Hotărârea nr. 294/2006

HOTARAREnr. 294 din 2006-12-07 HOTARIRE 294 din 07/12/2006 PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE PROPRIETATI INTRE TERENUL SITUAT IN SOS. GIURGIULUI NR. 58 a, SECTOR 4, PROPRIETATEA DOMNULUI TUDOR MIRCEA CRISTIAN SI A DOAMNEI TUDOR MIRELA SI TERENUL SITUAT IN SOS. GIURGIULUI NR. 126, SECTOR 4, APARTINAND MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 294 din 7/12/2006
HOTARIRE 294 din 07/12/2006

HOTARIRE    294 din 07/12/2006

PRIVIND APROBAREA SCHIMBULUI DE PROPRIETATI INTRE TERENUL SITUAT IN SOS. GIURGIULUI NR. 58 a, SECTOR 4, PROPRIETATEA DOMNULUI TUDOR MIRCEA CRISTIAN SI A DOAMNEI TUDOR MIRELA SI TERENUL SITUAT IN SOS. GIURGIULUI NR. 126, SECTOR 4, APARTINAND MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea schimbului de proprietati intre terenul situat in Sos. Giurgiului nr.58A, sector 4, proprietatea domnului Tudor Mircea Cristian si a doamnei Tudor Mirela si terenul situat in Sos. Giurgiului nr.126, sector 4, apartinand municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul comun al Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala si Directiei Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

            Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”c”, art.46 alin.21 si art.123 alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba trecerea terenului in suprafata de 487,25 mp. situat in Sos. Giurgiului nr.126, sector 4, din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bucuresti.

            Art.2 Se aproba schimbul de proprietati intre terenul in suprafata de 487,50 mp., situat in Sos. Giurgiului nr.58A, sector 4, proprietatea domnului Tudor Mircea Cristian si a doamnei Tudor Mirela si terenul prevazut la art.1.

            Terenurile se identifica potrivit anexelor nr.1 si nr.2.

            Art.3 Se insusesc rapoartele de evaluare intocmite de S.C. DYNAMIC PROJECT COMPANY BUCURESTI pentru terenurile prevazute la art.2, conform anexelor nr.3 si nr.4.

            Art.4 Anexele nr.1 - 4 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

            Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 07.12.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 07.12.2006

Nr. 294

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

’A A    R Z j-A'1' P h'7'7 1 V;7

- l    —o ..^ ^/.țs^rț

"'‘"'•?-;-r':''t    „---«Av.-., vav Y-'.-;;.


, /,

//// A/ /


/

/ ‘ . //,/ ikL


7/


/ 7/' /li ! 1 / / 77/

/!/

! ! I

u

:' /


/ /

,//

: / /

t !


/ /

/ t

yy


! I / i < ! i ■(/ / / ■


/ ' ' l i ■/-


;0/! ? ' A t l C A R A S i ,n A L Y5 VW?, «OCCWAJrit j<-ARA...lifiV€,Z :, RRMO RU : F”! Il'd Al .COMSO î.’iu 111 F ’’ O IR î t.fl ! t III Si ri. JV'.


"0.” ••    . 5 u[ii cifaIo totalei iiaicată a iinol’il’ilui


7

!

/ h n e ficjf’;

r:    /<?.-p z?..4-/acsc^ tv.a

..<? z,7^    >6'A/ f: .-■p/zV>’1 7='/ AZ? 5? AV-V-A


eat. Re

fol o sin (a


f?9rv?A Cn/, , e/.f

Y

<’• „r<7

Jjf i

i’

j.

? ??

- ?

Î!

......—

7

'£ fo;=


INTR - V_a-

judetul IvFJN'CIpnjL BUCLTAST

Teritoriul arin? SECTOR.. .ri..........

Cod SLRUTa    .................

Adresa, corp.nrcp?.:

St?.........................................

.■5?C    ^J2C...........

M;. cadastral ai corp.propr...............


fV


SC Ari.-. ''Z0=.

Aomei. s. prenumele proprietarului

CriCCC .557?.OCri....................

Adresa:................................

Trieri.    .


C>c.'eUCURl.S î .
1. VtfTMrj.,

: ri?

5iĂT?e f.

, 3o2 3SS.CC

:    5.9C

: v.'.

?£SȘ*:.$i

532.25?. S:

\

1 ut

555SXL,Of

: 333 355.47

\    19 oc i:

i 332 3??,?-

5'r^sC-.sr

\ 332? 3~S 3

?7f \

z-.-fcr.zr

'. 335 3?5. 55
fel


i ri


■ = 2ÎH.fA

V<
BENErOAR :

DOMNUL--TUDOR. MERGEA - CRISTIAN Ș

DOAMNÂATUDOR mirelâ

Datatei aborăril: 11 Octombrie 2005

'EREN DIN 31 !


LJ Tz U K lZ o


tt


RA


'o.


ÎuRG


OK

"PA


DIRECTOR


INC. EC. DUMJTRU GHIONEA
ontocmit de


COMERCIALĂ


DYNAMIC PROJECT COMPAIP


i-X-


BUCUREȘTI J 40/27135/1992


CUPRINJ

mn evaiuaiorulu;

descrierea amolasamentuiul

e. dotarea eamian

/onciuzil cu onvire ia caracrensioe Terenului ae evalua:

o a n a! i z a o i e i e i i m o b i i i cu t

looieze s.! coooiTu umiuaiu

iViexcae ce evaiuan

u. zvaiuarea unu; merru pairar de rerer

9.1    Evaluarea unV metru oătrat de teren foicsino meiode aaminisirative

9.2    Valoarea unui metru pamat de teren folosind meiodoîogia oomoaratie

ou prețui pieții.....................................................................................

r~--


Concluzii privind evaluarea unui metru pătrat de teren

rezentarea Societății Comerciale DYNAiVUC PRGJECi COM-A

Lista rapoartelor de evaluare realizate ț extras t

ista anexelor

Anexr

30 4-


Plan amplasament

Fotoa rafii

R APORT Dc. EVAL U A Fi î


A "RENULUI DIN BUCUREȘTI - SECTOR A , ȘOSEAUA GIURGIULUI NR. 126


Obiectul evaiuări:


Scopul evaluări':


teren intravilan constituit ca scatiu verde . situat în Sucurss;. . sector 4. Șoseaua Giurgiului nr. 125.

estimarea valorii de piața a unui metru pătrat de teren în vederea realizări: unei tranzacții de terenuri .


Date evaluării:


Sursui de schimc valutar


2.S516 ROS 2.5386 RON


Ohsniu' evaluării


;OP IvIlRCcA - Criio ; ,AN ioenufica; cu C.i. seria ST îmisâ as S.E.P. . CNF 16503214001 ÎS si doamne. TUDOC: MIRELA identificată cu C.l. seria RX nr. 218557 emisă ce S.E.P. . CNF 2710726443010 ambii cu domiciliu: în București . secte" 2 : Caisa 12 Septembrie nr. 137 . bioc TIC . scara " apartament 26 .


aomnui i r-,- o mmm


1. Hezuitstsie evaiuări: si opinia evaluatorului


Scopui -acormiu’ ae e mioare este stabilirea vaiorii de plată a unui metru păirat de teren asa cum. este definita valoarea ae piață de Standardele internaționale de Evaluare , ediția a a î 2002 ' !VS J . SC i :


“Valoarea de piață este suma estimată pentru care o proprietate va fi schimbată ta data evaluării; între un cumpărător decis și un vânzător hotărât, într-o tranzacție cu preț determina obiectiv . după o activitate de marketing corespunzătoare. în care părțile implicate au-acționat ir. cunoștință de cauză , cruceai și tară constrângere    m


Determinarea prețului ce metru pătrat a terenului din București , sector 4 , Șoseaua Giurgiului nu 126 a fosi făcută pe baza respectării standardelor de evaluare internaționale , eumpene ș: naționale , care reprezintă cea mai bună practică menită să reflecte legislația relevantă a Uniuni: Europene , ca si cele mai importante direcții de gândire pe plan european șl mondial .

□ YNAMiO FSOJEO- ZOMP&W


în vederea stabilirii prețului de piață a unui metru pătrat de teren . au fost aplicate aouă metode de evaiuare , respectiv :

-    metoda Corpuiui Expertiior Tehnici pentru terenuri de construcție intravilane îr municipii și orașe :

-    metoda comoaratiel cu prețul pieței .

Cele două metode de evaluare aolicate au condus la următoarele rezultate :

-    prin metoda Corpului Expertiior Tehnici    VE = 284 6/mp

-    prin metoda comparației cu prețul pieței    Vp = 230 € / mp

Având în vedere scopul evaluării și iuând în considerație atât datele disponibile cât și caracteristicile intrinseci ale terenului , precum și potențialul de dezvoltare de care beneficiază amplasamentul în cadrul zonei , în opinia evaluatorului valoarea de piață a unui metru pătrat de teren va ține cont de rezultatul metodei comparație; cu prețui pieței

Vteren =230€/mp

2.    identificarea proprietății

Proprietatea imooiiiară care face obiectul prezentului raport de evaluare este reprezentată de un ieren situat în București , sectorul 4 : Șoseaua Giurgiului nr. 126 . Locația este înti-o zona de interes locativ urban în continuă creștere datorită poziționării oe o arteră importantă a Municipiului Bucureșt .

3.    Descrierea amplasamentului

Terenul supus evaluării este amplasat în București . sectorul 4 , Șoseaua. Giurgiului nr. 126 pe direcția S - N șl are următoarele vecinătăți ;

-ia Nord - Strada Podul Giurgiului :

-    la Vest    - aleea de acces și parcarea ciocului 7 din Șoseaua Giurgiului nr. 126 ;

-    la Sud    - alee de trecere pietonală :

-    la Est - trotuarul Șoselei Giurgiului .

Terenul are o formă de triunghi . Terenul este plan , fără denivelări și impedimente de reiief care să—i afecteze funcționalitatea / utilizarea și nu este împrejmuit; fiind situat în interiorul spațiului verde din dreptul blocului 7 de pe Șoseaua Giurgiului . în momentul actual pe teren nu există nici o amenajare .

Terenul este situat în primul aliniament față de Șoseaua Giurgiului ( latura de Est este la trotuarul șoselei î . Terenul este situat între Strada Vigoniei și Strada Podul Giurgiului ,    -

n? a vis de Strada Drumu Găzarulu; . -ocaua este Giurgiului . în apropierea Cimitirului israelit

poziționată in a doua treime a Sost


Șoseaua Gruro'uiu este o artera intens cumulata a Bucureștiului . în zonă sun: atât iocuințe unitamiiiate ( ou regim de înălțime maxim

vane


vechimi si sîiiur. arniiectonice diferite blocuri de locuințe cu regim de înălțime P - 8 ; IC E având c vechime de 30- 40 ani . dar si spatii comerciale și de prestări servicii .

Zona se afiâ în proces de reconsirucție . în ultima vreme apărând o sene oe noi imcbiT uneie cu destinație locuințe unifamiliale . altele cu destinație spații comerciale si oe prestări servicii .

Poluarea fonică si atmosferică sunt în cote mai ridicate decât ceie normais pentru Municipiul București aatoriîâ existențe; unei intersecții foarte aglomerate în fața terenului .

infracîionalitates zonei este mal ridicată decât în prima treime a Soseiei Giurgiului ; fim o zonă cu infracționafitate mai ridicată chiar dacă în ultima vreme nu s-au înregistra: incident deosebite .

4. Dotarea eaiiiia

Terenul ain Șoseaua Giurgiului nr. 126 nu dispune de nici o utiiitate în interioru. morn car care există ia iimita proprietății : rețea de apă , rețea oe canalizare . rețea oe gaz metan rețea de curent electric . rețea de telefonie fixă .

Terenul nu este împrejmuit fiind în interioru! zonei verzi a Șoseiei Giurgiului .

Terenul are acces ușor la rețeaua municipală de străzi si ia șoseieie naționale crir Soseaua. Giurgiului , care este asfaltată și bine întreținută .

in zonă . rețeaua de transport în comun suprateran este bine dezvoltată .

Concluzii cu privire ia caracteristicile terenului de evaluat

e terenul are o formă de triunghi , cu o latură pe Șoseaua Giurgiului

* în zonă sunt atât iocuințe unifamiliale ( cu regim de înălțime maxim P - 2 E j având vechimi și stiluri arhitectonice diferite .. blocuri de iocuințe cu regim de înălțime P + 8 ( 10 ) E având o vechime de 30- 40 ani , dar și spații comerciale si de prestări servicii ;

e terenul are la limita proprietății rețea de apă, rețea de canalizare , rețea de gaz metan rețea de curent electric , rețea de telefonie fixă .

6terenul nu este împrejmuit fiind în interiorul zonei verzi a Soseiei Giurgiului ( spațiu cu verdeață ) .

Analiza piețe! imobiiiare

■^entru Municipiu: = număr ce Tranzacții . cât și


, oia'a terenuri!©' ramane cei ma; dinamic sector. ac

varietate ș; dinamica a preturile'. Cei ma; imocrtanti sunt investitorii în sectorul imobiliar. dar cantitativ , semnificative sunt oerscaneie fizice care doresc să-si achiziționeze un teren cu scoduI de a—și construi o locuință rezidențială .

Prețurile pornesc ae ia 20 +30 € ' mp (în zone iimitrote intravilane - și aiung până ia ‘ 200 - 1500 €. mp ( ultracentral , în partea de Nord . în Diața Victoriei . Cotroceni . Kiseleff sau Primăverii unde s-a înregistrat un preț record de 3 100 € / mp ' . Din studierea pieții se constată că ceie mai căutate terenuri sunt cele care se află la aceste extreme : investitori' se orientează fie către ieșiriie din caoitaiă - atunci când vor să construiască un snow - room . un depozit. un supermagazin sau cartiere rezidențiale pentru cumpărătorii din clasa medie , fie către zoneis uitracentraie sau de Noră pentru sedii oe birouri sau locuințe luxoase .

m ultima perioadă s-au înregistrat creșteri spectaculoase ale prețurilor terenurilor: dacă in zona centrală si oe Norc preturile au crescut cu 30 + 40 % . în unele zone de ia periferia capitale: : Fanova . zona oe Suc si de Est) sau din iocaiitătile limitrofe preturile s-au triplat. înreoistrându-se îr anul 2005 o creștere - în medie - cu 50 - 75 % .

^onoerea cea mal mare a vânzătorilor oe terenuri este formată am cei reâmproprieiârit: după uegea Fondului Funciar care au primit terenuri ce în trecut erau în extravilan iar astăzi datorită expansiunii Bucureștiului sunt în intravilan , sau cei care au fost demolați și au reușit să orimeascâ înaoo: terenuri libere în zonele de blocuri .

Există c discrepantă majoră între prețurile terenurilor în Nord comparativ cu cele din Suc. aiungând ca pentru terenuri cu aceleași caracteristici raportul să fie de 5 : 1 în favoarea celor din Norc .

Există si terenuri . in zone centrale . care deși au prețuri sub media zonei sunt ae foarte mu!: timp scoase ia vânzare . Motivul pentru multe din acestea este deschiderea mică . sub 10 m. . pentru care obținerea unei autorizații de construire / demolare este dificilă . investitorii preferând terenurile fără probieme .

Ca o tendință generală , experții imobiliari susțin că în ultima perioadă se cumpără terenuri pentru : locuințe rezidențiale în zone liniștite de la marginea orașutui , pentru inițierea unor afaceri precum construirea unor sedii de birouri sau apartamente dedux destinate închirierii sau numai pentru a face o investiție .

Având în vedere amplasamentul terenului de evaluat , precum siestele și informațiile obținute în urma inspecției amplasamentului și a zonelor învecinate , proprietatea imobiliară de evaluat este caracterizată de’următoarele elemente :

* este amplasată într-o zonă cu potențial de dezvoltare imobiliară ;

® zona se află în a doua treime a Șoselei Giurgiului ;

e zona este cu un grad de infracționalitate mai ridicat decât cel normal chiar dacă în ultima perioadă de timp nu au fost semnalate incidente majore .

DYNAM1C PPOJSCT COMPANV    -

D0152Ș Si C


onditii limitative


mualuatoril deciarâ oe propria râsoundsr-


tual sau oe


DO!


* CA b-' 1 l

• ifr


Acest raport de evaiuare nu se bazeaza pe solicitarea obținerii uns' valori rr nii" maxime soiioltam venită din partea beneficiarului sau a altern persoane csre au interese iega de proprietate ,

în vederea efectuării evaiuării au fost iuaț'1 în considerație toți factor" care au influent asupra valoni opiectuiui evaluării si nu au fost omise deliberat nici un fel oe informați' cam a avea importantă asupra evaiuării .

^actorii si informațiile care au fost luate în caicul si care au infiuientâ asuora vaioril obiectului evaiuării sunt considerate corecte s- rezonabile pentru întocmirea prezentului raiccn

Echipa oe evaiuare se consideră degrevată oe răspunderea existentei unor vicii


p nvim


ascunse surse de contaminare neevidentiate .etc ; sau plus care ar putea infiuientâ în vreun sens evaluarea . nefiinc ancaiai: pentru cercetare științifică necesară în acest sens .

Nu se asumă nici o răspundere pentru descrierea iuridioâ puse. ie ' Documentele de proprietate ) si mc pentru enesiiun: iuridice sau oe crap

Previziunile . proiecțiile sau estimările conținute în raport se oaze; curente de piață , pe factorr cerer,'i si ofertei anticipate pe termen, st


no ■ t;


existenta unei economii stabile . Orice modificare a condițiilor pieței poate cuce ia modificare rezultatelor evaluării . astfel . valoarea estimată este vaiabiiă atâta timp cat caracteristicile piețe: imobiliare nu se modifică semnificativ .

Rezultatele si informațiile cuprinse m interiore lucrăm se consideră a r corecte . chiar dacă redactarea nu a prezentat întotdeauna si integral , detaliile metodoioami de evaiuare care au condus la rezultatele evidențiate .


Analizele , opiniile si concluziile expun


m ro 'O    17,m. ța. Q - o o rj * ud j ă_


Standardelor Europene și cu cerințele " Gooulu deomoiogic ai profesiei de evaluator n

Acest raport de evaiuare nu poate fi inclus parțial sau în întregime și nici ca referințe

înir-un document pubiicat . circulară sau declarație . sub nici o formă . fără acordul scris al evaluatorului asupra formei în care ar urma să apară . Acest raport este confidențial si icoate i utilizat numai pentru scopul prevăzut în raport .


