Hotărârea nr. 320/2006

HOTARAREnr. 320 din 2006-12-14 HOTARIRE 320 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII PLANULUI URBANISTIC ZONAL-BD. BASARABIA NR. 96 B, SECTOR 2
HOT. 320 14/12/2006
HOTARIRE 320 din 14/12/2006

HOTARIRE    320 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA MODIFICARII PLANULUI URBANISTIC ZONAL-BD. BASARABIA NR. 96 B, SECTOR 2

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea modificarii Planului Urbanistic Zonal –Bd. Basarabia

nr. 96 B, sector 2

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

            Tinand seama de prevederile:

            Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata prin Legea nr.289/2006;

            Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Ordinului MTCT nr.1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti

            Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

            PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.269/21.12.2000.

            In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2), lit.”c”,   alin.(5), lit.”c” si art. 46 alin.(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

            Art.1. Se aproba modificarea Planului Urbanistic Zonal – Bd. Basarabia nr. 96 B, sector 2, pentru o suprafata studiata de 5000 mp, din care suprafata terenului care a generat documentatia T= 1072 mp proprietate persoane fizice;

            Regulament anterior aprobat prin HCGMB nr.156/2005: birouri, POTmax=45%, CUTmax=2, Rhmax=P+3-4E.

            Conditii de construire aprobate prin prezenta hotarare: locuinte si birouri;

            POTmax=45%,CUTmax=5,5,Rhmax=2S+P+M+14E+etaj     tehnic,Hmax=48m

            Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

            Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.320