata de actualizare). Semnificația sa economica este: reprezintă profitul ce poate fi obtinut intr-un an ca urmare a sumei de un leu investita productiv la începutul acelui an. Marimea acestui coeficient nu trebuie pusa pe seama modificării preturilor care poate surveni in perioada îndelungata in care el se aplica. Marimea lui decurge din proprietatea fundamentala a oricărui proces economic ca in urma desfășurării unei activitati productive, rezultatul sa compenseze integral resursele consumate si pe deasupra sa se obțină un profit pentru societate si pentru agentul economic care a

desfasurat activitatea respectiva. Specialiștii estimează ca, in condiții normale, in tara noastra marimea acestui coeficient pe ansamblul economiei naționale este de 15% cu diferențieri pejamuri si subramuri. Coeficientul de actualizare este funcție de rata inflației, rata dobânzii, rata de risc investitional, eficienta medie.

6.2 Indicatori de eficienta economca calculați in varianta dinamica

Analiza eficientei economice s-a realizat prin metoda cost beneficiu.

Actualizarea s-a făcut la momentul luării deciziei de investiții, rata de actualizare aleasa fiind de 8%, elementele de venituri si cheltuieli fiind aduse la nivelul anului “0”, anul luării deciziei de investiții.

1.    Investițiile totale actualizate -Valoarea actualizata a cheltuielilor de investiții este calculata in cadrul tabelului rir 3 pentru fiecare obiectiv in parte prin inmultirea valorii investiției cu factorul de actualizare corespunzător anului de realizare al investiției.

2.    Profitul actualizat - Valoarea actualizata a profitului estimat pe durata eficienta de funcționare a obiectivului de investiții este calculata in cadrul tabelului 3. Aceasta valoare este corespunzătoare VNA.

3.    Indicatori de apreciere a eficientei economice a proiectelor specifici metodologiei BIRD

A Veniturile totale actualizate - Reprezintă valoarea actualizata (anuala si toatala) a volumului total al încasărilor dintr-o anumita perioada. Valoarea cuprinde si subvențiile, creditele primite, deoarce ele constituie sursa atrasa si intregesc fondurile agentului economic (analiza financiara). Indicatorul este calculat in cadrul tabelului 3. întrucât durata de realizare a investiției este de 3 luni, veniturile din activitatea de transport a energiei termice din primul an sunt reprezentate la nivelul celor 9 luni de funcționare (75% din total).

B.    Cheltuielile totale actualizate - Reprezintă valoarea acutalizata (anuala si toatala) a cheltuielilor cu investiția, producția, transportul si distribuitia energiei termice. In cheltuieli nu se introduc cele referitoare la amortizarea capitalului fix, insa se introduc cheltuielile referitoare la impozite, taxe, dobânzi, precum si sumele necesare rambursării creditelor si dodanzilor aferente. Indicatorul este calculat in cadrul tabelului 3. întrucât durata de realizare a investiției este de 3 luni, cheltuielile din activitatea de transport a energie termice din primul an sunt reprezentate la nivelul celor 9 luni de funcționare (75% din total).

C.    Raportul Venituri actualizate /Costuri actualizate - Indicatorul este cunoscut si sub denumirea de “benefice/cost” si permite o comparație intre suma incasarilor realizate pe întreaga durata de funcționare a obiectivului economic si totalul cheltuielilor efectuate atat cu edificarea obiectivului cat si cu producția. Pentru a permite comparabilitatea in timp a acestor indicatori, care se obțin in timp se folosește tehnica actualizării.

1

(l + a)n

D

1

(l + a)n


£(In + Cn)x

n = 1

Unde,

R - reprezinta-raportul dintre venituri actualizate si costuri totale actualizate;

Vn - venitul obtinut in anul n (se au in vedere veniturile anuale realizate din producția de baza precum si celelalte activitati)

In - Investiția anuala

Cn - Cheltuielile anuale de producție (exploatare)

a - coeficient de actualizare

D- durata de funcționare a obictivului

n-1,2,3.....D

Sub raportul eficientei economice proiectul de investiți poate fi acceptat numai in cazul in care R > 1. Aceasta relație exprima legea fundamentala a activitatii economice care spune ca in orice asemenea activitate trebuie sa se recupereze integral cheltuielile efectuate si sa se realizeze un anumit profit pentru investitor si pentru societate> In situația in care R = 1, rezulta ca întreprinderea isi va acoperi toate cheltuielile, dar nu va obține nici un profit, ceea ce reflecta o activitate nesatisfacatoare. Daca raportul este subunitar activitatea este total ineficienta. Acest indicator depinde si de marimea coeficientului de actualizare “a” luat in calcul. Cu cat acest coeficient este mai mic cu ata raportul dintre venituri actualizate si costuri actualizate in aceleași condiții similare este mai mare.

