Hotărârea nr. 313/2006

HOTARAREnr. 313 din 2006-12-14 HOTARIRE 313 din 14/12/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN INTR. GHEORGHE SIMIONESCU NR. 3, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 110 MP, PENTRU REALIZAREA EXTINDERII UNEI CLADIRI CU DESTINATIE DE LOCUINTA
HOTARIRE nr. 313 din 14/12/2006
HOTARIRE 313 din 14/12/2006

HOTARIRE    313 din 14/12/2006

PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN INTR. GHEORGHE SIMIONESCU NR. 3, SECTOR 1, IN SUPRAFATA DE 110 MP, PENTRU REALIZAREA EXTINDERII UNEI CLADIRI CU DESTINATIE DE LOCUINTA

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui teren apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat  in  Intr. Gheorghe Simionescu nr. 3, sector 1, in suprafata de 110 mp, pentru realizarea extinderii unei cladiri cu destinatie de locuinta

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile art. 15(e) din Legea nr. 50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare si O.U.G. nr.34/2006 privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii;

            In temeiul prevederilor art.38 (2) lit. “c”,  art. 38 (5) lit. “b”, art. 46(21) si art. 125 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

            Art.1 Se aproba concesionarea catre doamna Ileana-Cristina Ghinea, a terenului apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, in suprafata de 110 mp,  situat in Intr. Gheorghe Simionescu nr. 3, sector 1, in vederea extinderii unei constructii cu destinatia de locuinta.

Terenul se identifica conform planului anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 Durata concesionarii este de 49 de ani.

            Art.3 Redeventa anuala a concesiunii se va stabili la data perfectarii contractului, in baza metodologiei aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr. 211/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

            Art.4 Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin Directia de Achizitii, Concesionari si Contracte va incheia contractul de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr. 313

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative