Hotărârea nr. 301/2006

HOTARAREnr. 301 din 2006-12-07 HOTARIRE 301 din 07/12/2006 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2007
HOTARIRE nr. 301 din 7/12/2006
HOTARIRE 301 din 07/12/2006

HOTARIRE    301 din 07/12/2006

PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2007

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor bugetului local al municipiului Bucuresti pentru anul 2007

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei Venituri;

Vazand raportul Comisiei Economice, Buget-Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.273/2006 privind finantele publice locale, Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.”b”, alin. 4 lit.“c”, art. 46 alin. 2 lit.“a”, art. 99 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Veniturile proprii (impozite, taxe si alte venituri) ale bugetului local al municipiului Bucuresti se repartizeaza pe bugete componente - bugetele consiliilor sectoarelor si bugetul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucuresti, conform anexei care face parte integranta din prezenta hotarare.

 

            Art.2 Impozitele, taxele si alte venituri ale bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti, care se incaseaza prin Directiile de Taxe si Impozite ale sectoarelor municipiului Bucuresti, se vireaza in contul bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti deschis la Activitatea de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti, lunar pana la 15 ale lunii urmatoare pentru incasarile din luna precedenta.

 

            Art.3 Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1- 6, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti  si Trezoreriilor sectoarelor  1-6.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 07.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 07.12.2006

Nr.301

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexa ;    ? la

REPARTIZAREA, pe bugete COMPONENTE a surselor ^tnîtlrl or ' ' BUGETULUI LOCAL AL MUNTCIPUaUj BUCUREȘTI PE A NUL 20^"


_.X.M.B, = bugetul nronriu ai C.G.M.h. 5ECTOARE= bugetele Consiliilor sectoarele;COD

INDICATOR

DENUMIREA INDICATORILOR (impozitelor, taxelor și celorlalte * enituri,

Bu^tu

repa

1 la car#se i fâțJ

rtizeaz®! \ JAP

C.G.M.B.

" SECAaRR-^

OCCE

! VENITURI

XX A.

48.02

VENITURI PROPRII

00.(12

. I. VENITURI CURENTE

0(1.0?

' A. VENITURI FISCALE

00.04

Al. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI i CÂȘTIGURI- DIN CAPITAL

Ot LX

A.LLIMPOZITUL PE VENIT. PROFIT S.'

! CÂȘTIGURI DIN CAPITAL. DE EA persoana JURIDICE

C.G.M.E

A

0: .02

Impozit ne profit

C.G.M.E

V'

0:.02.0:

■ imnozitui ne profit de L agent; economic:

C.G.M.E

OG.(A

; A. 1.2. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI i CÂȘTIGURI DIN CAPITAL de îs. pers.

; fizice

oa.c:

Cote si sume defalcate din impozitul pe

1 venit

0-.G2.CT

i Cote Gefaicate din impozitul pe verb:

C.G.M.E

SECTOARE

OACL.’A

: Sume alocate de consiliu; județean ■ (C.G.a2.B:

pentru    echilibrarea cugetele*'

. locale

C.G.M.E

SBCTOARL 1

00.0"

; A.I.S. ALTE IMPOZITE PE vrwrT.

: PROFIT. CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

05.02

: Alte impozite pe venin profit si eâstiuuri din canitai de ia ners. fizice

05.02.50

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din

1 capital

CGMB :

SECTOARE ;

00.09

: A3. IMPOZITE SI TAXE pe i PROPRIETATE

07.G2

i Impozite si taxe pe proprietate

07.02.01

| Impozit pe clădiri*"

CGMB i

SECTOARE i

07.02.02

i Impozit pe terenuri **

CGMB

SECTOARE :

07.02.03

1 Taxe iudiciare de timbru, taxe ce timbru î pentru activitatea notarială și alte taxe de i timbru

CGMB j

!

SECTOARE, j

!

i

i

E-dul Regina Elissbeta 47, sector 5, București, România: te!,: -*-4021 305 55 00: www.bucuresti-prirnaria.roi: .02.Ou

12.C2

12.02.0~ 15.02

15.02.50 16.02

lo.U2.02

16.02.02

1 o.02.50

0( 2. . '


■    adăugată pentru finanțarea enekuielilor

descentralizate la nivelul    comunelor,

: orașelor. municipiilor și    sectoarelor

Municipiului București__

i Sume defalcate din taxa ne valoarea i CGMB

: adăugată pentru subvenționarea energiei . termice iivrate populației_î_

Sume defalcate din taxa ne valoarea i CGMB

'    -    I

adăugată pentru sistemele centralizate de ; i producere si distribuție a energiei termice ;__

Suine    defalcate    din    taxa    ne    valoarea    1 CGMB

adăugată pentru drumuri_•_

■    Sume    aefaicatt    din    taxa    m    valoarea CGM1E

adăugată pentru echilibrarea bugetelor loeaie ;_

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și ; servicii______ '_

Taxa hotelieră_;_X

Taxe pe servicii specifice__    ;_

impozit pe spectacole_■_21

i Alte taxe pe servicii specifice_; CGMB

: Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea    •

: utilizării bunurilor sau pe desfășurarea    '

de activități_:_

: Impozit asupra mijloacelor de transport**    i    CGMB

! Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și    i    CGMB

■    autorizării ae funcționare_ i_

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea CGME i utilizării bunurilor sau pe desfășurare de j : ac tivi tăi;_i_

~A6. ALTE IMPOZITE SI TaXE ’

FISCALE    i

18.02____1 Alte impozite și taxe fiscale_i_

18.02.50    ; Alte impozite și taxe_j    CGMB

_______j Taxa pentru reclama si publicitate***_j    CGMB

00.12    ; C.VENITURI NEFISCALE    !

00.13    i CI. VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02| Venituri din proprietate

E-du! Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 OO;,wwyfciaijCuresti-prima

V.21.'    ’ ■’ărsâminre am r-romu. i'.et al

.autonome. i-aeieCVi.. .    comraxx v

naționale

32.32/.

Restituiri oe morun cir nuanțarea ougetara a anilor preeeuerv.

- V ■ -_G

C. . . . . .A ....

3C.02.05

; Venituri din concesiuni s; tncnirien

^mlAB

33.22.02

■ Venituri dir. -dividende

CGMB

T *

30.02.5C

; Alte venituri dir. proprietate

CGMB

32.02

\'enituri. drr dobânz-

2i.C2.C3

‘ Alte venituri din dobânzi

■^ulvio

SECTOARE

(CC-

~cVvANZARVDEBUNUiVnSERVTC!V

33.02

Venituri dir. prestări servicii si aitt : activități

35.02.00

Venituri din prestări servicii

CGMB

SECTOARE

2 2.02.1 C

Contribuția părinților sau susținătorii o:

■■ iegali pentru întreținerea copiilor în erese

sectoare

; Contribuția persoanelor oeneficiare aie : cantinelor de ajutor social

SECTOARB

;    r~*    '

Taxe din activități cadastrale și agricultură

CGMB

SECTGAIEB ;

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor in unități ie de protecția: socială

X -

.A

SETTO.aRB

2 ? ~ 0

Venituri dir recuperarea cheltuielilor oa

1 Coeeatu. imn urați: si despăgubiri

CGMB

SBTTOvMB

. Alte venituri din prestări servicii și alte ■ acuvitâri

CvuCT

SECTOARE :

34.02

. ă enituri din. taxe administrative* eliberări premise

cAAC.X

: Taxe extrajudiciare gc timbru

CGMB

SECTOARE '

' 2~.CC.5>"

: .Alte venituri dir. taxe administrative, eliberări permise

CGMB

SECTOARE ;

35.02

■ Amenzi, penalități și confiscări

3: IC 2 01

Venituri dir amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale.

CGMB

SECTOARE

.Amenzi pm’inc circulație pe urumunie

■    publice.

CGMB

- -

Penalități pentru nedenunerea sau depunerea ; cu întârziere a declarației de impozite si taxe

CGMB

SECTOARE

35.02.C3

!

; încasări dir. valorificarea bunurilor i confiscate, abandonate și alte sume i constatate odată cu confiscarea potrivit legii

CGMB

X    '

; 35.05.50

; Alte amenzi . penalități și confiscări

CGMB

SECTOARE :

î 36.02

i Diverse venituri

   J

' 36.02.05

Vărsăminte    din    veniturile    și/sau

î disponibilitățile instituțiilor publice

CGMB

SECTOARE ;

1

' U g I O) A P :

"Transferuri voluntare. altele uecât subvențiile

— r

2

1.

Donații șt sponsorizări

CGMB

--

1 SE

CTGAPm .

- •

-

-X '

Alte transferuri voluntare

CGMB

OTOAFC

5

: II.VENITURI DIN CaPITaL

t,

V. 1

Venituri din valorificarea unor bunuri

r '

-

01

; Venituri din valorificarea unor bunuri aie instituțiilor publice

CGMB

1 gn

i

CTOaRE

AC

0 2

Venituri din vânzarea locuințelor construite

CGMB

A

din fondurile statului

CGMB

A~

, enitur: au: privatizare

X. 2

-

Venituri din vânzarea unor Punuri aparținând domeniului priva:

CGMB

A’k

02

*

r\2 SUBVENȚII

(1.1

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE i ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

L.v

Subvenții de la bugetul de sta:

G.ț

Cl

k. De capital

__2,

_

Ci 1

Retennoiogizarea centralelor termice ș:

COME

0

eiectrice ae iermoficare

__ .

__

;c c

, investiții finanțate paniai au: împrumut c~

-A

CXtdTît'

2.1

2

;2-

Aeroporturi de interes iocai

A ~

L..

2.1

2

1 2

Planuri si regulamente de umanism

CGMB

A'

• —.

06

1 Străzi care se vor amenaja m perimetrele : destinate construcțiilor cvanaie ae locuințe

■ no:

CGMB

A

, ; unim

QC

Finanțarea programului de pietruire a

A. ’

A

drumurilor comunale s; alimentare cu ană a satelor

21

Finanțarea acțiunilor privind reducerea , riscuiui seismic ai construcțiilor existent;- cu

aestmatic de locuință

a alem

A "

0.20

B. Curente

, Finanțarea drepturilor acordate persoanelor :

: cu handicap

• SEOTOARF

:• . U- 6

i Subvenții primite din Fondul de Intervenție

murAlu

SECTOARE

,2.02.2°

i Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar :

CGMB

A'    ■

- -1 (1 *

: Subvenții de la alte administrații

15.22.01

; Subvenții primare de ia bugetele consiliilor : județene pentru protecția copilului

a r

y u

SECTOARE

A.02.04

Subvenții de la bugetul asigurărilor pentru

CGMB

SECTOARE

șomaj către bugetele locale, pentru finanțarea programelor pentru ocuparea

da a! G


toare ae st


tcuperat


/ I*

jA-'ih


3-du! Regine Eiisabeta 47. sector 5, București, România: tel.: +40!

V"    '

-2.22.07    Subvenții pnimie de & cugete rocale    21    .•'£M OM_

pentru institutin; a; acu..-it.- .-,-c-i-.- renriv.

j persoanele cu handicap__,!

______;

*•• potrivit ciasificaiiei bugetare în vigoare de M ] ianuarie 2006. aprobare prir. O.M.F, nr.

2954/2005.

încasările dir. restante ia 32 decembrie 20C7 - inclusiv majorările si penalitățile aferente -dir: impozitele . taxeie pe ciâdiri. pe terenuri si asupra mijloacelor de transport pentru persoane juridice se fac ic continuare venit ia bugetul C.G.M.B

***) încasările din restante ia 32 decembrie 2006. cu excepția celor aferente anului fiscal 2002- -inclusiv majorările si penalitățile, aferente - dir. taxa pentru reclama si publicitate • 3% se- fac in continuare venit ia bugetu! C.G.M.B

N O T Â:

I. Amenziie contravenționale aplicate, conform prevederilor legale, de către organele de specialitate ale sectoarelor municipiului București se fac venit la bugetul acestora. Celelalte sume încasate dm amenzi se iac venit ia buaetui C.G.M.B.

2. încasările cir. surseie ce câm" destinație ne este stabiirtă

excepție tăcând situațiile jenate


se regăsesc atât ia bugetul C.G.M.B. cât si i.a bugetele sectoarelor si print:-v reglementare spcc^f>ă se repartizează ta bugetul C.G.M.B. ; subordonarea instituție; ce efectuează prestaua sau busteiui de ia care s-au finanța: cnehuieiiie.

3. Veniturile reprezentant, impozite si taxe stabilite priit hotărâri ic Consiliuiui General ai Municipiului București se fac venit ia bugetui precizat ir. respectivele Hotărâri

Prevederile dir- prezente anexă se corelează s; st completează ci prevederile din Legea bugetului ne stat ne anui 20u~ si a aitm acte normativ- specifice.

./or


B-dul Regina Eiisaneta 47. sector 5, Bucureșxi, România; tei.: +4021 305 55 OO; www.bucuresti-orimaria.ro

Pag <