D. Venitul net actualizat VNA - Indicatorul permite stabilirea diferenței intre volumul total al incasarilor obținute pe întreaga perioada de funcționare a obiectivului si costurile totale (cu investiția si cu producția) in cazul in care toate valorile sunt actualziate.

Venitul net actualizat reprezintă, intr-o forma sintetica eficienta investiției destinata modernizării, retehnologizarii, restructurării sau dezvoltării producției in studiile si analizele de fezabilitate, pentru o perioada de funcționare luata in calcul si o rata de actualizare aleasa in condițiile specifice de realizare a investiției.

Calculul acestui indicator se face cu relația:

n    d

VNA = ^BixO. + a.r -^Iix^ + ar = £T1-£T2 ( conf. tabel 3 )

i+1    1+i

unde:

Bi = Vi - Ci

Vi = este valoarea totala a veniturilor in anului “i”

Ci - valoarea totala a costurilor producție in anul “i” (inclusiv cheltuielile cu impozitul pe profit)

li = valoarea totala a investițiilor in anul “i”

n = durata de funcționare luata in calcul in ani, considerând anul 1 anul in care apar primele cheltuieli aferente investiției d = durata in ani a perioadei de eșalonare a investițiilor a = rata de actualizare

In funcție de acest indicator sub raportul eficientei pot fi acceptate numai variantele in care venitul net actualizat este mai mare ca zero.

E. Fluxul de numerar (CASH FLOW) - Indicator ce exprima situația la zi respectiv câștigul sau pierderea pentru fiecare an luat in calcul. Relația de calcul este:

Fn = Vn - (In +Cn)

Unde,

Fn - fluxul de numerar pentru anul “n”

Vn - venitul, încasarea pentru anul “n”....... ......

Cn, In - Cheltuielile de producție (exploatare) si respectiv cheltuielile de investiție pentru anul “n”    _    -

In tara noastra fluxul de numerar este denumit venitul net. Venitul net poate fi anual sau total (caz in care este calculat pe întreaga durata de funcționare). El poate fi calculat ataț in varianta statica cat si in cea dinamica.

In varianta statica formula de calcul este: VNn = Vn - (In + Cn). Coincide cu profitul brut si este calculat in cadrul indicatorilor statici.

In varianta dinamica, indicatorul se numește venitul net actualizat, indicator prezentat la punctul B.

F.Rata interna de rentabilitate RIR

Rata interna de rentabilitate stabilește capacitatea unei investiții de a asigura un venit net ( profit) in perioada de calcul luata in considerație, cu totalitatea cheltuielilor efectuate si asigura in același timp, recuperarea simpla ( amortizarea) a capitalului investit.

RIR reprezintă acea rata a dobânzii compuse care, folosita ca rata de actualizare in calcularea VNA duce la o valoare ”0” a acestuia, ceea ce inseamna ca RIR reprezintă valoarea limita a ratei de actualizare pentru care investiția mai este rentabila prin ’ recuperarea integrala a capitalului investit fara a obține insa profit. Prin urmare RIR reprezintă dobanda maxima cu care se poate luâ un credit astfel incat acesta sa poata fi returnat, sau comparat cu valoarea dobânzii bancare, daca investiția aduce un profit mai mare decât depunerea capitalului care s-ar investi la banca.

In cadrul metodologiei BIRD rata interna de rentabilitate este unul dintre cei mai semnificativi indicatori ai eficientei proiectelor de investiții deoarece exprima capacitatea investiției de a furniza profit pe intraga durata de funcționare a obiectivului, stabilind puterea economica a acestuia, respectiv profitul net ce se obține la un leu effort total, cu investiția si cu producția.

In general RIR trebuie sa fie mai mare decât rata dobânzii bancare plus o marja de siguranța.

