Hotărârea nr. 287/2006

HOTARAREnr. 287 din 2006-11-17 HOTARIRE 287 din 17/11/2006 PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL "PARCAJ SUBTERAN GARA DE NORD"
HOTARIRE nr. 287 din 17/11/2006
HOTARIRE 287 din 17/11/2006

HOTARIRE    287 din 17/11/2006

PRIVIND ACTUALIZAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL "PARCAJ SUBTERAN GARA DE NORD"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind actualizarea indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul “Parcaj subteran Gara de Nord”

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Investitii;

Vazand raportul Comisiei Economica, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu art. 298 din O.U.G. nr. 34/2006; O.G. nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat cu modificarile si completarile ulterioare si cu Normele metodologice de aplicare a O.G. nr. 16/2002 privind contractele de parteneriat public-privat , aprobate prin H.G. nr. 90/2006;

In temeiul prevederilor art.38, alin. 2 lit. lit. b,alin 4, lit. d si art. 46 alin.2 lit. a din Legea 215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea 286/2006;

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art. 1 Se aproba indicatorii tennico-economici, aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investitii „Parcaj subteran Gara de Nord”, prevazuti in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 Primarul General al Municipiului Bucuresti, prin Directia de Investitii, Directia de Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei si Directia Utilitati Publice, va aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara din 17.11.2006 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 17.11.2006

Nr. 287

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

Anexa 1


ia2.3. CARACTERISTICILE PRINCIPALE ALE CONSTRUCȚIILOR

2.3.1.    PENTRU CLĂDIRI

2.3.1.1.    CONSTRUCȚII SUBTERANE

Din cerințele datelor de tema au rezultat următoarele:

Varianta I

Varianta II

Varianta III

Parcare autoturisme ( nr. locuri)

1720

1187

1487

Parcare microbuze inclusiv terminal ( nr. locuri)

-

222

50

Suprafețe inchiriabile pentru activitati comerciale (mp.)

80

80

3500

Suprafața ocupata la sol este de 148,OOm x 11 l,00m intre axee, in general cu deschideri si travei de 7,40m x 7,40m si local cu alte dimensiuni, 2,70m x 7,40m, etc. In trama 7,40m x 7,40m sunt asigurate locuri de parcare pentru autoturisme dispuse la 90° de 2,30m x 5,OOm, iar pentru microbuze de 2,30m x 8,OOm.

In plan vertical se realizează 3 niveluri avand inaltimi libere de 2,66m in zona parcarjului propriu-zis si cu inaltimi de pana la 4,40m accidental in zonele spatiilor tehnice ( vezi secțiune 1-1; 2-2; Subteran 1). Intre nivelul 1 al parcajului si Gara de Nord se preconizează o comunicare prin intermediul unui pasaj subteran.

SUBTERAN 1

La acest nivel situat la cota -4,79 este rezolvata situația parcării inclusiv a terminalului pentru microbuzele ce asigura transportul interurban, pentru 222 locuri, 1000 persoane. Suprafața este de 14.070mp iar volumul de 39.247,72m3.

SUBTERAN 2

Este situat la cota -7,85, suprafața lui este de 15.928,00mp si un volum de 44.463,84m3 si adăpostește un număr de 595 autoturisme, 1000 persoane.

SUBTERAN 3

Este situat la cota -10,91, suprafața este de 15.928,00mp si un volum de 43.175,12m3 si adăpostește un număr de 595 autoturisme, 1000 persoane.

Asigurarea cu utilitati

Pasajul va fi racordat la rețelele edilitare din zona pentru utilitățile de : alimentare cu apa, canalizare, energie electrica, telefoane, etc.

Constuctia are gradul I de rezistenta la foc si categoria C de pericol de incendiu.

Accesul persoanelor cu handicap


/q


/■S-


DRUMURI, ALEI, TROTUARE

Investitorul este obligat, după terminarea si punerea in funcțiune a proiectului, sa refaca spațiul verde, sa planteze arbuști cu inaltime medie, garduri vii, gazon, alei pietonalesi va monta mobilier urban.

Pentru refacerea suprafeței sunt necesare următoarele lucrări:

■    Refacerea aleilor din parc, in lățime de 6 m. Aleea care are rol de trotuar la B-dul Gării de Nord va avea latimea de 5 m;

■    Refacerea trotuarelor din Piața Gării de Nord si b-dul Dinicu Golescu;

■    Refacerea bordurilor trotuarului de la b-dul Gării de Nord;

■    Refacerea parcajului din fata Ministerului Transporturilor, in dimensiune de 60 x 17 m;

■    Refacerea unei zone de 6 m din carosabilul afectat in fata Ministerului Transporturilor.

Pentru realizarea incadrarii in zona a celor doua accese ale Parkingului, la limita parcului, inspre Ministerului Transporturilor, se proiectează un trotuar cu lățime variabila.

Pentru refacerea suprafeței, s-au propus următoarele soluții constructive:

Pentru alei si trotuare:

-    5 cm de nisip;

-    10 cm beton Bl00;

-    2 cm asfalt.

Pentru carosabil:

-    4 cm beton asfaltic;

-    5 cm binder;

-    6 cm mixturi asfaltice;

-    20 cm fundație din B300;

-    15 cm substrat din balast;

-    5 cm nisip.

Pentru parcajul suprateran:

-    4 cm beton asfaltic;


-    5 cm binder;

-    6 cm mixturi asfaltice;

-    15 cm fundație din B300;

-    10 cm substrat din balast;

-    5 cm nisip.


{te' 4    .

Valoarea totala a investiției este:

Valoarea

investiției

Cu TVA

RON ■

EURO

Fara TVA

RON

EURO

Valoarea

totala

147.819.590

41.951.297

124.218.143

35.253.191

Din care:

C+M

î 10.267.371

31.293.953

92.661.656

26.297.439

iar eșalonarea:

Anul

rVALOAREA INVESTIȚIEI

(EURO cu TVA)

VALOAREA INVESTIȚIEI (EURO fara TVA)

Anul I

20.975.648,5

17.626.595.5

Anul II

20.975.648,5

17.626.595.5

Total

41.951.297

35.253.191

Durata totala estimata de realizare a obiectivului de investiții este de 2 ani.