Hotărârea nr. 295/2006

HOTARAREnr. 295 din 2006-12-07 HOTARIRE 295 din 07/12/2006 PRIVIND ACHIZITIONAREA UNUI TEREN CU CONSTRUCTII AFERENTE (HALE SI CLADIRI ANEXE) PENTRU ADMINISTRATIA PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR
HOTARIRE nr. 295 din 7/12/2006
HOTARIRE 295 din 07/12/2006

HOTARIRE    295 din 07/12/2006

PRIVIND ACHIZITIONAREA UNUI TEREN CU CONSTRUCTII AFERENTE (HALE SI CLADIRI ANEXE) PENTRU ADMINISTRATIA PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind achizitionarea unui teren cu constructii aferente (hale si cladiri anexe) pentru Administratia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte;

            Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art. 38 alin.(1), art. 46 alin.(21) si art.125 alin.(1) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba achizitionarea unui teren cu constructii aferente (hale si cladiri anexe) pentru Administratia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor prin procedura de negociere conform anexei 1 la prezenta hotarare.

Art.2 Negocierea se va desfasura in baza conditiilor stabilite in caietul de sarcini, prezentat in anexa 2. Analiza ofertelor si stabilirea pretului, va fi efectuata de comisia stabilita prin Dispozitia Primarului General al Municipiului Bucuresti.

Art.3 Constructiile achizitionate vor avea destinatia de adapost pentru caini si de birouri.

Art.4 Anexele 1 si 2 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 07.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 07.12.2006

Nr. 295

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

ANEXA NR. 1

La HCGMB nr.

METODOLOGIA

de achiziționare prin procedura de negociere a unui teren cu construcții aferente (hale si clădiri anexe) pentru Administrația pentru Supravegherea si Protecția Animalelor

1.1.    Procedura se organizează in baza H.C.G.M.B. nr........................

si se desfasoara pornind de la prețul tehnic informativ calculat conform normelor stabilite de Corpul Expertilor Tehnici din Romania si avand la baza prevederile art. 125 alin. 1 din Legea nr. 21*5/2001, modificata si completata prin Legea nr.286/2006.    "

Prețul de achiziție al locației urmeaza a se încadra in limitele de preț publicate trimestrial in Buletinul editat de Corpul Expertilor Tehnici din Romania la anexa intitulata "Preturi informative ale terenurilor cu construcții aferente".

Pot fi oferite spre vanzare, locațiile deținute in proprietate, de persoane fizice sau juridice, situate in zona limitrofa a Municipiului București.

Primăria Municipiului București - Direcția Achiziții, Concesionari si Contracte ca organizator al procedurii pune la dispoziția ofertantilor următoarele documente:    -


a)    caietul de sarcini

b)    invitație de participare

c)    cerere de înscriere la procedura de negociere.,

1.2.    Documente ce vor fi prezentate de ofertanti, pentru: a. - înscriere la procedura de negociere: a.l. Cerere de inscriere la negociere ; a.2. Copie legalizata după actul de proprietate, cuprinzând:

-    actul de vanzare - cumpărare

-    schița terenului si a construcțiilor aferente (hale si clac;

-    plan topografic 1:500    .

-    număr cadastral

-    situația juridica a terenului aferent

a.3. Dovada achitării la casieria Primăriei Municipiului București a garanției de participare la negociere de .......................lei;

a.4. Dovada achitării la casieria Primăriei Municipiului București a contravalorii caietului de sarcini de................................lei;

a.5. Declarație autentificata ca locația nu este grevata de ipoteci la persoane fizice sau juridice, grevat de alte sarcini sau interdicții de orice natura ; a.6. Dovada achitării pentru anul in curs a impozitului pe tepen-sL construcții aferente.

b. - Pentru participarea efectiva la precedară de negociere :,'f -    _

b.l. Actul autentificat de Împuternicire pentru participai-eaMș^^e^a de negociere (daca este cazul) ;    A ■' i fP'-fggl j

b.2. Oferta (formulat tip) se depune in plic sigilat.    M

A-


1.3. Procedura de negociere va avea loc in ziua Me_.^..^.pA..'.............

ora............ la sediul Primăriei Municipiului București - Direcția de Achiziții,

Concesionari si Contracte din Bd. Regina Elisabeta nr. 47, sector 5, când vor fi depuse ofertele de către ofertanti sau reprezentanții acestora (in cazul in care vor prezenta documentul de imputernicire).