^ = an™+(a


. a    VNA+

max 'a'niJX (VNA++|VNAj)

amax = rata de actualizare pentru care VNA are valoare negativa


amin = rata de actualizare pentru care VNA are valoare pozitiva

Din calculele efectuate se observa ca investițiile sunt eficiente pe durata de funcționare normala, VNA pastrand valoarea pozitiva chiar si pentru rata de actualizare de 70%.

Sef Colectiv Rețele Termice Ing. Ileana SuitariufjLj.


întocmit

Ec. AncafȚimofte


Sef proiect Ing. Roxana lonescu

Proiect nr. 6414

Modernizare racord si punct termic aferent Primărie sector 6 Faza: SF Surse buget

Estimarea reducerii elementelor de cheltuieli in situația proiectata prin efectele modernizării obiectivului de investiții

Tabelul 1

UM

Situația

existenta

Situația

proiectata

A. CALCULE EFECTUATE LA NIVELUL OBIECTIVULUI DE INVESTIȚII

1. Tarif achiziție energie termica Termoelectrica

RON/Gcal

109,89

109,89

2. Pierderile de căldură la nivel obiectiv

Gcal/an

65,33SW?;S

38)50''.

RON/an

12.324

4.231

Gcal/an

26,83 '    '

3. Economia de căldură la nivel obiectiv

RON/an

2.948

RON/Gcal

1,907

1. Preț achiziție apa adaos Termoelectrica

RON/mc

2,85

2,85

„2. Apa adaos achizitionata la nivel obiectiv

mc/an

42ÎÎ6ÎSSWÎ

0,00.' '

RON/an

120

0

•^r

mc/an

42,T6'r~ ! "

3. Cantitate apa adaos economisită la nivel obiectiv

RON/an

120

ROL/Gcal

776,20

RON/Gcal

0,0776

»0NSnW

3tO6«?SiS®

B. CALCULE EFECTUATE LA NIVELUL ACTIVITATII DE A ENERGIEI TERMICE PENTRU PT URBANE

TRANSPORT SI DISTRIBUITE

sffiAfel.îDeierminareaCrieaucerjispierder.iloritehnoJpaiceââailțtt

h^ifcr

«U.L--    GC -R

»r.*    <-*.»    ’•*.    ’ &P-.

j- •    x ’’ •

1. Pierderi tehnologice conform tarif de transport si distribuție a energiei termice pentru PT urbane de către RADET București

RON/an

168.911.100

2. Pierderi tehnologice recalculate prin efectele modernizării

RON/an

168.908.152

ti

1. Apa demineralizata sau dedurizata cumparata de la terii conform tarif

RON/an

15.505.200

2. Apa demineralizata sau dedurizata cumparata de la terti recalculata

RON/an

15.505.080

termicepentru PTfurbane de către RADET. Bucmț^|Qa«&

mm»

rifultde transpor

Tsi“distributie-.aienergiei'

Energie termica cumparata de la terti pentru energie termica pierduta lin transport/distributie

RON/Gcal

31,81

31,81

RON/Gcal

Economie

0,0010

2. Apa demineralizata sau dedurizata cumparata de la terti

RON/Gcal

2,92

2,92

RON/Gcal

Economie

0,000

3. TOTAL economii la nivelul activitatii de transport si distribuție a energiei termice pentru PT urbane

RON/Gcal

Economie

0,0010

ROL/Gcal

■10'-':'^^

RON/an

Economie

3.068

4.Cheltuieli totale

RON/an

344.937.600

344.937.600

RON/Gcal

64,96

64,96

V. Determinarea tarifului la nivelul activitatii de transport si distribuție a energiei termice pentru PT urbane in condițiile menținerii profitului .    '    '• !,'v    ' ’    ' < "    '

Cantitate energie termica distribuita (Gcal)

Gcal/an

5.310.000

5.310.000

Profit

RON/an

13.806.000

13.806.000

RON/Gcal

2,60

2,60

Cota de dezvoltare

RON/an

10.354.500

10.354.500

RON/Gcal

1,95

1,95

Tarif RON agenti economnici

RON/Gcal

69,51

69,51

Tari RON populație

RON/Gcal

67,56

67,56

Sef Colectiv Plan Ediție k I Ec Rodica Ciobotaru

Proiect nr. 6414

Modernizare racord si punct termic aferent Primărie Secor 6 Faza: SF

Surse de finanțare: surse buget

CALCULUL EFICIENTEI ECONOMICE A INVESTIȚIEI REALIZATA CU SURSE DE LA BUGETUL LOCAL AL C.G.M.B.

Tabelul 2

A-

CALCULUL INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI IN VARIANTA STATICA

U.M.

SITUAȚIA

EXISTENTA

SITUAȚIA

PROIECTATA

1

Voium anual energie termică transportata i    ■    / - --    ■ :

(Gcal/an)

1.546

1.546    7 /

Determinarea veniturilor    .

2

Pref/âchizitieibriergieitermicâSTERMOELECTRICA-    « -    ‘    ~

(RON/Gcal) /

T09;89SsWK

109,89

3

Tarif;RADETi.trahsport siîdistfib'utie energie,termica pentru RT urbane (populație)

(RON/Gcal)

67,56 N: /; /

Jgx 4

Venituri din activitatile de producere transport si distribuție a energiei termice ((rd 2+ rd3) x rd 1)

(RON/an)

274.338

274.338

5

Venituri din surse bugetare pentru realizarea investiției    '

(RON/an)

348.474

6

VENITURI TOTALE (rd4 + rd5)

(RON/an)

274.338

622.812

Determinarea cheltuielilor

7

Ch'eltuieii achizitie'energi‘e'termica:TERMOELECTRICA' ‘    ' ■“    “    -

""(RON/Gcal)

109.89

109,89

8

Cheltuieli tfansport'si distribuție energie termica pentru .P.T'urbane conform tarif avizat (populație)^'    VsM >    >>    <•

(RON/Gcal)

64,96    .

64,96

9

Cheltuieli transport si distribuție energie termica pentru PT urbane la

(RON/Gcal)

174,85

172,87

nivelul obiectivului de investiții

(RON/an)

270.318

267.257

10

Total economii ca urmare-a realizării obiectivului de investiții

RON/an

3:068

11

Cheltuieli investiție (fara TVA)    \    ■

(RON/an)

348.474

12

CHELTUIELI TOTALE (rd 9 - rd 10 + rd 11)

(RON/an)

270.318

615.731

13

Durata de realizare a lucrărilor de investiții

(luni)

16

14

Durata normala de funcționare

(ani)

30-50

15

Profit brut (rd 12-rd 8)

(RON/Gcal)

2,6

4,58

(RON/an)

4.020

7.081

16

Impozit profit (16% x rd 13)

(RON/an)

643

1.133

17

Profit Net(rd 14-rd 13)

(RON/an)

3.377

5.948

(RON/Gcal)

2,18

3,85

Termenul de recuperare al investiției (lnvestitie/(Profit Situația Proiectata -Profit Situația existenta)

(ani)

135,53

19

Rata profitului (rd 15/rd 7 x 100)

(%)

1,25

2,23

B

CALCULUL INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI IN VARIANTA DINAMICA

1

VNA cu rata de 0.08%

RON in 30 ani]

65.584

2

Raportul Venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate

1,02

Sef Colectiv Plan Ediție Ec. R. Ciobotaru li

întocmit

Ec. Timone Anca

Proiect nr. 6414

CALCULUL INDICATORILOR ECONOMICI IN VARIANTA DINAMICA


Modernizare racord si punct termic aferent Primărie Secor 6 Faza: SF Surse buget

TERMINAREA VENITULUI NET ACTUALIZAT (VNA)

Rata de actualizare, amin = 0,08    Tabelul 3

Venituri din surse bugetare

Venit anual din activitatile de producere transport si distribuție a

energiei

termice

Vi

- valoarea totala a veniturilor in

anul

Valoarea totala a costurilor din activitatile de producere transport si distribuție a energiei termice in anul "/"

li-

Valoarea totala a investițiilor in anul "i"

Fluxul

monetar brut (Profit brut)

Impozitul pe profit

(0.16xFlux monetar brut)

Ci-

Valoarea totala a cheltuielilor

Coeficient de actualizare (1+a)'1

T1

Venituri totale actualizate

T2

Cheltuieli totale actualizate

li x (1+a)-i (Cheltuieli de Investiție actualizate)

Raportul

Venituri

actualizate/

Costuri

actualizate

VNA

(Suma T1 -Suma T2) Venitul net actualikat

(flux de numerar sau

cash flow in varianta dinamica)

