Hotărârea nr. 286/2006

HOTARAREnr. 286 din 2006-11-17 HOTARIRE 286 din 17/11/2006 PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA DELHI
HOTARIRE nr. 286 din 17/11/2006
HOTARIRE 286 din 17/11/2006

HOTARIRE    286 din 17/11/2006

PRIVIND ATRIBUIREA DENUMIRII DE PIATA DELHI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind atribuirea denumirii de PIATA NEW DELHI

 

Avand in vedere expunerea de motive a consilierilor generali si raportul Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile art.2 lit.”d” din O.G. nr.63/29.08.2002 privind atribuirea sau schimbarea de denumiri;

In temeiul art.38(2) lit ”c” si (5) lit.”d” si art.46 (1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 – Se atribuie denumirea de PIATA NEW DELHI pentru piata din sectorul 5 situata la intersectia Bdul. Natiunile Unite cu Bdul.Libertatii, identificata potrivit planului anexa care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 – Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara din 17.11.2006 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 17.11.2006

Nr. 286

 

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative
o 77^3

n_r72L//J

n?9    \