Hotărârea nr. 297/2006

HOTARAREnr. 297 din 2006-12-07 HOTARIRE 297 din 07/12/2006 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006
HOTARIRE nr. 297 din 7/12/2006
HOTARIRE 297 din 07/12/2006

HOTARIRE    297 din 07/12/2006

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind rectificarea bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti

pe anul 2006

 

Avand in vedere raportul Primarului General al Municipiului Bucuresti;

Vazand raportul Comisiei Economice, Buget-Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile O.U.G. nr.45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.2 lit.”b”, alin. 4 lit.“a” si art. 46 alin. 2 lit.“a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1  Bugetul general al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2006 aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.30/2006 si rectificat prin Hotararile C.G.M.B. nr.95/2006, nr.199/2006 si nr.283/2006, se rectifica cu suma de (-) 202.272,08 mii lei, din care:

            (-) 23.900,00 mii lei “bugetul local”,

            (-) 2.560,78 mii lei “veniturile institutiilor publice” si

            (-) 175.811,30 mii lei “bugetul creditelor externe si interne”

si se modifica in structura conform anexei care face parte integranta  din prezenta hotarare.

            Art.2 Primarul General va introduce modificarile stabilite prin prezenta hotarare in nivelul si structura bugetului general al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe  anul 2006.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 07.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 07.12.2006

Nr. 297

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Anexa

Hot. NrBUGETUL LOCAL


VENITURI

Din care:

11.02.04 Sume defalcate din TVA pt sistemele centralizate de producere a energiei termice

11.02.06 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale


1.948.240,00    -23.900,00 1.924.340,00


74.979,00

16.769,00


-25.500,00

1.600,00


49.479,00

18.369,00


CHELTUIELI


1.948.240,00    -23.900,00 1.924.340,00


BIBLIOTECA METROPOLITANA


6702

670203

67020302

01


Cultura,recreere si religie

Servicii culturale

Biblioteci comunale,orășenești,municipale CHELTUIELICURENTE


TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

10.01.01 Salarii de baza 10.01.02 Salarii de merit 10.01.03 Indemnizație de conducere

^10.01.04 Spor de vechime

s^0.01.05 Sporuri pentru condiții de munca 10.01.06 Alte sporuri 10.01.07 Ore suplimentare 10.01.08 Fond de premii

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul 10.01.13 Indemnizații de delegare

Contribuții

Contribuții de asigurări sociale de stat


10

1001


10.03

10.03.01


>0

’0.01


10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale 10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații TITLUL II BUNURI SI SERVICII Bunuri si servicii


20.01.01 Furnituri de birou 20.01.02 Materiale pentru curățenie 20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica 20.01.04 Apa, canal si salubritate


8.995,00

8.995,00

8.995,00

7.255,00

4.011,00

3.053,00

1.573,00

61,00

72,00

437,00

178,00

326,00

60,00

190,00

156,00

0,00

958,00

601,00

73,00

215,00

45,00

24,00

3.244,00

835,04

10,00

10,00

369,62

27,17


-490,00

-490,00

-490,00

-360,00

40,00

34,00

-26,00

-7,00

-8,00

-50,00

-26,00

-37,00

0,00

194,80

-14,00

7,20

6,00

5,50

-1,20

0,21

-3,11

4,60

-400,00

-255,50

4,00

4,00

-144,00

2,00


8.505,00

8.505,00

8.505,00

6.895,00

4.051,00

3.087,00

1.547,00

54,00

64,00

387,00

152,00

289,00

60,00

384,80

142,00

7,20

964,00

606,50

71,80

215,21

41,89

28,60

2.844,00

579,54

14,00

14,00

225,62

29,17


Hot. Nr

BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate/•


\ i

Prevederi

Prevederi

Cod

v y vj 'j

Influente

aprobate

(+/-)

rectificate

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

20,50

0,00

20,50

20.01.06

Piese de schimb

10,00

-5,00

5,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

124,20

-12,00

- 112,20

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

163,50

-69,00

94,50

^£>20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare zS?02    Reparații curente

100,05

941,50

-35,50

-44,00

64,55

897,50

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

166,90

-9,00

157,90

20.05.30 Alte obiecte de inventar

166,90

-9,00

157,90

20.06

Deplasări, detasari, transferări

55,42

-25,50

29,92

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

5,42

0,00

5,42

20.06.02

Deplasări in străinătate

50,00

-25,50

24,50

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

800,00

0,00

800,00

20.12

Consultanta si expertiza

5,00

-5,00

0,00

20.13

Pregătire profesionala

44,84

-32,00

12,84

20.14

Protecția muncii

5,00

0,00

5,00

20.30

Alte cheltuieli

390,30

-29,00

361,30

20.30.04 Chirii

135,00

0,00

135,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

255,30

-29,00

226,30

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

1.740,00

-130,00

1.610,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.740,00

-130,00

1.610,00

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

1.740,00

-130,00

1.610,00

71.01.01

Construcții

1.197,00

-90,00

1.107,00

^71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

52,00

52,00

^1.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

477,50

-40,00

437,50

71.01.30 Alte active fixe

13,50

13,50

MUZEUL MUNICIPIULUI

51 Transferuri

8.520,00

-750,00

7.770,00

MUZEUL LITERATURII ROMANE

51

Transferuri

3.558,00

40,00

3.598,00

TEATRUL BULANDRA

51 Transferuri

7.228,91

200,00

7.428,91

TEATRUL COMEDIE

51

Transferuri

4.139,31

80,00

4.219,31

Hat. Nr

Anexa


£ /a r ■ȚTATRUL EVREIESC DE STAT 51 Transferuri

TEATRUL MIC

51 Transferuri

TEATRUL NOTTARA

51 Transferuri

TEATRUL ȚĂNDĂRICĂ 51 Transferuri

TEATRUL TANASE

51 Transferuri

TEATRUL ODEON

51 Transferuri


2.648,00    -60,00    2.588,00

4.190,00    0,00    4.190,00

3.468,50    -265,00    3.203,50

3.399,60    -448,00    2.951,60

2.542,40    35,00    2.577,40

4.439,00 ■    175,00    4.614,00

LMTRUL EXCELSIOR 51 Transferuri

TEATRUL MASCA

51 Transferuri


972,00    0,00    972,00

1.695,27    30,00    1.725,27

3PERA COMICA

51 Transferuri


951,70


6,00


957,70


CIRCUL GLOBUS

51 Transferuri


16.536,58    63,00    16.599,58


Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

INSTITUTUL DE STUDII ORIENTALE

6702

CULTURA,RECREERE, RELIGIE

662,50

-100,00

562,50

67020330

Alte servicii culturale

662,50

-100,00

562,50

TOTAL CHELTUIELI

662,50

-100,00

562,50

ceh

CHELTUIELI CURENTE

633,00

-100,00

533,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

417,00

-100,00

317,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

312,56

-74,20

238,36

10.01.01

Salarii de baza

141,98

-47,82

94,16

10.01.02

Salarii de merit

7,60

-3,90

3,70

10.01.03

Indemnizație de conducere

16,60

-0,70

15,90

10.01.04

Spor de vechime

36,00

-12,50

23,50

10.01.06 Alte sporuri

14,20

-5,00

9,20

10.01.08

Fond de premii

18,18

11,42

29,60

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

78,00

-15,70

62,30

10.03

Contribuții

104,44

-25,80

78,64

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

66,50

-17,00

49,50

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

9,32

-3,00

6,32

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

21,93

-4,00

17,93

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

4,29

-1,00

3,29

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

2,40

-0,80

1,60

CENTRUL DE CONSERVARE

670203

Cultura,recreere si religie 'Servicii culturale

480,55

480,55

45,00

45,00

525,55

525,55

67020308 Centre pentru conservarea si promovarea culturii tradiționale

480,55

45,00

525,55

TOTAL CHELTUIELI

480,55

45,00

525,55

01

CHELTUIELI CURENTE

480,55

45,00

525,55

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

225,00

-25,00

200,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

167,60

-14,00

153,60

10.01

.01 Salarii de baza

95,80

-19,00

76,80

10.01

.02 Salarii de merit

4,92

-1,40

3,52

10.01

.03 Indemnizație de conducere

8,24

-2,00

6,24

10.01

.04 Spor de vechime

31,09

-7,60

23,49

10.01

.06 Alte sporuri

3,64

-0,50

3,14

10.01

.07 Ore suplimentare

0,00

0,00

10.01

.08 Fond de premii

10,71

6,50

17,21

10.01

.09 Prima de vacanta

0,00

0,00

10.01

.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

13,00

10,00

23,00

10.01

.11 Fond aferent plătii cu ora

0,00

0,00Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

0,20

0,20

10.03

Contribuții

57,40

-11,00

46,40

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

36,68

-6,00

"    30,68

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

5,23

-2,00

3,23

0.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

12,24

-2,00

10,24

0.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

1,75

-0,50

1,25

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

1,50

-0,50

1,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

255,55

70,00

325,55

20.01

Bunuri si servicii

95,25

-18,00

77,25

20.01.01

Furnituri de birou

10,50

10,50

20.01.02

Materiale pentru curățenie

3,00

3,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

27,95

27,95

20.01.04 Apa, canal si salubritate

22,80

-15,00

7,80

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

0,00

0,00

20.01.06

Piese de schimb

0,00

0,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

15,00

15,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

6,00

6,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

10,00

-3,00

7,00

>0.02

Reparații curente

46,50

38,50

85,00

>0.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

19,00

19,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

19,00

19,00

!0.06

Deplasări, detasari, transferări

13,00

-5,00

8,00

'.Q.J06.O1

Deplasări interne, detașări, transferări

13,00

-5,00

8,00

Cârti, publicații si materiale documentare

13,80

-7,00

6,80

.0.13

Pregătire profesionala

8,00

0,00

8,00

10.14

Protecția muncii

3,00

0,00

3,00

:o.3O

Alte cheltuieli

57,00

61,50

118,50

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

57,00

61,50

118,50

>RCUB

51

Transferuri

8.876,90

1.572,00

10.448,90

ALATELE BRANCOVENESTI

51

Transferuri

3.944,00

-1.070,00

2.874,00

COALA DE ARTA

51

Transferuri

637,80

-18,00

619,80

DM. MONUMENTELOR

51

Transferuri

7.944,00

300,00

8.244,00

5    __________________________________ .______ 7.12 2036 -    .

.    fi ,

Cod

Prevederi

aprobate

1

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

AMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA

51 Transferuri

9.844,00

-154,00

"    9.690,00

AMINISTRATIA CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE

51

Transferuri

21.950,00

225,00

22.175,00

ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR

26.500,00

700203

Locuințe

63.000,00

-13.000,00

50.000,00

7020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

63.000,00

-13.000,00

50.000,00

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

63.000,00

-13.000,00

50.000,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

63.000,00

-13.000,00

50.000,00

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

63.000,00

-13.000,00

50.000,00

71.01.01

Construcții

63.000,00

-13.000,00

50.000,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.30

Alte active fixe

8402

TRANSPORTURI

212.766,00

39.500,00

252.266,00

840203

Transport rutier

212.766,00

39.500,00

252.266,00

84020303

Străzi

212.766,00

39.500,00

252.266,00

CHELTUIELI CURENTE

203.766,00

-45.500,00

158.266,00

10 .

TITLUL î CHELTUIELI DE PERSONAL

6.265,00

0,00

6.265,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

4.750,90

0,00

4.750,90

10.01.01

Salarii de baza    .

