Hotărârea nr. 317/2006

HOTARAREnr. 317 din 2006-12-14 HOTARIRE 317 din 14/12/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 759 M.P. DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 IN VEDEREA REALIZARII UNUI OBIECTIV SPORTIV (BAZIN DE INOT)
HOTARIRE nr. 317 din 14/12/2006
HOTARIRE 317 din 14/12/2006

HOTARIRE    317 din 14/12/2006

PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN IN SUPRAFATA DE 759 M.P. DIN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 IN VEDEREA REALIZARII UNUI OBIECTIV SPORTIV (BAZIN DE INOT)

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea  unui teren in suprafata de 759 m.p. din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al sectorului 1 in vederea realizarii unui obiectiv sportiv (bazin de inot)

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti precum si raportul Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala ;

          Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Luand in considerare prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare ;

          In temeiul prevederilor art.38(2) lit. “c”, art.38(5) lit.”a”, art. 95(2) lit. “f” si art.95(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba transmiterea  unui teren in suprafata 759 m.p., identificat potrivit anexei care face parte integranta din prezenta hotarare, din administrarea Consiliului General al Municipiului Bucuresti in administrarea Consiliului Local al sectorului 1 in vederea realizarii unui obiectiv sportiv (bazin de inot).

            Art.2 Predarea-primirea imobilului prevazut la art.1 se face pe baza de proces-verbal incheiat intre partile interesate.

            Art.3 Schimbarea destinatiei terenului prevazut la art.1  precum si neinceperea lucrariilor de investitii in termen de 12 luni de la intrarea in vigoare a prezentei, atrag dupa sine revocarea de drept a hotararii.

          Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si din cadrul aparatului de specialitate al Primarului sectorului 1 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.317

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative