Hotărârea nr. 299/2006

HOTARAREnr. 299 din 2006-12-07 HOTARIRE 299 din 07/12/2006 PRIVIND CLARIFICAREA PREVEDERILOR HOTARARII C.G.M.B. NR. 3/2006 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006
HOTARIRE nr. 299 din 7/12/2006
HOTARIRE 299 din 07/12/2006

HOTARIRE    299 din 07/12/2006

PRIVIND CLARIFICAREA PREVEDERILOR HOTARARII C.G.M.B. NR. 3/2006 PRIVIND REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A VENITURILOR BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind clarificarea prevederilor Hotararii C.G.M.B. nr.3/2006 privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 2006

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General si raportul Directiei Venituri;

Vazand raportul Comisiei Economice, Buget-Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.45/2006 privind finantele publice locale,cu modificarile si completarile ulterioare,  Legii nr. 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare si H.G nr. 797/2005 privind aprobarea nivelurilor pentru valorile impozabile, impozitele si taxele locale si alte taxe asimilate acestora, precum si pentru amenzile care se indexeaza anual pe baza ratei inflatiei, aplicabile in anul fiscal 2006;

Potrivit prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contraventiilor, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit”b”, alin. 4 lit. “c”, art. 46  alin.  2 lit. “a” si  art. 99 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

            Art.1 Referitor la Anexa 1 a Hotararii Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.3/2006 privind repartizarea pe bugete componente a veniturilor bugetului local al Municipiului Bucuresti pe anul 2006, pentru anul bugetar 2006, se fac urmatoarele precizari:

-         la cod indicator 18.02.50 “Alte impozite si taxe” sursele bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti se compun din: taxa pe vehicule lente si taxa pentru servicii de reclama publicitate (3%);

-          la cod indicator 35.02.01 “Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale” sursele bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti se compun din amenzi privind circulatia pe drumurile publice si amenzi aplicate de aparatul de specialitate al Primarului General  al municipiului Bucuresti si ale institutiilor subordonate Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

Art.2 Prezenta hotarare se comunica Primariilor sectoarelor 1- 6, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti, Activitatii de Trezorerie si Contabilitate Publica a Municipiului Bucuresti si Trezoreriilor sectoarelor 1-6.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 07.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 07.12.2006

Nr. 299

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Anexa 1

REPARTIZAREA PE BUGETE COMPONENTE A SURSELOR (VENITURILOR)

BUGETULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006

C.G.M.B. = bugetul propriu al C.G.M.B.

SECTOARE= bugetele Consiliilor sectoarelor

COD *)

INDICATOR

DENUMIREA INDICATORILOR

(impozitelor, taxelor si celorlalte venituri)

Bugetul la care se repartizeaza

C.G.M.B.

SECTOARE

00.01

VENITURI

48.02

VENITURI PROPRII

00.02

I. VENITURI CURENTE

00.03

A. VENITURI FISCALE

00.04

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL

00.05

A. 1.1.IMPOZITUL PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

CGMB

X

01.02

Impozit pe profit

CGMB

X

01.02.01

Impozitul pe profit de la agenti economici

CGMB

X

00.06

A.1.2. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CASTIGURI DIN CAPITAL de la pers.fizice

04.02

Cote si sume defalcate din impozitul pe venit

04.02.01

Cote defalcate din impozitul pe venit

CGMB

SECTOARE

04.02.04

Sume alocate de consiliul judetean pentru echilibrarea bugetelor locale

CGMB

X

00.07

A.1.3. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT, CASTIGURI DIN CAPITAL

05.02

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital de la pers. fizice

05.02.50

Alte impozite pe venit, profit si castiguri din capital

CGMB

SECTOARE

00.09

A3. IMPOZITE SI TAXE PE PROPRIETATE

07.02

Impozite si taxe pe proprietate

07.02.01

Impozit pe cladiri

CGMB

SECTOARE

07.02.02

Impozit pe terenuri

CGMB

SECTOARE

07.02.03

Taxe judiciare de timbru, taxe de timbru pentru

activitatea notariala si alte taxe de timbru

CGMB

SECTOARE

07.02.50

Alte impozite si taxe pe proprietate

CGMB

SECTOARE

00.10

A4. IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

11.02

Sume defalcate din TVA

11.02.01

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru Finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul judetelor si Municipiului Bucuresti

CGMB

X

11.02.02

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru

X

SECTOARE

finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul

comunelor, oraelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului Bucuresti

11.02.03

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru subventionarea energiei termice livrate populatiei

CGMB

X

11.02.04

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru sistemele centralizate de producere si distributie a energiei termice

CGMB

X

11.02.05

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru drumuri

CGMB

SECTOARE

11.02.06

Sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru echilibrarea bugetelor locale

CGMB

SECTOARE

12.02

Alte impozite si taxe generale pe bunuri si servicii

12.02.07

Taxe hoteliere

X

SECTOARE

15.02

Taxe pe servicii specifice

15.02.01

Impozit pe spectacole

X

SECTOARE

15.02.50

Alte taxe pe servicii specifice

CGMB

SECTOARE

16.02

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

16.02.02

Taxe asupra mijloacelor de transport

CGMB

SECTOARE

16.02.03

Taxe si tarife pentru eliberarea de licente si autorizatii de functionare

CGMB

SECTOARE

16.02.50

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizarii bunurilor sau pe desfasurare de activitati

CGMB

SECTOARE

00.11

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

18.02

Alte impozite si taxe fiscale

18.02.50

Alte impozite si taxe

CGMB

SECTOARE

00.12

C. VENITURI NEFISCALE

00.13

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

30.02

Venituri din proprietate

30.02.01

Varsaminte din profitul net al regiilor autonome, societatilor si companiilor nationale

