Hotărârea nr. 304/2006

HOTARAREnr. 304 din 2006-12-07 HOTARIRE 304 din 07/12/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRARILE DE ILUMINAT PUBLIC AFERENTE PROGRAMULUI DE INVESTITII DE INFRASTRUCTURA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, PE PERIOADA 2006 - 2009
HOTARIRE nr. 304 din 7/12/2006
HOTARIRE 304 din 07/12/2006

HOTARIRE    304 din 07/12/2006

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI PENTRU LUCRARILE DE ILUMINAT PUBLIC AFERENTE PROGRAMULUI DE INVESTITII DE INFRASTRUCTURA DIN MUNICIPIUL BUCURESTI, PE PERIOADA 2006 - 2009

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru lucrarile de iluminat public aferente programului de investitii de infrastructura din municipiul Bucuresti, pe perioada 2006-2009

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Utilitati Publice;

Vazand raportul Comisiei Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In temeiul art.38 alin.(2) lit.b), alin.4 lit.d) si art.46, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E

 

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici pentru lucrarile de iluminat public aferente programului de investitii  de infrastructura din municipiul Bucuresti, pe perioada 2006-2009, prezentati in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 Lucrarile de iluminat se vor executa in cadrul lucrarilor de investitii de infrastructura, pe fiecare obiectiv/strada.

Art.3 Finantarea se va asigura din fonduri de la bugetul Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 07.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 07.12.2006

Nr. 304

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

I

ANL.ÂA


PROGRAMUL LUCRĂRILOR DE


.iNAT PUBLIC AFERENTE PROGRAMULUI'


DIN MUNICIPIUL BUCURESTI PE PERIOADA 2006 - 2009


IVESTITII DE INFRASTRUCTURA


/<?


Nr.

Crt.

lip

Artera

j    Nume Obiectiv/Slrada

i

■ 1 . '

? Tip Lucrări . 7;.-,    , '

■. CA"r    2,;7t-    i 2 ^Tronson / •7    . >' •/-.

Pasaj Basarab

In continuare

T

!kl.

Tudor Vladimirescu ț*

In continuare

3

Str,

Odoarci

In continuare

4

Sos.

: Viilor

In continuare

(Nasaud - Istrati)

5

Str.

Răzoare (Progresului)

In continuare

(Razoare - Istrati)

6

Ikl.

Geniului

In continuare

Cotroceni - Razoare

S

Str.

don Campineanu

In continuare

Bratianu - Victoriei

9

Str.

■Știrbei Vodă

In continuare

Splaiul Independentei - Calea Victoriei

10

Str.

General Berthlot

In continuare

Berzei - Victoriei

11

Str.

Luterana

In continuare

Berthlot - Știrbei

12

Bd.

Dimilric Canlemir

In continuare

(Spaliul Unirii - Sincai)

13

Sos.

Colentinn

Modernizare RATB

Pod Voluntari - Mihai Bravu

11

Calea

Moșilor

Modernizare RATB

Mihai Bravu - Piața Unirii

15

Bd

lancu de f lunedoara

Modernizare RATB

Piața Victoriei - Calea Dorobanți

16

Sos.

Ștefan cel Mare

Modernizare RATB

Dorobanți - Obor

17

Str.

lunari

Modernizare RATB

Ștefan cel Mare - Piața Galați

ÎS

00.

1 Decembrie 1918

Modernizare RATB

Pallady - Basarabia

19

Str.

Viitorului

Modernizare RATB

Ștefan cel Mare - Piața Galați

20

Str.

'Maica Domnului

Modernizare RATB

Reînvierii - Lacul Tei

21

Sos.

Olteniței

Modernizare RATB

Piața Eroii Revoluției - Piața Sudului - Romprim

22

Artera Dna Ghica - Chisinau + pasaj subteran

Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje


ITIP COMPONENTE


Nr. St.


220

80

96 ’


42

120 '


4? /b A? •! 206 <_


TOTAL VALOARE (RONfaraTV^)R


21

25


Str.

Pta.


