Hotărârea nr. 316/2006

HOTARAREnr. 316 din 2006-12-14 HOTARIRE 316 din 14/12/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT ADIACENT IMOBILULUI DIN STR. TRAIAN NR. 103, SECTOR 2, IN SUPRAFATA DE 180 M.P., NECESAR REALIZARII UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTE SI BIROURI
HOTARIRE nr. 316 din 14/12/2006
HOTARIRE 316 din 14/12/2006

HOTARIRE    316 din 14/12/2006

PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT ADIACENT IMOBILULUI DIN STR. TRAIAN NR. 103, SECTOR 2, IN SUPRAFATA DE 180 M.P., NECESAR REALIZARII UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTE SI BIROURI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat  adiacent imobilului din Str.Traian nr.103, sector 2, in suprafata de 180 m.p., necesar realizarii unei cladiri cu destinatia de locuinte si birouri

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza Hotararii C.G.M.B. nr.37/2005 de aprobare a Planului Urbanistic de Detaliu;

            In conformitate cu prevederile art. 15(e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            Potrivit prevederilor art.10(2) al Legii nr.213/1998, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul prevederilor art.38 (2) lit. “c”,  art. 38 (5) lit. “b”, art. 46(21) si art. 125 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba  trecerea  din domeniul  public in domeniul privat al municipiului Bucuresti,

a terenului situat adiacent imobilului  din  Str. Traian nr.103, sectorul 2, in  suprafata de 90 mp (lotul 2).

 

            Art.2 Se aproba concesionarea, catre SC MAX STIL SRL, a terenului in suprafata de 180 mp., identificat conform planului anexat, ce face parte integranta din prezenta hotarare, teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat adiacent imobilului din Str. Traian nr.103, sector 2, in vederea realizarii extinderii unei cladiri cu destinatia de locuinte si birouri.

 

            Art.3 Durata concesionarii este de 49 de ani.

 

            Art.4 Redeventa anuala a concesiunii se va stabili la data perfectarii contractului, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 211/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

            Art.5 Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr. 316

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

C-ANEXA NE.!

PLAN f)L Sii'EA HA SC AR,A L50E

Imobil silunt in slr. Traian nr. i03 PROCES VERBAL DE PUNERE IN POSESIE NR. 28903/18.05.2006
.-Al    'I ” W

i    II

li


ei


r


' A o/

i ( '


°'.'A6A    '


XU Uo'^'p

I i'M A '

7â07\ A \    •    - - .o --i

i    \    'K    t    — - ac ,


-©- ’t£S£~    -

U ■    M u    ®

$736,    H


A» /


“ Ghew P-o! >3S p-1! A !

, LjXJ

i r


£ aoaeXc x’^’ck;

/    @7.5(7.,

--fî-' ?7(3> !


|i 7?Jff I


II

ii

ii '• i

775^ i


i    i

7S£Z


îlBi@n

ii P - , • n

□ / Aj.T a AAWfl TP U‘ *

•    Z5A’.? „

v- -«----'


£ 733-3

i KC


J3.


■ir


i, 77.57c


— d— ■ ■■^n£r


cU j ’fk

736SV


/V77Wi_ 1    7577,1

Vf f.fg


'--T7~—

75’ 73


A.........««    (¥S