Hotărârea nr. 314/2006

HOTARAREnr. 314 din 2006-12-14 HOTARIRE 314 din 14/12/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT ADIACENT IMOBILELOR DIN SOS. NICOLAE TITULESCU NR. 29-31/ STR. DR. IACOB FELIX NR. 48, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 55 MP. PENTRU REALIZAREA UNEI CONSTRUCTII CU DESTINATIA DE BIROURI
HOTARIRE nr. 314 din 14/12/2006
HOTARIRE 314 din 14/12/2006

HOTARIRE    314 din 14/12/2006

PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT ADIACENT IMOBILELOR DIN SOS. NICOLAE TITULESCU NR. 29-31/ STR. DR. IACOB FELIX NR. 48, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 55 MP. PENTRU REALIZAREA UNEI CONSTRUCTII CU DESTINATIA DE BIROURI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat  adiacent imobilelor din Sos.Nicolae Titulescu nr.29-31/str.Dr.Iacob Felix nr.48, sector 1, in suprafata de 55 m.p. pentru realizarea unei constructii

cu destinatia de birouri

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art. 15(e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

            In temeiul prevederilor art.38 (2) lit. “c”,  art. 38 (5) lit. “b”, art. 46(21) si art. 125 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba concesionarea catre S.C. PIRAEUS LEASING ROMANIA SRL, a terenului  in suprafata de 55 m.p.  apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat adiacent imobilelor din Sos.Nicolae Titulescu nr.29-31/str.Dr.Iacob Felix nr.48, sector 1, in vederea realizarii unei constructii cu destinatia de birouri.

Terenul se identifica conform planului anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.2 Durata concesionarii este de 49 de ani.

 

Art.3 Redeventa anuala a concesiunii se va stabili la data perfectarii contractului, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 211/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

 

Art.4 Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr. 314

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

V i - I 11 R I F

ii -uzMîris


rV'Vr

ț" 5 oe/jj

•^- .-ia


10.


/ )p !/'


i , ? 1 -■/ --. ?l '

:    i

r-',

<v

i ■ i ..    .

i fi-'


i    ' 1

-'V’vr


i '■ fi ni ni mi<» im nui KiNJiH

1243 IlfiP'in

i unFMji i

prnlliti bw d'tpl •«"'«Ale ’J;7-5|q


W

IfC^MtS iii jpR

<■11 I    - I' ‘

11.......


f Ți iMIfJII 'l| II P! ?((' 1! >pp I i pni?.;iĂn! A ț.,-- p m1: i

fi    R

?

CHUtnfAUH nr


-IFA?-A X Vi cot k^ iqrțXT

\_.......

,,\ - ■ !- f I *' "U I 'lrili h iliu niUptiril F’i 'U‘'ul Pu

PAIIIP "    -h-., ' .,. y.;|


ci’usrnii! j ir mm >i mi i 3P ATU COMI-II' p i r ' ., r . I "I PD ti iiiui rprii-m ii - ni i».i nu r: i ■ '"i u

BENEFICIAR: l'IHATIJ.Ț I TA3UIO R1 -'-OUA

î PI.AN 31111A 11, I I - '    I CONTUR TEREN SULijOU

j Al CLARIRE SUCRA]TIPIIA11 --i’ i i ' i ) r i p j i | i' i i’ | a I <; î j r : i ' o i n