■W

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

348.474

205.753

554.227

200.443

348.474

5.310

850

549.767

0,925925926

513.173

509.044

322.661

1,01

4.129

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,857338820

235.201

230.101

1,02

5.100

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,793832241

217.778

213.057

1,02

4.721

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,735029853

201.647

197.275

1,02

4.372

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,680583197

.    186.710

182.662

1,02

4.048

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,630169627

'    172.879

169.131

1,02

3.748

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,583490395

160.074

156.603

1,02

3.471

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,540268885

148.216

145.003

1,02

3.213

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,500248967

137.297

134.262

1,02

2.975

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,463193488

127.072

124.317

1,02

2.755

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,428882859

117.659

115.108

1,02

2.551

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,397113759

108.943

106.581

1,02

2.362

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,367697925

100.874

98.686

1,02

2.188

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,340461041

93.401

91.376

1,02

2.025

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,315241705

86.483

84.608

1,02

1.875

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,291890468

80.077

78.340

1,02

1.737

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,270268951

74.145

72.537

1,02

1.608

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,250249029

68.653

67.164

1,02

1.489

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,231712064

63.567

62.189

1,02

1.378

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,214548207

58.859

57.583

1,02

1.276

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,198655748

54.499

53.317

1,02

1.182

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,183940507

50.462

49.368

1,02

1.094

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,170315284

46.724

45.711

1,02

1.013

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,157699337

43.263

42.325

1,02

938

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,146017905

40.058

39.190

1,02

868

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,135201764

37.091

36.287

1,02

804

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,125186818

34.344

33.599

1,02

745

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,115913721

31.800

31.110

1,02

690

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,107327519

29.444

28.806

1,02

638

274.338

274.338

267.257

7.081

1.133

268.390

0,099377333

27.263

26.672

1,02

591

i AL

3.347.596

3,282.012

322.661

• • 1,02

- 65.584

Sef Colectiv Plan Editn Ec. R. Clobotaru K

Proiect nr. 6414

Modernizare racord si punct termic aferent Primărie Secor 6 Faza: SF

Surse de finanțare: surse buget 2 DETERMINAREA RATEI INTERNE DE RENTABILITATE (RIR)

Rata de actualiare, amax = 0,7    '

Tabelul 4

Coeficient de actualizare

(1 +amax)

Venituri

totale

actualizate

Cheltuieli

totale

actualizate

li -

Valoarea totala a investițiilor in

anul

li x (1 +a)-i (Cheltuieli de investiție actualizate)

Recalcularea

VNA pentru determinarea

RIR

UM

An

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

(RON/an)

1

0,588235294

326.016

323.392

348.474

204.985

2.624

2

0,346020761

94.927

92.869

2.058

3

0,203541624

55.839

54.629

1.210

4

0,119730367

32.847

32.134

713

5

0,070429628

19.322

18.903

419

6

0,041429193

11.366

11.119

247

7

0,024370113

6.686

6.541

145

8

0,014335361

3.933

3.847

86

9

0,008432565

2.313

2.263

50

10

0,004960332

1.361

1.331

30

11

0,002917843

800

783

17

12

0,001716378

471

461

10

13

0,001009634

277

271

6

14

0,000593902

163

159

4

15

0,000349354

96

94

2

16

0,000205503

56

55

1

17

0,000120884

33

32

1

18

0,000071108

20

19

1

19

0,000041828

11

11

0

20

0,000024605

7

7

0

21

0,000014473

4

4

0

22

0,000008514

2

2

0

23

~~0,000005008

' 1

0

24

0,000002946

1

1

0

25

0,000001733

0

0

0

26

0,000001019

0

0

0

27

0,000000600

0

0

0

28

0,000000353

0

0

0

29

0,000000207

0

0

0

30

0,000000122

0

0

0

TOTAL

556.552

548.928

204.985

7.624

Sef Colectiv Plan Ediție Ec. R. Ciobotaru R:

întocmit

Ec. Timofte Anca

Modernizare racord si punct termic aferent Primărie Secor 6 Faza: SF Surse buget

Indicatori tehnico-economici

Tabel 5

Nr.

Crt.

Denumire indicator

UM

Situația

existenta

Situația

proiectata

‘ A

INDICATORI CALCULAȚI IN VARIANTA STATICA

1

Valoarea totala a investiției, din care

C+M

RON

RON

414.684

232.643

2

Surse de finanțare

Surse Buget

3

Capacitati:

Debit transport

Lungime tronson

Gcal/h

m

0,27

0,27

29

| 4

Durata de realizare a lucrărilor de investiții

luni

.    3

5

Durata normala de funcționare

Ani

'    30-50

6

Venituri anuale din activitatea de transport si distribuție a energiei termice

RON

274.338

274.338

7

Costuri anuale din activitatea de transport si distribuție a energiei termice

RON

270.318

267.257

8

Volum anual de energie transportata

Gcal/an

1.546

1.546

9

Costul energiei termice

RON/Gcal

174,8500

172,8700

10

Profit net anual din activitatea de transport si distribuție a energiei termice

RON

3.377

5.948

11

Rata profitului

%

1,25

2,23

12

Termenul de recuperare al investiției

(lnvestitie/(Profit Situația Proiectata - Profit Situația existenta)

Ani

135,53

B

INDICATORI CALCULAȚI IN VARIANTA DINAMICA

1

Rata de actualizare

O/

/o

8

2

L

VNA (Venitul Net Actualizat) sau Cash Flow (RON pe durata eficienta de funcționare)

RON/30 ani

65.584

Raportul Venituri totale actualizate/ Cheltuieli totale actualizate

1,02

Sef Colectiv Rețele Termice Ing. I. Suitariu^J^

Sef Colectiv Plan Editr Ec. R. Ciobotaru


Sef Proiect ing. R. lonescu

Ec. A. Tjmofte


Proiect nr. 6414

Modernizare racord si punct termic aferent Primărie Secor 6 Faza: SF Surse buget

Ponderea obiectivului de investiții in total sistem

Tabel nr. 6

Indicatori tehnici

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

Date la nivel

1,1

Q necesar energie termica

Gcal/an

1.546

1.546

1,2

Lungime tronson modernizat

m

29

29

“^Datela mveFWET^RV    ' i W

*

.......

2,1 |Q necesar energie termica RADET

Gcal/an

7.439.393

7.439.393

2,2 Lungime tronson rețea primara RADET

Km

524

524

3 Ponderea din sistem •    -    -

3.1

3.2

Ponderea Q necesar obiectiv in Q necesar RADET

Ponderea lungimii tronsonului modernizat in total RADET

%

%

0,02%

0,01%

0,02%

0,01%

- - 4

4.1

4.2

Q teh (căldură)

Q deb (adaos)

Gcal/an

mc/an

65,33

42,16

38,50

0,00

>5

Ponderea pierderilor

5,1

Pierderi tehnologice in total sistem (primar + secundar)

Gcal/an

1.674.513

1.674.486

5,2

Pierderi tehnologice in total sistem rețea primara

Gcal/an

1.134.161

1.134.134

5,3

Ponderea pierderilor tehnologice la nivel obiectiv in total pierderi rețea primara

%

0,01%

0,00%

6 Apa de adaos    ■    ’"

a)

La nivel RADET

mc/an

6.282.296,00

6.282.254

b)

La nivel obiectiv

mc/an

42,16

0,00

7

Ponderea consumului de apa de adaos la nivel obiectiv in consumul de apa de adaos total sistem

%

0,0007%

0,00%

8

Pondere economiei privind pierderile tehnologice in total pierderi rețea primara la nivel RADET

%

0,002%

Sef Colectiv Rețele Termice Ing. I. Suitariu M-L • r

Sef Colectiv Plan Ediție Ec. R. Ciobotaru

Sef Proiect ing. R. lonescu

S.C. BADUC S.A.    7    f

Sediul Central: Str. Mr. Alex. Campeanu nr. 9 - 11 sector 1, BUCUREȘTI


,    TEL: 222.50.00;222.38.74; 222.76.14;222.38.34; 222.44.14FAX: 222.83.74

Email:office@baduc-ro

_ Syg giQNetâ

\    — Nr. Înmatriculare: J40/1069/1991; C.U.I.: 1568611; Atribut fiscal: R

\    - Cont nr: R063BRDE445SV00021634160-BRD SUCURSALA TRIUMF

Capital social: 54.950.660 mii lei; Capital social subscris si varsat: 54.950.660 mii


FURNIZOR GENERAL DE MATERIALE PENTRU CONSTRUCȚII SI INSTALAT!]


AVTZ DE PRINCIPIU


■4?.


