Hotărârea nr. 296/2006

HOTARAREnr. 296 din 2006-12-07 HOTARIRE 296 din 07/12/2006 PRIVIND APROBAREA PUNCTELOR DE COLECTARE A DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE
HOTARIRE nr. 296 din 7/12/2006
HOTARIRE 296 din 07/12/2006

HOTARIRE    296 din 07/12/2006

PRIVIND APROBAREA PUNCTELOR DE COLECTARE A DESEURILOR DE ECHIPAMENTE ELECTRICE SI ELECTRONICE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea punctelor de colectare

a deseurilor de echipamente electrice si electronice

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Utilitati Publice;

Vazand raportul Comisiei pentru Igienizare si Salubritate precum si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deseurilor, aprobata prin Legea nr.426/2001;

Tinand seama de prevederile art. 5 alin. (1) din H.G. 448/2005privind deseurile de echipamente electrice si electronice si de prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;

In baza art.38 alin.2 lit. d, alin.6 lit.a, pct.14, art. 46(21) si art. 99 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea 286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art.1 Se aproba la nivelul sectoarelor 1 - 6 punctele pentru colectarea selectiva a deseurilor de echipamente electrice si electronice prevazute in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Infiintarea si organizarea acestor puncte se vor face conform legislatiei in vigoare.

 

Art.2 Primariile sectoarelor 1-6 vor stabili sistemul de colectare a deseurilor de echipamente electrice si electronice de la gospodariile individuale.

 

Art. 3 In termen de 30 de zile de la aprobarea prezentei hotarari, Primariile sectoarelor 1-6 vor transmite Directiei Utilitati Publice propunerile privind sistemul stabilit la art.2 in vederea aprobarii de catre Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

Art. 4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Primariile sectoarelor 1-6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 07.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 07.12.2006

Nr. 296

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

f*, / /

Anexa 1 la H.C.G.M.B.


Punctele de colectare ale deșeurilor de echipamente electrice si electroniceAleea Salaj intersecție cu str. Soldat Pricopan si str. Dunavat

Sectorul 6

Drumul Sabareni fara număr postai ( fostul CAP Chiajna)