2.966,50

-275,00

2.691,50

10.01.02

Salarii de merit

105,00

105,00

10.01.03

Indemnizație de conducere

66,60

66,60

10.01.04

Spor de vechime

566,10

566,10

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

124,40

124,40

10.01.06 Alte sporuri

0,00

0,00

10.01.07

Ore suplimentare

513,50

513,50

10.01.08

Fond de premii

408,80

153,00

561,80

10.01.09

Prima de vacanta

0,00

0,00

10.01.10

Fonduri pt posturi ocupate prin cumul

0,00

122,00

122,00

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

0,00

0,00

10.03

Contribuții

1.514,10

0,00

1.514,10

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

987,36

-10,00

977,36

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

140,70

140,70

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

327,20

327,20

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI1 t

BUGETUL PE ANUL,20OS ' z

Prevederi rectificate^'----*//

"" Ă-' y yi O

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

23,20

23,20

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

35,64

10,00

45,64

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

197.501,00

-45.500,00

- 152.001,00

20.01

Bunuri si servicii

15.640,00

-5.100,00

10.540,00

,=*20.01.01

Furnituri de birou

100,00

100,00

^5-20.01.02

Materiale pentru curățenie

50,00

80,00

130,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

300,00

300,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

100,00

-80,00

20,00

20.01.05 Carburanți si lubrifiant!

1.000,00

-100,00

900,00

20.01.06 Piese de schimb

80,00

80,00

20.01.07 Transport

0,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

120,00

120,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

13.840,00

-5.000,00

8.840,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

50,00

50,00

Î0.02

Reparații curente

180.000,00

-40.000,00

140.000,00

!0.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.150,00

-400,00

750,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

1.150,00

-400,00

750,00

10.11

Cârti, publicații si materiale documentare

30,00

30,00

'.0.13

Pregătire profesionala

200,00

200,00

10.14

Protecția muncii

100,00

100,00

I0.30

Alte cheltuieli

381,00

381,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

381,00

381,00

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

9.000,00

85.000,00

94.000,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

9.000,00

85.000,00

94.000,00

1.01

Aqjive fixe (inclusiv reparații capitale)

9.000,00

85.000,00

94.000,00

71.01.01

Construcții

7.500,00

7.500,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.000,00

1.000,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

300,00

300,00

71.01.30 Alte active fixe

200,00

85.000,00

85.200,00

.DMINISTRATIA FONDULUI IMOBILIAR

002

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

10.038,00

-84,50

9.953,50

00203

Locuințe

10.038,00

-84,50

9.953,50

0020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

10.038,00

-84,50

9.953,50

CHELTUIELI CURENTE

9.998,00

-84,50

9.913,50

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

4.228,00

0,00

4.228,00

001

Cheltuieli salariate irt bani

3.251,03

0,00

3.251,03

10.01.01

Salarii de baza

1.912,23

-127,23

1.785,00

10.01.02

Salarii de merit

58,49

58,49

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.01.03 Indemnizație de conducere    >

57,14

1,34

58,48

10.01.04 Spor de vechime

330,91

330,91

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

107,40

-32,73

”    74,67

10.01.06 Alte sporuri

76,89

76,89

^10.01.07 Ore suplimentare

520,78

-16,19

504,59

0.01.08

Fond de premii

179,08

181,58

360,66

10.01.13

Indemnizații de delegare

8,11

-6,77

1,34

10.03

Contribuții

976,97

0,00

976,97

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

647,79

“16,00

631,79

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

60,88

16,00

76,88

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

229,00

-3,14

225,86

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

16,30

16,30

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

23,00

3,14

26,14

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

5.770,00

-84,50

5.685,50

20.01

Bunuri si servicii

3.791,40

-50,00

3.741,40

20.01.01

Furnituri de birou

107,50

0,00

107,50

20.01.02 Materiale pentru curățenie

3,00

0,00

3,00

20.01,03 încălzit, Iluminat si forța motrica

151,90

0,00

151,90

20.01.04 Apa, canal si salubritate

17,00

0,00

17,00

20.01.05

Carburanți si lubrifiant!

150,00

-50,00

100,00

20.01.06

Piese de schimb

50,00

0,00

50,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

103,00

0,00

103,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

3.072,00

0,00

3.072,00

Qo.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

137,00

0,00

137,00

20.02

"Reparații curente

1.760,00

0,00

1.760,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

39,00

0,00

39,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

39,00

39,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

18,00

18,00

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

18,00

18,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

16,00

16,00

20.13

Pregătire profesionala

30,00

-19,50

10,50

20.14

Protecția muncii

7,50

7,50

20.30

Alte cheltuieli

108,10

-15,00

93,10

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

108,10

-15,00

93,10

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIBUGETUL PE ANUL’


-7

/
7    (/•

Hat. Nr

Anexa


/2-


mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

CENTRUL DE PLANIFICARE URBANA SI METROPOLITANA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

7002

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Alte servicii in domeniile locuințelor,serviciilor si dezvoltării

1.952,80

-215,00 -

1.737,80

250

comunale

1.952,80

-215,00

1.737,80

TOTAL CHELTUIELI

1.952,80

-215,00

1.737,80

01

CHELTUIELI CURENTE

1.502,80

-75,00

1.427,80

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

958,80

-75,00

883,80

1001

Cheltuieli salariale in bani

735,54

-57,11

678,43

10.01.01

Salarii de baza

416,44

-36,09

380,35

10.01.02 Salarii de merit

16,12

-2,70

13,42

10.01.03 Indemnizație de conducere

29,04

-5,50

23,54

10.01.04 Spor de vechime

86,54

-16,20

70,34

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

20,10

-12,20

7,90

10.01.06 Alte sporuri

0,00

0,00

0,00

10.01.07

Ore suplimentare

67,91

0,00

67,91

10.01,08

Fond de premii

43,79

33,70

77,49

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

28,30

-12,90

15,40

10.01.11

Fond aferent plătii cu ora

0,00

0,00

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

0,00

0,00

10.01.13

Indemnizații de delegare

20,00

-12,92

7,08

10.01.14

Indemnizații de detașare

0,00

0,00

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

7,30

7,70

15,00

Contribuții

223,26

-17,89

205,37

10.03.01 Cojitributii de asigurări sociale de stat

142,75

-12,20

130,55

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

18,10

-1,40

16,70

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

50,19 -

-3,49

46,70

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

7,18

-0,50

6,68

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

5,04

-0,30

4,74

0

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

450,00

-140,00

310,00

1

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

450,00

-140,00

310,00

1.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

450,00

-140,00

310,00

71.01.01

Construcții

0,00

0,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

107,00

-10,00

97,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

88,00

0,00

88,00

71.01.30 Alte active fixe

255,00

-130,00

125,00


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI
0,00

z

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


ti» "

4i

r \

BUGETUL PE ANUlW|$ ■    Prevederi rectificate^

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

CENTRUL DE CALCUL

0,00

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

1.955,00

-100,00

1.855,00

540250

Alte servicii publice generale

1.955,00

-100,00

1.855,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.612,00

-100,00

1.512,00

IA.

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

999,00

-100,00

899,00

Cheltuieli salariale in bani

771,66

-81,10

690,56

10.01.01

Salarii de baza

451,50

-59,00

392,50

10.01.02

Salarii de merit

13,46

-1,30

12,16

10.01.03

Indemnizație de conducere

32,79

-4,00

28,79

10.01.04

Spor de vechime

90,39

-26,00

64,39

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

28,50

-14,60

13,90

10.01.06 Alte sporuri

5,20

0,00

5,20

10.01.07 Ore suplimentare

92,19

-11,40

80,79

10.01.08 Fond de premii

47,15

38,60

85,75

10.01.13 Indemnizații de delegare

5,00

-3,40

1,60

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

5,48

0,00

5,48

10.03

Contribuții

227,34

-18,90

208,44

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

147,19

-13,00

134,19

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

18,80

-1,00

17,80

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

52,15

-4,50

47,65

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

4,15

-0,40

3,75

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

5,05

0,00

5,05

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

613,00

0,00

613,00

2^1

Bunuri si servicii

394,10

11,96

406,06

20.01.0T Furnituri de birou

23,20

23,20

20.01.02 Materiale pentru curățenie

3,55

3,55

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

41,50

11,96

53,46

20.01.04 Apa, canal si salubritate

5,00

5,00

20.01.05

Carburanți si Iubrifianti

0,00

0,00

20.01.06

Piese de schimb

2,00

2,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

39,50

39,50

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

249,00

249,00

20.01.30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

30,35

30,35

20.02

Reparații curente

104,00

104,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

25,62

2,55

28,17

20.05.30 Alte obiecte de inventar

25,62

2,55

28,17

20.06

Deplasări, detasari, transferări

21,03

0,02

21,05

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

18,19

0,01

18,20

20.06.02

Deplasări externe

2,84

0,01

2,85

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

6,00

0,00

6,00

20.13

Pregătire profesionala

40,25

0,00

40,25

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.14

Protecția muncii

2,00

0,00

2,00

20.30

Alte cheltuieli

20,00

-14,53

5,47

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20,00

-14,53

-■    5,47

Sîectia de evidenta a persoanei

51 Transferuri

2.360,00

-325,00

2.035,00

MONITORUL OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

51 Transferuri

1.100,00

0,00

1.100,00

30LITIA COMUNITARA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

51 Transferuri

1.777,00

-322,00

1.455,00

3ENTRUL PENTRU PROTECȚIA PLANTELOR

Î302

Agricultura,silvicultura,piscicultura si vanatoare

3.560,00

-120,00

3.440,00

130203

Agricultura

3.560,00

-120,00

3.440,00

53020303

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

3.560,00

-120,00

3.440,00

11

CHELTUIELI CURENTE

3.230,00

-120,00

3.110,00

IO

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

932,00

-120,00

812,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

726,92

-99,78

627,14

10.01.01

Salarii de baza

414,15

-133,53

280,62

10.01.02

Salarii de merit

21,93

-2,20

19,73

fBo.O1.O3

Indemnizație de conducere

21,93

-1,55

20,38

"Bo.O1.O4

Spor de vechime

61,60

-10,10

51,50

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

29,99

-3,80

26,19

10.01.06 Alte sporuri

9,19

-1,30

7,89

10.01.07

Ore suplimentare

60,15

49,50

109,65

10.01.08

Fond de premii

57,98

0,00

57,98

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

50,00

3,20

53,20

0.03

Contribuții

205,08

-20,22

184,86

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

132,20

-11,30

120,90

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

17,82

-3,93

13.89

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

46,29

-3,64

42,65

■ 10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

3,32

0,00

3,32

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

5,45

-1,35

4,10

ADET

S7.02 TOTAL

84.122,70

-25.500,00

58.622,70

55 Alte transferuri

34.122,70

-25.500,00

58.622,70

7.12.2006

Z


.■    A '»

o    F-"'

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

BUGETUL PE ANUL 200&x, Prevederi rectificate

mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

RATB

84.02 TOTAL

63.700,00

44.800,00 "

108.500,00

55 Alte transferuri

63.700,00

44.800,00

108.500,00

rSMARIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TOTAL CHELTUIELI

-59.210,70

din care:

5102    Autoritati publice si acțiuni externe

73.523,61

-23.800,00

49.723,61

510201    Autoritati executive si legislative

73.523,61

-23.800,00

49.723,61

51020103 Autoritati executive

73.523,61

-23.800,00

49.723,61

01    CHELTUIELI CURENTE

51.248,61

-13.800,00

37.448,61

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

33.200,00

-6.000,00

27.200,00

1001    Cheltuieli salariale in bani

25.590,00

-4.554,00

21.036,00

10.01.01 Salarii de baza

10.650,00

-591,00

10.059,00

10.01.02 Salarii de merit

840,00

-359,00

481,00

10.01.03 Indemnizație de conducere

850,00

-233,00

617,00

10.01.04 Spor de vechime

2.500,00

-820,00

1.680,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

1.100,00

-301,00

799,00

10.01.06 Alte sporuri

650,00

-623,00

27,00

10.01.07 Ore suplimentare

3.400,00

-901,00

2.499,00

10.01.08 Fond de premii

3.700,00

-258,00

3.442,00

10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

800,00

-168,00

632,00

țSgyO.01.13 Indemnizații de delegare

200,00

-148,00

52,00

10.01.30*Alte drepturi salariale in bani

900,00

-152,00

748,00

10.03    Contribuții

7.610,00

-1.446,00

6.164,00

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

4.800,00

-824,00

3.976,00

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

800,00

-301,00

499,00

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

1.700,00

-238,00

1.462,00

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

200,00

-97,00

103,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

110,00

14,00

124,00

20    TITLUL II BUNURI SI SERVICII

18.048,61

-7.800,00

10.248,61

20.01    Bunuri si servicii

6.053,61

-1.775,00

4.278,61

20.01.01 Furnituri de birou

820,00

-370,00

450,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

0,00

0,00

0,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

1.000,00

-250,00

750,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

410,00

-84,00

326,00

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

700,00

-115,00

585.00

20.01.06 Piese de schimb

200,00

0,00

200.00

20.01.07 Transport

0,00

0,00

0,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

550,00

-128,00

422,00

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.01.09 Materiale'si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.472,11

-627,00

845,11

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

901,50

-201,00

700,50

20.02

Reparații curente

4.500,00

-2.313,00

-    2.187,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

713,00

-82,00

631,00

—20.05.01

Uniforme si echipament

8,00

0,00

8,00

^^20.05.30 Alte obiecte de inventar

705,00

-82,00

623,00

>0.06

Deplasări, detasari, transferări

865,00

-564,00

301,00

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

445,00

-335,00

110,00

>.0.06.02

Deplasări în străinătate

420,00

-229,00

191,00

>.0.11

Cârti, publicații si materiale documentare

302,00

-226,00

76,00

20.13

Pregătire profesionala

850,00

-323,00

527,00

>.0.14

Protecția muncii

50,00

-32,00

18,00

I0.30

Alte cheltuieli

4.715,00

-2.485,00

2.230,00

20.30.02

Protocol si reprezentare

1.015,00

-859,00

156,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.700,00

-1.626,00

2.074,00

0

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

22.275,00

-10.000,00

12.275,00

1

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

22.275,00

-10.000,00

12.275,00

1.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

22.275,00

-10.000,00

12.275,00

71.01.01

Construcții

0,00

0,00

71.01.02

Mașini echipamente si mijloace de transport

25,00

25,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

22.250,00

-10.000,00

12.250,00

71.01.30 Alte active fixe

0,00

0,00

Alte servicii publice generale

8.752,55

-3.000,00

5.752,55

1

CHELTUIELI CURENTE

6.860,00

-3.000,00

3.860,00

5

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

1.660,00

1.660,00

5.01

A. Transferuri interne.

1.600,00

1.600,00

55.01.13

Programe de dezvoltare

1.600,00

1.600,00

5.02

B. Transferuri curente in străinătate (către organizații internaționale)

60,00

60,00

55.02.01

Contribuții si cotizații la organisme internaționale

60,00

60,00

9

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

5.200,00

-3.000,00

2.200,00

59.17

Despăgubiri civile

5.200,00

-3.000,00

2.200,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.892,55

1.892,55

1

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

1.892,55

1.892,55

81.01

Rambursări de credite externe

1.892,55

1.892,55

81.01.02

Rambursări de credite externe din fondul de garantare

'    1.892,55

1.892,55

540207

Fond pentru garantarea împrumuturilor externe contractate/garantate

1.892,55

0,00

1.892,55

540250

Alte servicii publice generale

6.860,00

-3.000,00

3.860,00

5502

Tranzacții privind datoria publica si împrumuturi

21.913,50

-2.000,00

89.913,50

01

CHELTUIELI CURENTE

91.913,50

-2.000,00

89.913,50

)

TITLULUI DOBÂNZI

91.913,50

-2.000,00

89.S13.50

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

3002

Dobânzi aferente datoriei publice externe

91.913,50

-2.000,00

89.913,50

30.02.05

Dobânzi aferente datoriei publice externe locale

91.913,50

-2.000,00

89.913,50

60.02

Aparare

830,00

-350,00

•'    480,00

600202

Aparare naționala

830,00

-350,00

480,00

CHELTUIELI CURENTE

580,00

-350,00

230,00

fii

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

580,00

-350,00

230,00

20.01

Bunuri si servicii

139,00

139,00

20.01.01

Furnituri de birou

25,00

25,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

0,00

0,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

20,00

20,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

8,00

8,00

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

10,00

10,00

20.01.06 Piese de schimb

2,00

2,00

20.01.07 Transport

0,00

0,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

24,00

-10,00

14,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

40,00

-20,00

20,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

10,00

10,00

20.02

Reparații curente

330,00

-320,00

10,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100,00

-30,00

70,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

100,00

-30,00

70,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

11,00

11,00

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

250,00

250,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

250,00

250,00

7^1

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

250,00

250,00

71.01.01'

■Construcții

0,00

0,00

71.01.02 Mașini echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

250,00

250,00

71.01.30 Alte active fixe

0,00

0,00

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5.680,00

-200,00

5.480,00

610205

Protecție civila si protecție contra incendiilor

5680,00

-200,00

5.480,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.680,00

-200,00

1.480,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

800,00

-200,00

600,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

599,00

-129,20

469,80

10.01.01

Salarii de baza

293,00

-38,40

254,60

10.01.02

Salarii de merit

69,00

-62,00

7,00

10.01.03

Indemnizație de conducere

20,00

-17,20

2,80

10.01.04 Spor de vechime

75,00

-28,70

46,30

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

16,00

-7,40

8,60

10.01.06 Alte sporuri

20,00

0,00

20,00

10.01.07 Ore suplimentare

38,40

-2,40

36,00

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.01.08 Fond de premii

17,60

26,90

44,50

10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

0,00

0,00

10.01.13 Indemnizații de delegare

0,00

" 0,00

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

50,00

50,00

W3

Contribuții

201,00

-70,80

130,20

^10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

100,00

-18,00

82,00

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

50,00

-37,00

13,00

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

40,00

-10,00

30,00

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

7,00

-2,80

4,20

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

4,00

-3,00

1,00

S702

Cultura,recreere si religie

din total capitol:

21.018,00

-2.072,00

18.946,00

57020304

Instituții publice de spectacole si concerte

4.260,00

-500,00

3.760,00

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

4.260,00

-500,00

3.760,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

4.260,00

-500,00

3.760,00

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

4.260,00

-500,00

3.760,00

71.01.01

Construcții

0,00

0,00

71.01.30 Alte active fixe

4.260,00

-500,00

3.760,00

370250

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

9.758,00

-1.572,00

8.186,00

I

CHELTUIELI CURENTE

9.758,00

-1.572,00

8.186,00

Î0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.758,00

-1.572,00

8.186,00

Alte cheltuieli

9.758,00

-1.572,00

8.186,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

9.758,00

-1.572,00

8.186,00

'002

Locuințe,servicii si dezvoltare publica

79.606,50

-400,00

79.206,50

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor,serviciilor si dezvoltării comunale

57.536,50

-400,00

57.136,50

’O

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

9.200,00

9.200,00

’1

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

9.200,00

9.200,00

9.200,00

9.200,00

71.01.01

Construcții

0,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0,00

0,00

71.01.30 Alte active fixe

9.200,00

9.200,00

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

15.336,50

-400,00

14.936,50

1

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

15.336,50

-400,00

14.936,50

81.01

Rambursări de credite externe

15.336,50

-400,00

14.936,50

8102

Combustibil si energie

532.238,86

-53.400,00

478.838.86

810206

Energie termica

532.238,86

-53.400,00

478.838,86

1

CHELTUIELI CURENTE

524.000,00

-53.400,00

470.600,00

0

TITLUL IV SUBVENȚII

524.000,00

-53.400,00

470.600,00

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

524.000,00

-53.400,00

470.600,00

8402 Transporturi

356.188,59

26.011,30

382.199,89

840203

Transport rutier

356.188,59

26.011,30

*' 382.199,89

84020302

Transport in comun

352.105,59

-1.600,00

350.505,59

,£{1020303

Străzi

4.083,00

27.611,30

31.694,30

«sg?

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

4.083,00

27.611,30

31.694,30

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

4.083,00

27.611,30

31.694,30

01

CHELTUIELI CURENTE

4.083,00

335.000,00

27.611,30

0,00

31.694,30

335.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

335.000,00

0,00

335.000,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

335.000,00

0,00

335.000,00

79 OPERAȚIUNI FINANCIARE

17.105,59

-1.600,00

15.505,59

81

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE

17.105,59

-1.600,00

15.505,59

81.01

Rambursări de credite externe

17.105,59

-1.600,00

15.505,59

5402

540205

FOND DE REZERVA

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

Fond de rezerva la dispozitita autoritatilor locale

8.738,80

-8.738,80

0,00

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DE

LA BUGETUL LOCAL

VENITURI

261.447,01

-3.246,78

258.200,23

331050 Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

34.251,00

-2.734,39

31.516,61

^^131009 Subvenții pentru instituții publice

226.871,04

-686,00

226.185,04

371001'Sponsorizări

324,97

173,61

498,58

MUZEUL R

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

0010

TOTAL VENITURI

8.690,00

-750,00

7.940,00

0010

VENITURI CURENTE

170,00

0,00

170,00

3310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

170,00

0,00

170,00

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

170,00

0,00

170,00

SUBVENȚII

8.520,00

-750,00

7.770,00

431009

Subvenții pentru instituții publice

8.520,00

-750,00

7.770,00

0,00

6710

Cultura,recreere si religie

8.690,00

-750,00

7.940,00

671003

Servicii culturale

8.690,00

-750,00

7.940,00

67100303

MUZEE

8.690,00

-750,00

7.940,00

TOTAL CHELTUIELI

8.690,00

-750,00

7.940,00

01

CHELTUIELI CURENTE

5.700,00

-260,00

5.440,00

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10

TITLUL ! CHELTUIELI DE PERSONAL

2.316,69

-30,00

2.286,69

1001

Cheltuieli salariale in bani

1.773,10

-41,40

1.731,70

10.01.01

Salarii de baza

1.175,00

-111,60

*•    1.063,40

10.01.02

Salarii de merit

55,00

-11,00

44,00

^10.01.03

Indemnizație de conducere

59,60

-7,00

52,60

^10.01.04

Spor de vechime

229,50

-15,00

214,50

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

67,00

1,50

68,50

10.01.06 Alte sporuri

20,00

10,00

30,00

10.01.07 Ore suplimentare

11,00

-4,00

7,00

10.01.08

Fond de premii    '

