Hotărârea nr. 324/2006

HOTARAREnr. 324 din 2006-12-14 HOTARIRE 324 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. AVRIG - STR. CHRISTIGIILOR - STR. HELIADE RADULESCU, SECTOR 2
HOT. 324 14/12/2006
HOTARIRE 324 din 14/12/2006

HOTARIRE    324 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. AVRIG - STR. CHRISTIGIILOR - STR. HELIADE RADULESCU, SECTOR 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str.Avrig – Str. Chiristigiilor – Str. Heliade Radulescu, sector 2

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de  Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele obtinute de la:

            -Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a PMB: aviz nr.20/15/30.08.2006

            -Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului;

            -Agentia pentru protectia mediului Bucuresti;

            -Comisia de coordonare a PMB;

            -Comisia de circulatie;

            Tinand seama de prevederile:

            -Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            -Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare ;

            -Ordinului MTCT nr. 1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanismin municipiul Bucuresti ;

            -Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

            -PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. (5) lit.”c” coroborat cu art.46 alin.(2) lit.”e” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str. Avrig – Str. Chiristigiilor – Str. Heliade Radulescu, sector 2, pentru o suprafata studiata de 4,5 ha din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 9977,4 mp proprietate persoana fizica/juridica;

            Incadrare in PUG: CB3 – subzona polilor urbani principali: POTmax=70%, CUTmax=4,5.

            Conditii de construire aprobate: functiuni admise in CB3; POTmax = 70%, CUTmax = 5,6, Hmax=18-39 m; corespunzator P + 4E – P + 10E.

            Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

            Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.324