Hotărârea nr. 312/2006

HOTARAREnr. 312 din 2006-12-14 HOTARIRE 312 din 14/12/2006 PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN , APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. VIDIN NR. 52, SECTOR 2, IN SUPRAFATA DE 45 M.P., PENTRU EXTINDEREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA
HOTARIRE nr. 312 din 14/12/2006
HOTARIRE 312 din 14/12/2006

HOTARIRE    312 din 14/12/2006

PRIVIND CONCESIONAREA, FARA LICITATIE PUBLICA, A UNUI TEREN , APARTINAND DOMENIULUI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI, SITUAT IN STR. VIDIN NR. 52, SECTOR 2, IN SUPRAFATA DE 45 M.P., PENTRU EXTINDEREA UNEI CLADIRI CU DESTINATIA DE LOCUINTA 

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind concesionarea, fara licitatie publica, a unui teren, apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat in str. Vidin nr.52, sector 2, in suprafata de 45m.p. pentru extinderea unei cladiri cu destinatia de locuinta

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul comun al Directiei Achizitii, Concesionari, Contracte si Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

          Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

          In conformitate cu prevederile art.15(e) din Legea nr.50/1991, proving autorizarea executarii lucrarilor de constructii, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul art.38 alin.(2) lit.c), alin.5  lit. B), art.46, alin.(21) si art.125(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006 ;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba concesionarea, catre domnul Matei Ani si  domnul Ionescu Carol Gheorghe a terenului in suprafata de 45 m.p apartinand domeniului privat al municipiului Bucuresti, situat in str. Vidin nr.52, sector 2, in vederea extinderii unei constructii cu destinatia de locuinta.

Terenul se identifica conform planului anexat, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 Durata concesionarii este de 49 de ani.

            Art.3 Redeventa anuala a concesiunii se va stabili la data semnarii contractului, in baza metodologiei  aprobate prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.211/2006, modificata.

          Art.4 Primarul General, prin Directia Achizitii, Concesionari, Contracte va incheia  contractul de concesiune, iar Directia Venituri va raspunde de incasarea redeventei.

         

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.312

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

4


BILANȚ TERITORIAL

SUPRAFAȚA TEREN PROPRIETATE 460.20 m [ SUPRAFAȚA TEREN CE URMEAZA 45.00 mA FI CONCESIONAT
P.O.T.    50%
C.U.T.    1.3

MUNICIPIUL Ui ’Uî<EȘTI PRIMĂRIA 5ECT0&UUJÎ 2


PLAN ANEXĂ

iA AVIZUL C.T.UÂ.T.


3€&./J.2......    2(iof pr',iectat ; arh- D-C- Filimon //
LOCUINȚA UNIFAMILIALA


BUCUREȘTI    iBLOC LOCUINȚE P + 4E


LIMITA TERENURILOR EXISTENTE ÎNAINTE DE DEMOLARE


CAROSABIL


PIETONAL

| SPAȚIU PLANTAT

Y//\ TEREN NEAMENAJAT

□ TEREN SUBIECT I LIMITA P.U.D


nCLOCUINȚA UNIFAMILIALA Beneficiar ANI MATEI

Str. GHEORGHE TITEICA nr. 4 9, Sector 2, București


PUD


proiect nr.

Z2005REGLEMENTARI

plan de situație - scara 1/500


planșa


2005