119,00

100,50

219,50

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

30,00

-0,80

29,20

10.01.13

Indemnizații de delegare

7,00

-4,00

3,00

10.03

Contribuții

543,59

11,40

554,99

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

352,00

0,00

352,00

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

42,25

1,25

43,50

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

116,30

5,50

121,80

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

24,84

-0,85

23,99

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

8,20

5,50

13,70

20

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII

3.383,31

-230,00

3.150,31

20.01

Bunuri si servicii

2.228,31

-218,00

2.007,31

20.01.01

Furnituri de birou

23,00

-8,00

15,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

12,00

-2,00

10,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

350,00

-47,00

300,00

^0.01.04 Apa, canal si salubritate

52,00

18,00

70,00

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

20,00

-10,00

10,00

20.01.06 Piese de schimb

8,00

-4,00

4,00

20.01.07 Transport

0,00

0,00

0,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

55,00

5,00

60,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

1.388,31

-100,00

1.288,31

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

320,00

-70,00

250,00

>0.02

Reparații curente

650,00

0,00

650,00

Î0.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50,00

0,00

50,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

50,00

0,00

50,00

'.0.06

Deplasări, detasari, transferări

13,00

-8,00

5,00

10.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

13,00

-8,00

5,00

J0.11

Cârti, publicații si materiale documentare

16,00

-4,00

12,00

10.13

Pregătire profesionala

5,00

0,00

5,00

:o.14

Protecția muncii

26,00

0,00

26,00

;0.30

Alte cheltuieli

395,00

0,00

395,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

395,00

0,00

395,00

0

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

2.990,00

-490,00

2.500,00


CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


BUGETUL PE ANUL 2006 Prevederi rectificate! O Nr

Anexa


CONSILIUL GENERAL ALCONSILIUL GENERAL ALCONSILIUL GENERAL
YL'Z

BUGETUL PE ANUL 200’ Prevederi rectificate

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.990,00

-490,00

2.500,00

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

2.990,00

-490,00

2.500,00

71.01.01

Construcții

0,00

0,00

*’

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

^71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0,00

0,00

Wv’I.OI.30 Alte active fixe

2.990,00

-490,00

2.500,00

MUZEUL LITERATURII ROMANE

0010

TOTAL VENITURI

3.658,00

202,00

3.860,00

0010

VENITURI CURENTE

100,00

162,00

262,00

3310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

100,00

162,00

262,00

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

100,00

162,00

262,00

SUBVENȚII

3.558,00

40,00

3.598,00

431009

Subvenții pentru instituții publice

3.558,00

40,00

3.598,00

6710

Cultura.recreere si religie

3.658,00

202,00

3.860,00

671003

Servicii culturale

3.658,00

202,00

3.860,00

67100303 Muzee

3.658,00

202,00

3.860,00

TOTAL CHELTUIELI

3.658,00

202,00

3.860,00

01

CHELTUIELI CURENTE

3.368,00

202,00

3.570,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.653,00

40,00

1.693,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

1.233,00

40,00

1.273,00

$§0.01

.01 Salarii de baza

698,00

-34,00

664,00

~10.01

.08*Fond de premii

82,00

74,00

156,00

10.03

Contribuții

420,00

0,00

420,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.715,00

162,00

1.877,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

110,00

14,00

124,00

20.30

Alte cheltuieli

385,00

148,00

533,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

385,00

148,00

533,00

TEATRUL BULANDRA

0010

TOTAL VENITURI

VENITURI CURENTE

8.361,41

1.050,00

200,00

0,00

8.561,41

1.050,00

3310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

1.050,00

0,00

1.050,00

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

1.050,00

0,00

1.050,00

SUBVENȚII

7.228,91

200,00

7.428,91

431009

Subvenții pentru instituții publice

7.228,91

200,00

7.428.91

371001

Donații si sponsorizări

82,50

0,00

82,50

6710

Cultura,recreere s; religie

8.361,41

200,00

8.561,41

18


7.12.2005_________


BUGETUL PE ANUL 2006z '' W7 î

1 ■’

Prevederi rectificate    - &;> •-?'/ /

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

671003

Servicii culturale

8.361,41

200,00

8.561,41

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

8.361,41

200,00

8.561,41

TOTAL CHELTUIELI

8.361,41

200,00

‘    8.561,41

01

CHELTUIELI CURENTE

7.874,41

200,00

8.074,41

Bi

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

Cheltuieli salariale in bani

3.128,91

2.338,81

66,00

104,53

3.194,91

2.443,34

10.01.01

Salarii de baza

1.227,90

94,61

1.322,51

10.01.02

Salarii de merit

48,64

-2,14

46,50

10.01.03

Indemnizație de conducere

42,50

-7,12

35,38

10.01.04

Spor de vechime

312,85

-24,96

287,89

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

86,40

-6,53

79,87

10.01.06 Alte sporuri

153,10

-31,34

121,76

10.01.07

Ore suplimentare

83,67

-10,70

72,97

10.01.08

Fond de premii

170,00

134,58

304,89

10.01.09

Prima de vacanta

0,00

0,00

0,00

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

174,15

-22,07

152,08

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

6,00

-3,00

3,00

10.01.30 Alte drepturi salariale

33,60

-16,80

16,80

I0.03

Contribuții

790,10

-38,53

751,57

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

505,38

-28,83

476,55

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

66,00

-4,59

61,41

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

169,00

1,10

170,10

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

32,10

1,14

33,24

^0.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

17,62

-7,35

10,27

>o

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

4.745,50

134,00

4.879,50

Î0.01

Bunuri si servicii

900,00

75,50

975,50

20.01.01

Furnituri de birou

10,00

3,00

13,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

48,00

-15,00

33,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

295,00

22,00

317,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

33,00

-2,00

31,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

0,00

9,00

9,00

20.01.06

Piese de schimb

0,00

7,50

7,50

20.01.07

Transport

0,00

7,00

7,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

100,00

-11,00

89,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

300,00

4,00

304,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

114,00

51,00

165,00

0.02

Reparații curente

550,00

-140,00

410,00

0.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100,00

0,00

100,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

100,00

0,00

100,00

0.11

Cârti, publicații si materiale documentare

11,00

-1,50

9,50

0.12

Consultanta si expertiza

0,00

0,10

0,10

/■

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.13

Pregătire profesionala

0,00

0,00

0,00

20.14

Protecția muncii

2,00

0,00

. 2,00

20.30

Alte cheltuieli

3.182,50

200,00

"    3.382,50

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3.182,50

200,00

3.382,50

Ti^TRUL COMEDIE

0010

TOTAL VENITURI

4.579,31

80,00

4.659,31

0010

VENITURI CURENTE

440,00

0,00

440,00

3310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

440,00

0,00

440,00

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

440,00

0,00

440,00

SUBVENȚII

4.139,31

80,00

4.219,31

431009

Subvenții pentru instituții publice

4.139,31

80,00

4.219,31

6710

Cultura,recreere si religie

4.579,31

80,00

4.659,31

671003

Servicii culturale

4.579,31

80,00

4.659,31

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

4.579,31

80,00

4.659,31

TOTAL CHELTUIELI

4.579,31

80,00

4.659,31

01

CHELTUIELI CURENTE

4.223,01

80,00

4.303,01

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

1.700,01

80,00

1.780,01

1001

Cheltuieli salariate in bani

1.279,12

75,94

1.355,06

10.01.01

Salarii de baza

773,10

-1,70

771,40

o. o 1.02

Salarii de merit

40,78

-10,85

29,93

@0.01.03

Indemnizație de conducere

25,05

-0,55

24,50

10.01.04

Spor de vechime

160,98

-11,76

149,22

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

55,25

-11,70

43,55

10.01.06 Alte sporuri

69,50

1,00

70,50

10.01.07

Ore suplimentare

3,56

28,50

32,06

10.01.08

Fond de premii

53,50

97,40

150,90

10.01.09

Prima de vacanta

0,00

0,00

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

72,40

-28,10

44,30

10.01.30 Alte drepturi salariate in bani

25,00

13,70

38,70

10.03

Contribuții

420,89

4,06

424,95

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

270,97

-3,50

267,47

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

32,31

1,55

33,86

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

89,85

4,95

94,80

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

17,66

1,00

18,66

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

10,10

0,06

10,16

010

TOTAL VENITURI

3.905,86

97,00 *'

4.002,86

010

VENITURI CURENTE

296,00

-26,39

269,61

czo

Venituri din prestări servicii si alte activitati

296,00

-26,39

269,61

Z7050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

296,00

-26,39

269,61

SUBVENȚII

3.583,39

0,00

3.583,39

31009

Subvenții pentru instituții publice

3.583,39

0,00

3.583,39

71001

Donații si sponsorizări

26,47

123,39

149,86

710

Cultura,recreere si religie

3.905,86

97,00

4.002,86

71003

Servicii culturale

3.905,86

97,00

4.002,86

7100304

Instituții publice de spectacole si concerte

3.905,86

97,00

4.002,86

TOTAL CHELTUIELI

3.905,86

97,00

4.002,86

1

CHELTUIELI CURENTE

3.685,86

115,00

3.800,86

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.934,75

70,00

2.004,75

001

Cheltuieli salariale in bani

1.469,58

76,00

1.545,58

10.01.08

Fond de premii

111,20

76,00

187,20

0.03

Contribuții

465,17

-6,00

459,17

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

9,67

-6,00

3,67

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.751,11

45,00

1.796,11

0.01

Bunuri si servicii

313,27

-0,72

312,55

J?0.01.07 Transport

0,80

-0,72

0,08

Reparații curente

400,00

0,00

400,00

0.05

Buhuri de natura obiectelor de inventar

45,00

-20,00

25,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

45,00

-20,00

25,00

0.06

Deplasări,detasari,transferări

5,00

-4,00

1,00

0.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

5,00

-4,00

1,00

0.11

Cârti, publicații si materiale documentare

6,00

-1,00

5,00

0.13

Pregătire profesionala

5,00

-3,00

2,00

0.14

Protecția muncii

12,00

-7,50

4,50

0.30

Alte cheltuieli

964,84

81,22

1.046,06

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

964,84

81,22

1.046,06

)

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

220,00

-18,00

202,00

I

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

220,00

-18,00

202,00

i.O1

Active fixe (inclusiv reparații capitale}

220,00

-18,00

202,00

71.01.01

Construcții

0,00

0,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

201,90

-25.00

176.90

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

12,10

-3,70

8.40

71.01.30 Alte active fixe

6,00

10,70

16,7(?

21    ’    .    7.12.2006

'    Z .. ;

mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

TEATRUL EVREIESC DE STAT

0010

TOTAL VENITURI

2.784,00

-60,00 *

2.724,00

0010

VENITURI CURENTE

100,00

0,00

100,00

37A0

Venituri din prestări servicii si alte activitati

100,00

0,00

100,00

■SWbSO

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

100,00

0,00

100,00

SUBVENȚII

2.648,00

-60,00

2.588,00

431009

Subvenții pentru instituții publice

2.648,00

-60,00

2.588,00

371001

Donații si sponsorizări

36,00

0,00

36,00

6710

Cultura,recreere si religie

2.784,00

-60,00

2.724,00

671003

Servicii culturale

2.784,00

-60,00

2.724,00

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

2.784,00

-60,00

2.724,00

TOTAL CHELTUIELI

2.784,00

-60,00

2.724,00

01

CHELTUIELI CURENTE

2.454,00

-60,00

2.394,00

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.685,00

-60,00

1.625,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

1.256,67

-22,10

1.234,57

10.01.01

Salarii de baza

588,19

-21,00

567,19

10.01.02

Salarii de merit

22,44

-0,90

21,54

10.01.03

Indemnizație de conducere

20,59

-4,00

16,59

10.01.04 Spor de vechime

117,48

0,70

118,18

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

29,50

-3,00

26,50

10.01.06 Alte sporuri

5,42

2,60

8,02

10.01.07 Ore suplimentare

5,21

-0,10

5,11

@0.01.08 Fond de premii

71,00

39,80

110,80

10.01.10*Fond pentru posturi ocupate prin cumul

271,84

-23,60

248,24

10.01.13 Indemnizații de delegare

0,00

1,00

1,00

10.01.30 Alte drepturi salariale

125,00

-13,60

111,40

10.03

Contribuții

428,33

-37,90

390,43

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

274,37

-26,15

248,22

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

38,58

-12,41

26,17

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

88,67

-1,35

87,32

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

17,28

0,30

17,58

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

9,43

1,71

11,14

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

769,00

0,00

769,00

20.01

Bunuri si servicii

226,60

-12,00

214,60

20.01.01

Furnituri de birou

10,00

10,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

6,00

6,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

83,00

-19,00

64,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

10,00

3,00

13,00

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

5,00

-4,60

0,40

20.01.06 Piese de schimb

2,40

-2,40

0,00


tyt. Nr ' Anexa


mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

18,00

-3,00

15,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

82,20

14,00

96,20

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

10,00

0,00

*• 10,00

20.02

Reparații curente

40,00

35,00

75,00

2AA15

er.- •»