Străpungere Bd. Nicolae Grigorescu - Splai Dudescu

Străpungere Buzesti - Berzei - Uranus

Penetrație + Racord Splaiul Unirii - Autostrada Constanta

Penetrație Prelungire Gheneea - Domnești

Supralargire Sos. Pipera + Pasaj denivelat

Supralargire Sisesti - I.I. De la Brad

Supralargire Clin Brancoveanu

Pasaj Subteran Dna Gbica

Pasaj Obor (îmbunătățire circulație)    __    _

Pasaj Piața Muncii (imbunatatire circulație)

Modernizare Bd. Regina Elisabeta - Bd. Kogalniceanu Piața Sudului    *

l'dgar Quinet


Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje Penetrații, străpungeri, șup_ralargiri, Penetrații, străpungeri, supralargiri, Penetrații, străpungeri, supralargiri, Penetrații, străpungeri, supralargiri,


pasaje_

pasaje

pasaje_

pasaje


Floreasca - CF Bucuresti-Cta


Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje ^străpungeri, supralargiri, pasaje


Penetrații,


Nitu Vasile - Turnu Măgurele


Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje


Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje


Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje


Alte obiective


Parcaje subterane


55

56 5S 60


Bd.

Pta.

Al.

Pta.

Bd.

Bd.


: Alba Julia

Bloc Perla

Magheru (magazinul Eva) Charles de Gaulle Circului Universității TTTULESCU NICOLAE.

C COPOSU


Parcaje subterane Parcaje subterane


Parcaje subterane


Parcaje subterane


Sos. Ștefan cel Mare


62

M

61


‘ alea ( alea


c. COPOSU CALARAS1. CALARAS1.


65

6

67


< alea i ‘alea t ‘alea


CAI.ARAȘI. SERBAN VODĂ SERBAN VODĂ.Parcaje subterane Parcaje subterane Parcaje subterane


^investirii RATB 2007 investirii RATB 2007 . investirii RATB 2007 investirii RATB 2007 j. A'fovestitii RATB 2007

■știrii RATB 2007


intre B-dul C. Coposu si B-dul Unirii intre Traian si Medeleni intre Piața C. Coposu si Traian


icablurile pe mijlocul străzi; intre Medeleni ?i Mihai Bravu i    intre Sos. Viilor si Sos. Giurgiului

j    de la str. Frigului la B-dul Ghe. Sincai


_36_

_18_

96

310

J80

70

160

"20 J.04 ‘ 40 ”_28 ' 320 J25 _438 J40 999 ' 482 146 218' 68 64


72

88"

J.34

15

J_6 ' jjT J 0

16

LC

78 _

‘ 26

’9

io

31


50

11

14


Km rețea Nr. Corpuri

6.6

..... 220

1,665,994

2.4

80

605,816

0.3

10

75,727

1.32

44

333,199

2.88

96

726,979

1.26

42

318,053

0.27

9

68,154

3.6

120

908,724

1.08

36

272,617

0.54

18

136,309

2.88

96

726,979

9.3

310

2,347,537

5.4

180

1,363,086

2.1

70

530,089

4.8

160

1,211,632

0.6

20

151,454

3.12

104

787,561

1.2

40

302,908

0.84

28

212,036

9.6

320

2,423,264

3.75 .

125

946,587

13.14

438

3,316,842

4.2

140

1,060,178

29.97

999

.7,565,126

14,46

482

■'3,650,041

4.38

146

1,105,614

6.54

218

1,650,848

2.04

68

514,944

1.92

64

484,653

2.16

72

545,234

2.64

88

666,398

4.02

134

1,014,742

0.45 .

15

113,590

0.42

14

106,018

0.48

16

121,163

0.3

10

75,727

0.3

10

40,411

0.3

10

75,727

0.48

16

121,163

0.24

8

60,582

2.34

78

418,776

0.78

26

139,592

0.27

9

48,320

6.3

10

53,689

0.93

31

166,437

1.5

50

268,446

0.33

11

59,058

0.42

14

75,165


1/5


PROGRAMUL LUCRĂRILOR DE ILI^pNAT PUBLIC AFERENTE PROGRAMULUI D^NVESTITII DE INFRASTRUCTURA DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI PE PERIOADA 2006 ^2009


ANEXA


/<? /■/ C<3


| ( Nr-i Cil.