8. Metode de evaluare


Operatia de evaluare a terenurilor devine , în condițiile economiei de piață , deosebit de importanta . având în vedere ponderea acestor bunuri patrimoniale în voiumul tranzacțiilor

in acțiunea de evaluare a terenurilor trebuie avut în vedere nu numai caracteristicile acestora cât si posibilitățile de folosire a terenurilor.


secto


iuraiuiu:


jnr.s.!- a! terenului se vor foiosi doi


tteoon di


oiode


radei ou pmtui piete:

£. Evaluarea unui merru pătrar oe tere

tăirst de teren folosind metode administrative

lomul Experiiior Termici - în Buletinul CET nr. S / 1994 - a eiaDorat o metoisgie ck evaluare a Terenurilor intravilane pentru municipii . orașe . comune șl sate utilizând saoaotânc :

tată oe M.E.m șl M.^.P.A. . prin " CnierEe privinc stt

evaluarea Terenurilor ...

- rormuia oe caicul din Dispoziția Primarului Ge

d di! VI.


Metoda Corpuiu'l bxperților i ehnici prezintă o metodologie care . prin luarea in considerație a tuturor elementelor concrete ale terenului , reușește c individualizare cor acestuia .

Principiile estimării sunt :

- stabilirea importanței iocaiității: funcție de mărimea . caracteristicile ootentiaiul productiv :

-    stabilirea zonelor de importanță orășenească a Iocaiității . prin aplicarea de diferențiere în amplasament :

-    stabilirea în cadrul fiecărei zone de amplasare a tipului de utilizare a terenului , conform genuiui de censtrucții optime de realizat;

-    inventarierea și stabilirea dotării cu utilități și facilități urbane , caracteristicile acestora si distanțele de amplasare :

-    stabilirea caracteristicilor tehnice individuale ale terenului ( dimensiuni , front ia stradă, vecinătăți , firme , etc. ) ;

- siabiiirea naturii . caracteristicilor și destinație’ construcțiilor gândite oen amolasare . care influențează direct valoarea terenului :


stabilirea coeficientului ce creștere a vaiorn ce oarem ir, urma


!    llt


Metoda Corpuius Experțiior lennici reprezintă o metodă teoretică . care nu ie practicate ne piața imobiiiarâ , T'iina o metodă orientativă . Mal aies in Buc narilor cmse dă rezultate eronate .


IJk


K. > K.


valoarea de bază a terenului . diferențiată pentru municipii în funcție ce referință al orașului București j ROL/ mp } •

* București - pre- de referință zona 2

- spatii comerciale    63 003 R

« cateooria I 1 municinii mari .


cu peste 200 000 locuitori'

categoria II ( municipii capitale ae județ s; stațiuni Daineo - climaterice


s categoria M - restul municipiilor e L - indice de corecție a oretuiui de pornire i % > :


90 %.

80 6 o 60 %


iB = S + G e T e E + Tt + D e B + R + Pe

Criteriiie în baza cărora se acordă coeficientul de corecție a valorii crețului de pornire sunt următoarele :

S! dotarea cu rețele de ană și canalizare ( S ) :

-    poziționarea rețelei a gard    16,70 %

-    poziționarea rețelei până la 100 m    14.20 %

-    poziționarea rețelei până la 200 m    11,70%

-    poziționarea rețelei între 200 - 500 m    8.35 %


dotarea ou reieie oe gaz meian ! G )

poziționarea reieiei

ia gard

-

poziționarea rețelei

oânâ la IOC m

-

poziționarea rețele:

oână ia 200 m

poziționarea rețele’

Intre 200 - 500

ootarea cu reteie ae termoficare 1 i u

-

poziționarea rețelei

la garo

-

poziționarea reieie:

oână la 100 rr,

-

poziționarea reieie'

oână la 200 m

poziȚionarea reieiei

mire zoo -- ooO

dorare

a cu reieie eiecirice

-

poziționarea reieiei

ia gard

-

Dczmonama mieie:

o â g ă î s '' 0 u

-

poziționarea reieiei

f 3 £ p g | z O Q r< ry~-

-

ooziiionarea reieiei

intre 200 - 500

a orare

a o^ reieie oe leiero

‘-G- •• Ț. • •

-

cozitionarea rețelei

:a caro

-

poziiionarea reieiei

□ână la 100 m

-

poziționarea rețelei

cama ia 200 m

poziiionarea reieie’

inme 200 - 500

tioun a

e emu mur oe acces

asfalt - oeior - nave

jp


o

/c


UJ


pp


-    pavaj cu bolovan'

-    cu balast. impieirulredimensiuni si forme orooortii i aie terenului ( B ; :

-    foarte favorabil i 1/2 e 3/5 i    - 5 %

-    favorabii    0 %

-    nefavorabil . forme nerecuiate    - 5 %


restricții de folosire conform planului urbanistic ( R / :

-    incompatibil    -15%

-    compatibil cu    restricții    -10%

-    compatibil    - 5 %


■- ooiuama terenului ( Fe i '

-    sonoră \ din industrie , sau din cncuiatie

tos ne activă pe stradă }    - 3 e

-    rsziduuh soiioe    -5%

-    reziduur lichide    -7 %

* ie - indice suplimentar. unde :

ie = IVi >' F > Gc x H x Go x C, x U x Z

în oare :

=■ M - coeficienr orivno suprafața terenului construioii :

-    construibii până la t 000 mo

-    construibii între 1 000- 5 000 mp

-    construim între 5 000 - 10 000 mo

-    construibii peste 10 000 mp

* F - coeficient privind natura terenului :

-    teren normal de fundare

-    teren necesitând tălpi continue din beton armat

-    teren necesitând radier generai

-    teren macroporic I sensioii ia înmuiere i

-    teren neconsolidat, care necesită fundare indirectă prin intermediu! pilotiior

=-■ G. - coeficient privind aradul seismic a! zonei :

-    gradul 7

-    aradul 7,5    --

-    gradul 8

-    gradul 9    m

H - coeficient privind regimul de înăițime permis de teren :

-    regim P 1 - 3 nivele

-    regim P e 4 - 6 nivele

-    regim P + 7 -? 12 nivele

-    coeficient privind graaui de ocupare a terenul

-    favorabii arnitectural

-    nefavorabil amplasării diferitelor construcții

-    coeficient soeciai de respingere j Imsă ce mo

-    juridice :

>    proces în curs

>    iipsa actelor clare ae oroprietate ?> moșteniri neactuaiizate

o- poziții divergente ale cooroprietariior

-    perspectivă urbanistică :

>    localități cu șomaj ridicat

>    localități cu monoindustrie mare o- localități cu poluare aeoseoitâ

>    localități cu tendință oe denoouiare

-    pentru locuințe

-    pentru maestre s' soatr comerciale

-    coericient oe zona

-    zonă ultracentrală

-    zonă centrală

-    zonă semicentraiă

-    zonă mediană

-    zonă periferică

K. - coeficient de actualizare a valorii terenului . intre aata 1994 - 1 686 ROL ■ 6 i si data apariției Dispoziției

oz;


RO


1 686 ROL / S

= 2,66

635 ROL/ S

4C, - coeficient de actualizare a valorii terenului , între dam elaborării metodei C.E.T. nr. 8 LI 994 :

cursul dolarului la data evaluării K2 ---

i 686 ROL / S

m anexa nr.


;st evaluat ur metru patra- ce teren an; Șoseaua G.uaiuiu; mt '25


metoda ^orouiu


-on-


1 '■x • p, '

Is-'r ^z'P


enume as con


ora


j-


mo


de 3.o8';


S V£ = 284 €7 mp

22 Valoarea unu: metru pătrat ce teren Toiosinc metodologia, comparație; cu prețui oiști'

Metoda comparației ou prețul pietii este o metodă globală care aplică informațiile acuș ae o grilă, de preturi întocmite prin urmărirea permanentă a raportului cerere - oferta în mijioaceie mass - media sau alte surse de informare.

Gi'iia as metan trebuie sa aibă în vedere factorii care influențează ureturiie si anume :

ie ar

iran


localități' port 1


-    categoria localității . funcțiile economice șl caracteristicile socîa

-    oozitia temnuml în sacrul localități! si poziția față as rețeleie de

-    caracteristicile peotehnice aie terenului :

-    restrictlii? de foiosire a terenuiui:

-    grada' de noiuare a terenului sl a zonei :

-    cracu: oe interes al eventualilor Investitori .

-oiosirea acestei grile si actualizarea ei permanentă dă posibilitatea unei aprecieri unitare si relativ obiective a situatiiior concrete analizate .

Totuși . metoda prezintă o oarecare doză de subiectivism în obținerea rezultatului ceoarece nu ia în considerație caiouie tehnico - economice . ci numai informați: valorice firtak de ssnteză . care sunt direct influențate ae interese , adesea nelegate de valoarea reală a terenuiui .

Metoda comparației cu prețui pieții reprezintă totuși o metodă rapidă“de evaluare care s apiică cu succes pentru verificarea rezultatelor obținute prin metode administrative î numite ș; metode tehnice î .

Evaluarea treouie să se facă ținând seama de caracteristicile de amplasare în aceeas: zonă , de suprafață . de formă , de fațadă : de dotări .    ~    '

De asemenea : prețurile de tranzacționare a terenurilor sunt clar diferențiate între un teren situat în intravilan șl unul extravilan .

v ai o a i m. infiuientată de :


ucus evaluării din București . Șoseaua 3iuraii

-    amplasarea terenuiui in cadru, cameruim miurgiuiu :

-    echicama tehnico - edilitară a terenului :

-    restricțiile de folosire a terenului :

-    gradul de poluare ;

-    vecinătățile terenului .

în anexa nr. 2 au fost prezentate preturile terenurilor din Bucurest' . Șoseaua Siurgiuii si zone limitrofe do oaza anunțurilor de vânzare - cumpărare apărute :

f periodicul Anunru' Telefonic :

- periodicul impact Publlcita":

« sire-urile direriteior aaentii imooiiiare .    '

aurie am anexa sunt treiuri ae crete

mm necociacin


cm iran ci—se


recucere ce aorcximativ m m aosoiut normala in procesul de negociere .

otra


zone iimorofe variază in iimiteie i

- i or


li i kA i-


centru terenuri


situate ir. zona cucrinsâ mire otraas. Jrumu


uiu si btraoo. _ux

- onr


mo cent'', terenurile situate în zona cuprinsa între Strada Drumui oazaiuiui s, Stiaca t>ura iviam .

mi


Există O' omidă a Agenției imobiliare Pegatta centie un teren în suprafață de 5 360 mc i-1 vecinătatea TerenuiU' ce evaiuat care este in valoare de 250 € / mp . Suin discuțiile cu

reprezentanți acentsei acesta are ca utiiitâți : curent electric si caz si există o cerere m

Avânc în vecere că :

-    terenul sucus evaluării se află ammasat în aliniamentul I al Șoselei Giurgiului : în a coua treime a zone' .

-    zona este cu un grad ce infractionalitate mai ridicat decât cei normai chiar dacă în ultima perioadă de timp nu au fost semnalate incidente majore ,

-    terenul este piat. fără construcții pe ei ceea ce presupune că nu necesită nici un fe! de amenajări :

-    terenul nu are nici un fel de utilități pe el dar acestea sunt la limita proprietății ,    -

-    zona în care este amplasat terenul are un grad de poluare mai mare decât ce! obișnuit datorită poziționării lângă o intersecție foarte aglomerată ,

-    terenul este situat în interiorul zonei verzi a Soseiei Giurgiului ,

echipa de evaluator: consideră că prețul de 230 € / mp este un preț corect.    ‘

r    "

| VD = 230 €/ mp

10. Conciuzr plivind evaluarea un.uj metru pătrat de teren

rOr* mir


si; .. sectorul - : Șoseaua Giurqicrtuî ne 12/

mu'tânc următoarele valon :

- arm metoda Dorouiui Exoertilor Tennic:


V. = 2R4


rrjr


- prin metoaa comparației ou prețui pistei

\ /    r\ r\ /•


Deoarece valoarea obținută prin metoda Corpuiu; Expertilor Tehnici nu tine seama a-cerințele oietii . fiind o vaioare teoretică . echipa de evaluatori considera că vaioarea ootinu prin metoaa comparației cu orețui pieței este c vaioare corectă a prețului pe metru oâtrat de teren .

V = 230 € /mp


p / cupe

V./r <

prezentarea

SOCIETATIkCO M E RCIALE

PECUECT COMPANY BUCUR

Număr de înreaistrars

ia Registrui Comerțuiui :

J4G 27135 2 29.13.1932

Anul înființării :

r 99?

Caoiiaiul social :

2 100 mii iei

kamrrmN ia 3" .12.2

o'm ; aug 000 mii ie^

AUtOi'.ZcU'i i

6    sm5î£. cm 'oQmsr.. s. îndustut? u *"oom£mizv

* Agenția Nationaia oerstru Privatizare « Asociația Nationaia a EvaiuatoriiO" din România.

Drofiiul de activitate :

cXbad'    S: COnSUsiHCiTc. 100TiiUO — SOCriO.'TnCc . SIUGL O~

fezabiiitaie. reevaluai; patrimoniu s; evacuau ooaieiăt; corner: scoiarizare in domeniu: respectiv*L

Domeniu; o- activitate

:    * Srucii’ de fezaoilitaîe în vederea :

-    orivatioân

-    asocierii

-înființării de societăți mixte .

-    obținerii de împrumuturi oancare .

-    realizării de investiți: oemru dezvoltare sau pe.ntm reîehnologizare :

•    Planuri de afaceri :

•    Studii de oportunitate , prefezabiiitate și fezabilitate pentru investiții ;

o Diagnoze tehnico - economice :

© Anaiize economico - financiare ;

» Anaiize comparative.a ofertelor de utilaje , iinii

tehnologice , tehnologii :

•    Anaiize tehnico - economice aie societăților comerc afiate în dificultate si analiza riscului de faliment;

-    privaiizarea socieiațiior comeroiais :

-    ÎmDunăîățirea performanțeior economime

« cvaiuan ale societăților comerciale s: evaiuâr:

de active în vederea :

-    privatizării r

-    asocierii .

-    iicnidârii .

-    majorării capiiaiuim sociai .

-    obținerii de împrumuturi laaranțiiț :

« Evaluarea aportului de capiîai sociai în natură ia înființarea societăți io- comerc:ai£ : evaluarea Dropnețați inieiectu&ie :

-    o revere ce invenții

-    documențatii îennice

-    knovv - novv .

-    programe de calculator .

-    iieențe i

e Evaiuâri diverse :

-    terenuri .

-    magazine f

-    sedii . onoun :

-    locuințe ,

-    mijloace de transport .

-    utilaje diverse ;

nunii o-


10. Portofol'ui firmei': peste oS5 de proiecte din care

foc rapoarte de evaiuan

11. Persona! : 6 saiariaîi

12. Alte informații :

anul 1992 : avânc evaluări catrimoniu


Firma DYNAMIC PROJECi COMPANY s.r.l. a fost înființată îr obiect de activitate întocmirea de studii de fezabilitate , studii de piața ?

active și consultanță tehnice - economică .

roman


isca. ș; suni ;a curen: cu legislația economica .

eniru asigurarea realizării lucrărilor la timp și de calitate : societate spații corespunzătoare de lucru :

dotări necesare desfășurării activității | calculatoare . imprimante mobilier : piansete . mijloace de transport. etc. ) ;

ICO. , Lt


Ocinoct dt? CiSî-c suoNnzctiosi t- . iccăctusiic. pS’îTisnsnt '

i~/‘ Cj i I - l i. CU < i —- tC l i Cx Cl oJ <_• Cd j . d Cdi —/ L I i    i C-«. I i ~ . i i 1 U-4 I u I jC I i d: ~ .

oioiioteoă tehnică de specialitate :

mn


OrOOi'dm~ltt Oh CHiCLiiSÎC


O -D


|\ /I    A [

'o I v!    mo i


ace


aosoiven; al institutului Politehnic București : promoția 1958 , media 10 ; a fost director generai ia Institutul de Proiectări pentru Construcții de Mașini » cu 0 000 oe salariat! ; :

exoen CNUDI :

memora titular a: Academiei Oamenilor de Știintă ;

autorul lucrării“ Manual centru analiza economica a proiectelor t analiza afacerii

3 A ‘

m curs oe apariție ț circa 4ou oe pagini • .


namte oe ano


o an


rnr


cin ancaiatii firmei si cu unii colaborator:


coc rac n

care :


at si 1-eaiizai studii de fezabilitate pentru societăți mixte în străinătate șl înjpră . prin

faorici de monta: autoturisme în Columbia , Yugoslavia și Gabon ;    "

Mbrici de mașini unelte în Peru si Iran ;    P-

complex de reparat utiiai energetic în irak ;    P

fabrici de tractoare în Iran și Egipt :

fabrică de mașini agricole în Egipt :

șantier nava! în Mauritania ;

fabrici de rulment: în țările arabe ;

Societatea Mixtă OLTCIT - Craiova (împreună cu specialiștii de ia CITROEN -

După anul 5S5 de studii de obiect :


tacru:


DYNAMIC


ce tezacliitat- o


LOM; n un :


-    privatizarea societățile:- comerciale cu capitai oe sta: :

-    obținerea ae împrumuturi de către societăți comerciale :

-    înființarea de societăți mixte ;

-    retehnologizarea societăților comerciaie .

în această perioadă . prin studiile elaborate ț de fezaoiiitate si o: orecum si crin activitatea de consultantă , firma DVNAM!C ^PCJEC-ia privatizarea a ceste 35 oe societăți comerciaie .

Printre ciientii noștri amintim :


’ ’ u..    ■ j •,—( U r, A.    l O.. o U UI


5TI


vane


evaluare

COMRAN


patrimoniu v a oontrio


S ' C' n


S.C,

s.c

S.C,

s.c,


c;


s.


r-


S.C


O .

6 S.C ® S.C.


Uy.


