Hotărârea nr. 30/2006

HOTARAREnr. 30 din 2006-02-10 HOTARIRE 30 din 10/02/2006 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006
HOTARIRE nr. 30 din 10/02/2006
HOTARIRE 30 din 10/02/2006

HOTARIRE     30 din 10/02/2006

PRIVIND APROBAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea bugetului

Consiliului General al Municipiului Bucuresti

pe anul 2006

 

Analizand Raportul si Proiectul prezentate de Primarul General al Municipiului Bucuresti;

Vazand avizele Comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale si Legii bugetului de stat pe anul 2006, nr.379/2005;

Tinand seama de prevederile Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.03/06.01.2006 privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 2006;

In temeiul prevederilor art.38(2) lit.”d” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba bugetul general al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2006 in suma de 6.069.518,19 mii lei, astfel:

a) 1.691.494,00 mii lei, bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri, articole si subcapitole conform anexei 1.1;

b)    33.217,00 mii lei bugetul institutiilor finantate din venituri proprii si subventii din bugetul local, conform anexei 1.2;

c)     1.138,00 mii lei bugetul institutiilor publice finantate integral din venituri proprii, conform anexei 1.3;

d)      4.209.607,41 mii lei bugetul imprumuturilor externe, conform anexei 1.4;

e)   12.819,73 mii lei bugetul fondurilor externe nerambursabile, conform anexei 1.5;

f)   121.242,05 mii lei veniturile si cheltuielile evidentiate in afara bugetului local conform anexei 1.6.

Art.2 - Se aproba cheltuielile pe ordonatori,  conform  anexelor 2; 2.1 – 2.42.

Art.3 - Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.274/22.12.2005 privind utilizarea in anul 2006 a unor sume din fondul de rulment, isi inceteaza aplicabilitatea.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 10.02.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 10.02.2006

Nr. 30

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Hot.nr

Anexa 1


{Lisei l    * ' I '

îs .■ s I >    - > I “

VA/ i < VA.

__


VENITURI TOTAL (rd.02+26 la 28+33)

Venituri curente (rd.03+16)

Venituri fiscale (rd.04+08 la 10+15)

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital (rd.05 la 07)

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane juridice

Impozit pe venit, profit și câștiguri din capital de la persoane fizice

Alte impozite pe venit, profit și câștiguri din capital Impozit pe salarii *)

Impozite și taxe pe proprietate

Impozite și taxe pe bunuri și servicii (rd. 11 la rd. 14)

Sume defalcate din TVA

Alte impozite și taxe generale pe bunuri și servicii

Taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurarea de activități

Alte impozite și taxe fiscale Venituri nefiscale (rd.17+20)

Venituri din proprietate (rd.18+19)

Venituri din proprietate


BUGETUL PE ANUL2006

BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT

mii lei


Cod

rân

d


Bugetul

local


Bugetul

instituțiilor

publice

finanțate

din

venituri proprii si subvenții din


Bugetul

instituțiilo

r publice

finanțate

integral

din

venituri

proprii


Bugetul creditelor externe și interne


Bugetul fondurilo r externe nerambu rsabile


Veniturile

si

cheltuielii

e

evidențiat e in afara bugetului local


Total


Transferu ri între bugete

(se scad)


Total

buget

general


0

1

01

1.691.494,00

02

1.682.344,00

03

1.566.815,00

04

1.441.700,00

05

1.700,00

06

1.440.000,00

07

0,00

08

09

800,00

10

119.715,00

11

63.585,00

12

0,00

13

0,00

14

56.130,00

15

4.600,00

16

115.529,00

17

90.198,00

18

90.198,00

bugetul

2

226.840,75

33.217,00


1.138,00


9=7-8


6.268.141,94 198.623,75

6.069.518,19

1.716.699,00

1.716.699,00

1.566.815,00

1.566.815,00

1.441.700,00

1.441.700,00

1.700,00

1.700,00

1.440.000,00

1.440.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

119.715,00

119.715,00

63.585,00

63.585,00

0,00

0,00

0,00

0,00

56.130,00

56.130,00

4.600,00

4.600,00

115.529,00

115.529,00

90.198,00

90.198,00

90.198,00

90.198,00

// n.


§ =1 10.02.06


BUGETUL PE ANUL2006 BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT


mii leiBugetul

instituțiilor BugetulCod

rân

d


Bugetul

local


publice

instituțiilo

finanțate

r publice

Bugetul

din

finanțate

creditelor

venituri

integral

externe și

proprii si

din

interne

subvenții

venituri

din

proprii


Bugetul fondurilo r externe nerambu rsabile


Veniturile

si

cheltuielii

e

evidențiat e in afara bugetului local


Total


Transferu ri între bugete

(se scad)


Total

buget

generai


A

0

1

Venituri din dobânzi

19

0,00

Vânzări de bunuri și servicii (rd.21 la 25)

20

25.331,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

21

61,00

Venituri din taxe administrative, eliberări permise

22

Amenzi, penalitati si confiscări

23

23.200,00

Diverse venituri

24

1.070,00

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile

25

1.000,00

Venituri din capital

26

1.300,00

Operațiuni financiare

27

Subvenții (rd.29+32)

28

7.850,00

Subvenții de la bugetul de stat (rd.30+31)

29

7.850,00

De capital

30

0,00

Curente

31

0,00

Subvenții de la alte administrații

32

0,00

Donații din străinătate

33

0,00

CHELTUIELI-TOTAL (rd.35+47+50+53)

34

1.691.494,00

Cheltuieli curente (rd.36 la 41+43+45+46)

35

1.559.938,00

Cheltuieli de personal

36

53.114,60

Bunuri si servicii

37

255.470,55

Dobânzi

38

91.913,50


bugetul


2    3    4    5    6    7    8    9=7-8


0,00

0,00

25.331,00

25.331,00

61,00

61,00

0,00

0,00

23.200,00

23.200,00

1.070,00

1.070,00

1.000,00

1.000,00

1.300,00

1.300,00

5.000,00

5.000,00    5.000,00

0,00

7.850,00

7.850,00

7.850,00

7.850,00

0,00

0,00

0,00

0,00

193.623,75

193.623,75 193.623,75

0,00

0,00

0,00

226.840,75

1.138,00 4.209.607,41 12.819,73

123.480,00

6.265.379,89 198.623,75

6.066.756,14

186.843,00

1.118,00

1.747.899,00

1.747.899,00

63.488,99

394,00

116.997,59

116.997,59

123.850,01

724,00

380.044,56

380.044,56

0,00

91.913,50

91.913,50


Z?BUGETUL PE ANUL 2006 BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT


mii iei


Cod

rân

d


Bugetul

local


Bugetul

instituțiilor

publice

finanțate

din

venituri proprii si subvenții din


Bugetul instituțiilo r publice Bugetul finanțate creditelor integral externe și


din

venituri

proprii


interne


Veniturile

^i' cheltuielii fondurilo

r externe e .. ... , evidențiat

nerambu ,

. ..    e in afara

rsabile    .    ...

bugetului local


Total


Transferu ri între bugete

(se scad)


Total

buget

general


A

0

1

2

3

4

5

6    7

8

9=7-8

Subvenții

39

850.000,00

0,00

850.000,00

850.000,00

Fonduri de rezerva

40

23.783,70

0,00

23.783,70

23.783,70

Transferuri între unități ale administrației publice (rd.42)

41

193.623,75

0,00

193.623,75 193.623,75

0,00

Transferuri curente

42

193.623,75

0,00

193.623,75

193.623,75

Alte transferuri (rd.44)

43

81.781,90

0,00

81.781,90

81.781,90

Transferuri interne

44

81.781,90

0,00

81.781,90

81.781,90

Asistență socială

45

200,00

200,00

200,00

Alte cheltuieli

46

10.100,00

10.100,00

10.100,00

Cheltuieli de capital (rd.48+49)

47

93.469,50

39.501,75

20,00

3.849.607,41

12.819,73

118.480,00 4.113.898,39

4.113.898,39

Active nefinanciare

48

93.469,50

39.501,75

20,00

3.849.607,41

12.819,73

118.480,00 4.113.898,39

4.113.898,39

Active financiare

49

0,00

0,00

0,00

Operațiuni financiare (rd.51 +52)

50

38.086,50

0,00

5.000,00    43.086,50

5.000,00

38.086,50

împrumuturi

51

0,00

5.000,00    5.000,00

5.000,00

0,00

Rambursări de credite

52

38.086,50

38.086,50

38.086,50

Rezerve

53

0,00

0,00

EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)

54

0,00

0,00

2.762,05    2.762,05

2.762,05

(rd.01-rd.34)

0,00

0,00


r..

oiî10.02.06


BUGETUL PE ANUL 2006

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod indicator

PROIECT

2006


TOTAL VENITURI (rd.3+76+82,

VENITURI PROPRII (rd.3-rd.23+rd.76)

I. VENITURI CURENTE (rd.4+42)

A. VENITURI FISCALE (rd.5+16+22+39)

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd.6+9+13)

A1.1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE (rd.7)

Impozit pe profit (rd.8)

Impozit pe profit de la agenți economici

A1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.10)

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit (rd.11+12)

Cote defalcate din impozitul pe venit

Sume alocate de consiliul județean pentru echilibrarea bugetelor locale A1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (rd.14)

Alte impozite pe venit, profit si câștiguri din capital de la persoane fizice (rd.15)

Alte Impozite pe venit, profit si câștiguri din capital A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE (rd.17)

Impozite si taxe pe proprietate (rd.18 la rd.21)

Impozit pe clădiri

Impozit pe terenuri

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru activitatea notariala si alte taxe de timbru

Alte impozite si taxe pe proprietate A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII (rd.23+30+32+35)

Sume defalcate din TVA (rd.24 la rd 29)

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor și Municipiului

București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor și sectoarelor Municipiului București

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenționarea energiei termice livrate populației

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru sistemele centralizate de producere și distribuție a energiei termice

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri1

2

3

4

5

6

7

8

9

10 11 12

13

14

15

16

17

18

19

20 21 22 23


00.01

48.02

00.02

00.03

00.04

00.05

01.02

01.02.01

00.06

04.02

04.02.01

04.02.04

00.07

05.02

05.02.50

00.09

07.02

07.02.01

07.02.02

07.02.03

07.02.50

00.10

11.02


1.691.

1.620.

1.682.

1.566.

1.441.

1.

1.

1.

1.440.

1.440, 1.360.

80.


119

63


494,00

059,00

344,00

815,00

700,00

700,00

700,00

700,00

000,00

000,00

000,00

000,00

0,00

0,00

0,00

800,00

800,00

600,00

150,00

0,00

50,00

715,00

585,00


24    11.02.01


25

26 27


11.02.02

11.02.03

11.02.04


8.097,00

0,00

55.488,00


28    11.02.05


>•

$


0.02.06


(

c

Hot. Nr.

Anexa 1.1

BUGETUL PE ANUL 2006

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod indicator

PROIECT

2006


Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii (rd.31)

Taxe hoteliere

Taxe pe servicii specifice (rd.33+34)

Impozit pe spectacole Alte taxe pe servicii specifice

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati (rd. Taxa asupra mijloacelor de transport

Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activitati

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rd.40)

Alte impozite si taxe fiscale (rd.41)

Alte impozite si taxe

C. VENITURI NEFISCALE (rd.43+52)

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE (rd.44+50)

Venituri din proprietate (rd.45 la rd.49)

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene și locale Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti Venituri din concesiuni si inchirieri

Venituri din dividende    ■

Alte venituri din proprietate

Venituri din dobânzi (rd.51)    /■'

Alte venituri din dobânzi

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII (rd.53+61 +64+69+73)

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd.54 la rd.60)

Venituri din prestări de servicii

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social Taxe din activitati cadastrale si agricultura

Contribuția lunară a părinților pentru întreținerea copiilor în unitățile de protecție socială Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despăgubiri

36 la 38)


29

11.02.06

30

12.02

31

12.02.07

32

15.02

33

15.02.01

34

15.02.50

35

16.02

56.130,00

36

16.02.02

2.130,00

37

16.02.03

4.000,00

38

16.02.50

50.000,00

39

00.11

4.600,00

40

18.02

4.600,00

41

18.02.50

4.600,00

42

00.12

115.529,00

43

00.13

90.198,00

44

30.02

90.198,00

45

30.02.01

0,00

46

30.02.03

30.000,00

47

30.02.05

56.698,00

48

30.02.08

3.500,00

49

30.02.50

50

31.02

51

31.02.03

52

00.14

25.331,00

53

33.02

61,00

54

33.02.08

1,00

•■■■■■

55

33.02.10

56

33.02.12

57

33.02.24

58

33.02.27

59

33.02.28

60,00

V,Hot. Nr.

Anexa 1.1

BUGETUL PE ANUL 2006

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole

DENUMIREA INDICATORILOR


Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

Venituri din taxe administrative, eliberări permise (rd.62+63)

Taxe extrajudiciare de timbru

Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

Amenzi, penalitati si confiscări (rd.65 la rd.68)

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si taxe

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

Alte amenzi, penalitati si confiscări

Diverse venituri (rd.70 la 72)

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitățile instituțiilor publice Venituri din ajutoare de stat recuperate Alte venituri

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (rd.74+75)

Donații si sponsorizări Alte transferuri voluntare

II. VENITURI DIN CAPITAL (rd.77)

Venituri din valorificarea unor bunuri (rd.78 la rd.81)

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului Venituri din privatizare

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

IV. SUBVENȚII (rd.83)

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.84+97)

Subvenții de la bugetul de stat (rd.85+93)

A. De capital (rd.86 la rd.92)

Retehnologizarea centralelor termice și electrice de termoficare Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe Aeroporturi de interes local

Planuri si regulamente de urbanism

Străzi care se vor amenaja ?n perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

mii lei


Cod

rând

Cod indicator

PROIECT

2006

60

33.02.50

61

34.02

62

34.02.02

63

34.02.50

64

35.02

23.200,00

65

35.02.01

23.200,00

66

35.02.02

67

35.02.03

68

35.05.50

69

36.02

1.070,00

70

36.02.05

71

36.02.11

72

36.02.50

1.070,00

73

37.02

1.000,00

74

37.02.01

1.000,00

75

37.02.50

76

00.15

1.300,00

77

39.02

1.300,00

78

39.02.01

100,00

79

39.02.03

1.000,00

80

39.02.04

100,00

81

39.02.07

100,00

82

00.17

7.850,00

83

00.18

7.850,00

84

42.02

7.850,00

85

00.19

7.850,00

86

42.02.01

0,00

87

42.02.03

0,00

88

42.02.04

0,00

89

42.02.05

0,00

90

42.02.06

0,00

// •••>’ z //DENUMIREA INDICATORILOR


Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale și alimentare cu apă a satelor Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuință

B. Curente (rd.94 la rd.96)

Finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap Subvenții primite din Fondul de Intervenție Finanțarea lucrărilor de cadastru imobiliar

Subvenții de la alte administrații (rd.98 la rd.100)    . y . v

Subvenții primite de la bugetele consiliilor județene pentru protecția copilului    \__

TOTAL CHELTUIELI CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL III DOBÂNZI (rd.214)

Dobânzi aferente datoriei publice interne (rd.215)

Dobânzi aferente datoriei publice externe (rd.216)

Alte dobânzi (rd.217)

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.522+573)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif (rd.523+574)
TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.188)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale (rd.189)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente

Transferuri către instituții publice Acțiuni de sanatate (rd.318)

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului (rd.223)

Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (rd.224)

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate (rd.193)

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI A. Transferuri interne.

Cod

rând

Cod indicator

PROIECT

2006

91

42.02.09

0,00

92

42.02.10

7.850,00

93

00.20

0,00

94

42.02.21

0,00

95

42.02.28

0,00

96

42.02.29

0,00

97

43.02

0,00

98

43.02.01

0,00

102

49.02

1.691.494,00

103

01

1.559.938,00

104

10,00

53.114,60

105

20,00

255.470,55

106

30,00

91.913,50

107

30.01

0,00

108

30.02

91.913,50

109

30.03

0,00

110

40

850.000,00

111

40.03

850.000,00

112

50,00

23.783,70

113

50.04

23.783,70

114

51

193.623,75

115

51.01

193.623,75

116

51.01.01

193.623,75

117

51.01.03

0,00

118

51.01.14

0,00

119

51.01.15

0,00

120

51.01.24

0,00

121

55,00

81.731,90

122

55.01

81.671,90

\v<-

\\fy


DENUMIREA INDICATORILOR


Programe cu finanțare rambursabila (rd.391)

Programe comunitare

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila (rd.392+468)

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat (rd.432+469+529+580)

Programe de dezvoltare (rd.498)

Fond Roman de Dezvoltare Sociala (rd.613)

Alte transferuri curente interne (rd.278+348+393+433+470+499+581+614)

A. Transferuri curente in străinătate

Contribuții si cotizații la organisme internaționale TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.279+319+394)

Ajutoare sociale (rd.280+320+395)

Ajutoare sociale in numerar (rd.396)

Ajutoare sociale in natura (rd.281+321)

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.282+349+397+615)

Burse (rd.283)

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale (rd.616)

Asociații si fundații (rd.284+350+398)

Susținerea cultelor (rd.351)

Contribuții la salarizarea personalului neclerical (rd.352)

Despăgubiri civile CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.441+478+589)

Active financiare (rd.442+479+590)

Participare la capitalul social al societăților comerciale (rd.443+480+591)

OPERAȚIUNI FINANCIARE

Cod

rând

Cod indicator

PROIECT

2006

123

55.01.03

55.01.07

150,20

124

55.01.08

300,00

125

55.01.12

78.975,70

126

55.01.13

1.600,00

127

55.01.15

0,00

128

55.01.18

646,00

55.02

60,00

55.02.01

60,00

129

57,00

200,00

130

57.02

200,00

131

57.02.01

200,00

132

57.02.02

0,00

133

59,00

10.100,00

134

59.01

0,00

135

59.02

0,00

136

59.11

0,00

137

59.12

0,00

138

59.15

4.900,00

59.17

5.200,00

139

70,00

93.469,50

140

71,00

93.469,50

141

71.01

93.469,50

142

71.01.01

34.700,00

143

71.01.02

2.110,00

144

71.01.03

21.659,50

145

71.01.30

35.000,00

146

72,00

0,00

147

72.01

0,00

148

72.01.01

0,00

149

79,00

38.086,50


M S-îJ. ■■ •DENUMIREA INDICATORILOR


TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.625)

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii (rd.626) Alte imprumuturi (rd.627)


TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

Rambursări de credite externe Rambursări de credite interne

TITLUL XIV REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT (rd.638) Rezerve (rd.639)

Excedent (rd.640)

Deficit (rd.641)

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE (rd.162+184+212+219)

Autoritati publice si acțiuni externe (rd.181)

CHELTUIELI CURENTE (rd.164 la rd.166)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ÂLE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.167) Transferuri curente (rd.168)

Transferuri către instituții publice

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.170)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.171)    X "

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.172 la 175)    f

Construcții    jț^rȘ ,f^'

Mașini, echipamente si mijloace de transport    7

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.177)

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.178+179)    ■..

Rambursări de credite externe Rambursări de credite interne

Din total capitol:


Cod

rând

Cod indicator

PROIECT

2006

150

80,00

38.086,50

151

80.03

0,00

152

80.30

0,00

153

81,00

38.086,50

154

81.01

38.086,50

155

81.02

0,00

156

90,00

0,00

157

91.01

0,00

158

92.01

0,00

159

93.01

0,00

160

0,00

161

50.02

192.951,25

162

51.02

64.611,50

163

01

42.411,50

164

10,00

33.200,00

165

20,00

9.211,50

166

51

0,00

167

51.01

0,00

168

51.01.01

169

70,00

22.200,00

170

71,00

22.200,00

171

71.01

22.200,00

172

71.01.01

0,00

173

71.01.02

0,00

174

71.01.03

20.200,00

175

71.01.30

2.000,00

176

79,00

0,00

177

81,00

0,00

178

81.01

0,00

179

81.02

0,00

180DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod indicator

PROIECT

2006

Autoritati executive si legislative (rd.182) Autorități executive


Alte servicii publice generale (rd.206 la rd.210) CHELTUIELI CURENTE (rd.186 la rd.188+190) TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL


TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL V FONDURI DE REZERVA (rd.189)

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.191)

Transferuri curente (rd.192+193)

Transferuri către instituții publice

Transferuri din bugetele consiliilor locale și județene pentru acordarea unor ajutoare către unitățile administrativ-teritoriale în situații de extremă dificultate


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI Transferuri interne

Programe de dezvoltare Transferuri curente in străinătate

Contribuții si cotizații la organisme internaționale TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

Despăgubiri civile

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.195)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.196)

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.197 la 200)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.202)


—s*o

rX' "'î! h

x______181

182

183

51.02.01

51.02.01.03

64.611,50

64.611,50

184

54.02

36.426,25

185

01

34.273,70

186

10,00

890,00

187

20,00

380,00

188

50,00

23.783,70

189

50.04

23.783,70

190

51

2.360,00

191

51.01

2.360,00

192

51.01.01

2.360,00

193

51.01.24

0,00

55,00

1.660,00

55.01

1.600,00

55.01.13

1.600,00

55,02

60,00

55.02.01

60,00

59,00

5.200,00

59.17

5.200,00

194

70,00

260,00

195

71,00

260,00

196

71.01

260,00

197

71.01.01

0,00

198

71.01.02

0,00

199

71.01.03

260,00

200

71.01.30

0,00

201

79,00

1.892,55

X-A..,.*-


Hot. Nr.


Anexa 1.1

BUGETUL PE ANUL 2006

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod indicator

PROIECT

2006

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.203+204)

202

81,00

1.892,55

Rambursări de credite externe

203

81.01

1.892,55

Rambursări de credite interne

204

81.02

0,00

Din total capitol:

205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autoritatilor locale

206

54.02.05

23.783,70

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de stat

207

54.02.06

0,00

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe, contractate/garantate de administrațiile publice locale

208

54.02.07

1.892,55

Servicii publice comunitare de evidentă a persoanelor Alte servicii publice generale

54.02.10

54.02.50

2.360,00

8.390,00


Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi (rd.213) CHELTUIELI CURENTE (rd.214)

TITLUL III DOBÂNZI (rd.215 la rd.217)

Dobânzi aferente datoriei publice interne Dobânzi aferente datoriei publice externe Alte dobânziTransferuri cu caracter general intre diferite nivele ale administrației (rd.226 + 227)

CHELTUIELI CURENTE (rd. 221)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.222)

Transferuri curente (rd.223+224)

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistență socială pentru persoanele cu handicap

Din total capitol:

Transferuri din bugetele consiliilor județene pentru finanțarea centrelor pentru protecția copilului Transferuri din bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap; s\ >h»

.<7221


;X 222

223

224

225

226


227

228


55.02

01

30,00

30.01

30.02

30.03

56.02

01

51

51.01

51.01.14

51.01.15

56.02.06

56.02.07


91.913,50

91.913,50

91.913,50

0,00

91.913,50

91.913,50

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


Partea a ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (rd.230+248) Aparare (rd.246)

CHELTUIELI CURENTE (rd.232+233)


229    59.02    5.187,00

230    60.02    830,00

231    01    580,00


ițe


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


BUGETUL PE ANUL 2006


Hot. Nr. Anexa 1.1


Bugetul local detailat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod indicator

PROIECT

2006

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

232

10,00

0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

233

20,00

580,00

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.235)

234

70,00

250,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.236)

235

71,00

250,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.237 la 240)

236

71.01

250,00

Construcții

237

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

238

71.01.02

0,00


Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.242)

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.243+244)

Rambursări de credite externe Rambursări de credite interne

Din total capitol:

Aparare naționala

Ordine publica si siguranța naționala (rd.264+266)

CHELTUIELI CURENTE (rd.250 ia 251)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.191) Transferuri curente (rd.192+193)

Transferuri către instituții publice

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.253)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.254)

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.255 la 258)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe
239

71.01.03

240

71.01.30

241

79,00

242

81,00

243

81.01

244

81.02

245

246

60.02.02

247

248

61.02

249

01

250

10,00

251

20,00

252

51,00

51.01

51.01.01

70,00

253

71,00

254

71.01

255

71.01.01

256

71.01.02

257

71.01.03

258

71.01.30


250,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

830,00

4.357,00

3.457,00

800,00

880,00

1.777,00 1.777,00 1.777,00

900,00

900,00

900,00

0,00

800,00

100,00

0,00G:G? :


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Hot. Nr. Anexa 1.1


BUGETUL PE ANUL 2006

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

PROIECT

rând

Cod indicator

2006

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.2601

259

79,00

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.261+262)

260

81,00

0,00

Rambursări de credite externe

261

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

262

81.02

0,00

Din total capitol:

263

Ordine publica (rd.265)

264

61.02.03

1.777,00

Politie comunitara

265

61.02.03.04

1.777,00

Protecție civila și protecția contra incendiilor (protecție civilă nonmilitară)

61.02.05

2.580,00


Partea a lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

Invatamant

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.274)

Transferuri curente (rd.275)

Transferuri către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.277)

A. Transferuri interne.(rd.278)

Alte transferuri curente interne

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.280)

Ajutoare sociale (rd.281)

Ajutoare sociale in natura

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.283+284)