! Tip j Ai(cr.i

Nume Obiectiv/Strada

• Tip Lucrări    •    ;

'Tronson'

tip

COMPONENTE

TOTAL VALOARE (RON far.i TVA)

Nr St.

Km rctca

Nr. Corpuri

I : 68

’ Calea

SERBAN VOUĂ.

investiții RATB 2007

de Ia B-dul Ghe. Sincai la Sos. Viilor

46

1.38

46

246,970

! 69

: Calea

SERBAN VOLTA.

investiții RATB 2007

de la str. Gh. Sincai la str. Frigului

14

0.42

14

75,165

! 70

IkL

CUZA ALEXANDRU IOAN.

investiții RATB 2007

de la str. Midia la bd. I.Gh. Duca

5

0.15

5

26,845

! 7\

i Ikl.

CUZA ALEXANDRU IOAN.

investiții RATB 2007

de la str. Miron Costin la str.Midia

4

0.12

4

21,476

72

! Bd.

CUZA ALEXANDRU IOAN.

investiții RATB 2007

intre I.Ghe. Duca si Buzesti

16

0.48

16

85,903

: 73

Bd.

CUZA ALEXANDRU IOAN.

investiții RATB 2007

de ia str. Miron Costin la str. Al. loan Cuza

17

0.51

17

91,272

' 74

Bd.

DUCACIIEOEGIIE,ing..

investiții RATB 2007

11

0,33

11

59,058

75

i Str.

EELIX IACOB.dr..

investiții RATB 2007

intre N. Tituiescu si Ion Mihalache

16

0.48

16

85,903

76

. Slr.

EELIX IACOB.dr..

investiții RATB 2007

intre AI.I. Cuza si N. Tituiescu

14

0.42

14

75,165

1 77

1 Slr.

ERATII BUZESTI.

investiții RATB 2007

18

0.54

18

96,641

78

! Bd.

GRIVil'EI.

investiții RATB 2007

pana la bd. N. Tituiescu

26

0.78

26

139,592

79

j Bd.

CRIVITEI.

investiții RATB 2007

intre Buzesti si Mircea Vulcanescu

23

0.69

23

123,485

. 80

Bd.

CRIVITEI.

investiții RATB 2007

intre Ghe. Duca si Buzesti

22

0.66

22

118,116

81

ISTRATI CONSTANTIN, dr..

investiții RATB 2007

pe mijlocul str., de Ia str. Mitropolit Nifon la str. Viilor

33

0.99

33

177,174

82

Slr. ilSTKATI CONSTANTIN,dr..

investiții RATB 2007

pe mijlocul str., intre Sos. V iilor si Progresului

46

1.38

46

246,970

83

Sos. 'MIHAI BRAVU

investiții RATB 2007

intre Calea Vitan si Splaiul Unirii

47

1.41

47

252,339

84

Sos.

MIHAIBRAVU

investiții RATB 2007

. intre Mihai Bravu si Dristorului

51

1.53

51

273,815

85

Str.., j POLIZU Gl IEORGHE.

investiții RATB 2007

6

0.18

6

32,21 1

86

Str. !

PROGRESULUI.

investiții RATB 2007

de la bd. Timișoara la întreprinderea Vulcan

128

3.84

128

(,87,2.22

87

Bd. ,

TINERETULUI.

investiții RATB 2007

de la str. Piscului Ia str. Baladei

55

1.65

55

2(6/2t»l

88

Calea (VĂCĂREȘTI.

investiții RATB 2007

de la str. Abatorului la Șoseaua Mihai Bravu

115

3.45

115

617,426

89

Bd. (MÂRASE5TI

investiții RATB 2007

Str. 11 Iunie - Splaiul Unirii

90

2.7

90

483,203

90

Bd. ;OCIAVI AN GOGA .

investiții RATB 2007

Splaiul Unirii - Calea Vitan

80

2.4

80

429,514

91

Bd. ’

UIMI TRIE CANTEMIR

investiții RATB 2007

Bd. Unirii - Ghe. Sincai

94

2.82

94

. 504,678

92

Sos. (CH1TIE1

investiții RATB 2007

Bd. Bucureștii Noi - Limita Administrativa

222

6.66

222

' 1,191,900

93

ICI. i BUCUREȘTII NOI

investiții RATB 2007

Pod Constanta - Sos. Bucuresti-Targoviste

248

7.44

248

1,381,492

9-1

Bd.

