Hotărârea nr. 321/2006

HOTARAREnr. 321 din 2006-12-14 HOTARIRE 321 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. MATEI MILLO NR. 10, SECTOR 1
HOT. 321 14/12/2006
HOTARIRE 321 din 14/12/2006

HOTARIRE    321 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. MATEI MILLO NR. 10, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal- str.Matei Millo nr.10,  sector 1

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului si Raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de  Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Vazand avizele obtinute de la :

            -Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT - DUAT a  PMB : aviz nr.1/20/18.01.2006

            -Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului: Aviz nr.137/2006;

            -Agentia pentru protectia mediului Bucuresti  - Aviz  nr.5967/2006

            -Comisia de coordonare a PMB: Aviz nr. 580260/13.11.2006;

            -Comisia de circulatie : Aviz nr. 9011/09.11.2006;

            -Directia pentru Cultura, Culte si Patrimoniu Cultural National a Municipiului Bucuresti : Aviz nr.1148/Z/01.11.2006;

            - Tinand seama de prevederile :

            -Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            -Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul , cu modificarile si completarile ulterioare ;

            -Ordinului MTCT nr. 1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanismin municipiul Bucuresti ;

            -Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata ;

            -PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. (5) lit.”c” coroborat cu art.46 alin.(2) lit.”e” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str. Matei Millo nr.10, sector 1, pentru o suprafata studiata S = 4000,00 mp, din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 1697,00 mp proprietate persoana juridica;

            Incadrare in PUG – CP1 – zona centrala protejata.

            Conditii de construire aprobate : POTmax=80%, CUTmax=8,9; Rmax=4S+P+15 E, Hmax = 65,00 mp.

            Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire. 

            Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.321