CGMB

X

30.02.03

Restituiri de fonduri din finantarea bugetara a anilor precedenti

CGMB

SECTOARE

30.02.05

Venituri din concesiuni si inchirieri

CGMB

SECTOARE

30.02.08

Venituri din dividende

CGMB

X

30.02.50

Alte venituri din proprietate

CGMB

X

31.02

Venituri din dobanzi

31.02.03

Alte venituri din dobanzi

CGMB

SECTOARE

00.14

C2.VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

33.02

Venituri din prestari servicii si alte activitati

33.02.08

Venituri din prestari servicii

CGMB

SECTOARE

33.02.10

Contributia parintilor sau sustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese

X

SECTOARE

33.02.12

Contributia persoanelor beneficiare ale cantinelor de ajutor social

X

SECTOARE

33.02.24

Taxe din activitati cadastrale si agricultura

CGMB

SECTOARE

33.02.27

Contributia lunara a parintilor pentru intretinerea

X

SECTOARE

copiilor in unitatile de protecție sociala

33.02.28

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata, imputatii si despagubiri

CGMB

SECTOARE

33.02.50

Alte venituri din prestari servicii si alte activitati

CGMB

SECTOARE

34.02

Venituri din taxe administrative, eliberări premise

34.02.02

Taxe extrajudiciare de timbru

CGMB

SECTOARE

34.02.50

Alte venituri din taxe administrative, eliberari permise

CGMB

SECTOARE

35.02

Amenzi, penalitati si confiscări

35.02.01

Venituri din amenzi si alte sanctiuni aplicate potrivit dispozitiilor legale

CGMB

SECTOARE

35.02.02

Penalitati pentru nedepunerea sau depunerea cu intarziere a declaratiei de impozite si taxe

CGMB

SECTOARE

35.02.03

Incasari din valorificarea bunurilor confiscate,

abandonate si alte sume constatate odata cu confiscarea potrivit legii

CGMB

X

35.05.50

Alte amenzi , penalitati si confiscari

CGMB

SECTOARE

36.02

Diverse venituri

36.02.05

Varsaminte din veniturile si/sau disponibilitatile institutiilor publice

CGMB

SECTOARE

36.02.11

Venituri din ajutoare de stat recuperate

CGMB

X

36.02.50

Alte venituri

CGMB

SECTOARE

37.02

Transferuri voluntare, altele decat subventiile

37.02.01

Donatii si sponsorizari

CGMB

SECTOARE

37.02.50

Alte transferuri voluntare

CGMB

SECTOARE

00.15

II.VENITURI DIN CAPITAL

39.02

Venituri din valorificarea unor bunuri

39.02.01

Venituri din valorificarea unor bunuri ale institutiilor publice

CGMB

SECTOARE

39.02.03

Venituri din vanzarea locuintelor construite din fondurile statului

CGMB

X

39.02.04

Venituri din privatizare

CGMB

X

39.02.07

Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

CGMB

SECTOARE

00.17

IV. SUBVENȚII

00.18

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

42.02

Subventii de la bugetul de stat

00.19

A. De capital

42.02.01

Retehnologizarea centralelor termice si electrice de termoficare

CGMB

X

42.02.03

Investitii finantate partial din imprumuturi externe

CGMB

X

42.02.04

Aeroporturi de interes local

X

X

42.02.05

Planuri si regulamente de urbanism

CGMB

X

42.02.06

Strazi care se vor amenaja in perimetrele destinate constructiilor cvartale de locuinte noi

CGMB

SECTOARE

42.02.09

Finantarea programului de pietruire a drumurilor

X

X

comunale si alimentare cu apa a satelor

42.02.10

Finantarea actiunilor privind reducerea riscului seismic al constructiilor existente cu destinatie de locuinta

CGMB

X

00.20

B. Curente

42.02.21

Finantarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap

X

SECTOARE

42.02.28

Subventii primite din Fondul de Interventie

CGMB

SECTOARE

42.02.29

Finantarea lucrarilor de cadastru imobiliar

CGMB

X

43.02

Subventii de la alte administrații

43.02.01

Subventii primare de la bugetele consiliilor judetene pentru protectia copilului

X

SECTOARE

43.02.04

Subventii de la bugetul asigurarilor pentru somaj catre bugetele locale, pentru finantarea programelor pentru ocuparea temporara a fortei de munca

CGMB

SECTOARE

43.02.07

Subventii primite de la alte bugete locale pentru institutiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap

X

SECTOARE

*) potrivit clasificatiei bugetare in vigoare de la 1 ianuarie 2006, aprobata conform O.M.F. nr. 1954/2005.

N O T A:

1. Incasarile reprezentand restante, din impozite si taxe, ce ulterior au trecut ca sursa de venit la alt buget, se fac venit la bugetul la care erau datorate la data stabilirii obligatiei de plata.

2. Veniturile reprezentand impozite si taxe stabilite prin hotararile ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti se fac venit la bugetul precizat in respectivele hotarari.

3. Incasarile din sursele ce se regasesc atat la bugetul C.G.M.B. cat si la bugetele sectoarelor si a caror destinatie nu este stabillita printr-o reglementare specifica, se repartizeaza in raport de situatia concreta: subordonarea institutiei ce efectueaza prestatia, administreaza bunurile sau domeniul public/privat; bugetul de la care s-au finantat cheltuielile; subordonarea agentului constatator, etc.

4. Conform prezentei hotarari pentru anul 2006, venitul din impozitul pe cladiri, impozite pe teren, taxe judiciare, taxe extrajudiciare se fac venit la bugetele sectoarelor.

5. Prevederile din prezenta anexa se coreleaza si se completeaza cu prevederile din Legea bugetului de stat pe anul 2006 si a altor acte normative specifice.