Hotărârea nr. 307/2006

HOTARAREnr. 307 din 2006-12-14 HOTARIRE 307 din 14/12/2006 PRIVIND ACORDAREA UNUI SPOR DE 10% DIN SALARIUL DE BAZA SALARIATILOR ADMINISTRATIEI LACURI SI AGREMENT BUCURESTI CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN CONDITII NEDORITE
HOTARIRE nr. 307 din 14/12/2006
HOTARIRE 307 din 14/12/2006

HOTARIRE    307 din 14/12/2006

PRIVIND ACORDAREA UNUI SPOR DE 10% DIN SALARIUL DE BAZA SALARIATILOR ADMINISTRATIEI LACURI SI AGREMENT BUCURESTI CARE ISI DESFASOARA ACTIVITATEA IN CONDITII NEDORITE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind acordarea unui spor de 10% din salariul de baza salariatilor Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti care isi desfasoara activitatea in conditii nedorite

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Resurse Umane;

            Vazand raportul Comisiei Sanatate si Protectie Sociala si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In aplicarea H.G. nr.261/2001 privind criteriile si metodologia de incadrare a locurilor de munca in conditii deosebite; art.8 lit.”a” din H.G. nr.281/1993 si prevederilor anexei nr.4 lit.c din “Regulamentul de acordare a sporurilor la salariile de baza in conformitate cu prevederile art.8 lit.”a” din H.G. nr.281/1993”, inregistrat la Ministerul Sanatatii cu nr.1132 din 23.09.1993 si la Ministerul Muncii si Protectiei Sociale cu nr.5366 din 14.09.1993;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin.(1) si art. 46 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1. Se acorda un spor de 10% din salariul de baza salariatilor Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti care isi desfasoara activitatea in conditii nedorite , conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2. Sporul prevazut la art.1 se acorda pentru timpul efectiv lucrat in conditii nedorite de munca.

            Art.3. Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, si Administratiei Lacuri, Parcuri si Agrement Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 14.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 14.12.2006

Nr. 307

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

Anexă la H.C.G.M.B. nr.Administrația Lacuri, marcuri si Agrement București

-ocuriie de muncă si categoriile de oersonai oare si destasoara activitatea ,n condiții ceacrite perscr.aiuiui muncitor care asigura excioatarea. 'ntretinerea și saiucnzarsa căiicr cuoiics: cerscnaiuiui muncitor care asigura excioatarea. ?ntrstinerea și saiuenzarea ștrancunicr 'n cericaca mai - cctcmorie;

.oerscnaiuiui muncitcr care asigură exDicatarea lacuriicr ~ cerioaaa mai - cctcmorie; cerscnaiuiui muncitor care asigură saiucnzarsa .acuricr;

oerscnaiuiui muncitor care asigură salubrizarea gruouriicr sociaie si administrative: