Hotărârea nr. 318/2006

HOTARAREnr. 318 din 2006-12-14 HOTARIRE 318 din 14/12/2006 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE PROPRIETARI INTRE TERENUL IN SUPRAFATA DE 204 MP. SITUAT IN STR. JULES MICHELET NR. 13 a, SECTOR 1, PROPRIETATEA DOMNULUI POPESCU SERGIU MARCEL SI UN TEREN IN SUPRAFATA DE 201,50 MP., SITUAT IN STR. JULES MICHELET, SECTOR 1, APARTINAND MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 318 din 14/12/2006
HOTARIRE 318 din 14/12/2006

HOTARIRE    318 din 14/12/2006

PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE PROPRIETARI INTRE TERENUL IN SUPRAFATA DE 204 MP. SITUAT IN STR. JULES MICHELET NR. 13 a, SECTOR 1, PROPRIETATEA DOMNULUI POPESCU SERGIU MARCEL SI UN TEREN IN SUPRAFATA DE 201,50 MP., SITUAT IN STR. JULES MICHELET, SECTOR 1, APARTINAND MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea schimbului de proprietati intre terenul in suprafata de 204 mp. situat in Str. Jules Michelet nr.13A, sector 1, proprietatea domnului Popescu Sergiu Marcel si un teren in suprafata de 201,50 mp., situat in Str. Jules Michelet, sector 1, apartinand municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul comun al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala, Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte si Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul art.38 alin.2 lit.”c“ si art.46 alin. 21  si art.123 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 Se aproba trecerea terenului in suprafata de 201,50 mp., situat in Str. Jules Michelet, sector 1, din domeniul public in domeniul privat al Municipiului Bucuresti.

            Art.2 Se aproba schimbul de proprietati intre terenul in suprafata de 204 m.p., situat in str.Jules Michelet nr.13 A, sector 1, proprietatea domnului Popescu Sergiu Marcel si terenul prevazut la art.1, identificate potrivit schitei prezentata in anexa 1.

            Art.3 Se insusesc rapoartele de evaluare ale terenurilor, intocmite de PUBLIC AGENCY S.R.L., evaluator atestat, conform anexelor 2 si 3.

            Art.4 Anexele 1-3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

           

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr. 318

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 


31— SUPHAr < A Cc jRMfcAZA A .■** CtuAiA =>UNC7E PE CONTUR 31    <

NUME

PUNCT

‘COORDONATE PUNCTE NUME

'COORDONATE

PUNCTE

iX(m)

jY(m)    PUNCT

ÎXM

;Yfmi

T*

i 338810.79

! 556441,98 i

1    cjooui.vu

i 555436,36

5

358836.37

; 556438.75 !    2

328851.59

556439,65

)

: 338829,19

! 556420,36 j 3

1    338839,76

i 556441,63

•«r

338829,26

! 556427,20    -i

1    333830,33

556443,94

] T

338825,89

i 556432,48 :    5

;    338824,30

556446,82

1 2

338823.80

* 556434,42 '    5

!    33881T 59

556448,49

L 2

i 338809,99

I 556436,18 i

|    338810,79

\ 556441,98 (

33=-'3UPc’AFATA scl:c:tata PUNCTE DE CONTUR 33 <
ANALIZA SITUAȚIEI EXISTENTE, REGIM JURIDIC SC. 1/500LIMITE


7'”' LIMITA P'JZ<_i LIMITA TEREN STR. JULB2 MICHELZT, MR 13

CARE A GENERAT = J, Z

V’.”//- LIMITA PARCELEI CE A GENERAT PUZ.

REZULTATA DURA SCHIMBURILE CE TERENREGIMUL JURIDIC

DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ZO 3ROPR1ETATEA PRIVATA A MUM. BUCUREȘTI

PROPRIETATEA PRIVATA A PERSOANELOR FIZICE ‘ " SAU JURIDICE

TEREN PROPRIETATE PRIVATA A MUN. BUCUREȘTI DESTINAT SCHIMBULUI Si CONCESIONARII DIRECTE
IN CAZUL IN CARE IN URMA EXPERTIZEI TCPDGRAFIC3 REZULTA O DIFERENȚA DE SUPRAFAȚA INTRE TERENURIL DESTINATE SCHIMBULUI IN FAVOAREA MUNICIPALITĂȚII, 'JRMEAZA CA ACEASTA DIFERENȚA DE SUPRAFAȚA SA FIE CONCESIONATA DIRECT IN CONFORMITATE CU PREVEDE? CEGILOR IN VIGOARE.

VERIFICAT:

- '*• Conciai’”.’ “oacoe CT* •    ~    \?ROIEC

Hi

•CCCT


3 CAR 1 i :7b •


’NTOCMIT


Raport de evaluare

Privind terenul situat in str. Jules Michelet nr. 13 sect. 1 București


PROPRIETAR: AIunicinKkBîl&uiS^<:’^Ă Adresa terenului: str. Juies Michelet nr. 13 sect. F București SUPRAFAȚĂ TEREN:    201,50 mp■R-TAREA RECOMANDATA Cura EAi:


056.620 RON


CCAaTLJDaTĂ JN AaLCTÂ 3.5253 ROM EUR Ei 04 sep 2006

TOTAL:


186.233 EUR


EA.MTaTOR

■Al D'l CLIC aOENCE’ SRL

•^Secționat prin .totârirea ue auiudecare AO ..in i 2 - i 0-1

uesrat MS nr. i 51C i L 907 ASAT.Editarea prezentului raport s-a racut in oaza unui sort specializat elaborat de Centrai ae