Hotărârea nr. 293/2006

HOTARAREnr. 293 din 2006-11-17 HOTARIRE 293 din 17/11/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. RAZOARE - BDUL GENIULUI, SECTOR 6 MODIFICATA PRIN HCGMB NR. 12/2008
HOTARARE nr. 293 din 17/11/2006
HOTARIRE 293 din 17/11/2006

HOTARIRE    293 din 17/11/2006

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL STR. RAZOARE - BDUL GENIULUI, SECTOR 6

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal Str. Razoare - B-dul Geniului, sector 6

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile:

-        Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata prin Legea nr.289/2006;

-        Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Ordinului MTCT nr.1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti

-        Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

-        PUG-Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.269/21.12.2000;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2), lit.”c”,   alin.(5), lit.”c” si art. 46 alin.(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – str.Razoare – B-dul Geniului, sector 6, pentru o suprafata studiata de 4,00 ha, din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 20331,00 mp proprietate de stat in administrarea Serviciului de Paza si Protectie.

Incadrarea in PUG – Zona S1–zona cu destinatie speciala, caracterizata de urmatorii indicatori urbanistici: POTmax-50%; CUTmax-1,8.

Conditii de construire aprobate: Sediul Serviciului de Paza si Protectie – complex tehnic, pavilion unitati operative, complex alimentar, birouri, complex sportiv poligon, punct control: POTmax=60%, CUTmax=1,9, Rmh=D+P+5-6E.

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta din 17.11.2006 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 17.11.2006

Nr. 293

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREATERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucures*:; erimaria.ro

Primăria Municipiului Bucure

Nr. 498891 / 12.2005


AVIZ DE URBANISM nr. 16 / 1 / 14.06.2006 PUZ -str. RAZOARE - bd. GENIULUI, sector 6

Beneficiar - s. p.p    Proiectant- urbis 90

Suprafața studiata prin PUZ- cca. 4 Ha din care teren care a generat documentația S=20331 mp , proprietate de stat in administrarea Serviciului de Protecție si Paza . Amplasare, delimitare studiu    .

Amplasamentul se gaseste situat in vecinătatea arterei Bd.Geniului- Str. Razoare.Vecinătatea nodului intermodal Razoare face ca zona de intersecție sa necesite o rezolvare corelata cu soluția de circulație a nodului propriu-zis. Conform regulamentului PUG terenul se gaseste in subzona SI- subzona cu destinație speciala .

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal si regulamentul aferent,conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - sediul S.P.P ( complex tehnic, pavilion unitati operative , complex alimentar , birouri, complex sportiv poligon , punct control).

Indicatori urbanistici: POTmax= 60 %, CUTmax=l,9 ,Rmh= D+P+5-6E .

Circulații, accese: accesul pe parcela se va realiza in prima etapa prin bd. Geniului si in etapa a doua din strada paralela cu traseul CF la nord de incinta SPP.Staționarea autovehiculelor se face in interiorul parcelei

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte

aviz MTCT , aviz mediu ,avize conform legislației in vigoare.

Prezenteul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.

Sef serviciu Ing. .Ioana Balaurea

ARHITECT SEF A,

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


|uAN BOLD___


Arh . AD;


FPS-21-01/6

Comisia Tehnica de Urbanism si Amenajarea Teritoriului: arh.Doina Uristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh.

Constantin Enache, arh. Serban Sturdza, arh. Dorin Ștefan? arh. Viorel Hurduc

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 OO; www.bucuresti-primaria.ro