Hotărârea nr. 291/2006

HOTARAREnr. 291 din 2006-11-17 HOTARIRE 291 din 17/11/2006 PRIVIND APROBAREA MODIFICARII PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SOS. NORDULUI NR. 102-104, SECTOR 1
HOTARIRE nr. 291 din 17/11/2006
HOTARIRE 291 din 17/11/2006

HOTARIRE    291 din 17/11/2006

PRIVIND APROBAREA MODIFICARII PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SOS. NORDULUI NR. 102-104, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Modificare Plan Urbanistic Zonal Sos. Nordului

nr.102-104, sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile:

-        Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata prin Legea nr.289/2006;

-        Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Ordinului MTCT nr.1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti;

-        Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

-        PUG-Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.269/21.12.2000;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2), lit.”c”,   alin.(5), lit.”c” si art. 46 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1. Se aproba Modificare Plan Urbanistic Zonal – Sos. Nordului nr.102-104, sector 1, pentru o suprafata studiata de 9000 mp, din care suprafata terenului care a generat documentatia S = 2425,9 mp. proprietate persoana juridica;

- regulament existent: cf. PUZ-Str.N.Caramfil-Sos.Nordului-Str.G.Gafencu-Str.Ceasornicului aprobat prin Hotararea Consiliului Local al Sectorului 1 nr.317/2003: locuinte cu Rmaxh=P+5E, POT=45%, CUT=2,4.

- conditii de construire aprobate: locuinte, cu Rmaxh=2S+P+4-5E, CUTmax=3, POTmax=55%.

 

Art.2. Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

 

Art.3. Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

 

Art.4. Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara din 17.11.2006 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 17.11.2006

Nr. 291

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

001

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.ro
Primăria Municipiului Buc^f^ș;


Nr. 538245/30.06.2006


AVIZ DE URBANISM nr. 16/19/14.06.2006

PUZ - SOS. NORDULUI NR. 102-104, SECTOR


Beneficiar - SC RAPTIS KAVOURAS SRL
Suprafața studiata prin PUZ - cca. 2500,00 mp, proprietate persoana juridica.

Amplasare, delimitare studiu:

Conform documentației de urbanism PUZ - Modificare PUZ - str. N. Caramfil-Sos. Nordului-str. G. Gafencu, sector 1” aprobat prin H.C.L. Sector 1 nr. 317//11.12.2003, amplasamentul se incadreaza in Zona L4 - zona locuințelor individuale si colective cu P+5 niveluri situate in ansambluri preponderent rezidențiale.

Se avizeaza: Planul Urbanistic Zonal,configurația edificabilului si regulamentul aferent, conform plan de reglementari vizat spre neschimbare. Funcțiunea avizata - locuințe.

Indicatori urbanistici : POTmax = 55 % ; CUTmax = 3,0; Hmax - 2S+P+4E+5R.

Circulații, accese: parcarea autoturismelor si circulațiile nou propuse vor respecta prevederile HCGMB nr. 66/2006 privind normele de asigurare a numărului minim de locuri de parcare pt. noile construcții si amenajari autorizate pe teritoriul municipiului București si a prospectelor necesare unei corecte funcționari a arterelor de circulație.


Acorduri, avize necesare pentru aprobare: aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz de mediu, aviz MTCT si alte avize conform legislației in vigoare.

Prezentul aviz modifica si completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani si poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice solicitate prin acest aviz.b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00; www.bucurestiprimaria.ro