. VULCAN S.A. - B ucu rest: :

. uCE-pC-AIV S.A. - E ucu rest :

. R0MENER3C CAS~UMAG S.A. - Eucurest

MARMURA S.A. - București :

CCRUC S.A. - Otooenl :

AMCC OTODENI S.A. - Otooenl :

SUBEY S.A. - Bacău

REMA~ 3UCURESO SUL S.A. - București : ! EA CÂMP INS, S.A. - Câmnina :

R-Me : AhCuiS uxA. — Pitești :

COMA- ARGEȘ S.A. - Ditesz :

UNIVERS SDV S.A. - București :

VASE EMAiLATE S.A. - Focșani :

IMUT S.A. — Mioreni ;

CANTEMIFi S.A. - Huși :

ADMEB S.A. - București ;

ARC S.A. - Alexandria :

FORTUS S.A. - iași ;

ALTUR S.A. - Slatina. :

NEICO GRUP S.A. - București ;

REMAYER S.A. - București ;

REMAi PRAHOVA S.A. — Ploiești :


’■•, ' l •—    — i sns.sss~; '

- — SucurssT! ‘

i.A.. — “ jcurssti ‘

- Sucu^st; ;

țqi a PC i rx


!0 GROUC S.R.L. - POești )NEX S.F._. - Oradea :

C-AUDi A\~;A —iAN AivliAiU ; i : '<rH<jU^ MfăDia oaudi INTEC S.A. - București;

c-


CHARI5MA STUDIO S.R.L. - București :

ROGVAIV OOMIMPEX S.R.i_- București :

EDiL PROIECT S.R.L. - București ;

REP CONS VODICA S.R.L. - București :

INS~AL CON STAR S.R.L. - București ;

VERSUS IMPEX S.R.u. - Morenl :

MOEITEX S.A - București ;

OAN SERVICE 2000 S.R.^. - BucuresL : INDUSTRIA^ CONSTRUCT S.A. - București :

CE_D' S.A. - București ;

c PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEȘTI ;

*    S.C. YOUR FRIEND S.R.L. - Bacău :

«- S.C. MOVIMAR & TRADE - București ;

« S.C. SAYK ORIENT FOREST S.R.L- Comănestl :

«- S.C. fvLJ. MAILLIS ROMANIA S.A. - Buftea ;

*    S.C. AMITECH INDUSTRIAL S.R.L. - Orâstie :

*    S.C. CIVIC REVISTE SPECIALIZATE S.R.L- București :


S.C. ROMANEL INTERNATIONAL GROUP S.A - București

e S.C. WHÎTELAND IMPORT EXPORT S.R.u - București :

« S.C. UTL GRANT S.A. - București;

<s S.C. PERAL DISTRIBUTION S.RL. - București ; e PRIMĂRIA SECTORULUI 5 - București ;

® COMBIPRA S.A. - P'oiești;

p S.C. UNICOM HOLDING S.A. LBucurești ; s S.C, LEWIS IMPEX S.R.L.- București ;

« S.C. PRO COMOD SHOES S.R.L. - București ; c- S.C. ROFILM S.A. - București ; o S.C. PICNIC LAND S.R.L. - București : e S.C. PERSYS ENGINEERING S.R.L. - București e S.C. ROiViGLOB INVEST S.R.L. - București ; c S.C. MADNO TRADING CO S.R.L. - București .

SSClOî — . OCSS3L

Ducă anul 1992 . în


:acru

■ '-, uENAivIIG PhGurC COivFCC's-:

O* 1 ’ O U Q Ț C "7 p? Q i j i T p ~ Q ' H { P H jj


585 de STudii de evadare camm: obiect :

-    privatizarea societățiicr comerciale ce capital ae sta: :

-    obținerea de împrumuturi de către societăți comerciaie ;

-    înființarea ae societar mixte :

-    retehnoiogizarea societăților comerciale .

în această perioadă . prin studiile elaborate ( de fezaoiiitate si de evaiuare

amoniu


fOMmAL


precum si prin activitatea de consultantă . firma DYNAMÎC .^RO ia privatizarea a ceste 35 ae societăți comerciaie .

Printre ciientil noștri amintim, :

& S.C, AlLîANz. — i IRiA^ AolcjUrtĂA, S.A. — București ; « S.C. E_ECTROARGES S.A. - Curtea de Argeș :

£. S.C. VESTA INVESTME.N-' S.Fi.i_. — Oîopen! :

t c.,., <3lzNmHa■_ ■ un3< o.a,. bucuissu i

c S.C. ECMENETGC CAS^UMAG SA - Bucurase :

t S.C. MARMURA S.A. - București : c S.C. CORUC S.A. - Otooeni :

€ S.C. AMCO GTO°BN! S.A. - Otopen: :

* S.C. SUBEV S.A - Bacă. i e S.S. ATRiC SA.. - Eucurest; :

6 S.C. REMAT BUCURESA SUD S.A. - București :

*• S.S. IRA CÂMPiN.A S.A. - Câmoina ;

ihnc ioNd-

.O. m-IViAv AVan; ,G. COMA- A


. - Pitești

_ Difoc-'


S.C, S.C, S.C. 5). o. S.C. S.C. S.C.


S.C.

S.C.


UN (VERS SDV S.A. - București ; VASE EMAILATE S.A. - Focșani ; IMUT S.A. - Moreni ;

CANTEMIR S.A. - Huși :

ADMEB S.A. - București ;

ARC S.A. - Alexandria ;

FORTUS S.A. - lași ;

ALTUR S.A, - Slatina ;

NEICO GRUP S.A. - București : REMAYER S.A. - București : REMA i PRAHOVA S.A. — Ploiești


ATESTAREA PROFESIONALĂ

A SPECIALIȘTILOR FIRME!

inc,    - condusăroru ecniosi ae evaluare

Certifica: ae aosoivire a Cursului de analiză a Proiectelor Industriale organizat de institutul centru Dezvoiiare Economică din Ea-*ca internațională oen Poconsirucție si Dezvoltare si Cemrui internațional CEPECA I IS^e

f\V


Certifica* ce absolvire a Cursului Postuniversitar : Inginerie economic formare de consultanți în marketing organizat de Aaaaemsia de Suci Economi aucuresa , :9So— 193"

ANEVAP :

2. ing.... t ABAN MARIANA. iULlA.

Aaevenn:ă de absolvire a Cursului ae pregătire în oomsniul mstadesc: o? evaluare a societăților comerciale organiza: ce Agenția Națională centru Privatizare ■' "995 ț

Nn ieqitimatie ANEVAP


toe


3. KM TABAN ...IULIAN......CĂTĂL'N

. 3.1 Adeverință de absolvire a Cursului de pregătire în domeniul meiodelor de evaluare a societăților comerciale organizat de Agenția Națională pentru

■ Privatizare (2000)

Nr. legitimație ANEVAR : 5072    f ;A -■ ~ r f \    /

3AROIArlTELOt,D - E 'A _ aRE REALiZATE

extras ;

-'v i riiA^r IV! t


i. bocietatea uomerciaia Rapon 06 evaluare oatrimom

2. Societatea Comercială ,! MARMURR " 5.A. bucurești - Studiu privind evaluarea patrimoniului i 199--ii

3. societatea comerciala " URt patrimoniului ; 1994 )


aO_Alvi


jc:SST: ^diugil orsvsnc GvSîusîsg


iKi-tZ-DC 9f


bucurești - Studiu cuvine evai


patrimoniu iu


Pccierae


tau - bacori ce evaluau


i idR Cir


:ORAJ SONDE " S.A, Videle - Raport de evaluare a patr


QO:


Societatea 'Uomerciaia CiL-ZO " S.A. Ciorogâria- Studiu privind evaluarea cruci


li: ’ t C -><


DantîPic; ck


îrma nr. 1 Domnești 1 199:


c. oOCiGîGiGG oOmGH'Ciâi □aînmoniuiu: ' 1 9S£ .■


LH.Z. București - Studiu privinc evaiua'ea


9.    Societatea Comercială " IAMACQ " S.R.L. București - Studiu privind evaiuareapatrimomului . 19S5 ■

10.    Societatea Comercială 11 OȚELINOX " S.A.Târgoviște --Raport oe evaluare a patrimoniului 1 1996 )


11. Societatea Comercială “ CONSTRUCȚII INDUSTRIALE^' S.A. București - Raport de evaluare a fabricii de produse din lemn din localitatea Berceni , județul Ilfov ( 1996 )


12. Societatea Comercială “ RGMNADEL “ S.A. București - Haport de evaluare utilaje aport capital ; 1996    ■■


£ terenului un bucurești ■ s


?os£ci!JC. ^rjrcru


eocieia:ea -îtsfănesti - Arc


;|T4‘’CĂ3oc.


4. ^ocieratsa oe asiaur


Mi a;


li s-.' t Ct    I Cs J    S-'

Io. Societatea Comerciaiă ; RtMA : BUCUReS ; i SUD " S.A. — Raoon de evaiuare a crețului mediu ai unei acțiuni l 1996. 1

16. Socieiaies. Comerciala " HOBAS ; Uo ROMANIC u S.A. Bucuresr fabrica de tuburi din poiiester arma: cu fiara ae siiciâ 1996 ■,

ROMAN IA " S.A. București - Raoon ce evaluare


1. Societatea Comereiaia “ HOBAS teren si aun oe acc:

1996’


ÎOM roNGIN"riiNG *' S.A. bucurești - eaocr: de evaiuare

socisiarn cornercia-i

;api i


isuau


! i cu u l d. i c-.


ocie:a:ea Mixta RMv


<-V£VUU O A


" S.A. - -lapon de evadare aport ae -1 QQO ■’


_ . . O Od i t; i.că l~ c, :oOi i i

lală RdMA.Yn- !: S.A. Bucumsr - Raport oe evaiuare utiiaie


reprezentând anca de capital în natură ' 1999

oocieistea ^umerciaia ivi js, i;

r -(QQC


:o branoasi " 1 m coiaoorar


esi: - Raport ae evaiuare activ i; Uni:


dltci


—o. o o c i e ia t e a o o i 11 e i o i a i a    u? ei <_


I.A. Oiopeni - eaooarte de evaluare 4 î 1999 )

24. Societatea Comerciaiă “ SERVICE -AUR " S.e.L. București - Raport de evaluare a lucrărilor de reparații și amenajări realizate ia activul Hală industrială pentru service “ ț 1999

25.    Societatea Comerciaiă “ALLIANZ - URIAC ASIGURĂRI " S.A. București - Raport de evaluare imobil Sediu București . Strada Căderea Bastiiiei nr. 80 - 84 ( 1999 )

26.    Societatea Comerciala '' ATRIC “ S.A. București - Raport de evaluare a patrimoniuiui (1999)

:0CI£I3.-S.


i 11; i a i a. i c. j-r _ i


;! A O A Q I r' ‘.i/oO .-.ei O. ,


—-A. _jjouresn Rauc


30333 fizică - aaccn de evaluare apartamente din Gtraaa Gneorane Sontu m


22. Societatea Comercială “ PRODMt i CONSTRUC i “ S.R.L. București - Raport de evai

mașini uneite s: ecnicamente < 200C .


30. Societaîes Comercială “ COR,


ăooem - Raport de evadare fonduri fixe ' 2f


3'.. Societatea Comercială “ BANA i INVE ' 20 OC '


bucurești - mapon de evaluai


Hectic cerni


a Comercială ” CORUC “ S.A. Otooeni - Raport de


34. Societatea Comercială " i--i!SAROM ENGINEERTT


apartament cu - camere . cucurest; . n-cu •ensio ootev


35. Societatea Comercială “ ADME Terenuri i 2000 ;


A. bucurești - Raport ce evaluare ronoun fixe


36. Societatea Comercială VcN i ROL3/. Societatea Comercială VtSTA INVESTMEN :

fonduri fixe si terenuri f 2000 }

Jtooen - Rancrt or


38. Societatea Comercială “ ELEC i ROARGEȘ “ S.A. Curtea de Arc fonauri fixe si terenuriȚ 2000 )


39. Societatea Comercială “ CONSTRUCȚII INDUSTRIALE MONTAJ S.R.L. Bucurest RaDort de evaluare fonduri fixe si terenuri f 2001 t


40. Societatea Comercială “ INDUSTRIAL CONS i RUCT “ S.A. bucurești - Raport de evam; fonduri fixe și terenuri ( 2001 )


41. Societatea Comercială " REMA i BUCUREȘTI SUD ” S.A. București - Raport ce evaiuar fonduri fixe si terenuri-! 2001 t


44. societatea Comerciala ‘‘URAGJSiN PRODcOM “ S.k.l. București — Kaoort de evaiuar

mcoii situat ir. bucurești , sector


ea Giuiesr nr. 205 ! cont \


4c. Societatea Comerciala "M.G.xXiiv. ' 2c" c.k._. bucurești - Raport de evaluare acartam;

sea;u I zoo'

46. Societatea Comercială " ROGVAiV COM!MDEX

bucurești - Kaoort ae evaiuar


:erma. ar. 6 - doova iud. Araci ' 2002


i ci


Te in


. Societatea Comerciala " ROGVAIV COMIMPuX “ S.R.L. București' - Kaoort. de nea oomicoiâ nr. 4-5 - Lipova juc. Arad ( 2002 ;


ou. societatea uomerciai utiiaie construcții 1 20C2 |


ONS VODICA “ S.R.^. București - Raport ce evai


societatea Comercială " INS i AL e consumotil 2002 i


ION STAR " S.R.L. București - Raport de evaluare


52. Societatea Comercială “ MCVIMAR & TRAGE. COT S.R.L. București - Raport de evaluai


clădiri ( 2002


53.    Societatea Comercială “ CELP! “ S.A. București - Raport de evaluare activ 1; Clădiri

producție M L‘ ( 2002 )    ce

54.    Societatea Comercială “ SAYK ORIENT FOREST “ S.R.L. Comănesti - iud. Bacău -Raport de evaluare patrimoniu ( 2002 )


55. Persoana fizică - Raport de evaluare complex agrozootehnic din localitatea Movilita comuna Topraisar județul Constanța ( 2002 ) —


oS. Persoană fizică mapor* de evaluare apartament bucurești - sector t Primăverii nr. 39 “ i 2002 ț


. buievaroi


09. Societatea Comercială MAiL terenuri ; 2002


H^MANiA " S.A. - Raoort ae evaiuare fonduri fixe


OU. 'COC u iatuc; C*Oi ■ Iu i CI ci.c.    llVi


orem — baoort ae evaiuare acartarnent d


Caiea f 2 beictr


20C


O i • uG    I A. iciî u


) i ."1 C f O » CA i C- J v' i


-iaoor oe evaiuare miuoace


oa_. bjcreiaie'.


— ; .cOjQ; - Qc


sediu firmă si


63. societatea ^omeroiaia " linie tehnoioaicâ de finisat revis


- - ■ o.


ic_A :    ' a . ~____— riâpOiO 06 SV3II


20C


64. Persoană fior ion Marmescu "

60. erimaria Sectoruiu; o servicii " - 260 rancsne

-iac


I !    I | /->> I I ț-<21T VQ ./-J    t\ \ ; . /-N -r


ae evaiuare spatii comerciale si orestt


66.    Societatea Comerciala nOMANcm IC bHNAi lONAo GROIG " S.A. București - " Pap de evaiuare clădiri șl terenuri |! i 2004 ;

67.    Societatea Comerciaiă ” WHÎTELAND IMPORT EXPORT “ S.R.L. București - " Raport d evaluare mijloace fixe si terenuri " ( 2004 j

68.    Societatea Comercială 11 UTIL GRANT " S.A. București - " Raport de evaluare mijloace ti și terenuri i 2004 )

69.    Raport de evaiuare Ferma Bruno’s satul Ruda - comuna Budesti iudetu! Vâicea ( 2004

72 . Societate, terenuri ’ , 20E


rcmerciaia O;


ENERAE


E3O S.A.


mort ae evaiuare miiioace axe a


z? . Societatea Comercială RfcMA l BUCUREȘTI SUD S.A. -" RaDorî ce evaiuare mijloace fi si terenur '■ ; 2905 ;

74 . Societatea Comercială REMA. DAME mijloace fixe s; terenur' ; 2005 i

zt . Societatea Comercială rc&E

rv-> /-ș r~~    —■> |    •'■'1    t-m.

i; jciviCk-cH ; ’Jr ijir-u.

arcoviste " m.aDort oe evaiuare


eaooi't oe evaiuare oaam


Z; z zz. !-z:


Comercială ADM:terenuri ' E 200c t


/ /. societatea rcomei ciala Ri-im rcsIvU clădiri " f 2005 ■


Qt Sv'SiuclI


/8. Societatea Comercială INDUS i RIAL CONE reevaluare miiioace fixe si terenuri ( 2005 ■


zs. societatea oOmeiciaia sONs i ruu


\Uc MON


Răcori oe reevaluare miiioace fixe si terenuri " 2CC


80. Societatea Comercială RICHiER INiuiR COM evaluare imobil si teren " ( 2005 ț


fucuresti - " Raoort ce


81.    Societatea Comercială Unicom Holding S.A. București - " Raport de evaluare imobil din Constanta , strada Fundătura 1 Mai nr. 11” ț 2005 1

82.    Societatea Comercială Unicom Holding S.A. București - " Raport de evaiuare a terenului din București , sector 2 , strada Ramuri Tei nr. IC" ( 2005 I

83.    Societatea Comercială NIMFA COM S.R.L. - " Raport de evaluare apartament de două camere—" ( 2005 )


.-^.apoo


ari . se:


oe. societar


c- evemare soatiu corner'


85. societatea echipamiente 1


mmerciaia


-îapor ae evaaae masim unelte


86.    Societatea Comercială IRA S.A. Câmpma - " Heaport ae evadare construcții si terenu '2005 ;

87.    Societatea Comercială RUBY ROSE INDUSTRIA^ COMPANY S.R.I_. - București - “ R< ae evaluare ciâaire : . 2005 ;

>c. societatea comerciala ;_'0MmANi.a rHAr^a A—'Vi maiuam eci iioamente sceciait \ 200c ■

mor


UNIC


- cucuresîi - i-p


.cilt


'ITU


iasă DlANrLcX BsICURES A IMP-X S.R.L - Rapoarte ae e ii situate în strada Smârdan nr. 4 si strada Drumul Tabere! nr


Ir. . . OCCi-O


ciaiâ SCMARC S.R.L. - Raport de reevaluare hală eboș H ; 200;


cetatea Comercială PtRSYS HxIGINtERING. S.R.L - Raport de evaluare imobib


Op"


canoane de evadare cămine neiamuisr • kJc;


94. Societatea Comercială CAR i :=MiS S.RL iuaeiul Cârmbovita 2005 |


.. - Raport de evaluare clădire fabrică dir.


95.    Societatea Comercială VUNTROM S.A. - Raport de evaiuare magazin de prezentare si

desfacere oin Sinaia ' 2005 t    -

96.    Societatea Comercială BERNARD BRUNHES ROMÂNIA BBR'CONSULTING S.R.L. -Raport ae evaluare autoturism Opel Zafira ( 2005 )

97.    Societatea Comercială MADNO TRADING CO S.R.L. - Raport de evaiuare complex comercial " AA-LS CENTER " ț 2005 )


jiojiiLUiț suoz :s ;ninibjniP; snsâscc sd s-d jciunueaei înisj

'i- ' 5 '’u '_'3'0 ss’Sjo ;s jicnoiunuj j: sup'iasjiu: 'rioruisuoc ?p siunuaie? uiusa :ciuuej_ .;ofpjsa'xî ;ninajc>3 •^coioocieLU ouisoici 5d- 'JL! ;n:niCjnșQ enessog • ■- „oioss ‘ jissjnonq jid ;js.is: ep i^jrsa ruietu :nun 39J^rtiSA=

•JU 3x5 uy


JU '3XSUW


dO13X3NV ViSFI

EVALUAREA UNUi METRU PATRAT DE TEREN □ IN BUCUREȘTI . SECTOR 4 , ȘOSEAUA GIURGIULUI NR. 12? folosind metodologia Corpului Experțiior Tehnici pentru terenurile de construcție intravilane în municipii și orașe ( C.E.T. nr. £ / 1994 ,

P = A x p y !. >- K. x K,

2 - indici de corecție a prețului de oornire ;

L - indici caracteristici terenuiui :

K- - coeficient de corecție a prețuiui de bază în funcție de cursul de schim doiai'Liiui la data elaborării metodei :

K2 - coeficient de coreene a prețului ce cază înoe cara evaiuan s cata eu meiodei .    '

eficienții din formuiă au următoarele vaion :

A = 63 000 RQL / mp - pentru Municipiul București - zona 2 - destinație s

comercial in care :

© s — 6 G — e T =

® t =


16.7    % - pentru instalații de alimentare cu apă și canalizare ia gard

6.7    % - pentru instalație de gaze la gard ;

16,7 pentru instalație de termoficare la gard ;

6,7 % - pentru instalația de alimentare cu enercie electrică la gard

:crt


3A % - oemru instaiaca as teietome ia care :

57    - pemru arum as acces din cetcn sau oau

5 % - centru dimensiuni si forme teren toane tavoracii 5 % - pentru iipsa restricțiilor îr. foiosirea terenul ui :

15.


7 - 3.- - 16,7 - 5- 5- 0 = 7

= 76.S %

K/ț

tare :


'I

auoranr am cano: as secere arnnecrara

1.5C.' - pentru utilizarea terenmm pentru comerț sau birour : 700 - coeficient ae zonă .

K.


= Z.tK

29 516

K. = - = 17.5065

1 686

00    76.3

P = 63 000


1,9625 x 2.66 x 1 /.5065 = 10 184 953 ROL / mp

100

J P = 10 184 953 ROL / mp

mex:

3j_ZONE_LIM!TROFE

Localizare / caracteristic!

Preț unitar

2

Periodicul Anunțul ielefonic

- Giurgiului . Flamura

. 520 mo , a - 1 o m . cu casă demoiabilă . roate

facilitățile

9 9 ': ă    r-

Ș - Glumim ui . oiată . 2'

’2 mo d = 12 m . cadastru intabuiare . 39 902: <

■ Gr” f

j - Giui'gium. . ferec - c

asă . fără utiiităt! . stradal . 432 mp:c = 16 m .

[ ___ , . __ .

1 • im~îiiirfj~vrsissG

---ă

- Giurgiului ; Tooorași

- șină . 200 mp . d = 11.6 m . facilități . 26 000' 2

' 2ă    crr ■

- Giurgiuim . Toporas;

. adiacenr , 230 mp . ci = 14 m . casă aemoiabiiă .

ÎS.C 1) iÎ3.li pOSflc. , -HG oO'U tl

”, 9;*1 i    p-'*'. 1

j - Giurgiului . adiacent

. 287 mp . d = 12 m . aut. ce construcție și roate    :

j autorizațiile obținute

pentru p - 1 - m , 52 000 €

1

I - Giurgiului , Sacovia

400 mp . d = 12 m , casă demoiabiiă . toate

racii i rari'e

9<9 : {    '-'->1 r .

- Giurgiului . Flamura

. 500 mp . d = 16 m . facilități

' GQ G    :

ț

i - Giurgiului . intravilan

. 520 mp . casă demoiabiiă

qȚ? '    ••    i->— -    1

1 - Giurgiuiul . Tooorași

, 200 mo , deschidere mare , facilitări , 26 000 €

- 9T Î.    r 1

:    .    i i i u ‘    ;

■ - Giurgiului . Toporașl

, 280 mp , deschidere mare . faciiităt! , 46 500 €

gg c >-■; '

- Giurgiului , Toporașl

. 272 mp , d = 14 m . 39 500 €    •

■ '    r

i

Periodicutimpact Publicitar    î

- Giurgiului , strada! , S = 416 mp . d = 16 m , urbanismul zonei , P t4 ,

f

i

90 000 €

!

G 1 r- G ' rn 9 t

- Stoian Militaru , 230 mp , dimensiuni 9x16, facilități , urbanism P - 2 ,    i

j

i

f

POT 70 %

i

990; U / m n !

'—v    -    1    i

I - Giurgiului , 4i 6 mp /

16 m , utilități ia poartă , 90 000 €    j

CH P p / r-- 1

j - Stoian Militaru . 580 mp , d = 15 m , intabulat. urbanism , P + 2 - M

250

Stoian Militaru , 23u mp , d = 26 m , urbanism P + 2 , facilități

Șoseaua Giurgiului , stradal , ST = 741-mp , d = 25 m , toate facilitățile certificat urbanism P + 14

S20


!-

— O0SGU3 'g

intabulat ,

urgiului , zona Piața Progresu . 200 mp , pe colt : 12 x 16 , casă demoiabiiă , 45 000 €

O O m G' 1 ,

'~“i ■    'G g    / I 1 1G

Site—ui Agenției imobiliare Garanta imobiliare

- Giurgiului

nu e ia șosea

G o ' mp

Site-ui Agenției Imobiliare Run. Ro Imobiliare

_ ,G ;; t »-<•<! ; ;';

■ Ș 1    Iii.- .    ! '^7 . .    G    v .    G X .    <Ct i i Ci; 1 4_ cl 1 7c , OU Ci. «C G- . G l o- C' ou x. ■'

302 6 . mc

- Giurgi ui Ui

226 mc , c = 13 m . străzi amenajate , curent electric 22C V

Q p Ci    »-p r*

i U ! 'd i U ;

x i

m rorma ae


;ovi£ . intravilan , oe teren există un aressina a

16 mo . /62 mc . c = 26 m . străzi amenajate , acces stradal , curent

i m. m r- ■-    —G

m iZu k . clbc.

300 n

mp

- Drumul Găzamlul . 150 mc. d = 8 m, acces stradal , curent electric 220 V ,

303 .

canalizare , 60 000 €

■4oo e

mo

1 !

- Piața

Gogresu’ . există casă demoiabiiă . 272 mp , c = 10 m , străzi

amec

aiate . acces stradal , curent electric 220 V , apă , 78 800 €

mgg g

mc

- Grum

uiui . 5 400 mp. ci = 128 mp, curent electric 220 V , apă , canalizare ,

33.Gr

, 1 566 000 €

■290 € .

mc

— d i u rg

uiui , 41 mc , d = 10 m , curent electric 220 V , apă , canalizare ,

gaze

- -i g i, gg g

290 €

'mc

stradă amenajată curent eiectric.JGO V

j - Giurgiului , 277 mp , d f 380 V . aoă , 65 000 €28o t / mo

........    .......................Site-ui Agenției imobiliare Etern Grup~

j - Piața Progresu , 273 mp , cadastru_"_g_

| - Diața Giurgiului . 273 mp , toate utilitățile , cadastru , intabulare , certificat | umanism_______

I - Giurgiului - Șura Mare , 276 mp , d ~ 12,5 m , străzi amenajate , acces


' 200 € / mo


250


--£


I

I

i

I

K

E

E


;or


S£3u£ u jmuiu nr. ^2ct

i

1

Siie-u

Anunțuri pe Net.rc

— • ara o Gi

urgiuiui . S = 220 mc . c = 1

3 m . uk'oan;s~    r-

■ :rz î

— -GiurOiUiu

1 , Teren 272 mc . ci - 10 m .

Toata taoiiitătiia , Strada DLooen:

i

70 000 €

o =. 02 o i

- Giurgiulu

i - Sacovia , teren 411 mp ;

c = " 0 m .. strada scurtă , aproape

r

i

cuievarc

. zonă bună . gaze si oana;

;a Doarta

252o mc |

Site~u:

AnuntuS lmobiiiar.ro

j

f

i

- Șoseaua

Giurgiului - Șura Mare . S7

= 102 mpc c = ? m , toate taciiiiatiie .

1

•    i

“ m~V :

amorizati

e de construcție . caaastru

intabulam . 29 000 €

i

i

j - Giurgiului - Drumul Gâzaruiu

cadastru . (Maculare


Site— u: imooiiiare.rc


j _ i-OpAci —TQQl'Gq! l    ÎT)r-    O'O^ ,'m-m ’

i-    --------

j. - Giurgiului . 420 mc    2:G « mc jVedere teren

!j£ ytfvnnrOM® g);) ‘    :

'.    Lj^ vXK^GîaB șij U- *'

:    ;n.inaHiq £Z'


>'0^'Id vO\£>£-,- ; I    Z

L

9— i țfcgF £:-    :'


•f*PLAN DE AMPLASAMENT SI DELIMITARE A CORPULUI DE PROPRIETATE INTRAVILAN SCARA 1:500


Județul MUNICIPIUL BUCUREȘTI


Teritoriul adm. SECTOR..............

Cod SIRUTA............................

Adresa corp.propr.:


Numele si prenumele proprietarului


Adresa:................................


L'r. cadastral aJ com.oropr...............

Loc. BUCUREȘTI


1

■ ■'    X-

i    7 O

■ 332

■> -    OCORj. -o

3 22 bag >or

'■    35^^5.03

332 331.J&

. ■ - -333373- >-

: 332z^-b3- i

-~3!3s 73.52.

532352.26 H

' --    5533^;. -

555 353.6.5    ’■

-3    3 5354.31

531333.C1

■ >    .o >50--'

3^3- 3-,-1

;;    53536532

5>Z^Af

. .U

5S93S 55 i

■ _ _1

..--i


'0


• 2-.•r'


Mumele si prenumele execjlanniiu;    » -J°-'

COȘMBLESCU q.STAVlAN    --a -ȚȚ,

' ........--


K‘2    •••    | fN    .REN


LAN aGi


'STI


i— i


A

Gl


SOSEAELE GIURGIULUIBENEFICIAR :

DOMNUL TUDOR MIRCEA - CRfSTSAN Șî DOAMNA TUDOR MiRELA    ’

Data elaborării : 11 Octombrie 2005RAPORT DE EVALUARE


PEREN DIN BUCUREȘTI . SECTOR GIURGIULUI NR aoartinând


SOSEAI i


“ C l

O O ri


DOMNULUI TUDOR MIRCEA - ORSSOAN DOAMNEI TUDOR MIRELA


I

E

E

E

I

1


DIRECTORING. EC. DUMITRU GHIONEA


ÎNTOCMIT DE


vi


•’A.


SOCIETATEA COMERCIALA DYNAMIC PROJECT COMOARA

BUCUREȘTI ■

J 40 / 27135 /1992


CUPRINS

1. Rezultatele evaluării s; ooinia evaluatorului

i'denuTicarea proprietății - Aspecte juridic

Descrierea amplasamentului

4. jotarea eaiinar;

Concluzii cu privire la caracteristicile terenuiu: de evalus

c Analiza oieie imopiiiare

u evaluarea terenuiu

evaluarea terenuiu’ Toiosinc meiooe administrative vaioarsa îerenuN îoiosmc mstocoiooia comcarane, cu prețul pieri

Prezentarea SocietâțH Comerciale DVNAMiC PROJECT COMPANY s.r.i. București ........................................................................................................

Lista rapoartelor de evaluare realizate ( extras

Lista anexelor

Anexe

30


Planuri amplasament

Fotogratii

RAPORT DE EVALUARE

A TE RE NU L U § DIN BUCURESȚI^SECTOR A.^OSEAUA GIURGIULUI NR. 5S A

Obiectul evaluări:


teren intravilan constituit ce scatiu verae . avane suoratata oe 488.29 mc. situat în București, sector Șoseaua Giuraiului nr

Scopul evaluării


estimarea vaion oe piatt terenuri .


iu vederea reaiizar


Cli , A. Ci U l


Oats evaluări::

Cursul de..scmmb valutar

2.9519 RON /$ 2.5866 FON / €

liientuj evaluării:


domnul TUDOR MiRCEA - CRISTIAN identificat cu C.I. seria RE nr. 235226 emisă de S.E.F. . CNF 165032;40011 S si doamna TUDOR MIRELA identificată cu C.I. seria RX nr. 218557 emisă de S.E.P. , CNr 2710726443010 ambii cu domiciliul în București .

sector 5 . Calea 13 Septembrie nr. 137 : bioc apartament 26 .

1C , scar;


1. Rezultatele evaluării si opinia evaluatorului

Scopul raportului de evaluare este stabilirea valorii de piață a terenului . așa cum est; definită valoarea de piață de Standardele Internationale de-Evaluare . ediția a VI a î 2003

:    /C' i O -*    \ ■

“Valoarea de piață este sumaesrimaiă peniru care o. proprietate va fi schimbată la data evaluării, intre un cumpărător decis și un vânzător notă rât, în ir-o tranzacție cu preț determin obiectiv , după o activitate de marketing corespunzătoare, în care părțile implicate au acționa în cunoștință de cauză , prudent și fără constrângere

Evaluarea terenului aparținând domnului TUDOR MIRCEA - CRISTIAN și doamnei TUDOR MIRELA a fost făcută pe baza respectării standardelor de evaluare internaționale europene si naționale , care reprezintă cea mai bună practică menită să reflecte legislația

relevantă a Uniunii Europene mondial .    ■■

mai imocrranti


mi de gândire.pe plan eumme;


în vederea evaluării valorii oe Diata a terenului . au tost animate oouă metoot evaluare : respectiv :

- metoda Corpului Experțiior Tehnic: pentru terenuri oe construcție intravilan,

municipii și orașe

—    metoda comparației cu crețul pieței .

Cele două metode de evaluare aoiicaie au conaus ia următoarele rezultate

-    prin metoda Corpului Experților Tehnic:    Vs = 13S 660- prin metoda comparației cu prețul piețe:    VD = 146 500 €

Având în vedere scopul evaluării


și luând în considerație atât aareie disponibile

cât si caracteristiciie intrinseci beneficiază amplasamentul în ține cont de rezultatul metode’


ale terenuiul . precum si potențialul oe dezvoltare de ca cadru- zone: . în opinia evatuato-uiui vaioarea de plata v comparației cu prețui pieței

VterEC=TA&dOOt€0;

2. identificarea proprieții , Aspecte juridice

proprietatea imobiliara care tace obiectul prezentului raport de evaluare este reprezentată as un teren cu suprafața tataia oe 488,29 mp . situa; în București . sectorul Șoseaua Giurgiului nr. 58 A . uocatia este într-c zona de interes locativ uroan în continuă creștere datorită poziționării pe c arteră importantă a Mumcioiului București .

Terenui din Șoseaua Giurgiului-' nr. 56 A este în proprietatea exclusivă a domnului TUDOR MIRCEA - CRISTIAN și doamnei TUDOR MIRELA conform Contractului de vân - cumpărare autentificat cu nr. 274 / 04.02.2005 ( anexa nr. 1 j .

Terenul este înregistrat la Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară Sector sub numărul 1566 / 07.02.2005 , anexa nr. 2 î .

Terenul a fost cumpărat de ia doamna lordănescu Anca Alice Rodica care l-a dobânc prin succesiune si partaj voluntar încheiat cu tatăl domniei sale de pe urma decesului mamei sale în baza certificatului suplimentar de moștenitor nr. 11 / 07.02.2002 dat în dosar nr. 21 / 2002 de BMP Dan Tătaru conexat cu dosar nr. 77 / 2000 . Aceasta ; la rândul său , a dobândi terenul în timpul căsătoriei cu lordănescu Gheorghe în temeiul Legi: 18 /1991 , conform Certificatului de atestare a dreptului de proprietate privată nr. 12912 / 4 / 1996 , eliberat de Prefectura Municipiului București și Sectorul Agricol Ilfov : transcris sub nr. 5747 / 04..06.1997 de Judecătoria Sectorului 4 București .    O-

:

uăr” urmează regimul economic și termic prevăzut in Cerat r c- 2' .'re2205 eiipsi'z: ce m'imăna Sectorului z Sucuresf ii; oeciaratiiie oroDri9tariior terenui este liber de sarcini , procese și servitul; . patrimoniu; statului , nu a fost ipotecat. nu face obiectul vreunui litigiu sau nu a port ia eaoitaira social al vreunei societăți comerciale .

iu a tc

Tpî


Des criere a. a m pia sa memu iui


I

I

I

II

I

E

I

I

E


Terenul supus evaluam este amplasat in bucurești . sectorui - . Șoseaua murgiuira r 55 ,4 c-e oirectia V - E și are următoarele vecinătăți :

-    la    Nord    -    pe o    lungime de    42.5 m    cu spațiu; verde al    Șoselei Giurgiului    :

-    ia    Est    -    ce o    lungime cie    J' .5 m    cu trotuarul Șoselei Giurgmiu:

-    ia    Suc    -    pe o    lungime de    42.5 m    ou spațiul verde a1    Scseiel Giurgiului    :

-    ia    Vest    -    oe a    lungime oe    'I T5 m    cu aieea de acces    ia omora G or' Soseam

Giurgiului nr. 58 - 7C .

Suprafața terenului este de 488,22 mo I din măsurători si ce 48G52 rar ora acte .

“erenra are o formă regulată . ce dreotungra . Ternara este Diac fără aemvelâc s' impedimente de relief care să—i afecteze funcționalitatea utilizarea s nu este împrejmuit fi; situat în interiorul spațiului vercie dm dreptul blocului G de pe Șoseaua Gumcirara .

Terenul este situat în primul aliniament fată de Șoseaua Giurgiului ■' latmra ce Get est trotuarul soselei) . în imediata vecinătate a intersecției cu Strada Gazaitmra _ccatia este poziționată în prima treime a Soselei Giurgiului spre capătul dinspre zona Sera .

Șoseaua Giurgiu ui este o arteră intens circulata a. Bucurestiului

in zonă sunt atât locuințe unifamiiiaie f cu regim oe înălțime maxim, e - 2 G amâne

vechimi si stiluri arhitectonice diferite . blocuri de locuințe ou regim cie înălțime c - E E vechime de 30- 40 ani : dar si spatii comerciale si de prestări servioi: .

Zona se afiă în proces de reconstrucție . în ultima vreme apârâno c sene ce no; imobi unele cu destinație locuințe unifamilials , altele cu destinație spatii comerciale si ce prestăr' servicii .    -

Poluarea fonică și atmosferică sunt în cote normale .

infracționalitatea zonei se încadrează în limite normaie , neexistând inoicil că în ultima vreme s-au înregistrat incidente deosebite .

4, Dotarea edilitară

Terenul din Șoseaua Giurgiului nr. 58 A nu dispune de nici o utilitate în interiorul incin dar care există ia limita proprietății ; rețea de apă , rețea de canalizare , rețea de gaz metan . rețea de curent electric . rețea de telefonie fixă .

Terenul nu"este împrejmuit fiind în interiorul zonei verzi a Șoselei Giurgiului .

rețea u

In zonă , rețeaua de transport în comun suorat aproximam-' 300 - ^00 m- este stația ae met


Terenu! ars acces a


a municipale as străz: s:


nai! coală


Co n cIuziLcu.privire ia caracteristicile terenuiu; de evaluat

terenui este în proprietatea exclusivă a domnului i UDî doamnei TUDOR MIRELA :

Mi


aua Ciuraiuic ;


upratata terenului este ae 485.2S mp

«■ terenc are c formă requiată . de dreptunchi . cu o latt

na. sunt atât locuințe unnamiiiaie : cu regim ae înălțime maxim - - 3 n ; a m si siiiuO arnnectoniee diferite . Piocun de locuințe cu regim ae înălțime i c vecmme de 30— 40 ani . dar si spatii comerciale si de prestări servim

iS i!

* ren


mita proprietății rețea de apă, rețea de canalizare . rețea ae gaz ne; t eiectnc . rețea ae teietonie fixă .

<• te re nu. mu este împrejmuit fiind în interiorul zonei verzi a Șoselei Giurgiului .

£. Ânafizs pieței imobiliare

-;entto Municipiul ouourest; . piața terenurile' ramane cei ma; dinamic sector. aia: cc numă" ce tranzacții , cât și ca varietate si dinamică a prețurilor. Ce; mai importanți sunt investitorii în sectorul imobiliar. car cantitativ , semnificative sunt persoanele fizice care cere sâ-si achiziționeze un teren cu scopul de a-și construi o locuință rezidențială .

Prețuriie pornesc de ia 20 -?30 € / mp (în zone limitrofe intravilane i și ajung până la 1 200 m 1500’ € : mp ( ultracentral , în partea de Nora , în Piața Victoriei , Cotroceni , Kiseieff sau Primăverii unde s-a înregistrat un preț record de 3 100 € / mp } . Din studierea pieiii se constată că ceie mai căutate terenuri sunt cele care se află la aceste extreme : investitorii se orientează fie către ieșirile din capitală - atunci când vor să construiască un show - room , u depozit . un supermaaazin sau cartiere rezidențiale pentru cumpărătorii din clasa medie , fie către zonele ultracentrale sau de Nord pentru sedii de birouri sau locuințe luxoase .

în ultima perioadă s-au înregistrat creșteri spectaculoase ale prețurilor terenurilor i da în zona centrală și de Nora prețurile au crescut cu 30 - 40 % , în unele zone de ia periferia capitalei i Rahova , zona de Sud și de Est) sau din localitățile limitrofe prețurile s-au tripîat . înregistrându—se m anul 2005 o creștere — în medie — cu 50 -r 75 % .

Sud, ajungând ca pentru terenuri cu aceleași caracteristici raoonui să fie ae 5 : ' celor din Norc .

Există si terenuri , în zone centrale , care deși au preturi sub media zonei sun: de toane mult timp scoase la vânzare . fviotivui pentru multe din acestea este deschiderea mică . sul 10 m . pentru care obținerea unei autorizații de construire demolare este diticiiâ . investitori preferând terenurile fără probieme .

a o tendința generală . experți: imobiliari susțin că în ultima perioadă se cumpără


!C-,rA-.r.


i ci V U c.


mu:


ntru : locuințe rezidențiale în zone liniștite ae ia marasm


asului . nent:


IILlț


meniri


m orecum construirea uno" secii ce oiro: ;au numai centru a tace o investiție .

'    '    •>    £ «.r i; fc. ro p > N ’


AVA ii


□recum s; cate ie s; miormatiiie


manutr


;p;asaT:enTUlU; s- a zonele" rv vvâzvvv elemente :


« este amoiasa;

* zona se afla în prima treime a Soseie; Giurgiului . zona fiind din punct de veder infracțional neiativ liniștită .

,. ipoteze si condiții limitative

oerspectivs în proprietatea ce tace obiectu> acestui raport de evaluare .

Acest raport ae


evaluare nu se


:â pe solicitarea obținerii unei valori minime /


maxime , soiicitare venită din partea beneficiarului ae proprietate .

altor persoane care au interese legat


n vederea efectuării evaiuării au fost iuati în considerație toți factorii care au influientă asupra valorii obiectului evaiuării și nu au fost omise deliberat nici un fel de informații care ar avea importanță asupra evaluării .

Factorii si informațiile care au fost iuate în caicui si care au influientă asupra valorii obiectului evaiuării sunt considerate corecte șl rezonabile pentru întocmirea prezentuiui raport.

Echipa de evaiuare se consideră degrevată de răspunderea existenței unor vicii ascunse ( surse de contaminare neevidențiate ,etc ) sau plusuri privind obiectui evaluării care ar putea influientă în vreun sens evaluarea . nefiind angajați pentru o expertiză sau cercetare științifica necesară în acest sens .

OYNAWUC PROJECV COMPANV

Nu se asumă nici o răspundere pentru descrierea juridica pusa ia dispoziție

ii dccumenteie de proprietate i si nic; centru cnestiuni juridice ;

ce oroprietate


Previziunile oroieciiiis sau estimării» conținute în raport se bazează pe condiții

curente de piață . ce factorii cererii si ofertei anticipate pe termen scurt si pot fi infiuierr existența unei economi, staoiie . Orice mooiTicare a condițiilor pieței poate cuce ia modi

rezultatelor evaiuărli . astfe, ; vaioarea estimata este vaiabiiă atâta timp cât caracteristic cietel imobiliare n^. se modifică semnificativ .

Rezultatei» si inTormațiiie cuprinse în interiorul lucrării se consideră a fi corecte dacă redactarea nu a prezentat întotdeauna ș; integral . aeiaiiiie metoaoiogiei de evaiu care au condus ia rezultatele evidențiate .

Analizele . opiniile și conciuziiie exprimate au fost reaiizate în conformitate cu cer Standardelor Europene si cu cerințele " Coduiui deontologic al profesiei de evaluare-' â

Acest raoort de evaluare nu poate fi inclus parțial sau în întregime si nic: ca refe intr-un document publicat ; circulară sau declarație . sud nici c formă tara acomu sc evaluatorului asupra formei în care ar urma să apara . Acest raport este confioentia. si i: utilizat numai pentru scopui prevăzut în raport .

£. Metode de evaiuan

Operația oe evaluare a terenurilor oevine . in condițiile economie.- ce Diata cest importantă , având în vedere ponderea acestor bunuri patrimoniale îr voiumu: tranzacti in acțiunea de evaluare a terenurilor trebuie avut în vedere nu numai caractensti

acestora cât și posioiiitătiie de folosire a terenurilor.

Pentru evaluarea terenului se vor folosi două categorii de metode .

- metode administrative :

- metoaa comparației cu prețui pieței .    .

2. Evaluarea terenului

9.1 E valuarea terenului folosind metode administrative

Corpul Experților Tehnici - în Buletinul CET nr. 8 /' 1994 - a elaborat o metoiogie a evaluare a terenurilor intravilane pentru municipii ; orașe , comune și sate . utilizând si adaptând :

- formula de caicul aprobată de M.E.F. și M.L.P.A.T. prin " Criteriile privind sfa.Diii evaluarea terenurilor _ “    ,-

formuia de caic


mir.


aru;u■ _—neraî a,1 îVijni


bucurești ar


r«r

Metoda Oorpuiu: Expertiior i enmc: prezintă c metocoiogie care : crm Marea îa considerație a tuturor elementelor concrete ale terenului ; reușește o Individualizare corectr acestuia .

Principiile estimării sunt;

-    stabilirea importanței localității . funcție ce mărimea . caracteristicile sociaie și potențiaiui productiv ;

-    stabilirea zonesor ce importanță orășenească a localității . orm aoilcarea de

- stapinres m cacvui tiecarei zone ae amplasare a îiduiui oe utilizare a terer.uiu. oorrorr oenuiui oe construcții optime de realizat :

enta i-

istami


p sa. J i 11 ; r~ Mi <v i că i i    —-1 ■ c .ii1l ci .


m ! i t o r i : ir i-' m n r

i Ct I . I Ca U U i uV C< l I •


I Ca. L ~ i -Oii' 1 I


im::


stabiiirea caracteristicilor tehnice individuale aie terenului ț dimensiuni tron; ia stras vecinătăți . firme . eto. i ;

-    stapisrec cc •.aiiiiio" ae amoianta orășeneasca :

-    fixarea în cadru! teritoriului a zonei de acțiune antiseismică :

-    stabilirea condițiilor juridice ale terenului . eventualele implicații ce determină ■ coeficientul de interes față de acesta ;

-    stabilirea naturii , caracteristicilor și destinației construcțiilor gândite pentru

amplasare . care influențează direct valoarea terenului ;    _

-    stabiiirea coeficientului de creștere a valorii de barem în urma influenței inflației .

Metoda Corpului Experților Tehnici reprezintă o metodă teoretică ? care nu tine cond ce prețurile practicate pe piața imobiliară , fiind o metodă orientativă .

' retuî


; ren ui ui . in r.UL , mc


se calcule;


m tormui;


F = A x L x p >< K. x K2

unde


< A - valoarea ae bază a Terenului , difereniiatâ pentr de referință ai orașului bucurești ; FOL'' mp : :

*    București - preț de referință zona 2 -- scatii comerciaie

*    categoria i î municipii mar . cu peste 20C 00G locuitori; categoria L .municiDii cacitaie de icdet sl statlun' oamec - climaterice

- categoria HI - restul municloiiio1


municipii in îunctie


UO!.


•7-5


o - V

iteriiie


-r F£

. zoefic


pretuiui ca


O u 1 i c Ui


uoan


i a i i—ix i ■


-    poziționare;

-    poziționare;

-    poziționare;

-    poziționare;


i;


rețelei până ia 100 m reteiei până. ia 200 m


CiOiăitâS, CJ i STEIE uE GS.Z G iElSE ■ Ct ,■ ‘

-    poziționarea rețelei la gard

-    poziționarea reteiei cană la 100 m

-    poziționarea reteiei până la 200 m

-    poziționarea reteiei între 200 - 500


dotarea cu rețele de termoficare ( T ) :

-    poziționarea rețeiei ia gard

-    poziționarea rețeiei până la 100 m

-    poziționarea rețelei până ia 200 m

-    poziționarea reteiei între 200 -a 500 m


16.70    7c

13.70    7c 10,63 7t


- oozitionarea reieie; ia garc

£

c _

- poziționarea r'Sieiei cană ia 100 m-

-

%

- ccziticnarea reieie. până ia 200: m. .

-

,5c

O z /o

— poziționarea reeie între rju - ooQ j—

-

2c

Cc

dotarea cu reteie de telefonie T , î :

- coziîionarea reteie; ia gard

3

40

%

- poziționarea reteie; până ia 0 OG m

BA

m

- pczmonarea rețelei până ia 200 na

c

ă 7

- poziționarea reislsi între 200 - 500 m

-*

“7

C

- i r r r. O d.    r ? i r>' ’ ’r-' riCr"*'C!C 1    - î

11.,' L-4:    k.» ■>_ -    i G i i i c i :    tr    \    »-•'

r.

— SSb3.it . U3ÎOb . 33V3I3

! 0

/C

— D3V3! Sk.- SOiOVSb

0

m

— Q0    v ;—""0;

,7

Q

%

oimsnsîurn s; iorme ■ proporții; ale terenului E ;

— T.pofcc    \/p’-'c g    '’S’ —    1

:    kA L k. 1 Cl . G i k-, J, ■    1 / 2_    • W

— c

O •_

_    - C '.J Q !' Q | '

0

%

- nefavorabil , forme neregulate

- 5

C '

O

restricții de folosire conform pianului urbanistic • F

- incompatibil

- H

77 O

c

- compatibil cu restricții

-:

m c u

- compatibil

-

3 ~

-

poluarea terenului ( Ps ț ;

- sonoră f din industrie . sau din circulație

foarte activă pe scadă f

-3

c- O Se”.'

- reziduuri gazoase

-3

o/

/o

- reziduuri solide

__

%

- reziduuri lichide

-7

0/

/o

naice suplimentar: unde :


Gs x K x Go x Cr x U x Z

irs care :


r ivi

- coeficient privind suprafața terenului construibii :

- construibii oână ia 1 000 mp

1 ,00

- construibii între 1 000 - 5 000 mp

: . 1 sJ

- construibii între 5 000 - 10 000 mo

or-.

- , -

- construibii peste 10 000 mp

1 .oo

, -

- coeficient privind natura terenului :

- teren normai ce funcare

■ Op

- teren necesitând tălpi continue

cin beton armat

■    ■ m

- teren necesitânc racier general

0    ~7 ~

- teren macroporic î sensibil ia înmuiere '■

<    — .«-p

• j. m

- teren neconsolidat, care necesită ’uncare

indirectă crin intermediu: pîiotiio”

... .5U

G7

- coeficient privinc craca seismic ă: zone: :

- gradui 7

- grada 05

r-    r-

- gradul 6

r g.5

- gradui 5

0. 3 5

s; h

- coeficient privind regimul ae înăitime permis ce te;-

- -

- regim Pai -^3 nivele

- regim P - A 6 nivele

; .0.0

- regim - - 7 - 12 niveie

u /. f'

,    t*'"'

*    C

- coeficient privind gradul ae ocuoare a terenului :

- favorabil arniteciurai

- nefavorabil amplasării diferitelor construcții

- **“’»

-’1'    'm.f r

- coeficient speciai de respingere î lipsă ae interes

din cauze :

- juridice :

r- a

> proces in curs

U.

> lipsa actelor clare de proprietate

O'    “7

u, / u

> moșteniri neactuaiizate

0,35

> poziții divergente ale coproprietarilor

0,90

- perspectivă urbanistică :

> localități cu șomaj ridicat

p 7-n

’c, <

> localități cu monoindustrie mare

0,85

-

> localități cu poluare deosebită

0.60

> localități cu tendință de depopuiare

0.80

icm b turtCTi j iccumie


c- GuiiZcr ea Terenului


csr e s; scaii; comemiai


1,00 1.50


zonă uliracsntraiâ zona centrală zonă semicentrală zonă mediană zonă oerifericâ


,CG


1 25

a r\ r-<

: .un


K, - cosficisn: de actualizare £ valorii terenului , între data elaborării mstodț ; si data aoaritie: Dispoziției PACE. nr. 15i 25.\


685 ROn /' £


K. -


= 2.66


isnt as actualizare a vaion: îerenuiu: . intre data evai


elaborării meiodei C.t. I. nr. 8 / 1994


rursul dolarului la data evaluării


K, =


1 686 ROL S


Ir. anexa nr. 3 a fost evaluat terenul din Șoseaua Giugiulu' nr. o£ 8. utiiizanc msz Corpuiu Experților Tehnici pentru terenurile de construcții intravilane în municipii s. orast i O.c... nr. 8 , 1994 i .

Din calcule a rezultat un preț mediu de 1 018,4953 RON ; mp , respectiv 284 2 /-r cursul de 3,5866 RON / €.

Valoarea terenului , folosind metoda Corpului Experțiior Tehnici i Vj este ;

488,29 mp x 1 018,4953 RON / mfk= 497 321.07 RON


.a un curs valutar de 3,5866 RON / €.. valoarea terenului prin meioda administrat-vâ va


r”


| Va = 138 660 6


S.2 Valoarea teren ului foicsindjmeipapiogia comp


rației ci


netn


. Metoda comparației cu pretuișoieții este o metodă giooaiâ . oare apiică informațiile aa de o griiă de prețuri întocmite prin urmărirea permanentă a r=pom_uui cerere - ofertă îr mijloacele mase - meoia . sau alte surse de informare.

Grila de prețuri trebuie să aibă în vedere factorii care influențează orețuriie si anume

-    categoria localității . funcțiile economice si caracteristicile sociale aie iocaiităti'

-    poziția terenului în cadrul iccaiitătii si ooziția față ae reteieie de transport:

-    echiparea lennicc - edilitară a zonei i

-    caracteristicile geotennice ale terenului ;

-    restricțiile de foiosire a terenului :

-    gradul de poluare a terenuiui si a zonei ;

-    gradai de interes al eventualiio- investitori .

Foicsnea aceste' grile și actualizarea el permanentă că casloiiitatea unei aprecleh unitare si relativ ooiective a situațiilor concrete analizate .

Totuși metoda prezintă c oarecare cază oe subiectivism ir, obținerea rezultatele deoarece nu ;a '■” consice-ate caicele tenmc: - economice . ci numai informații vaiorioe fina ae sinteza cam sum direct influențate de intemse . adesea neiegate de valoarea reală a terenuiui .

Metoda comparației cu prețui oietii reprezintă totuși o metodă rapidă de evaluare care apiică cu succes pentru verificarea rezultatelor obținute prin metode administrative i numite metode tenmce ; .

Evaluarea trebuie să se facă ținând seama de caracteristicile oe amplasare în ac^ zonă . cie supratată ce formă . ce fațadă . ae aotăr: .

De asemenea . preturile de tranzacționare a terenurilor sunt ciar diferențiate între teren situat în intravilan șl unul extravilan .

Valoarea terenuiui supus evaiuâri: din București , Șoseaua Giurgiului nr. bf infiuientatâ de :

-    amplasarea terenuiui în cadrui cartierului Giurgiuiui ;

-    echiparea tehnico - edilitară a terenuiui ;

-    restricțiile ae folosire a terenului :

-    gradul de poluare ;

-    vecinătățile terenuiui .

in anexa nr. 4 au fost prezentate preturile terenurilor din București , Șoseaua Giurgiui șl zone limitrofe pe baza anunțurilor de vânzare - cumpărare apărute :

® periodicul Anunțui Telefonic ;

® periodicul impact Publicitar;

3 site—urile diferitelor agenții imobiliare .

Preturile din anexă sunt preturi de ofertă , deci sunt negociabile , admițându-se o reducere de aproximativ 15 % : absolut normală în procesul de negociere .    '

DYNAMIC DROJECT COMPANY

-    r 30 - 2o3 € • mc pentru tarsnurne situate ir, zona cuprinsa intre săraca jazaruru: și strada naica .

-    200 - 320 6 / mp pentru terenurile situate in zona cuprinsă intre Strada Ivumu Găzarului si Strada Sura Mare .

Avane :n veaere as. :

-    terenui supus evaiuării se află ampiasa: în aliniamentul ; a: Soseiei Giurgiului . ir zona dinspre centru, crasuiu; .

-    zona este civilizate, nesemnailzându—se incidente majore ir. ultima perioada ce tim

-    terenul este piat. tară construcții pe ei ceea se presupune că nu necesită nici un fe ce am e nai ari .

-    rerenui nu are nlm un tei de utiiităt; ne ~ dai' acestea sun" ia limita cmcmetăc

-    terenui este situat in interiorul zone: verz. a Soseiei Siuraiuiu:

ecmca ce evaluatori ccnsidem. aă imetră ce ăă? t mc este un preț come.

vaicecea tereouim cm ooseaua micrciurn m pieței { \c.) este i

V.. = 48S.2S mp ... 300 c mc = '4£ 4S7 -


crin metr


mmm


oi'etu


Prin rotunjire


\n. = 2 46 500


Concluzii privind.


: emirul cin București . sectoru: metode . rezuitâno următoarele valon


mm:


-prin metoda Corpului zxpertildr iehnici


138 660 v


- crin metoda comparației ou pretm piețe


146 oOC 0


Echipa de evaluatori consideră că valoarea obținută prin metoda comparației cu prețui

pieței este o valoare corectă a terenului .

146 500PRe


Vi/' S^"‘    ‘tK-- 1 fa


ATt


/*“\ fi. /? F“» ”% ,'**L ' [/. F *“•* '    {    £ fi/fc r“< !


3MF


5\f


!•


momirea Tirm-:


NAMiC PROJECT COMPANY s.r.i.


București Splaiul Unirii nr, 4 c , bloc D "5

' _ ., . no- ri c r- q <— m G i cLA . 8 — i >    c5o CC

e telefon : 021


c;u


323 87 98


UZ 44-4


2. Numă" de înreaistrare ia Heaistrui Comerțului :


J 42 / 27135 1 22.10.19&


Anul înființării


/apcsiul socia:


100 mii


t tJ i: i i U; ii U i i A-


uamera ce pohiSP s maustue a — Agenția Nationaia. pentru Arivatizan Asociația Nationaiă a Eva


"m, l-l' <-> •-


Aoîiiui de activitate


" Expertize si consultanta tennioo — economică . studii oe fezabilitate, reevaluări patrimoniu șl evaiuâr: societar corn școlarizare în domeniul respectiv ::


2. Domemu! ae activiiat


« Studii de fezabilitate în vederea :

-    privatizării .

-    asocierii .

■ -'înființării de societăți mixte .

-    obținerii ae împrumuturi bancare

-    realizării de investiții pentru dezvoltare sau pentru retehnoioaizare :

e Planuri de afaceri :

•    Studii de oportunitate , prefezabiiitate și fezabilitate pentru investiții;

® Diagnoze tehnico - economice ; e Analize economico - financiare :

*    Analize comparative a ofertelor ae utilaje . linii tehnologice , tehnologii ;

o Analize tehnico - economice ale societăților comeroi - aflate în dificultate și analiza riscului as faliment ;


e tvaiuâri aie societăților comerciale și evaluări de active în vederea :

-    onvatizăril ,

-    asocierr .

-    ii cn ic ar i i .

-    majorării capitalului social .

-    obținerii de împrumuturi („garanții :• :

<■ Evaluarea aportului oe capital socia: în narară, ia înființarea societăților comerciale : svaiuaiea Droprieiau. iriieiectUci.i~ .

-    orevere de invenții .

-    documentarii tehnice .

-    Imov, - nov .

-    programe de caicularor.

-    licențe :

« Evaiuări diverse :

-    terenuri .

-    magazine .

-    sedii , birouri ;

-    iocuințe ,

-    mijloace de transport.

-    utilaje diverse ;

bilitate si pianuri de


IC. Ponofoiiu: firmei : peste 585 de proiecte din care 122. studii de fez afaceri și 45C rapoarte de evaluare

țț. eersonai : 6 salariați    -c

12. Alte informații :

Firma DYNAMIC PROJECT COMPANY s.r.l. a fost înființată în anul 1992 , având obiect ae aciivitate întocmirea de studii de fezabilitate , studii de piață , evaluări pairimonii active și consultanță tehnico - economică .

industrială șl de proiectare .

Firma este în posesia unei literaturi de specialitate cuprinzătoare . adusă oerm actualitate . Saiariatii și colaboratori: firmei cunosc foarte bine sosoificul de iucru în e românească s: sunt la curent cu mglsiatia economică .

Pentru asigurarea realizării lucrărilor ia timp sl de caiitate , societatea discune ce

-• spatii corespunzătoare de lucru ;

-    dotări necesare desfășurării activității f calculatoare : imprimante , fax . telefon moioii:-", planșete . mijloace de transport etc. j :

-    oancâ cie cate cuprinzătoare . reactualizată permanent ;

<0 o i kJ II ; v_t.: Jz L i c< du ei o *zr:

-    biblioteca tennicâ ce specialitate ■

—    orciC'’s.r~H“ ci£- CcUcuiS-LOi

și coorconaior 3e iuc.'^r - este :

- absolvent a. mstitutuiul ^oiitennic București . oromotia 1958 : media IC :

=■ a fost director genera: la Institutul ae Proiectări pentru Construcții de Mașini < ci

2 000 de salariat: ■ :

■' exoert uNuu '

rcioru


membru titular ai Academie* Oamenilor ce Stiintâ :

autorul lucrări: Mianua: centru anaiiza economică a proiectele'- ' analiza afacerii în curs ce apariție ; circa 450 de pagini . .

990 . împreună cu o parte din aveaiati: firme: șl cu unii colaborator


ante oe anu.


iizat studii de fezabilitate centru societăți mixte în străinătat-


Tara


i n Tor


care :

e fabrici de montaj autoturisme în Coiumbia , Yugoslavia și Gabon :

« fabrici de mașini unelte în Peru șl iran :

« complex de reparat utilaj energetic în Irak :

« fabrici de tractoare în Iran si Egipt : o fabrică de mașini agricoie în Egipt ;

« șantier navai în Mauritania :

o fabrici de rulmenți în țările arabe ;    .

» Societatea Mixtă OLTCiT - Craiova î împreună cu specialiștii de la CITROEN

Franța ;

După unui 1992 , în cadru: S.î 585 ds studii ds evaluare patnmoniu obiect :

TVNAMV --DJEC tudii ce fezsfciîitsie si


33MPA-V s-au realizat peste aaour de afaceri având.ca


-    privatizarea societăților comerciale cu oaoita; ce sta’ .

-    obținerea de împrumuturi ce către scc:etaț: comerciaie :

-    înființarea ce societăți mixte :

-    retehnoiogizarea societăților comerciale .

in această perioadă , prin stuciiie eisoorate ce tezabiiitate șl ae evaluare patrimoniu } precum ș: prin activitatea de consultantă ; firma _ v/NAMiD CRCJES_ C3MPANV a contribui' ia privatizarea a peste 35 de societăți comerciale .

Printre ciientii noștri amintim :

» S.C. Ai_JANZ - TIRiAC ASiGURARI 3.A. - bucurești :

«. 3.3. ELESTRGARGES 3.A. - Curtea ae Argeș : t CIA 2ESTA INVESTMEN" S.R.^, - OtooenA c 3.3. VU_3AN 3.A. - București :

*    S.C. GENERAL “URBC S..A. - București :

‘. 3.3. ^~'ET-i3mA.lv: S.A. - București :

<    3.3. FOMENER3O CASTUMAG S.A. - București ;

« o.<.. —1 i vmîNmA o. A. — : araoviste :

c 3.3. MARMURA S.A. - București : c 3.3. CCRUC S.A, - Otopenl :

<    £.3. AMC3 CTOPENI S.A. - Otopeni ;

«. S.C . SJ3E/Î S.A,. - Bacău ;

2.3. A2~RiC SA.. - București : c 3.3. REMAT BUCUREȘTI SUD S.A. - București ;

•    £. 3. IR A C A Ivi P j NA. S. A. - C â m p i n a :

« 3.3. r-G-iAC SCNDt S.A. — 'videle :

c S.C. REMAT ARGEȘ S.A. - Pitești : c 5.3 33MA7 ARGEȘ S.A. - Pitești ;

« S.C. UNIVERS SDV S.A. -București :    -

t S.C. VASE EMAILATE S.A. - Focșani : e S.C. IMIT S.A. - Moreni :

® S.C. CANTEMÎR S.A. - Huși ;    '

& S.C. ADMEB S.A. - București ; e S.C. ARC S.A. - Alexandria ;

© S.C. FORTUS S.A. - lași ; e S.C. AuTUR S.A. — Slatina ;

® b.C. NtiCO GRUD S.A. - București ;

0 S.C. REMAYEP. S.A. - București ;    __

® S.C. REMAT PRAHOVA S.A. - Ploiești ;

z—.

• o.u.


ROMNAuJt


S.C. s.c. S.C, s.c, s.c. c c


Ci'


s.c.


FRISAROM. S.A. — bucur^su ;

ROFILM S.A. - București :

EUROTEHNC GROUC S.R.L. - PiieșiN EURIAl CON^X b.c,-. — 'uraces ;

SAUDI ARA3IAN AMIANTT GROO -ArabisS INTEL S.A. - București ;

CHARISMA S î UDiu    — bucurești ;


ROGVAIV COMIMPI EDIL DROIECT S.R.


bucuresii ;


RcP CONB VOLGA S.R._. - ^ucuresii INSTAL CON STAR S.R.L. - București


_    [ z-s: ; >•


*    DRIMARIA MUNICIPIULUI -!_ES

e S.C. MOVIMiAR & TRACE - Bucuresb :

*    S.C. SAVL ORIEIO POREST STiCobiăcestU t b.u. M.u. MAiOiS -OMANIA b.A, — r>uftes :

« S.C. AMiTECH INDUSTRiAb S,R._. - Orâștie :


\/L


RE V A


iOMALO INTERNATIONA


bucures -. - Eucu


*    S.0. WHN-LAND IMPOE i -XbUR S.R._. - Bucureșt « S.C. UTIL GRAtO S.A. - Bucuresii :

® S.C. PERAL DISTRIBUTiON S.R.L. - București :

® PRIMĂRIA SECTORULUI 5 - Bucuresii :

*    COMBIPRA S.A. - Ploiești :

*    S.C. UNICOM HOLDING S.A. - BucuresiN ® S.C. LEWIS IMPEX S.R.L - București :

® S.C. PRO COMOD SHOES S.R.L. - București :

*    S.C. ROFILM S.A, - București ;

a S.C. PICNIC LAND S.R.L. - București :

o S.C. PERSYS ENGINEERING S.R.L. - București ; o S.C. ROMGLOB INVEST S.R.L. — București ; o S.C. MADNO TRADING CO S.R.L. — București .


ATESTAREA PROFESIONALĂ

A SPECIALIȘTILOR FIRME!

inc. se. RRIONER DJMRRU - conducători echipei de evaluam

Certifica: de absolvire a Cursului de analiză a Proiectelor Industriale organizat ae institutul pentru Dezvoltare Economică din Banca inîernaîionaiă cent. Reconstrucție și Dezvoltare și Centrul International CERECA. ■ 1S76 •

Certificat de absolvire a Cursului Postuniversitar: Inginerie economica -formare de consultanți în marketing orca.nizat de Academia ae Srudi' Economic

Nr. leaitimatie AN iz VAR

MAF


IUL


I A irr


r Adeverința de absolvire a Cursului de pregătire in domeniu: metodeior de evaluare a societăților comerciale organizat oe Agenția Naronaiă oemru Privatizare t 1995 ț

Nn legitimație ANcVAR : 1106

ing. A8AN IULIAN CĂ iĂLIN

3.1 Adeverință de absolvire a Cursului de pregătire în domeniu: metodelor de evaluare a societăților comerciale organizat de Agenția Națională pentru Privatizare ( 2C00 )

Nr. legitimație ANEVAR : 5072

RAPOARTELOR DE EVALUARE REĂL!TL~; ; Extras ')


1. Societatea Comerciala “SONS ; Ru Rapoic ce evaiuare patrimoniu i 1894


2. Societatea Comercială " MARMUrtA " S.A. București - Studiu orivinc evaiuare patrimoniului ; 1 99- )


S. societatea momerciaia oatrimoniulul 1 199^ -


JPETROLAIV. " S.A. bucurești - Studiu orivinc evaiuare


nmprqalâ • IMIV—'


a.^.. bucurești - Stuoiu emane evaluarea


ratnmomuiui A ?ț


tău - Raport de evaiuare rar


Societatea Comercială " rORAL SONS- ’ S.A. Videle - Raport de evaiuare a patrimoniu


Societatea Comercială " CILrZO ''' S.A. Ciorogârla - Studiu privind evaluarea grupului sociai - cantmrt oe la -erma nr. Domnest- ' 1995 )    ‘


.rt.L. București - Studiu privind evaiuare


patrimoniu i u:


a. oocietate r -qg~ t


comercială IAMACO ' S.R.l. bucurești - Studiu privind evaluarea patrimoniulu-


10. Societatea Comercială " OȚcLINOX “ S.A.Târgoviște - Raport de evaiuare a patrimoniului 11996 )    ,


11.    Societatea Comercială “ CONSTRUCȚii INDUS l RIALt “ S.A. București - Raport de evaluare a fabricii de produse din lemn din localitatea Berceni , județul Ilfov ( 1996 )

12.    Societatea Comercială “ ROMNADEL “ S.A. București - Raport de evaiuare utilaje aport de capital ( 1996 )


13. Societatea Comercială OOIvi. Sterănesti - Arpes ( 1937 '■

iiesL - Haoor ce evaiuav


16. Bocieiatsa Comercmi


14. Societatea ae asigurări

' ALrJANM — ȚlRîAm

Au î ‘O A A, A i

11 S.A,. b

SVaiU3î'S Sî GXp~; UZ-H-, a 3 ou

diiicv ; sucursa sic:' s

3 ageniiiio"

l ; 1 U-J 1

15. Societatea Comercială '

REMAT BUCURE3'

V SUD S.A.

- Rapor

vucureșu —,aoon cs

? Ssaiuare a crsiu

modic sj uns; acuum ■    ;

HubÂc : Ut ROMAN j A, *' U..A. București — Raport os ovali fabrica de tuburi din potiester armai cu fibră de sticiă ■ 1998 i

Socieiaiea Comerciala " HOBA;


ROMAN LA " S.A. București - Raocc dt


teren s: drum


i '—i G


:K>-." i.A. bucurești - Raoort oe evaluare aoarcamer

centru c


U-omer:

ceuatr comerccan

2C. Societatea Comercială


i7n~ uj


v m-


•lapor; ae evacuare ap oh a t


cacitaJ ir; natură ia Societatea Mixtă RbMAY-E S.A,. ( 1999


. icoUOf 0~ avcUUicUt:

reorezerxâno aoort ce esoita’ In natură '9;

Ui ci■}Od.S


mmerciaia

n co acera’


mc


.A., rcucuresu — , tapon oe evaluam activ unuavec


23.    Societatea Comerciala “ CORUC “ S.A. Otooeni - Rapoane de evaluare 4 ( 1999 )

24.    Societatea Comerciala “ SERVICE FAUR " S.R.I_. București - Raport de evaluare a lucrărilor de reparații si amenajări realizate la activul " Hală industrială pentru service :: { 1999

25.    Societatea Comercială “ALLIANZ - TIRIAC ASIGURĂRI " S.A. București - Raport de evaluare imobil Sediu București , Strada Căderea Basîiliei nr. 80 - 64 ( 1999 )

26.    Societatea Comercială t: A7RIC “ S.A. București - Raport de evaluare a patrimoniului ( 1999 1

JIUI C"


sus ei i ura iui ui rc.


A?. O O C ; SlS L~C-, evaiuare sucumaie


ac,


28. Persoan


28. Societatea Comerciais " PP.ODM: mașini unelte si ecnipamente •; 200C :


oC. societatea <,oiilerciaia <>>.


rt. societate 2000 i


-■riAi-i: " 2.A. București - r.apc


re apartamente din Straca Gheorahe SonL


fONS


tomerciaiă “ sANA , INVsc


mm ere


tÂMPIN,


UR.L. București - Raport d(


Dtoneni - Raport de evaiuare tone


sucuresti - saport de ev;


s..-


tmpin


Ui. n / ::


servr

societatea Comercială uuHlă


rtooem - Kaoort ae evaiuare


34. Societatea Comercială l' rHiSAROM ENGINEtRING " S.A. București - rtaport ce eva,, apartament cu 4 camere : București , B-dui Hristc Botev nr. 10 f 2000 ;

25. Societatea Comercială " ADMEB “ SA București - Raport de evaiuare fonduri fixe s. terenuri ; 2000 i

3c. Societatea Comercială “ VENTROM “ S.A. Sinaia - Raport de evaluam fondur fixe 2 01

3,v Societatea Comercială " VtS î A INVESTMtN : S. fonduri fixe si terenuri ( 200C

Otcoem - vaoor ce m/s


38.    Societatea Comercială “ ELtCTROARGtȘ " S.A. Curtea ce Argeș - Raport ce evaiuare

fonduri fixe si terenuri ( 2000 )    T

39.    Societatea Comercială CONSTRUCȚfî INDUSTRIALE MONTAJ “ S.R.L. București -Raport de evaluare fonduri fixe și terenuri C20G1 )

40. Societatea Comercială “ INDUSTRIAL CONSTRUCT “ S.A. București - Raport de evaiue fonduri fixe și terenuri f 2001 1

41. Societatea Comercială !l REMAT BUCUREȘTI SUD " S.A. București - Raport de evaluam fonduri fixe și terenuri ; 2001 f    ~

Kt


rtaport cm evaluare a îs:

x. cuocieiatea oomsu

- mape


fonduri fixe si Terenuri

43. Societatea Comercială C-iARISMR S : uD'u ' m.R.o București - maooic

jc avalul


1 HanriCc; os corneea

^4 Societatea Come imooii situa: în Bucu


u lS I ■>—< -x. x_zi i U I


cucur~ă


aoor as evaii


4u. Societatea Comerciaiă "M. - sediu ’ 2001 1


:XIM ' 95" S.R.L București - Hacori de evaluare aoartamf


4£. Societam •— u rrrj p '• 9, -


rciais “ rn


_! L. O v' c.


