Hotărârea nr. 292/2006

HOTARAREnr. 292 din 2006-11-17 HOTARIRE 292 din 17/11/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - CALEA PLEVNEI NR. 114-STR. MIRCEA VULCANESCU, SECTOR 1
HOTARIRE nr. 292 din 17/11/2006
HOTARIRE 292 din 17/11/2006

HOTARIRE    292 din 17/11/2006

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - CALEA PLEVNEI NR. 114-STR. MIRCEA VULCANESCU, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal-Calea Plevnei Nr.114-Str.Mircea Vulcanescu, sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile:

-        Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata prin Legea nr.289/2006;

-        Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Ordinului MTCT nr.1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

-        Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

-        PUG-Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.269/21.12.2000;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”c” si art. 46 alin.(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S TE:

 

Art.1. Se aproba Planul Urbanistic Zonal  Calea Plevnei nr.114 – str.Mircea Vulcanescu, sector 1, pentru o suprafata studiata de 4,00 ha, din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 17728,28 mp proprietate de stat in administrarea Serviciului de Paza si Protectie;

Incadrarea in PUG–Zona CA2–subzona centrala cu functiuni mixte, in regim de construire continuu sau discontinuu, caracterizata de urmatorii indicatori urbanistici: POTmax-70%; CUTmax-3.

Conditii de construire aprobate: Sediul Serviciului de Paza si Protectie – birouri, locuinte colective cu spatii comerciale la parter, biserica, sala de sport: POTmax=60%, CUTmax=3,5, Hmax=P+16E.

 

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta din 17.11.2006 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 17.11.2006

Nr. 292

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro
Primăria Municipiului Buqj&

Nr. 498903/12.2005


AVIZ DE URBANISM nr. 16/2/14.06.2006 PUZ - Calea PLEVNEInr.114 - str. MIRCEA VULCANESCU, sector 1

Beneficiar - s. p.p    Proiectant- urbis 90

Suprafața studiata prin PUZ- cca. 4 Ha din care teren care a generat documentația S= 17728,28 mp , proprietate de stat in administrarea Serviciului de Protecție si Paza . Amplasare, delimitare studiu

Amplasamentul se gaseste situat in zona delimitată de str. M. Vulcanescu - calea Plevnei -bd. D. Golescu - str. Știrbei Vodă .Conform regulamentului PUG terenul este cuprins in subzona CA2 - subzona centrala cu funcțiuni mixte , in regim de construire continuu sau discontinuu.    •

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal si regulamentul aferent,conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - birouri ( sediul S.P.P), locuințe colective cu spatii comerciale la parter, biserica , sala de sport.

Indicatori urbanistici: P0Tmax= 60 %, CUTmax=3,5 ,Rmh= P+16E.

Circulații,accese: staționarea auto se va face exclusiv in incinta cu respectarea normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul Municipiului București, aprobate cu HCGMB nr. 66/6.04.2006 .

Acorduri, avize necesare pentru aprobare:

- aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, alte aviz MTCT , aviz mediu ,avize conform legislației in vigoare.

Prezenteul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior.Prezentul aviz este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.


b-dul Regina Eiisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

7