Hotărârea nr. 308/2006

HOTARAREnr. 308 din 2006-12-14 HOTARIRE 308 din 14/12/2006 PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI GRADINA ZOOLOGICA IN VEDEREA REALIZARII UNUI PARC ZOOLOGIC SE CONSTATA NELEGALITATEA PRIN SENTINTA CIVILA NR. 1262/2010 PRONUNTATA DE TRIBUNALUL BUCURESTI - SECTIA A IX-A CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
HOTARARE nr. 308 din 14/12/2006
HOTARIRE 308 din 14/12/2006

HOTARIRE    308 din 14/12/2006

PRIVIND TRANSMITEREA UNUI TEREN IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI GRADINA ZOOLOGICA IN VEDEREA REALIZARII UNUI PARC ZOOLOGIC

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea unui teren in administrarea Administratiei Gradina Zoologica in scopul realizarii unui Parc Zoologic

 

          Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

         Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38 alin.(2) lit. « c », alin.5 lit. «  a» si art. 46 alin.21 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006 ; 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

          Art.1 Se aproba  trecerea din domeniul privat al municipiului Bucuresti in domeniul public al municipiului Bucuresti a terenului in suprafata de 60,83 ha, situat in zona Giulesti, identificat potrivit planului scara 1:2000 care face parte integranta din prezenta hotarare.

          Art.2 Se aproba transmiterea terenului prevazut la art.1 in administrarea  Administratiei Gradina Zoologica, in scopul realizarii unui Parc Zoologic.

          Art.3 Schimbarea destinatiei terenului prevazut la art.1 atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

          Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General  si Administratia Gradina Zoologica vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr.308

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative«dtZStf    &

o&Zffl

R ^~A

/ /

/ '

/

/

/

jO —

3Z

• z    .

\

{ 4S3:sa

Xe r

\

m i?

1

u (

4zar

x n.so
a

’A

a