Hotărârea nr. 290/2006

HOTARAREnr. 290 din 2006-11-17 HOTARIRE 290 din 17/11/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. HENRI COANDA NR. 36, SECTOR 1
HOTARIRE nr. 290 din 17/11/2006
HOTARIRE 290 din 17/11/2006

HOTARIRE    290 din 17/11/2006

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - STR. HENRI COANDA NR. 36, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal - Str. HENRI COANDA nr.36, sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile:

-        Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata prin Legea nr.289/2006;

-        Legii nr.50/1991 privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Ordinului MTCT nr.1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti

-        Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

-        PUG-Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.269/21.12.2000;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”c” si art. 46 alin.(2) din Legea administratiei publice locale nr.215/2001 modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – Str. Henri Coanda nr.36, sector 1, pentru o suprafata studiata de 5000 mp., din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 553,2 mp. proprietate persoane fizice;

-         regulament existent: locuinta P+1+M; CUT=1,7

-         conditii de construire aprobate: se mentine constructia existenta; se schimba functiunea de locuinta in servicii de sanatate; se amenajeaza mansarda.

Nu se modifica POT; CUT=2.

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara  din 17.11.2006 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 17.11.2006

Nr. 290

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.roX>

■QliqX


001

SMC certificat ISO 9001:2000 SMM certificat IS014001 :2004

Primăria Municipiului București

Nr. 548375/2006    .

AVIZ DE URBANISM nr. 18 Z35 Z 19.07.2006

PUZ - STR. HENRI COANDA NR. 36, SECTOR

BENEFICIAR;    SOCIETATATEA MEDICALA ANTIAGING S.R.L.

PROIECTANT: S.C. ARTVISION DESIGN S.R.L.SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: Cea. 0,5 Ha. din care 553,20 mp. suprafața terenului generator, proprietate privată persoană fizică.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Limita PUZ este definită de B-dul Lascăr Catargiu, str. Henri Coandă, str. Amiral Urseanu.

PREVEDERI P.U.G. / P.U.Z - Z.P.: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată se află în subzona centrală situată în limitele zonei de protecție a valorilor istorice și arhitectural urbanistice CP1 - subzona centrală în care se menține configurația țesutului urban tradițional. Conform PUZ - Zone protejate se află în Zona protejată 29 - Nicolae lorga - țesut tradițional tipic - unicat la nivel internațional, cu fond construit de valoare arhitecturală ridicată, având grad de protecție maxim. Imobilul este monument istoric și este înscris în Lista Monumentelor istorice 2004 la poz. 723 - Casa Argentoianu.

SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICA3ILULUI SI REGULAMENTUL AFERENT CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE.


OBIECTUL LUCRĂRII: Schimbarea de destinație din locuințe - destinația inițială a clădirii - în servicii de sănătate (clinică de diagnostic și tratament antiaging), precum și amenajarea mansardei fără modificarea aspectului exterior al clădirii.

RETRAGERI EDIFICABIL: Se păstrează regimul de aliniere existent.

INDICATORI URBANISTICI:

UTR

POT max.%

CUT max.

Rmh

Hmax.(m)

CP1

NU SE MODIFICA 65%

PROPUS 2

P+1+M/P+2

NU SE MODIFICA

CIRCULAȚII, ACCESE: Accesul auto se realizează din str. Henri Coandă. Parcarea se va asigura, în limita spațiului disponibil în incintă pentru un număr de 6 autovehicule. Restul terenului liber se va amenaja peisagistic.


ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apă, canalizare, energie electrică. Se va asigura captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice din zonele pietonale; racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se va face obligatoriu îngropat;

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz DCCPCN - MB, aviz de mediu, aviz MTCT, alte avize conform legislației în vigoare.

Prezentul aviz de urbanism modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit numai după aprobarea prin hotărâre a CGMB a documentației de urbanism.

Certificatul de urbanism se va elibera respectând datele tehnice impuse prin PUZ și cuprinse în acest aviz.


Șef serviciu, ing. Ioana Balaurea
Referent,

arh. Stelian ConstantinescuFPS-21-01/6


COMISIA TEHNICA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI: arii. Doina Cristea, arh. Alexandru Beldiman, arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Șerban Sturdza, arh. Dorjn Ștefan, arh. Viorel Hurduc


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

-s.