-mail: marketing@baduc.ro; ofertare@baduc.ro; it@baduc.ro


Urmare a cererii dumneavoastră de acord, pentru lucrările care afectează proprietatea noastră în cadrul P.V. 6377 “Reabilitare rețele termice primare - BANU MANTA - CALEA PLEVNEI - GIULEȘTI - POD GRAND -CET GRIRO”, vă prezentăm poziția noastră:

-    suntem de acord de principiu cu executarea lucrărilor prevăzute în proiect, cu obligația din partea executanților de a nu perturba buna funcționare a societății noastre, având în vedere că sunt afectate căile de acces în incintă;

-    solicităm să analizați soluțiile pentru degrevarea de sarcini a incintei societății noastre între căminul C4-1 și CET GROZĂVEȘTI (canal termic 2 Dn 1000) cu mutare către zona extremă a proprietății.


17.11.2005


Direct

Neacșu’Zone Comerciale si de Servicii

Vigoniei nr. 5-7, Sector 5; TEL: 450.33.03; 450.33.35/36/37/38; 450.13.50; FAX: 335.63.25; 450 30 35 Plevnei nr. 159, Sector 6; TEL: 212.64.53/55/56/57; FAX: 224.81.45 Popesti-Leordeni, Județul Ilfov; TEL: 467.35.47; TEL/FAX: 492.02.11'

E-mail: vigonieifSbaduc.ro; pievnei©baduc.ro; popestifSbaduc.roLEGENDA

traseu existent care nu face obiectul proiectului-5 75

Proiectat

inq.R.lonescu

Desenat

G.Pop

Verificat

\rQ.^HUNrefrNO

Aprobat

Ing. I. Suitariu

Si"

P.M.B

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUȚIE

A ENERGIEI TERMICE

R. A. D. E. T. - S.C.P.

Data: OS . 200EScara

1:2000


MODERNIZARE RACORD SI PUNCT    P<-

TERMIC AFERENT    nr-

PRIMĂRIE SECTOR 6    TO


PLAN DE ÎNCADRARE IN ZONAUTILAJE

‘•M3


P T.    CONSTRUCȚII

t

Str . Maior CÎmpeanu Nr, Ș-nproiectat

ina.R.tanmcu

Desenat

G.Pap

Verificat

IrxlV.ZrUATlBțW

Ir

Aprobat

tng. I. Sutariu

P.U.B

REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUȚIE

A ENERGIEI TERMICE

~R. A. D. E. T.-S.C.R

Scara

1:500

Dara: Oî . 2005


MODE: iN IZARE RACORD SI PUNCT "ERMIC AFERENT PRIMĂRIE SECTOR 6


PLAN DE SITUAȚIE


ANEXA LA HCGMB nrs*^./.

nr.

Obiectivul de investiții: Modernizare racord si punct termic aferent Primărie sector 6

Nr

crt

Indicator

U.M.

Situația

existenta

Situația

proiectata

A. Varianta statica

1

Valoarea totala, din care

C+M

RON

414.684

232.643

2

Capacitati

Debit transportat

Lungime tronson

Gcal/h

m

0.27

0.27

29

3

Durata de realizare a lucrărilor

luni

3

4

Venituri anuale din activitatea de transport si distribuție

RON

274.338

274.338

5

Costuri anuale totale

RON

270.318

267.257

6

Volum anual de energie termica transportata

Gcal/an

1.546

1.546

7

Costul energiei termice

RON/Gcal

174.85

172.87

8

Profit net anual

RON

3.377

5.948

9

Rata profitului

%

1,25

2.23

B. Varianta dinamica

1

Rata de actualizare

%

8

2

VNA (Venitul net actualizat) pe durata eficienta de funcționare

RON/30

ani

65.584

3

Raportul venituri totale actualizate/Cheltuieli totale actualizate

1.02


1

Legea 571/2003 privind Codul Fiscal a fost modificata prin OU 138/2004 publicata in MO 1281/30.12.2004 si OU 24/2005 publicata in MO 263/30.03.2005

2

   conform art 17 din OU 24/2005 publicata in MO 263/30.03.2005 “Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16% cu excepțiile prevăzute la art 38”

3

   conform art 17 din OU 24/2005 publicata in MO 263/30.03.2005 “Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16% cu excepțiile prevăzute la art 38”

4

   conform art 17 din OU 24/2005 publicata in MO 263/30.03.2005 “Cota de impozit pe profit care se aplica asupra profitului impozabil este de 16% cu excepțiile prevăzute la art 38”