Bunuri de natura obiectelor de inventar

115,00

115,00

'*‘£20.05.30 Alte obiecte de inventar

115,00

115,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

16,20

-10,40

5,80

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

16,20

-10,40

5,80

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

3,00

3,00

20.13

Pregătire profesionala

2,00

1,00

3,00

20.14

Protecția muncii

9,20

2,40

11,60

20.30

Alte cheltuieli

357,00

-16,00

341,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

357,00

-16,00

341,00

'0

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

330,00

0,00

330,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

330,00

0,00

330,00

r1.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

330,00

0,00

330,00

71.01.01

Construcții

210,00

0,00

210,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

30,00

0,00

30,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

75,00

0,00

75,00

71.01.30 Alte active fixe

15,00

0,00

15,00

EATRUL MIC

zr-'-x

TOTAL VENITURI

4.590,00

-50,00

4.540,00

1010

VENITURI CURENTE

400,00

-50,00

350,00

;310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

400,00

-50,00

350,00

;31050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

400,00 ■

-50,00

350,00

SUBVENȚII

4.190,00

0,00

4.190,00

31009

Subvenții pentru instituții publice

4.190,00

0,00

4.190,00

710

Cultura,recreere si religie

4.590,00

-50,00

4.540,00

71003

Servicii culturale

4.590,00

-50,00

4.540,00

7100304

Instituții publice de spectacole si concerte

4.590,00

-50,00

4.540,00

TOTAL CHELTUIELI

4.590,00

-50,00

4.540,00

1

CHELTUIELI CURENTE

4.440,00

-50,00

4.390,00

0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.195,00

-310,00

1.885,00

001

Cheltuieli salariale in bani

1.618,80

-171,01

1.447,79

10.01.01

Salarii de baza

1.006,40

-218,00

788,11

10.01.02

Salarii de merit

37,30

-1,27

35,81

10.01.03

Indemnizație de conducere

30,50

-1,41

29,09

10.01.04 Spor de vechime

189,35

-12,19

177,16

23

7.12.2006    .....---


BUGETUL PE ANUL 2006/R/

Prevederi rectificate

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

65,90

-14,48

51,42

10.01.06 Alte sporuri

75,70

-3,08

72,62

10.01.07 Ore suplimentare

44,85

-6,21

*•    38,64

10.01.08

Fond de premii

72,00

98,21

170,21

?r40.01.09

Prima de vacanta

0,00

0,00

^Wo.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

96,80

-12,58

84,22

10.03

Contribuții

576,20

-138,99

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

377,10

-110,89

266,21

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

49,65

-17,57

32,08

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

114,65

-20,83

93,82

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

22,20

16,53

38,73

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

12,60

-6,23

6,37

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.245,00

260,00

2.505,00

20.01

Bunuri si servicii

483,00

102,00

585,00

20.01.01

Furnituri de birou

50,00

-5,00

45,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

50,00

20,00

70,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si torta motrica

173,00

-56,00

117,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

25,00

-2,00

23,00

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

0,00

0,00

0,00

20.01.06 Piese de schimb

0,00

0,00

0,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

35,00

10,00

45,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

100,00

122,00

222,00

^20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

50,00

13,00

63,00

2^72    .Reparații curente

300,00

-54,00

246,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

50,00

-20,00

30,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

50,00

-20,00

30,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

22,00

3,00

25,00

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

22,00

3,00

25,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

10,00

-5,00

5,00

20.13

Pregătire profesionala

0,00

0,00

0,00

20.14

Protecția muncii

80,00

-24,00

55,34

20.30

Alte cheltuieli

1.300,00

258,00

1.559,17

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.300,00

258,00

1.559,17

ONSIUUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

’EATRUL NOTTARA

1010

TOTAL VENITURI

3.868,50

-265,00

”    3.603,50

1010

VENITURI CURENTE

400,00

0,00

400,00

Venituri din prestări servicii si alte activitati

400,00

0,00

400,00

iSbsQ

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

400,00

0,00

400,00

SUBVENȚII

3.468,50

-265,00

3.203,50

Subvenții pentru instituții publice

3.468,50

-265,00

3.203,50

710

Cultura,recreere si religie

3.868,50

-265,00

3.603,50

71003

Servicii culturale

3.868,50

-265,00

3.603,50

7100304

Instituții publice de spectacole si concerte

3.868,50

-265,00

3.603,50

TOTAL CHELTUIELI

3.868,50

-265,00

3.603,50

1

CHELTUIELI CURENTE

3.393,50

-70,00

3.323,50

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.148,50

-70,00

2.078,50

001

Cheltuieli salariate in bani

1.611,04

-21,57

1.589,47

10.01.01

Salarii de baza

992,35

-64,67

927,68

10.01.02

Salarii de merit

34,61

-3,00

31,61

10.01.03

Indemnizație de conducere

38,05

-6,00

32,05

10.01.04

Spor de vechime

192,00

-18,00

174,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

61,85

-1,70

60,15

10.01.06 Alte sporuri

76,92

14,00

90,92

10.01.07

Ore suplimentare    ,

25,60

-0,20

25,40

@0.01.08

Fond de premii

105,66

87,00

192,66

10.01.09

Prima de vacanta

0,00

0,00

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

84,00

-29,00

55,00

3.03

Contribuții

537,46

-48,43

489,03

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

342,28

-30,00

312,28

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

48,19

-8,13

40,06

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

112,80

-2,00

110,80

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

22,17

-0,40

21,77

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

12,02

-7,90

4,12

)

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

475,00

-195,00

280,00

1

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

475,00

-195,00

280,00

1.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

475,00

-195,00

280,00

71.01.01

Construcții

0,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

182,00

-107,00

75,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

293,00

-88,00

205,00

71.01.30 Alte active fixe

0010

TOTAL VENITURI

3.679,60

-408,00 "

3.271,60

0010

VENITURI CURENTE

280,00

40,00

320,00

3M0

Venituri din prestări servicii si alte activitati

280,00

40,00

320,00

3fecfî)50

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

280,00

40,00

320,00

SUBVENȚII

3.399,60

-448,00

2.951,60

431009

Subvenții pentru instituții publice

3.399,60

-448,00

2.951,60

6710

Cultura,recreere si religie

3.679,60

-409,50

3.270,10

671003

Servicii culturale

3.679,60

-409,50

3.270,10

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

3.679,60

-409,50

3.270,10

TOTAL CHELTUIELI

3.679,60

-409,50

3.270,10

01

CHELTUIELI CURENTE

3.149,60

-369,50

2.780,10

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.347,10

22,00

1.369,10

1001

Cheltuieli salariale in bani

1.010,10

30,50

1.040,60

10.01.01

Salarii de baza

546,00

59,50

605,50

10.01.02

Salarii de merit

18,00

-1,40

16,60

10.01.03

Indemnizație de conducere

30,12

-1,00

29,12

10.01.04 Spor de vechime

132,98

-2,60

130,38

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

43,36

-14,36

29,00

10.01.06 Alte sporuri

55,72

-53,52

2,20

10.01.07 Ore suplimentare

43,08

6,62

49,70

@p.01.08 Fond de premii

66,00

62,40

128,40

10.01.10-Fond pentru posturi ocupate prin cumul

74,84

-25,14

49,70

10.03

Contribuții

337,00

-8,50

328,50

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

211,07

-0,67 -

210,40

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

28,00

-2,40

25,60

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

72,00

0,80

72,80

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

16,00

-1,70

14,30

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

9,93

-4,53

5,40

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.802,50

-391,50

1.411,00

20.01

Bunuri si servicii

334,50

-11,50

323,00

20.01.01

Furnituri de birou

15,00

3,50

18,50

20.01.02

Materiale pentru curățenie

23,00

1,00

24,00

20.01.03 încălzit. Iluminat si forța motrica

118,00

-32,00

86,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

23,50

-7,00

16,50

20.01.05 Carburanți si lubrifianti

13,00

-6,00

7,00

20.01.06 Piese de schimb

15,00

-4,00

11,00

20.01.07

i ransport

0,00

0,00

0,00

20.01.03 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

47,00

-4,00

43,00

/ .s-"


__    \Hof\Nr

ir /'    \ VAnexa

f I « L;j


BUGETUL PE ANUL 2006‘V \

Prevederi rectificate    •

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

58,00

18,00

76,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

22,00

19,00

41,00

20.0?

