Hotărârea nr. 284/2006

HOTARAREnr. 284 din 2006-11-17 HOTARIRE 284 din 17/11/2006 PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR A UNOR SUME ALOCATE MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA GUVERNULUI PENTRU ASIGURAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL ALE UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT
HOT. 284 17/11/2006
HOTARIRE 284 din 17/11/2006

HOTARIRE    284 din 17/11/2006

PRIVIND REPARTIZAREA LA BUGETELE SECTOARELOR A UNOR SUME ALOCATE MUNICIPIULUI BUCURESTI DIN FONDUL DE REZERVA BUGETARA LA DISPOZITIA GUVERNULUI PENTRU ASIGURAREA CHELTUIELILOR DE PERSONAL ALE UNITATILOR DE INVATAMANT PREUNIVERSITAR DE STAT

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind repartizarea la bugetele sectoarelor a unor sume alocate municipiului Bucuresti din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru asigurarea  cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul Directiei Buget;

Vazand raportul Comisiei Economice Buget Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In baza O.U.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

            In conformitate cu prevederile H.G. nr. 1584/2006 privind alocarea unei sume din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, prevazut in bugetul de stat pe anul 2006, pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitatilor de invatamant preuniversitar de stat;

            Tinand seama de prevederile Hotararilor Consiliului General al Municipiului Bucuresti nr.1/06.01.2006, nr.127/01.06.2006, nr.195/27.07.2006 si nr.222/18.09.2006 privind repartizarea pe bugete componente a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat aprobate Municipiului Bucuresti pe anul 2006;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.(2) lit."b”, alin.(4) lit.“a”, art.95, alin.(2) si alin.(3) si art. 46 alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006,

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1 - Suma de 52.278 mii lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului, alocata Municipiului Bucuresti pentru suplimentarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adaugata pentru bugetele locale pe anul 2006, pentru trimestrul IV, prin Hotararea Guvernului nr. 1584/2006 pentru asigurarea cheltuielilor de personal ale unitatilor  de invatamant preuniversitar de stat se repartizeaza la bugetele Sectoarelor, astfel:

·        Sector 1 :    11.126  mii lei;

·        Sector 2 :    16.935  mii lei;

·        Sector 3 :      1.410  mii lei;

·        Sector 4 :    10.788  mii lei;

·        Sector 5:       3.694  mii lei;

·        Sector 6:       8.325  mii lei.

Art.2 - Consiliile Locale ale Sectoarelor 1-6 vor introduce in bugetele proprii influentele corespunzatoare potrivit prezentei hotarari.

Art.3 - Prezenta Hotarare se comunica Primariilor Sectoarelor 1-6, Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, Directiei Generale a Finantelor Publice a Municipiului Bucuresti si Trezoreriilor Sectoarelor 1 - 6.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara din 17.11.2006 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

Bucuresti, 17.11.2006

Nr. 284