Hotărârea nr. 300/2006

HOTARAREnr. 300 din 2006-12-07 HOTARIRE 300 din 07/12/2006 PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU ANUL 2007
HOTARIRE nr. 300 din 7/12/2006
HOTARIRE 300 din 07/12/2006

HOTARIRE    300 din 07/12/2006

PRIVIND STABILIREA NIVELURILOR IMPOZITELOR SI TAXELOR LOCALE IN MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU  ANUL 2007

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind stabilirea nivelurilor impozitelor si taxelor locale in municipiului Bucuresti, pentru anul 2007

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Venituri;

Vazand raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.287, art.288 si art.292 alin 1 din Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38 alin.(2) lit.”b“, alin.(4) lit. ”c“, art.46 alin.(2) si art.99 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Pentru anul 2007 nivelurile impozitelor si taxelor locale, taxelor pentru utilizarea temporara a locurilor publice si a altor taxe in municipiul Bucuresti, prevazute de Legea nr.571/2003 privind Codul Fiscal, cu modificarile si completarile ulterioare si de alte acte normative specifice, sunt cele prevazute in anexa 1.

Art.2 Bonificatia pentru plata cu anticipatie, pana la data de 31 martie 2007, a impozitului pe cladiri, terenuri si mijloacele de transport datorate de persoanele fizice pentru intregul an, este de 7%.

Art.3 Pentru plata cu intarziere a impozitelor si taxelor prevazute in prezenta hotarare se percep majorari/dobanzi si penalitati conform prevederilor legale referitoare la creantele bugetare.

Art.4 Se aproba Normele Metodologice de aplicare a prevederilor prezentei hotarari, prevazute in anexa 2.

Art.5 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1-6 si institutiilor subordonate C.G.M.B si se aduce la cunostinta publica si la indeplinire conform legii.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 07.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 07.12.2006

Nr. 300

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative


la ll.C.G.M.B.    : O/■ 200<>

I- A. lMPOZi'i'ELE SI i'AXEI.K LOi7vLr PKICV/VZUl'E IN LEGEA NK. 571/2003 PRIVIND CODUL FISCAL PKECUM SI AMENZII,lAsi ALTE ACTE NORMATIVE SPECIFICE,


Renumit ea impn/iisdui.Tawi


LI. IMPOZITUL SI TAXA PE CLĂDIRI

VALORILE IMPOZABILE

pe înclin pairul «leMipinJula cunslmilă desla>urala Ia clădiri,

I. Ciădîie cti cadre din beton aimat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă

sau iii a orice alic materiale rezultate îu ui ma uimi tratament termic și/sau


chimic

-    eu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire

-    Iară instalații de apă. canalizare, electricitate sau încălzire

2 Clădire cu pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimie    __

-    eu instalații de apă, canalizare, electrice și încălzire

\    - Iară instalații de apă, canalizare, electricitate sau îneălziie

L Clădire-anexă eu cadre din beton armat sau cu pereți exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte matei iale rezultate in nuna unui tratament


termic și/sau chimic

- cu instalații de apă , canalizare,electrice și încălzire ■ Liră inslalații de apă ,canalizam, electricitate sau încălzire


‘L Clădiie-ancxă ni pereții exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă ueaisă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui natamem tcimic și/sau chimie

- eu inslalații de apă, canalizare, electrice și încălzire tăiă instalații de apă, canalizare, electricitate Sun încălzire

5. Impozit clădiri datorat de persoane juiidice pcniiu clădirile iccvaluate

peniiu clădiri caic nu au losi reevaluate ni ubimii 5 ani anieiiuri anului


Nivelurile prevăzute penii u anul 2007


- lei/in2--


u cazul persoanelor fizice


702

417


191

Î20


120

Î07


71

47

1,_S %


ZONA A

ZOI-IA B

ZONA C

ZO N A L)

lAIlTAZÎTDL/'l'AN A l lT ÎEHENIJIULE AMIA.ASAÎ E IN INTRAVILAN-ORK E ALI A < A IT COIUL PE FOLOSINȚA DECÂT CEA DE 11 UI NI IU OII (ONSI IUK III


Livada pana la intrarea [ie rod

Pădure sau alt teren eu vegetație forestiera

Păduri in varsta de pana la 20 de ani si păduri eu 10I de proiecție

Teren cu apa, altul decât cel cu amenajări piscicole

Teren cu amenajări piscicole

\l


rm

*•155

4880

3559

- lei/ha-

ZONA A

ZONA B

ZA.)NA C

ZONA D

2 1

16

14

12

>-■......

1

’iF......

0

16

11

15

9

-i A

26

21

14

40

55

2.1

......51

........ !••

Ti

f?

1 2

O

- lei/Ii

6

V

ZONA A

ZONA B

ZONA (..'

ZONA, I>

22

“..........20 .............. ..

Hf

16

36

...........34

52

30

20

18

16

11

40

. 38

54

X

X

V

V

_________________________________

______________ ___________________- .... ..

... . ... .....

-

40

58

36

54

V

z \

X

X

V

--

10

V

X

V

A'

.....    4

o

')

1

_______________ ... ____

.... . ______________

9 4

20

1 8

------------.... ---------- ... —..........- V?,
\

l.j.liviPOZITUI, ASUPRA MIJLCAT ETOR DE TRANSPORT

- lei/200 cm’sail fracțiune-

A. MIJLOACE DE TRANSPORT CU TRACȚIUNE MECANICA

Moluiete sculele, motociclete si autoturisme cu capacilale cilindrica de pana la 1600 cm3,

7

inclusiv

Autoturisme cu capacilalea cilindrică iulie 1601 cin3 si 2000 cm3, inclusiv

15

A.l. /Autoturisme cu capacitatea cilindrii a intre 2001 cm3 si 2600 cin31" inclusiv

30

A.2. Autoturisme cu capacitatea cilindrică intre 2601 cm3si dOOOcm3

60

Autoturisme cu capacitatea cilindrica de peste 300 1 cm3

120

A.3. Autobuze, autocare, microbuze

20

A.4. Alte auto vehicule cu masa totalii maximă autorizată de până la 12l inclusiv precum si autoturisme de teren din producția interna

25

A.5. Tractoare înmatriculate

15

IE AUTOVEHICULE DE TRANSPORT MARFĂ CD MASA TOTALĂ

-lei/vehicul-

AUTORIZATĂ DE PES TE 121

Taxă autovehicule cu două axe cu masa loială auloiizată peste 12t, dar nu mai mult de 1 îl

cu sistem de suspensie pneumatică .si echivalent recunoscut

100

■cu alt sistem de suspensie

110

Taxă autovehicule eu două axe eu masa totală anim Caia peste 1 3talar nu mai mult de 1 -1 (

-cu sistem de suspensie pneumatică și echivalent recunoscut

110

cu all sistem de suspensie

218

l axă autovehicule cu două axe cu masa totală auloiizată peste bli,dar nu mai mult de 15l

cil sistem de suspensie pneumatică și echivalent recunoscut

218

-cu all sistem tic suspensie

307

Taxă autovehicule cu două axe cu masa totală auiori/ată peste I5l

-cu sistem de suspensie pneumatică și echivalent recunoscui

307

-eu all sistem de suspensie

694

Taxă autovehicule cu trei axe cu masa loială autorizată peste 151, dar nu mai mult de 171

-cu sistem de suspensie pneumatică și cehi văleni recunoscut

110

cu alt sistem de suspensie

137

Taxă autovehicule cu trei axe cu masa loială autorizată (iesle 171, dar nu mai umil de 19t

cu sistem de suspensie pneumatică și echivalent recunoscui

137

cu alt sistem de suspensie

• 281

1 axă autovehicule cu trei axe cu masa totală autorizată (ieste 191, «.Iar nu mai mult «.le 211
■cil sistem <ie. suspensie pncumalr si

șt'Ai Iii vah'iil i ceimostul

281

-cu ;ill sistem de suspensie

365

'l axă autovehicule cu trei axe eu ma

sa totală autorizată peste 2.11, dar im mai mult <D 2 h

-cu sistem (le suspensie pneumatică

și echivalent recunoscut

365

-cu alt sistem de suspensie

563

Taxă autovehicule cu trei axe cu ma

sa totală autorizată peste 23t, dar nu mai mult dc 2Si

-cu sistem de suspensie pneumatică

și echivalent recunoscut

565

-cu alt sistem de suspensie

8 74

Taxă autovehicule cu trei axe cu ma

sa totală autorizată peste 25t

-cu sistem de suspensie pneumatică

și echivalent recunoscut

563)

-cu alt sistem de suspensie

8 /-I

Taxă autovehicule cu patru axe cu n

îasa totală autorizată peste 231, dar nu mai mult de 2.5t

-cu sistem de suspensie pneumatică

și echivalent recunoscut:

365

-cu alt sistem de suspensie

1 76

Taxă autovehicule cu patru axe eu masa totală autorizată peste 25t, dar nu mai mult de 27t

-cu'^iKleh) de &usf>cnfcic pneumatică

și echivalent recunoscut

5 70

-cu alt sistem de suspensie

578

Taxă autovehicule cu patru axe cu masa totală autorizată peste 27t,dar tiu mai mult de 29t

-cu sistem de suspensie pncuii,atică

și echivalent recunoscut

5 78

-cu alt sistem de suspensie

917

Taxă autovehicule eu patru axe eu masa totală autorizată peste 29t,dar nu mai mult de 3 It

-cu sistem de suspensie pneumatică

și echivalent recunoscut

917

-cu alt sistem de suspensie

1361

Taxă autovehicule cu patru axe cu masa loială autorizată peste 3 11

-cu sistem de suspensie pneumatică

și echivalent recunoscut

917

-cu alt sistem de suspensie

1361

C. COMBINAȚII l'l' Al'|('\'llll( 1 1 i (AU 1 OVEI IICUI E \l’ll< Ut \ l| SAU TRENURI RUTIERE) DETRANSPORT MARFĂ (’H MASĂ’IO 1 Al A MAXIM.Ă AUTORIZATĂ DE PESTE 12 1

-lei/vcli icul-

'l axă combinații de autovehicule cu dat nu mai mult de 1 -1 t

U 1 axe cu masă totală maximă a,Hori/ală peste I O.

1

. ______ __________________________________ ______


I

il
\\

■ii


V l1

I1

cu axă/axe motoare cu susjiensie pncLVnatică sau un echivalent recunoscut

1

ii/    100

cu axă/axe moloaic eu alt sistem de suspensie

110

Taxă combinații de autovehicule cu 2-1 1 axe eu masă totală maximă autorizată

peste

Ml,dar nu mai muli de lot- ,

....... ...

-eu axă/axe motoare eu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

110

-cu axă/axe motoaie cu alt sistem de suspensie

120

l axa combinații de autovehicule eu 2 l-l axe cu masă totală maximă autorizată

peste 16t,

dar nu mai mult de 1 81

’ î i M /’■< ,J\'-    1

■cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

120

-cn axa '.ixe motoare cu alt sistem dc suspensie

130

l axă combinații de autovehicule eu 2 i 1 axe cu masă totală maximă autorizată peste

I i)t,dar nu mai umil de 201

eu axă/axe motoaie cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscui

130

cn axă/axe motoare eu alt sistem de suspensie

140

'l axă combinații de autovehicule cu 2 l-l axe cu masă totală maximă autorizată peste 20t,

dar nu mai lunii de 221

cu axă/axe motoare cu suspensie pneumalieâ sau un ecliivalenl recunoscut

140

eu axă/axe motoare cn alt sistem dc suspensie

190

l axă combinații de autovehicule cu 2 l 1 axe cu masă totală maximă aulorizală peste 221,

dar nu mai mult de 231

- eu axă/axe moloare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

190

-cu axă/axe motoaie cu alt sistem dc suspensie

246

'laxă combinații de auto vehicule eu 2 1 1 axe eu nia.vi loiala maximă aulorizală

peste 23l,

dar im mai niult de 25t

-cu axă/axe motoare cu suspensie piicuuialică sau un echivalent recunoscui

246,

eu axă/axe moloaic cu all sistem de suspensie

443

'l axă combinații de autovehicule cu 2 f 1 axe cu mană totală maximă aulorizală

peste 25t

■cu axă/axe motoare eu suspensie pneumatică sau un echivalent reeiinoseul

443

-eu axă/axe motoare cu alt sistem dc suspensie

778

Taxă combinații de autovehicule cu 2-1 2 axe eu masă totală maximă autoi izată

peste 231,

dar nu mai mult de 251

•cu axă/axe motoaie eu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscui

120

-eu axă/axe motoare eu alt sistem de suspensie

177dai nu mai umil de 261

-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumalică sau un echivalent recunoscui

1 //

-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

2<’i

Taxă:țoiÂbinați’i <16 autovehicule cu 2 I 2 axe cu masă totală maximă autorizată

peste 26t,

dar nu mai mult de 28t

-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

291

-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

428

Taxă combinații de autovehicule cu 2->■?. axe cu masă totală maximă aulorizală

peste 281.

dar nu mai mult dc 29t

-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscui

428

-cu axă/axe motoare cri alt sistem de suspensie

517

Taxă combinații de autovehicule eu 2-1-2 axe cu masă totală maximă autorizată

pesle 2‘>l.

dar nu mai mult de 3 Îl

-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sari un echivalent recunoscut

517

-cu axă/axe motoare cu alt sistem dc suspensie

849

Taxă combinații de autovehicule cu 2 l-2 axe cu masă tolală maximă aulorizată

peste. 3 11.

dar nu mai mult de 33t

-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un cchivalenl recunoscut

849

-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

1178

'Taxă combinații de, autovehicule cu 2 ! 2 axe. cu masă loială maximă aulorizală

pesle 331,

dar nu mai mult dc 36(

-cn axă/axe moloare c.u suspensie pneuinalicn sau un echivalent recunoscui

1178

-cu axă/axe motoare cu alt sislcni de suspensie

1 789

Taxă combinații dc autovehicule eu 2 l 2 axe cu masă loială maximă a"i'>>izaiâ

pes|e 3Pf

-cu axă/axe moloare cu suspensie pneumalică sau nu echivalent recunoscui

1 1 78

-cu axă/axe moloare cu all sislcni de suspensie

1 789

Taxă combinații de autovehicule cu 2. i 3 axe cu masă tolală maximă aulorizală

peste 3bl.

dar nu mai mult de 3St

-cu axă/axe moloare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscui

<>38

-cu axă/axe motoare cu all sislcni de suspensie

1305

l axă combinații de autovehicule cu 2 I 3 axe cu masă tolală maximă aulot iz.'Uă

peste 3X1
- w Mi


cu axă/axe motoare cu suspensie puey.îiaticii sau un ccliivăleni leeunoscul

â

100

cu axă/axe motoare cu alt sistem ele suspensie

110

laxă combinații de autovehicule cu 2 i 1 axe eu masă loială maximă autorizată

peste

1 -1t,Jar nu mai mult de lot-

, , , ,

-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

110

cu axâ/axe motoare cu alt sistem de suspensie

120

l axa combinații ilc autovehicule cu 2 H axe cu masă totală maximă autorizată

peste 16t,

dar nu mai mult de 1 8t

M M. \ ,’M •    1

eu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

120

cn axă’nxe motoare cu alt sistem de suspensie

130

l axă combinații de autovehicule cu 21-1 axe cu masă totală maximă autorizată

(ieste

1 tit,ilar ini mai mult de 201

-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

130

eu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

140

Taxă combinații de autovehicule eu 2 l i axe cu masă loială maximă autorizată peste 201,

dar nu mai mult de 22t

eu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

140

-cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

190

l axă combinații de autovehicule cu 2 1 1 axe cu masă totală maximă aulorizală

(ieste 221,

dar nu mai mult de 231

-cu axâ/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

190

-cu axă/axe motoaie cu alt sistem de suspensie

246

laxă combinații de auto vehicule cu 2 1 1 axe cu masa loială maximă aulorizală

peste 231,

.Iar nu mai mult de 25t

cu axă/axe motoare cu suspensie pneumalicâ sau un echivaicni recunoscut

246

cu axă/axe moioaie cu all sistem de suspensie

443

'['axă combinații de autovehicule eu 2 l 1 axe cu masă totala maximă autorizată

peste 25t

-cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau uu echivalent recunoscui

443

-cu axă/axe motoare cn alt sistem dc suspensie

778

'l axă combinații de autovehicule cu 2 l 2 axe cu masă loiala maximă autoiizală

(ieste 231,

dar uu mai mult de 25(

cu axă/axe motoare cu suspensie pneumalicâ sau un cchivaleiii leciiiiuscul

120

cu axă/axe moloare cu alt sistem de suspensie

t

177


//// c
•cvi axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscui

-eu axă/axe motoaie eu alt sistem de suspensie

I axa combinații de autovehicule cu 3-i 2 axe cu masă loială maximă autorizată peste 36t, • iar nu mai mult de 381

ca axă/axe motoare cu suspensie pneiimalicâ sau uu echivalent recunoscut -cu axă/axe motoaie cu alt sistem de suspensie

l axă combinații de autovehicule cu 3 l 2 axe rai masă loială maximă autorizată peste 38t, dar mi mai mult de IOl


•cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

Taxă coinbjnații de autovehicule cu 3-1-2 axe cu masă. totală maximă autorizată peste 40t cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut -cu axă/axe motoare eu alt sistem de suspensie

Taxă combinații de autovehicule cu 3 i 3 axe cu masă loială maximă autorizată peste 36 t, dar nu mai mult tle.381

cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

-cu axă/axe motoaie cu alt sistem vie suspensie

l axă combinații de autovehicule cu 3 I 3 axe cu masa loiala maxima autorizată peste 38l. dar nu mai mult de 401

-eu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut

•cu axă/axe motoaie cu alt sistem de suspensie

Taxă combinații de autovehicule cu 3 1-3 axe cu masă totală maximă autorizată peste -101 -cu axă/axe motoare cu suspensie pneumatică sau un echivalent recunoscut -cu axă/axe motoare cu alt sistem de suspensie

i). Kl Umili |. SbUHU.U<>|« 1 SĂI)' 111)1 Obli

Taxa remorci, semiremorci sau i ulole cu masa loiala maxima autorizata (rana la 11 inclusiv

Taxa remorci, semiremorci sau rulote cu masa loiala maxima autorizata peste It, dai nu mai umil de 31

1 axa remoiei, semiremorci sau rulote cu masa loiala maxima autorizata peste 31, dai nu mai mult de 51

l axa remoiei, semiremorci sau rulote cu masa loiala maxima auloi izola peste 5t

b MI.H m.V b |)|-. l ll.ViSI’mli b l’l APA    .............................................

Taxa luntre, barei fara motor, folosite pt pescuit si uz pemoual

laxa bai ei taia motor, folosite in alte scopuri


305


1774


829

TTsO


1150

Î59Î


1591

2354


471

570


570

851

851

*—-—-------

1356

- lei/vehicul-___

- 7 -


24


37


36

- lei/mijIoc de transport -

J5~3

40

Nave de spoit si (igienicul "J

’■ )Cf ilcriîlc (le stabiliie a cuantumului impozitului vor li pie.vâzule iu mumele metodologice de aplicare a Codului Fiscal Scutere de apa

Remorchere si impingatoarc

remorchere si impingaloarc pana la 500 CP

remorchere si iuipingatoaie peste 500CP si pana la 2000 cp inclusiv


remorchere si împingătoare peste 2000 CP,dar pana la 4000 CP inclusiv

remorchere si iuipingatoaie peste 4000 CP

Vappapc pt fiecațc 1,00 tdw sau fracțiune din acesta

Ceamuri, șlepuri si barje fluviale

ceamuri, șlepuri si barje fluviale cu capacitatea de incarcare pana la 1 500t inclusiv

ceamuri, șlepuri si barje fluviale cu capacitatea de incarcare de peste 15001, si pana la

3000t inclusiv

ceamuri, șlepuri si barje fluviale cu capacitatea de incarcare de peste 10001


O t'OO


I Mi


•100

650

100(1

"...... 1600

130

-    lei/mijloc <le liauspmt

-    ......... 130

....... 200......

:,so1.1. TAXE PENTRU ELIBERAREA CERTIFICATELOR,

AVIZELOR SI A AUTORIZAȚIILOR

laxa pentru eliberarea certificatului dc urbanism, in mediul urban

Suprafața pentru care se obține certificatul de urbanism

a)    . Până la 150 mz inclusiv

b)    . intre 151 nî7. si 250 uf inclusiv

c)    . intre 251 in2,si 500 m‘ inclusiv

d)    . intre 501 ni si 750 m2 inclusiv

e)    . intre 751 m2 si 1.000 m2 inclusiv

Q. peste 1.000 in2

Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavați necesară studiilor gcotehuice. ridicărilor topografice, exploatărilor de carieiă, balastierelor, sondelor de gaze si poliol. precum si altor exploatări

Taxa pentru eliberarea autorizației de coiisliuire pentru chiosciui. Ionele, cabine, spatii de expunere, situate pe căile si în spatiile publice, precum si pentru amplasai ca coi purilor si a panourilor de afișai. a firmelor si leclamelor

- Ici/cci f ificat


7

................'    ....... ș ~    .......“

.................. io .......-...............

10 10,01 lei/m2pt. fiecare uf care depășește 1000 6 lei pentru fiecare n?


6 lei penlm fiecare uC de supialala ocupata dt consl luetic


laxa pentru eliberarea unei autorizații y fivind I uci urile de racorduri si branșamente la relele publice de apă, canalizare, gaze, termice, eiieigie electrica, telefonic si televiziune puia cablu

'l axa pentru avizarea veitificatului de urbaiiism de către comisia de urbanism si amenajarea

teriloi iului, de câlre primari sau de structurile de specialitate

Taxa penii u eliberarea cei Iilicalului de numenclattii â stradală si adresă

l axa penlrii eliberarea unei autorizații pentru deslăsuiurea unei activitali economice


Taxa pentru eliberarea autorizațiilor de funcționare

Taxa pentru eliberarea de copii lieliogralice de pe planuri cadastrale sau de pe alte asemenea plauuii. deținute de consiliile locale

lisa tehnica imobiliaia ■ in onsliliiire pluti

l axa pentru eliberarea certificatelor de producător

l axa pentru eliberarea / avizarea anuala a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publica


1.5. TAXE PENTRU 1 OLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA SI PI muc n A I E    __

l'axa pentru afișaj in scop cie reclama si publicitate:

a), in cu.ml unui alîșaj situat in locul in care persoana derulează o activitate economica;


b). iu ca,ul oricărui all panou, afișaj sau structura de afișaj pentru reclama si publicitate


9 lei penln.i fiecare racord


I 1 lei


7 Iei yfîeT


14 lei


23 lei/m2 sau fracțiune de m2 16 lei/fisa 21 lei/plan

51 lei    ~

........... .....


- lei/rrr sau fracțiune de m2-


24


18


laxa pi ulm servicii de icclama si publicitate

1.6. IMPOZITUL PE SPECTACOLE .....

Manifestare artistica sau activitate distrai liva:

3 % aplicata la valoarea serviciilor de reclama si publicitate    ___

- m2/zi -

a) in cazul vidcoleciloi b) in cazul discotecilor

1.7    I AXA PENTRÎi UTILIZAREA I EMPORARA A LOCURILOR PUBLICE ........

PEN I RU FILMARE

aj pentru centrul istoric:

■ filme scurt sau lung metraj,filme si sci iale de televiziune si altele asemenea

-    video clipuri si spoluri cu caracter pnblicilar bj pentrujselelajle zone:

-    filme scurt sau lung metraj,lîlme si seriale de televiziune si altele asemenea

-    video clipuri si spoluri cu caiacler publieiiar

1.8    l axa pentru utilizarea Im urilor publice penii 11 spectacole în aer liber, festivaluri, uni ui fes (ari pro moț iun a le

1 leu


2 lei


-lei/zi/locatie

2205

2730

__________ 1470 ___________

1890


bjl’entiu evenimentele constând in expo'/iții de piclma. f'otogialic. linii, suin, mii expoziții ale micilor meseriași si nil ele asemenea.


1.9. TAXA HO 1 ELI ERA

1.1(1. ALEE 1 AXE LOC ALE    Z

1.10.1.    Taxa zilnica pentru vizitarea mii/cclor. caselor memoriale sau a monumentelor istorice, de arhitectura si arheologie

1.10.2.    Taxa zilnică peni iii deținerea sau utilizarea echipamentelor destinate în scopul obținerii de venii

1.10.3.    Taxa privind accesul autovehiculelor destinate transpoi Inlui do mărfuri si a utilajelor cu masa totala maxima autorizata mai mare de 5 tone iu municipiul București

a) pentru accesul si circulai ia in /oua A :

-    intre 5 - 7,5 tone inclusiv'

-    inlrc 7.5 - 17,5 tone inclusiv

-    intre 17,5 - 16 tone inclusiv

-    intre 16 ■ 77 tone inclușii'

-    intre 22 - 46 tone inclusiv

-    mai mate de 40 de tone

b) penii ii accesul si circulalia in zona B :

-    intre 5 - 7,5 tone inclusiv

-    intre 7,5 - 12,5 tone inclusiv

-    intre 12,5 - 16 tone. inclusiv

-    inlrc 16 - 27. lone inclusiv

-    intre 22 - 40 tone inclusiv

-    mai mate de 40 de tone


1.10.4.    Taxa pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu exista __obligativitatea inmali iculai ii

1.10.4.1.    Taxa înregistrare numai pentru auluvchiculele nesupuse

____ininaliiciilarii __    __ __

1.10.4.2.    l axa pentru eliberarea cei tificatului de înregistrare

1.10.4.3.    Taxa pentru eliberarea plăcutei cu numărul de înregistrare

1.10.5.    Taxa pentru organizarea si desfasuiarea jocurilor de artificii

1.10.6.    Taxe pentru eliberarea de duplicate :

- Aviz Urbanism, Plan reglementari ;

o. . .

inclusiv;

- 3675 lei/zi penlru supraf'ele cupiinse iulie 1.001 mp si 5.000 mp inclusiv;

• 7550 lei/zi pentru suprnfele mai mari de 5000 mp.

1.80 lei/mp/zi___

3% aplicata la tariful de cazare

13 lei/zi 13 Ici/zi

- lei/zi


Ici/luna -

231

2.000

4 52

4000

003

.8000

13 55

12000

1 806

16000

2247

20000

6.3

500

1 16

1000

179

1500

231

2000

284

2500

347

3000

-10 lei/numar de iniepisliare autovrliuul

24 Ici/cci(ificat 30 lei/plncuta 3 15 Ici/ininul

10 lei/lunie


- alic documente.

1J0.7, 'l’axa aviz desfacere pavaje 1:10.3. I.i.\a aviz. ti j.'iui

f .10.9. Taxa aviz comisie pi ccuurdonai c/tuoi tlomu c relele


1.10.10. l axa Acord Pi imar (iciieral pentru străzi luudernizale


1.10 SANCȚIUNI

Contravenția prevăzută iu Codul f iscal la ari. 30-1 alin (2) lil a) se sancționează cu amenda

de Iu ...........') lei la .........“j lei, iar cea de la lll.li d) oi amenda de la ..........3) Ici la

...........') Ici


Incalcaiea normelor tehnice privind lipaiiiea. iniegistr.irca, vanzaiea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonamentelor si a biletelor de inii arc la spectacole constituie

contravenție si se sancționează cu amenda de la..........') Ici la .........2) Ici

\ ....... - - - - -.....■ - .....- - -. . ..........- .

' I.IMI llil.b AMENZILOR IN CAZUL ITiRSOANbl OK lUKIPICL

Contravenția prevăzută in Codul fiscal la ait. 29-1 la alin.(2) lit.a) sc sancl&neaza cu

amenda de la ...........Ț lei la .........~) lei, iui t ea de la lil.b d) cu amenda dc la ..........’)