Reparații curente

900,00

-367,00

”    533,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

31,00

0,00

31,00

t-~20.05.30 Alte obiecte de inventar

31,00

0,00

31,00

2B®Î1

Cârti, publicații si materiale documentare

11,00

-1,00

10,00

20.13

Pregătire profesionala

12,00

-12,00

0,00

20.14

Protecția muncii

4,00

0,00

4,00

20.30

Alte cheltuieli

510,00

0,00

510,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

510,00

0,00

510,00

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

530,00

-40,00

490,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

530,00

-40,00

490,00

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

530,00

-40,00

490,00

71.01.01

Construcții

80,00

-40,00

40,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

225,00

0,00

225,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

197,00

0,00

197,00

71.01.30

Alte active fixe

28,00

0,00

28,00

fEATRUL TANASE

)010

TOTAL VENITURI

2.778,40

35,00

2.813,40

)010

VENITURI CURENTE

236,00

0,00

236,00

4^50

Venituri din prestări servicii si alte activitati

236,00

0,00

236,00

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

SUBVENȚII

236,00

2.542,40

0,00

35,00

236,00

2.577,40

131009

Subvenții pentru instituții publice

2.542,40

35,00

2.577,40

0,00

>710

Cultura,recreere si religie

2.778,40

35,00

2.813,40

171003

Servicii culturale

2.778,40

35,00

2.813,40

17100304

Instituții publice de spectacole si concerte

TOTAL CHELTUIELI

2.778,40

2.778,40

35,00

35,00

2.813,40

2.813,40

11

CHELTUIELI CURENTE

2.596,90

35,00

2.631,90

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.877,90

35,00

1.912,90

001

Cheltuieli salariate in bani

1.380,90

60,53

1.441,43

10.01.01

Salarii de baza

885,00

-69,00

816,00

10.01.02

Salarii de merit

47,90

-7,90

40,00

10.01.03

Indemnizație de conducere

24,50

-1,30

23,20

10.01.04

Spor de vechime

194,00

-16,30

177,70

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

60,50

-4,90

55,60

10.01.06 Alte sporuri

70,00

1,20

71,20

10.01.07

Ore suplimentare

27,00

-0,60

26,40

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.01.08

Fond de premii

72,00

60,33

132,33

10.01.10

Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul

0,00

99,00

99,00

10.03

Contribuții

497,00

-25,53

-    471,47

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

324,80

-13,85

310,95

fga10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

36,00

-1,30

34,70

^0.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

96,00

-1,08

94,92

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

24,00

-5,40

18,60

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

16,20

-3,90

12,30

TEATRUL ODEON

0010

TOTAL VENITURI

5.114,00

175,00

5.289,00

0010

VENITURI CURENTE

675,00

0,00

675,00

3310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

675,00

0,00

675,00

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

675,00

0,00

675,00

SUBVENȚII

4.439,00

175,00

4.614,00

431009

Subvenții pentru instituții publice

4.439,00

175,00

4.614,00

6710

Cultura,recreere si religie

5.114,00

175,00

5.289,00

671003

Servicii culturale

5.114,00

175,00

5.289,00

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

5.114,00

175,00

5.289,00

TOTAL CHELTUIELI

5.114,00

175,00

5.289,00

0@

CHELTUIELI CURENTE

4.514,00

175,00

4.689,00

10 •

‘TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.673,40

175,00

2.848,40

1001

Cheltuieli salariale in bani

2.040,90

125,80

2.166,70

10.01.01

Salarii de baza

1.219,22

18,00

1.237,22

10.01.02

Salarii de merit

37,20

1,30

38,50

10.01.03

Indemnizație de conducere

32,36

1,00

33,36

10.01.04

Spor de vechime

264,80

13,00

277,80

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

100,12

-3,00

97,12

10.01.06 Alte sporuri

117,92

11,00

128,92

10.01.07

Ore suplimentare

26,60

-16,20

10,40

10.01.08

Fond de premii

100,00

153,70

253,70

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

55,68

-14,00

41,68

10.01.12

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

39,00

-39,00

0,00

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

48,00

0,00

48,00

10.03

Contribuții

632,50

49,20

681,70

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

405,00

25,00

430,00

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

54,93

-1,60

53,33

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

133,01

19,70

152,71

28

7.12

.2006

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

25,14

4,40

29,54

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

14,42

1,70

16,12

^EATRUL EXCELSIOR

1010

TOTAL VENITURI

1.142,00

-70,00

1.072,00

1010

VENITURI CURENTE

170,00

-70,00

100,00

,310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

170,00

-70,00

100,00

31050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

170,00

-70,00

100,00

SUBVENȚII

972,00

0,00

972,00

31009

Subvenții pentru instituții publice

972,00

0,00

972,00

710

Cultura,recreere si religie

1.142,00

-70,00

1.072,00

71003

Servicii culturale

1.142,00

-70,00

1.072,00

7100304

Instituții publice de spectacole si concerte

1.142,00

-70,00

1.072,00

TOTAL CHELTUIELI

1.142,00

-70,00

1.072,00

1

CHELTUIELI CURENTE

1.112,00

-70,00

1.042,00

0

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

712,00

-70,00

642,00

001

Cheltuieli salariate in bani

528,45

-40,48

487,97

10.01.01

Salarii de baza

280,00

-10,00

270,00

10.01.02

Salarii de merit

20,00

-9,00

11,00

_J0.01.03

Indemnizație de conducere

20,00

1,00

21,00

Qyo.01.04

Spor de vechime

65,00

-5,00

60,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

25,00

-4,00

21,00

10.01.06

Alte sporuri

27,00

2,00

29,00

10.01.07

Ore suplimentare

20,00

-20,00

0,00

10.01.08

Fond de premii

41,45

9,05

50,50

10.01.30 Alte drepturi salariate in bani

30,00

-4,53

25,47

3.03

Contribuții

183,55

-29,52

154,03

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

110,20

-12,20

98,00

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

20,30

-8,30

12,00

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

40,80

-6,80

34,00

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

7,15

-0,80

6,35

10.03.05 Contribuții pentru concedii si indemnizații

5,10

-1,42

3,68

EATRUL MASCA

)10

TOTAL VENITURI

1.885,27

30,00

1.915,27

)10

VENITURI CURENTE

190,00

0,00

190,00

510

Venituri din prestări servicii si alte activitati

190,00

0,00

190,00

51050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

190,00

0,00

190,00

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

SUBVENȚII

1.695,27

30,00

1.725,27

431009

Subvenții pentru instituții publice

1.695,27

30,00

1.725,27 " 0,00

6710

Cultura, recreere si religie

1.885,27

30,00

1.915,27

67M003

Servicii culturale

1.885,27

30,00

1.915,27

6M&0304

Instituții publice de spectacole si concerte

1.885,27

30,00

1.915,27

TOTAL CHELTUIELI

1.885,27

30,00

1.915,27

01

CHELTUIELI CURENTE

1.435,27

30,00

1.465,27

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

605,30

30,00

635,30

1001

Cheltuieli salariale in bani

440,80

52,44

493,24

10.01.01

Salarii de baza

233,80

57,92

291,72

10.01.02

Salarii de merit

18,00

-1,22

16,78

10.01.03

Indemnizație de conducere

20,00

-0,08

19,92

10.01.04

Spor de vechime

58,00

-3,50

54,50

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

23,00

-1,17

21,83

10.01.06 Alte sporuri

37,00

-29,86

7,14

10.01.07

Ore suplimentare

16,00

-12,10

3,90

10.01.08

Fond de premii

35,00

24,08

59,08

10.01.10

Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul

0,00

18,37

18,37

10.03

Contribuții

164,50

-22,44

142,06

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

106,60

-16,50

90,10

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

14,00

-2,23

11,77

^J0.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

32,50

-0,01

32,49

@0.03.04.Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

8,00

-1,65

6,35

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

3,40

-2,05

1,35

OPERA COMICA

0010

TOTAL VENITURI

1.031,70

6,00

1.037,70

0010

VENITURI CURENTE

80,00

0,00

80,00

3310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

80,00

0,00

80,00

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

80,00

0,00

80,00

SUBVENȚII

951,70

6,00

957,70

431009

Subvenții pentru instituții publice

951,70

6,00

957,70

6710

Cultura,recreere si religie

1.031,70

6,00

1.037,70

671003

Servicii culturale

1.031,70

6,00

1.037,70

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

1.031,70

6,00

1.037.70

TOTAL CHELTUIELI

1.031,70

6,00

1 037.70

01

CHELTUIELI CURENTE

965,80

6,00

971.80

BUGETUL PE ANUL 2006    \

Prevederi rectificate    \:-kib£$lr 7

mu lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

IO

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

433,90

6,00

439,90

1001

Cheltuieli salariale in bani

325,57

16,20

341,77

10.01

01

Salarii de baza

198,10

0,00

-    198,10

10.01

02

Salarii de merit

2,30

0,00

2,30

«^0.01

.03

Indemnizație de conducere

10,00

0,00

10,00

Zi 0.01

04

Spor de vechime

36,70

0,00

36,70

10.01

05

Sporuri pentru condiții de munca

0,00

0,00

10.01

.06 Alte sporuri

21,90

0,00

21,90

10.01

.07 Ore suplimentare

4,20

0,00

4,20

10.01

08 Fond de premii

16,60

15,00

31,60

10.01

.30 Alte drepturi salariale in bani

35,77

1,20

36,97

0.03

Contribuții

108,33

-10,20

98,13

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

67,97

-6,20

61,77

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

9,41

-1,00

8,41

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

23,63

-3,00

20,63

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

4,67

0,00

4,67

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

2,65

0,00

2,65

0

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

531,90

0,00

531,90

.0.01

Bunuri si servicii

41,80

0,00

41,80

20.01

01

Furnituri de birou

8,20

8,20

20.01

.02

Materiale pentru curățenie

0,10

0,10

20.01

.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

0,20

0,20

20.01

04

Apa, canal si salubritate

0,00

0,00

^30.01

05

Carburanți si lubrifianti

9,40

9,40

20.01

.06

Pie'se de schimb

3,10

0,40

3,50

20.01

.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

15,00

-0,40

14,60

20.01

.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

5,80

5,80

20.01

.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

0,00

0,00

0.02

Reparații curente

5,00

5,00

0.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

5,00

5,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

5,00

5,00

0.06

Deplasări, detasari, transferări

75,00

75,00

0.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

0,00

0,00

0.06.02

Deplasări in străinătate

75,00

75,00

0.11

Cârti, publicații si materiale documentare

0,00

0,00

0.13

Pregătire profesionala

0,00

0,00

0.14

Protecția muncii

0,00

0,00

3.30

Alte cheltuieli

405,10

405,10

20.30.30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

405,10

405,10

BUGETUL PE ANUlUo^ '

Prevederi rectificate\~'
7.12.2006

Z X

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

CIRCUL GLOBUS

0010    TOTAL VENITURI

19.536,58

63,00

- 19.599,58

0010

VENITURI CURENTE

3.000,00

0,00

3.000,00

3Z4.0

Venituri din prestări servicii si alte activitati

3.000,00

0,00

3.000,00

3vZ050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

3.000,00

0,00

3.000,00

SUBVENȚII

16.536,58

63,00

16.599,58

431009

Subvenții pentru instituții publice

16.536,58

63,00

16.599,58

6710

Cultura,recreere si religie

19.536,58

63,00

0,00

19.599,58

671003

Servicii culturale

19.536,58

63,00

19.599,58

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

19.536,58

63,00

19.599,58

TOTAL CHELTUIELI

19.536,58

63,00

19.599,58

01

CHELTUIELI CURENTE

16.598,13

63,00

16.661,13

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.079,49

63,00

2.142,49

1001

Cheltuieli salariale in bani

1.553,98

51,70

1.605,68

10.01.01

Salarii de baza

977,04

-19,30

957,74

10.01.02 Salarii de merit

35,60

35,60

10.01.03 Indemnizație de conducere

27,58

27,58

10.01.04 Spor de vechime

142,18

142,18

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

61,52

61,52

10.01.06 Alte sporuri

78,42

78,42

10.01.07 Ore suplimentare

70,58

70,58

^fco.01.08.Fond de premii

80,00

71,00

151,00

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

81,06

81,06

10.03

Contribuții

525,51

11,30

536,81

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

352,57

7,50

360,07

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

37,05

0,89

37,94

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

104,57

2,51

107,08

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

20,67

0,30

20,97

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

10,65

0,10

10,75

ARCUB- CENTRUL DE PROIECTE CULTURALE

TOTAL VENITURI

9.156,90

1.622,22

10.779,12

0010

VENITURI CURENTE

' 100,00

0,00

100,00

3310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

100,00

0,00

100,00

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

100,00

0,00

100,00

SUBVENȚII

8.876,90

1.572,00

10.448,90

431009

Subvenții pentru instituții publice

8.876,90

1.572,00

10.448,90

371001

Donații si sponsorizări    •

180,00

50,22

230,22

32

7.12

.2006

Z


Kot. Nr

Anexa


mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

3710

Cultura,recreere si religie

9.156,90

1.622,22

10.779,12

371003

Servicii culturale

9.156,90

1.622,22

10.779,12

37100330

Alte servicii culturale

9.156,90

1.622,22

*' 10.779,12

TOTAL CHELTUIELI

9.156,90

1.622,22

10.779,12

CHELTUIELI CURENTE

8.606,90

1.622,22

10.229,12

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

498,60

5,00

503,60

100-1

Cheltuieli saiariale in bani

380,40

2,57

382,97

10.01.01

Salarii de baza

251,00

-16,86

234,14

10.01.02 Salarii de merit

7,30

0,73

8,03

10.01.03 Indemnizație de conducere    .

21,50

-0,27

21,23

10.01.04 Spor de vechime

49,00

-2,95

46,05

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

0,00

0,00

0,00

10.01.06 Alte sporuri

5,60

-1,96

3,64

10.01.07 Ore suplimentare

16,00

12,66

28,66

10.01.08

Fond de premii

30,00

11,22

41,22

I0.03

Contribuții

118,20

2,43

120,63

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

72,30

1,32

73,62

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

12,00

-2,61

9,39

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

26,10

-0,17

25,93

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

4,90

0,19

5,09

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

2,90

3,70

6,60

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

8.108,30

1.617,22

9.725,52

Bunuri si servicii

446,50

-95,78

350,72

20.01.01

Furnituri de birou

15,00

-0,78

14,22

20.01.02

Materiale pentru curățenie

7,50

7,50

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

65,00

65,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

15,00

15,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

20,00

20,00

20.01.06

Piese de schimb

20,00

5,00

25,00

20.01.07

Transport

0,00

0,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

49,00

49,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

80,00

15,00

95,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

175,00

-115,00

60,00

0.02

Reparații curente

250,00

-80,00

170,00

0.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

25,00

25,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

25,00

25,00

0.06

Deplasări, aetasari, transferări

45,00

0,00

45,00

Deplasări interne, detașări, transferări

45,00

-45,00

0,00

Deplasări in străinătate

0,00

45,00

45.00

0.11

Carii, publicații si materiale documentare

11,00

11,00

ONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI A'


