Hotărârea nr. 289/2006

HOTARAREnr. 289 din 2006-11-17 HOTARIRE 289 din 17/11/2006 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL-STR. SEVASTOPOL NR. 30, SECTOR 1
HOTARIRE nr. 289 din 17/11/2006
HOTARIRE 289 din 17/11/2006

HOTARIRE    289 din 17/11/2006

PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL-STR. SEVASTOPOL NR. 30, SECTOR 1

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal str. SEVASTOPOL, nr.30, sector 1

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului;

Vazand raportul Comisiei de Urbanism si Amenajarea Teritoriului si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

Tinand seama de prevederile:

-        Legii nr.350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, modificata si completata prin Legea nr.289/2006;

-        Legii nr.50/1991, privind autorizarea lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

-        Ordinului MTCT nr.1107/01.08.2001 privind unele masuri speciale pentru avizarea si aprobarea documentatiilor de urbanism in Municipiul Bucuresti

-        Hotararii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificata si completata;

-        PUG-Municipiul Bucuresti aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.269/21.12.2000;

In temeiul prevederilor art. 38 alin.(2), lit.”c”, alin.(5), lit.”c” si art. 46 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

Art.1 Se aproba Planul Urbanistic Zonal – str. SEVASTOPOL, nr.30, sector 1, pentru o suprafata studiata de cca.4500 mp, din care suprafata terenului care a generat documentatia S= 773,74 mp proprietate persoana juridica;

-         regulament existent: cf. PUZ - Zone protejate_zona protejata 97: Rmaxh=P+2E, POT=45%, CUT=1,3

-         conditii de construire aprobate: birouri, cu Rmaxh=2S+P+3-4E, CUTmax=2,85, POTmax=65%

Art.2 Prezenta documentatie reprezinta regulament de urbanism si nu da dreptul la construire.

Art.3 Se abroga toate prevederile contrare cuprinse in proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Perioada de valabilitate a prezentei documentatii de urbanism este de 5(cinci) ani.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara din 17.11.2006 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 17.11.2006

Nr. 289

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

DIRECȚIA URBANISM SI AMENAJAREA

TERITORIULUI

etaj: 2, cam. 203

tel.: 305 55 68; 305 55 00 int. 1203 fax: 305 55 68

e-mail: urbanism@bucuresti-primaria.roPrimăria Municipiului B


Nr. 538943/2006


BENEFICIAR:


PROIECTANT:SUC certificat ISO 9001 : 2CC0


AVIZ DE URBANISM nr. 17 135 112_

PUZ - STR. SEVASTOPOL NR. 30, SECTOR 1SMM certifica: ISO Î4CQ1 : 2004S.C. IBERO INVERSIONES CONSULTING S.R.L.


S.C. URBANPLAN S.R.L. BUCUREȘTI


SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ:    O suprafață de cca. 4.5 Ha. din care teren care a generat PUZ ST= 773.74

mp. proprietate privată persoană juridică.

Clădirile învecinate situate la nr. 28 și nr. 32 sunt clasificate ca monumente istorice și sunt incluse în Lista Monumentelor Istorice 2004 la poz. 1984 și respectiv 1985.


AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU:    Zona studiată prin PUZ se află în partea de nord a zonei centrale a

Municipiului București în apropierea Pieței Victoriei și este delimitată astfel:

•    NORD    -    limita de fund a    parcelelor situate pe    flancul nordic al    străzii    Sevastopol;

•    EST    -    limita convențională    constituită    de intr. Serg.    Dascalu    și intr.    Frumoasă    ;

•    SUD    -    Str. Frumoasă;

•    VEST    -    Calea Victoriei.


PREVEDERI P.U.G. / P.U.Z - Z.P.:    Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism ale Municipiului

București, aprobate cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată se află în subzona centrală protejată CP1. Conform PUZ -Zone protejate și Regulamentului Local de Urbanism aferent aprobat cu HCGMB nr. 297/2000 zona studiată se află în Zona protejată 97 - țesutul tradițional difuz - zona Occidentului, subzona L1b.

SE AVIZEAZA PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI REGULAMENTUL AFERENT CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE.


FUNCȚIUNEA AVIZATA:    BIROURI 3S+P+3+4 retras

RETRAGERI EDIFICABIL:    LA NORD: față de aliniamentul străzii Sevastopol, 4 m retragere pentru parter și

etajele 1 ;2 și 3 și 6 m retragere pentru etajul 4.

LA SUD: față de limita de proprietate, 6.0 m retragere pentru parter și etajele 1,2 și 3 și 8.0 m retragere pentru etajul 4.

LA EST: față de proprietatea vecină de la nr. 28, pe limita de proprietate (cuplare la calcan) pe parter și 3 etaje, și1.9 m retragere pentru etajul 4.

LA VEST: față de limita proprietății: 3.5 m retragere pe toata înălțimea construcției.


INDICATORI URBANISTICI:

FUNCȚIUNE

POT%

CUT

RH max.

H max.

BIROURI

65%

2.85

2S+P+3+4 retras

16 m


CIRCULAȚII, ACCESE: Accesul se va realiza din str. Sevastopol. Parcarea și gararea autovehiculelor se va asigura obligatoriu în subsolul clădirii pentru un număr de unități rezultat prin calcul conform “Normelor privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București”, aprobate prin HCGMB nr. 66/06.04.2006. Terenul liber se va amenaja ca spațiu verde.

ta


b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro


ECHIPARE TEHNICO-EDILITARA: Este obligatorie racordarea construcțiilor la rețelele publice de alimentare cu apa, canalizare, energie electrică. Se va asigura captarea și evacuarea rapidă a apelor meteorice din zonele pietonale, de pe platformele mineralizate și peluzele gazonate; racordarea burlanelor la canalizarea pluvială se va face obligatoriu îngropat;

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Aviz de precoordonare rețele, avizul Comisiei Tehnice de Circulație, aviz MCC - DCCPCN - MB, aviz MTCT, avizul de mediu, alte avize conform legislației în vigoare.

Prezentul aviz de urbanism modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism avizate anterior, este valabil 5 (cinci) ani și poate fi folosit nurtiai după aprobarea prin hotărâre a CGMB a documentației de urbanism.

Certificatul de Urbanism se va elibera respectând datele tehnice impuse prin PUZ și cuprinse în acest aviz.

Șef serviciu, ing. Ioana Balaurea


Referent,

arh. Stelian Constantinescu


FPS-21-01/6

COMISIA TEHNICA DE URBANISM SI AMENAJAREA TERITORIULUI: arh. Doina Cristea, arh. Alexandro Beldimar^arh. Dan Marin, arh. Constantin Enache, arh. Șerban Sturdza, arh. Dorin Ștefan, arh. Viorel Hurduc

b-dul Regina Elisabeta 47, sector 5, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    pag. 2

7