Ici la ............4) lei

Incalcaiea normelor tehnice privind tipărirea, inregisliarca, vanzaiea, evidenta si gestionarea, dopa caz,, a abonamentelor si a biletelor vie inltaie la spectacole constituie contravenție si sc sancționează cu amenda dc la...........' ) Ici la.........2) lei
50 lei/aviz


30 lei/acord


501)

2002) 2OO3) 5004) 2 30‘)

I 13 O2)


200')

8002)

8003)

20004) 920')~ 452O2)


1 B TAXE LOCA I ! l’EA 'O UJ. UTILIZAU EA TEMPORARA A LOCURILOR PUBLI < E


1)1441'MIRT TAXA

VAPOARE lei (R( )l4)/mp/zi)

zona A

zona 15

71111a <'

1. l axa pentru utilizarea Incurilor publice pentru desfășurarea unor acii vilăți de

0 <41

0 70

(1 5 5

comercializare cu caracter sezonier (ocazional)

Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activitatea de comercializate a

n v(\

produselor alimentare si ncalimenlarc

3. Taxa pentru utilizarea locurilor publica' cu unități dc alimentație publica si terase

1

H.78

no’

de vara

4. laxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestări servicii

0.57

0,44

0.35

5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice peniiu jocuri de noroc si schimb valular

1.50

1,20

0,95

6. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite și anexe la construcții

0,46

0,36

0.28

7. l axa pentru utilizarea locurilor publice pentru activități de comercializare exclusiva

0 60

0 47

II 37

de presa si carte

8. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru organizare de șantier

1,70

0,9 5

0,7 5

9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu parcări de reședința*

0,2 1

0,16

9,13

10. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru garaje

0,05

0,04

0,03

1 1. Taxa pentru utilizarea locurilor publice cu mijloace publicitare

■ 0,46

0.36

0,7.8

12Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale snplimenlara dc acces

0,36

o .?<:

0,7 '


zona 1)

0.40

0,36

0.45

0.25

0,o9

0,20

0,27

0.53

0.10

0,02

0.20

<l.| O


* Taxa se'.ca’lciilcafcă.în țej /zi/vcliicul

■ /’ z


__    2 1L^C documente.

1 J0.7. Taxa aviz desfacere pava je t .1 0.8. I axa aviz ti uscU


1.10.9. l axa aviz comisie prceoordouarcAooi donare ielele


1.10-10. laxa Acord Primar General pentru st i azi moderniza le


1.10 SA l-a j H )!N 1

(’oulravciitia prevăzută in Codul Liscal la ari. 2^-1 alin (2) lil.a) ac sanclioneiiza en amenda

de la ...........l) lei la .........") lei, iar cea de la lil.li d) eu amenda de la ..........3) Ici la

........... 1) lei


lncalcaiea normelor tehnice privind țipai ima imegNlrarca, vauzaiea, evidenta ai gcstionmca, după caz, a abonamentelor si a biletelor de intime la spectacule constituie contravenție si se sancționează cu amenda de Ia........' ) lei la .........“) lei


1 L1M1 TLLL AMENZILOR IN CAZJJL Pt/KSOANIU OK JUKIOICL    _

Contravenția prevăzută in Codul Liscal ta ait. 291 la alin.(2) lit.a) se saiictftneaza cu

amenda de ia .... .......1) lei la.........2) 1 ei. îa/ cea de la lit.b d) cu amenda de la ..........3)

lei la ............J) lei


lncalcaiea normelor tehnice privind tiparnea, 'înregistrarea, vanzarea, evidenta si gestionarea, după caz, a abonunienleloi si a bilelelm de inliaie la spectacole constituie contiaventie si se sancționează cu amenda de1 la ...........‘) lei la.........2) lei1 leu/pag. 2Q lei/aviz 30 îei/aviz


50 lei/aviz


30 lei/aeord


50')

2002)

200:’)

5001)

2301)

1 1302)


200')

8002)

8OO3)

20004)

’ 920’) 4521C)


l.C ALEE TAXE LOCALE CE SE 1NCASEAZA LA BUCE TIJE MUNICIPIULUI BUCUREȘTIDENUMIRE TAXA

VALOARE

(Li)

3.1.

l axe pentru concesionai ea locui ilar de inliuuiure (pana la 7 ani) :

cimitire categoria 1

20

cimitire categoria II

13

iumilire categoria III

11

ciniilire culegi>i ia 1V

8

3.2.

l axe pentru concesionarea nuni loc de inimioare pe icnncii nelimitat : cimitire categoria 1

280

cimilire ealegoiiii 11

200

cimitire categoria III

80

cimilire categoria IV

40

3.3.

Taxa pentru concesionarea unei nise pe termen nelimitat la Crematoriul Uman

20

3.4.

l axe pentru transformarea concesiunii unui loc de 25 de ani iu concesiune nelimitat:

pe

termen

cimitire categoria 1

70

cilnilire categoria II

50

cimitire categoria III

20

cilii ilire categoria IV

10

3.5.

laxe pentru transformarea tor ului de iuliiimaie de 7 de ani iu concesiune u eli ni i la t:

pe

tei meu

-

cimitire categoria 1

252

cimitire categoria 11

180

eimitire categoria Iii

72

..

cimilire categoria 1V

36

NOTA : Categoriile eimiiirelor municipiului București sunt stabilite prin U.C.C.M.B. nr. 31/3/2003 ]>rivind aprobarea “Regulamentului pentru organizarea si l'unetionarca cimitirelor si eremaloriiior umane"


\\

\


-/


NORME METODOLOGICE    •

de aplicare a hotărârii privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în municipiul București, pentru anul 20C7

DISPOZIȚII GENERALE

Definiții    .

Rangui unei localități - rangui atribuit unei localități conform iegii;

Zone din cadrul localității - zone stabilite de Consiliul General al Municipiului București, în funcție de poziția terenului față de centrul localității, de rețelele edilitare, precum și de alte elemente specifice fiecărei unități administrativ-teritoriaie. conform documentațiilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, registrelor agricole, evidențelor specifice cadastrului imobiliar-edilitar sau altor evidențe agricole sau cadastrale care pol afecta valoarea terenului.

Instituții pubiice reprezintă o denumire generică ce include: Parlamentul. Administrau:. Prezidențială, Guvernul, Ministerele, celelalte organe de specialitate ale administrației publice, alte autorități publice, instituții pubiice autonome, unitățile administrați'-teritoriale, precum și instituțiile și serviciile pubiice din subordinea acestora, cu nersonaiitate juridică. indiferent de modul de finanțare.

Prin incinte care sunt folosite pentru activități economice se înțelege spațiile utilizate pentru realizarea oricăror fapte de comerț, astfel cum sunt definite în Codul Comercial, ce excedează destinațiilor specifice categoriilor de clădiri care nu sunt supuse impozitului pe clădiri.

Prin sintagma clădirile care, prin destinație, constituie lăcașuri de cult se înțeiege bisericile - locașurile de închinăciune, casele de rugăciuni - și anexele acestora. Termenul lăcaș este variantă a termenului locaș.

Anexele bisericilor se referă la orice incintă care are elementele constitutive aie unei clădiri, proprietatea oricărui cult recunoscut oficial în România, cum ar fi: clopotnița, cancelaria parohială, agheasmatarul, capela mortuară, casa parohială cu dependințele sale, destinată ca locuință a preotului/preoților slujitori/personalului deservent, incinta pentru aprins 'lumânări, pangarul, troița, magazia pentru depozitat diverse obiecte de cult. așezământul cu caracter social-caritabil, arhondaricul, chilia, trapeza, incinta pentru desfășurarea activităților cu caracter administrativ-bisericesc, reședința chiriarhului. precum și altele asemenea; prin așezământ cu caracter social-caritabil se înțelege căminul de copii, azilul de bătrâni, cantina socială sau orice altă incintă destinată unei activități asemănătoare.    L    .

Acoperiș - partea de deasupra care acoperă și protejează o clădire de intemperii, indiferent de materialul din care este realizat; planșeul este asimilat acoperișului în cazul în care deasupra acestuia nu mai sunt alte încăperi/incinte;    ,

Balcon - platformă cu balustradă pe peretele exterior al unei clădiri, comunicând cu interiorul prin una sau mai multe uși:

Clădire finalizată - construcție care îndeplinește, cumulați'.', următoarele condiții-

1.    servește ic adâpostirea de oameni, de animate, ce .obiecte, de proause. de materiale, de instalații și de altele asemenea:

2.    are elementele structurale de bază ale unei clădiri, respectiv: pereți si acoperiș;

3.    are expirat termenul de valabilitate prevăzut în autorizația de construire și nu sa solicitat prelungirea valabilității acesteia ori clădirea a fost realizată fără autorizație de construire; pentru stabilirea impozitului pe clădiri, se ia îr. calcul numai suprafața construită desfășurată care are elementele de la pct. 2,

Incintă de deservire comună - spațiu închis în interiorul unei clădiri, proprietatea comună a celor care dețin apartamente ir, aceasta, afectat scărilor, lifturilor, uscătoriiicr sau oricăror alte utiiițăti asemănătoare:

Logie - gaierie exterioară încorporată unei clădiri, acoperită și deschisă către exterior printr-un șir de arcaae sprijinite pe coioane sau pe stâlpi;

Nivel - fiecare dintre pârțiie unei clădiri cuprinzând încăpcriic/incinteie situate pe aceiași pian orizontal, indiferent că acestea sunt ia subsol, la nivelui solului sau ia orice înălțime deasupra solului:

Perete - element de construcție așezat vertical sau puțin înclinat, făcut din beton armat, din cărămida arsă sau nearsă, din piatra, din lemn, din vălătuci, din sticlă, din mase plastice sau din orice alte materiale, care limitează, separă sau izolează încâperiie/incinteie unei clădiri între ele sau de exterior ș: care susține planșeeie. etajele și acoperișul:

Suprafața secțiuni; unui nivel - suprafața unu: nivel, rezultată pe baza măsurătorilor pe conturui exterior ai pereților, inclusiv suprafața balcoanelor si a iogiiîor: în căzu! clădirilor care nu pct fi efectiv măsurate pe conturul exterior ai pereților, suprafața secțiuni; unui nivel reprezintă suma suprafețelor utile ale tuturor încâperiior/incinteior. inclusiv a suprafețelor oaicoaneior ș; a icgiiior și a suprafețelor secțiunilor pereților, toate aceste suprafețe fiind situate la aceiași nivel, ia suprafețele utile ale încâperilor/incinteior adunâna și suprafețele incintelor de deservire comună.

Prin sintagma valoarea de inventar a clădirii, în scopul determinării impozitului pe clădiri, se înțeleg? valoarea de intrare a clădiri: în natrimoniu. înregistrată în contabilitatea proprietarului clădirii, și care, după caz, poate fi:

-    costul de achiziție, pentru clădirile dobândite cu litiu oneros:

-    cestui de producție, pentru clădirile construite de persoana juridică:

-    valoarea actuală, estimată ia înscrierea io: ir, activ, țmându-s? seama de valoarea clădirilor cu caracteristic; termice ș; economice similare sau apropiate, pentru clădirile obținute cu titiu gratuit:

-    valoarea de aport pentru clădirii; intrate în patrimoniu îr. cazul asocierii/fuziunii. determinată prin expertiză, potrivit leg;:;

-    valoarea rezultată în urma reevaluării, pentru clădirile reevaluate în baza unei dispoziții legale.

Prin sintagma nomenclatură stradală se înțeiege iista care conține denumirile tuturor străzilor dintr-o unitate administrativ-teritorialâ, numerele de identificare a imobilelor pe fiecare stradă în pane, precum și titularul dreptului de proprietate a! fiecărui imobil; nomenclatura stradală se organizează pe fiecare localitate rurală și urbană și reprezintă evidența primară unitară care servește la atribuirea adresei domiciliului/reșecinței persoanei fizice, a sediului persoanei juridice, precum și a fiecărui imobil, teren și/sau clădire    -

1. Pentru identificarea municipiului București și încadrarea acestuia pe ranguri de localități se au în vedere, cumulativ, prevederile:

mvă a teritoriului României.


'1968 privind organizarea adrrnr.is

-ț 1 p-o | ț- U •'te^lOS ’    '


;ornm


■ a) Legii nr. republicată. :u mod 2 fi 968;

b‘) Legi; nr. 351/2001 privind aprobarea 2u.rn.tuu. oe a: național- Secțiunea a IY-a - Rețeaua de locaihăv. oubiieată ii României, Partea L nr. 408 din 24 ituie ăOCh. cr uman marne i continuare Legea nr. 2 51/2001.

maiare a teritoriului Monitorul Oficiat aî .evmcm denumita ir.


2. Ierarhizarea funcțională a municipiului Bucuresm potrmit prevederi/or Legii nr. 351/200 L este rangul 0 - Capitala României, municipiu oe miponanțâ europeană.

2. în aplicarea prezentei hotărâm sectoarelor municipiului București ii se atribuie aceiași rang cu cel ai municipiului, potrivit prevederilor Legii nr. 2 "* 968.

4.    Delimitarea zonelor și stabilirea numărului acestora, atât în intravilanul, cât ș; în extravilanul localităților, se stabilesc prin hotărâri adoptate de către Consiliul General al Municipiului București, în funcție de poziția terenului fată de centru1 localității., de rețelele edilitare, precum și de alte elemente specifice fiecărei unități administrativ-teritoriale, pe bazs documentațiilor de amenajare a teritoriului și ce uroanism. c registrelor agricole, a evidențelor specifice cadastrului imobiliar-ediiitar sau a oricăror alte evidente agricole sau cadastrale.

5.    Identificarea zonelor atât în intravilanul, cât si în extravilanul iocaiitătiior se face prin literele: A. B, C si D.

6. flî In cazul în care la nivelul municipiului București se impun modificări ale delimitării zonelor. Consiliul General al Municipiului București poate adopta hotărâri în acest sens numai în cursul lunii mai pentru anul fiscal următor. Neadoptarea de modificări ale delimitării zonelor în cursul lunii mai corespunde opțiunii de menținere a delimitării existente a zonelor pentru anul fiscal următor.

/2 ■ Dacă în cursul anului fiscal se modifică limitele intravilanului/extravilanului.

impozitai pe clădiri. în cazul persoanelor fizice, precum și impozitul pe teren, atât în cazul persoanelor fizice, cât și al celor juridice, se modifică potrivit noii delimitări a intravilanuiui-'extravilanului, începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.

(3ț in situația prevăzută ia alin. (2), impozitul pe clădiri și impozitul pe teren datorate se determină, din oficiu, de către compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale, fără a se mai depune o nouă declarație fiscală, după ce îri prealabil le-a fost adusă la cunoștință contribuabililor modificarea limitelor intravilanului/extravilanului.    -

7. Prin sintagma suprafață de teren care este acoperită de o clădire, se înțelege suprafața construită ia soi a clădirilor.    :

£. in cazul municipiului București, atribuțiile prevăzute ia pct. 4-6 alin. (1) se îndeplinesc de către Consiliul General al Municipiului București.

9, Prin sintagma "vehicule istorice” se înțelege vehicule pentru care perioada trecută de la încetarea fabricației tipurilor respective, care au utilizat același tip de caroserie și același tip de motor, este de cel puțin 30 de ani, originale, restaurate sau reconstruite, pentru care deținătorii au obținut un atestat de vehicul istoric emis de organisme agreate de autoritatea competentă.

10. Contribuabilii, persoane fizice, care desfășoară activități economice pe baza liberei inițiative, precum și cei care exercită în mod autonom sau prin-.asociere orice profesie liberă sunt:

a)    persoanele fizice care exercită activități independente în mod autonom sau

asociate oe baza unui contract de asociere încheiat în vederea realizării de activități, cum sunt; asociațiile familiale, asociațiile agricole sau altele asemenea și care nu întrunesc elementele constitutive ale contribuabilului - persoana juridica:    :

b)    persoanele fizice care exercită orice profesii, cum sunt cele: medicale, de

avocatura, notariale, de expertiză contabilă, de expertiză tehnică, de consultanță fiscală,

/ /

de contabil autorizat, de consultant de plasament în valori imobiliare, ce arhitectura, de executare judecătorească, cele autorizate să execute lucrări de specialitate din dcmeniiie cadastrului, geodeziei și cartografiei sau alte profesii asemănătoare desfășurate în mod autonom. în condițiile iegii, si care nu întrunesc elementele constitutive aie contribuabilului - persoană juridică.

: îri in categoria comercianțiior. contribuabili - persoane juridic^, se cuprinc: regiiit autonome, societățile și companiile naționale, societățile bancare și orice alte societar comerciale care se organizează și iși desfășoară activitatea în oricare dintre domeniile snecifice producției, prestărilor de servicii, desfacerii produselor sau altor activități economice, cooperativele meșteșugărești, cooperativele de consum, cooperativele de credit sau orice alte entități - persoane juridice care fac fapte de comerț, astfel cur. sunt definite de Codul comercial.

11.2 în categoria unităților economice aie persoanelor juridice de drept public, aie organizațiilor politice, sindicale, profesionale, patronale și cooperatiste, instituțiilor publice, asociațiilor, fundațiilor, federațiilor, cultelor religioase ș, altora asemenea se cuprind numai acele unități aparținând acestor persoane juridice care desfășoară activității în oricare dintre domeniile prevăzute pct. 10.a>.

12.    Publicitatea realizată prin mijloace de informare în masă scrise și audiovizuale, îr sensui prezentului articol, corespunde activităților agențiior de publicitate potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEN, cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată prin ziare și alte tipărituri, precum si prin radio, televiziune și Internet.

13.    Prin discotecă se inteiege activitatea artistică si distractivă desfășurată intr-o incintă prevăzută cu instalații electronice sneciaif de lumini, precum s: de redare si audiție ce muzică, unde se dansează, indiferent cum este cenumitâ ori de teiul cum este organizată ca activitate, respectiv:

a'; integrată sau conexă activităților comerciale de natura ceior ce intră sui; incidența diviziunii 55 sau a activitatilo" de spectacole specifice grupei 92; am / /•.fin-

rev.l:

b)    integrată sau conexă oricare" altor activități nementionate la im au

c)    individuală:

d)    cu sau fără disc-iockev.

14. Prin videotecă se înțelege activitatea artistică și distractivă desfășurată intr-t incintă prevăzută cu instalații electronice speciale de redare și vizionare de filme: nu este de natura videotecii activitatea care intră sub incidența clasei 9213 din CAEX-rer .1.

15. La stabilirea impozitelor și taxelor locale se va avea iu vedere respectarea următoarelor principii:

-    principiul transparenței - autoritățile administrației publice locale au obligația st își desfășoare activitatea într-o manieră deschisă față de pufai ic;

-    principiul aplicării unitare - autoritățile administrației publice locale asigură organizarea executării și executarea in concret, în mod unitar, a prevederilor mimul Ivi din Codul fiscal și ale prezentelor norme metodologice, fiindu-ie interzisă instituirea altor impozite sau taxe locale în afara ceior prevăzute ae titlui IX din Codul fiscal :

-    principiul autonomiei locale - Consiliu! Generai a! Municipiului București stabilește impozitele și taxele locale între limitele și în condițiile titlului IX din Codul Fiscal: acest principiu corespunde Canei europene a autonomiei locale, adoptată ia Strasbourg la 15 octombrie 1985, ratificată prin Legea nr. 199/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 331 din 26 noiembrie 1997.

în cazul în care termenul de plată a oricăror impozite și taxe locale expiră într-o. zi de sărbătoare legală, de repaus săptămânal sau când serviciul este suspendat, în condițiile legii, plata se consideră în termen dacă este efectuată până ia sfârșitul primei zile de lucru

A. ReAfirm z apiic; ~*ea impozitelor și taxelor locale prevăzute în Anexa nr. j

Al IMPOZITUL SI TaXa PE CLĂDIRI

ALA Reguli generale

(Li Orice persoana care are în proprietate o clădire situată în municipiul București datorează anual imoozit pentru acea clădire, exceptând cazul în care în prezentele norme se prevede diferit.

(2) Impozit si taxa pe clădiri, se datorează către bugetul local al sectorului în care este amplasată clădirea.

(?> In cazul în care o clădire se află în proprietatea comună a două sau mai multe persoane, fiecare dintre proprietarii comuni ai clădirii datorează impozitul pentru spatiile situate în partea din clădire aflată în proprietatea sa. In cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor în comun, fiecare proprietar în comun datorează c parte egală din impozitul pentru clădirea respectivă.

(4) în înțelesul prezentelor norme metodologice, clădirea este orice construcție situată deasupra solului și/sau sub nivelul acestuia, indiferent de denumirea ori de folosința sa, si care are una sau mai multe încăperi ce poate/pot servi ia adănostirca de oameni, animale, obiecte, produse, materiale, instalații, echipamente și altele asemenea, iar elementele structurale de bază ale acesteia sunt pereții și acoperișul, indiferent de materiaieie dir. care sunt construite. încăperea reprezintă spațiul din interiorul unei clădiri.

(5j Contribuabili. în cazul impozitului pe clădiri, sunt proprietarii acestora, indiferent de clădire și de locul unde sunt situate în municipiul București , Contribuabilii datorează impozitul pe clădiri și în situația în care clădirea este administrată sau folosita de alte persoane decât titularul dreptului de proprietate și pentru care locatarul sau concesionarul datorează chirie ori redevență în baza unui contract de închiriere, iocațiune sau concesiune, după caz. .

(6)    în cazul clădirilor proprietate publică și privată a statului ori u unitătilo-administrativ-teritoriale, concesionate, închiriate, date în administrare sau în folosință, după caz, persoanelor juridice, se stabilește taxa pe clădiri care reprezintă sarcina Escală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, dună caz, în condiții similare impozitului pe clădiri.

(7)    Contribuabilii prevăzuți la alin. (6) vor anexa la declarația fiscală. îr. fotoconie

semnată pentru conformitate cu originalul, actul privind concesionarea, închirierea, darea în administrare sau în folosință a clădirii respective. In situația în care în acest act nu sunt înscrise valoarea de inventar a clădirii înregistrată în contabilitatea persoanei juridice care a hotărât concesionarea, închirierea, darea în administrare sau în folosință a clădirii. precum și data înregistrării în contabilitate a clădirii respective, iar în cazul efectuării unor reevaluări, data ultimei reevaluări, la act se anexează, în mod obligatoriu, un certificat emis de către proprietari, prin care se confirmă realitatea mențiunilor respective.    g,

(8)    Identificarea proprietăților atât în cazul clădirilor, cât și în cel al terenurilor cu sau fără construcții, situate m intravilanul municipiul București, precum și identificarea domiciliului fiscal al contribuabililor se fac potrivit Codului de procedura fiscală aprobat prin Ordonanța Guvernului nr. 92/2003, cu modificările ulterioare.

(9) Fiecare proprietate situată în intravilanul municipiu! București .?. identifică prin adresa acesteia, individualizată prin denumirea proprie a străzii r : ••.:    . a:

ordine atriouit după cum urmează:

a) pe partea stânga a străzi: se.începe cu numâru. 1 și st confr.„.' c. numerele imr»are. în ordine crescătoare, până ia căpătui străzii:

b; pe partea dreaptă a străzi; se începe cu numâru. s. st rorxmtu ... r.umere. pare. în ordine crescătoare, până la capătul străzii.

(10)    în cazul blocurilor de locuințe, precum și în cei ai clădirilor alipite situate ir sacru! aceleiași curți - lot de teren, care au un sistem constructiv și arhitectonic unitar ș: :r. care sunt situate mai muite apartamente, datele despre domiciiiufeședinta/sedit mm-mc strada, numărul, blocul, scara, etajul, apartamentul.

(11)    Sunt considerate clădiri distincte, având elemente proprii de identificare a acrosel potrivit alin (8) - (10). după cum urmează:

al clădirile distanțate spațial de celelalte clădiri amplasate în aceeași curte - lot de terer.. precum și clădirile legate între eie prin pasarele sau balcoane de serviciu; b> clădirile aiipitt. situate pe ioturi alăturate, care au sisteme constructive si arhitectonice diferite - fațade și materiale de construcție pentru pereții exteriori, intrări separate dir: stradă, curte sau gradină - și nu au legături interioare.

fi2) Adresa domiciliului fiscal ai oricărui contribuabil, potrivit prevederilor prezentului punct, se înscrie in registrul agricol. în evidențele compartimentelor de specialitate aie autorităților administrației publice locale, precum și în orice alte evidente specifice cadastrului imobiliar-ediiitar,

f 13 i Fiecare proprietate situată în extravilanul localităților, atât în cazul clădirilor, cât și îr: cei ai terenurilor cu sau fără construcții, se identifica prin numărul de parcelă, acolo unde aceasta este posibil, sau prin denumirea punctului, potrivit toponimiei, denumirii specifice zonei respective, astfel cum este înregistrată in registrul agricol.

I.L.2. Scutiri (1, Clădirile pentru care nu se oalorează impozit, prin efectul legii sunt după cum urmează:

(a; clădirile proprietate a statului, a unităților administrativ-teritoriale sau a oricăror instituții publice, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice: fb'i clădirile care. potrivit legii, sunt clasate ca monumente istorice, de arhitectura sau arheologice, muzee ori case memoriale, indiferent de titularul dreptului de proprietate sau de administrare, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice: ic; clădirile care. prin destinație, constituie lăcașuri de cult, aparținând cultelor religioase recunoscute oficia! in Romanic și componentelor locale aie acestora, cu excepția

încăperilor care sunt folosite pentru activitâti (d) clădirile care constituie patrimoniu! unităților și instituțiilor de învățământ de stat. confesional sau particular, autorizate să funcționeze provizoriu ori acreditate, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice:

conomice


te> clădirile unităților sanitare publice, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice:

(f)    clădirile care sunt afectate centralelor hidroelectrice, termoelectrice și nuclearo-electrice. stațiilor și posturilor de transformare, precum și stațiilor de conexiuni.

(g)    clădirile aflate în domeniul public al statului și în administrarea Regiei Autonome

"Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;    .

(h)    clădirile funerare din cimitire și crematorii;

fi) clădirile, din parcurile industriale, științifice si tehnologice, potrivit legii;fj) clădirile restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic a, unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 manie 1945 - 22 decembrie 1989. republicată, cu modificările și completările ulterioare:

(k) clădirile care constituie patrimoniu. Academiei Române, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice;

(iî ciâdiriie retrocedate potrivit art.î aiir.. (6) din Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparținut cultelor reiisioase din România, republicată cu modificări și completările ulterioare;    :

(m)    .clădirile restituite potrivit an. 1 aiir.. (5,i din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 privind restituirea unor bunuri imobile care au aparținu: comunitarilor cetățenilor aparținând minorităților nationaie din România, republicată:

(n)    clădirile care sunt afectate activităților hidrotehnice. nidrometrict, hidrometeoroiogice, oceanografice, de îmbunătățiri funciare și de intervenții ia apărarea împotriva inundațiilor, precum și clădirile din porturi și cele afectate canalelor navigabile și stațiilor de pompare aferente canalelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru activități economice.

(o) clădirile care prin natura lor fac corp comun cu poauri. viaducte, apeducte, diguri, baraje și tuneluri și care sunt utilizate pentru exploatarea acestor construcții, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru alte activități economice;

(p)construcțiile speciale situate în subteran, indiferent de folosința acestora și turnurile de extracție;

(q'l clădirile care sunt utilizate ca sere, solarii, răsadnițe, ciunereârii. silozuri neutru furaje, silozuri și/sau pâtuie pentru depozitarea și conservarea cerealelor, cu excepția încăperilor care sunt folosite pentru aite activități economice:

țrî clădirile trecute în proprietatea statului sau a unităților administrați'-Teritoriale în lipsă de moștenitori legali sau testamentari,    ,

(2,i Nu intră sub incidența impozitului pe clădiri construcțiile care nu au elementele constitutive aie unei clădiri.

(3)    Scutirea de impozit prevăzută ia alin. G,i pct. i-i se aplică pe durau oentrt care proprietarul este obligat să mențină afectatiunea de interes public.

(4)    Pentru calcului impozitului pe clădiri în cazul încăperilor care sunt foio. ite centru

activități economice, se vor efectua următoarele operațiuni:    ,

a)    se determină suprafața construită desfășurată a clădirii;

b)    se determină suprafața construită desfășurată a încăperilor care sunt folosite

pentru activități economice;    „

c)    se determină cota procentuală din clădire ce corespunde încăperilor care sunt folosite pentru activități economice, prin împărțirea suprafețe; orevâzuie la iit, b; la suprafața prevăzuta ia iit. ai:

d)    se determină valoarea de inventar a încăperilor care sunt folosite pentru activități economice, prin înmulțirea vaiorii de inventar a clădiri: cu cota procentuala determinata ia lit. cj;

e)    se determina impozitul pe clădiri corespunzător încăperilor care sunt folosite pentru activități economice, prin înmulțirea vaiorii determinate ia Iit. d) cu cota de 1.5% sau 10%, după caz.

(5)    Cultele religioase recunoscute oficial în România, organizate potrivit statutelor proprii, sunt persoane juridice. Pot fi persoane juridice și componentele locale ale acestora, precum și așezămintele. asociațiile, ordinele și congregațiile prevăzute în statutele lor de organizare și funcționare, dacă acestea au elementele constitutive ale persoanelor juridice, potrivit prevederilor Decretului nr. 177/1948 pentru regimul general al cultelor religioase, publicat în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 178 din 4 august 1948, cu modiiicăriie ?: completării-;- ulterioare și sunt prevăzute în Legea nr. 572005 privind codi T-"^r


nsca;.


•ea:;;car:ie ?. completările ulterioare

ioj rentru a putea beneficia d; pre-.ederiie. aiir.. (2, contriouabiiii proprietari ai construcțiilor specig.it respective treouie să cepunâ Cererea pentru avizarea construcțiilor speciaie în scopul scutirii de ia piața impozitului pe clădiri, ia compartimentul de

SDCCidi


state cm cadru, Primărie. v.umcipiu (7> in cererea prevăzută ia aiin. io'i se prezintă detaliat eiementeie de identificare a construcțiilor speciale pentru care se solicită aprobarea Consiliului Generai ai Municipiului București. însoțită de deciarația pe propria răspundere a semnatarului cererii că acele construcții speciale nu întrunesc eiementeie constitutive ale clădirii pentru care se datorează impozitul pe clădiri.

(8; Prin hotărârile adoptate de către Consiliu: Generai ai Municipiului București se menționează nominal contribuabilii care au depus cereri, construcțiile avizate ca fiind de natură similară construcțiilor speciaie pentru care nu se datorează impozitul pe clădiri, precum și cazurile de cereri respinse.

59 Construcțiile care au fost avizate, prin hotărâre, ca fiind de natură similară construcțiilor speciaie sunt scutite ae impozit pe clădiri pe durata existenței construcției, începând cu data de întâi a lunii următoare ceiei în care a fost adoptată hotărârea de aprobare, până când intervin alte modificări.    '

Î10) în cazul în care la construcția avizată ca fiind de natură similară construcțiilor speciaie care sunt scutite de impozit pe clădiri intervin modificări ulterioare datei depunerii cererii, contribuabilii in cauză au obligația ca în termen de 30 de zile calendaristice de ia data apariției modificării să depună:

ai deciarația fiscală, atunci când acea construcție se supune impozitului pe clădiri.

sau

b) o nouă cerere, urmând procedura inițială de avizare prevăzută ia alin. toi.

51 • • ir, cazul construcției care are eiementeie constitutive aie clădirii si pentru care. prin hotărâre a Consiliului Generai ai Municipiului București, s-a respins cererea, contribuabilul respectiv datorează impozitul pe clădiri în condițiile din prezentele norme.

(12) Anual, în luna ianuarie, pentru clădirile și construcțiile speciale pe care le au în proprietate la data de 31 decembrie a anului fiscal precedent, contribuabilii cart beneficiază de scutirile din prezentele norme au obligația să depună, la compartimentele ae specialitate ale autorităților administrației publice locale a municipiului București în e căror rază teritorială se află clădirile și construcțiile speciale în cauză, declarații pe propria răspundere că la acele construcții speciale nu au intervenit modificări de natură să conducă la datorarea impozitului pe clădiri, fără nici o altă aprobare/avizare din partea Consiliului General al Municipiului București. în această declarație. în mod obligatoriu, se va menționa hotărârea autorității deliberative prin care construcțiile care au fost avizate sunt considerate ca fiind de natură similară construcțiilor speciale.

(13 ) Clădirile aflate în domeniul privat al statului și în administrarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", atribuite conform legii, sunt cele ce intră sub incidența prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 533/2002 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome "Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat", publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 391 din 7 iunie 2002. cu modificările ulterioare.    fo

(14) Potrivit art. 10 alin. 2 din Legea locuinței nr? 114/1996, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 393 din 31 decembrie 1997, cu modificările și completările ulterioare, denumită în continuare begea locuinței nr. 114/1996, pentru contribuabilii persoane fizice, titulari ai contractelor de construire a unei locuințe cu credit sau ai contractelor de vânzare-cumparare cu plata în rate a locuințelor noi care se realizează în condițiile art. 7 - 9 din legea menționată mai sus, scutirea de la plata


impozitului pe clădiri se acordă pe timp de 10 ani de la data de întâi a lunii următoare celei in care a fost dobândita locuința respectivă.

(15; Beneficiarii de credite. în eonditiiie prevederilor Oraonaatei Guvernau: nr. 19/1994 privind stimularea investițiilor pentru realizarea unor morar, pupiice si construcții de locuințe, publicată 'ir. Monitorul Oficial a. României. Parcea 1. nr. 28 d;r. 26 ianuarie 1994, aprobată cu modificări p-in Z^egea nr. 82 1992. cu modificăm? si oomnietâriie ulterioare, denumită în continuare Ordonanța Guvernului nr. 19/1994. sunt scutiți de la plata impozitului pe clădiri pe o perioada de 10 ani de ia data ae întâi a surii următoare

celei în care a fost dobândită locuința respectiv 116)1 Persoanele fizice beneficiar? de credite Ordonanței Guvernului nr. 19/1994. beneficia


care au dobândit locuințe in eonditiiie ză de scutirea de la plata impozitului pe

clădiri începând cu această dată și până ia impiinirea termenului de K ani. caicuiat începând cu data dobândirii locuințelor.

■*>**>”■


117/ Pentru a putea beneficia de scutirile prevăzute la alin. (i4; - Oi6.. persoanei? în cauză vor prezenta o cerere ia compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice focale ir, a căror rază teritorială sunt situate clădirile. împreună cu originalul și copia acteior care ie atestă această calitate, respectiv contracrui ce construire a unei locuințe cu credit, contractul de vânzare-cumpărare cu plata in rate a locuinței sau contractul de dobândire a locuinței, după caz, și procesul-verbal de predare-primire/preiuare a locuinței în cauză, numai pentru o clădire. Aceste scutiri se acordă începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care prezintă cererea și documentele conexe acesteia, numai până la expirarea perioadei de 10 ani de ia data dobândiri;

locuinței.

0 8; ir cazul înstrăinări: locuințelor dobândite în temeiul Ordonanței Guvernului nr. 19/1994 și ai Legii nr. 1140 996. noii proprietari nu mai beneficiază de scutire de la plata impozitului pe clădiri.

1191 Declarațiile fiscaie pentru cazurile care intră sub incidența alin. O 8/ se depun la compartimentele ae specialitate aie administrației publice locale in a căror rază de competență sunt situate clădirile, în termen de 30 de zile de la data înstrăinării/aobândirii acestora sau de ia data de Ia care au intervenit schimbări care conduc ia modificarea impozitului pe clădiri datorat atât de către contribuabilul care înstrăinează, cât și de către cel care dobândește.

120,; Atât persoanele fizice cât și persoanele juridice, inclusiv instituțiile publice, pentru clădirile pe care ie dețin în proprietate, au obligația să depună declarațiile fiscaie. la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locaie. în a căror rază teritorială se afiâ clădirile, chiar dacă. pentru acestea nu datorează impozit pe clădiri sau sunt scutite de ia plata acestui impozit.

AR


121/ Declarațiile fiscaie în cazul persoanelor care intra sub incidența alin. (20) se depun o singură dată pe durata existentei clădirii, până când intervine orice modificare de natura celor care privesc;

a) situația clădirii. în sensul pct. LI.6. aiin. (6) din prezentele norme; bț situația juridică a persoanei fizice sau a persoanei juridice.

1.1.3. Caicului impozitului pentru persoane fizice

(1)    în cazul persoanelor fizice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea coteTde impozitare de 0.1% la valoarea impozabilă a clădirii.

(2)    în cazul unei clădiri care are pereții exteriori din materiale diferite, pentru stabilirea

valorii impozabile a clădirii se identifică în tabelul prevăzut la alin. (3) valorstea impozabilă cea mai mare corespunzătoare tipului clădirii respective.    '

13 i Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei. se determină prin înmulțirea m-zrafetel construite desfășurate a acesteia, exprimată în metri Dârrați. cu valoarea imnozaoiiâ corespunzătoare, exprimată în iei/nm din tabelul următor:


TPL'L CLĂDIRII    ■

; 1

VALOAREA    ■

IMPOZABILĂ

- lei/m“-    ;

i Clădire

cu

Clădire    țâra

; instalație e

iectrică, :

instalație    .

î de    ană.

de

eiectrică. de ară.

; canalizare

și de i

de canalizare si

;    ■ încălzire (

;    j cumulative'

condiții :

i

de încălzire    :

i A. Clădire cu cadre din beton armat > 702 ■ sau cu pereți exteriori din cărămidă : arsă sau din orice alte materiale :

: rezultate în urma unui tratament ; termic și/sau chimic    ;

-r i :

; B. Clădire cu pereții exteriori din ; 191 \ lemn. din piatră naturală, din ;

1 cărămidă nearsă, din vălătuci sau din

orice alte materiale nesupuse unui ■ tratament termic și/sau chimic

I D ți

C'. Clădire-anexâ cu cadre din beton 120 ; armat sau cu pereți exteriori din i cărămidă arsă sau din orice alte i materiale rezultate în urma unui .

! tratament termic și/sau chimic    ■

D. Clădire-anexă cu pereți: exteriori 71 ! din lemn. din piatră naturală, din i cărămidă nearsă, din vălătuci sau din

I orice alte materiale nesupuse unui ! tratament termic și/sau chimic

i E. In cazul contribuabilului care 759c. din suma care

m% din suma

, deține la aceeași adresă încăperi . s-ar aniică c

riâdirf

care s-ar apuc:

; amplasate la subsol, ia demisol și/sau : la mansardă, utilizate ca locuință, in i oricare dintre tipurile de clădiri ; prevăzute la lit, A-D

ciâdiru    ■


F. în căzui contribuabilului care ( 50% din suma care 50°'C, din sume deține la aceeași adresă încăperi ■ s-ar aplică clădirii , care s-ar apucă amplasate la subsol, la demisol și/sau 1    clădirii

la mansardă, utilizate în alte scopuri ;    >

decât ce! de locuință, în oricare dintre ;    :

tipurile de clădiri prevăzute la lit.A-D i    ;


(4-) Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor clădirii, inclusiv ale balcoanelor, logiilor sau ale celor situate la subsol, exceptând suprafețele podurilor care nu sunt utilizate ca locuință și suprafețele scărilor și teraselor neacoperite.(5) Vaioarea impozabilă a clădiri: se ajustează în funcție de rangul localității (Municipiul București m raze ? S’ ocna z cam este ammasată clădirea, prin înmulțirea valorii determinate conic mo ciot .. coeficientul ce corecție corespunzător, prevăzut în următtmn taoer    .    .    -

(6) In cazul unui apartament amplasat într-un bloc cu mai mult de 3 niveluri și f ananamente, coeficientul de corecție prevăzut ta alin. (5) se reduce cu 0. IC.

(7‘ Valoarea impozabilă a clădirii determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1 %% se reauce în funcție ae anul terminării acesteia, aupă cum urmează: a) cu 20% pentru clădirea care are o vechime de peste 50 de ani la data de I ianuarie a anului fiscal de referință:

% cu 10% pentru clădirea care are o vechime cuprinsă între 30 de ani si 50 de ani, inclusiv, ia data de 1 ianuarie a anului fiscal de referință.

(8) in cazul clădirii utilizate ca locuință a cărei suprafață construită depășește 15Q ae metri pătrați, valoarea impozabilă a acesteia, determinată în urma aplicării prevederilor alin. (1 )-(7) se majorează cu câte 5% pentru fiecare 50 de metri pătrați sau fracțiune din aceștia.

(9)    In cazul clădirii ia care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, modernizare, modificare sau extindere, din punct de vedere fiscal, anul terminări: reactualizează. astfel că acesta se consideră ca fiind cel în care au fost terminate aceste ultime lucrări.

(10)    Dacă dimensiunile exterioare ale unei clădiri nu pot fi efectiv măsurate m conturm

exterior, atunci suprafața construită desfășurată a clădirii se determină prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu un coeficient de transformare de 1.20    '

(11)    Pentru determinarea valorii impozabile a clădirilor, stabilita pe baza criteriilor s normelor de evaluare prevăzute la alin. (3) din prezentele norme, se au in vedere instalațiile cu care este dotată clădirea, respectiv:

a)    se încadrează pentru aplicarea valorilor impozabile acele clădiri care sum dotate, cumulativ, cu instalații de apă. de canalizare, electrice și de încălzire, după cum urmează:

-    clădirea se consideră dotată cu instalație de apă dacă alimentarea cu ană se. face prir conducte, dintr-un sistem de aducțiune din rețele publice sau direct dintr-o sursă naturală

-    put fântână sau izvor - în sistem propriu;

-    clădirea se consideră că are instalație de canalizare dacă este dotată cu conducte prin

care apele menajere sunt evacuate în rețeaua publică:    .

-    clădirea .se.consideră că are instalație electrică dacă este dotată cu cablaje interioare racordate la rețeaua publică sau la o sursă de energie electrică - grup electrogen, microcentrală, instalații eoliene sau microhidrocentrală;

-    clădirea se consideră că are instalație de încălzire dacă aceasta se face prin intermediul

agentului termic - abur sau apă caldă de la centrale electrice, centraie termice de cartier, termoficare locală sau centrale termice proprii - și îl transmit în sistemul de distribuție în interiorul clădirii, constituit dia. conducte și radiatoare - calorifere, indiferent de combustibilul folosit - gaze, (combustibil lichid, combustibil solid, precum și prin intermediu! sobelor încălzite cu găze/convectoarelor;    -

b)    se încadrează pentru aplicarea valorilor impozabile acele clădiri care nu se regăsesc în contextul menționat la lit. a), respectiv cele care nu au niciuna dintre aceste instalații sau au una, două ori trei astfel de instalații.

(12) Mențiunea cu privire la existența/inexistența instalațiilor se fac fiscală.

prin declarație


(131 în siruația in care. pe parcursul anului fiscal, clădirea încadrată pentru aplicarea valorilor impozabile prevăzute în coioana "Clădire fără instalații oe apă. canalizare, electricitate sau încălzire fiei/mp'L prevăzut in Anexa nr. i la prezenta hotărâre face obiectul apucării valorilor impozabile prevăzute ir. Anexa nr. î ia prezenta hotărâre, c. efect al dotării cu toate cele patru instalații, modificarea impozitului pe clădiri se fac. începând cu data de întâi a lunii următoare cele: ir. care a apărut această situație, necesitând depunerea unei noi declarații fiscale. îr. mod similar se procedează ș. ir. situația în care la clădirea dotată cu toate cele patru instalații, pe parcursul anului fisca;, se elimină din sistemul constructiv oricare dintre aceste instalații, prevăzute ia alin. fi ț iit. a), pe baza de autorizație de desființare eliberata in condițiile iegiu

(14)    Suprafața construită desfășurată a unei clădiri, ce stă ia baza calculului impozituiu. pe clădiri datorat de persoanele fizice, rezultată din actul de proprietate sau din pianul cadastral, iar in lipsa acestora, din schița/fișa clădirii sau din alte documente asemănătoare.

(15)    Suprafața construită desfășurată a unei clădiri se determină prin însumarea suprafețelor secțiunilor tuturor nivelurilor sale. inclusiv suprafețele balcoanelor, ale logiilor și ale ceior situate ia subsol. în caicul nu se cuprind suprafețele podurilor care nu sunt utilizate ca locuință, precum și ceie aie scărilor și teraselor neacoperite.

(16; Pentru caicului impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice. în cazul în care dimensiunile exterioare aie clădiri; nu pot fi efectiv măsurate pe conturul exterior, suprafața construită desfășurată se determina prin înmulțirea suprafeței utile a clădirii cu coeficientul de transformare de 1.20 prevăzut în prezentele norme. Coeficientul de transformare servește la stabilirea relației dintre suprafața utilă, potrivi: dimensiunilor interioare dintre pereți, si suprafața construită desfășurată determinată pe baza măsurătorilor pe conturul exterior ai clădirii.

(17, La staoiiirea coeficientului de transformare de ; .20 s-a avut în vedere potențiala diferență dintre suprafața construita desfășurată și suprafața utila a clădirii: prin potențială diferență se cuantifică suprafața secțiunii pereților, a balcoanelor, a logiilor. precum si a cotei-părți din eventualele incinte de deservire comună, acolo unde este cazul.

(18t Dacă ir. documente este înscrisă suprafața construită desfășurată a clădirii, determinata pe baza măsurătorilor pe conturul exterior ai acesteia, pentru determinarea impozitului pe clădiri nu se ia in caicul suprafața utilă și. implicit, nu se aplică coeficientm ce transformare.

(19; ir. categoria clădirilor supuse impozitului pe clădiri datorat de persoanele fizice se cuprinc:

a? construcțiile- utilizate ca locuință, respecți'.' unitățile construite formate din una sau mai multe camere cit locuit, indiferent unde sunt situate, la aceiași nivel sau ia niveluri diferite, inclusiv ia subsol sau ia mezanin, prevăzute, după caz. cu dependințe și/sau alte spații de deservire:

b)    construcțiile menționate ia lit. a), dezafectate și utilizate pentru desfășurarea de profesii libere:

c)    construcțiile-anexe situate în afara corpului principal de clădire, cum sunt: bucătăriile, cămările, pivnițele, grajdurile, magaziile, garajele si altele asemenea:

d)    construcțiile gospodărești, cum sunt: pătulele, hambarele pentru cereale, șurele, fânareie. remizele, șoproanele și altele asemenea;

e)    orice alte construcții proprietatea contribuabililor, .neprevăzute la iit. a) - d), care au elementele constitutive ale clădirii.

(20) Pentru calculul impozitului pe clădiri. în cazul persoanelor fizice, sunt necesare

aț rangul municipiului ciucure;'., este bi teritoriul unde se află'

1.    in intravilan: sau

2.    în extravilan;

ci zona in caarui municmiuiui Bucures;:. di suprafața construită desfășurată - cLdirii. respecți'-

1.    cea determinată pe baza dimensiunile: măsurate ne conturul exterior ai

acesteia: sau    :

2.    în căzui ir, care clădirea nu poate f. efectiv măsurată pe conturul exterior, suprafața utilă a clădirii se înmulțește cu coeficientul de transformare de 1.20

e'i tiDui clădirii si instaiatiiie cu care este dotată aceasta:

fi în căzui apartamentului, oacă aceste se ană amplasat într-ur» dioc cu mai mult de 3 niveluri și 8 apartamente;    -

gj data finalizării clădirii:

n) in cazul ceior care au m proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca iocuintă. ordinea în care a fost dobândită clădirea, precum si care dintre aceste clădiri sunt închiriate. în vederea majorării impozitului datorat de acești contribuabili::    .

ii majorarea stabilită potrivit prezentei hotărâri.

1.1.4. Majorarea impozitului datorat de persoanele fizice ce dețin mai multe clădiri

(1 . Dacă o persoană fizică are în proprietate două sau mai multe clădiri utilizate ca iocuintă. care nu sunt închiriate unei alte persoane, impozitul pe clădiri se majorează după cum urmează:    ■

a: cu 15% pentru prima clădire în afara celei de ia adresa de domiciliu: bleu 50% pentru cea de-a doua clădire în afara celei de ia adresa de domiciiiu: c i cu 75% pentru cea de-a treia clădire în afara ceiei de ia adresa de domiciliu; ci cu 100% pentru cea de-a patra clădire și următoarele în afara celei de ia adresa

oe domiciliu.    5

12: Nu intră sub incidența alin. (1) persoanele fizice care dețin în proprietate clădiri dobândite prin succesiune legală."

(31 In cazul deținerii a doua sau mai multe clădiri în afara celei de la adresa de domiciiiu. impozitul majorat se determină în funcție de ordinea în care proprietățile au fost dopândite. așa cum rezultă din documentele ce atestă calitatea de proprietar.

■'43 Persoanele fizice care au în proprietate două sau mai multe clădiri au obligația st depună o declarație specială ia compartimentele de specialitate ale autorități’io:-administrației publice locale în raza cărora își au domiciliul, precum și ia cele în raza cărora sunt situate celelalte clădiri ale acestora.

;5; Impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice care dețin în proprietate mai multe clădiri utilizate ca locuință, altele decât cele închiriate, se majorează conform, prevederilor alin. (1) si (23î.

(6) Sunt considerate ca fiind închiriate numai acele clădiri utilizate ca locuință pentru care sunt îndeplinite, cumulativ, următoarele condiții:

a; proprietarul, în calitatea sa de locator, are contract de închiriere încheiat în formă scrisă;

b)    contractul prevăzut la lit. a) este înregistrat la~organul fiscal competent în

scopul stabilirii veniturilor din cedarea dreptului de folosință a bunurilor, în condițiile legii;    %.

c)    locatarul nu poate fi membru al familiei locatorului; prin familie, în sensul prezentei litere, se desemnează soțul, soția și copiii lor necăsătoriți. Această condiție nuse urmărește ir: căzui în care clădirea utilizată ca locuință se închiriază unei persoane juridice.

(7)    Impozitul pe clădiri majorat în condițiile alin. - I j se aplică dură cum urmează:

a)    pentru aceie clădiri pentru care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute ia alin.

(6), precum și pentru partea din clădire pentru care nu se face aovaaa îndeplinirii aceste-condiții;

b)    proporțional cu perioada pentru care nu sunt îndeplinite condițiile prevăzute la alin. (6j, începând cu data de întâi a lunii următoare celei in care nu sunt îndeplinite aceste condiții.

(8)    O persoana fizică ce deține în proprietate doua clădiri utilizate ca locuință, altei; decât cele închiriate, datorează impozit De clădiri după cum urmează:

a) pentru clădirea de ia adresa de domiciliu impozitul pe clădiri se determină potrivit pct. 1.1.3. din prezente norme;

b' pentru cea de-a doua clădire, care este prima în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit aiin. (lj lit. ai se caicuiează prin înmulțirea impozitului pe clădiri, determinat potrivit pct. 1.1.3.. cu 115% sau. pentru ușurarea caicului, cu 1.15

(91 O persoană fizică ce deține în proprietate trei clădiri utilizate ca locuință, altele decât cele închiriate, datorează impozit pe clădiri după cum urmează:

a) pentru clădirea de la adresa de domiciliu impozitul pe clădiri se determină potrivit pct. 1.1.3. din prezentele norme;

bj pentru cea de-a doua clădire, care este prima în afara celei de ia adresa, de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit alin. (% lit. aj- se calculează prin Înmulțirea impozitului pe clădiri, determinat potrivit pct. 1.1.3. din prezentele norme, cu 115°-i, sau. pentru ușurarea caicuiuiul. prin înmulțirea cu 1.15:

c neutru ct


Tre


ia clădire, care este a doua în afara eeiei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit alin. (lj iit. b: se caicuiează prin Înmulțirea impozitului pe clădiri, determinat potrivit pct. i.;.3. din prezentele norme, cu 150% sau. pentru ușurarea caicuiuiul. prin înmulțirea cu 1,50.

(10; O persoană fizică ce deține în proprietate patru clădiri utilizate ca locuință, altele decât cele închiriate, datorează impozit pe clădiri după cum urmează:

a)    pentru clădirea de ia adresa de domiciliu impozitul pe clădiri se determină potrivit pct. 1.1.3. din prezentele norme:

b: pentru cea de-a doua clădire, care este prima în afara celei de ia adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit aiin. (1; lit. a) se calculează prin înmulțirea impozitului pe clădiri, determinat potrivit pct. 1.1.3. din prezentele norme, cu 115% sau. pentru ușurarea caicuiuiul. prin înmulțirea cu 1.15:

c(: pentru cea de-a treia clădire, care este a doua în afara eeiei de ia adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit aiin. (I: lit. b> se calculează crin înmulțirea impozitului pe clădiri, determinat potrivit pct. 1.1.3. din prezentele norme, cu 150%, sau. pentru ușurarea caicuiuiul. prin înmulțirea cu 1.50:

dl pentru cea de-a patra clădire, care este a treia în afara celei de ia adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit aiin. (11 lit. ci se calculează prin înmulțirea impozitului pe clădiri, determinat potrivit pct. 1.2.3. din prezentele norme, cu I ~5% sau, pentru ușurarea calculului, prin înmulțirea cu 1.75.

(1lj O persoană fizică ce deține în proprietate cinci clădiri utilizate ca locuință, altele decât cele închiriate, datorează impozit pe clădiri după cum urmează:

aj pentru clădirea de la adresa de domiciliu impozitul pe clădiri se determină potrivit pct. 1.1.3. din prezentele norme;    .

b)    pentru cea de-a doua clădire, care este prima în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit alin. (lj lit. aj se caicuiează prin

u ;ȚireG: 5 . sau


rvzitului pe clădiri, determinat potrivit pct. 1.1.3. din prezentele norme, cu f.7u ușurarea calculului, prin înmulțirea cu 1.15; ci pentru cea de-s treia clădire, care este a doua în afara celei de ia adresa de domiciliu, tmpozitu. pe clădiri majorat potrivit alin. (1) lit. bl se calculează prin înmulțirea imoozituitii pe clădiri, determinat potrivit net. 1.1.3. din prezentele norme, cu 150% sau. pentru ușurarea caicuiuiui. prin înmulțirea cu 1,50;

d) pentru cea de-a patra clădire, care este a treia în afara ceiei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit alin. (1) lit. c) se calculează prin înmulțirea impozituiu: pe clădiri.-determinat potrivit pct. 1.1.3. din prezentele norme, cu ' '75°/c sau. pentru ușurarea calculului, prin înmulțirea cu 1,75%;

e' centru cea de-a cincea clădire, care este a patra în afara celei de la adresa de domiciliu, impozitul pe clădiri majorat potrivit alin. (1) iit. d> se calculează prin înmulțirea impozitului pe clădiri, determinat potrivit pct. 1.1.3. din prezentele norme, cu 200% sau. pentru ușurarea caicuiuiui, prin înmulțirea cu 2.00.

(12) în cazul persoanelor fizice care dețin în proprietate mai mult ae cinci clădiri utilizate

locuință, altele


închiriate, impozitul pe clacuri majorat ootrivu anr


;. i ! ■ uz

dj, pentru fiecare dintre acestea, se calculează prin înmulțirea impozitului pe clădiri, determinat potrivit pct. 1.1.3. din prezentele norme, cu 200/v sau, pentru ușurarea caicuiuiui. prin înmulțirea cu 2.00.

(13)    în căzui clădirilor aflate în proprietate comună, coproprietarii având determinate cotele-pârți din clădire, impozitul calculat potrivit prevederilor pct. 1.1.3. din prezentele norme se împarte proporțional coteior-părți respective, iar asupra acestuia se aplică, după caz, majorarea prevăzută ia alin. (!) în funcție de ordinea în care aceste cote-părți au fost dobândite, potrivit alin. (2). rezultând astfel impozitul pe clâdir. caiorat ae fiecare contribuabil.

(14)    în căzui clădirilor aflate în proprietate comună, coproprietari; neavănc stabilite cotele-pârti din clădire, impozitul calculat potrivit prevederilor pct 1.1.3. cm prezentele norme se împarte la numârui de coproprietari, iar asupra părții oir. impozit rezultate în urma împărțirii se aplică, după caz. majorarea prevăzută ia alin. j lj în funcție oe ordinea în care aceste cote-părți au fost dobândite, potrivit alin. (2). rezultând astfel impozitul pe clădiri datorat de fiecare contribuabil.

(15)    Majorarea stabilită în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre se aplică asupra impozitului pe clădiri determinat potrivit prevederilor pct. 1.1.3. din nrezenteie norme șl celor ale aiin. (6) - (13).

(16)    Prevederile alin. (5) - (151 se aplică în med corespunzâro- persoanelor care beneficiază de facilități fiscale ia plata impozitului pe clădiri.

(17)    Majorarea impozitului pe clădiri stabilită în Anexe nr. 1 ia prezenta hotărâre se calculează și în cazul persoanelor fizice străine care dețin pe teritoriul Bucurestiuiui ma; multe clădiri utilizate ca locuință, ordinea acestora fiind determinată ae succesiunea îi: timp a dobândirii lor. cu obiigativitatea.depunerii declarației speciale.

(18)    în cazul în care în aceiași bloc, o persoana fizică deține în proprietate mai multe apartamente,, pentru calcului impozitului pe clădiri, majorat potrivit alin. (1;. fiecare apartament este asimilat unei clădiri.

(19)    Pentru,stabilirea impozitului pe clădiri majorat potrivit alin. (î i din prezentele norme, ordinea în care proprietățile au fost dobândite se determină ir, funcție ae anul dobândirii clădirii, indiferent sub ce formă, rezultat din documentele care atestă calitatea de proprietate

(20)    în cazul în care în același an se dobândesc mai multe clădiri utilizate ca locuință, ordinea este/determinată de data dobândirii.

(21)    în cazul în care la aceeași data se dobândesc mai multe clădiri utilizate ca locuință, ordinea este cea pe care o declară contribuabilul respectiv.


(22)    In căzu! persoanei fizice care deține ir. proprietate rr.L multe clădit: utilizate ca locuință, iar domiciliul sau reședința sa nu ctc-esounc-. .. am cea nici c .1: aintre aceste

clădiri, prima clădire dobândită in ordinea stamiitâ nat.....a. aur. 7 i • s: .2 este asimilată

clădirii de ia adresa de domiciliu.

(23)    In cazul persoanelor fizice deținătoare a mai mur.m clădiri utilizate ca locuință, se. GeDune o oeciaratia specială oentr„ staoiiirea imnazitu... . . ml-airi maiorrn.

(24)    Declarația fiscală, conform modelului stabilit se aepune separat pentru fiecare clădire ia compartimentele de specialitate aie autorităților administrație' publice iocaie din unitățile aaministrativ-teritoriale unde sunt situate clădirile.

<251 în cazul contribuabililor care dobândesc clădiri care intră sub incidența prevederilor alin. (D declarația fiscală se aepune în termen ae 30 de zile de ia data dobândirii.

(26} Pentru veridicitatea datelor înscrise in declarații?; prevăzute ia alin. (23) întreaga răspundere juridică o poartă contribuabilul atât in cazul în care este semnatar ai declarației respective, cât și în cazul în care semnatar ai declarației este o persoană mandatată în acest sens de contribuabil.

(27.• Clădirile distincte utilizate ca locuință, situate ia aceeași adresă, proprietatea aceleiași persoane fizice, nu intră sub incidența prevederilor aiin. (1(3 : și <4:.

1.1.5. Caicului impozitului datorat de persoanele juridice

(1) in cazul persoanelor juridice, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de impozitare asupra valorii de inventar a clădirii.

(2î Cota de impozit este de 1.5%.

i'3: Valoarea de inventar a clădirii este valoarea de intrare a clădirii în patrimoniu, înregistrată in contabilitatea proprietarului clădirii, conform prevederilor legale in vigoare.

feb- m cazul clădirii ia care au fost executate lucrări de reconstruire, consolidare, moaemizare. modificare sau extindere, de către locatar, din punct de vedere fiscal, acesta are obligația să comunice locatorului valoarea lucrărilor executate pentru depunerea unei no: declarații fiscale în termen de 30 de zile de la data terminării lucrărilor respective.

(5'î Iu cazul unei clădiri care a fost reevaluată conform reglementărilor contabile, valoarea impozabilă a clădirii este valoarea contabilă rezultată în urma reevaluării, înregistrată ca atare în contabilitatea proprietarului - persoană juridică

(bi ;r, cazul unei clădiri care nu a fost reevaluată in ultimii 3 ani anteriori anuiui fiscal de referință, cota impozitului pe clădiri este de 10 % și se aplică la valoarea de inventar a clădiri; înregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Fac excepție clădirile care au fost amortizate potrivit legii, în cazul cărora cota impozitului pe clădiri este cea prevăzută la alin. (2).

17:    ir. cazul unei clădiri care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe

întreaga durată a acestuia, se aplică următoarele reguli:

a)    impozitul pe clădiri se datorează de locatar;

b)    valoarea care se ia în considerare la calculul impozitului pe clădiri este vaioarea din contract a clădirii, așa cum este ea înregistrată în contabilitatea- locatorului sau a locataruiui, conform prevederilor legale în vigoare.

el în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât'prin ajungerea la scadență, impozitul pe clădiri este datorat de locator.

(8)    Impozitul pe clădiri se aplică pentru orice clădire deținută de-o persoană juridică aflată în funcțiune, în rezerva sau în conservare, chiar dacă valoareafea a fost recuperată integral pe calea amonizării.JPentru aplicarea prevederilor acestui aliniat se au în vedere prevedrile legale referitoare la reevaluarea imobilizărilor corporale.

(9)    La determinarea valorii de inventar a clădirii se are în vedere însumarea valorilor tuturor elementelor și -(instalațiilor funcționale ale acesteia, cum sunt: terasele, scările,

ascensoarele, instalațiile de iluminat, instalațiile sanitare, instalațiile de încălzire, instalațiile de telecomunicații prir. fir . și altele asemenea: aparatele individuale oe ciimatizare nu fac parte din categoria elementelor și instalațiilor funcționale ale clădirii.

(10)    Impozitul pe clădiri datorat de persoanele juridice care nu au efectua; reevaluarea u

ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință se caicuiează pe baza cotei de 10% care se aplică ia vaioarea de inventar a clădirii înregistrată în contaointatea persoanelor juridice până la sfârșitul lunii în care s-a efectuat prima reevaluare. Prin prima reevaluare- se înțelese reevaluarea cea mai apropiata de anul fiscal 2002.    ■

(11)    în cazul clădirilor a căror valoare a fost recuperată integral pe caiea amortizării,

potrivit prevederilor Legii nr. I 5 fi 994 privind amortizarea capitalului imobiliza; în active coroorale și necorporale, republicată in Monitorul Oficia! ai României. Partea I. nr. 242 din 31 mai 1999. cu modificările și completările ulterioare, impozitul oe clădiri se calculează pe baza cotei stabilite de 1,5 %, care se apiică ia valoarea de inventar a clădirii inregistrată în contabilitatea persoanelor juridice, redusă cu 15%.    -

(12)    Pentru punerea în aplicare a celor de mai sus se au în vedere următoarele:

a)    în cazul contribuabililor care nu au efectuat nici o reevaluare a clădirilor în ultimii 3 ani anteriori anului fiscal de referință, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 10 % asupra valorii de inventar a clădirii;

b)    începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care în evidența contabilă sa înregistrat valoarea rezultată în urma reevaluării, impozitul pe clădiri se caicuiează prin aplicarea cotei de 1.5 % asupra valorii de inventar a clădirii:

c)    in cazul clădirilor dobândite în ultimii 3 ani anteriori anului fiscai de referință precum si pe parcursul acestuia, impozitul pe ciădiri se caicuiează prin aplicarea cotei de 1.5 % asupra valorii de intrare in patrimoniu:

ci- în cazul ciădiri; a cărei valoare nu a fost recuperată integral pe calea amortizări: si ia care s-au efectua; lucrări de modernizare, impozitul pe clădiri- se calculează prin. aplicarea cotei de 1.5 %. începând cu data de întâi a iunii următoare ceiei în care se înregistrează in contabilitate reevaluarea în urma lucrărilor de modernizare;

e) pentru clădirea prevăzută ia ii;, d). dar la care nu a fost efectuată reevaluarea ir. ultimii 3 ani anteriori anului fiscai de referință, impozitul pe clădiri se caicuiează prin aplicarea cotei de 10% asupra valorii rezultate din însumarea valorii de inventar a clădirii și a val orii lucrărilor de modernizare.

(13)    Pentru clădirile ce fac obiectul contractelor de leasing financiar impozitul pe ciădiri se datorează de către proprietar

(14)    Impozitul pe clădiri pe perioada de leasing se determină pe baza valorii negociate între părți, exclusiv taxa pe valoarea adaugată, și înscrise în contract. în cazul contractelor în care vaioarea negociată este în valută, piața impozitului pe ciădiri se face în lei ia cursul Banei: Naționale a României din data efectuării plătii. începând cu data de întâi a lunii următoare ceiei în care expiră contractul de leasing, impozitul pe clădiri se determină după cum contribuabilul este persoană fizică sau persoana juridică.

(15)    în cazul clădirilor proprietate a persoanelor juridice și a căror valoare de inventar a fost recuperată integra! pe caiea amortizării, vaioarea impozabilă a clădirilor respective se reduce cu 15%.

(16)    Impozitul pe clădiri este datorat oc persoana juridică atât pentru clădirile aflate în funcțiune, în rezervă sau în conservare, cât și pentru cele aflate în funcțiune și a căror valoare a fost recuperată integral pe calea amortizării.

1.1.6. Dobândirea, înstrăinarea si modificarea clădirilor

(I; în cazul unei clădiri care a fost dobândită sau construită de o persoană in cursul anului, fot-czitul Dr ...    " st datorează dc către persoana respectivă cu începere de ia

data de înta lunii tm tarare celei in care clădirea a fost dobândită sau construită.

•îl: Ir căzu. unei clăc;.~ oare a fost Înstrăinată, demolata sau distrusă, după caz, în cursul anuitz. impozitul pe ciâcire încetează a se mai datora de persoana respectivă cu începere de ia a_tt de mtâi a tuni. armatoare celei in care clădirea a fost înstrăinată, demolată sau distrusă.

(3) în cazurile prevăzute ia alin. (1) sau (2), impozitul pe clădiri se recalculează pentru a reflecta nerioaca din an in care impozitul se aplică acelei persoane.

Î4) în căzui extinderii, îmbunătățirii, distrugerii parțiale sau al aitor modificări aduse unei clădiri existente, impozitul pe clădire se recaiculează începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care a fost finalizată modificarea.

(51 Orice persoană care dobândește, construiește sau înstrăinează o clădire are obligația oe a depune o declarație fiscală la compartimentul de specialitate a! autorității administrației publice iocaie în a cărei rază de competență se află clădirea, in termen ae 30 de zile de ia data dobândirii. înstrăinării sau construirii.

(6> Orice persoană care extinde, îmbunătățește, demolează, distruge sau modifică ir. ah mod o clădire existentă are obligația să depună o declarație in acest sens ia compartimentul de specialitate al autorității administrației pubiice iocaie in termen ce 30' de zile de la data la care s-au produs aceste modificări.

(7)    înstrăinarea unei clădiri, prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege. nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra clădiri: respective ne are stinse orice creanțe fiscale locale, cu excepția obligațiilor fiscale aflate in litigiu, cuvenite bugetului loca! al unități: administrativ-teritoriale unde este amplasată clădirea sau a. ceiei unde își are domiciliul fiscal contribuabilul în cauză, cu termene de mată scadente până ia data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitări: obligațiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitatî al autorităților administrației pubiice locale. Actele prin care se înstrăinează ciâcur cx. încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

(8)    Prin expresia clădire dobândită se înțelege orice clădire intrată îr, proprietater persoanelor fizice sau a persoanelor juridice.

(9)    în cazul clădirilor dobândite/instrăinate prin acte intre vii, transiative ale arenmrm oe proprietate, data dobândirii/înstrăinării este cea menționară în actui respectiv.

(10)    In cazul persoanelor juridice. în mod obligatoriu, în orice acte prir. cart se aobândește/înstrăinează dreptul de proprietate asupra unei clădiri se menționează valoarea de achiziție a acesteia, precum și suprafața construită ia soi a clădiri:.

(11)    în cazul clădirilor dobândite prin hotărâri judecătorești, data dobândirii este oata rămânerii definitive și irevocabile a hotărârii judecătorești.

(32) Impozitul pe clădiri, precum și obligațiile de plata accesorii acestuia, datorate până la data de întâi a lunii următoare celei în care se realizează înstrăinarea între vii a clădiri:, reprezintă sarcina fiscală a părții care înstrăinează. In situația în care prir. certificați.:.' fiscal eliberat de către compartimentul de specialitate se atestă existenta unei asemenea sarcini fiscale, notarul public va refuza autentificarea actului notarial până la prezentarea documentului în orginal privind stingerea obligațiilor respective.

(13) Atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cazul persoanelor juridice, pentru clădirile executate potrivit Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, ucu modificările ulterioare, data dobândirii clădirii se consideră după cum urmează:

a) pentru clădirile executate integral înainte de expirarea termenului prevăzut în autorizația de construire, data întocmirii procesului-verbal de recepție, dar nu mai târziu de 15 zile de la data terminării efective a lucrărilor;

b)    pentru clădirile executate integrai ic termenul prevăzut în autorizația de construire, data dir. aceasta, ce obitgztivhctt-c ir.:. emiri; nrocesului-vemai de receotie ir. termenul prevăzut de lege:

c)    pentru cjâdiriie aie căror iucrar ae construcți. nu au rost nnaiizate ia termenul prevăzut în autorizația de construire si pentru care nu s-a solicitat prelungirea vaiabilitătii autorizației, ir, condițiile legic, ia oatc euoirtrr acestu. termer. si numai pentru suprafața construită desfășurată care are elementele structurale de bază ale unei clădiri, în speță pereți și acoperiș. Procesul-verbai de recepție se întocmește ia data expirării termenului prevăzut în autorizația de construire, consemnându-se stadiu; lucrărilor, precum și suprafața construită desfășurată în raport de care se stabilește impozitul pe clădiri.

<14^ Prin grija structurilor de specialitate cu atribuții în domeniu; urbanismului, amenajării teritoriului și autorizării executării lucrărilor de construcții din aparatul propriu ai autorității administrației pubiice iocaie, denumite în continuare structuri de specialitate, se întocmesc procesele-verbait menționate ia alin. ț’3) care servesc la înregistrarea în evidentele fiscaie. în registrele agricole sau în orice alte evidențe cadastrale, după caz, precum și ia determinarea impozitului pe clădiri.

(15) Data dobândirii/construirii clădirii, potrivit mențiunii prevăzute ia aiin. 0 3;. determină concomitent, următoarele:

aj datorarea impozitului pe clădiri;

bj diminuarea suprafeței de teren pentru care se datorează impozitul pe- teren cu suprafața construită ia sol a clădirii respective.

('16; impozitul pe clădiri datorat de persoanele fizice se stabilește pe baza datsior extrase din actele care atestă dreptul de proprietate.

Pentru clădirile dobândite/'construite, înstrăinate, demolate, distruse sau cărora ii sau adus modificări de natura extinderii. îmbunătățirii ori distrugerii parțiale a celei existente, după caz. în cursul anului, impozitul ne clădiri se recalculează de la data de întâi a iurtii următoare celei în care aceasta a fost dobândită/construitâ. instrăinatâ. demolată, distrusă sau finalizată modificarea.

f 18' Impozitul pe clădiri se datorează până la data de la care se face scăderea.

(191 Scăderea de la impunere pentru o clădire care a fost înstrăinată, demolată sau distrusă, după caz, în cursul anului, impozitul pe clădire încetează a se mai datora de persoana respectivă, astfel:

a'; începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care s-a produs situația respectivă: bl proporțional cu parcea de clădire supusa unei astfel de .situații; c; proporțional cu perioada cuprinsă între data menționată ia iit. aț și sfârșitul

anuiu: fiscal respectiv.

620; Contribuabilii sunt obligați să depună declarațiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe clădiri la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației pubiice iocaie ir. a căror rază se află clădirile, în termen de 30 de zile de la data dobândirii acestor clădiri.

(21; Obligația de a depune declarație fiscală revine deopotrivă și contribuabililor care înstrăinează clădiri.    ,

(22'} Declarațiile fiscaie se depun în termen de 30 de zile de la-data dobândirii sau de ia data apariției oricăreia dintre următoarele situații:    __

a) intervin schimbări privind domiciliul fiscal al contribuabilului;

bj se realizează modificări ce conduc la recalcularea impozitului pe clădiri

datorat:


ci intervin schimbări privind situația juridică a contribuabilului, de natură să conducă la modificarea impozitului pe clădiri.    f-

dj intervin schimbări privind numele și prenumele, în cazul contribuabilului -persoana fizică sau schimbări privind denumirea, în cazul contribuabilului - persoană

juridică.(23)    Contribuabilii persoane fizice care dețin mai multe clădiri utilizate ca locuință suni obligări să depună o declarație specială, atât la compartimentele de specialitate aie autorităților administrației publice locale în a căror rază terirorială își au domiciliul, cât șla cele în a căror rază administrativ teritorială sunt situate clădirile respective.

(24)    Contribuabilii persoane juridice calculează impozitul pe clădiri datorat anual ș depun declarația fiscală până ia data de 31 ianuarie a fiecărui ar. fiscal k compartimentele de specialitate al autorității administrației publice locale în a cărei rază teritorială se află clădirea.

(25)    Contribuabilii persoane, fizice și persoane juridice sunt obligați să depună declarațiile fiscale în condițiile prevăzute la alin. (20') - (24;. chiar dacă aceștia beneficiază de reducere sau de scutire la plata impozitului ne clădiri, ori pentru clădirile respective nu se datorează impozit pe clădiri.

1.1.7. Plata impozitului

(l i Impozitul/taxa pe clădiri se plătește anual. în două rate egale, până ia datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.    _

(2)    Pentru plata cu anticipație a impozitului pe clădiri, datorat pentru întregul an de către contribuabili personae fizice, până la data de 31 martie a anului respectiv, se acordă c bonificație de 7 %.

(3)    Impozitul anual pe clădiri, datorat aceluiași buget iocaî de către contribuabili persoane fizice sau juridice, de până ia 50 lei inclusiv se plătește integrai până ia primul termen de plata. In cazul ir. care contribuabilul deține în proprietate mal multe clădir' amplasate pe raza aceleiași unitari administrativ - teritoriale, suma de 50' iei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

(4)    Calculul impozitului pe clădir' datorat pentru perioade mai mici de ur ar fiscal se face după cum urmează:

a)    impozitul anual determinat se împarte ia 12. respectiv ia numărul de luni dmtr-un an fiscal:

b)    suma rezultată în urma împărțirii prevăzute la lit. ai se înmulțește cu numărul de luni pentru care se datorează impozitul pe clădiri.

(5) Pentru clădirile dobândite în cursul anului, impozitul pe clădiri, datorat de la data de întâi a lunii următoare ceiei în care aceasta a fost dobândită și până ia sfârșitul anului respectiv, se repartizează la termenele de piață rămase, proporțional cu ntimârui de luni pentru care se datorează impozitul pe clădiri.

(61 Prin piața cu anticipație se înteiege stingerea obligației de piața a impozitului pe clădiri datorat aceluiași buget local ir. anul fiscal respectiv, până ia da tu de 3 1 martie inclusiv'.

(7; în situația în care contribuabilul a plătit cu anticipație până ia data de 31 martie inclusiv impozitul pe clădiri pentic care a beneficiat de bonificație, iar în cursul aceluiași an fiscal înstrăinează clâairea, scăderea se face proporțional cu perioaaa cuprinsă între data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat înstrăinarea și sfârșitul anului fiscal, iuându-se în calcul suma efectiv încasată ia bugetul iocal.

(8) Restituirea de sume în cazul unui contribuabil care a plătit cu anticipație impozitul/taxa, în condițiile înstrăinării bunului care facea obiectul impunerii, se face în termen de 30 de ziie de la data depunerii cererii de restituire la compartimentul de specialitate al autorității administrației publice locale.

1.2 IMPOZITUL ȘI TAXA PE TEREN    .

' ’ Orie? oersoană care are în proprietare teren situa: in România datorează pentrt atest: ur. iniDOzn anual, exceptând cazurile în care în prezentele norme se orevede altfel.

(2s impezitui prevăzut ia alin. (1), denumit în continuare impozit pe teren, precum taxa De teren prevăzută la alin. (3) se datorează către bugetul loca! ai sectorului în-care

este ampsasa: terenm.

13) Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriaie, concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosință, se staoiiește taxa pe teren care reprezintă sarcina fiscală a concesionarilor, locatarilor, titularilor dreptului de administrare sau de folosință, după caz. în condiții similare impozitului pe teren.

(4)    Contribuabili, în cazul impozitului pe teren, sunt proprietarii terenurilor,

oriunde ar fi situate acestea în România și indiferent de categoria de folosință a lor, atât pentru cele din intravilan, cât și pentru cele din extravilan. în căzu! terenurilor proprietate publică și privată a statului ori a unităților administrativ-teritoriaie. concesionate. Închiriate, date în administrare sau in folosință persoanelor fizice sau persoaneior juridice, sarcina fiscala revine concesionarilor, locatarilor or: titularilor dreotuiu: de administrare sau de folosință, după caz.    _

(5)    In cazul unei teren care face obiectul unui contract de leasing financiai. pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe teren se datorează de locatar.

("6) în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea i; scadență, impozitul pe teren este datorat de locator.    .

<7) Contribuabilii prevăzuți ia alin. (41 vor anexa ia declarația fiscală, iu fotocopie semnată pentru conformitate cu originalul, actul privind concesionarea. închirierea, careu în administrare sau în folosință a clădirii respective. în situația ir, care ii:: ac; nu sun; înscrise suprafața terenului, categoria de folosință și suprafața construită la so’ a clădirilor, acoio unde sunt amplasate clădiri, la act se anexează, in mod obligatorii., un certificat emis de către persoana juridică care a transmis aceste date. prir. care se confirmă realitatea mențiunilor respective.

(8)    In cazul terenului care este deținut în comun de două sau mai multe persoane,

fiecare proprietar datorează impozit pentru partea din teren aflată în proprietatea sa. ir. cazul în care nu se pot stabili părțile individuale ale proprietarilor in comun, fiecare proprietar în comun datorează o parte egala din impozitul pentru terenui respectiv.    .

(9)    Se consideră proprietari de terenuri și acei contribuabili cărora, iu condițiile Legii fondului funciar nr. 18/1991, republicată în Monitorul Oficial ai României. Partea L nr. 1 din 5 ianuarie 1998, cu modificările si completările ulterioare. denumiți, ir continuare Legea nr. 18/1991. și ale Legii nr. 1/2000 pentru reconstituirea dreptului d. proprietate asupra terenurilor agricole și celor forestiere, solicitări- potrivi: prevederile: Legii fondului funciar nr. 18/1991 si ale Legii nr. 169/Î997. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I, nr. 8 din 12 ianuarie 2000. cu modificările si eomoietâriie ulterioare, li s-a constituit ori reconstituit dreptul de proprietate asupra terenurilor agricole sau forestiere, după caz. de la data punerii în posesie constatata ori." proc-esc-verbale, fișe sau orice alte documente de punere în posesie întocmite ae comisiile locale, potrivit dispozițiilor legale în vigoare, chiar dacă nu este emis titlul de proprietate.

(10)    în cazul în care terenul este închiriat, concesionat sau arendat in baza unui contract de închiriere, de concesiune ori de arendare, după caz, impozitul pe teren se datoreazăude proprietarul sau, cu excepția terenurilor prevăzute la alin. (4).

(Lî) Pentru identificarea terenurilor, precum și a proprietarilor acestora, se au în vedere prevederile alin. (9), (10) si (13) de la pct. 1.1.1. din prezenteie norme.

1.2.2. Scutiri

(1J Impozitul pe teren nu se datorează pentru:

a; terenul aferent unei clădiri, pentru suprafat; ae terer za aezzzl. oe o clădire:    .

bj orice teren al unui cult religios recunoscut ae lege s: .. unei unită:, .ocale a acestuia, cu personalitate juridică:

ci orice terer. ai unu; cimitir, crematoriu:

dj orice teren ai unei instituții de învățământ preuniversitar : un’versitar. autorizată provizoriu sau acreditată:

ej orice teren ai unei unități sanitare de interes națio::;,. urne nt ■- trecu: ir, Datrimoniui autorităților locale;    .

fi orice teren deținut, administrat sau folosit de către c instituție nubiică. cu excepția suprafețelor folosite pentru activități economice:

g) orice teren proprietate a statului, a unităților administrativ-teritoriaie sau a altor instituții publice, aferent unei clădiri al cărui titular este oricare din aceste categorii dc proprietari, exceptând suprafețele acestuia folosite pentru activități economice:

nj orice teren degrada: sau poiuat. incius în perimetrul g; ameliorare, centru perioada cât durează ameliorarea acestuia:    •

ij terenurile care prin natura lor și nu prin destinația data sun: improprii pentru agricultură sau silvicultură, orice terenuri ocupate de iazuri, bălti, lacuri de acumulare sau căi navigabile, cele folosite pentru activitățile de apărare împotriva inundațiilor, gospodărirea apelor, hidrometeorologie, cele care contribuie ia exploatarea resurselor de apa. cele folosite ca zone de protecție definite în lege, precum și terenurile utilizate pentru exploatările din subsol. încadrate astfel printr-o hotărâre a Consiliului Generai ai Municipiului București, in măsura în. care nu afectează folosirea suprafețe: solului;

j'i terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de- navigație, terenurile aferente infrastructurii portuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele si stațiile de nontoare aferente acestora, precum și terenurile aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare, pe oaza avizului privinc categoria de folosință a terenului, emis de oficiul județean de cadastru și publicitate imobiliară:

kî terenurile ocupate de autostrăzi, drumuri europene, drumuri naționale, drumuri nrincinaie administrate de Compania Națională de Autostrăzi și Drumuri Naționale din România - S.A.. zonele de siguranță a acestora, precum și terenurile din jurul pistelor reprezentând zone de siguranță:

li terenurile parcurilor industriale, științifice și tehnologice, potrivit legii:    .

m) terenurile trecute în proprietatea statului sau a unităților administrativ-

teritoriaie îr. iipsa de moștenitori legai; sau testamentari:

ifi terenurile aferente clădirilor prevăzute la pct. 1.1.2 aiin. (1) Iii. fi si g) din

prezentele norme, cu excepția ceior folosite pentru activități economice.

o'1- terenul aferent clădirilor restituite potrivit art. 16 din Legea nr. 10/2001 pe durata pentru care proprietarul este obligat să mențină afectațiunea de interes public; p' terenui aferent clădirilor retrocedate potrivit art. 1 aiin. (6) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr, 94/2000 pe durata pentru care proprietarul este obligat să mențină afectațiunea de interes public;    -•

ri terenui aferent clădirilor restituite potrivit art. 6 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 83/1999 pe aurata pentru care proprietarul este obligat să mențină afectațiunea de interes public;

12; Prin sintagma suprafață de teren care este acoperită de o clădire, prevăzută la țl) lit. a), se înțelege suprafața construită la sol a clădirilor.    "gj

13j în cazul terenurilor pe care sunt amplasate clădiri, pentru stabîSrea impozitului pe teren, din suprafața înregistrată în registrul agricol la categoria de folosință terenuri cu construcții se scade suprafața construita la sol a clădirilor respective.

(4) In căzu; terenurilor pe care sunt amplasate orice alte construcții care nu sunt ce natura ciâdtrlic: oenv. staoihrea imnczitu'iu; pe teren, din suprafața înregistrată în -egistrui agr:co: ia categcne ce rolosintă "terenuri cu construcții" nu se scade suprafața ocupată de construcțiile resnecuve

compo

pentru

clădire


45 ■ Termenul umtătiie. prevăzut ia alin. (Iiii. b). coresounde termenului .lente atr. euprinsu. pcc. ;.1.2 alin. țe; din prezentele norme.

(6ț In cazul terenurilor prevăzute la alin. (1) iit. f) si g) din prezentele norme, caicului impozitului pe teren. în situația în care pe acesta se află amplasată'o in care :-„oc. incinte folosite pentru activități economice din ceie prevăzute ia pct. .lin. (1 Io., ai, o., dl si fț din prezentele norme, se vor efectua urmatoareie

operațiuni:

ai din suprafața terenului se scade suprafața construită la sol a clădirii respeciive:

b)    suprafața prevăzută la iit. aj. determinată în urma scăderii, se înmulțește cu cota procentuală prevăzută la pct. 1.1.2 alin. (4) li:, c) din prezentele norme, rezultând astfei suprafața terenului aferentă cotei-părți de clădire care corespunde incintelor folosite pentru activități economice:

c)    se determină impozitul pe teren pentru suprafața terenului aferentă cotei-pă'ti de clădire care corespunde incintelor folosite pentru activități economice, prin înmulțirea suprafeței determinate ia iit. b) cu nivelul impozitului corespunzător, potrivit prevederilor de la pct. 1.2.2. alin. (li - (5) si alin.(7) din prezentele norme.

(7)    Pentru încadrarea terenurilor degradate sau poluate incluse în perimetrul de ameliorare, prevăzute ia alin. (1) lit. h) din prezentele norme, se au in vedere umtâtoareie reglementări:

ai Ordonanța Guvernului nr. 81/1998 privind unele măsuri pentru ameliorarea prin împădurire a terenurilor degradate, publicată în Monitorul Oficia! a României. Partea I. nr. 213 din 27 august 199S. aprobată cu modificări și comoletâr; nrm Legea nr 107/1999:    ‘    '

b) Regulamentul privind stabilirea grupelor de terenuri care intră ir Derimetreie de ameliorare, precum și componența, funcționarea și atribuțiile comisiilor de specialist, constituite pentru delimitarea perintetrelor de ameliorare, aprobat prut Hotărârea Guvernului nr. 786/1993, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1. nr. 48 cir. 24 februarie 1994.

(8)    Terenurile utilizate pentru exploatările din subsol pot face parte din categoria

celor pentru care nu se datorează impozit pe teren, potrivit prevederilor aim. H - iit. numai dacă acestea sunt încadrate ca atare, prin hotărâre a Consiliului Genera! al Municipiului București.    .

(9)    Pentru încadrarea terenurilor parcurilor industriale, prevăzute la alin. ' I ■ iit. ii. se vor avea în vedere prevederile Ordonanței Guvernului nr. 65/2001 orivind constituirea și funcționarea parcurilor industriale, publicată în Monitorul Oficial a! României. Paner

I. nr. 536 din 1 septembrie 2001, aprobată cu modificări prin Lege-a nr. 490/2002, precum și hotărârile Guvernului României de constituire a parcurilor industriale.

(10)    Pentru terenurile legate de sistemele hidrotehnice, terenurile de navigație, terenurile aferente infrastructuriMportuare, canalelor navigabile, inclusiv ecluzele și stațiile de pompare aferente acestora, precum și terenurile aferente lucrărilor de îmbunătățiri funciare, nu se datorează impozit pe teren, începând cu data de întâi a iunf următoare celei în care contribuabilul depune cerere în acest sens, la care anexează avizul conform privind categoria de folos-ință a terenului, emis de oficiul județean de cadastru si publicitate imobiliară.

1.2.3. Calculul impozitului :

Impozitul pe teren se stabilește luând în calcul numărul ae metr râ

de


teren. rangul municipiului București ir. care este amoiasa:

emr r zon


de folosință a terenului, conform; încadrări; făcute de Consiliului    ........

București.

,'2? ir. căzu; unui teren amplasa; în intravilan. înregistra: ir. rez.ztrui __rc; o categoria de folosință terenuri cu construcții, impozitul ne teren se Stabilește orin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare nrevâzută în Anexa nr. 1 ia prezenta hotărâre.

(3) în cazul unui teren amplasat în intravilan. înregistrat în registrul aarico. ia altă categorie ae folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul pc teren se stăr i iest; prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în hectare, cu suma corespunzătoare prevăzută la alin. (4), iar acest rezultat se înmulțește cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut la alin. (5).

(A) Pentru stabilirea impozitului pe teren potrivit alin. 630 se folosesc sumeit prevăzute în Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre

(5) Suma stabilită conform alin. <4j se înmulțește cu coeficientul de corecție centre municipiul București care este 8.

(o'l Ca excepție de la prevederile alin. (20 în cazul contribuabililor, persoane juridice, pentru terenul amplasat în intravilan, înregistrat în registru! agricol ia altă categorie de folosință decât cea de terenuri cu construcții, impozitul pe teren se calculează conform prevederilor alin. (3)-f5î numai dacă îndeplinesc, cumulat:'., următoarele condiții:

a> au prevăzut îr. statut, ca obiect de activitate, agricultură:

b: are înregistrate în evidențe contabila venituri și cheltuieli din desfășurarea obiectului de activitate prevăzut ia lit. ai.

67. in caz contrar, impozitul pe terenul situat în intravilanul unității administrat:--teritoriale datorat de contribuabilii persoane juridice se calculează conform alin. 12,.

(8j In cazul unui teren amplasat in extravilan, impozitul pe teren se stabilește prin înmulțirea suprafeței terenului, exprimată în ha. cu suma corespunzătoare prevăzută in anexa 1, înmulțită cu coeficientul de corecție corespunzător prevăzut ia pct 5.

(9î înregistrarea în registrul agricol a datelor privind clădirile și terenurile, titularul dreptului de proprietate asupra acestora, precum și schimbarea categoriei de folosință se noi face numai pe bază de documente, anexate la declarația făcută, sub semnătura proprie t. capului de gospodărie sau. în lipsa acestuia, a unui membru maior ai gospodăriei, potrivit normelor metodologice prevăzute la art. 293. sub sancțiunea nulității.

1:0 Atât "m cazul clădirilor, cât și ai terenurilor, dacă se constată diferențe între suprafețele înscrise în actele de proprietate și situația reală rezultată din măsurătorile executate îit condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr, 701996. republicată, pentru determinarea sarcinii fiscale se au în vedere suprafețele care corespund situației reaie. dovedite prin lucrări tehnice de cadastru. Dateie rezultate din lucrările tehnice de cadastru se înscriu în evidențele f scale. în registrul agricol, precum și în canea funciară, iar modificarea sarcinilor fiscale operează începând cu data de întâi a lunii următoare ceiei în care se înregistrează la compartimentul de specialitate lucrarea respectivă ca anexă ia declarația fiscală

ți 1) Impozitul pe teren se stabilește anual în sumă fixă, în lei/ metru pătrat de teren, atât în intravilan cât și extravilan , după cum urmează:

1.    rangul municipiului București este 0 :

2.    pe zone. identificate prin literele: A, B. C si D:

3.    pe categorii de folosință:    ■

4.    prin aplicarea nivelurilor și a coeficienților de corecție prevăzuți în prezentele norme:


municipiului București, atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cei ai persoanelor juridice, sunt necesare următoarele date:

a) rangul municipiului București; bț zona în cadrul municipiului București; cj categoria de folosință;

d)    suprafața terenului:

e)    în cazul terenului încadrat la categoria de folosință “terenuri cu construcții", suprafața construita la sol a clădirilor:

f)    majorarea stabilită în prezentele norme ia impozitul pe teren.

(14'! Pentru calcului impozitului pentru terenurile situate în extravilanul localităților, atât în cazul persoanelor fizice, cât și în cei al persoanelor juridice, sunt necesare următoarele date:

a)    suprafața terenului;

b)    în cazul terenului încadrat ia categoria de folosința “terenuri cu constmctii". suprafața construită la sol a clădirilor;

cî majorarea stabilită în condițiile din prezentele norme pentru impozitul pe teren.

î.2.4. Dobândiri și transferuri de teren, precum și alte modificări aduse terenului

(1)    Pentru un teren dobândit de o persoana in cursul unu: ar., impozitul ?e teren se datorează la data de întâi a lunii turnătoare celei in care terenul a fost dobândit.

(2)    Pentru orice operațiune juridică etectuată de o persoană în cursu: unui au. cart are ca efect transferul dreptului de proprietate asupra unui teren, persoana Încetează .. mai datora impozitul pe teren începând cu prima zi a lunii următoare cele; in care a fos' efectuat transferul dreptului de proprietate asupra terenului.

(3)    In cazurile prevăzute ia alin. (Pi sat: (2ț. impozitul pe teren se recaicuieazâ

pentru a reflecta perioada din an în    ii ii pozitui se aplica acelei persoane.

(4)    Dacă încadrarea terenului ir. funcție de poziție și categorie qc ibiosință se modifică în cursul unui an. sau in cursul anuiui intervine un eveniment care modifică impozitul datorat pe teren, impozitul datora: se modifică începând cu data ce inttd ianuaria a anului următor celui în care a intervenit această modificare.

(5)    Orice persoană care dobândește teren are obligația de a depune c declarație privind achiziția terenului la compartimentul de specialitate ai autorității administrație: publice locale în termen de 30 de zile. inclusiv, care urmează după date achiziției.

(6)    Orice persoană care modifică folosința terenului are obligația de a depune o declarație privind modificarea folosinței acestuia ia compartimentul de specialitate ai autorității administrației publice locale în termen de 30 de zile, inclusiv, care urmează după data modificării folosinței.

(7)    înstrăinarea unui teren, prin oricare dintre modalitățile prevăzute de lege. nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asunra terenului respectiv nu are stinse orice creanțe fiscale locale, cu excepția obligațiilor fiscale aflate în litigiu, cuvenite bugetului-local al unității administrativ-teritoriale unde este amplasat terenul sau al celui unde își are domiciliu! fisca1 contribuabilul în cauză, cu termene de plată scadente până la data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligațiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate al autorităților administrației publice locale. Actele prin


25care se înstrăinează terenu


încălcarea orevsderiio- prezentului alineat sunt nuie ce

('8'; Refer:;:.’ :: cmz.zm. ;ur:::c/ : terenurilor se vor avea in vedere, cu precădere, următoarele reglementari:

a Lege: nr. !--/ privinc - ’cuiapa juridică a terenurilor, publicată iu Monitorul Oficiai al României. Partea nr. 101 din a martie 1998. cu modificările ulterioare,

bl Ordonanța de urgentă a Guvernului nr. 226/2000 privind circulația juridică a terenurilor cu destinație forestieră, publicată in Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 60/ cin 25 noiemorie 2000. aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 66/2002.

c) Legea nr. 247/200: privinc reforma în domeniile proprietății și justiției, precum si uneie măsuri adiacente.

(9'i Impozitul pe teren, precum și obligațiile de plată accesorii acestuia, datorate până ia data de întâi a lunii următoare celei în care se realizează înstrăinarea între vii a terenurilor, reprezintă sarcina fiscaiaă : părți: care înstrăinează, in situația în care prir: certificatul fiscal eliberat de către compartimentul de specialitate se atestă existenta unei asemenea sarcini fiscale, notarul public va refuza autentificarea actului notarial până ia prezentarea documentului, în original, privind stingerea obligațiilor bugetare datorate ir: municipiul București.

(10): Ori de câte ori intervin modificări în registrul agricol, referitoare ia terenurile, ia clădirile, ia mijloacele de transport sau ia orice alte bunuri deținute îr. proprietate sau în folosință, după caz. de natură să conducă ia modificarea oricăror impozite si taxe iocale prevăzute în prezentele norme, funcționari; publici cu atribuții privind completarea, ținerea ia z: ș: centralizarea datelor în registre;, agricole au obligația de a comunica aceste modificări funcționarilor publici din compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale. în termen de 3 ziie iucrâtcare de ia aata modificării.

Cil/ Referitor ia registrele agricole se vor avea în vedere, cu precădere, următoarele reglementări:

a)    Legea nr. 68/1991 privind registrul agricol, publicată în Monitorul Oficiai a: Pvomâniei, Partea I, nr. 240 din 28 noiembrie 1991:

b)    Ordonanța Guvernului nr. 1/1992 privind registrul agricol, publicată ir. Monitorul Oficiai al României, Partea I, nr. 60 din 7 aprilie 1992;

c)    Hotărârea Guvernului nr. 269/2001 privind registru! agricoi pentru perioada 2001-2005. publicată în Monitorui Oficial al României. Partea I. nr. 118 dir. " martie 2001: ’

d)    Normele tehnice privind completarea Registrului agricoi pentru perioada 200! -

2005, aprobate prin Ordinul ministrului agriculturii, alimentației și pădurilor, ministrului finanțelor publice, ministrului administrației publice și ai ministrului dezvoltării ș: prognozei nr. 95.136/282/712/10/806/21/2001, publicat în Monitorul Oficia! a! României. Partea I. nr. 275 din 28 mai 2001.    ;

(12)    In cazul în care terenul este administrat sau folosit de alte persoane decât

titularul dreptului de proprietate și pentru care locatarul, concesionarul ori arendașul datorează chirie, redevență sau arendă în baza'unui contract de închiriere, ioeațiune. concesiune sau arendare, după caz, impozitul pe teren se datorează de către proprietar, în măsura în care:    x.

a)    proprietarul nu este scutit de această obligație; sau

b)    pentru terenul respectiv nu se datorează impozit, potrivit prevederilor din

prezentele norme.    '

(13)    în situațiile în care terenul se află în proprietate comună, impozitul pe teren

a)    în căzui în care fiecare dintre contribuabili are determinau coteie-oărt.. impozitul se aatorează de fiecare dintre contribuabilă oronacționa'- c; -artea de :ere^ corespunzătoare coteior-părti respective;

b)    în căzu) în care contribuabilii nu au stabilire coteie-părt. au ;ere; pe fiecar? contribuabil impozitul se împarte ia numărul ce cooreoneta?; fduium ...estic datorând, în mod egal. partea din impozit rezultată în urma împărțiri;

(14)    Impozitul pe teren se datorează până ia data de ia care se face scâaercm.

(15)    Scăderea de ia impunere. în cursul anuiui. pentru oricum dintre situațiile prevăzute de lege. se face după cum urmează:

a' începând cc data de întâi a lunii următoare celei în car? ?< produs situație respectivă:    '

b’t proporțional cu partea de teren supusă unei astfel de situația

c)    proporțional cu perioada cuprinsă între data menționată ia iit. ai si sfârșitul anuiui fi scai respectiv.

(16)    in situația în care pe parcursul anului fiscal apar schimbări ale categoriei de folosință. în condițiile legii, impozitul ne teren se modifică de ia data ac întâi a iun;: următoare celei în care se prezintă un act, acte prin care se atestă schimbarea respectivă.

(17)    Contribuabilii care achiziționează terenuri sunt obligați să depună declarațiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren la compartimentele de specialitate aie autorităților administrației publice locale în raza cărora se afla terenurile, in termen de 3-0 de zi ic ac la data dobândirii acestora, conform prevederilor din Prezentele norme.

; Io) Obligația de a depune deciarație fiscală revine deopotrivă și contribuabililor care înstrăinează teren.    '

)]91 Declarațiile fiscale se depun în termen de 30 de zile de la data dobândiri; sau d^ la data apariției oricăreia dintre următoarele situații:

au intervin schimbări privind domiciliu! fiscal ai contribuabilului:

za modificări ce conauc ia recalcularea impozitului pe teren datorat;

C; interviu scmmbâri privind situația juridic conoucă ia modificarea impozitului ne teren.

contribuabilului, de natură să


1.2.5. Piața impozitului:

(1 ; impozitui/taxa pe teren se plătește anual. în patru 2 rate egale, până ia datele martie, și 30 septembrie, inclusiv.    .

ț2) Pentru piața cu anticipație a impozitului pe teren, datorat pentru întregul an de către contribuabil; persoane fizice, până ia data de 31 martie, inclusiv, a anuiui respectiv, se acordă o uonificație de î7 %.    ,

(3)Impozitul anual pe teren datorat aceluiași buget local de către contribuabili persoane fizice și juridice. de până ia 50 lei inclusiv se plătește integral până la primul termen de plată. In cazul în care contribuabilul deține în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiași unități administrativ - teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat

(4)    Procedura de calcul pentru determinarea impozitului pe teren, datorat

proporțional cu perioada rămasă până ia sfârșitul anului fiscal, este similară cu cea pentru impozitul pe clădiri.    ;

(5)    Procedura de calcul în cazul bonificației pentru plata cu anticipație ; a impozitului pe teren este similară cu cea pentru impozitul pe clădiri.

(6)    Declarațiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren, în cazul persoanelor

fizice, și. respectiv, declarațiile fiscale pentru stabilirea impozitului pe teren. în cazul persoanelor juridice sunt cele stabilite legislația in vigoare .    ;

IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT

1.3.1.    Reguli generale

,'î • Orice persoană care are in proprietate un mijloc de transport care trebuie înmatriculat îr. Românit datorează un impozit anual pentru mijlocul de transport, cu excepția cazurilor în care în prezentele norme se prevede altfel.

,0.- Impozitul Drevăzut ia alin. (I,, denumit în continuare impozit asupra mȚoaceior de transport se plătește la bugetul local al unității administrativ-teritoriait unde persoana își are domiciliul, sediul sau punctul de lucru, după caz.

(3.) In cazul unui mijloc de transport care face obiectul unui contract de leasing financiar, pe întreaga durată a acestuia, impozitul pe mijlocul de transport se datorează de iocatar. î'4; în cazul în care contractul de leasing încetează altfel decât prin ajungerea ia scadenta, impozitul pe mijlocul de transport este datorat de locator.

(Ti. Prin sintagma mijioc de transport care trebuie înmatriculat, se înțelege orice mnicc ae transport, proprietate a unei persoane fizice sau a unei persoane juridice, si care. potrivit legii, face obiectul înmatriculării.

(6j. în căzui în care proprietarii, persoane fizice sau juridice străine, soiieitâ înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în municipiu, București, aceștia ai obligația să achite integrai impozitul datorat, pentru întreaga perioadă pentru cart scâncită Înmatricularea, la data luării în evidentă de către compartimentele de soeciainate aie autoritâții administrației publice locale.

1.3.2.    Scutiri

(1)    Impozitul pe mijloacele de transport nu se aplică pentru:

a)    autoturismele, motocicletele cu ataș și mototriciciuriie care aparțin persoanelor cu handicap locomotor și care sunt adaptate handicapului acestora:

b)    mijloacele de transport ale instituțiilor publice:

c)    mijloacele de transport ale persoanelor juridice, care suit. utilizate pentru servici. dt transport public de pasageri în regim urban sau suburban, inciusi'. transportul ce pasager, în afara unei localități, dacă tariful de transport este stabilit in condiții ct transner public.

(d) vehiculele istorice definite conform prevederilor iegaie ir. vigoare

(2)    Contribuabilii care se află în situația prevăzută ia alin f 14 jj;. 2! 2l; obiisatir să prezinte compartimentelor de specialitate aie autorităților administrației pubiice iocaie in a căror raza administrativ-teritoriala își au domiciliul, fotocopia documentului oficial care atestă situația respectivă, precum și documentele care atesta că mijlocul de transport este adaptat handicapului acestora.

(3)    Obligația de a depune declarația fiscală revine și persoanelor fizice menționate mai sus cărora li se acordă scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport ca tracțiune mecanică.

(4)    Scutirea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face începând cu data de întâi ăjdunii următoare celei în care contribuabilii interesați prezintă compartimentelor de

specialitate ale autorităților administrației publice locale documentele prin care atesta situațiile, prevăzute de lege. pentru care sunt scutiti. •

(5) Navele fluviale de pasageri, bărcile și luntreie folosite în alte scopuri decât pentru transportul persoanelor fizice sunt supuse impozitului pe mijloacele de transport în


condițiile orezenteic-*' noime. Pentru stabilirea impozitului pe mijloacele de transport, navele fm v.n ce ~usuce-. sum asinvv..- vmoareitr nrevăzute in taoelu! de ia Anexa nr.

(6; Prevedem, am.. m se aplică ce vmmvă persoanelor fizice și persoanelor juridice orooriecare nc’v.tv fuviaie de oma_cs7 cercilor și luntre Io- care nu sunt supuse impozitului ne mijloacele de transport.

(7; intră suc mcmcnx. prevederilor uhm /! iii. operatorii de transport public local de calator: a căror activitate este reglementată prin Ordonanța Guvernului nr. 86/2001 orivinc serviciile reguiate de transport public .oca! de călători, publicată in Monitorul Oficial a. României. ÎMneu 2. nr. 5— din I septembrie 200L aprobată cu modificări și completări prin Leaea nr. 284/2002. denumită in continuare Ordonanța Guvernului nr. 86/2001. ' ~

(8. Contribuabilii persoane juridice care au ca profil de activitate servicii de transport public de pasageri, in regim urban sau suburban, sunt scutiți de la plata impozitului pe mijloacele de transpon numai pentru autobuze, autocare și microbuze, utilizate exclusiv în scopul transportului public loca! de călători în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 86/2001. ~ ‘ '

(9) Contribuabilii care au ca obiect ai activității producția și/sau comerțul cu mijloace de transpon nu datorează impozit pe mijloacele de transpon înregistrate în contabilitate ce stocuri.

1.3.3. Calculul impozitului

(1) Impozitul pe mijioaceie de transpon se calculează în funcție de tipui mijiocuiu oe transport. conform celor prevăzute în prezentele norme.

f2' în cazul oricăruia dintre autovehiculele prevăzute în Anexa nr. I oct, 1.2 .A. impozitul pe mijlocul de transport se calculează în funcție de capacitatea cilindrică a acestuia, prin înmulțirea fiecărei grupe de 200 de cnf sau fracțiune din aceasta ca suma. corespunzătoare.

(3)    în cazul unui ataș. impozitul pe mijlocul de transport este de 50% din impozitul pentru motocicletele. motoretele și scuterele respective.

(4)    în cazul unui autovehicul de transport marfa cu masa totală autorizată de peste 12 tone. impozitul pe mijlocul de transpon este egal cu suma corespunzătoare din Anexa m. 1 pct. I.3.B. la prezenta hotărâre. .

(5)    în cazul unei combinații de autovehicule (un autovehicul articuiat sau tren rutier.■ ce transpon marfa cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone. impozitul pe mijiocu: de transpon este egal cu suma corespunzătoare din Anexa nr. 1 pct. iG.C. ic prezenta hotărâre.

(6)    în cazul unei remorci, al unei semiremorci sau rulote care nu face parte dintr-o combinație de autovehicule prevăzută la alin. (5). impozitul pe mijlocul de transpon este egal cu suma corespunzătoare din Anexa nr. 1 pct. I.3.D. la prezenta hotărâre.

(7)    în cazul mijloacelor de transpon pe apă. impozitul pe mijlocul de transport este egal cu suma corespunzătoare din Anexa nr. 1 pct. I.3.E. la prezenta hotărâre.

(8)    Capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată a unui mijloc de transpon se stabilește prin cartea de identitate-a mijlocului de transport, prin factura ce achiziție sau un alt document similar.

(9)    Prin sintagma document similar, se înțelege adeverința eliberată de o persoană fizică sau de o persoană juridică specializată, care este autorizată să efectueze servicii auto, potrivit legii, prin care se atestă capacitatea cilindrică sau masa totală maximă autorizată.

(10)    Stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea și încasarea impozitului pe mijloacele de transport se efectuează de către compartimentul de specialitate al autorităților


administrației publice iocale în a căror rază de competentă se află domiciliul, sediul sau punctul de lucru ai comflbuabilului.

(1 iî a) Pentru categoriile ae autovehicule de transDort marfă, nrevăzute ;a ret. . .3.B. din Anexa nr. 1 la prezenta hotărâre, taxa anuală se stabilește în sumă fixă în ici/an. in moa diferențiat. în funcție de numărul de axe, de masa totală maximă autorizară si de sisteme de suspensie cu care sunt dotate.

b) Prin masa totală maximă autorizară se înțelege masa totală a venicuiuiui încărcat, declarată admisibilă cu prilejui autorizării de către autoritatea competentă, cj Numărul axeior și masa totală-maximă autorizată, avute în vedere ia caicuiarea taxei, sunt cele înscrise în cartea de identitate a autovehiculului în rândul " si. respectiv, rândul

11. - '

d) Dacă sistemul de suspensie nu este înscris în caseta liberă din cartea de identitate a autovehiculului ca informație suplimentară, deținătorii vor prezenta c adeverință eliberată în acest sens de către Regia Autonomă "Registrul Auto R.omân”.

(12) in cazul autovehiculelor de până ia 12 tone inclusiv, destinate prin construcție atât transportului de persoane, cât și de bunuri, pentru stabilirea impozitului pe mijloacele ae transport, acestea sunt asimilate vehiculelor prevăzute ia pct. 1.3-.A.4. din Anexa nr.: ia prezenta hotărâre, iar în cazul celor de peste 12 tone. acestea sun* asimilate autovehiculelor prevăzute ia pct. 1.3.R din Anexa nr.î la prezenta hotărâre, intră sub incidența acestui alineat automobilele mixte și automobilele

specializate/autospecializate

ți31 In cazul in care suspensiei, impozitul pe autovehiculelor din cate sorit


:e, astfel cum sunt definite de prevederile legale in vigoare, contribuabilii nu deuun documentele care să ateste sistemul

mijloacele de transport se determină corespunzător . "vehicuie cu alt sistem de suspensie”.

(141 Pentru remorci, semiremorci și ruiote impozitul este stabilit in. sumă fixă iu lei/an. în mod diferențiat, în funcție de masa totală maximă autorizată a acestora.

i 15j Nu intra sub incidența prevederilor aiin. (14,. mijloacele de transport care fac parte din combinațiile de autovehicule - autovenicule articulate sau trenuri rutiere - de transport marfă cu masa totală maximă autorizată de peste 12 tone.

țiu; Impozitul pe mijioaceie de transport se staniiește pentru fiecare mijloc de transport cu tracțiune mecanică, precum și pentru fiecare remorcă, semiremorcă și rulotă, care are cartea de identitate a vehiculelor, chiar dacă acestea circulă în combinație.

1.3.4. Dobândiri si transferuri ale mijloacelor de transport

ți i in cazul unui mijloc ce transport dobândit de o persoană în cursul unui an. impozitul pe mijlocul de transport se datorează de persoana de ia data de întâi a lunii următoare ceiei în care mijlocul de transport a fost dobândit.

(2,i In cazul unui mijloc de transpor. care este înstrăinat ae o persoană în cursul unui an sau este radiat din evidența fiscala a compartimentului de specialitate ai autorității de administrație publică locală, impozitul pe mijlocul de transport încetează să se mai datoreze de acea persoană începând cu data de întâi a lunii următoare celei în care mijlocul de transport a fost înstrăinat sau radiat din evidența fiscală.

ț3î In cazurile prevăzute la aiin (I) sau (2) impozitul pe mijloacele de transport se recalculează pentru a reflecta perioada din an în care impozitul se aplică acelei persoane.

(4) La înstrăinarea unui mijloc de transport, proprietarul acestuia, potrivit art. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1992 privind cartea de identitate a vehiculului, va transmite dobânditorului cartea de identitate a vehiculului, precum și certificatul fiscal prin care se atestă că are achitată taxa aferentă, până ladata de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de proprietate, ca anexă la contractul de vânzare-cumpârare.

(5) Orice persoană care dobândește/instrăineazâ un mijicc de transport sau își schimbă domieiiiul/sediul/punctul de lucru are obligația de a depune o declarație fiscală cu privire ia mijlocul de transport, la compartimentul de specialitate ai autorității administrației publice locale pe a cărei rază teritorială îș: are domiciiiuL-sediul/punctui de lucru ir. termen de 30 de zile inclusiv, de la modificarea survenită.

(6j înstrăinarea unui mijloc de transport, prin oricare dintre modalitățile prevăzute ce iese. nu poate fi efectuată până când titularul dreptului de proprietate asupra miiioculu: de transport respectiv nu are stinse orice creanțe fiscale locaie, cu excepția obligațiilor fiscaie aflate în litigiu, cuvenite bugetului loca! al unității administrativ-teritoriaie unde este înregistrat mijlocul de transport, cu termene de plată scadente Dână ia data de întâi a lunii următoare celei în care are loc înstrăinarea. Atestarea achitării obligațiilor bugetare se face prin certificatul fiscal emis de compartimentul de specialitate ai autorităților administrației publice locale. Actele prin care se înstrăinează mijloace de transport cu încălcarea prevederilor prezentului alineat sunt nule de drept.

(7) Pentru aplicarea unitară a prevederilor referitoare ia dobândire. înstrăinare și radiere/scoatere din evidente, se fac următoarele precizări:

a) impozitul pe mijloacele de transport se datorează începând cu data ae întâi a lunii următoare celei în care acestea au fost dobândite; în situațiile în care contribuabilii -persoane fizice sau persoane juridice - dobândesc în străinătate dreptul de proprietate asupra mijloacelor de transport, data dobândirii se consideră data emiteri: de către autoritatea vamală română a primului document în care se face referire ia mijiocu' ce transDort în cauză:

b) impozitul pe mijloacele de transport se dă la scădere începând cu data os întâi a lunii următoare ceiei în care a avut loc înstrăinarea sau radierea;

ci înstrăinarea privește pierderea proprietății pe oricare dintre următoarele că::

1.    transferul dreptului de proprietate asupra mijlocuiu: de transport prir, orica-e dintre modalitățile prevăzute de iege:

2.    furtul mijlocului de transport respectiv, fur. înregistrat ia autorități'ic competente în condițiile legii și pentru care acestea eliberează o adeverință ir, acest sens. până la data restituirii mijlocului de transport furat către proprietarul de drena. in. situația în care vehiculul este recuperat, ori definitiv. în situația în care nunul furat nu poate fi recuperat;

d) radierea, constă ir. scoaterea din evidentele fiscaie aie compartimentelor cie specialitate ale autorităților administrației publice locaie a mijloacelor de transport. '

(8) Se stabilesc următoarele două acțiuni corelative dreptului Cz proprietate. ir. raport cu care se datorează or: se dă ia scădere impozitul re mijloacele cie trarsnort. respectiv:    '

a) dobândirea mijlocului ae transport, generează datorarea imnozituiui pe mijloacele de transport. începând cu data de întâi a lunii următoare ceiei în care acestea au fost dobândite;

b) înstrăinarea mijlocului de transport, generează scăderea imnozituiui pc mijloacele de transport, începând cu data ae întâi a lunii următoare ceiei în care acestea au fost înstrăinate.

(9) Prezentele norme, în cazul mijioaceior de transport cu tracțiune mecanică, se completează cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 610/îQ92 privind canea de identitate a vehiculului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea î. nr. 262 din 21 octombrie 1992, denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. 610/1992, in aplicarea căreia s-au emis Instrucțiunile Ministerului de Interne. Ministerului Finanțelor și Ministerului Transporturilor nr. 290/2.802/1.189/1993, publicate în Monitorul Oficial

al României, Partea I. nr. 110 din 28 mai 1993, denumite în continuare Instrucțiuni.

(10) a) Potrivit art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 610/1992, cartea de identitate a vehiculului este documentul care atestă, pentru persoana care o deține, dreptul de


proprietate numai dacă datele din aceasta coincic cu datele din oricare dintre documentele mevăzute la Ii:, cî.

bl Pentru înregistrarea mijioaceior de transport :r .• laențeie compartimentele- ce specialitate are autorităților administrației puciice. se tmnzeazc. declarațiile nscaie . cană cum contribuabilul este persoană fizică sau persoană juridică.

c) ba declarația tiscala se anexează o îotocopie ae pe cartea oe identitate, precum și fotocopia certiticata 'pentru comormitate cu originarul" de pe contractul ae vânzare-cumpărare. sub semnătură privată, contractul de schimb, factura. '    ■ - • -

L

•.rripc;?


donație, certificatul de moștenitor etc.j. hotărârea judecătorească r

ae;;r


irevocabilă sau orice alt document similar.

îi 1) al Pentru mijloacele ae transport scăderea impozitului se poate face atât în cazurile înstrăinării acestora, potrivit prevederilor alin. (7,- iit. c) cât și în cazurile ir. care mijloacele de transport respective sunt scoase din funcțiune.

b) Mijlocul de transport scos din funcțiune corespunde mijlocului de transport cu grad avansat de uzură fizică, deteriorat sau care are piese lipsă, fiind impropriu începlinirii funcțiilor pentru care a fost creat.

Pentru mijlocul ae transport pentru care contribuabilul nu mai poate face dovada existenței fizice, scăderea de la plata impozitului pe mijloacele de transport se face prin prezentarea unui document din care să reiasă că mijlocul de transport a fost dezmembrat, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 82/2000 privind autorizarea agenților economici care desfășoară activități de reparații, de reglare, de modificări constructive, de reconstrucție a vehiculelor rutiere, precum, si de dezmembrare a vehiculelor uzate.

aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 222/2003, cu modificările ulterioare, în lipsa documentului prevăzut mai sus. contribuabilul care nu mai poate face

dovada existenței fizice a mijlocului de transport cu care figurează înregistrat in evidentele compartimentului de specialitate al autorităților administrație; publice iocaie va prezenta c declarație pe propria răspundere din care să rezulte elementele de identificare a contribuabilului și a mijlocului de transport respectiv, documentul priit care a dopândit acel mijloc de transport, împrejurările care au condus la pierderea acestuia.

ci impozitul pe mijloacele de transport nu se dă la scădere pentru perioada în care acestea se află în reparații curente, reparații capitale sau nu sunt utilizate din oricare alt motiv, inclusiv din lipsa unor piese de schimb din rețeaua comercială sau de ia unitățile ae reparații de profil.

di Structurile teritoriale de specialitate ale Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei nu pot să radieze din evidențele proprii mijloacele de transport cu tracțiune mecanică, potrivit ari. 47 din Regulamentul de aplicare a Ordonanței de urgentă a Guvernului nr. 195/2002 privind circulația pe drumurile publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 85/2003, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea î. nr. 58 dm 3; ianuarie 2003, cu modificările ulterioare, dacă proprietarul nu prezintă certificatul fiscal prin care se atestă că are achitat impozitul pe mijloacele de transport aferent până la data de întâi a lunii următoare celei în care îndeplinește condițiile de scădere din evidențele fiscale:

-    în căzui înstrăinării mijlocului de transport; sau    .

-    în cazul în care mijlocul de transport respectiv este scos din“funcțiune; și

-    numai dacă proprietarul care solicită radierea prezintă certificatul fiscal prin care atestă că are achitată taxa aferentă până la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de proprietate al mijlocului de transport respectiv.

e) Structurile teritoriale de specialitate ale Direcției Generale de Evidență Informatizată a Persoanei au obligația ca la înmatricularea autovehiculelor dobândite prin acte juridice între vii să solicite certificatul fiscal prin care se atestă că persoana care a înstrăinat mijlocul de transport respectiv are achitat impozitul aferent până la data de întâi a lunii următoare celei în care s-a realizat transferul dreptului de proprietate.


.12) a) Deținerea unor piese sau a unor caroserii de autovehicule nu înseamnă că acel ccntribuab:' are un autovehicul impozabil.

bj tr; caz de transformare a autoturismului prin schimbarea caroseriei, nu se staoiiește un nou impozit, deoarece capacitatea cilindrică a motorului nu se modifică.

■13 Contribuabili: care datorează impozitul pe mijloacele de transport sunt Gator: sil îndeplinească obligațiile prevăzute în prezentele norme, atât în ceea ce privește deciararea dobândirii sau înstrăinării, cupă caz, a mijlocului de transport, cât și în ceea ce privește schimbările intervenite ulterior declarării, referitoare ia adresa domiciliuiui/sediuiui/punctului de iucru, sau alte situații care determină modificarea cuantumului impozitului, sub sancțiunile prevăzute de dispozițiile legale în v'goare.

(14ț a In cazul schimbării domiciliului, a sediului-sau a punctului de lucru, pe teritoriu! României, contribuabilii proprietari de mijloace de transport supuse impozitului au obligația să declare, în termen de 30 de zile, ia compartimentul de specialitate ai autorităților administrației publice locale unde sunt înregistrate aceste mijloace de transport, data schimbării și noua adresă.

b) in baza declarației fiscale prevăzute ia iit. a), compartimentul de specialitate al autorităților administrație; pubiice locaie transmite dosarul în vederea impunerii, ir. termen de 15 zile, compartimentului de specialitate ai autorităților administrației pubiice locale de la noul domiciliu, sediu sau punct de iucru, după caz. specificând că. in baza confirmării primirii, va da ia scădere impozitu! cu începere de ia data de întâi a lunii în care s-a schimbat domiciliu!, sediul sau punctul de lucru, după caz. urmând ca impunerea să se stabilească cu începere de ia aceeași data la noua adresă.

ci Compartimentul de specialitate ai autorităților administrație; publice îocak de ia noui domiciliu, sediu sau punct de iucru, după caz. verifică pe tere . înainte ac confirmarea primirii dosarului, exactitatea datelor privind noua adresă, confirmând preluarea debitului în termenui prevăzut de iege.

; 15) a) In căzui înstrăinării mijloacelor de transport, impozitul stabilit ir. sa; cir... (ostului proprietar se dă ia scădere pe baza actului de înstrăinare, cu începere de ia data ae întâi a lunii următoare celei în care s-a făcut înstrăinarea sau. după caz. radierea..

b) Compartimentul de specialitate al autoritaățiior administrației pubiice locale va proceda la scăderea impozitului și va comunica. în termen de it zile, ia compartimentul de specialitate al autorităților administrației publice iocaie îr a căror rază administrativ-teritorială noul proprietar. în calitatea sa de dobânohor. iși are domiciiiui. sediul sau punctul de lucru, după caz, numele sau denumirea acestuia, aaresa iii. s. dau de ia care s-a acordat scăderea din sarcina vechiului proprietar.

c)    Compartimentul de specialitate ai autorităților administrației pubiice ic caic îr.

a căror rază administrativ-teritorială dobânditorui își are domiciliul, sediu! sac punctai o; lucru, după caz. este obligat să confirme primirea datelor respective in termen, de 3o ae zile și să ia măsuri pentru impunerea acestuia.    ■

d)    In ceea ce privește înscrierea sau radierea din evidențele: autorităților administrației publice locale a mijloacelor de transport, dispozițiile prezentelor norme se completează cu cele ale instrucțiunilor menționate ia alin. (91.

(16) a) Injcazul contribuabililor proprietari de mijloace de transport supuse impozitului, plecați dimlocalitatea unde au declarat că au domiciiiui, sediul sau punctul de iucru. după caz, fără să încunoștințeze despre modificările intervenite, impozitele aferente se debitează în evidențele fiscale, urmând ca ulterior să se facă cercetări pentru a fi urmăriți la plată, potrivit reglementărilor legale.

b)bîn cazul în care prin cercetările întreprinse se identifică noua adresă, compartimentele de specialitate ale autorităților administrației pubiice locale în evidența cărora se afla mijloacele de transport respective vor transmite ; debitele ia compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locaie din raza administrativ-teritorială unde contribuabilii și-au stabilit noua adresă. în condițiile iezii.1.3.5. Piața impozitului

( i i Impozitui pe mijlocul ae transport se plătește anus. v aouă rate eeaie. pani ia dateie de 31 manie si 30 septembrie, inclusiv.

(2i Pentru piața cu anticipație a impozitului pe mijlocul de transport datorat pentru întregul an ae către contribuabili persoane fizice, până ia data de 3î martie a anuiui respectiv, inclusiv, se acordă o bonificație ae 7%. cu excepția -eior prevăzute la an. 303 aiir.. 4 -5 din Codul Fiscal.

(31 Deținătorii, persoane fizice sau juridice străine, care solicită înmatricularea temporară a mijloacelor de transport în România. în condițiile legii, au obligația sa achite intesral. ia data solicitării, impozitul datorat pentru perioada cuprinsă între data de întâi a luni; următoare celei în care se înmatriculează și până ia sfârșitul anuiui fiscai respectiv.

în situația în care înmatricularea privește o perioadă care depășește data de 31 decembrie a anuiui fiscal în care s-a solicitat înmatricularea, deținătorii prevăzuți ia aiin. (3' au obligația să achite integral impozitul pe mijlocul de transport până ia data de 31 ianuarie a fiecărui an. astfel:

a)    în cazul în care înmatricularea privește un an fiscal, impozitui anuai;

b)    în cazul în care înmatricularea privește o perioadă care se sfârșește înainte ae aata de i decembrie a aceluiași an, impozitul aferent perioadei cuprinse intre data de i ianuarie și aata de întâi a lunii următoare celei în care expiră înmatricularea.

(5 imnozitul anuai pe mijlocul de transport, datorat aceluiași buget local de către contribuabili persoane fizice si juridice, de până la 50 lei. inclusiv, se plătește integrai până ia primul termen de piață, in căzui în care contribuabilul deține în proprietate mai multe mijloace de transport pentru care impozitui este datorat bugetului iocai ai aceieiaș: unirăți administrativ-teritoriaie. suma de 50 iei se referă ia impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora

1.4. Taxa pentru eliberarea certificatelor. AVIZELOR Șt A AUTORIZAȚIILOR

Reguli generale

Orice persoană care trebuie să obțină un certificat, aviz sau altă autorizație prevăzută in prezentul capitol trebuie să plătească taxa menționată în Anexa nr. i ia prezenta hotărâre, ia compartimentul de specialitate a! autorității administrației publice iocaie înainte ce a i se elibera certificatul, avizul sau autorizația necesară.

Taxele pentru eliberarea certificatelor, avizelor și a autorizațiilor se achită anticipat eliberării acestora.

1.4.1. Taxa pentru eliberarea certificatelor de urbanism, a autorizațiilor de construire și a altor avize asemănătoare

(L Pentru eliberarea certificatelor de urbanism, în condițiile legiTLtaxele se plătesc anticipat, în funcție de suprafața terenului pentru care se solicită certificatul (Anexa nr. I pct. 1.4.).    x-

(2) In cazul în care prin cerere se indică numai adresa, potrivit nomenclaturii stradale, suprafața-de teren la care se raportează calculul taxei esteTsuprafața întregii parcele, iar în cazul în care printr-un plan topografic sau de situație solicitantul individualizează o anumita suprafață din parcelă, taxa se aplică doar la aceasta.

(3)    Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru orice altă construcție decât cele prevăzute in alt subpunct al pct. 1.4 este egală cv 1 % din valoarea autorizată a iucrărilor de construcție, inciusiv instalațiile aferente.

(4)    Pentru clădirile utilizare ca locuință, atât în căzu. persoanelor fizice, cât si ir. cei ai persoanelor juridice, precum și pentru anexele ia iocuință taxele pentru eliberarea autorizației de construire se reduc cu 50%.

(5)    Calculul acestei taxe se face de către structurile de speciaiitate.

(6)    Prin expresia anexe ia iocuință se înțelege: grajdurile, pătuieie. magaziile, hambarele pentru cereale, șureie, rânariile, remizele, soproanele, garajele, precum și altele asemenea.

1.4.2.    Taxa pentru eliberarea autorizației de foraje sau excavări

PIj Se eliberează de către primarii în a căror raza de competență teritorială se realizează oricare dintre operațiunile: studii geotennice, ridicări topografice, exploatări ae carieră, balastiere, sonde de gaze ș: petro:, precum și oricare alte exploatări, ia cererea scrisă a'beneficiarului acesteia, poirix’iî modelului prevăzut ia aceiași punct.

(2) Autorizația se eliberează pentru fiecare an fiscal sau fracțiune de an fiscal, iar taxa se calculează în mod corespunzător. Această autorizație nu este de natura autorizației de construire și nici nu o înlocuiește pe aceasta, iar piața taxei nu îi scutește pe tituiarui autorizației de orice alte obligații fiscale iegaie. în măsură în care acestea îi sunt aplicabile.

131 Cererea pentru eliberarea autorizației ae foraje și excavări are eiementeie constitutive ale declarație; fiscale și se depune ia structura de specialitate în a cărei rază de competență teritorială, se realizează lucrările cu cei puțin 30 ce zile înainte de data începerii operatiuniior.

<41 Taxa se caicuiează pentru fiecare metru patra; sau fracțiune de metru pătrat afectat de oricare dintre operațiunile prevăzute ia aiirt. (1 : > Anexe 1 pct. i.- ..

1.4.3.    Taxa pentru eliberarea autorizației de construire pentru chioșcuri, roneîe. cabine, spații de expunere, situate pe căile și în spațiile publice și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișa], a firmelor si a reclamelor

ți Pentru efioerares. autorizației de construire pentru chioșcuri, tonete, cabine, spatii de expunere, situate pe căile și ir spatiile publice și pentru amplasarea corpurilor și a panourilor de afișai, a firmelor și a reclamelor se datorează o taxă calculată pt fiecare m2 sau fracțiune ae m2 de suprafață ocupată de construcție conform (Anexa nr. ' pct.

1.4.1.

1.4.4. Taxa pentru eliberarea autorizațiilor privind lucrările de racorduri si branșament ia rețelele publice de apă. canalizare, gaze, termice, energie electrică, telefonie si televiziune prin cablu

(1) Se datorează de către furnizorii serviciilor respective pentru fiecare instalație/beneîiciar. Aceasta autorizație nu este de natura autorizației de construire și


nici ni miocuiește construire.

în


iat;s m


sie necesară emiterea autorizație: de


'2'i Autorizația se emite conform prevederilor iegale.

; rumizon; ser. icnior nu pot efectua lucrările de racorduri sau branșamente oeca.    ontmerea autorizație:. în condițiile prezentelor norme metodologice, sub

sancțiunile prevăzute de lege.

Autorizația privind lucrările de racorduri și branșament ia rețelele publice de apă. canalizare, gaze. termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu se eiioerează ia cererea scrisă a furnizorilor de servicii.

Cererea pentru eliberarea autorizației privind lucrările de racorduri și branșament ia rețelele publice de apă. canalizare, gaze. termice, energie electrică, telefonie și televiziune prin cablu are elementele constitutive ale declarație: fiscale și se depune ia structura de specialitate în a cărei rază de competență teritorială se realizează oricare dintre racorduri sau branșamente, cu cel puțin 30 de ziie înainte de data începerii iucrâriior.

(6: Valoarea taxei este prevăzută; în Anexa Ipct. 1.4.

1.4.5.    Taxa pentru avizarea certificatului de urbanism de către Comisia de urbanism și amenajarea teritoriului, de către primari sau de structurile de specialitate

(} i Cuantumul taxei este prevăzut în Anexa nr. 1 pct.1.4 a prezentei hotărâri

1.4.6.    Taxa pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală si

adresă

i'î i Se datorează pentru fiecare certificat eliberat de către primari ir. condiții:.. Ordonanței Guvernului nr. 33-'2002 privind reglementarea eliberări? certificatelor s adeverințelor de către autoritățile publice centrale și iocaie. publicată in Monitori' Oficial al României, Partea I, nr. 88 din 2 februarie 2002, aprobată cu modificat; pri: Legea nr. 223/2002, prin care se confirmă realitatea existenței domiciiiuiui/resedintc persoanei fizice sau a sediului persoane: juridice ia adresa respectivă, potrivo nomenclaturii stradale aprobate la nivelul municipiului București.

(2; Taxa pt eliberarea certificatului de nomenclatură stradală și acresc est; prevăzută în Anexa 1 pct.î.4.

(3) Pentru eliberarea certificatului de nomenclatură stradală nu se datorează tax; extrajudiciară de timbru.

1.4.7.    Taxa pentru eliberarea autorizațiilor, pentru a desfășura c activitau economică și a altor autorizații similare

(1)    Taxa pentru eliberarea unei autorizații pentru desfășurarea une. activităț economice este~prevăzutâ în Anexa nr. 1 pct.1.4.

(2)    Autorizațiile prevăzute la alin.fl) se vizează anual până la data de 3decembrie a anului în curs pentru anul următor. Taxa de viză reprezintă 50% din cuantumul taxei prevăzută la alin. (1).

(3) Taxele prevăzute la alin. (1) vizează numai persoanele fizice și asociații!: familiale prevăzute de: Legea nr. 300/2004 privind autorizarea persoanelor fizice și ; asociațiilor familiale care desfășoară activități economice în mod independent.


ae


(4) Autorizațiile prevăzute ia alin. (1) corespund autorizări: pentru desfășurarea


:âire ne-soanex


un o- act!v;:ațj economice in moc inoeoencent


;uiii - si


celor pentru înființarea și funcționarea asociațiiio’ familiale.

.. ('of Taxele pentru eliberarea autorizațiilor pentru desfășurarea urx


ctivitst;


economice sunt anuaie. se a:


ime


- 1DS


eliberării acestora, maitereni


oerioaaa rămasă Dană ia sfârșitul anului fiscal respect:-». Mențiunea privind plata acestor taxe se face pe verso-u! autorizațiilor.

;'6) Taxa centru eliberarea autorizației pentru desfășurarea unei activități economice nu se restituie chiar dacă autorizația de funcționare a fost suspendată sau anulară, după caz.

<71 în cazul pierderii ori degradării autorizației de funcționare, eiicerarea alteia se face numai după achitarea taxei.

f8f in cazul pierderii autorizației pentru desfășurarea unei actîvităti economice, titularul său are obligația să publice pierderea în Monitorul Oficial al României. Partea a IlI-a. Dovada publicării se depune la cererea pentru eliberarea noii autorizații de funcționare.    ‘


(9’- Pentru efectuarea de modificări în autorizația centru desfășurarea unei activități economice, potrivit prevederilor Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 507/2002 privind organizarea și desfășurarea unor activități economice de către persoane fizice, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 58/2002, publicată în Monitorul Oficial’al României. Partea L nr. 108 din 20 februarie 2003, cu modificările și completările


ulterioare, ia cererea titularului sau. după eliberarea acesteia, nu se încasează taxă pentru eliberarea autorizației pentru desfășurarea unei activități economice.    •


1.4.8. Taxele pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare ;

1 Taxa centra eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare este prevăzută în Anexa m. i pct.1.4.    '.

(2 • Taxeie pentru eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare sunt anuale.

,3 - Taxele prevăzute ia alin. (1) pentru autorizațiile sanitare de funcționare existente la titular ia Gata ce 31 decembrie se achită până cel târziu la data de 31 ianuarie a anului fiscal următor.    1

(4 > Taxeie pentru eliberarea autorizației sanitare de funcționare:    -

a se referă la autorizațiile sanitare de funcționare eliberate de direcțiile de sănătate publică teritoriale în temeiul Legii nr. 100/1998 privind asistența de sănătate nubiică. publicată în Monitorul Oficial al României. Partea 1. nr. 204 din 1 iunie 1998,:cu modificările și completările ulterioare;    ■

bț se achită integral până la data eliberării autorizației, indiferent de perioada rămasă cană ia sfârșitul anului fiscal respectiv;    -

c i nu se restituie chiar dacă autorizația a fost retrasă temporar sau definitiv. '

(5! La eliberarea autorizațiilor sanitare de funcționare, direcțiile de sănătate publică teritoriale vor solicita beneficiarilor autorizațiilor respective dovada efectuării plății taxelor. în contul unității administrativ-teritoriale unde se află situate obiectivele și/sau unde se desfășoară activitățile pentru care se solicită autorizarea.

1.4.9. Taxa pentru eliberarea de copii de pe planurile cadastrale sau de pe altele asemenea    .

(1)    Taxa pentru eliberarea de copii de pe planurile cadastrale sau de pe altele

asemenea este prevăzută în Anexa nr. 1 pct.1.4. '    -

(2)    Taxa prevăzută la alin. (1) se stabilește, în lei/mp sau fracțiune de mp.

1.4.10. Taxa pentru eliberarea certificatelor de producător

('!; Taxa pentru eliberarea certificatelor ae producător este prevăzută în Anexă nr. 1 pct.1.4. și se încasează de la persoanele fizice producător; care intră sub incidența Hotărârii Guvernului nr. 661/2001 privind procedura de eliberare a certificatului de producător, publicată în Monitorul Oficial al României. Partea I. nr. 43c ciir. 2 aucust 2001, denumită în continuare Hotărârea Guvernului nr. 661/200i;

2) Taxa prevăzută la pct 1 se achită anticipat eliberării certificatului de producător s: nu se restituie chiar dacă certificatul de producător a fost anulat.

13) Certificatul de producător se eliberează la cerere, al cărui modei este stabilit potrivit anexei nr. 2 ia Hotărârea Guvernului nr. 661/2001.

(4) Autoritățile deliberative nu pot institui alte taxe pentru eliberarea certificatelor ae producător în afara acestora.

1.4.11 Taxă pentru eliberarea'vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație publică

(1) Comercianții a căror activitate se desfășoară potrivit Clasificări; activităților 'cin economia națională - CAEK, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 656/1997. cu modificările ulterioare, in clasa 5530 - restaurante și 5540 - baruri, datorează bugetului local ai sectorului în a cărei rază administrativ teritoriali se afiă amplasata unitatea sau standul de comercializare, c taxă de până ia 3000 iei, pentru eiiberarea.vizarea anuală a autorizației privind desfășurarea activității de alimentație pubiică. stabilită de către Consiliu! Generai ai Municipiului București .

Î2) Autorizația privind desfășurarea activități; de alimentație Dtiblicâ. ir. căzu. ir care comerciantul îndeplinește condițiile prevăzute cir rege. se emite ue către nrimarul iu a cărei rază. ae competență se afiă amplasată unitatea sau standul ae comercializare..

1.4.12. Scutiri

i Taxa pentru eliberarea certificatelor, avizelor și autorizațiilor nu se datorează

pentru:

ai certificat de urbanism saa; autorizație de construire pentru iacaș de cui; sau construcție anexă;

b; certificat ae urbanism sau autorizație de construire neutru dezvoltarea, modernizarea sau reabilitarea infrastructurilor dir, transporturi care anartrn domeniului public ai siatuiui:

c i certificat de urbanism sau autorizație de construire, pentru lucrările de interes public județean sau local:

d)    certificat de urbanism sau autorizație de construire dacă feneficiarui construcției este o instituție pubiică:

e)    autorizație de construire pentru autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare, conform legii.

62) Taxele pentru eliberarea atât a certificatului de urbanism, cât și a autorizației de construire, nu se datorează în următoarele cazuri:

a)    pentru oricare categorie de lucrări referitoare ia locașuri de cult, inclusiv pentru construcțiile-anexe ale acestora, cu condiția ca acel cult reiigios să fie recunoscut oficiai în România:

b)    pentru lucrările de dezvoltare, modernizare sau reabilitare a infrastructurilor din transporturi care aparțin domeniului public al statului, indiferent de solicitant:


/'


di pentru lucrările privind construcțiile ai căror beneficiari sunt instituțiile ouiaiice. ir aferent de solicitantul autorizației;

e pentru lucrările privind autostrăzile și căile ferate atribuite prin concesionare în coiitormitate cu Ordonanța uuvemului nr. 30/1995 privind resimul de concesionare a construirii ș: exploatării unor tronsoane de căi de comunicații terestre - autostrăzi și căi ferate, anrooata cu modificări prin Legea nr. 136/1996. cu modificările ulterioare.

(3 lin sensul prezentelor norme metodologice, prin lucrări de interes public se înțelege orice lucrări de construcții și reparații finanțate de la bugetul local, bugetul de stat. bugetul asigurărilor sociaie de stat. credite externe sau sume alocate pe baza de nartenenat. efectuate pentru a deservi colectivitățile locale.

i.4.13. Alte mențiuni

(l i Taxa pentru eliberarea autorizației necesare pentru lucrările de organizare de șantier în vederea realizării unei construcții, care nu sunt incluse în altă autorizație de construire, este egală cu 3% din valoarea autorizată a lucrărilor de organizare de șantier.

(2)    Taxa pentru eliberarea autorizației de amenajare de tabere de corturi, căsuțe

sau rulote ori campinguri este egală cu 2% din valoarea autorizată a lucrărilor de construcție.    '

(3)    Taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, parțială sau totală, a clădirilor se calculează prin aplicarea unei cote de 0.1%. în cazul persoanelor fizice, asupra valorii impozabile a clădirii, iar în cazul persoanelor juridice, asupra valorii ac inventar a clădirii.

(41 Atât în cazul persoanelor fizice, cât și al persoanelor iufidice. taxa pentru eliberarea autorizației de desființare, parțială sau totală, a oricăror construcții si amenajări care. nu sunt de natura ciâdiriior se calculează prin aplicarea unei cote ac 0.;% asunra valorii reale a construcțiilor sau amenajării supuse desființării, aeciarată ac beneficiarul autorizației.

(5)    In cazul desființării parțiale, cuantumul taxei se calculează proporțional cu suprafața construită desfășurată a clădirii supuse desființării, iar pentru csieiaitc construcții și amenajări care nu sunt de natura clădirilor, taxa se calculează proporțional cu valoarea reală a construcțiilor sau amenajărilor supuse desființării.

(6)    Prin grija-structurilor de specialitate, în termen de cei mui; 15 zile ae ia data terminării lucrărilor de desființare, se întocmește procesul-verbai de recepție îr. care se menționează, pe lângă elementele de identificare a contribuabilului si l autorizație: de desființare, data de la care intervin modificări asupra impozitului pe clădiri si-sau asupri, impozitului pe terenul aferent construcțiilor/amenajărilor supuse desființării, precum și elementele care determină modificările respective, cum ar fi: suprafața construită ia soi a clădirilor, suprafața construită desfășurată a clădirilor, suprafața terenului, vaioarea impozabilă a clădirilor și altele care se apreciază ca fiind necesare pentru fundamentarea modificărilor. .

(7)    Prin termenul desființare se înțelege demolarea, dezafectarea ori dezmembrarea parțială sau totală a construcției și a instalațiilor aferente, precum și a oricăror altor amenajări.

(8)    Prin termenul dezafectare se înțelege schimbarea destinației unui imobil.

(9)    Pentru jarelungirea valabilității certificatului de urbanism sau autorizației de construire se stabilește o taxa reprezentând 30% din taxa pentru eliberarea certificatului sau a autorizației de-construire inițială.


specializată să înștiințeze beneficiarul acestora despre necesitam.. prelunsirii valabilități în căzui în care lucrările ce construire nu se finalizează până ia v-mer..

(11)    în căzui în care lucrările de construire nu au tos* t iscutate imesral până data expirării termenului de valabilitate a autorizației dt construire si na s-a solicita prelungirea valabilității acesteia, la data regularizării taxe se stabilește separat si ta., prevăzută la alin. (Ti din prezentele norme.

(12)    Taxa datorată pentru eliberarea, autorizației de construire, atât iu căzu persoanelor fizice, cât și ai persoanelor juridice, se Stabilește pe baza vai arii de proiec declarate de solicitant, care corespunde înregistrărilor du.

;noerar;


autorizației respective, și se plătește anticipat eliberării acesteia,

(13)    în situația în care se apreciază că valoarea reală declarată a lucrărilor este subevaluată în raport cu alte lucrări similare, compartimentul de specialitate al autorităților administrației pubiice iocaie. din raza de competența unce se realizează lucrările de construire, ia sesizarea structurii de specialitate, are obligația să efectueze cel puțin inspecția fiscală parțială. în condițiile Codului ae proceaură fiscală, pentru verificarea concordantei dintre valoarea reală a lucrărilor declarate pentru regularizai ea taxei și înregistrările efectuate în evidența contabilă.

(14)    Termenul de piață a diferenței rezultate în urma regularizării taxei pentru eliberarea autorizației de construire este de 15 zile de la data întocmirii procesuiui-verbal de recepție, dar nu mai târziu de 15 ziie de la data expirării valabilității autorizației de construire.

tare ir. urma regularizării taxei de autorizare beneficiarului : se cuvine restituirea unei sume. iar acesta înregistrează


ti

iii


aurcrizaxie; ae construire

obligații bugetare restante, regularizarea se face potrivit prevederilor legale ir vigoare. (16) Noțiunea situația finală, corespunde procesuiui-verbal de recepție.

T7; in căzui persoanelor fizice beneficiare alt autorizației de construire pentru

ciâdiri, dacă valoarea reală declarată a lucrărilor de construcție este mai mică decât valoarea impozabilă, pentru determinarea taxei se are în vedere această din urma vaioare.

PENTRU FOLOSIREA MIJLOACELOR DE RECLAMA Și

PUBLICITATE


1.5.1. Taxa pentru afisaj în scop de reclamă si publicitate

<1Orice persoană care utilizează un panou, afișai sau structură de afișaj pentru reclamă și publicitate intr-un loc public datorează piața taxei anuale prevăzute în Anexa ir. 1 ia prezenta hotărâre către bugetul local. în raza caruia sunt amplasate panourile, anșajeie sau structurile de afișai respective.

;'2i Valoarea taxe; pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate se calculează anual, prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru patra: a suprafeței afișajuiu: pentru reclamă sau publicitate, potrivit Anexei nr. 1. pct 1.5

(3)    Taxa pentru afișa; în scop de reclamă si publicitate se recaicuiează pentru a

reflecta numărul de luni sau fracțiunea din lună dintr-un an calendaristic în care se afișează în scop de reclamă și publicitate.    '("

(4)    Taxa pentru afișajul în scop de reclamă și publicitate se plătește", anual,

anticipat sau trimestrial, în patru rate egale, până la datele de 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.    ,,

(5) Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate, pe metru pătrat defiâfișaj. se plătește de utilizator la bugetul local în raza căruia este amplasat panoul, afișajul sau structura de afișaj.    '

(6) In cazul în care panoul, afișajul sau structura de afișaj este închiriată unei alte persoane, utilizatorul final va datora taxa.


(7) Taxa datorată se calculează prin înmulțirea numărului de metri pătrați sau a fracțiunii de metru pătrat a afișajului cu taxa stabilită de autoritatea deliberativă.

(S) Suprafața pentru care se datorează taxa pentru afișaj iu scot? de reclamă șî publicitate este determinată de dreptunghiul imaginar în care se înscriu toate elementele ce compun afișai, panoul sau firma, după caz.

(9) Firma instalată ia locul în care o persoană derulează o activitate economică este asimilată afișului.

(10) Se fac următoarele precizări;

a)    se consideră că taxa pentru afisaiul în scop de reclamă si publicitate se plătește anual, anticinau atunci când un contribuabil stinge obligația de plata datorată pentru anul fiscal respectiv. înainte de data de 15 martie, inclusiv, a aceluiași an fiscal;

b)    se consideră că taxa pentru afisaj ul în scop de reclama și publicitate se plătește trimestrial, atunci când un contribuabil stinge obligația de plată datorata pentru anul fiscal respectiv. în patru rate egale, până la datele de 15 martie. 15 iunie, 15 septembrie si 15 noiembrie, inclusiv.

(11)    Taxa se calculează pentru un an fiscal sau pentru numărul de luni și zile

rămase până ia sfârșitul anului fiscal și se plătește de către utiiizatorui panoului, afișajului sau structurii de afișaj, potrivit prevederilor alin. (1).    .

(12)    Persoanele care datorează taxa prevăzută ia alin. (1) sunt obligate să depună

o declarație fiscală anuală până ia data de 30 ianuarie 2007. Aceasta va fi depusă ia compartimentul de specialitate al autorității administrației pubiice iocaie în a cărei rază este amplasat panoul, afișaj ui sau structura de afișaj.    ;

(13) In căzui în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care prestează serviciile oe reclamă și publicitate au ooiigația corectării declarației anuale de impunere inițială prin depunerea unei declarați; rectificative in termen de 30 de zile de ia data in care s-au nrodus modificările,

1.5.2, Taxa pentru servicii de reclamă si publicitate

Orie


persoana.


beneficiază de servicn de


ian


s; nuoncuaic m


București în baza unui contract sau a unui alt fel de înțelegere încheiată cu altă persoană, datorează plata taxei, cu excepția serviciilor de reclamă si nubiiciiate realizate prin mijloacele de informare în masă scrise și audiovizuale. Publicitatea realizata prin mijloace de informare în masă scrise și audiovizuale. în sensul prezentului articol, corespunde activităților agențiior de publicitate potrivit Clasificării activităților din economia națională - CAEK cu modificările ulterioare, respectiv publicitatea realizată


prin ziare și alte tipărituri, precum ș (2) Taxa prevăzută în prez^

administrativ- teritoriale în raza


prin radio, televiziune si internet, mtul articol, se plătește Ia bugetul local ai unități’ căreia persoana prestează serviciile de reclamă și


publicitate..    ■

(31 Beneficiarii serviciilor ce reclamă și publicitate realizate în baza unui contract

sau a unei altfel de înțelegeri încheiate cu oricare altaă persoană datorează taxă pentru serviciile de reclamă și publicitate.

(4) Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate, se calculează prin aplicarea unei cote de 3%, asupra valorii serviciilor de reclamă și publicitate.

(5)    Valoarea serviciilor de reclamă și publicitate cuprinde orice plată obținută sau care urmează a fi obținută pentru serviciile de reclamă și publicitate . cu excepția taxei pe valoarea adaugată.

(6)    Taxa se plătește lunar de către prestatorul serviciului de reclamă și publicitate, pe toată durata desfășurării contractului, până la data de 10 a lunii următoare datorării taxei.

(7)    Taxa se datorează de la data intrării în vigoare a contractului.    -


(8) Persoane:-.- care datorează taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate au obligația depune': uxm declarat!: anuale de impunere privind stabilirea taxei pentru serviciile de reclama s: puoiicitate . referitor la contractele de reclamă și publicitate, sau înțelegerilor încheiate cu diverse persoane cărora ;e prestează serviciul de reclamă și publicitate până ia data ce 30 ianuarie 2007 la compartimentul de specialitate al autorității administrației pubiice locale in raza căreia persoana prestează serviciile de reclamă și publicitate.

(91 in cazul în care intervin modificări ale bazei impozabile, persoanele care prestează serviciile de reclamă s: publicitate au obligația corectării declarației anuale de impunere initiaiă prut depunerea unei declarații rectificative în termen de 30 de zile de ia data în care s-au produs modificările.

(1 Oi .Amplasarea afișelor și reclamelor publicitare se va realiza pe baza autorizației eliberate de autoritățile administrației publice.

(11)    Sunt interzise executarea și montarea firmelor și reclamelor tară obținerea în

prealabil a autorizației de construire eliberate în conformitate cu prevederile art. 3 iit. h din Legea nr. 50/1991. republicată, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare și a Ordinului ministrului lucrărilor publice, transporturilor și locuinței nr. 1943/2001 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare.    *

(12)    Amplasarea afișelor și reclamelor publicitare pe raza municipiului București se va face în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 955/15.06.2004 pentru aprobarea reglementărilor cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr.71/20C2 privind organizarea și funcționarea serviciilor pubiice de administrare a domeniului public și privat de interes local și a H.C.G.M.B. nr. 22/1997 privind aprobarea Reguiamentulu' local pentru construirea și amplasarea firmelor și reclamelor publicitare.

1.5.3. Scutiri

(11 Taxa pentru serviciile de reclamă și publicitate și taxa pentru afișai în scop a-, reclamă și publicitate nu se aplică instituțiilor publice, cu excepția cazurilor câne acestea fac reclamă unor activități economice.

(2)    Taxa prevăzută la pcl. 1.5.1. denumită în continuare taxa pentru afișa) in scor de reclamă și publicitate, nu se aplică unei persoane care iînchiriază panoul, afisșa)ui sau structura de afișai unei alte persoane, în acest caz taxa fiind plătită de această ultimă, persoană.

(3)    Taxa pentru afișaj în scop de reclamă și publicitate nu se datorează pentru afișele, panourile sau alte mijloace de reclamă și publicitate amplasate ir interiorul clădirilor.

(4)    Taxa pentru afișai în scop de reclamă și publicitate nu se aplică pentru panourile de identificare a instalațiilor energetice, marcaje de avertizare sau marcaje de circulație, precum si alte informații de utilitate publică și educaționale.

(5)    Nu se datorează taxă pentru folosirea mijloacelor de reclamă și pubiicitate pentru afișajul efectuat pe mijloacele de transport care nu sunt destinate, prin construcția lor, realizării de reclamă și publicitate.

(6)    Intră sub incidența prevederilor alin. (3) și afișele expuse în exteriorul clădirii, prin care se fac publice spectacolele de natura celor prevăzute ia pct. 1.6 din prezentele norme, dar numai cele de la sediul organizatorului și/sau locul desfășurării spectacolului, fiind asimilate celor amplasatojn interiorul clădirilor.

1.6. IMPOZITUL PE SPECTACOLE(V) Persoanele fizice și persoanele juridice care organizează manifestări artistice. coniDetiții sportive sau orice altă activitate distractivă, cu caracter permanent sau ocazionai, datorează impozitul pe sDectacoie. calculat in cote procentuale asupra încasărilor din vânzarea abonamentelor și biletelor de intrare sau. după caz. ir. suma fixa. in funcție de suprafața incintei, in căzui videotecilor și discotecilor.    '

1,6.2. Calculul impozitului

(!) Organizatorii de manifestări artistice cinematografice, teatrale, muzicale si folclorice datorează impozit De spectacole. în condițiile prezentelor norme metodologice, calculat asupra încasărilor din vânzarea biletelor de intrare/abonamentelor, din care se scade valoarea timbrelor cinematografice, teatrale, muzicale, folclorice sau de divertisment, după caz, determinată potrivii prevederilor:

a)    Legii nr. 35/1994 privind timbrul iiterar, cinematografic, teatraz muzical, folcloric, ai anelor plastice, ai arhitecturii ș: de divertisment, publicată în Monitorul Oficial ai României, Partea I, nr. 150 din 14 iunie 1994, cu modificările si completările ulterioare;

b)    Normelor metodologice emise de Ministerul Finanțelor nr. 48.211/1994 privind perceperea, încasarea, virarea, utiiizarea. evidența și controlul destinației sumelor rezultate din aplicarea timbrului literar, cinematografic, teatral, muzical, folcloric și ai artelor plastice, publicate în Monitorul Oficia! a! României, Pansa 1. nr. 29* din 1" octombrie 1994, cu modificările și completările ulterioare.

(21 Pentru manifestările artistice și competițiile sportive impozitul pe spectacole se stabilește asupra încasărilor dir. vânzarea abonamentelor șl a biieteior de mirare, prin aplicarea următoarelor cote:

ai 2% pentru manifestările artistice de teatru, de opera, de operetă, ce filarmonica, cinematografice, muzicale, at circ. precum ș: pentru competițiile sportive interne si internaționale:

b) 5% pentru manifestările artistice de genul: festivaluri, concursuri, cenacluri, serate, recitaluri sau alte asemenea manifestări artistice cri distractive care au un caracter ocazional.

(3) Contribuabililor care desfășoară activități sau servicii cie natura celor menționate la alin. (2> din prezentele norme ie revine obligația de a înregistra la compartimentele de specialitate ai? autorităților administrație; publice ;ocaie ir. a căror rază teritorială își au domiciliul sat: sediul, după caz. atat anonamenteie. ca; t: oiisteie ac intrare și de a afișa tarifele ia casei? de vânzare a biletelor, precum si la iocu) de desfășurare a spectacolelor, interzicându-ii-se să încaseze sume care depășesc tarifele precizate pe biletele de intrare și'sau abonamente.

(4)    în căzui în care contribuabilii organizează aceste spectacole ir: raza teritorială de competență a altor autorități ale administrației publice locale decât ceie de ia domiciliul sau sediul lor, după caz. acestora ie revine obligația de a viza abonamentele si biletele de intrare la compartimentele de specialitate aie autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială se desfășoară spectacoieie.

(5)    Normele privind tipărirea, înregistrarea, avizarea, evidenta și inventarul biletelor de intrare și a! abonamentelor se elaborează in comun de Ministerul Finanțelor Publice și Ministerul Administrației și Internelor, contrasemnate de Ministerul Culturii si Cultelor și de Agenția Naționala pentru Sport.

(6)    Formularele tipizate aflate în stoc până la data publicării normelor prevăzute la alin. (1) vor putea fi utilizate până la epuizare, în condițiile adaptării corespunzătoare.

1.6.3. Reguli speciale pentru videoteci și discoteci

(v‘ Prir discotecă. în seitst: artistică și distractivă destasm de lumini, precum, si ce ’'ccc este denumită ori ae feittj cum

prezenteic* norme metodologice, se înteiege activitatea ... mm-o m.cmtă prevăzută cu instalații electronice speciale t :.moine ae muzică, mde se dansează indiferent cum

este crgamzată ca activitate, respectiv:


a) integrata sau conexa activităților comerciale ae natura celor ce intra sub incidența diviziuni: t? sau a aotivjtaatiior de spectacole specifice grupei 923 din CAEN-

Pî integrata sau conexă oncă'or aite activități nemenuonate ia iit. a);

c)    individuală:

d)    cu sau rară disc-jockey.    -

(2)    Nu sunt de natura aiscoteciior activitățile prilejuite de organizarea de nunți, de botezuri și de revelioane.

(3)    Prin videotecâ, în sensul prezentelor norme metodologice, se înțelege activitatea artistică și distractivă aesfașurată într-o incintă prevăzută cu instaiatii electronice speciale ae redare si vizionare de filme: nu este de natura videoteci; activitatea care intră sub incidența clasei 9213 din CAEN-rev.l.

(4)    in cazul videoteciloi și discotecilor nu se aplică prevederile referitoare la tipărirea. înregistrarea, avizarea, evidența și inventarul biletelor de intrare și ai abonamentelor

(51 Pentru determinarea impozitului pe spectacole, în cazul videotecilor și discotecilor, prin incintă se înțelege spațiu. închis în interiorul unei clădiri, suprafața teraselor sau suprafața de teren afectată pentru organizarea acestor activități artistice și distractive.

(6: Pentru dimensionarea suprafeței incintei în funcție de care se stabilește impozitul pe spectacole se însumează suprafețele utile afectate acestor activități, precum sș. acolo unde este cazul, suprafața utila a incintelor în care se consumă băuturi alcoolice, băuturi răcoritoare sau cafea, indiferent dacă participanții stau în picioare sau pe scaune, precum și suprafața utilă a oricăror alte incinte în care se desfășoară c activitate distractivă conexă programelor de videotecâ sau discotecă.

(7)    Prin zi de funcționare, pentru determinarea impozitului pe spectacole, se înțelege intervalul de timp de 24 de ore, precum și orice fracțiune din acesta înăuntrul căruia se desfășoară activitatea de videotecâ sau discotecă, chiar dacă programul respectiv cuprinde timpi din doua ziie calendaristice consecutive.

(8)    Cuantumul impozitului s-a stabilit astfel:

a) Nivelurile impozitului pe spectacole sunt conform Anexei nr.l.pct.1.6

b) Impozitul pe spectacole se corectează cu coeficientul de corecție 8

corespunzător rangului municipiului București 0.

(9)    Contribuabilii care au obligația să prezinte releveul suprafeței incintei c data

cu depunerea declarației fiscale și ori de câte ori intervine o modificare a acestei suprafețe.    .

(10)    în cazul contribuabililor care organizează activități artistice și distractive de videotecâ și discotecă, impozitul pe spectacole se determină pe baza suprafeței incintei afectate pentru organizarea acestor activități, nefîind necesare bilete sau abonamente.

(11)    Contribuabilii care organizează activități artistice și distractive de videotecâ

și discotecă, în calitatea lor de plătitori de impozit pe spectacole, au obligația de a depune Declarația fiscală pentru stabilirea impozitului pe spectacole, în cazul activităților artistice și distractive de videotecâ și discotecă, până cel târziu la data de 15 inclusiv, pentru luna următoare.    A1.6.4. Scutiri

fi) ImDOziruI pe spectacole nu .se aplică spectacolelor orgamzate :r. scor umanitare.

(2) Contractele încheiate între contribuabilii organizatori de spectacole și beneficiarii sumelor cedate în scopuri umanitare se vor înregistra ia compartimentele de sneciaiitate ale autorităților administrației publice locale în a căror rază teritorială se desfășoară spectacolul, prealabil organizării acestuia. Pentru aceste sume nu se catorează impozit pe spectacol.

f3 ț Contractele care intra sub incidența prevederilor alin. (1) din prezentele norme sunt ceie ce fac obiectul preveaerilor Legii nr. 32/1994 privind sponsorizarea. Duplicată în Monitorul Oficial a! României. Partea î. nr. 129 din 25 mai 1994. cu modificările și completările ulterioare.

1.6.5. Plata impozitului

(Vi Impozitui pe spectacole se plătește lunar până la data de 15. inclusiv, a 'lunii următoare celei în care a avut ioc spectacolul.

(2ț Orice persoana care datorează impozitul pe spectacole are obligația de a depune c deciarație ia compartimentul de specialitate ai autorității administrației pubiice iocaie. până ia data stabilită pentru fiecare piață a impozitului pe spectacole, formatul declarației se precizează în normele elaborate in comun de Ministerul Finanțelor Pubiice si Ministerul Administrație: și internelor.

13 Persoanele care datorează impozitul pe spectacole răspund centru ealcuitil corect ai impozitului, depunerea ia timp a declarației și piața ia timp a impozitului.

PT


îBLL


NTRL UTILIZ 2E PENTRU F


TLEa TEMPORARA .MARI


A LOCURILOR


1.7.1. Reguli generale

U i Această taxă se percepe pentru utilizarea temporară a domeniului public pentru desfășurarea activitâtu ot turnare profesionistă (filme scurt sau luna metraj, filme și seriale arc tsieveziune. ••ideoclipurl. spoturi publicitare și altele asemenea;. în scopul obținerii ce venituri.

i2' Solicitarea se acreseaza în scris. Primăriei Municipiului București. împreună cu declarația prevăzută în anexa, ia prezentele norme, de regulă cu 5 zile lucratoare înainte de începerea activitatn. tn urma verif cari: ș: avizării activității de către un reprezentant ai compartimentului de specialitate, beneficiarul va primi acordul/avizul sau refuzul în

scris.

(3' La aceasta se percepe o cota de 2% din valoarea taxei conform Leg 422/2001 si H.G 1309/2002 reprezentând cuantumul timbrului monumentelor istorice

1.7.2. Calcului taxei

(I) Taxa se calculează conform Anexei nr.i pet 1.7, în lei/zi/Iocație în funcție de zona și se plătește anticipat, Ia data obținerii-acordului/avizului Primarului General. Taxa se T-aplică pe zi indiferent de numărul de ore de filmare efectuate/solicitate.

(2} în înțelesul prezentei hotărâri prin locație se înțelege suprafață/perimetrul ocupat(a). reprezentând domeniul public, necesar(a) desfășurării activității de filmare, dar nu mai


mult a-, ; .500 mp. Pentru suprafețele solicitate suplimentar taxarea se face la multiplu de 1.500 mp.

('3, Delimitarea Centrului istoric București, așa cum este prevăzută în anexa nr. î la O.G nr "7/2001 este următoarea:    -    :

-    ia Nord: bd. Eiisabeta t de la intersecția cu Calea Victoriei), ba. Caro! (până ia intersecția cu str. Hristo Botev);

-    ia Est: str. Hristo Botev (de la intersecția cu bd. Caro: până la intersecția cu od.

Comeliu Coposu):    ;

-    ia Suc: b_. Comeliu Coposu (de ia intersecția cu str. Hristc Botev;. Splaiul Independentei (până la intersecția cu Calea Victoriei):

-    ia Vest: Calea Victoriei (de la intersecția cu Splaiul Independenței până ia intersecția cu bd. Eiisabeta)

. (4) Pentru staționarea temporară a autovehiculelor pe domeniu! public pe timpuf desfășurării activității de filmare profesionistă se plătește taxa. după cum urmează:

-    pentru autovehicule cu masa totala autorizată de până ia 3.5 t. inclusiv. c iefzi/vehieui;

-    pentru autovehicule cu masa totală autorizată cuprinsă între 3.3 t si t inclusiv, 10 iei/zi/vehicui;

-    pentru autovehicule cu masa totală autorizată mai mare de 3.5 t:i 3 iei/zi/vehicu;. La această taxă se aplică TV.4 conform prevederilor legale.

(5ț Declarațiile de impunere privind utilizarea temporară a locurilor publice per.tr;. filmare sunt în anexa nr. 2.1.1

:'7) Sumele încasate din taxele pentru utiiizarec temporară a Jocurile" pubiice pemr: filmare și pentru desfășurarea unor evenimente, taxa pentru staționarea temporară . autovehiculelor pe domeniul public pe timpui desfășurări: acti'.'itâț:; de fimuux profesionistă, precum și sumele încasate reprezentând amenzi pentru sancțiuni.e prevăzute la punctul 77.4 alin.fi;.(2:73 i.i-B dm prezentele norme rnetodo.ogi; constituie venit la bugetul Consiiiuiui Generai ai Municipiului București.

1.7.3. Scutiri

(1) Sunt exceptate de la plata aceste: taxe fiimeie documentare s: fnmeie studențești.

1.7.4 CONTRA VTSNȚII

(1 i Constituie contravenții următoarele fapte:

a)    depunerea peste termen a declarațiilor de impunere:

b)    nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute în prezenta hotărâre.

(2) Contravențiile prevăzute la:

- alin. 1 ht. a) se sancționează persoaneie fizice cu amendă de ia 150 iei ia 253 iei ■ iar persoanele juridice se sancționează cu amendă de la 300 iei ia 90r iei:

—*    - alin. 1 lit. b) se sancționează persoanele fizice cu amenda egală cu echivalentul

-.valorii taxei datorate, iar persoanele juridice se sancționează cu amenda ce reprezintă de V3 ori vaioarea taxei datorate, dar nu mai mult de 5.000 iei.

(3)Sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de ia plata taxelor datorate Arde către persoanele juridice se sancționează conform Legii nr. 87/1994 pentru tucombaterea evaziunii fiscale, republicată.

■ (4) Pentru plata peste termen a taxelor se datorează majorări și/sau penalități de întârziere conform prevederilor din O.G. nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală.


1.8. Taxa pentru utiiizarea locurilor pubiice pentru spectacole în aer liber, festivaluri, manifestări promotionale

1.8.1. Regui, generav:    -

(li Aceasta taxă se percepe pentru utilizarea temporară a domeniului public în scopul desfășurării următoare:? - evenimente:

-    spectacole în aer liber concerte cu caracter promoțional;    •

-    festivaluri sau alte manifestări promotionale:    ț

-    expoziții de pictură fotografie, for:, artă. artizanat, expoziții ale micilor meseriași si altele asemenea:

-    și alte activități asemenea.

iui Solicitarea se adresează ir; scris. Primăriei Municipiului București, împreuna cu declarația de impunere, de regulă cu 10 zile înainte de începerea activității. In urma verificÂrii Și avizării activității ae către un reprezentant ai compartimentului de specialitate, beneficiarul va primi acoroul/avizuî sau refuzui ir. scris.

1.8.2. Calcului taxei

•>.

(B Taxa se caicuiează în lei/zi în funcție de suprafața solicitată și se plătește anticipat, la data obținerii acorduiui/avizului Primarului Generai.

(2j Pentru evenimentele constând în expoziții de pictură, fotografe, for:, artă. artizanat, expoziții aie micilor meseriași și altele asemenea taxă se caicuiează ca procus ai suprafeței folosite. în mp, indiferent de zona, apiicându-se vaioriie prevăzute iu anexa inc: 1 .8 ia prezența hotărâre.    •

Declarațiile de impunere privind utilizarea temporară a locurilor pubiicc pentru desfășurarea unor evenimente sunt in anexa nr. 2.1.2

1.8.3. Scutiri

(1 i Sunt exceptate de ia plata taxe; evenimentele cu caracter umanitar și evenimenfsie finanțate de la bugetui municipiului București.

1.8.4 CONTRAVENȚII    .

(1)    Constituie contravenții următoarele fapte:

a)    depunerea peste termen a declarațiilor de impunere:    1

b)    nedepunerea declarațiiior de impunere prevăzute în prezenta hotărâre,

(2)    Contravențiile prevăzute ia:

-    alin. ] lit. a) se sancționează persoanele fizice cu amendă de ia lot' le; ia

250 iei. iar persoanele juridice se sancționează cu amendă de ia 300 iei ia 900 iei:    :

-    alin. 1 lit. b) se sancționează persoanele fizice cu amendă egală : cu echivalentul valorii taxei datorate, iar persoanele juridice se sancționează cu amendă ce reprezintă de 3 ori valoarea taxei datorate, dar nu mai mult de 5.000 lei.

(3)    Sustragerea prin orice mijloace de la impunerea sau de ia plata taxelor datorate de către persoanele juridice se sancționează conform Legii nr. 87/1994 pentru combaterea evaziunii fiscale, republicată.

(1) Taxa pentru șederea într-o unitate de cazare, denumită în continuare taxă noteiieră. se încasează de către persoanele juridice prin intermediu; cărora se realizează cazare^ •; dată cu luarea în evidență a persoanelor cazate.

(2; Unitatea de cazare are obligația de a vărsa taxa coiectată ir conformitate c; al:: (1) la bugetul iocai a; unității administrativ-teritoriaie ir. raza căreia este situată aceasta

1.9.2. Calculul taxei

(11 Taxa hoteliera se caicuieaza prin aplicarea cotei de 3%. ia tarifele de cazare practicate de unitățile de cazare.

(2) Cota taxei este prevăzută în Anexa nr. 1 .pct 1.9

(3; Pentru șederea în municipiul București, taxa hotelieră se aplică ia tarifele ce cazare practicate de unitățile hoteliere pentru fiecare persoană care datorează această taxă: numărul de zile pentru care se datorează taxa hotelieră este cel al Întregi: perioade de ședere.

1.9.3. Scutiri

CI Taxa hotelieră nu se apiică pentru: a; persoanele fizice iu. vârstă de până ia 18 ani inclusiv:

b; persoanele fizice cu handicap- grav sau accentuat ori persoanele invalide de gradul i sat: Ii:

c. pensionarii sau studenții:

d • persoanele fizice aflate pe durata satisfacerii stagiului militar: e veterani: de război;

fi văduvele de război sau vâduveis veteranilor de război care nu s-au recăsători:: g persoanele fizice prevăzute ia ar., i al Decretului-lege nr. 118/1990 privind

acordarea unor dreptuf persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 marne 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite in prizonieri, republicat, cu modificările și completările ulterioare:

hi sotui sau soția uneia dintre persoanele fizice menționate la lit. bt-gp. care este cazat'cazată împreună cu o persoană menționată ia lit. b)-gj.    *

(2 i Pentru a beneficia de scutirea de ia plata taxei hoteliere, persoanele interesate treuuie să facă dovada cu. certificatul de încadrare într-o categorie de persoane cu handicap, cuponul de pensie, carnetul de student sau orice alt document similar. însoți; de actul de identitate, in caztn persoanelor In vârstă de până ia 14 ani. actul de identitate este certificatul de naștere sau alte documente care atestă situația respectivă.

1.9.4. Plata taxei

(11 Sumele încasate cu tit'iu de taxă hotelieraă se varsă la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice a sectorului în cărui rază de competență se afla unitățile de cazare, lunar, până la data de 10 a lunii în curs pentru luna precedentă, cu excepția situațiilor în care aceasta dată coincide cu o zi nelucrătoare, caz în care virarea se face în prima z: lucrătoare următoare.

(21 La virarea sumelor reprezentând taxa hotelieră, unitățile de cazare, persoane juridice, prin intermediul cărora se realizează cazarea, vor depune la compartimentele de specialitate ale autorităților administrației publice locale respective o declarație-decont, , care să cuprindă sumele încasate și virate pentru luna de referință. Virarea sumelor se face în primele 10 zile ale flecarei luni pentru luna precedentă.


1.10 ALTE TAXE LOCALE

i.10.1. Taxa zilnică pentru vizitarea muzeelor, caselor memoriale, monumentelor istorice, de arhitectură si arheologie

A-' La stabilirea taxei se ține seama de următoarele cerințe:

a; obiectivele să aparțină domeniului public sau privai ai unității administrativ-

teritoriaie respective și acestea să fie administrate direct de către autoritățile administrației publice locale. Pentru sectoarele municipiului București, obiectivele trebuie sâ fie dare in administrare, prin hotărâre, de către Consiliu1 Genera; ai Municipiului București, potrivit legii. Nu intră sub incidența prezentului punct obiectivele care aparțin domeniului public sau privat al unității administrativ-teritoriaie ș: care sunt concesionate, potrivit legii;

bj taxe ie zilnice privesc accesul persoanelor ia obiectivele în cauză, regula de baza constituind-o stabilirea taxei/vizitator, ca unică modalitate de cuantificare a raoortului dintre serviciul oferit de autoritate și contribuabil-vizitator.

(2) Cuantumul taxei/zi este prevăzut în Anexa nr. 1 pct. 1.10.} a prezentei hotărâri.

131 Pentru vizitarea obiectivelor, taxa se achită la accesul ir. incinta acestora, pe baza de bilete de intrare.

1.10.2. Taxa zilnică pentru deținerea sau utilizarea echipamentelor destinate in scopul obținerii de venit

Echipamentele care sunt destinate să funcționeze ir: scopul obțineri: ce veni: sunt ceie care nu fac parte din inventarul activității economice pe care persoana fizică respectivă o desfășoară în mod independent sau intr-c asociație familială. petrivi: Legii nr. 507/2002.    '    '    ~

Valoare taxei este prevăzută în Anexa nr 1. pct 1.10.2

îl) La stabilirea valorii acestei taxe zilnice, se are în vedere următoarele criterii cumulative:

a)    echipamente destinate în scopul obținerii de venit să reprezinte acea unealtă, mașină, instalație, aparat, vehicul, care prin caracteristicile sale tehnice servește pentru efectuarea unei anumite lucrări sau activități de prestări de servicii:

b)    funcționarea echipamentelor respective sâ determine obținerea de xenitur: de către persoana fizica ce î! deține în proprietate sau în folosință:

cj echipamentul care indepiineste condițiile prevăzute ia ht. a'; si i? să nu facă parte din sfera activității economice pe care persoana fizică respectivă c desfășoară ir. mod independent sau într-o asociație familială, potrivit Legii nr. 300,200“.

C2) Contribuabililor, la data efectuării plătii taxelor locale datorate, ii se eiibereazâ autorizație conform prevederilor legale.

(3)    Exemple de echipamente destinate în scopul obținerii de venit: instalație pentru distilarea amestecului fermentat de fructe sau cereale ori a alcoolului - alambic sau cazan; unealta sau mașina prevăzută cu o lamă, o bandă sau un disc din otel cu dinți ascutiți pusă în mișcare pe cale mecanică sau electrică - motoferăstrău, circular sau gater: instalație special amenajată pentru măcinarea cerealelor - moară sau urluitoare: autovehicul; vehicul cu tracțiune animală; vehicul tras sau împins cu mâna: altele asemenea.

(4)    Pentru deținerea de către persoane fizice de echipamente destinate în scopul obținerii de venit, taxa se achită la data depunerii declarației fiscale, corespunzător numărului de zile cuprins între această dată șî data la care contribuabilul declara ca acest


echipament servește scopului vizat, ir cazul în care centru echiDamentui respectlaxa iocaiă se datorează pentru o perioadă mai mare ce o iunâ. aceasta s. achită lunar. până cei târziu ;a data de 25 pentru luna următoare.

i.10.2. Taxa privind accesif autovemcuieior destinate transportului de măriuri și a utilajelor cu masa totală maximă autorizată ma; mare de 5 tone în municipiul București ției/zi)

(1) Valorile acestei taxe sunt cuprinse in tabelul Anexei nr. i pct. 1.10.4 a prezentei hotărâri.

02) Pentru asigurarea fluenței și siguranței traficuiu: rutier, precum și pentru protejarea mediului înconjurător, locuitorilor și a sistemului rutier, se restricționează accesui și circulația autovehiculelor destinate transportului de mărfuri și a utilajelor, după cum urmează:

a)    în zona «A» a municipiului București se restricționează accesul șl circulația ceior cu masa totală maximă autorizată mai mare de 5 tone;

b)    in zona «B>, a municipiului București se restricționează accesul și circufatia ceior cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone.

;"3; Restricțiile menționate vor fi semnalizate prin indicatoare rutiere cu aceste semnificat:; și prin indicatoare de orientare.

(4) Accesul ia zona «B» și ia zonele de interes aflate in interiorul zonelor restricționate se face pe traseele specificate mai jos.

f? ■ Se interzice autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare ac 5 tone tranzitarea municipiului București dacă nu au ca destinație finală municipiul București.

rtA Pe arterele ce aeiimiteazc una din zone se respecta regimul de circulație din .nara acesteia.

1"; Restricționarea circulației autovehiculelor în zoneie nominalizate se tace

a strei:

A: in perioada 01 iulie - 31 august:

-    in intervalul orar 20.00 - 07.00, accesul și circulația acestora sunt permise numai pe oază de autorizație:

-    in intervalul orar 07.00 - 20.00. accesul și circulația acestora sunt interzise.

B; in perioada 01 septembrie - 30 iunie:

-    ir. intervalul orar 19.00 - OS.00, accesul și circulația acestora sunt permise numai ne baza de autorizație:

-    în intervalul orar OS.00 - 19.00. accesul si circulația acestora sunt interzise.

( 8 i Pot cireuia fără restricții orare pe întreg teritoriul municipiului București, în baza unor autorizații diferite . următoarele categorii de autovehicule:    .

A) în perioada 15 iunie - 15 septembrie:

a)    cele destinate lucrărilor planificate și a intervențiilor Ia'drumuri. calea de rulare a tramvaielor și la rețelele de utilități publice (apa - canal, gaze. electrice, telefoane).

b)    cele destinate tractării autovehiculelor avariate, abandonate sau staționate neregulamentar;

c)    cele destinate pregătirii si examinării candidați Iotă. care solicită obținerea

permisului de conducere categoriile C, CE si CIE;    '

d)    cele apartinand Companiei Naționale Posta Romana S.A, precum si ale ageptilor economici care fac servicii de expediții si curierat:


50


e]    cele aparținând societăților ae salubrizare:

f)    cele aparținând instituțiilor publice, altele decât cele specificate la arz x

cp cele destinate transportului pâinii și produselor de panificație. produsele necesare fabricării pâinii, precum și cele specializate (cisterne;, care transportă iapv. destinat prelucrări: către punctele de procesare.

h j autolaboratoareie pentru măsurarea calității mediului.

i) cele care efectuează transport rutier de mărfuri periculoase. în condițiile legii;

f cele care acced în zonele de interes specificate ia punctu: 19 zonr B numai pe

traseele rotate.    .

B) în perioada 16 septembrie - 14 iunie:

- cele prevăzute la paragraful A și cele destinate lucrărilor în construcții, caz în care solicitarea ae obținere a autorizației de acces va f însoțită de autorizația de construire a beneficiarului și de contractul prestator-benefîciar.

(9> Pentru autovehiculele cu remorcă, masa totală se calculează prin însumarea masei autovehiculului plus remorcă.

(] 0) Pot circula tot anul rară restricții orare pe întreg teritoriul municipiului București următoarele categorii de autovehicule: cele aparținând serviciiio: ce ambulanță, protecției civile, politiei, pompierilor, jandarmeriei, poliției ae frontieră. Ministerului Apărării Naționale. Ministerului justiției - Direcției Generale a Penitenciarelor. Ministerului Public și unităților speciale ale S.R.1 și S.P.P. aflare in misiune.

(11) Autorizațiile prevăzute în prezenta hotărâre se eliberează ae către Primărie Municipiului București prin compartimentul ae specialitate. Acestea sub formă de ecuson din hârtie - carton, se atribuie în baza certificatului de înmatriculare și se prezintă ;a control însoțite ae certificata! de înmatriculare ai autovehiculului. Autorizația nu este transmisibilă.

îl 2; Pentru autovehiculele specificate la alin. (8) pct. A iiz a~z ne spatele ecusonului va f specificata zona ae acces. Pentru autovehiculele specificate iaiin, (8; pct. A ht. g-i si B. oe spateie ecusonului va f specificat traseul obligatoriu de parcurs.

Autorizațiile valabile în zona sunt valabile și în zona B.

613) Anual, până la data de 01.12, compartimentul de specialitate din cadru! Primăriei Municipiului București va asigura realizarea ecusoanelor pentru anul următor.

G4j în cazul în care agenții constatatori observă posiblitatea depășirii masei totale maxime autorizate a unu: autovehicul, aceștia pot solicita conducătorului auto să supună autovehiculul unei operațiuni de cântărire.

(15; Conducătorul auto este obligat să însoțească agentul constatator ia punctul de cântărire și să supună autovehiculul acestei operațiuni.

(16; Constituie contravenție și se sancționează c-u amendă de la 3.00b la 5.000 lei următoarele fapte: a; conducerea unu. autovehicul în zonele de restricție stabilite prin prezenta hotărâre fără a poseda autorizație de circulație, sau cu autorizație nevalabilă pentru perioada de timp, intervalul orar. tonajul, zona, traseul sau categoria respectivă:

b) conducerea unui autovehicul a cărui, masa totală cântărită depășește masa totală maximă autorizată;

c; refuzul conducătorului auto de a supune autovehiculul operațiunilor de cântărire solicitate de agenții constatori.    :

(17)    Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor prevăzute în prezenta hotărâre se fac de către agenții de poliție rutieră, precum și de către personalul împuternicit de primarul general, în condițiile legii.

(18)    în situația în care contravenientul a fost sancționat de 3 ori în interval de un an, se aplică complementar deținătorului autovehiculului sau a utilajului sancțiunea pierderii


de a circula cu acesta în zonele restricționate.    ,p-


51

Prevederile Ordonanțe; Guvernului nr.2/2001 privind regimul juridic ai contravențiilor, referitoare ia constatarea, aplicarea sancțiunii, plata și încasarea amenzii, precum ș; ia căite ce atac. se aplică deopotrivă și contravențiilor staciiite prin prezenta hotărâre.    ‘

Zona A a Municipiului București în care se restricționează accesul și circulația ceior cu masa totală autorizată mai mare de 5 t este delimitată de următoarele artere:

Bdui Dacia - Str.Traian - Str. Nerva Traian - Bdui Ociavian Goga - Pasai Mărâșesti -Bau; Mârâșeșt. - Str. Mitropolit Nifon - Bdul Libertății - Calea ÎS Septembrie -Sos.Pandurilor - Sos. Grozăvești - Sos. Orhideelor - Bdul Dinicu Golescu - Piața Gării de Nord - Calea Gri viței - Sos. Nicoiae Titulescu - Bdul Banu Manta - Bdui Ion Mihaiaehe -Bdui Mareșal Averescu - Bdui Constantin Prezan - Bdui Aviatorilor - Bdui Mircea Eiiade - Bdui P.I. Ceaikovski - Str.Barbu Văcârescu - Str.Tunari - Bdui Dacia.

Zona B a municipiului București in care se restricționează accesul si circulație ceior cu masa totală autorizată mai mare de 7,5 t este delimitată de următoarele artere:

Bd. Aerogării - str. Cpt. Alex. Șerbânescu - str. Barbu Vâcărescu - str. Fabrica de Giucoză - sos. Petricani - str. Doamna Ghica - sos. Coientina - sos. Fundeni - str. Morarilor - Bg. Basarabia - Bd. 1 Decembrie 1918 - Bd. Th. Palady - Bd. Cărnii Ressu -str. Fizicienilor - Bd. Energeticienilor - Calea Vitan - sos. Vitan Bârzești - str. Ion triceanu - str. Tumu Măgurele - str. Luica - sos. Giugiului - str. Alexandru Amgheî - str. Prelungirea Ferentari - Calea Ferentarilor - str. M. Sebastian - Calea 13 Septembrie - Ba Ghencea - str. Brașov - sos. Virtuții - Calea Crângași - Pasaj Grant - Calea Griviie; - Ba. Bucureștii Noi - str. Jiului - Bc. Poligrafiei - Pasaj Jiuiui - str. Baieuiest: - sos. Străuiesri • Bd. Ion Ionescu de la Brad.

Accesele ia zona B sunt:

-    dinspre autostrada București - Pitești, prin Ba. iui iu Mania, sus \ aiaa Cascadelor, str. Valea Oltului, str. Prelungirea Ghencea:

-    dinspre D.N. 6, prin sos. Alexandriei, sos. Antiaeriană,

Accesele la zonele de interes din interiorul zonelor restricționate, suna

-    la vama de pe Bd. Timișoara, pe Bd. Timișoara dinspre str. 'vaiet. Caseaae.o: sau str. Valea Oltului, până la str. Romancierilor și retur;

-    la zona industrială cuprinsă între Bd. Timișoara. Bd. luiiu Mana.. ba. \ asin Miiea. str. Lujerului, prin Bd. Timișoara, Bc. X'asile Miiea. Bc. iuhu Manit: s; retur.

-    la zona industrială cuprinsă între Drumul Sării, str. M. Sebastiar.. Cai, prahova: și str. Progresului, prin Calea 13 Septembrie, str. M. Sebastian. str, Razoare. str. Progresului, sos. Panduri și retur prin Calea 13 Septembrie:

-    la zona industrială cuprinsă între Calea Rahovei. bc. G. Coșbuc. str. C-tiz lstrati. str. Progresului, prin Calea Rahovei, Bd. G. Cosbuc, str. C-tin lstrati. str. Progresului:

-    la zona industrială de pe platforma “Rocar", prin str. Toporași;

-    la zona mdustrială cuprinsă între str. Ziduri Moși. bd. Ferdinand. bd. Gării Obor. str. Baicului, str. Paharnicu Turturea, str. Heliade între Vii, str. Doamna Ghica. prin str. Doamna Ghica,Zstr. Heliade între Vii, str. Paharnicu Turturea, str. Baicului. Bd. Gări' Obor, bd. Ferdinand, str. Ziduri Moși și retur;

-    la vama din bd. Expoziției, prin bd. Bucureștii Noi, bd. Ion Mihaiaehe, str. Clăbucet, bd. Expoziției, cu retur prin Puțul lui Crăciun;

-    la zonarindustrială de pe Splaiul Unirii, dintre sos. Vitan Bârzești și sos. Minai Bravu, pe Splaiul Unirii, până la sos. Mihai Bravu și retur:

1.10.4. Taxe pentru înregistrarea vehiculelor pentru care nu există obligativitatea înmatriculării

1.10.4.1. Taxa de înregistrare număr pentru autovehicule nesupuse înmatriculării

(1)    Tramvaiele, troleibuzele, mașinile autopropulsate centru iucrări, mașiniie agricole sau forestiere, precum și alte vehicule pentru care nu existe obligativitatea înmatriculării, ale căror proprietari au domiciliul stabil sau sediul în municipiul București se înregistrează la Primăria Municipiului București.

(2)    înregistrarea și radierea vehicuieior prevăzute ia alin. i se face de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, care ține evidența vehiculelor supuse înregistrării.

(3)    La data înregistrării vehiculului, compartimentul de specialitate din cadrul

Primăriei Municipiului București atribuie acestuia un număr de înregistrare și eliberează un certifica: de înregistrare. După caz, eliberează 1 sau 2 plăcute cu numărul de înregistrare.    :

(4)    Caracteristicile numărului de înregistrare, modul de înscriere a acestuia pe vehicul, caracteristicile plăcutei cu numărul de înregistrare, precum și conținutul certificatului de înregistrare sunt prevăzute în Anexa nr.î.

(5)    înregistrarea vehicuieior se face pe baza următoarelor documente:

aj fișa de înregistrare se completează de către solicitant, cu scris de mașina, cu datele deținătorului !Ai și cu dateie despre vehicul (B):    •

b)    actul de identitate as solicitantului în cazul persoanelor fizice, sau certificatul de înmatriculare al solicitantului. în cazul persoanelor juridice, in original si in copie:

c)    actul de proprietate a! vehiculului. în original si in copie:    ■

d i dovada efectuării inspecție; tehnice potrivit iegii:

e i dovada de piață a taxei pentru venicuie lente t aupă caz< în origina; și îr- copie. Pentru persoanele fizice: mandat postai, iar pentru persoane juridice cu ordin de plată:

fj dovada de mata a taxei de înregistrare, în originai și in copie. Pentru persoanele fizice : mandat postau iar pentru persoane juridice cu ordin de plată:

gi dovada de piață a contravalorii certificatului de înregistrare, in originai si în copie. Pentru persoanele fizice : mandat postai, iar pentru persoane juridice cu ordin de plată:

h) dovada de plată a centru . uit:;-:: plăcutei cu numărul de înregistrare. în origina! și în copie. Pentru persoanele fizice : mandat poștal, ia.' pentru persoane juridice cu ordin de plată.

(5i Vehiculeie aparținând Primăriei Municipiului București, primăriilor sectoarelor 1 - 6. precum si instituțiiio’ publice, regiilor autonome, societăților comerciale și serviciilor publice aflate îr. subordinea Consiliului Generai al municipiului București sau a Consiliilor locale ale sectoarelor i - 6 sunt scutite de ia plata taxei de înregistrare.

1.10.4.2. Taxa pentru eliberarea certificatului de înregistrare

(1) Certificatul de înregistrare se eliberează, de către compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București.

1.10.4.3. Taxa pentru eliberarea plăcutei cu număr de înregistrare


(2) Radierea vehiculelor se face pe baza următoarelor documente:

a) cererea solicitantului; ...

n actul de identitate al solicitantului. în cazul persoanelor fizice sau certificatul de înmatriculare a! solicitantului, în căzui persoanelor juridice, în original și în copie:

c)    actul de proprietate ai venicuiuiui. în origina; și in copie;

d)    certificatul de înregistrare, în original.

La radiere, proprietarul vehiculului va preda compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București plăcută cu numărul de înregistrare.

1.10.4.4, Dispoziții comune ți î Taxa de înregistrare, precum și contravalorile plăcuței cu numărul de înregistrare și a certificatului de înregistrare vor fi reactualizate anual ia propunerea compartimentului de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București. în funcție de creșterea indicilor prețurilor de consum.

(2)    Se va circula pe trasee stabilite după cum urmează :

1.    Tramvaiele și troleibuzele vor circula pe trasee propuse de către R.A.T.B. și avizate de către compartimentul de specialitate din cadru! Primăriei Municipiului București, fără a avea nevoie de autorizație.

2.    Mașinile autopropulsate pentru lucrări, mașinile agricole sau forestiere, precum și alte vehicule cu masa totala autorizată mai mare de 5t pentru care nu exista obligativitatea înmatriculării vor circuia în conformitate cu prevederile HCGMB nr.64/2001 privind accesul și circulația autovehiculelor destinate transportului at bunuri și mărfuri și a utilajelor cu masa totala autorizată ma; mare de 5: ir. zona centrală a municipiului București, in afara zoneior interzise prin HCGMB nr.64"200i. acestea vor circula cu respectarea legislației rutiere in vigoare. Ceie cu masa totală autorizată mal mica de 5t vor circuia în zona centrală, la solicitări justificate, pe trasee de deplasare avizate de către compartimentu. ce specialitate din cadrul Primărie. Municipiuitr București.

(3)    După caz, traseele vor fi înscrise în autorizații eliberate ir. acest ser.- ce către compartimentu] de specialitate din cadru! Primăriei Municipiului București.

(4)    Numărul de înregistrare este compus din litera majusculă B și im erur de 5 cifre arabe.

(5) Pentru tramvaie, acesta se înscrie pe părțile din fată. din spate ș: iateraie aie vehiculului, cu vopsea care contrastează cu cea a vehiculului.

(6j Pentru celelalte vehicule supuse înregistrării, numărul de înregistrare st sene cu negru, în relief, pe o plăcută metalică avânc în partea stângă emblema munieimciiu; București și fondul galben reflectorizant. Caracterele literei și cifrelor vor fi ceie stauiiite prin standard de stat pentru numerele de înmatriculare. Plăcuțe se fixează ia parter cin spate a vehiculului.

(7)    Troleibuzele vor fi echipate cu 2 plăcute care se fixeaza ia partea din. fata s: din spate a vehiculului.

(8)    Valorile taxelor sunt prevăzute în Anexa nr. 1.

1.10.5. Taxa pentru organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii

(1)    Pe teritoriul Municipiului București, organizarea și desfășurarea jocurilor de artificii

cu obiecte pirotehnice din clasa II, III și IV. precum si TI si T2 este permisă numai cu acordul Primarului General și in condițiile obținerii avizelor prevăzute de legislația în vigoare.    ’

(2)    Prin acordul Primarului General se stabilesc în mod obligatoriu locul, ora și perioada de desfășurare, precum și măsurile de ordine publică.


f3'i Se pot utiliza în condițiile legii, materialele prevăzute la alin. (1în noaptea de Revelion (31 decembrie - 01 ianuarie) fără acordtu Primarului General.

(4; Solicitările pentru organizarea jocurilor ot artificii se adresează Primăriei Municipiului București prin Registratura Generală cu cei nuțir 10 ziie calendaristice înainte de data desfășurării evenimentului. împreună cu declarația de impunere (modei prevăzut în Anexa nr. 2.1.18 la prezentele norme), cel târziu ia data obținerii avizului.

(5 ) Valoarea taxei este prevăzută în Anexa nr. 1 da 1.10.6 la prezenta hotărâre si se achită de către solicitant la casieria Primărie: Municipiului București sau prin virament în baza solicitării aprobate și a declarației completate țrnode. prevăzut în .^nexa nr. 2.1.3 ia prezentele norme).

(6)    Sunt exceptate de la piața taxei stabilite al alin. (5). evenimentele de interes iocai. național sau internațional, precum și manifestațiile cultural-SDortive importante desfășurate în colaborare cu P.M.B.

(7)    Organizarea și desfasurarea jocurilor de artificii pe teritoriul Municipiului București, cu încălcarea prevederilor prezentei hotărâri constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 3.000 - 5.000 iei.

(8)    Constatarea și sancționarea contravențiilor se face de către personalul împuternicit de Primarul General a! Municipiului București.

(9)    Prevederile O.G. nr.2/2001. privind regimul juridic ai contravențiilor aprobate prin Legea nr. 180/2002 se aplică în mod corespunzător.

1.10.6. Taxe pentru eliberarea de duplicate:

/I i Se percep pentru:

-    eliberarea duplicatelor Aviz urbanism și Plan reglementări:

-    eliberarea duplicatelor în baza Legii nr. 544/2001 privind liberul acces ia informațiile de interes public.

62'; Valorile acestora sunt prevăzute în anexa nr. 1 pcî 10.7 a prezentei hotărâri.

1.11 SANCȚIUNI

(14 Constituie contravenții următoarele fapte:    ,

ai depunerea peste termen a declarațiilor de impunere prevăzute în prezentele

norme:

bl nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute în prezentele norme, c; nerespectarea prevederilor de ia punctele 1.1.6. alin. (7). 1.2.4. alin. (7)1 și

1.3.4 aiin. 15). referitoare la înstrăinarea, la înregistrarea/radierea bunurilor impozabile, nrecurr. și ia comunicarea actelor translați ve ale dreptului de proprietate (2; Contravențiile prevăzute ia:

-    aiin. (1) ÎL. a) se sancționează cu amenda de la 50 lei la 200 lei :

-    alin. (1) Iit. b)-c) se sancționează cu amenda de la 200 iei lari00 lei

(3). - Contravențiilor prevăzute la aliniatele (l)si (2 ) li se aplică dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv posibilitatea achitării, pe loc sau în termen de cel mult 48 de ore de la data încheierii procesului-verbal ori, după caz, de la data comunicării, acestuia, a jumătate din minimul amenzii.    ./(.

B. Referitor la aplicarea taxelor pentru utilizarea temporara a locurilor publice prevăzute în ANEXA nr.l.B—.l.Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru desfășurarea unor activități de comercializare cu caracter sezonier (ocazional)

(1, Taxa se percepe pentru următoarele tipuri de activități sezoniere

ocazionale


-    parcuri de distracții:

-    circuri, menajerii ș, altele asemenea:

-    comercializare marțișoare. gabionturi. brazi de Crăciun. felicitări:

-    aite asemenea activități.

(2j taxa se calculează ca produs a: supraiețe; toiosite. în mc. pentru activitate, desfășurată, și valoarea, la prezenta hotărâre, aferentă ultimei zonări: teritoriale _ Municipiului București.. aprobată prin hotărâre a Consiliului Generai ai Municipiului București.

(3) Plata se face in baza acorduiui/autorizației emise de organele de specialitate, pentru perioada solicitată'autorizată, în termen de doua ziie lucrătoare de la obținerea'prelungirea autorizației.

2.2. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru activități de comercializare a produselor alimentare si nealimentare    *

ii) Taxa se percepe pentru a; inclusiv a produselor de panificație de fiori.


tivitățile de comercializare a produselor alimentare, si patiserie și neaiimentare. inciusiv comercializarea

2.3. Taxa pentru util    locurilor publice cu unități de alimentație

publică și terase de vară

11 ț Taxa se percepe pentru următoarele tipuri de activități :

-    alimentație publică:

-    terase de vară țpentru perioada 01.05 - 30.09) cu sau fără băuturi aicooiice:

-    comercializare produse panificație și patiserie;

-    aite activități asemenea.

1.4, Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru prestări servicii.

(î 3 Taxa se percepe pentru următoarele tipuri de activități :

-    vulcanizare, spăiătorie auto:

-    mici meseriași:

-    cabine telefonice:

-    service auto și alte asemenea.

2.5. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru jocuri de noroc și schimb valutar.

(1) Taxa se percepe pentru:

-    loto, pariuri sportive și alte asemenea:

-    case de schimb valutar, bancomate și alte asemenea.


1.6.    Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru depozite și anexe la construcții inclusiv ocuparea locurilor publice pentru mobilier aferent teraselor (pentru perioada 01.IC - 30.04).

1.7.    Taxa pentru utilizarea locuriior publice pentru activități de comercializare exclusivă de presă și carte.

(1)    Taxeie prevăzute la punctele 1.1 - 1.7 se calculează ca produs ai suprafeței folosite pentru activitatea desfășurată, în mp. și valoarea prevăzută în Anexa nr. !.B ia prezenta hotarare, aferenta ultimei zonării teritoriale a ÎMunicipiului București, aprobată prin hotărâre a Consiliului Generai a! Municipiului București.

(2)    Emiterea acordului/avizului/autorizației de ocupare a domeniului public se face de către organele de specialitate.

(33 Plata se face în două rate egale, până la datele de 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

2.8. Taxa pentru utilizarea locuriior publice pentru organizare șantier.

(Ti Plata se face în baza acorduiui/'autorizație: emise de organele de specialitate, pentru perioada solicitată/autorizată. în termen de doua zile lucrătoare de la obținerea/preiungirea autorizației. în cazul autorizațiilor eliberate pentru ma: puțin de 90 de zile.

(2) In situația ocupării domeniului pubiic oe o perioadă mai mare de 90 de ziie taxa se calcuiează semestrial și se plătește in doua rate egaie. până ia 31 martie și 30 septembrie, inclusiv.

2.9. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru parcări de reședință

(1) Taxa se calculează în lei/zi'vehicui și se plătește în doua rate egaie. până :a 31 manie și 30 septembrie, inclusiv.’.    .

1.10. Taxa pentru utilizarea locuriior publice cu garaje

(I) Taxa se calculează în iei/zi/’mp și se plătește în doua rate egaie. mână ia 31 martie si 30 septembrie, inclusiv.

(2)    Această taxă se calculează de regulă, pentru un modul cu o suprafață standard . de 20 de mp, corespunzătoare unui garaj,■'autoturism (inclusiv spațiul ac deschidere a ^ușilor).

(3)    Schimbarea destinației fără acordul prealabil ai organelor specializate se sancționează prin aplicarea prevederilor Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții.

ți) Piața se face in oaza acorduiui/autorizației emise de organele de specialitate, pentru perioada solicitată/autorizatL în termen de doua ziie lucrătoare de la obținerea autorizatiei/Drelungirea autorizației, daca durata autorizată este mai mică de 90 de zile. i'2: in situația ocupării domeniului pupii: pe o perioadă mai mare de 90 de ziie taxa se caicuieazâ semestrial ș: se r .atest; u acu. rate egaie. pană ia 31 manie și 30 septembrie, inciusiv,

I.    Suprafața pentru care se datorează taxa ae ocupare a terenurilor cu panouri publicitare, afișaje sau structuri ae afișaj. se caicuiează astfel:

a; prin adăugarea a câte unu: metri ia proiecția, în pian vertical, pe sol. a limitelor exterioare ale fiecărei laturi a panoului Dublicitar - în cazul în care structura de susținere nu depășește limitele exterioare ale panoului - exemplul a) din Anexa nr. 2.2.3 la prezentele norme:

b) prin adaugarea a câte unui metru la proiecția, în plan vertical, pe sol. a limitelor exterioare ale structurii de susținere a panoului - în cazul în care structura de susținere depășește limitele exterioare aie panoului - exemplul b) din Anexa ni. 2.2.3 ia prezentele norme.

II.    în cazul panouriior/afișaieior mobile (inclusiv’ baloane publicitare) caicului taxei se face pe baza proiecției în plan vertical la sol.

2.12. Taxa pentru utilizarea locurilor publice pentru cale suplimentară de

acce:

fi i Taxa se percepe pentru căile de acces suplimentare construite pe domeniul public, altele decât căiie obișnuite de acces în imobile/clădiri.

12 : Taxa se calculează în lei/mp/zi și se plătește în doua rate egale, până ia 31 manie și 30 septembrie, inclusiv.

(3) Declarația se depune de către contribuabil, la data obțineri' autorizației/acordului emis de compartimentele de specialitate.

Dispoziții generale

(1)    In situația în care ocuparea domeniului public, se prelungește peste perioada

autorizată sau suprafața ocupată este mai mare decât cea aprobată, pentru taxele prevăzute în prezenta anexă, se vor aplica sancțiuni impuse de lege și se va refuza eliberarea altei autorizații de același tip, pe timp de doi ani, pe raza municipiului București.    -

(2)    în acest sens, organele de specialitate ale primăriilor de sector vor transmite pentru publicare pe site-ul Primăriei Municipiului București, lista persoanelor fizice sau juridice cărora li se va refuza, eliberarea autorizației pe anul respectiv.

(3)    Controlul și aplicarea sanțiunilor se va efectua de către compartimentele de

specialitate împuternicite în acest sens.    <1

(4)    Plătitorii acestor taxe, persoane fizice sau juridice, au obligația depunerii declarațiilor pentru fiecare taxă prevăzută în prezenta anexaă.


(5) Declarațiile prevăzute ir Anexele nr. 2.2.1 si 2.2.2 i depun de către fiecare contribuabil, persoană fizică sav. juridic ianuarie al fiecărui an.

prezentele norme se . anual, nană ia 31


(61 De asemenea, declarațiile de impunere menționate ia alin. (5 se depun ir. termen de 30 de ziie de la începerea /modificarea/încetarea activității.

(7) Constituie contravenții următoarele fapte:

al depunerea peste termen a declarațiilor de impunere orevăzute ir. prezentele

norme:

Pi nedepunerea declarațiilor de impunere prevăzute.in prezentele norme. (81 Contravențiile prevăzute ia:

-    alin. (7) lit. al se sancționează cu amenda de la 50 lei la 200 lei

-    aiin. (7) lit. bl se sancționează cu amenda de Ia 200 iei ia 500 iei.

C. Referitor ia aplicarea taxelor prevăzute în Anexa nr. l.C

Categoriile cimitirelor municipiului București sunt stabilite prin H.C.G.M.B. nr. 303/2003 privind aprobarea "Regulamentului pentru organizarea si funcționarea cimitirelor si crematoriilor umane".

(:1 Cimitirele municipalității sc împar: în patru categorii: Categoria a-l-a:

- Cimitirul Belim

Categoria a-II-a:

-    Cimitirul Gnencea:

-    Cimitirul Sf, Vineri:

-    Cimitirul Reânvierea:

-    Cimitirul Tudor Vaidimircscv:

-    Cimitirul Izvorul Nov:

-    Cimitirul Iancu Nou:

-    Cimitirul Progrese

Categoria a-IP-a:

-    Cimitirul Bucureștii Noi:

-    Cimitirul Damaroaia:

-    Cimitirul Metalurgiei'

Categoria a-R'-a:

-    Cimitirul Domnești/Gnencea II):

-    Cimitirul Berceni II:

-    Cimitirul Pantelimon fi:

-    Cimitirul Strâuiești II.

-    Cimitirul Vest;

3.1. Taxa pentru concesionarea locurilor de înhumare (pană Ia 7 ani)

(1) Locurile de înhumare pe 7 ani se vor atribui de către Administrația cimitirelor numai-la decesul unei persoane.

i'2ă Actul de concesionare încheiat cu aceasta ocazie, conferă titularului numai dreptul de folosință.

(3) Atribuirea unui loc de înhumare pe 7 ani unui concesionar care, deși deține un loc pe 25 de ani sau pe veci, nu poate înhuma în acel loc, se va face cu condiția ca, la


expirarea termenului de 7 ani. să-și dezhumeze decedatul din iocul nou concesionat și să-1 înhumeze la locui pe care-i deține. .

(4) in limita disponibilităților, la propunerea unor instituții publice, directorul instituție' poate aproba concesionarea sau înhumarea pe 7 ani pentru personalități marcante ale României.

3.2. Taxe pentru concesionarea unui Ioc de înhumare pe termen nelimitat.

(I) Locurile de înmormântare pot fi concesionate pe termen nelimita; (locuri de veci’;. St va asigura constituirea și menținerea unei rezerve de 12.000 locuri de înhumare pentru calamnități și cazuri de forța majoră.

12) Actul de concesionare încheiat cu această ocazie, conferă titularului numai dreptul ae folosință.

(3)    Unei persoane i se va putea concesiona pe termen nelimitat, numai ur singur ioc de înmormântare, cu recomandarea de a executa 2 sau 3 cripte.

(4)    Locurile concesionate pe termen nelimitat se pot transmite numai prin moștenire sau prin donație. In aceste locuri vor putea fi înmormântați titularii concesiunii, soții sau soțiile acestora, precum și ascendenții și descendenții lor. Pot fi înmormântate orice alte persoane, cu consimțământul titularului, cu rezervarea unui ioc pentru titular. La punerea în posesie a locului donatorul va achita taxele de concesiune aferente terenului, conform Anexei nr. 3 a prezentei hotărâri..

(5)    Concesionarea către un titular de concesiune, al unui ai; ioc de înhumare pe termen nelimitat este nulă de drept și atrage încetarea dreptului de folosință asupra acestui ioc.

(6)    Cererile pentrt concesionare pe termer neiimita; se soluționează ae compartimenx de resort ai A.C.C.U.

3.3.    Taxa pentru concesionarea unei nișe pe termen nelimitat ia Crematoriu

Uman

(1)    Actul de concesionare încheiat cu această ocazie, conferă titularului numai dreptul de folosință.

(2)    Cererile pentru concesionare pe termen nelimitat se soluționează de compartimentul de resort ai A.C.C.U.

3.4.    Taxele pentru transformarea concesiunii unui ioc de 25 de ani ir. concesiune pe termen nelimitat sunt diferențiale pe categorii ae cimitire.

(L Valorile acestora reprezintă 25% cin vaioriie taxelor pentru concesionarea unui ioc de înhumare pe termen nelimitat.

<2) Locurile de înmormântare concesionate pentru 25 de ani se pot transforma ia cerere, în locuri de veci, cu piața taxeior corespunzătoare menționate în Anexa nm 3.

_l(3j Transformările locurilor de înhumare pentru 25 ani vor face de către A..C.C.L.

_ (4) în locurile concesionate pentru 25 de ani și netransformate în locuri de veci. _t înmormântările care nu asigură minim 7 ani până la expirarea termenului de

concesionare (25 ani) se vor putea face numai prin achitarea taxei pentru înhumare pe 7 ~ ani.

3.5. Taxele pentru transformarea locului de înhumare de 7 ani în concesiune pe termen nelimitat sunt diferențiate pe categorii de cimitire.

(D Vaioriie acestora reprezintă 92% cin vaioriie taxeior pentru concesionarea unui loc de înhumare pe termen neiimitat.    ....

/2 cecurile de înmormântare concesionate pentru 7 ani se pot transforma la cerere. îr. iccvr; ce veci. cu piața taxelor corespunzătoare prevăzute în Anexa nr.i.C.

Tranrformârxe locurilor de înhumare pe ~ ani vor face de către A.C.C.U.

Reguli generate :

ți) Dobândirea locurilor ae veci prin succesiune este scutită de plata taxelor de concesionare.

(2) Ceilalți dobânditori vor achita taxele corespunzătoare unei noi concesionări.

(3) Concesionarea și dreptul de folosință încetează :

ai la expirarea termenului ae concesionare (7 sau 25 de ani);

b) când locul concesionat este lăsat in părăsire. Se consideră părăsire, menținerea

îr, stare de neîngriiire a construcțiilor funerare. împrejmuirilor și mormintelor unde nu există nici un semn funerar (cruce, gard, candela, etc.) și dacă timp de. 6 luni de ia iuriaice a concesiunii;

anunțul din presă, concesionarul nu se prezintă la A.C.C.U. pentru clarificarea situație


c)    prin renunțarea concesionarului, în scris, în favoarea A.C.C.U.. fără a avea pretenția ia despăgubiri;

d)    în cazul neaehitârii tarifului de întreținere în timp de 3 ani consecutivi și dacă. timp de 30 de zile de ia somația scrisă sau anunțui din presă, concesionarul nu se prezintă ia A.C.C.U. pentru achitarea tarifelor de întreținere prevăzute în HCGMB nr. 303/200" privind aprobarea Regulamentului pentru organizarea și funcționarea cimitirelor si crematoriilor umane.

e)    atunci când concesiunea este nuia de drept:

f; locurile de veci care nu au fost preschimbate conform Deciziei rx 1336"'5.03.1950 și care au intrat în patrimoniu! ACCU fără nici c altă formalitate.

(4) in cazul în care. se pierde dreptui de folosință a! concesiunii, loctu ce înmormântare va fi refolosit.

(5; Construcțiile executate de către concesionar sun*, proprietatea acestuia, urmând ca la încetarea dreptului de folosință, acesta să elibereze terenul.

(6)    în lipsa titularului sau a eventualilor moștenitori iegaîi sau testamentari,

concesiunea va trece în proprietatea ACCU, cf. an.680 Cod civil:    .

(7)    Părțile indivize de concesiune care nu răspund anunțului în presă în condițiile stabilite, respectiv 6 luni în cazul părăsirii și 30 de zile în căzui neaehitârii tarifului ae întreținere, expiră și pot fi reconcesionate părților indivize interesate care solicită acest lucru, cu plata taxelor unei noi concesionări.

Scutiri :

- Veteranii de război vor beneficia de locuri de înhumare pe 7 an: gratuite, conform Legii nr. 44/1 994 ;

-    Beneficiarii prevăzuți de legile speciaie și anume Legea nr. 42/1990. Legea nr. 118/1990, Legea nr. 189/2000, etc. ' or beneficia de scutiri în condițiile legii ;

-    Sunt scutite conform prezentului punct monumentele funerare din patrimoniu! național și monumentele declarate de către C.G.M.B. de interes istoric și artistic.

Taxele se plătesc anual da casieria fiecărui cimitir al Administrației Cimitirelor și Crematoriilor Umane.


fii Prezentele norme se completează cu celelalte prevederi legale îr. vigoa ulterioare.

f2i Anexele nr. 2.1.1 - 2.1.3 si Anexele nr. 2.2.1 - 2.2.2 fac nane integram, prezentele norme.