t <r

'■

BUGETUL PE ANU^2G '    Prevederi rectificate'*

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.13

Pregătire profesionala

15,00

1,00

16,00

20.14

Protecția muncii

0,80

0,80

20.30

Alte cheltuieli

7.315,00

1.792,00

-    9.107,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

7.315,00

1.792,00

9.107,00

PALATELE BRANCOVENESTI DE LA PORȚILE BUCURESTIULUI

0010

TOTAL VENITURI

5.144,00

-700,00

4.444,00

0010

VENITURI CURENTE

1.200,00

370,00

1.570,00

3310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

1.200,00

370,00

1.570,00

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

1.200,00

370,00

1.570,00

SUBVENȚII

3.944,00

-1.070,00

2.874,00

431009

Subvenții pentru instituții publice

3.944,00

-1.070,00

2.874,00

0,00

6710

Cultura,recreere si religie

5.144,00

-700,00

4.444,00

671003

Servicii culturale

5.144,00

-700,00

4.444,00

67100303

Muzee

5.144,00

-700,00

4.444,00

TOTAL CHELTUIELI

5.144,00

-700,00

4.444,00

01

CHELTUIELI CURENTE

2.624,00

70,00

2.694,00

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

880,00

-40,00

840,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

654,00

-20,00

634,00

10.01.01

Salarii de baza

372,00

-34,00

338,00

10.01.02 Salarii de merit

20,00

-6,00

14,00

^£?3.01.03 Indemnizație de conducere

20,00

2,00

22,00

10.01.04'Spor de vechime

74,00

-10,00

64,00

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

8,00

2,00

10,00

10.01.06 Alte sporuri

12,00

-2,00

10,00

10.01.07

Ore suplimentare

104,00

-2,00

102,00

10.01.08

Fond de premii

36,00

30,00

66,00

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

8,00

0,00

8,00

10.03

Contribuții

226,00

-20,00

206,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

144,98

-17,00

127,98

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

20,00

-4,00

16,00

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

48,00

-3,00

45,00

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

10,00

-1,00

9,00

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

3,02

5,00

8,02

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.744,00

110,00

1.854,00

20.01

Bunuri si servicii

1.000,00

182,00

1.182,00

20.01.01

Furnituri de birou

20,00

20,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

20,00

20,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

230,00

230,00

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.01.04 Apa, canal si salubritate

40,00

10,00

50,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

0,00

28,00

28,00

20.01.06

Piese de schimb

0,00

10,00

" 10,00

20.01.08

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

60,00

-15,00

45,00

..--30 01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

330,00

184,00

514,00

^0.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

300,00

-35,00

265,00

20.02

Reparații curente

320,00

-100,00

220,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

45,00

35,00

80,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

45,00

35,00

80,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

50,00

-25,00

25,00

15

Deplasări interne, detașări, transferări

50,00

-25,00

25,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

4,00

8,00

12,00

20.13

Pregătire profesionala

15,00

0,00

15,00

20.14

Protecția muncii

10,00

10,00

20,00

20.30

Alte cheltuieli

300,00

0,00

300,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

300,00

0,00

300,00

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

2.520,00

-770,00

1.750,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.520,00

-770,00

1.750,00

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

2.520,00

-770,00

1.750,00

71.01.01

Construcții

2.019,00

-770,00

1.249,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

212,00

0,00

212,00

71.01.03

Mobiler, aparatura birotica si alte acative fixe

289,00

0,00

289,00

J1.01.30 Alte active fixe

SCO ALA DE ARTA

0,00

0,00

0,00

)010

TOTAL VENITURI

1.037,80

-18,00

1.019,80

1010

VENITURI CURENTE

400,00

0,00

400,00

Î310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

400,00

0,00

400,00

531050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

SUBVENȚII

400,00

637,80

0,00

-18,00

400,00

619,80

131009

Subvenții pentru instituții publice

637,80

-18,00

619,80

Î710

Cultura,recreere si religie

1.037,80

-18,00

1.019,80

>71003

Servicii culturale

1.037,80

-18,00

1.019,80

>7100305

Scoli populare de arta si meserii

TOTAL CHELTUIELI

'    1.037,80

1.037,80

-18,00

-18,00

1.019,80

1.019,80

11

CHELTUIELI CURENTE

1.024,80

-18,00

1.006,80

0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

509,30

-18,00

491,30

001

Cheltuieli salariale in bani

385,70

-10,75

374,95

10.01.01

Salarii de baza

223,00

-15,00

208,00


L' (


JL-țh


------------35--------------------------------- 7.12.2006

./■ z

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.01.02

Salarii de merit

7,50

-1,20

6,30

10.01.03

Indemnizație de conducere

12,50

-1,55

10,95

10.01.04

Spor de vechime

60,00

-9,50

-    50,50

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

0,00

0,00

/șl0.01.06 Alte sporuri

2,00

-0,30

1,70

^'0.01.07 Ore suplimentare

3,20

-0,10

3,10

10.01.08

Fond de premii

24,50

18,00

42,50

10.01.10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

52,00

-0,10

51,90

10.01.13

Indemnizații de delegare

1,00

-1,00

0,00

10.03

Contribuții

123,60

-7,25

116,35

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

80,10

-4,50

75,60

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

10,50

-0,84

9,66

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

28,00

-1,45

26,55

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

2,10

0,06

2,16

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

2,90

-0,52

2,38

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

515,50

0,00

515,50

20.01

Bunuri si servicii

109,00

11,00

120,00

20.01.01

Furnituri de birou

5,00

2,00

7,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

7,00

1,00

8,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

28,00

-3,00

25,00

^20.01.04 Apa, canal si salubritate

2,00

0,00

2,00

Șîp.01.05 Carburanți si lubrifianti

0,00

0,00

0,00

20.01.06‘Piese de schimb

0,00

0,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

12,00

0,00

12,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

5,00

1,00

6,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

50,00

10,00

60,00

20.02

Reparații curente

350,00

0,00

350,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

20,00

20,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

20,00

20,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

10,00

-5,00

5,00

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

10,00

-5,00

5,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

4,50

4,50

20.13

Pregătire profesionala

6,00

-4,00

2,00

20.14

Protecția muncii

6,00

-2,00

4,00

20.30

Alte cheltuieli

10,00

10,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

10,00

10,00

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

13,00

13,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

13,00

13,00

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

13,00

13.00

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

71.01.01

Construcții

0,00

0,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0,00

" 0,00

71.01.30 Alte active fixe

.DMINISTRATIA MONUMENTELOR

13,00

13,00

010

TOTAL VENITURI

7.989,00

300,00

8.289,00

010

VENITURI CURENTE

45,00

0,00

45,00

310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

45,00

0,00

45,00

31050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

45,00

0,00

45,00

SUBVENȚII

7.944,00

300,00

8.244,00

31009

Subvenții pentru instituții publice

7.944,00

300,00

8.244,00

0,00

710

Cultura,recreere si religie

7.989,00

300,00

8.289,00

71003

Servicii culturale

7.989,00

300,00

8.289,00

7100330

Alte servicii culturale

7.989,00

300,00

8.289,00

TOTAL CHELTUIELI

7.989,00

300,00

8.289,00

1

CHELTUIELI CURENTE

6.714,00

300,00

7.014,00

0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

295,00

295.00

001

Cheltuieli salariale in bani

219,89

5,32

225,21

10.01.01

Salarii de baza

136,40

-5,00

131,40

10.01.02 Salarii de merit

5,65

-0,88

4,77

^.01.03

Indemnizație de conducere

16,56

-1,69

14,87

10.01.04 Sper de vechime

31,00

-4,32

26,68

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

0,00

0,00

0,00

10.01.06 Alte sporuri

2,96

-1,54

1,42

10.01.07

Ore suplimentare

7,20

4,84

12,04

10.01.08

Fond de premii

18,12

13,91

32,03

10.01.13

Indemnizație de delegare

2,00

2,00

}.03

Contribuții

75,11

-5,32

69,79

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

47,78

-4,49

43,29

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

6,71

-1,19

5.52

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

15,89

-0,37

15,52

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

3,06

-0,08

2,98

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

1,67

0,81

2,48

)

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.419,00

300,00

6.719,00

).3O

Alte cheltuieli

5.980,00

300,00

6.280,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.980,00

300,00

6.280,00

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

AMINISTRATIA GRADINA ZOOLOGICA

0010

TOTAL VENITURI

10.064,00

-154,00

9.910,00

OOAO

VENITURI CURENTE

220,00

0,00

220,00

Venituri din prestări servicii si alte activitati

220,00

0,00

220,00

331050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

220,00

0,00

220,00

SUBVENȚII

9.844,00

-154,00

9.690,00

431009

Subvenții pentru instituții publice

9.844,00

-154,00

9.690,00

6710

CULTURA,RECREERE SI RELIGIE

10.064,00

-154,00

9.910,00

671050

Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei

10.064,00

-154,00

9.910,00

01

CHELTUIELI CURENTE

9.264,00

-14,00

9.250,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.942,00

-14,00

1.928,00

1001

Cheltuieli salariate in bani

1.436,00

2,80

1.438,80

10.01.01

Salarii de baza

838,30

-30,26

808,04

10.01.02 Salarii de merit

30,77

-0,80

29,97

10.01.03 Indemnizație de conducere

35,87

-4,30

31,57

10.01.04 Spor de vechime    '

146,79

-1,74

145,05

10.01.05 Sporuri pentru condiții de munca

72,34

2,10

74,44

10.01.06 Alte sporuri

8,99

0,00

8,99

10.01.07 Ore suplimentare    ■

175,69

-11,20

164,49

^10.01.08 Fond de premii

85,25

60,00

145,25

&g^).0l .10 Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul

42,00

-11,00

31,00

10.03

‘Contribuții

506,00

-16,80

489,20

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat    .