.. .. * .

1.4. In urma desfășurării procedurii, a adjudecarii/neadjudecarii locației se procedează, după cum urmeaza:

-.in cazul anularii procedurii datorita unor cauze care nu sunt in sarcina ofertantilor, garanția de participare se restituie integral in termen de 10'zile calendaristice de la validarea deciziei de anulare a procedurii.

2. MODUL DE ORGANIZARE A PROCEDURII DE NEGOCIERE

2.1.    După verificarea de către comisia de negociere, stabilita prin Dispoziție de Primar General, a indeplinirii condițiilor de participare la negociere a celor inscrisi si a prezentei acestora in sala de deschidere a ofertelor, comisia anunța ordinea in care se face negocierea (conform ordinii de depunere a dosarelor la Direcția de Achiziții, Concesionari si Contracte) pentru teren si construcții aferente (hale si clădiri anexe) ofertate.

Organizatorul procedurii de negociere anunța criteriul de departajare a ofertelor : „prețul cel mai scăzut impreuna cu gradul de dotare cu utilitati”.

2.2.    Locația negociata va fi adjudecata de la ofertantul care prezintă cea

mai avantajoasa oferta (atat ca preț cat si ca dotare cu utilitati) la prețul negociat de cumpărător.    ...

2:3. Răspunsurile la clarificările referitoare la documentație se fac de către ’ organizatori la solicitările primite cu minim 5 zile lucratoare inainte de termenul de depunere a ofertelor si se comunica obligatoriu tuturor celor care au intrat in posesia documentației inițiale sau prin afișarea la sediu in cazul amanarii datei

de negociere.

3. ÎNCHEIEREA contractului

3.1. După adjudecarea locației prin procedura de negociere, ofertantul -câștigător se va prezenta in tennen de maxim 15 zile calendaristice de la data primirii perișorii de adjudecare din partea organizatorului procedurii, cu actele de proprietate in original si cu certificatul de sarcini de lajudecatode.

3.2.    Direcția d<' AcbDmf Concesionari. Contracte va întocmi contractul de vanzare-cumparare in forma autentica pe baza documentelor specificate in caietul de sarcini in termen de 15-30 zile calendaristice, urmând ca după aceasta.

Direcția.................................... sa se ocupe de operațiunile de intabulate

(după caz) a contracțiilor aferente (hale si clădiri anexe) in calitate de proprietar.

3.3.    Primăria Municipiului București pentru locația achizitionata va vira către vanzator suma stabilita prin procesul-verbal de negociere in termen de 30 de zile calendaristice de la data incheierii contractului de vanzare-cumparare.

3.4.    Condițiile cuprinse in caietul de sarcini, ca si instrucțiunile pentru

ofertanti sunt absolut obligatorii pentru ofertanta participanti la procedura de negociere organizata si impreuna cu contractul cadru de vanzare-cumparare sunt documente oficiale ale procedurii de negociere, potrivit legislației in vigoare.    *


ANEXA. NR. 2 La HCGMB nr.

CAIET DE SARCINI

1.    Amplasamentul terenului si al imobilelor va fi in afara Bucurestiului in zona libera de locuințe, la cel puțin 500 m distanta de acestea.

2.    Locația supusa negocierii in vederea cumpărării, va trebui sa fie libera si degrevata de orice sarcini si sa nu faca obiectul unui litigiu, interdicții la vanzare si ipoteci către persoane fizice sau juridice.

3.    Suprafața terenului (inclusiv construcțiile aferente) sa fie de minim 10.000 mp.

4.    Acces la utilitati : gaz, curent electric, apa/canal sau fosa septica

5.    Posibilitatea de dotare a halelor astfel incat sa fie folosite pe specificul activitatii.

6. Acces direct din sosea.