îVAiV COMIMPEX


mcureso - mac


GAMRINA " S.A. Câmoina - Raport de evaluare foncur; fio-

ae evaluare c apartamente m București Caiea Vitar n

CO O 0 i ~ i. O. t <5 U >X Ci ! IC, 1 ci' "


ROGVA'V COMIMPEX ::


.R.L. București - Raport ae evaiuare


oomiooio


- - ■ înn


iCUvc iu


îomerciaiă " Rme CONS VODICA " S.R.L. București - Raport de evaluare

<cu-

:OC!Sr


CON s i AR “ S.R.L. București - Raport ce evaluare

I țTjțO (C

9 99; 9 — o —


52, Societatea Comerciaiă “ MOVIMAR & TRADE COT S.R.L. București -Jeaport ce evaluar clădi

i-l t ccoc \

I [ 1    :_Ji_    •


53.    Societatea Comercială “ CELPI “ S.A. București - Raporr de evaiuar&,activ " Clăain

producție M “ î 2002 }    m

54.    Societatea Comerciaiă “ SAYK ORIENT FOREST '' S.R.L. Comănești — jud. Bacău -Raport ae evaiuare patrimoniu l 2002 )

55. Persoana naică - Raport de evaiuare complex agrozootehnic din localitatea Movilita comuna Topraisau juaețu) Constanța ( 2002 ')    —

uresn , sector 4 , Șoseaua Giuraiu

tctor 1 . st:', in


_ umitru _csima nr. / o: : xcua

o. . societate î - J: l ■ v 11 u.


Comercială " i UDOH CONSTRUC i

- O? i    i — i ■ ' H OI mi ■ i t PQC’T

. . Cu 1 i ; <4 C4 I ■ l i i VH v< . '-z I L* I £-1 1 <•• \ ■ — O ~ .


- - Hapcn de evaluare imam cu


mrscană fizică Raport de evaluare apartament bucurești - sector ■ . buievarau:


;-mmavee


53. Societatea Comercială “ MAILLis ROMÂNIA ‘‘ S.A. - Raport de evaluare fon:


terenuri f 2002


62. Societar


Comercială " IMU, S.A2 Morenî - Raport oe evaluare aoartamt


■_/3tSc


Societatea Comercială “ IvlODAf


2. Societatea Comerciaiă “ xV=KbS • MACAO-L


O'


/ cnn<


seaiu firma s: mnioace fixe : 200


63. Societatea Comercială " CIVIC m-VIS iinie tehnoioaică de finisat reviste f 2002 I


64. Persoană fizică “ Raport de evaluare imobil Ion Marinescu " ; 2003 j


l ro CȚ'    z

J I p/ v 1    . O Li '—4


y |-1 <—Z~. r I -c- '•< .2, m? t I 11 ! i p 3.! i U ' ■ -p L    i1 e


ducureso —


v .U i L    •_ . CU I L—4    1


servicii L - 260 rapoarte ; 2003-200S ț

66. Societatea Comercială " ROMANEL IN i ERNA i IONAL GROUP " S.A. bucurești - L Aaoor de evaluare clădiri si terenuri ,! ( 2004 }

.R.L București - " Aaport dt


67. Societatea Comerciaiă " WHITELAND IMPORT EXPORT evaluare mijloace fixe si terenuri " ( 2004 )

68. Societatea Comerciaiă " UTIL GRAN i 11 S.A. București - " Raport oe evaluare mijloace fixe si terenuri " ( 2004 j

69. Raport de evaluare Ferma Bruno’s satul Ruda - comuna Budești județul Vâlcea < 200^ ș

jocistatea Comercială GENhrtAL I UR3C S.A. - " Raport de evaluare miiloac

isrenur: " ;

Raport oe evaluare miiioace :


îcieratea Comercială REMA" si Terenuri "    2005 i

. Societatea Comercială REMA « DAM3OV' i A S.A. - ; ârqoviste

miiioace nxe Si terenur


n n o -r'JUv


.tea Comercială R&P i RADING. orezemare si desfacere ” i 200;


m. Societatea Terenuri ” f 20f


imei


;ai£ ADMEî


Societatea Comercială PRO COMOD Sr


B ucu re st


clacuri


zb. societatea <.'Omeiciaia IfduUo i ciAt reevaluare miiioace fixe si terenuri


n o, r\;


S. Societatea Comercială CONS i RUC i II INDUSTRIALE MON l K Raport de reevaluare miiioace fixe si terenuri 11 f 2005 1


80. Societatea Comercială RICRTER Ni evaluare imobil si teren ” ( 2005 )


OM


turest


sacou ae


81.    Societatea Comercială Unicom Holding S.A. București - " Raport de evaluare imobil a Constanța . strada FundăturaH7 Mai nr. 11” f 2005 )

82.    Societatea Comercială Unicom Holding S.A. București - ” Raport de evaluare a terenulu din București , sector 2 , strada Ramuri Tei nr. 1 C ‘ ( 2005 )

83.    Societatea Comercială NIMIFA COM S.R.L. - " Raport de evaluare apartament de dou

camere " ț 2005 )    —

KâCOrt 03 5 578! U£' •. c i~- -■■

84.    Societates ! 2005 ')

85.    Societate? echipamente !


mmerciar COP- "


7W!S 7vaiuam scatiu corner;


tvamare masim


86. Societatea Comercială IRA S.A. Câmpina - " meaport de evaluare construcții si ten

o r\ r\


>05;


8^ Societatea Comercială RUBY ROSt INDUSTRIAL COMPANY S.R. de evaiuare ciadnfc 1 2uuc t

86. Societatea Comercială COMPANIA rRANo ADVrF

evaiu


ipamente sceciai


- euoum


tatea Somerciaia OmNiL m4N_. umm. - mucuresti - " maport ce evaiuare n

IMFEX


tcoart- ce evau


uate m stracc smaroar. m


trada Drumul ; abere' nr. m - A

batea Comercială SUMAHO S.F..t_. - Raport de reevaluare hală ebcs îi 20C

mieraîae •. ,omerc!


NG'N:


laport de evaluare imobil


atea Comerciaiă FAU1-’ S.A. - Raooarte de evaluare cămine nefamiiistl f 200;

ocietaiea ^onteroiaia ;_M la

._. - Raport de evaiuare clădire fabrică din Moren


iudeîui Dâmbovita ■ 2005

95. Societatea Comerciaiă VENTROM S.A. - Raport de evaiuare magazin de prezentam șl desfacere din Sinaia f 2005 )    ”

96.    Societatea Comerciaiă BERNARD BRUNHES ROMÂNIA BBR CONSULTING S..R.L

Raport de evaiuare autoturism Opel Zafira ( 2005 )    '

97.    Societatea Comercială MADNO TRADING OO S.R.L. - Raport de evaluare complex comercial “ AVA CENTER " f 2005 t

98. Persoana fizică Gheorghiu Cosmin - Raport de evaiuare teren din București , strada __ N.D. Cocea ( 2005 i    . -

c,


C-


!u: n,". x A


USTA ANEXELOR

rnîraa de vânzare - cumpărare autentifica: cu nr. 27 a î 04.02.20C';

Anexa


încheiere numărul 1536 0 .C2.200c la Oficiul de cadastru sl cubiic imooiiiară Sector 4

vaiuarec rerenuiur

dosind metodologia vorpuiu; axoennor ; enmci centru rere ionsîrucîl! intravilane în municioii s: orașe . O.EOd nr. £ J9

;retur terenurilor de ce Șoseaua Giurofuiu' si zone tmiGoîe

I

I

OYNAMiC FACJECT COMPANY    2°

sntificsrs' prezennjiui înscris:

CONTRACT DE VINZARE CUMPĂRARE

Intre subsemnați;:    '

-    IQRDANESCC ÂNCA-ALICE-RODICA, domiciliata in București,. str.~urnu Măgurele nr.70-90, sectorul 4, in calitate de vanzatoare

si

-    TUDOR MIRCEÂ-CRISTIAN si TUDOR MXRELA, soți, ambii domiciliat; in

București, Calea. 13 Septembrie nr.137, bi.TIC, sc.l, ap.26, sectorul 5, in calitate de cumpărători    ‘

a intervenit prezentui contract de vinzare cumpărare, in urmacoareie condiții:

Eu, IQRDAMESCU ANCA-ÂLICE-RODXCA vine soților TUDOR KIRCEA-CRISTLAK* si TUDOR MIRELA terenul intravilan in suprafața de 487,50 mp (din acte} 488,25 mp (din măsurători) situat ir București, sos,Giurgiului nr.58A, sectorul 4, avand nr.cadastral 52% înscris in CF40674/ /V a localității București — sector 4, conform ceior de suc P.I.l din CF.

Eu, vanzatoarea am dobândit terenu: ori cu tata! meu lordanescu Gneorgne, de pe urm; certificatului suplimentar de moștenitor nr.ll/ BMP Dan Tataru, conexat cu dosar nr.77/2000.


succesiune si panta; voiunta" încheia: mamei meie lordanescu Sofia, ir, baza 7.02.2002 dat in dosar nr.21/2002 de


Aceasta la rândul sat


a dobândi;


isrer


căsătorie: ci


Gneorghe, in temeiul Legii 18/1991, conform certificatului de atestare a proprietate privata nr. 12912/4/1996, eliberat de Prefectura Municioiuiui Sectorului Agricol Ilfov, transcris sub nr.5747/04.06.1957 de Judecate București.


-cănesc


dreptului os București £■

in it


Dreptul de proprietate asupra terenului a fost intabulat in C- nr.406


iocaiitatii Bucuresti-sector 4, cu incheierea nr.21 Sectorului 4 București, conform celor de sub P.II.l.


;o/i


S.i


judecătoriei


Terenul obiect a! prezentului contract urmeaza regimul economic, tehnic si juridic prevăzut in certificatul de urbanism nr.53/21.01.2005 eliberat de Primărie Sectorului 4 București.

Terenul este liber de sarcini, procese si servituti, nu a trecut in patrimoniul statului prin vreun act normativ, nu a fost instrainat sau ipotecat altor persoane fizice sau juridice, nu face obiectul vreunui litigiu aflat pe rolul instanțelor judecătorești, nu face obiectul vreunei promisiuni de înstrăinare, cu orice titlu către terte persoane, nu a fost adus ca aport la capitalul social al vreunei societăți comerciale, conform celor de sub P III din extrasul de carte funciara pentru autentificare eliberat de Oficiul de Cadastru si Publicitate Imobiliara - sector 4 București sub nr.1187/01.02.2005 eu, vanzatoarea garantand pe cumpărători împotriva oricăror vicii sau evictiuni, totale sau parțiale, conform art. 1337 Cod Civil.

Impozitele si taxele aferente terenului sunt achitate la zi de către mine, vanzatoarea, astfel cum rezulta din certificatul fiscal nr.151292/03.02.2005 eliberat de Primăria Lector 4 București - D.G.I.T.L, iar din data autentificării prezentului contract trec in sarcina cumpărătorilor, care suporta taxa si onorariul privind perfectarea acestui act.

Intrarea ir staDinirse de crep* . ioc de astaz,. dsta autentificării or


06    cSuDTc LSi”6ridîU.' 0

.zentu;u: contract, fere nic; c


c. L


£ cjrriDarstoc,. formalitate,


Prețui stabiiit de comun acord oe came pariu este de 25.250 EURO (doua zeci si noua mii doua sute cinci zeci EURO), echivalentul a 1.08S.451.000 leî (un miliard ost zeci si opt milioane patru sute cinci zeci si unu mii lei), ia cursul oe scnimb al BNR de azi, data autentificării actului, de 1 EURO= 37.222 iei, suma din care eu, vanzatoarea, am primit de ia cumpărători, la data autentificării antecontractului de vanzare-cumparare nr. 1570/27.05.2004 de BNP Dan Țataru, din București, suma ae 2.50C EURO (una mie cinci sute EURO), iar diferente de 27.750 EURO (doua zeci si șapte mii șapte sute cinci zeci EURO), eu, vanzatoarea, am primit-o in întregime, de ia cumpărători, astazi data autentificării prezentului înscris.

Avem cunoștința de sancțiunile legii privind nedeciararea reaia a prețului, astfel cum sunt precizate ir art.6 din OG nr.12/1998 privind taxele de timbru pentru activitatea notariala, art.12 din Legea nr.S7/1994, pentru combaterea evaziunii fiscale si Leoea nr.656/2002 privind prevenirea si sancționarea spălării banilor.

Noi, soții TU DOR. MIRCEA-CRISTÎAN si TU DOR. MI RE LA, declaram ca am cumpărat, de ia numita ZORDAKESCU ÂNCA-ALICE-RODZCA terenul descris mal sus oe pretrn s in condițiile menționate in Drezentu; contract, cunoscând situația -uridice si oe face a terenului, fars ce vanzatoarea sa fie exonerata de răspundere centru vicii sau evictiuni conform art.2337 cod civil.

ujoeumenteie care au stat ia oaza acestui contract de vinzare-cumparare sine: actele ae proprietate, certificatul fiscal nr.151292/03.02.2005 eliberat de Primăria Sector 4 București - D.G.LT.L, si extrasul de carte funciara pentru autentificare eliberat oe Oficiu' de Caoastru si Publicitate Imobiliara - sector 4 București sub nr.

_ J. t* i /Ui.UZ..Z-UUv-

Noi, cumoaratorii ne obligam sa înregistram terenul in 30 zile in evidentele fiscale aie Direcției Taxe si Impozite Locale.

Noi. cumpărători' suntem; de acord si solicitam înscrierea prezentulu- contract ir OF, iar suosemnatul notar public, soiicit in conformitate cu prevederile art.56 din L_egee nr.7/1996. modificata si completata, înscrierea prezentului act in cartea luncism a Biroului de Carte Funciara sector 4 - A.N.C.P.I.

Noi, partlie contractante aeclaram ca suntem de acord cu prezentul contract de vanzare cumpărare astfel cum a fost redactat si stăruim ia autentificarea lui întrucât exprima voința noastra astfel ca in caz de litigiu, evictiune sau orice-alte neînțelegeri te s-a- ivi din reaua credința a noastra, a pârtilor din acest act, sau din declarații false orivinc prezentul contract de vanzare cumpărare nu avem nici un fel.de pretenții, de nici o natura, inciusiv patrimoniala fata de notarui public ce a efectuat autentificarea 3Ctuiui.    i,

Redactat si dactilografiat astazi data autentificării la Biroul ^Notarilor Publici Asociat! Georgeta Enciu, Silvia Secula, Dan Tataru, cu sediul in București, str.Grigore Mexandrescu nr.39, sector 1, in șapte exemplare, din care s-au eliberat pârtilor sase exemplare.

VANZATOARE,    CUMPĂRĂTORI,


românia

CAMERA NOTARILOR PUBLICI BUCUREȘTI BIROUL NOTARILOR PUBLICI ASOCIAT:

GEORGETA ENCIU-SILVIA SECULA-DAN TATARU

Sediu: București str.Grigore Aiexanarescu nr.39, sector 1. NR AVP 1812


ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE. NR.274 Anul 2005 Luna FEBRUARIE ZIUA 04


ir, fsta mea, DAM TATARU, notar public, ia sediu! biroului, s-au prezentat:


-1O RD AN ESCL AN CA-ALICE- RODICA, domiciliate ir București, sfuTurnu Maoureie nr.70-90, sectorui 4, identificata cu CI seria RX nr.l5005C, eiiperatc ce secția 12 oolifie ia 05.03.2003, CNF 2450622400041,

TL5DOR MIRCEA-CRISTIAN, domiciliat in București, Calea 13 Septembrie rr.137. bl.TIC, sc.l, ap.26, sectorul 5, identificat cu Cî seria RD nr.235256. eliberata de SEP ia 12.03.2002, CNF 1650321400119,.


2OR MTRELA, domiciliate


26, sectorul c, identificata N- 2710726443010.


seria RX m


elioerata o?


;Ut<


a au oeciara. ca au inteies continutic lui înscris si au semnat toate exemplar


ESP f


!r remeiu: arc. u iit.o om Legea LENTUL ÎNSCRIS.


nr.36/1995 SE DECLARA AUTENTIC


S-a. taxat cu 11.24S.00C ie! conform chitanțe! rm.5Q8/200t> eliberata Notarial s! timbru iudiciar de 50.000 iei.


îerceout onorariu: ae


.. am care


?om.


usc


taxa oentr


sta < su! i ic ot mviciiie A.n.c


.000 iei, conform chitanțe! nr.97/2005 reo^ezentanc


NC TAR PUBLIC,,


lurmnu. •-: %


î ^îSrM'ÎRs'Wn 'l' T


26

3f

4

3

i' trupa:

Dt CAJAS i Re Si r JBl


iAi IMOSi AAR>


DCSS' n:....................:..............

ÎNCHEIERE Nr.
Rsaistratoî-


Lb lAA’u


:■ -_n-jr£ cs'"'S'i' introduse rie AAAA:..A:o AA.vr, .A.AAALA.A'.y..: . '. ..A’,I.,


mt u.A' ................■ c


■ onvine.


văzând refersu-l asistentului - registrator. în ser.sui cs ni; exis: s predic; Ac;etArrru conoAm orsiAzute, ia an.50 din Legea ne. 7A236 cy.ptodificdriis ș; cop tărie.; achita:'ir suma de AbLLr.bAA... iei cu chitare te nr.A,$AA: .ALELE...Lari. ne oubimuam imoAiiaA cu codul m, y,..PA-


s im anem. cm

jciul. le aucnuS: •>. A oemru serveaDiȘPUNE:

Lvt...LuuAacu    cAR. AAp W.. 2

teren cereri; jru privire la imobilui ...........................

Eu


■au m. cacastrs'


e comunei/ orașuiui/ municipiului ..


ecnersam. ■ AA A A.-Ai. r.Am. A:. AiiL.LL:.Al:AcAArA^sAslA AAt.rA


.....


ALA


<?• P    '

..;U


LAmAA 'A


n sern ::


Aezerbs se va comunica ..... AAAAAAy.e...............

Cu drept de plângere în ternfen de 15 zile de ia comunicare, care se depune ia oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, se înscrie A canea funciară și se soluționează de instanța competentă din circumscripția în care se afiă imobiiul.^. y

DatâJajdăia de....................AA.,Abn.-......JyAA......A:Asistent --- registrator,

EVALUAREA TERENULUi DIN .BUCUREȘTI , SECTOR 4 , ȘOSEAUA GIURGIULUI NR. 58 A folosind metodologia Corpului Expertilor Tehnici pentru terenurile de construcție intravilane în municipii si orașe ( C.E.T. nr. 8 /1964 }

K?

oreiui ac corone

maici oe coreene a preiuiui oc oomin

indici caracteristici terenului ;

K. - coeficient de corecție a prețui ui de bază în funcție de cursu; ae scmmc vaiui dolarului ia dara elaborării metodei :

r-t m t •—. r; • m '*-> r-m >*:

iu r, ir; m cz. I. ■ ■ ,<: % ■


K._. - coeficient de corecție a prețul ui de bază între data evaii merode: .

Coeficienții din tormuiă au următoarele vaiori :

A = 63 000 ROL / mp - pentru Municipiu! București - zona 2 - aestinatie scatiu comerciai

L = S +.G x | ^t + L + DTiBeH + Pe

în care :

s    S    =    16,7 %-pentru    instalații de alimentare cu apă și canalizare    la    gard    :

o    G    =    6,7%    - pentru    instalație de gaze ia gard :

®    T    =    1-6,7 %    - pentru    instalație de termoficare la    gard ;

-    E    =    6,7%    - pentru    instalația de alimentare cu    energie electrică    la    gard    :

DYNAWIC PROJECT COMPANY

centru orur


’,'c - pentru dimensiuni și torme teren /c - oentru lipse restricțiilor îr. folosire /c - pentru teren nepoiuat.


■ tavprapia

mului ■


= 16.7 + 6,7 - 167


= 76,


= 76,3 °/<


>onstruibii oânâ ia 1 000 mp : centru teren normai de fundare ; oentru teren situa: în zone cu grad ce seismicitate 9 ; pentru regim de înălțime de P - 7 s- 12 nivele ; oentru teren favorabil din punct de vedere arhitectura,' pentru terer. fără probleme juridice în litigiu : oentru utiiizarec terenului pentr; come-ț sau birouri : coeficient de zonă .


C.8S , 1.46 x 1,05 x 1,00 x 1,50 x 1.00 = 1.962;


= 1.9625


oot


K. =


- ^,bc


= 17,5065


1 686


100    76.9

P = 63 000 x--x 1,9625 x 2,66 x 17,5065 = 10 184 953 ROL / mp

100


P = 10 184 953 ROL /mp


Anexa


paE~U1__ TERENURILOR DIK ȘOSEAUA GIURGIULUI. NR. 58A '    Șl ZONE LIMITROFE

r*--—™‘“ •

Localizare/ caracteristici

: Preț unitar |

i

2 ;

Periodicul Anunțul ieiefonic


- Giurgiului . Flamura . 520 mp . d = 15m . cu casă aemoiabiiă . toate

t

faciiitătiie

-?00    ■ mc t

- Giurgiuii?

. piață : 272 mp a = 12 m . cadastru . intabulate . 25 900 =

~c =? mr i

f — 'cj i u ro î u) iu

îercc - casă . fără utilitât; . straaai . 432 mp , c = 15 m. .

i

j    _

f.    1: i 1; 1 î : U .    ;—

f - Giurgiului

, "Ooicorasl - șină 200 mc . d = 1t.6 m . facilități . 20 00C €

•-/ - m;; ■

- Giurgiului

. Toporașl , adiacent , 280 mp , c = 14 m . casă oemoianile

facilități poartă . 46 500 €

■ 62 - rr:r S

j - Giurgiului

adiacent, 287 mp , d = 12 mc aut. de construcție si toate

i

[ autorizații!

L    '

e obținute pentru p - f - m . 52 000 €

p    rr>, •- *

1 - Giurgiului

Bacovia , 400 mp , d = 12 m , casă GemoiaDiiâ . toate

i

; facilitățile

2 6'2 - mr ■

I - Giurgiului

Flamura . 500 mp , d = 16 m . facilități

Y C)'.    ■

- Giurgiului

intravilan . 520 mp . casă demolabilâ

zz    ■    <

i - Giurgiului

Toporașl . 200 mc , deschidere mareo facilități . 20 000 €

1 32 2 ' mc j

- Giurgiului

Toporașl , 280 mp , deschidere mare . facilități , 40 500 €

■ p-\ »-*-•,    j---    A C    ’

- Giurgiului

Toporașl . 272 mc , d = 14 m ; 39 500 €

5 45 4 mc ;

f


Periodicul impact Publicitar

: - Giurgiului , strada! , S = 446 mp , a = 16 m : urbanismul zonei ,    4 ,

I

-—

i

i 90 000 €

.    216 3 7

ț

mc '

- Stoian Militaru , 230 mp ,-dimensiuni 9x16, facilități , urbanism P±2.

POT 70 %    ’

■ 220 € 1

mc

- Giurgiului ,416 mp / 16 m , utilități la poartă . 90 000 €

1 216 6/

mo ș

- Stoian Militaru . 580 mp,d = 15 m , intabulat, urbanism , p - 2 - M

;    250 € /

mc f

- Stoian Militaru , 230 mp , d = 26 m , urbanism P + 2 , facilități

i 220 € '

î

/G

- Șoseaua Giurgiului , stradal, ST = 741 mp , d = 25 m , toate facilitățile ,

i

î

t

r

t

certificat urbanism P + 14

:    QOG G- ■

oi— <-    ■

k-\    ;


Hapc-r as evaiu


i-r-


oossaua 'jsurciulis go. c: -


■ 1

- Scseua Giurgiului - Luica ST = 600 mo : c = 16 m . facilități    J o; 0 -.p

| - Giurgiului . teren 255 mc . c = '.0.5 m . utiiităti , intabulare construcție

j demoiabiiă , 53 000 €    .    200 - mo

- Soseua Giurgiului zona Plata Progresa , 200 mp , pe colt : 12 >. ' £    j

' intabulat. casă demoiabiiă . 45 000 €    :    225 6 mo

Site-ui Agenției imobiliare Garanta imobiliare

- Giurgiuiui . nu e ia sosea    -’7r.: ~ mo ■


I

1

I

1

I

1


Site-ui Agenției imobiliare Run. Ro imobiliare

i

iuiu 700 mp . curent 220 0 , apă . canalizare . gaze , 210 900 0

305 - ■ mo

f

t _ 2. , . H- /■*<

;    : o 1 U

iuim , 220 mo. .0-10 im stras' amenajate : curent electric 225 3

!    .. a;

'-G    T- ; : 2 71 '-T.

: — ^SL'î'O

iu.ui . 555 mo . o = 10 m . Ir. formă de "2

• -- n,-

i

t    __

;    _ _ j :

iuiui , zona Bacovia . intravilan , pe teren există un aressin: de

i    '

. ~62 mo . d = 5‘ci m. . străzi amenajate . acces strada' . curem

! electr

■2 g5 V . Spct

Găzarului . 150: mp. c = 6 m. acces stradal , curent electric 220 V .

5

A- ',J C- .

canalizare . 60 000 €

0" f' '    ~    ț-ț^i t—    1

i

Progresul . există casă demoiabiiă . 272 mp ,d = 10m. străzi

1

r—mlmot

r

ajate . acces stradal . curent electric 220 V , apă , 78 800 €

m C' '

ului . 5 400 mp. c = 128 mo. curent electric 220 V , apă . canalizare .

S ciSm

-. 56p 005; €

to.n    1

' —    : iU : Q

ului ; 41 '■ zid , d = 10 m .. curent electric 220 V , apă . canalizare :

i

04 C02. Tt

-1    -I    r    4    n m

■    i    b i    J U    ~

'    v-x- k-

*2 d V. 5 t ' il ■.    ,

- Giurgiuiui , 2/, mp , d - 12 m . stradă amenajată curent electric 220 V .

...    f

380 0'

apă . 65 000 €

235 6 mo- j

Site-ui Agenției Imobiliare Etern Grup

--    I

- Plata

Progresu . 273 mp . cadastru

290 t / mp

Piața Giurgiului , 273 mp , toate utilitățile . cadastru , intabulare : certificat urbanism


Giurgiului - Sura Mare , 2/6 mp , d = 12,5 m , străzi amenajate , acces stradal , curent electric 220 V , apă


Giurgiului , ST = /70 mp , d = 23 m


250 € mc s


140 0/ mc


Site—ul Anunțuri pe Net.ro

- : ara1' Giurgiului . S =

225 mc ; o = 72 m ; urbanism: o

— 1 — m

0' 5 -t mr

- Giurgiuiui

. tarar: 272

mo . c = io m . toate faciiitătiie ,

StrăCJS. —    .

70 000 €

O    i

— 'o i u rg i u i u;

- 3acovia J

tarar    mp . o = 10 m . stradă

saună . aomaoa

i

f

ouievard ,

zonă duna

. gaza si cana! ia ooartâ

250' 0 0 mr


Site-ui Anunțul Imobiliar.rc

— OOSGHUcg

autorizați

Giurgiului - Sura Gara . S = t02

£ GG consTriJciiG . csGHsiru . imaou

mg

iară

o = , m:

m m ,'*o f ■ — G G v

. toace ?ac::iraiiia .

C i G G

rv» rn {•

1 UG 1

r

— UroiulL!

- arumu: 'jazaruiu:. u = ou: mic .

G —

7    ț-r

■ toace tacintațiie

oaoasti'u

i Pi i ca .j U i G' to

G G ; “

mc !


iDYMAMIC PRCJECT COMPAN'

f- ROMÂNIA    '

i; • MUNICIPIUL BUCUREȘTI ‘    '

■i PRIMĂRIA SECTORULUI

t    Primar    .

.    ..................din...............UIH1-'-    -

CERTIFICAT DE URBANISM

Nr./.-ri.rri.....diL..AT.....:.~ri.i....,200yr"

Urmare cereri; adresate ds IORDANES-CL ANCA ALICE-RODICa cu domiciliu’: rc județul........ municipiu: Sucures:.

sector I, cod postai.-., teiefon/fas.-..:. Str. Cariei, ar.NMC, bL-, ap.-, sc.-, eu-, e-mail...-.... inregistrat :a nr.cc.372/3-bG/20C-

Ir. conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, .privind autorizarea literarilor de construcții cu modificările si completările ulterioare,-se:    .

.    CERTIFICA :

Pentru imobilul teren si/sau construcții situate ir. București, sectorul 4, cod postai...-.., SOS.GIURGIULUI. nr.5sA. bl.-., ap.-., sc.-., st.-.. s-au identificat prin planun topografice sc. 1/2000 s: 1/500,

în temeiul reglementarilor documentației de urbanism nr..................................faza PUC, aproba: cu HCLtVSS nr.269/2000.

i.REGIMUL JURIDIC ; Teren proprietate particulara in suprafața totala ce 487,5 mp conform• acteior anexate.

O.REGIMIjL ECONOMIC : Subzoca polilor urbani principali (CE3j. Se solicita certificat de urbanism pentru operațiuni notariale.


5.REGIMUL TEHNIC : Conform Pianului Urbanistic Generai (P.U.G.) a! Municipiului București, anroo.it arm RCGME nr.269/200i. pentru zona ir car;: se situează terenul menționa: mai sus sunt prevăzute următoarele reglementar::

-insizz::: ee-vict: puo'.ice supramunicipaie si nuniemase. sedii ale unor organisme extrateritoriale;

-sc-.'icr fir.ancia- - bcnccre ce asigura?!. posta e: rsiecamuniccril irețea infostructurc,, servicii avansate msnaecnaic. tenmce r trofestenaic : ssd;. ae compant: ri firme ir. ciad;-; specializate :: cercetare - dezvoltare, edituri, servicii pentru rasata: centre de informare, biblio’,sec. mediatecai activiun asociative diverse: servicii profesionale, colective si personale, noteiur. pentru turismul ae afaceri s; aite snabi ce recepție, restaurante cofetarii, cafenele, baruri, corner., expoziții, recreere (cazino, dar.cicg, cinema, centre ce recreere. spor :r. spatii acoperite sal, ae contetinta. spectacole ei cinema de diferite czoacuan cu serviciile anexe, icci-nte cu zar:;:: special pentru profesiuni iioeraie, mvataraan: superior si de forme continua:

-unitar, mic: si miji o ci: specializate ir aetivitati de producție abstracta si concreta in domenii de vârf; aetivitati manufacturiere si cccczitare raic-cros legate de funcționarea poiuiui tertiar, parcaje muitietajate:

«Utilizări admise cu condiționări:    __

-întrucât realizarea accstcr obiective se va deruic ir. timp. sa recomanda ca crin P.U.L. terenul ramat neafectat in prima etapa si păstră: ir icze-vc sc fit amenaja: suma.' cc un spațiu plantat accesibil locuitorilor, vegetația importanta urmând sa faca parte din amenajarea ncfiruivi: a zonei;

«Utiîizar. interzise:

-orice cctivitat; car: nu corespund caracterului zonei si prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesant-

-activ,tat: proaucnve poiuantt, cu risc tennoiogic sau incomode prin traxicui generat;

-construcții provizorii de orice natura:

-depozitare ers-gros:

-depozitari ds materiais refoiosibiit;

-platforme ac precoieetare s deșeurilor urbene;

-crice lucrai ac teras2ment care pot sc provoace scurgerea creier de paresiare vecine sau care împiedica evacuarea si colectarea apeior

meteorice.

PROCENT MAXIM, OCUPARE A TERENULUI fPOȚ'.

CBâ-POT-maxur, 70 % cu posibilitatea acoperirii restului terenului ir. proporție de SO % cu ciadin cu maxim 2 niveluri (K max;m=5 metrijpentru diferite utiiizan;    '    .

COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERSNIJLUIfCUTI    -

CB3-CUT maxim =4.5 mp ADC /mc teren    '

-pentru tunctiuniie publice se vor respecta normele specifice sau tema beneficiarului    ''

Posibilitatea construirii pe parcela menționata se poate studia numai printr-un PUZ întocmit de proiectanti-aurorizati, avizat si aprobat conform legislației ic vigoare.

Prezentul certincat ce umanism ponte fi utilizai in sconui declara! pentru : operațiuni notariale 4. - CEREREA DE EMITERE A AUTORIZATEI DE CONSTRUIRE7DESFHNTARE VA FI ÎNSOȚITA UE URMĂTOARELE

DOCUMENTE:    "

iafTitiui asupra imobilului (copie legalizata) b) Pioiectui de autorizare a executării iucrarilor de construcții

N PAC    ~ PAJ)    r- PQ£

a) Fisele tehnice necesare emiterii Acordul Unic

c. IA. vize si acorduri necesare emiterii Acordul Unic șjaiimentare cu apa    q canalizare

0 xelefonie


U gaze naturale


Alteie    .

c.2. Avirs si acorduri privind ■

~ prevenire: si stingerea incsndiilcr Lsrotecn: nssiaîx


l aozrarea civila 3 sanaatM noouicuci


d. Avizeia'acornuriis si alte documente ce se asigura de către soiidtanr

d.! .Avtzeit'aoorduriis scesines aie administratisi pubiice cencnie si/sau ale serviciilor descentralizate aie acestor:

d.j.Alte avtze/acorctir::.......•........... -    ■

c.2.Studii de specialitate :...........-..............

e; Documente de piața aie următoarelor taxe :....................................... .......................


CERTIFICATUL DE URBANISM NU TINE LOC DE AUTORIZAȚIE DE CONSTRUIRE/DESFCNTARE

'_SI NU CONFERĂ DREPTUL DE A EXECUTA LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII

Prezentul certificat de urbanism are valabilitatea de 12 (donasorezeces iuni de la data emiteri ; '. S E C,K E 7 A h_

Victoria TuSti.


Za ÎZ E i Z


j >    i'

......■.......200-


xn comcmBtate.su prevederile Legii nt.5C/lP9 i privind autorizarea executării iucrariicr ce construtri.. cu modificările s; corapicariie ulterioare


SE PRELUNGEȘTE VALABILITATE CERTIFICATULUI DE URLaNîSM


La data de.................................nana ia data do........................

După aceast dax. o noua prelungire c vaiabiiitari; nu este pcsi"biiia.solicii3ntu? urmând

certificat de urbanism.


PRIMAR,

Auriau ÎNIMAROI


SE C R E 7

Victoria TUR CE

R E Z' E E •*'


Da-.:: prelungirii valabili tatu.......................................

Achitat taxa iz......................iei. conform chitanței nr...............cir..............

Transmis solicitantului la data de..........................direct'prin posta


Irntocmîf—    --7'


®“îs''îi>£_! j-f ni ■ ii

r

i z z-^ nj t m ai i<?i i'’^ ■    ! i -

1U-'.'i r<>' q Lj7î~ 7 ■■! ■


' 1 ■ •*- A7^:    •: r    (A .    1 '    l i

Aj !: MHHL •SXre L ki ■ 2£^y£iMz'L Lr^.


; fî't, /Z/i-'''Ski’Pi/A


7^-rkT;: 3; Ț-yS{    s w uyi J‘-'■-i'r— j/

5' yyyy, h-y^ ■;    'P/u/.-?? /A' .7 ioz

';■’ Hîr-l!i ... y ZA'iu^z. / J:

/■    1 / "^    H1 r> •> ‘ '