Hotărârea nr. 298/2006

HOTARAREnr. 298 din 2006-12-07 HOTARIRE 298 din 07/12/2006 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTORELOR A UNOR SUME DE LA BUGETUL DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI, PE ANUL 2006
HOT. 298 07/12/2006
HOTARIRE 298 din 07/12/2006

HOTARIRE    298 din 07/12/2006

PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTORELOR A UNOR SUME DE LA BUGETUL DE STAT APROBATE MUNICIPIULUI BUCURESTI, PE ANUL 2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind repartizarea la bugetele sectoarelor a unor sume de la bugetul de stat aprobate Municipiului Bucuresti, pe anul 2006

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Buget;

            Vazand raportul Comisiei Economice Buget - Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

            In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.89/2006 privind rectificarea bugetului de stat pe anul 2006;

            Tinand seama de prevederile Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.1/06.01.2006, nr.127/01.06.2006, nr.195/27.07.2006, 222/18.09.2006 si nr.284/17.11.2006 privind repartizarea pe bugete componente a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate Municipiului Bucuresti pe anul 2006;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit.”b”, alin.(4) lit.”a”, art.95, alin.(2) lit.”d” si alin.(3) si art.46 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006.

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Suma de 22.199 mii lei cu care se suplimenteaza alocatiile de la bugetul de stat din sume defalcate din taxa pe valoarea adaugata, aprobata Municipiului Bucuresti, pentru trimestrul IV a.c., prin Ordonanta Guvernului nr.89/2006 cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2006 pentru finantarea cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor Municipiului Bucuresti, se repartizeaza astfel:

 

Influente                                                  din care, pentru:

                                                                Finantarea cheltuielilor de personal

                                                                din institutiile de invatamant

                                                                preuniversitar de stat

- TOTAL   : 22.199*)mii lei                                 16.687 mii lei

- Sector 1 :   1.218   mii lei                                      350 mii lei

- Sector 2 :   8.126   mii lei                                   5.320 mii lei

- Sector 3 :   5.312   mii lei                                   4.990 mii lei

- Sector 4 :   1.801   mii lei                                   1.412 mii lei

- Sector 5 :   3.715   mii lei                                   3.570 mii lei

- Sector 6 :   2.027   mii lei                                   1.045 mii lei

*)din suma alocata se finanteaza si centrele de asistenta sociala a persoanelor cu handicap, drepturile privind acordarea de produse lactate si de panificatie si cheltuielile aferente invatamantului special

 

Art.2 Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 vor introduce in bugetele proprii influentele corespunzatoare potrivit prezentei hotarari.

 

Art.3 Prezenta Hotarare se comunica Primariilor Sectoarelor 1-6, Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Trezoreriilor Sectoarelor 1-6.

 

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al  Municipiului Bucuresti  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 07.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 07.12.2006

Nr. 298