Burse

Asociații și fundații CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.286)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.287)

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.288 la 291)

ConstrucțiiȘl

A/:

\l


64.02

65.02

01

10,00

20,00

51

51.01

51.01.01

55

55.01

55.01.18

57,00

57.02

57.02.02

59,00

59.01

59.11

70,00

71,00

71.01

71.01.01


182.909,10

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

120,00

120,00

120,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


fcr

& DIRECȚIA


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Hot. Nr. Anexa 1.1


BUGETUL PE ANUL 2006

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod indicator

PROIECT

2006


Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.293)

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.294+295)

Rambursări de credite externe Rambursări de credite interne

Din total capitol:

Invatamânt preșcolar si primar (rd.298+299) învățământ preșcolar învățământ primar

Invatamânt secundar (rd.301 la 303) învățământ secundar inferior învățământ secundar superior Invatamant profesional

invatamânt postliceal

Invatamânt nedefinibil prin nivel (id. 306)

învățământ special

Servicii auxiliare pentru educație (rd.308+309)

Internate si cantine pentru elevi Alte servicii auxiliare

Alte cheltuieli tn domeniul învățământului

Sanatate (rd.334+336)

CHELTUIELI CURENTE (rd.314 la 316+ 319)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.317)

Transferuri curente (rd.318)

Acțiuni de sănătate289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

r -------301

/C-=<n\’A302

30771.01.02

71.01.03

71.01.30

79,00

81,00

81.01

81.02

65.02.03

65.02.03.01

65.02.03.02

65.02.04

65.02.04.01

65.02.04.02

65.02.04.03

65.02.05

65.02.07

65.02.07.04

65.02.11

65.02.11.03

65.02.11.30

65.02.500,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

20,00

0,00

20,00

70,00

30,00

40,00

30,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.800,00

1.800,00

0,00

1.800,00

0,00

0,00

0,00


//"r


!£ DÎHECTÎA

BUvO


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Hot. Nr. Anexa 1.1


BUGETUL PE ANUL 2006

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

Cod indicator

PROIECT

rând

2006


TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.320)

Ajutoare sociale (rd.321)

Ajutoare sociale in natura

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.323)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.324)

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.325 la 328)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.330)

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.331+332)

Rambursări de credite externe Rambursări de credite interne

Din total capitol:

Servicii medicale in unitati sanitare cu paturi (rd.335)

Spitale generale

Alte cheltuieli in domeniu sanatatii (rd.337)

Alte instituții si acțiuni sanitare

Cultura, recreere si religie (rd.365+375+379+380)

CHELTUIELI CURENTE (rd.341 la 343+346+349)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.344) Transferuri curente (rd.345)

Transferuri către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.347)

A. Transferuri interne.(rd.348)


319

320

321342

343

344

345

346

347


57,00

57.02

57.02.02

70,00

71,00

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

79,00

81,00

81.01

81.02

66.02.06

66.02.06.01

66.02.50

66.02.50.50

67.02

01

10,00

20,00

51

51.01

51.01.01

55

55.01


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.800,00 1.800,00

178.290,30 164.200,80

4.804,00 3.869,05

150.627,75 150.627,75 150.627,75

0,00 Z 0,00


Alte transferuri curente interne


348 55.01.18


0,00


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Hot. Nr. Anexa 1.1


BUGETUL PE ANUL 2006

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod indicator

PROIECT

2006

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.350 la 352)

349

59,00

4.900,00

Asociații și fundații

350

59.11

0,00

Susținerea cultelor

351

59.12

0,00

Contribuții la salarizarea personalului neclerical

352

59.15

4.900,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.354)

353

70,00

14.089,50

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.355)

354

71,00

14.089,50


Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.356 la 359) Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.361)

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.362+363)

Rambursări de credite externe

Rambursări de credite interne

Din total capitol:

Servicii culturale (rd.366 la 374)

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte

Scoli populare de arta si meserii Case de cultura Cămine culturale

Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice Alte servicii culturale

Servicii recreative si sportive (rd.376 la 378)

Sport71.01

14.089,50

71.01.01

1.500,00

71.01.02

0,00

71.01.03

29,50

71.01.30

12.560,00

79,00

0,00

81,00

0,00

81.01

0,00

81.02

0,00


371

372

373

374

375

376


67.02.03

89.346,30

67.02.03.02

8.300,00

67.02.03.03

13.294,00

67.02.03.04

55.691,35

67.02.03.05

375,30

67.02.03.06

0,00

67.02.03.07

0,00

67.02.03.08

342,05

67.02.03.12

5.944,00

67.02.03.30

5.399,60

67.02.05

84.044,00

67.02.05.01CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Hot. Nr. Anexa 1.1

BUGETUL PE ANUL 2006

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod indicator

PROIECT

2006

Tineret

377

67.02.05.02

0,00

întreținere grădini publice, parcuri, zone verzi, baze sportive si de agrement

378

67.02.05.03

84.044,00

Servicii religioase

379

67.02.06

4.900,00

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

380

381

67.02.50

4.900,00

Asigurări si asistenta sociala (rd.411+412+414+415+416+417+420)

382

68.02

2:698,80

CHELTUIELI CURENTE (rd.384 la 386 +389+394+397)

383

01

2.628,80

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

384

10,00

1.132,80

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

385

20,00

496,00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.387)

386

51

0,00

Transferuri curente (rd.388)

Transferuri către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.390)

A. Transferuri interne.(rd.391 la 393)

Programe cu finanțare rambursabilă

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila Alte transferuri curente interne

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd.395)

Ajutoare sociale (rd.396)

Ajutoare sociale in numerar

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.398)

Asociații și fundații

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.400)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.401)

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.402 la 405)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.4O7)


403

404

405

406

51.01

0,00

51.01.01

0,00

55

800,00

55.01

800,00

55.01.03

0,00

55.01.08

300,00

55.01.18

500,00

57,00

200,00

57.02

200,00

57.02.01

200,00

59,00

0,00

59.11

0,00

70,00

70,00

71,00

70,00

71.01

70,00

71.01.01

0,00

71.01.02

40,00

71.01.03

10,00

71.01.30

20,00

79,00

0,00

Z/V

-


v -Js. ■


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Hot. Nr. Anexa 1.1

BUGETUL PE ANUL 2006

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod Indicator

PROIECT

2006

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.408+409)

407

81,00

0,00

Rambursări de credite externe

408

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

409

81.02

0,00

Din total capitol:

410

0,00

Asistenta acordata persoanelor in varsta

411

68.02.04

0,00

Asistenta sociala in caz de boli si invalidități (rd.413)

412

68.02.05

0,00

Asistenta sociala in caz de invaliditate

413

68.02.05.02

0,00

Asistenta sociala pentru familie si copii

Ajutoare pentru locuințe

Creșe

Prevenirea excluderii sociale (rd.418+419)

Ajutor social Cantine de ajutor social

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale ■

Partea a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE (rd.423+459) Locuințe, servicii si dezvoltare publica (rd.449+452+455+456+457)

CHELTUIELI CURENTE (rd.425 la 427+430)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.428)

Transferuri curente (rd.429)

Transferuri către instituții publice

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.431)

A. Transferuri interne.(rd.432+433)

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat Alte transferuri curente interne

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.435+441)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.436)

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.437 la 440)


431    55.01

432    55.01.12

433    55.01.18

434    70,00

435    71,00

436    71.01


0,00

0,00

0,00

200,00

200,00

0,00

2.498,80

209.188,50

191.988,30

142.581,80

5.090,80

98.286,00

38.859,00

38.859,00

38.859,00

346,00

346,00

320,00

26,00

34.070,00

34.070,00

34.070,00CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Hot. Nr. Anexa 1.1


BUGETUL PE ANUL 2006


Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.442)

Active financiare (rd.443)

Participare la capitalul social al societăților comerciale OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.445)

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.446+447)

Rambursări de credite externe Rambursări de credite interne Din total capitol:

Locuințe (rd.450+451)

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice (rd.453+454)

Alimentare cu apa

Amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificări rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunaleProtecția mediului (rd.486+489)

CHELTUIELI CURENTE (rd.461 la 463 + 466)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.464) Transferuri curente (rd.465)

Transferuri către instituții publiceCod

rând

Cod indicator

PROIECT

2006

437

71.01.01

13.700,00

438

71.01.02

40,00

439

71.01.03

460,00

440

71.01.30

19.870,00

441

72,00

442

72.01

443

72.01.01

444

79,00

15.336,50

445

81,00

15.336,50

446

81.01

15.336,50

447

81.02

448

449

70.02.03

24.740,00

450

70.02.03.01

9.150,00

451

70.02.03.30

15.590,00

452

70.02.05

9.900,00

453

70.02.05.01

9.900,00

454

70.02.05.02

455

70.02.06

60.000,00

456

70.02.07

457

70.02.50

97.348,30

458

459

74.02

17.200,20

460

01

1.400,20

461

10,00

0,00

462

20,00

1.250,00

463

51

0,00

464

51.01

0,00

465

51.01.01

0,00


\ș.,


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Hot. Nr. Anexa 1.1


BUGETUL PE ANUL 2006

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.467)

A. Transferuri interne, (rd.468 la 470)

Programe PHARE si alte programe cu finanțare nerambursabila

Programe comunitare

Alte transferuri curente interne CHELTUIELI DE CAPITAL frd.472+478)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.473)

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.474 la 477)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.479)

Active financiare (rd.480)

Participare la capitalul social al societăților comerciale OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.482)

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.483+484)

Rambursări de credite externe Rambursări de credite interne Din total capitol:

Reducerea si controlul poluării Salubritate si gestiunea deșeurilor (rd.487+488)

Salubritate

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (rd.492+518+546+569+605) Acțiuni generale economice, comerciale si de munca (rd.512) CHELTUIELI CURENTE (rd.494 la 496)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONALCod

rând

Cod indicator

PROIECT

2006

466

55

150,20

467

55.01

150,20

468

55.01.08

469

55.01.07

150,20

470

55.01.18

471

70,00

15.800,00

472

71,00

15.800,00

473

71.01

15.800,00

474

71.01.01

15.500,00

475

71.01.02

0,00

476

71.01.03

0,00

477

71.01.30

300,00

478

72,00

0,00

479

72.01

0,00

480

72.01.01

0,00

481

79,00

0,00

482

81,00

0,00

483

81.01

0,00

484

81.02

0,00

485

0,00

74.02.03

150,20

486

74.02.05

487

74.02.05.01

1.250,00

488

74.02.05.02

489

74.02.06

15.800,00

490

491

79.02

1.101.258,15

492

80.02

0,00

493

01

0,00

494

10,00

0,00

!lK.


ti?


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Hot. Nr.

Anexa 1.1

BUGETUL PE ANUL 2006

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole

DENUMIREA INDICATORILOR


TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.497)

A. Transferuri interne.(rd.498+499)

Programe de dezvoltare Alte transferuri curente interne

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.501)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.502)

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd. 503 ia 506) Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.508)

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.509+510)

Rambursări de credite externe Rambursări de credite interne Din total capitol:

Acțiuni generale economice si comerciale (rd.513 la 516) Prevenire si combatere inundații si ghețuri Stimulare întreprinderi mici si mijlocii

Programe de dezvoltare regionala si sociala

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale


Combustibili si energie (rd.542 la 544)

CHELTUIELI CURENTE (rd.520 la 522+524*527)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL IV SUBVENȚII (rd.523)

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.525)

mii lei


Cod

rând

Cod indicator

PROIECT

2006

495

20,00

0,00

496

55

0,00

497

55.01

0,00

498

55.01.13

0,00

499

55.01.18

0,00

500

70,00

0,00

501

71,00

0,00

502

71.01

0,00

503

71.01.01

0,00

504

71.01.02

0,00

505

71.01.03

0,00

506

71.01.30

0,00

507

79,00

0,00

508

81,00

0,00

509

81.01

0,00

510

81.02

0,00

511

0,00

512

80.02.01

0,00

513

80.02.01.06

0,00

514

80.02.01.09

0,00

515

80.02.01.10

0,00

516

80.02.01.30

0,00

517

518

81.02

559.707,56

519

01

555.955,70

520

10,00

0,00

521

20,00

0,00

522

40

520.000,00

523

40.03

520.000,00

524

51


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Hot. Nr.

Anexa 1.1

BUGETUL PE ANUL 2006

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Transferuri curente (rd.526)

Transferuri către instituții publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.528)

A. Transferuri interne (rd.529)

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.531)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.532)

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.533 la 536)

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.538)

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.539+540)

Rambursări de credite externe

Rambursări de credite interne Din total capitol:

Energie termica Alti combustibili

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare (rd.565)

CHELTUIELI CURENTE (rd.548 la 550)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.551)

Transferuri curente (rd.552)

Transferuri către instituții publice

CHELTUIELI DE CAPITAL frd.554)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.555)
Cod

rând

Cod indicator

PROIECT

2006

525

51.01

526

51.01.01

527

55,00

35.955,70

528

55.01

35.955,70

529

55.01.12

35.955,70

530

70,00

0,00

531

71,00

0,00

532

71.01

0,00

533

71.01.01

0,00

534

71.01.02

0,00

535

71.01.03

0,00

536

71.01.30

0,00

537

79,00

3.751,86

538

81,00

3.751,86

539

81.01

3.751,86

540

81.02

541

542

81.02.06

559.707,56

543

81.02.07

0,00

544

81.02.50

0,00

545

546

83.02

3.560,00

547

01

3.230,00

548

10,00

932,00

549

20,00

2.298,00

550

51

0,00

551

51.01

0,00

552

51.01.01

0,00

553

70,00

330,00

554

71,00

330,00CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


BUGETUL PE ANUL 2006


Hot. Nr. Anexa 1.1


Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole


mii lei


DENUMIREA INDICATORILOR


Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.556 la 559) Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe


OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.561)

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.562+563)


Rambursări de credite externe Rambursări de credite interne


Din total capitol:

Agricultura (rd.566+567)

Protecția plantelor si carantina fitosanitara Alte cheltuieli în domeniul agriculturii


Transporturi (rd.597+601+603)

CHELTUIELI CURENTE (rd.571 la 573+575+578)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII TITLUL IV SUBVENȚII (rd.574)Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.576)


Transferuri curente (rd.577)


Transferuri către instituții publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.579)

A. Transferuri interne.(rd.580+581)

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat Alte transferuri curente interneCHELTUIELI DE CAPITAL (rd.583+589)

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.584)

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.585 la 588)

Construcții


Cod

Cod indicator

PROIECT

rând

2006

555

71.01

330,00

557

71.01.02

230,00

558

71.01.03

50,00

559

71.01.30

50,00

560

79,00

0,00

561

81,00

0,00

562

81.01

0,00

563

81.02

0,00

564

565

83.02.03

3.560,00

566

83.02.03.03

3.560,00

567

83.02.03.30

568

569

84.02

537.990,59

570

01

515.385,00

571

10,00

6.265,00

572

20,00

136.420,00

573

40

330.000,00

574

40.03

330.000,00

575

51

0,00

576

51

0,00

577

51,01.01

0,00

578

55

42.700,00

579

55.01

42.700,00

580

55.01.12

42.700,00

581

55.01.18

582

70,00

5.500,00

583

71,00

5.500,00

584

71.01

5.500,00

585

71.01.01

4.000,00CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Hot. Nr. Anexa 1.1


BUGETUL PE ANUL 2006


Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod indicator

PROIECT

2006

Mașini, echipamente si mijloace de transport

586

71.01.02

1.000,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

587

71.01.03

300,00

Alte active fixe

588

71.01.30

200,00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.590)

589

72,00

0,00

Active financiare (rd.591)

590

72.01

0,00


Participare la capitalul social al societăților comerciale OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.593)

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.594+595)

Rambursări de credite externe Rambursări de credite interne

Din total capitol:

Transport rutier (rd.598 la 600)

Drumuri si poduri

Transport în comun

Străzi

Transport aerian (rd.602)

Aviația civila

Alte cheltuieli in domeniul transporturilor


Alte acțiuni economice (rd.632 la 636)

CHELTUIELI CURENTE frd.607+608+611+615)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.609) Transferuri curente (rd.610)

Transferuri către instituții publice TITLUL VII ALTE TRANSFERURI (rd.612)

A. Transferuri interne.(rd.613+614)

Fond Roman de Dezvoltare Sociala Alte transferuri curente interne

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.616)591

592

593

594

595

596

597

598

599

600 601 602

603

604

605

606

607

608

609

610 611

612

613

614

615


72.01.01

79,00

81,00

81.01

81.02

84.02.03

84.02.03.01

84.02.03.02

84.02.03.03

84.02.06

84.02.06.02

84.02.50

87.02

01

20,00

51

52

52.01.01

55

55.01

55.01.15

55.01.18

59,00


0,00

17.105,59

17.105,59

17.105,59


537.990.59

389.805.59 148.185,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


0,00

l(? ti;

0,00 A '; 0.00


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Hot. Nr. Anexa 1.1


BUGETUL PE ANUL 2006

Bugetul local detaliat la venituri pe capitole si subcapitole si la cheltuieli pe capitole, titluri si articole de cheltuieli si subcapitole


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

rând

Cod indicator

PROIECT

2006

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale

616

59.02

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd. 618)

617

70,00

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.619)

618

71,00

0,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.620 la 623)

619

71.01

0,00

Construcții

620

71.01.01

0,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

621

71.01.02

0,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

622

71.01.03

0,00

Alte active fixe

623

71.01.30

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.625+628)

624

79,00

0,00

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI (rd.626+627)

625

80,00

0,00

împrumuturi pentru instituții si servicii publice sau activitati finanțate integral din venituri proprii

626

80.03

0,00

Alte imprumuturi

627

80.30

0,00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.629+630)

628

81,00

0,00

Rambursări de credite externe    \

629

81.01

0,00

Rambursări de credite interne

Din totsl capitol’

K .    *, .'X

630

631

81.02

0,00

0,00

Fondul Român de Dezvoltare Sociala    <d

Zone libere

632

633

87.02.01

87.02.03

0,00

0,00

Turism

Mrff- i    5 >!

\    J /

634

87.02.04

0,00

Proiecte de dezvoltare multifuncționale

635

87.02.05

0,00

Alte acțiuni economice

— />/

636

87.02.50

0,00

Ck ‘ - * •••

*-----

637

0,00

VII. REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

638

96.02

0,00

REZERVE

Kt\JI    '

639

97.02

0,00

EXCEDENT

640

98.02

0,00

DEFICIT

641

99.02

0,00CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Hot. Nr Anexa 1.2


BUGETUL PE ANUL 2006

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local


mii iei


DENUMIREA INDICATORILOR


TOTAL VENITURI

Venituri din prestări de servicii si alte activitati

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

IV. SUBVENȚII

Subvenții de la alte administrații

Subvenții pentru instituții publice


TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

Alte servicii publice generale

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale
!■


Cod

indicator

PREVEDERI

00.10.

226.840,75

33.10

33.217,00

33.10.50

33.217,00

193.623,75

43.10

193.623,75

43.10.09

193.623,75

226.840,75

01

187.339,00

10

63.488,99

20

123.850,01

70

39.501,75

71

39.501,75

71.01

39.501,75

71.01.01

5.524,00

71.01.02

7.233,50

71.01.03

4.355,95

71.01.30

22.388,30

54.10

3.179,00

01

3.149,00

10

1.853,00

20

1.296,00

70

30,00

71

30,00

71.01

30,00

71.01.03

30,00


DIRECȚIA

SUGET


Din total capitol:


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Hot. Nr

Anexa 1.2

BUGETUL PE ANUL 2006

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI

Servicii publice comunitare de evidență a persoanelor Alte servicii publice generale

Ordine publica si siguranța naționala

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Din total capitol:

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

Cultura, recreere si religie

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

Din total capitol:

Servicii culturale

Muzee

Instituții publice de spectacole si concerte Scoli populare de arta si meserii


54.10.10

2.420,00

54.10.50

759,00

61.10

11.777,00

01

10.977,00

10

9.642,00

20

1.335,00

70

800,00

71

800,00

71.01

800,00

71.01.02

350,00

71.01.03

450,00

61.10.50

1.777,00

67.10

167.525,75

01

153.888,00

10

45.695,49

20

108.192,51

70

13.637,75

71

13.637,75

71.01

13.637,75

71.01.02

6.283,50

71.01.03

3.715,95

71.01.30

3.638,30

67.10.03

83.961,75

67.10.03.03

14.852,00

67.10.03.04

57.606,35

67.10.03.05

775,30


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Hot. Nr Anexa 1.2

BUGETUL PEANUL 2006

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local

mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI

Alte servicii culturale

67.10.03.30

10.728,10

Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei

671050

83.564,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

44.359,00

CHELTUIELI CURENTE

01

19.325,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02

6.298,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

13.026,50

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

25.034,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

25.034,00

Active fixe

71.01

25.034,00

Construcții

71.01.01

5.524,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

600,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

160,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

71.01.30

18.750,00

Din total capitol:    \

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale    \

70.10.50

44.359,00

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Hot. Nr Anexa 1.2

BUGETUL PE ANUL 2006

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții de la bugetul local

~s-


mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI

Alte servicii culturale

67.10.03.30

10.135,00

Alte servicii in domeniile culturii.recreerii si religiei

671050

83.564,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.10

44.359,00

CHELTUIELI CURENTE

01

19.325,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

02

6.298,50

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

13.026,50

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

25.034,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

25.034,00

Active fixe

71.01

25.034,00

Construcții

71.01.01

5.524,00

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.02

600,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

160,00

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

71.01.30

18.750,00

Din total capitol:

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comynale

70.10.50

44.359,00

BUGETUL PE ANUL 2006 Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii
mii lei

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI

TOTAL VENITURI (rd.2+26+29)

00.10

1.138,00

Venituri din prestări de servicii si alte activitati (rd.11 la rd.19)

33.10

1.138,00

Alte venituri din prestări de servicii si alte activitati

33.10.50

1.138,00

TOTAL CHELTUIELI

1.138,00

CHELTUIELI CURENTE

01

1.118,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

394,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

724,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

70

20,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71

20,00

Active fixe

71.01

20,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

20,00

Cultura, recreere si religie (rd.118+128+130)

67.10

CHELTUIELI CURENTE (rd.108+109)

01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

10

394,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

20

724,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.111)

70

20,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.112)

71

20,00

Active fixe (rd.113+..+116)

71.01

20,00

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

71.01.03

20,00

Din total capitol:    v

Servicii culturale (rd.119 la 127)    \

67.10.03

1.138,00

Case de cultura    Cv\ z7

67.10.03.06

658,00

Universități populare    

67.10.03.09

480,00

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL PE ANUL 2006

Bugetul creditelor externe si interne -

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI

CREDITE EXTERNE CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

SoiN CARE:

Invatamant

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

Din total capitol:

învățământ preșcolar si primar învățământ preșcolar învățământ primar

învățământ secundar '    învățământ secundar inferior

învățământ secundar superior Invatamant profesional

învățământ nedefinibil prin nivel > învățământ special

Alte cheltuieli în domeniul învățământului

Cultura, recreere si religie CHELTUIELI DE CAPITAL    >

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

Din total capitol:

Servicii culturale

Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religiei

Asigurări si asistenta sociala

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

70

4.209.607,41

4.209.607,41

71

4.209.607,41

71.01

4.209.607,41

71.01.01

2.873.546,97

71.01.02

402.480,00

71.01.03

30.839,58

71.01.30

902.740,86


65.06

241.029,72

70

241.029,72

71

241.029,72

71.01

241.029,72

71.01.01

199.449,28

71.01.02

0,00

71.01.03

30.839,58

71.01.30

10.740,86

241.029,72

65.06.03

3.429,40

65.06.03.01

3.429,40

65.06.03.02

0,00

65.06.04

192.920,60

65.06.04.01

142.559,32

65.06.04.02

50.361,28

65.06.04.03

0,00

65.06.07

44.679,72

65.06.07.04

44.679,72

65.06.50

0,00

67.06

17.000,00

70

17.000,00

71

17.000,00

71.01

17.000,00

71.01.01

17.000,00

71.01.02

0

71.01.03

0

71.01.30

0

17.000,00

67.06.03

0

67.06.06

67.06.50 j’S

0

17.000,00

68.06    £|j

9.800,00

70

9.800,00

71    9.800,00

—ffi-.02.2006Pag.1


■WSi".r1-4

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI

Active fixe    71.01

Construcții    71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport    71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și    alte active corporale    71.01.03

Alte active fixe (iunclusiv    reparații capitale)    71.01.30

Din total capitol:

Asistenta acordata persoanelor in varsta    68.06.04

Asistenta sociala pentru familie si copii    68.06.06

Prevenirea excluderii sociale    68.06.15

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale    68.02.50

Locuințe, servicii si dezvoltare publica CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

Din total capitol:

Locuințe

Dezvoltarea sistemului de locuințe Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Alimentare cu apa Amenajari hidrotehnice

Iluminat public si electrificări rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale


Combustibili si energie CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe    , - . ,

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport'' Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale" Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

Din total capitol:

Enegie termica Alti combustibili

Alte cheltuieli privind combustibili si energia

9.800,00

9.800,00

0

0

0

9.800,00

0

0

0

9.800,00


398.839,00

398.839,00

398.839,00

398.839,00

38.839,00

0,00

0,00

360.000,00

398.839,00

0,00

0,00

0,00

4.300,00

4.300,00

0,00

0,00

0,00

394.539,00

59.226,36

59.226,36

59.226,36

59.226,36

59.226,36

0,00

0,00

0,00

59.226,36

59.226,36

0,00

0,00


Transporturi

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Pag.2

70.06

70

71

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

70.06.03

70.06.03.01

70.06.03.30

70.06.05

70.06.05.01

70.06.05.02

70.06.06

70.06.07

70.06.50

81.06

70

71

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

81.06.06

81.06.07

81.06.50


84.06

3.483.712,33

70

3.483.712,33

71

3-483.712,33

71.01

$3.483.712,33

71.01.01

jfs    .....£2.549.232,33

71.01.02

? .ț..// 402.480,00

71.01.03

0,00

10.02.2006Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale) Din total capitol:

Transport rutier

Drumuri si poduri Transport în comun Străzi

Transport aerian Aviația civila

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

CREDITE BEI, BDCE si BERD

ORDONATOR: REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUȚIE ENERGIE TERMICA BUCUREST


Combustibili si energie

^tznergie termica

1.    Reabilitarea sistemului de termoficare din municipiul București (credite BEI si BDCE)

2.    Reabilitarea sistemului de incalzire centralizat al municipiului București (credit BERD)

ORDONATOR: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Transporturi

Transport rutier

Transport in comun

1.    Modernizarea infrastructurii rețelei de tramvai in zona de sud-vest a mun.București (credit BEI)

2.    Sistem taxare bilele (credit BEI)

ORDONATOR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Invatamant

1.


Program Reabilitarea infrastructurii educaționale in municipiul București" (credit BEI)

Lucrări,

din care:

Invatamant preșcolar Invatamant secundar inferior Invatamant secundar superior Invatamant special Dotări independente,

din care:


Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Invatamant preșcolar Invatamant secundar inferior Invatamant secundar superior Invatamant special

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate,

fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții

din care:

Invatamant preșcolar

Invatamant secundar inferior

Invatamant secundar superior

Invatamant special

Alte cheltuieli de investiții,

din care:

Consultanta, avize, acorduri, taxe legale, asistenta tehnica, management proiect

84.06.03

84.06.03.01

84.06.03.02

84.06.03.03

84.06.06

84.06.06.02

84.06.50


81.06

81.06.06

81.06.06

81.06.06


84.06

84.06.03

84.06.03.02

84.06.03.02

84.06.03.02


65.06


65.06.03.01

65.06.04.01

65.06.04.02

65.06.07.04


65.06.03.01

65.06.04.01

65.06.04.02

65.06.07.04


532.000,00

3.483.712,33

3.483.712,33

0,00

1.064.761,33

2.418.951,00

0,00

0,00

0,00

388.888,82

49.423,07

49.423,07

49.423,07

16.387,50

33.035,57

676,74

676,74

676,74

676,74

207.37

469.37

338.789,01

201.029,72

201.029,72

168.186,27

2.433,15

97.493,14

36.506,88

31.753,10

26.206,53

26.206,53

153,26

17.396,09

4.434,57

4.222,61

3.220,07

101,12

2.021,83

666,18

7    430,94

...    3.416,85

3.416,85


-4Rfl’@in-r14

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI

din care:


Invatamant preșcolar Invatamant secundar inferior Invatamant secundar superior Invatamant special


65.06.03.01

65.06.04.01

65.06.04.02

65.06.07.04


129,84

2.125,28

485,19

676,54


Locuințe, servicii si dezvoltare publica    70.06

Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale    70.06.50

1. Refacerea Zonei Istorice (credit BERD)    70.06.50


29.024,00

29.024,00

29.024,00


Combustibili si energie    81.06

Energie termica    81.06.06

1. Contorizarea vanzarii de energie termica la consumatori (credit

BEI)    81.06.06


9.803,29

9.803,29

9.803,29


Transporturi

ransport rutier Transport in comun Străzi

1.    Managementul traficului (credit BERD)

2.    Reabilitare străzi urbane (credit BEI)


84.06

84.06.03

84.06.03.02

84.06.03.03

84.06.03.02

84.06.03.03


98.932,00

98.932,00

64.327,00

34.605,00

64.327,00

34.605,00


ÎMPRUMUTURI municipale


3.820.718,59


ORDONATOR: ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR Transporturi

Transport rutier

Străzi

1. Reparații capitale


84.06

84.06.03

84.06.03.03

84.06.03.03


500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00

500.000,00


ORDONATOR: REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI

Transporturi    84.06

Transport rutier    84.06.03

Transport in comun    84.06.03.02

Lucrări

1.    Modernizarea infrastructurii rețelei de tramvai in zona de sud-

vest a mun.București (credit BEI)    84.06.03.02

2.    Alte lucrări    84.06.03.02

Mijloace de transport in comun    84.06.03.02


987.535,59

987.535,59

987.535,59

987.535,59

585.055,59

111.856,63

473.198,96

402.480,00


ORDONATOR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


2.333.183,00


Asigurări si asistenta sociala    68.06

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor si asistentei sociale    68.06.50

1. Complex de recuperare neuropsihomotorie Panduri    68.06.50


9.800,00

9.800,00

9.800,00


Invatamant

1. Program Reabilitarea infrastructurii educaționale in.^ municipiul București"    A !

Lucrări,

din care:

Invatamant preșcolar Invatamant secundar inferior Invatamant secundar superior Invatamant special Dotări independente,

din care:

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Invatamant preșcolar Invatamant secundar inferior65.06


65.06.03.01

65.06.04.01


40.000,00

40.000,00

31.263,01

462,30 18.023,70 6.744,00 \    6.033,01

4.633,05

4.633,05

29,12

3.000,00


Cod

indicator

PREVEDERI

DENUMIREA INDICATORILOR

Invatamant secundar superior

65.06.04.02

801,63

Invatamant special

Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate,

fezabilitate si altor studii aferente obiectivelor de investiții

din care:

65.06.07.04

802,30

611,81

Invatamant preșcolar

65.06.03.01

19,21

Invatamant secundar inferior

65.06.04.01

384,15

Invatamant secundar superior

65.06.04.02

126,57

Invatamant special

Alte cheltuieli de investiții.

din care:

Consultanta, avize, acorduri, taxe legale, asistenta tehnica, management proiect. din care:

65.06.07.04

81,88

3.492,13

3.492,13

Invatamant preșcolar

65.06.03.01

101,40

Invatamant secundar inferior

65.06.04.01

2.115,13

s    Invatamant secundar superior

65.06.04.02

596,26

Invatamant special

65.06.07.04

679,34

Cultura, recreere si religie

67.06

17.000,00

Alte servicii in domeniile culturii, recreării si religiei

Lucrări

67.06.50

17.000,00

17.000,00

1- Reabilitarea ecologica a salbei de lacuri de pe Râul Colentina

2. Ecologizarea si dezvoltarea potențialului turistic, de recreere si

agrement al parcurilor Cismigiu, Herăstrău, Carol si Tineretului

67.06.50

7.000,00

din municipiului București

67.06.50

10.000,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.06

369.815,00

Alimentare cu apa

70.06.05.01

4.300,00

Alte servicii in domeniul locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale

Lucrări

70.02.50

365.515,00

9.815,00

1. Ameliorare zona de nord a municipiului București

70.06.05.01

4.300,00

2. Refacerea Zonei Istorice (credit BEI)

Alte cheltuieli de investiții

70.06.50

5.515,00

360.000,00

„■    1. Achiziții de terenuri

70.06.50

360.000,00

Transporturi

Transport rutier

84.06

1.896.568,00

1.896.568,00

Transport in comun

84.06.03.02

12.222,00

Străzi

Lucrări

84.06.03.03

1.884.346,00

1.864.568,00

1. Pasaj Basarab

84.06.03.03

100.000,00

2. Lucrări suplimentare la proiectul Reabilitare străzi

84.06.03.03

31.970,00

3. Modernizări străzi si linii de tramvai

84.06.03.03

774.887,00

4. Penetrații, străpungeri, supralargiri, pasaje rutiere si pietonale

84.06.03.03

821.442,00

5. Alte obiective

84.06.03.03

124.047,00

6. Managementul traficului

Alte cheltuieli

1. Studii, documentații pt-lucrari străzi, parcaje, alteJuprari

84.06.03.02

12.222,00

32.000,00

infrastructura transport

f! .    /    S V.

84.06.03.03

32.000,00/ teii

& /f &


\\ (?’

