Hotărârea nr. 288/2006

HOTARAREnr. 288 din 2006-11-17 HOTARIRE 288 din 17/11/2006 PENTRU COMPLETAREA SI MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 250/2006 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE LA PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE
HOT. 288 17/11/2006
HOTARIRE 288 din 17/11/2006

HOTARIRE    288 din 17/11/2006

PENTRU COMPLETAREA SI MODIFICAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 250/2006 PRIVIND ACHIZITIONAREA DE IMOBILE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE LA PERSOANE FIZICE SAU JURIDICE

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

pentru completarea si modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.250/2006 privind achizionarea de imobile cu destinatie de locuinte de la persoane fizice sau juridice

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Achizitii, Concesionari si Contracte;

Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul art. 38 alin 1, art. 46 alin. 2 si art.125 alin.1 din Legea 215/2001 privind administratia publica locala modificata si completata prin Legea 286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Articolul 4 din Hotararea C.G.M.B. nr.250/2006 se modifica si va avea urmatorul continut:

„Locuintele vor fi repartizate prin ordin de repartitie de catre Primariile sectoarelor 1-6. Titularii contractelor de inchiriere nu au dreptul sa instraineze sau sa subinchirieze imobilul ce face obiectul contractului.”

 

Art. 2 Locuintele achizitionate in conformitate cu prevederile Hotararii C.G.M.B. nr.250/2006 sunt destinate persoanelor evacuate din casele expropriate, precum si persoanelor care locuiesc in imobilele ce urmeaza sa fie consolidate.

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B. nr.250/2006 raman neschimbate.

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Primariile sectoarelor 1-6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara din 17.11.2006 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 17.11.2006

Nr. 288