Hotărârea nr. 319/2006

HOTARAREnr. 319 din 2006-12-14 HOTARIRE 319 din 14/12/2006 PRIVIND APROBARE PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA NR. 149-151, SECTOR 1
HOT. 319 14/12/2006
HOTARIRE 319 din 14/12/2006

HOTARIRE    319 din 14/12/2006

PRIVIND APROBARE PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA NR. 149-151, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

aprobarea Planului Urbanistic Zonal

Str. CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA nr. 149-151,  sector 1

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Luand in considerare raportul Comisiei de  Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele obtinute de la:

            -Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului CTUAT – DUAT a  PMB: aviz nr.20/15/30.08.2006;

            -Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului – Aviz nr. 129/2006;

            -Agentia pentru protectia mediului Bucuresti – Aviz nr. 5144/2006;

            -Comisia de coordonare a P.M.B. – Aviz nr. 7124/2006;

            -Comisia de circulatie – Aviz nr. 2930/2006;

            Tinand seama de prevederile :

            -Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            -Legii nr. 350 /2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificarile si completarile ulterioare ;

            -Ordinului MTCT nr.1107/2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in municipiul Bucuresti ;

            -Hotararii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

            -PUG – Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr. 269/2000.

            In temeiul prevederilor art. 38 alin. (5) lit.”c” coroborat cu art.46 alin.(2) lit.”e” din Legea administratiei publice locale nr. 215/2001,modificata si completata prin legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R AS T E:

 

            Art. 1  Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str.CONSTANTIN DOBROGEANU GHEREA nr. 149-151, sector 1 , pentru o suprafata studiata de 442 mp din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 442 mp proprietate persoana fizica;

Incadrare in PUG : L1d – locuinte individuale mici : POTmax=20 %,  CUTmax=0,6.

Conditii de construire aprobate : locuinta; POTmax=55%, CUTmax=2,5, Hmax= 17,5m corespunzator S+D+P+3E .

            Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

            Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

            Art. 4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani .

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.319