\ •?>' \\ 4


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


BUGETUL PE ANUL 2006

- Bugetul fondurilor externe nerambursabile


mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod indicator

PREVEDERI

TOTAL VENITURI

din care:Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)


44.08

44.08.01

44.08.02


01

20

55

55.01

55.01.18

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30


12.819,73

0

12.819,73

12.819.73 225,00

12.594.73

12.819.73 225,00 225,00

12.594.73 12.594,73 12.594,73 12.594,73

0

0

0


Combustibili si energie    81.08

CHELTUIELI CURENTE    01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    20

CHELTUIELI DE CAPITAL    70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE    71

Active fixe    71.01

Construcții    71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport    71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale 71.01.03 Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)    71.01.30

Din total capitol:

Energie termica    81.08.06

Alte cheltuieli privind combustibili si energia    81.08.50


12.594,73

0

0

0

12.594,73

12.594,73

12.594,73

12.594,73

0

0

0

12.594,73

12.594,73

0


ORDONATOR: REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUȚIE ENERGIE TERMICA BUCUREȘTI

Combustibili si energie    81.08

Energie termica    81.08.06


12.594,73

12.594,73

12.594,73


1 ■ Reabilitarea sistemului de incalzire centralizat al

municipiului București    81.08.06


Protecția mediului

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.594,73

74.08

225,00

01

225,00

10

0,00

20

225,00

ORDONATOR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Protecția mediului    74.08

225,00

225,00


Salubritate si gestiune deșeuri Salubritate si gestiune deșeuri

1. Life ecomarket----


74.08.05

74.08.05.01

74.08.05.01


225,00

225,00

225,00


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL PE ANUL 2006

Veniturile si cheltuielile evidențiate in afara bugetului local

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI

TOTAL VENITURI

126.242,05

I. VENITURI CURENTE

126.242,05

C. VENITURI NEFISCALE

126.242,05

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

126.242,05

Diverse venituri

36.11

126.242,05

Depozite speciale pentru construcții de locuințe

36.11.09

33.480,00

36.11.11

Fond de rulment

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIAREActive fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

OPERAȚIUNI FINANCIARE

TITLUL XII ÎMPRUMUTURI

rondul de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

EXCEDENT

DEFICIT

92.762,05

123.480,00

0,00

0,00

0,00

118.480,00

118.480,00

118.480,00

50.780,00

25.000,00

0,00

42.700,00

5.000,00

5.000,00

5.000,00

2.762,05

2.762,05

0,00


01

10

20

70

71

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

79

80

80.08

96.11

98.11

99.11


Autorități publice si acțiuni externe CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe

Construcții


Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

Din total capitol:    / V


Autorități executive si legislative Autorități executive


cVt

% r- *’


51.11

01

10

20

70

71

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

51.11.01

51.11.01.03


2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

0,00

0,00

0,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00


Hotnr..........

Anexa nr.1.6 - mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI


Cultura, recreere si religie    67.11

CHELTUIELI CURENTE    01

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL    10

TITLUL II BUNURI SI SERVICII    20

CHELTUIELI DE CAPITAL    70

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE    71

Active fixe    71.01

Construcții    71.01.01

Mașini, echipamente si mijloace de transport    71.01.02

Mobilier, aparatură birotică și alte    active corporale    71.01.03

Alte active fixe (iunclusiv reparații    capitale)    71.01.30


6.000,00

0,00

0,00

0,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00


Din total capitol:


6.000,00


Servicii culturale

Instituții publice de spectacole si concerte Servicii recreative si sportive Servicii religioase

Alte servicii în domeniile culturii, recreerii si religjeb==^___

Locuințe, servicii si dezvoltare publica CHELTUIELI CURENTE TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale

Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

Din total capitol:

Locuințe

Dezvoltarea sistemului de locuințe Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice Iluminat public si electrificări rurale Alimentare cu gaze naturale in localitati

Alte servicii în domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale67.11.03

67.11.03.04

67.11.05

67.11.06

67.11.50

70.11

01

10

20

70

71

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

70.11.03

70.11.03.01

70.11.05

70.11.06

70.11.07

70.11.50


6.000,00

6.000,00

0,00

0,00

0,00

68.980,00

0,00

0,00

0,00

68.980,00

68.980,00

68.980,00

34.780,00

0,00

0,00

34.200,00

68.980,00

55.980,00

55.980,00

0,00

0,00

0,00

13.000,00


Protecția mediului

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII

74.11

6.500,00

01

0,00

10

0,00

20

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.188) Active fixe

Construcții


Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

Din total capitol:

Salubritate si gestiunea deșeurilor Canalizarea si tratarea apelor reziduale


Di^ECTlA

3U6£T 5$

%


70

71

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

74.11.05

74.11.06


6.500,00

6.500,00

6.500,00

0,00

0,00

0,00

6.500,00

6.500,00

0,00

6.500,00


Hot.nr..........

Anexa nr.1.6 - mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI

Transporturi

CHELTUIELI CURENTE

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL TITLUL II BUNURI SI SERVICII CHELTUIELI DE CAPITAL TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe

Construcții

Mașini, echipamente si mijloace de transport Mobilier, aparatură birotică și alte active corporale Alte active fixe (iunclusiv reparații capitale)

Din total capitol:

Transport rutier

Drumuri si poduri    rv*'

Transport în comun Străzi

Transport aerian

Aviația civila    V9 > /■?

Alte cheltuieli în domeniul transporturilor

fi


Fond de rulment - TOTAL din care:

ORDONATOR; REG/A AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI Transporturi

Transport rutier

Transport in comun

1.    Reabilitări, modernizări autobaze

2.    Modernizări tramvaie

ORDONATOR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI .utoritati publice si acțiuni externe

Autorități executive si legislative

Autorități executive

1. Consolidare sediu PMB (documentație)

Cultura, recreere si religie

Servicii culturale

Instituții publice de spectacole si concerte

1. Modernizare si extindere T.C. Tanase - sala Calea Victoriei

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

Locuințe

Dezvoltarea sistemului de locuințe

Alte servicii in domeniile locuințelor, serviciilor si dezvoltării comunale Lucrări,

1.    Locuințe (DL 61/1990)

2.    Ansamblu locuințe - Sat francez Achiziții

1.    Achiziții imobile - Sat francez

2.    Alte achiziții imobile (terenuri,    construcții)

Alte cheltuieli de investiții

1.    Expertize imobile

84.11

01

02

20

70

71

71.01

71.01.01

71.01.02

71.01.03

71.01.30

84.11.03

84.11.03.01

84.11.03.02

84.11.03.03

84.11.06

84.11.06.02

84.11.50


84.11

84.11.03

84.11.03.02

84.11.03.02

84.11.03.02


35.000,00

0,00

0,00

0,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

10.000,00

25.000,00

0,00

0,00

35.000,00

35.000,00

0,00

35.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

85.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

35.000,00

10.000,00

25.000,00


51.11

51.11.01

51.11.01.03

51.11.01.03


50.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00

2.000,00


67.11

67.11.03

67.11.03.04

67.11.03.04


6.000,00

6.000,00

6.000,00

6.000,00


70.11

70.11.03

70.11.03.01

70.11.50

70.11.03.01

70.11.03.01

70.11.03.01

70.11.50

70.11.03.01


35.500,00

22.500,00

22.500,00

13.000,00

4.500,00

1.500,00

3.000,00

26.000,00

13.000,00

13.000,00

5.000,00

5.000,00Hot.nr..........

Anexa nr.1.6

- mii lei -

DENUMIREA INDICATORILOR

Cod

indicator

PREVEDERI

Protecția mediului

74.11

6.500,00

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

74.11.06

6.500,00

1.    Reabilitare statie eperare Glina

74.11.06

6.500,00

Depozite speciale pentru construcții de locuințe - TOTAL

din care:

33.480,00

ORDONATOR: PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

33.480,00

Locuințe, servicii si dezvoltare publica

70.11

33.480,00

Locuințe

70.11.03

33.480,00

Dezvoltarea sistemului de locuințe

70.11.03.01

33.480,00

Lucrări,

30.280,00

1.    Locuințe sociale (L. 114/1996)

70.11.03.01

26.800,00

2.    Lucrări tehnico-edilitare

70.11.03.01

3.480,00

Alte cheltuieli de investiții:

3.200,00

1. Achiziții terenuri pentru locuințe

70.11.03.01

2.500,00

2.    Studii pentru locuințe

70.11.03.01

700,00

REZERVE, EXCEDENT / DEFICIT

96.11

2.762,05

EXCEDENT

98.11

2.762,05

DEFICIT

99.11

0,00

Pag.4