Hotărârea nr. 285/2006

HOTARAREnr. 285 din 2006-11-17 HOTARIRE 285 din 17/11/2006 PRIVIND EXCLUDEREA SPATIILOR COMERCIALE DIN COMPLEXUL HALA MATACHE, SITUAT IN STR. HARALAMBIE BOTESCU NR. 10 A (FOST NR. 1), SECTOR 1, DIN LISTA SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI SERVICII CARE SE VAND IN TEMEIUL LEGII NR. 550/2002
HOT. 285 17/11/2006
HOTARIRE 285 din 17/11/2006

HOTARIRE    285 din 17/11/2006

PRIVIND EXCLUDEREA SPATIILOR COMERCIALE DIN COMPLEXUL HALA MATACHE, SITUAT IN STR. HARALAMBIE BOTESCU NR. 10 A (FOST NR. 1), SECTOR 1, DIN LISTA SPATIILOR COMERCIALE SI DE PRESTARI SERVICII CARE SE VAND IN TEMEIUL LEGII NR. 550/2002

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind excluderea spatiilor comerciale din Complexul HALA MATACHE, situat in

Str. Haralambie Botescu nr.10A (fost nr.1), sector 1, din lista spatiilor comerciale si de prestari de servicii care se vand in temeiul Legii nr.550/2002

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Juridic, Contencios si Legislatie;           

Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Legii nr.550/2002 privind vanzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestari de servicii, aflate in administrarea consiliilor judetene sau a consiliilor locale, precum si a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local;

In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”c” si art.46 alin.21 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006;

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:    

 

Art.1 Se aproba excluderea spatiilor comerciale din Complexul Hala Matache, situat in Str. Haralambie Botescu nr.10A (fost nr.1), sector 1, inregistrate la pozitiile 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 si 58, din lista spatiilor comerciale si de prestari de servicii care se vand in temeiul Legii nr.550/2002, anexa la Hotararea C.G.M.B. nr.109/2003.

 

Art.2 Hotararea Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.109/2003 se modifica in mod corespunzator prezentei hotarari.

 

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si din cadrul Primariei sectorului 1  vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara din 17.11.2006 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 17.11.2006

Nr. 285