336,69

-8,00

328,69

.10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

43,74

-7,00

36,74

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

106,50

-1,80

104,70

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

7,32

0,00

7,32

10.03.06

Prime de asigurare viata plătite de angajator pentru angajați

11,75

0,00

11,75

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

800,00

-140,00

660,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

800,00

-140,00

660,00

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

800,00

-140,00

660,00

71.01.01

Construcții

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

140,00

0,00

140,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

660,00

-140,00

520,00

71.01.30 Alte active fixe

ONSILiUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIBUGETUL PE ANUL 2Q06 Prevederi rectificate \\ ', \

mii lei

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

kDM. CIMITIRELOR SI CREMATORIILOR UMANE

1010

TOTAL VENITURI

27.950,00

225,00

28.175,00

1010

VENITURI CURENTE

6.000,00

0,00 -

6.000,00

1310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

6.000,00

0,00

6.000,00

121050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

6.000,00

0,00

6.000,00

SUBVENȚII

21.950,00

225,00

22.175,00

■31009

Subvenții pentru instituții publice

21.950,00

225,00

22.175,00

010

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Alte servicii in domeniile locuințelor,serviciilor si dezvoltării

27.950,00

225,00

28.175,00

01050

comunale

27.950,00

225,00

28.175,00

1

CHELTUIELI CURENTE

20.370,00

225,00

20.595,00

0

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

5.638,50

225,00

5.863,50

001

Cheltuieli salariale in bani

4.328,84

220,00

4.548,84

10.01

.01 Salarii de baza

2.445,03

5,00

2.450,03

10.01

.02 Salarii de merit

79,00

2,00

81,00

10.01

.03 Indemnizație de conducere

80,08

2,50

82,58

10.01

.04 Spor de vechime

410,49

9,50

419,99

10.01

.05 Sporuri pentru condiții de munca

156,04

0,60

156,64

10.01

.06 Alte sporuri

5,05

0,40

5,45

10.01

.07 Ore suplimentare

600,07

20,00

620,07

10.01

.08 Fond de premii

300,00

180,00

480,00

10.01

.13 Indemnizații de delegare

13,00

0,00

13,00

10.01

.30 Alte drepturi salariale in bani

240,08

0,00

240,08

®3

Contribuții

1.309,66

5,00

1.314,66

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

837,52

837,52

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

108,11

108,11

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate    -

298,26

298,26

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

29,78

-2,78

27,00

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

35,99

7,78

43,77

IRECTIA DE EVIDENTA A PERSOANEI

110

TOTAL VENITURI

2.420,00

-370,00

2.050,00

110

VENITURI CURENTE

60,00

-45,00

15,00

Î10

Venituri din prestări servicii si alte activitati

60,00

-45,00

15,00

51050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

60,00

-45,00

15,00

SUBVENȚII

2.360,00

-325,00

2.035,00

51009

Subvenții pentru instituții publice

2.360,00

-325,00

2.035,00

110

Alte servicii publice generale

2.420,00

-370,00

2.050,00

11010

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

2.420,00

-370,00

2.050.00mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

TOTAL CHELTUIELI

2.420,00

-370,00

2.050,00

01

CHELTUIELI CURENTE

2.365,00

-370,00

1.995,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.390,00

-220,00

*'    1.170,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

1.090,37

-161,52

928,85

,^10.01.01

Salarii de baza

641,00

-101,78

539,22

A^O.01.02

Salarii de merit

36,86

-14,76

22,10

10.01.03

Indemnizație de conducere

58,03

-22,23

35,80

10.01.04

Spor de vechime

82,15

-7,88

74,27

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

20,00

-4,20

15,80

10.01.06 Alte sporuri

10,00

-5,82

4,18

10.01.07

Ore suplimentare

113,90

-2,53

111,37

10.01.08

Fond de premii

67,93

33,47

101,40

10.01.10

Fonduri pentru posturi ocupate prin cumul

25,00

-4,79

20,21

10.01.13

Indemnizații de delegare

15,50

-11,00

4,50

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

20,00

-20,00

0,00

10.03

Contribuții

299,63

-58,48

241,15

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

175,98

-36,20

139,78

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

25,32

-7,51

17,81

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

65,30

-3,68

61,62

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

5,11

-0,53

4,58

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

27,92

-10,56

17,36

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

975,00

-150,00

825,00

20.01

Bunuri si servicii

465,00

-20,00

445,00

01.01 .Furnituri de birou

20,00

-5,00

15,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

10,00

10,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

100,00

100,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

20,00

20,00

20.01.05 Carburanți si lubrifiant!

45,00

-15,00

30,00

20.01.06 Piese de schimb

50,00

50,00

20.01.07 Transport

20.01

.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

80,00

80,00

20.01

.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

80,00

80,00

20.01

.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

60,00

60,00

20.02

Reparații curente

100,00

100,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

90,00

90,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

90,00

90,00

20.06

Deplasări, detasari, transferări

85,00

85,00

20.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

65,00

65,00

20.06.02

Deplasări în străinătate

20,00

20,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

5,00

5,00

20.13

Pregătire profesionala

45,00

45,00

mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

’0.14

Protecția muncii

10,00

10,00

20.30

Alte cheltuieli

175,00

-130,00

45,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

175,00

-130,00

-    45,00

'0

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

55,00

55,00

'«Ssîl

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

55,00

55,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

55,00

55,00

71.01.01

Construcții

0,00

0,00

71.01.02

Mașini echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

45,00

45,00

71.01.30

Alte active fixe

10,00

10,00

/IONITORUL OFICIAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

1010

TOTAL VENITURI

1.859,00

-200,00

1.659,00

1010

VENITURI CURENTE

759,00

-200,00

559,00

1310

Venituri din prestări servicii si alte activitati

759,00

-200,00

559,00

131050

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

SUBVENȚII

759,00

1.100,00

-200,00

0,00

559,00

1.100,00

31009

Subvenții pentru instituții publice

1.100,00

0,00

1.100,00

410

Alte servicii publice generale

1.859,00

-200,00

1.659,00

41050

Alte servicii publice generale

TOTAL CHELTUIELI

1.859,00

1.859,00

-200,00

-200,00

1.659,00

1.659,00

1

CHELTUIELI CURENTE

1.709,00

-90,00

1.619,00

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

859,00

-90,00

769,00

001

Cheltuieli salariate in bani

651,50

-64,22

587,28

10.01.01

Salarii de baza

371,50

-24,00

347,50

10.01.02

Salarii de mer't    ...    .    ...

35,00

-19,74

15,26

10.01.03

Indemnizație de conducere

59,00

-20,48

38,52

10.01.04

Spor de vechime

32,00

0,00

32,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

0,00

0,00

0,00

10.01.06

Alte sporuri

6,50

-2,30

4,20

10.01.07

Ore suplimentare

110,00

-29,90

80,10

10.01.08

Fond de premii

30,00

38,20

68,20

10.01.30

Alte drepturi salariale in bani

7,50

-6,00

1,50

0.03

Contribuții

207,50

-25,78

181,72

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

132,00

-15,35

116,65

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

18,00

-2,68

15,32

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

47,00

-5,35

41,65

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

4,00

-0,66

3,34

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

6,50

-1,74

4,76

n

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

150,00

-110,00

40,00

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIBUGETUL PE ANUL $006    I°1


Hof. Nr £. *7 ^7 >t~ '' ' ' \ Anexa t


Prevederi rectificate \\


0010

OJilO

e-sa.

331050

431009

TOTAL VENITURI

VENITURI CURENTE

Venituri din prestări servicii si alte activitati

Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

SUBVENȚII

Subvenții pentru instituții publice

11.777,00

10.000,00

10.000,00

10.000,00

1.777,00

1.777,00

-3.237,00

-2.915,00

-2.915,00

-2.915,00

-322,00

-322,00

8.540,00

7.085,00

7.085,00

7.085,00

1.455,00

1.455,00

6110

Ordine publica si siguranța naționala

11.777,00

-3.237,00

8.540,00

611050

Alte cheltuieli in domeniul ordinii publice si siguranței naționale

11.777,00

-3.237,00

8.540,00

TOTAL CHELTUIELI

11.777,00

-3.237,00

8.540,00

01

CHELTUIELI CURENTE

10.977,00

-2.719,00

8.258,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

9.642,00

-2.142,00

7.500,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

7.769,00

-2.025,00

5.744,00

10.01.01

Salarii de baza

3.381,00

-798,00

2.583,00

10.01.02

Salarii de merit

130,00

-56,00

74,00

10.01.03

Indemnizație de conducere

70,00

-31,00

39,00

10.01.04

Spor de vechime

626,00

-117,00

509,00

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

935,00

-124,00

811,00

^_10.01.06 Alte sporuri

92,00

-86,00

6,00

<<iai0.01.07 Ore suplimentare

667,00

-145,00.

522,00

10.01,08'Fond de premii

363,00

250,00

613,00

10.01.12 Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

20,00

-14,00

6,00

10.01.13 Indemnizații de delegare

5,00

-5,00

0,00

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

1.480,00

-899,00

581,00

10.03

Contribuții

1.873,00

-117,00

1.756,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

1.192,73

-56,00

1.136.73

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

171,00

-27,00

144,00

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

411,00

-7,00

404,00

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

40,00

-10,00

30,00

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

58,27

-17,00

41,27

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.335,00

-577,00

758,00

2Q.01

Bunuri si servicii

328,00

-162,00

166,00

20.01.01

Furnituri de birou

15,00

0,00

15,00

20.01.02

Materiale pentru curățenie

15,00

-13,00

2,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

85,00

-55,00

30,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

50,00

-46,00

4,00

20.01.05 Carburanți si lubrifiant!

50,00

-4,00

46.00

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


BUGETUL PE ANUL 20Q6. Prevederi rectificateyfHpt. Nr - \-/\\ Anexa

I


mii lei

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.01.06 Piese de schimb

20,00

-16,00

4,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

55,00

-5,00

50,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

18,00

-18,00

0,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

20,00

-5,00

15,00

W)2

Reparații curente

0,00

0,00

&iS?5

Bunuri de natura obiectelor de inventar

422,00

-167,00

255,00

20.05.01

Uniforme si echipament

322,00

-142,00

180,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

100,00

-25,00

75,00

0.06

Deplasări, detasari, transferări

25,00

-25,00

0,00

0.06.01

Deplasări interne, detașări, transferări

25,00

-25,00

0,00

0.11

Cârti, publicații si materiale documentare

25,00

-20,00

5,00

0.13

Pregătire profesionala

100,00

-8,00

92,00

0.14

Protecția muncii

30,00

-29,00

1,00

0.15

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru arm

200,00

-116,00

84,00

0.30

Alte cheltuieli

205,00

-50,00

155,00

20.30.04 Chirii

50,00

-25,00

25,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

155,00

-25,00

130,00

0

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

800,00

-518,00

282,00

1

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

800,00

-518,00

282,00

1.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

800,00

-518,00

282,00

71.01.01

Construcții

0,00

0,00

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

350,00

-168,00

182,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

450,00

-350,00

100,00

Altl.01.30 Alte active fixe

0,00

0,00

ENITURILE SI CHELTUIELILE IN AFARA BUGETULUI LOCAL

TOTAL VENITURI

126.242,05

0,00

126.242,05

din care :

Fond rulment

92.762,05

0,00

92.762,05

TOTAL CHELTUIELI *)

123.480,00

2.700,00

126.180,00

din care :

Primăria Municipiului Bucuresti(activitatea proprie)

-15.500,00

din care

Modernizare Statie epurare Glina

6.500,00

-6.000,00

500,00

Achiziții imobile

10.000,00

-9.500,00

500,00

RA.TB

(investiții *)

49.000,00

18.200,00

67.200,00

Excedent

2.762,05

-2.700,00

62,05

Se detaliaza pe poziții prin listele de investiții aprobate de ordonatorul princip;

ai de credite

43

___________ 7 -12.2006_____________

TOTAL CHELTUIELI *)

din care:

1.069.603,41

-175.611,30

893.992,11

VesF

ÎMPRUMUTURI MUNICIPALE

995.490,59

-175.611,30

819.879,29

Administrația Străzilor

400.000,00

-85.000,00

315.000,00

R.A.T.B

348.220,59

-63.000,00

285.220,59

Primăria Municipiului București (activitatea proprie)

247.270,00

din care

Locuințe , servicii si dezvoltare publica

67.000,00

111,30

67.111,30

cadastru verde

0,00

111,30

111,30

Transporturi

157.470,00

-27.722,60

129.747,40

*) Se detsliaza pe poziții prin listele de investiții aprobate de ordonatorul principal de credite

7.12.2006 z

44