ION MIHALACHE

investiții RATB 2007

Calea Grivilei - Pla. Victoriei

232

6.96

232

1 215,589

(,5

Bd. iBANUMANTA

investiții RATB 2007

Bd. Ion Mihalache - Sos. N. Tituiescu

90

2.7

90

488,203

°6

Slr. '

ARMAND CÂIJNESCU

investiții RATB 2007

Str. Batistei - Bd. Carol I

24

0.72

24

128,854

97

Bd. (GI IEORGHE SINCAI

investiții RATB 2007

Splaiul Unirii - Calea Serban Vodă

56

1.68

56

300,660

. .


98

99'

100

101

102

103

104

105

106


Str.

Slr

Slr

Slr

Bd

Bd

Slr

Cale

Cale


INERVA TRAIAN

i A VERESCU Al.EXĂNDRU. ÎBALDOVIN PÂRCĂLABUL JIAN IUI......

Ă1ARASTI

jTÎTULESGU NÎCOLĂE."

budilă

CALARASl.

CALARASl.


107

108

109

110


t’.ile

Slr

*'li-

'Mr


CALARASl.

BELEA NOUĂ.

DELEA VECHE. DEMETRU DOBIUSSCU


111

112

113

115


'Mi-Slr Slr l ale


ENESCU CEORCE. ; EELIX IĂCOB,dr.. EELIX ÎACOB,dr.. EERENTĂRÎ.Bd. Unirii - Splaiul Unirii


* de la str. N. Racota la bd. Ion Mihalache


intre Traian si Medeleni intre Piața C. Coposu si Traian


cablurile pe mijlocul străzi; intre Medeleni si Mihai Bravu


se muta de partea stg. pe partea dr. intre Piața Alex. Lahovari si B-dul G-ral Ghe. Magheru intre N. Tituiescu si Ion MihaîaAe intre AI.I. Cuza si N. Tituiescu intre Calea Rahovei si Sos. Salaj


JjO

JA _3 _7~ _69 '

7§

?--

II

' "31 ~


50

6


9

16

14

48


1.8

0,54 " 0.09 0.21 23)7 "2.34” 0T1 0.3 ' 0.93’


1.5 ' 0?48 0.6 6.18


0.27 0.48 ' 0.42 1.44


60

18

3

7

69

78

7

10

~31


50 ’ 16

20 6 '


9

16

14

48


322,135

136,309

22,718

”53,009' 522,516' 590,671 ' 53,009 75,727 234,754


378,635

121,163’

151,454

45,436


68,154

121,163 ' 106,018

363,490


Nr.

Crt.


Tip

Artera


PROGRAMUL LUCRĂRILOR DE ILLg^NAT PUBLIC AFERENTE PROGRAMULUI QgiNVESTITII DE INFRASTRUCTURA DII^MUNICIPIUL BUCUREȘTI PE PERIOADA 2006 -2009


Nume Obiecliv/Strada


Tip Lucrări


: Tronson


ANEXA I A //CbW&'A


116

117

118

119

120 121

122

123

124

125

126

127

128 129 12(1

131

132 1.33

134

135

136

137

138

139

140 111 J 42 113

141

135

136

137

138

139

150

151

152

153 153

155

156

157

158

159

160 161 162 163 163


Cale TERENTARI.

Slr 1GAINA NICOLĂE.lt.av7.....

Bd car:: obor ""......' ”......

Slr Aolescu dinicu.' ’ _ 2 Slr ' IANCU CAVALER DE FLONDOR. Slr IONEL PERI Ey\

Slr ISTRA l'f CONSTANTIN,dr..

Slr IdZEANU Slr I.IZEANEI Slr 'MAETOEOL Slr iMALTOPOL Slr 'MATEI BASARAB Slr IMAl El BASARAB Slr iMATEI BASARAB Su 'MATEI BASARAB Slr TJASAUU Slr ONCIUL DIMITRIE. l’iala PIAȚA ROMANA l’iala .ITATA ROMANA Slr 'PIATRA CRAIULUI.

Str POLIZU G1 IEORGEÎE.

Slr I-OPA NAN'.........

Slr POPA NAN.

Slr POPA NAN.

Slr E'OPANAN.

Slr POPOVAT PETRE,g-ral.

Slr I’OPOVA l'PETRE,g-ral.

Slr PUCilENI.

Slr PECIE NI.......'

Bd 'REGIEI.

Bd iREGlEE Str iREINVlERII Slr 'REÎNVIERII”

Slr 'REÎNVIERII.

Slr SCHITU MAGUREANU Str SEANȚA VINERI.'

Slr VARNAId EEONlDA.dr..

Slr VASILEPARVAN Str 'VULTURILOR.'

Str VULTURILOR'

Slr AVALTER MARACINEA'NU......

Str ZECE MESE...........

Bd AEROGĂRII Bd AVIATORILOR Slr VALEA ARGEȘULUI Str VALEA IALOMITEI


Program asfaltarî Program asfaltarî


Program asfaltarî Program asfaltarî Program asfaltari Program asfaltari

PVogram asfaltari Program asfaltari


Program asfaltari


Program asfaltari


intre Sos. Salaj si B-dul Pieptănari


intre Sos Electronicii si B-dul Ferdinand I


pe mijlocul str., de Ia str. Mitropolit Nifon la str. Viilor


Slr VALEA OLTULUI    / 'o

Slr 1 MAI (COMPOZITORILOR]!

Str TURNA


M . .    - TIP COMPONENTE

TOTAL VALOARE

' Nr. SI.

Km rețea

' Nr. Corpuri

. (kuin rara r vaj

28

0.84

28

212,036

5

0.15

5

37,863

31

0.93

31

233,754

52

1.56

52

393,780

1

7

0.21

7

53,009

10

0.3

10

75,727

-

33

0.99

33

249,899

11

0.33

11

83,300

11

0.33

11

83,300 i

11

0.33

u

83,300 i

11

0.33

11

83,300    ;

26

0.78

26

196,890

22

0.66

22

166,599 i

13

0.39

13

98,445 i

17

0.51

17

128,736

25

0.75

.25

189,317 (

10

0.3

10

75,727

4

0.12

4

30,291    '

4

0.12

4

30,291

19

0.57

19

143,881

6

0.18

6

-15,336

15

0.45

15

113,590

4

0.12

4

30,291

21

0.63

21

159,027

21

0.63

21

159,027

12

0.36

12

90,872

12

0.36

12

90,872

66

1.98

66

499,798

10

0.3

10

75,727

6

0.18

6

45,436

10

0.3

10

75,727

12

0.36

12

90,872

30

0-9 ,

30

227,181

12

0.36

12

90,872

32

0.96

32

242,326

115

3.45

115

870,860

6

0.18

6

45,436

21

0.63

21

159,027

10

0.3

10

75,727

10

0.3

10

75,727

10

0.3

10

75,727

6

0.18

6

24,247

98

2.94

98

732,125

180

5.4

180

1,363,086

43

1.29

43

325,626

48

1.44

48

363,490

53

1.59

53

301,353

77

2.31

77

583,098

73

2.19

73

552,807

3/5


Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari _ Program_asfalt_ari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asjaltari _ Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltariin fata la blocuri

intre Popa Nan si Cale Calarasilor pana la Traian intre Labirint si Popa Nan intre Progresului si Calea Ferentari


intre Dorobanților si Piața Spaniei


intre Tbedor Sperantia si Matei Basarab intre Matei Basarab si Calea Calarasilor intre Tepes Vodă si Pache Protopopescu intre Calea Calarasilor si Tepes Vodă


de la Splaiul independentei la str. Retezatului de la str. Retezatului la Șoseaua Colentina


pana la str. Bega


de la str. Bega la Calea Rahovei de la str. Stoica Viziru la str. Cristian Pascal


de la str. Cristian Pascal la str. Armata Poporului


intre str. Mașina de pâine si str. Grigore Ionescu


intre str. Grigore Ionescu si str. Județului


intre str. Sf. Constantin si str. Regina Elisabeta intre Calea Calarasilor si B-dul Mircea Vodă


intre Parfumului si Traian


intre Traian si Turturerlelor


după str. Ion Brezoianu


Nr.

Crt.


li,,

Artera


PROGRAMUL LUCRĂRILOR DE ILU®NAT PUBLIC AFERENTE PROGRAMULUI oSiWVESTITII DE INFRASTRUCTURA .___________________________________ ________


DIN'WlUNICIPIUL BUCUREȘTI PE PERIOADA 2006 - 2009


ANEXA

4 xw

â 'O^' /o 7- •


Nume Obiccliv/Slrada


Țip Lucrări'


Tronson ??


165

Slr

(PREDA

166

Sn

jCAVAEII VECHI

167

Piața

jCOPOSU PIAȚA

168

IM

ICALINESCU ARMAND

169

IM

;ziduri moși

170

Slr

1ĂNCÎ IEL ALEXANDRU

171

Str

! ARSENALULUI PIAȚA (PUIȘOR)

î 72

Str

IIACAU

173

Slr

iBACHUS

174

Slr

1BAGDASAR DUMIT RU

175

Sil-

ICARLIBABA

176

Slr

1VAS1I.ECROITORU

177

Slr

DISCIPLINEI

178

Str

,’CIUCA .ȘTEFAN

179

Slr

CORNIȘEI

180

Str

DIANEI

181

Piața

FOIȘORUL DE 1 OC l’-TÂ

182

Slr

COB Al .CESCU GRIGORE

184

Str

INDUSTRIILOR

185

Slr

PATRASCANU LUCREITU

186

Piața

DOROBANȚI PIAȚA

13/

Slr

HNESCU CEORGE.

188

Slr

ENESCU CEORGE. PIAȚA

189

Slr

EPISCOPIEI

190

Calc

l'ERENTARI PRELUNGIRE

191

Slr

IREAMAIULUI

192

Str

11UMUI.ESTT

193

Slr

PIEPTĂNARI

191

Slr

PETRESCU CONSTANT IN TITEL

195 ,

Slr

FRANKLIN

196

Slr

GĂRII IDE NORD

197

Piața

CARII DE NORD PIAȚA

i os ;

Slr

LUJERULUI

199

Str

MEHADIA

200

Slr

MOINESTI

201 ;

Piața

OBORPIATA

202

Slr

GOLESCU N1COLAE

203

Slr

IZVORUL RECE

204

Str

LUICÂ

205

Slr

HIBESCU VODĂ

1

206

Str

DOAMNA CHICA

207

Sos

KISHLEI-'F

208

Piala

LAHOVAKI PIAȚA

209

Slr

MARINESCU GHEORGI IE

pX

210

Slr

PAZEI

211

Slr

PAUL DOAMNEI    /

X / /

212

Slr

l'OSTÂVARUI.Ul

213

Str

UNIRII PIAȚA    A

214

Str

POITSTEANU    <)

\\ 1

215

Slr

PER1SProgram asfa Itari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari


Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari Program asfaltari


Beller- Floreasca MĂGH ERU-LUTER A NA


u

TOTAL V ALOAl

TIP COMPONENTE

Nr.Sl.

Km rețea

Nr. Corpuri

(RUN taraȚV/V

12

0.36

12

90,872    1

6

0.18

6

45,436    |

5

0.15

5

37,863 i

28

0.84

23

212,036 j

21

0.63

21

159,027    ;

24

0.72

24

181,745 |

10

0.3

10

75,727    !

8

0.24

8

60,582    ;

29

0.87

29

219,608    ;

14

0.42

14

106,018 '

17

0.51

17

128,736 ;

24

0.72

24

181,745 -

4

0.12

4

30,291

32

0.96

32

242,326

32

0.96

32

212,326

9

0.27

9

68,154

8

0.24

8

60,582

20

0.6

20

151,454

146

4.38

146

1,105,614

60

1.8

60

454,362

20

0.6

20

151,454

17

0.51

17

128,736

6

0.18

6

45,436

7

0.21

7

53,009

131

3.93

131

. 992,024

6

0,18

6

45,436

80

2.4

30

605,816

42

1.26

42

318,053

12

0.36

12

90,872

2

0.06

o

15,145

12

0.363

12.1

91,630

-

|

-

0

29

0.87

29

219,608

7

0.21

7

53,009

30

0.9

30

227,181

18

0.54

18

136,309

10

0.3

10

75,727

17

0.51

17

128,736

50

1.5

50

378,635

8

0.234

7.8

59.067

98

2.94

98

742.125

300

9

300

2,27t,810

10

0.3

10

75,727

40

1.2

40

302,903

3

0.09

3

22,718

12

0.36

12

90,872

29

0.87

29

219,608

10

0.3

10

75,727

18

0.54

18 |

136,309

28

0.84

23    |

212,036


Nr.

Cil.


iir

Altera


Nunre Obiecliv/Slrada


216

Slr

4’ESCARUEUI

217

Str

il’REZAN

218

Alee

! PRIVIGHETORILOR

219

5 Ir

GARA HERĂSTRĂU

220

Slr

,'RAINER

221

Slr

SALVIEI

222

Sos

lp ANTEI. IMON

223

i Piața

iKEVOLUTIEI PIAȚA

224

Piața

ESPANIEI PIAȚĂ

225

Str

; TURMELOR

226

I'iiala

! REGINA MARIA PIAȚA

227

Str

SURA MARE

228

' Str

1TURMIJ MĂGURELE

229

Str

TOPORASI

730

Str

; ZEȚARI

231

Str

'RAZOARE

232

Slr

APUSULUI

233

Str

CIUREL

231

Slr

VICTORIE, CALEA

235

Slr

ANDKONACHE

330

13!

IJUREBISTA

237

Str

SEBASTIAN

238 '

Slr

TĂCERI!


IC...


Tip Lucrări

Tronson '    •

i:. A    TIP COMPONENTE

loTAL VALOARE 1

-’v Nr. St.

' Km rclca

Nr. Corpuri

(RON fata TVA)

Program asfaltari

18

0.54

18

136,309

Program asfaltari

38

1.14

38

287,763

Program asfaltari

80

2.4

80

605,816

Program asfaltari

21

0.63

21

159,027

Program asfaltari

12

0.36

12

00,872

Program asfaltari

15

0.45

15

113,590

Program asfaltari

350

10.5

350

2,650,445

Program asfaltari

20

0.6

20

151,454

Program asfaltari

4

0.12

4

30,291

Program asfaltari

4

0.12

4

30,291

Program asfaltari

10

0.3

10

75,727

Program asfaltari

5

0.15

‘ 5

37,863

Program asfaltari

70

2.1

70

530,089

Program asfaltari

31

0.93

31

234,754

Program asfaltari

80

2.4

80

605,816

Program asfaltari

10

0.3

10

75,727

Program asfaltari

42

1.26

42

318,053

Program asfaltari

9

0.27

9

68,154

Program asfaltari

100

3

100

757,270

Program asfaltari

66

1.98

66

499,798

Program asfaltari

45

1.35

45

340,771

Program asfaltari

100

3.

100

757,270

Program asfaltari

10

0.3

10

75,727

11,686

350.6

11,686

83,725,620LUXTEN LIGITTING Co

DIRECTOR'GENERAL IONEILREEENI.CA

'''

Ic ,J( •


•K>

L'i V 7


-- t


TOl'jOTO-
DIRECȚIA UTILITATI PUBLICE


t rzn& i zrx* rji

Zțk Ue’!' V'ȘT'îf’iW i&fcsș»!.

Mp» yl$yi