Hotărârea nr. 283/2006

HOTARAREnr. 283 din 2006-11-17 HOTARIRE 283 din 17/11/2006 PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006
HOTARIRE nr. 283 din 17/11/2006
HOTARIRE 283 din 17/11/2006

HOTARIRE    283 din 17/11/2006

PRIVIND RECTIFICAREA BUGETULUI CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2006

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind rectificarea bugetului Consiliului General al Municipiului Bucuresti

pe anul 2006

 

            Avand in vedere raportul Primarului General al municipiului Bucuresti;

            Vazand raportul Comisiei Economice, Buget, Finante si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr.45/2003 privind finantele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”b”, alin.4 lit.”a” si art.46 alin2 lit. ”a” din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Bugetul general al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2006 aprobat prin Hotararea C.G.M.B. nr.30/10.02.2006 si rectificat prin Hotararile C.G.M.B. nr.95/04.05.2006 si 199/30.08.2006, se rectifica cu suma de (-) 3.091.169,16 mii lei ,din care:

            (+)     48.311,0 mii lei „bugetul local”,

            (+)          523,84 mii lei „veniturile institutiilor publice” si

            (-) 3.140.004,00 mii lei „bugetul creditelor externe si interne”

si se modifica in structura conform anexei care face parte integranta din prezenta Hotarare.

            Art.2 Primarul General va introduce modificarile stabilite prin prezenta Hotarare in nivelul si structura bugetului general al Consiliului General al Municipiului Bucuresti pe anul 2006.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara din 17.11.2006 a Consiliului General al Municipiului Bucuresti.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 17.11.2006

Nr. 283

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Hot. Nr

Anexă

mii lei

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

Cod

TOTAL BUGET GENERAL

din care:

BUGETUL LOCAL

VENITURI

Din care:

010201 Impozit pe profit de la agenti economici

070201 Impozit pe clădiri

070250 Alte impozite si taxe pe proprietate

160203 Taxe si tarife pentru eliberarea de licențe si autorizații de funcționare

160250 Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea

utilizării bunurilor sau pe desfasurarea de activitati

180250 Alte impozite si taxe

300203 Restituiri de fonduri din finanțarea bugetara a anilor precedenti

300205 Venituri din concesiuni si închirieri

300208 Venituri din dividende

330228 Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata

350201 Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

360205 Varsaminte din veniturile sî/sau disponibilitățile j.    instituțiilor publice

'-=360250 Alte venituri

390203 Venituri din vanzarea locuințelor construite din fondurile statului

390207 Venituri din vanzarea unor bunuri apartinand domeniului privat

110204 Sume defalcate din TVA pt sistemele centralizate de producere si distribuție a energiei termice

110206 Sume defalcate din TVA pt echilibrarea bugetelor locale

420210 Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

420203 Investiții finanțate parțial din imprumuturi externe

040201 Cote defalcate din impozitul pe venit

040204 Sume alocate de CGMB pentru echilibrarea bugetului local

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

6.278.788,32

-3.091.169,16

3.187.619,16

1.899.929,00

48.311,00

1.948.240,00

1.700,00

810,00

2.510,00

600,00

200,00

800,00

50,00

-40,00

10,00

4.000,00

40.000,00

44.000,00

0,00

50.000,00

-49.900,00

100,00

4.600,00

2.300,00

6.900,00

0,00

30.000,00

-3.500,00

26.500,00

56.698,00

-10.000,00

46.698,00

3.500,00

-1.000,00

2.500,00

60,00

-50,00

10,00

0,00

23.200,00

-5.700,00

17.500,00

0,00

0,00

100,00

100,00

1.070,00

-250,00

820,00

0,00

1.000,00

1.900,00

2.900,00

0,00

100,00

1.230,00

1.330,00

0,00

70.220,00

9.249,00

79.469,00

1.081,00

15.688,00

16.769,00

0,00

7.850,00

400,00

8.250,00

2.684,00

6.874,00

9.558,00

1.494.600,00

30.400,00

1.525.000,00

80.000,00

9.600,00

89.600,0017.11.2006


BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

CHELTUIELI

din total cheltuieli pe ordonatori:

Teatrul Constantin Tanase

1.899.929,00

48.311,00

1.948.240,00

'ăl .01.01

Transferuri către instituții publice

Teatrul Excelsior

2.432,40

110,00

2.542,40

51.01.01

Transferuri către instituții publice

Opera Comica pentru Copii

957,00

15,00

972,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

Circul GLOBUS

926,70

25,00

951,70

51.01.01

Transferuri către instituții publice

ARCUB-Centrul de Proiecte Culturale

13.001,68

3.534,90

16.536,58

51.01.01

Transferuri către instituții publice

Administrația Străzilor

6.946,90

1.930,00

8.876,90

700206

Iluminat public si electrificări rurale

60.000,00

7.000,00

67.000,00

01

CHELTUIELI CURENTE

60.000,00

7.000,00

67.000,00

20-

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

60.000,00

7.000,00

67.000,00

2essu

Alte cheltuieli

60.000,00

7.000,00

67.000,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement

60.000,00

7.000,00

67.000,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane

84.933,00

9.920,00

94.853,00

51.01.01

Transferuri către instituții publice

R.A.T.B *)

20.050,00

1.900,00

21.950,00

55.01.12

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

31.700,00

32.000,00

63.700,00

) Se detaliaza pe poziții prin listele de iQJ^SWJIfrS&ate de ordonatorul principal de credite

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate


Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

R.A.D.E.T *)

8102

810206

55.01.12

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

Energie termica

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

108.859,70

108.859,70

108.859,70

-24.737,00

-24.737,00

-24.737,00

84.122,70

84.122,70

84.122,70

6702

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCURESTl(activitatea proprie) *) Cultura,recreere si religie

13.160,00

7.858,00

21.018,00

67020304

din care :

Instituții publice de spectacole si concerte

6.760,00

-1.900,00

4.260,00

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

6.760,00

-1.900,00

4.260,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

6.760,00

-1.900,00

4.260,00

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

6.160,00

-1.900,00

4.260,00

din care :

consolidare Teatrul C. Tanase

1.560,00

-1.000,00

560,00

studii Circul Globus

1.000,00

-900,00

100,00

670250

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

0,00

9.758,00

9.758,00

01

CHELTUIELI CURENTE

0,00

9.758,00

9.758,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

0,00

9.758,00

9.758,00

20.30

Alte cheltuieli

0,00

9.758,00

9.758,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

0,00

9.758,00

9.758,00

7P*Q

Locuințe,servicii si dezvoltare publica

79.906,50

-300,00

79.606,50

700203

din care :

Locuințe

11.870,00

-400,00

11.470,00

70.02.03.01 Dezvoltarea sistemului de locuințe

9.150,00

400,00

9.550,00

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

9.150,00

400,00

9.550,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

9.150,00

400,00

9.550,00

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

9.150,00

400,00

9.550,00

71.01.30 Alte active fixe

9.150,00

400,00

9.550,00

70.02.03.30 Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

2.720,00

-800,00

1.920,00

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

2.720,00

-800,00

1.920,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.720,00

-800,00

1.920,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

2.720,00

-800,00

1.920,00

din care :

Lucrări tehnico-edilitare ansamblul locuințe Straulesti

2.200,00

-800,00

1.400,00

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

700205

Alimentare cu apa si amenajari hidrotehnice

11.000,00

-400,00

10.600,00

70020501

Alimentare cu apa

11.000,00

-400,00

10.600,00

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

11.000,00

-400,00

10.600,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

11.000,00

-400,00

10.600,00

Active fixe (inclusiv reparații capitale) din care :

11.000,00

-400,00

10.600,00

Reabilitare cișmele publice cu jet de apa

1.200,00

-400,00

800,00

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor,serviciilor si dezvoltării comunale

57.036,50

500,00

57.536,50

01

CHELTUIELI CURENTE

32.000,00

1.000,00

33.000,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

32.000,00

1.000,00

33.000,00

20.30

Alte cheltuieli

32.000,00

1.000,00

33.000,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

32.000,00

1.000,00

33.000,00

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

9.700,00

-500,00

9.200,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE din care

9.700,00

-500,00

9.200,00

Cadastrul verde al municipiului București

500,00

-500,00

0,00

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

13.600,00

-600,00

13.000,00

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

13.600,00

-600,00

13.000,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

13.600,00

-600,00

13.000,00

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale) din care:

13.600,00

-600,00

13.000,00

-3 i.

Canal colector menajer Buftea

1.500,00

-600,00

900,00

8102 Combustibil si energie

523.751,86

8.487,00

532.238,86

810206 Energie termica

523.751,86

8.487,00

532.238,86

01

CHELTUIELI CURENTE

520.000,00

4.000,00

524.000,00

40

TITLUL IV SUBVENȚII

520.000,00

4.000,00

524.000,00

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

520.000,00

4.000,00

524.000,00

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

0,00

4.487,00

4.487,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

0,00

4.487,00

4.487,00

71.01.01

Contorizare vanzare energie termica la consumatori (cota buget de stat)

0,00

4.487,00

4.487,00

8402 Transporturi

352.105,59

4.083,00

356.188,59

840203

Transport rutier

352.105,59

4.083,00

356.188,59

84020302

Transport in comun

352.105,59

0,00

352.105,59

84020303

Străzi

0,00

4.083,00

4.083,00

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL-^

0,00

4.083,00

4.083,00

71

TITLUL X ACTIVE NER»^fflA^J\

0,00

4.083,00

4.083,00

71.01.01

Modernizare străzi urbane irwnnrrHBiXk^esti

0,00

4.083,00

4.083,00

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate


Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE FINANȚATE DIN VENITURI PROPRII SI SUBVENȚII DE

LA BUGETUL LOCAL

VENITURI

243.488,27

17.958,74

261.447,01

[331050 Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

33.742,00

509,00

34.251,00

'431009 Subvenții pentru instituții publice

209.436,14

17.434,90

226.871,04

371001 Sponsorizări

310,13

14,84

324,97»

0010

Teatrul Constantin Tanase

TOTAL VENITURI

2.668,40

110,00

2.778,40

4310

SUBVENȚII

2.432,40

110,00

2.542,40

431009

Subvenții pentru instituții publice

2.432,40

110,00

2.542,40

6710

Cultura,recreere si religie

2.668,40

110,00

2.778,40

671003

Servicii culturale

2.668,40

110,00

2.778,40

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

• 2.668,40

110,00

2.778,40

01

TOTAL CHELTUIELI

CHELTUIELI CURENTE

2.668,40

2.509,90

110,00

87,00

2.778,40

2.596,90

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1.769,90

108,00

1.877,90

1001

Cheltuieli salariate in bani

1.294,90

86,00

1.380,90

10.01.01

Salarii de baza

827,00

58,00

885,00

10.01.06 Alte sporuri

69,00

1,00

70,00

_~1O.O1.O7

Ore suplimentare

0,00

27,00

27,00

1ÎȘ53

Contribuții

475,00

22,00

497,00

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

305,80

19,00

324,80

10.03.02

Contribuții de asigurări de șomaj

33,00

3,00

36,00

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

740,00

-21,00

719,00

20.30

Alte cheltuieli

400,00

-21,00

379,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

400,00

-21,00

379,00

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

158,50

23,00

181,50

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

158,50

23,00

181,50

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

158,50

23,00

181,50

71.01.01

Construcții

8,93

0,00

8,93

71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

35,40

23,00

58,40

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active fixe

114,17

0,00

114,17

71.01.30 Alte active fixe

0

0,00

0,00

Zâî/ZooQ.

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

0010

TOTAL VENITURI

1.127,00

15,00

1

.142,00

din care:

SUBVENȚII

957,00

15,00

972,00

47-09

Subvenții pentru instituții publice

957,00

15,00

972,00

67id

Cultura,recreere si religie

1.127,00

15,00

1

.142,00

671003

Servicii culturale

1.127,00

15,00

1

.142,00

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

1.127,00

15,00

1

.142,00

TOTAL CHELTUIELI

1.127,00

15,00

1

.142,00

din care:

0,00

01

CHELTUIELI CURENTE

1.097,00

15,00

1

.112,00

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

697,00

15,00

712,00

1001

Cheltuieli salariale in bani

517,00

11,45

528,45

10.01.08 Fond de premii

30,00

11,45

41,45

10.03

Contribuții

180,00

3,55

183,55

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

108,00

2,20

110,20

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

20,00

0,30

20,30

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

40,00

0,80

40,80

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca

7,00

0,15

7,15

si boli profesionale

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

5,00

0,10

5,10

Opera Comica pentru Copii

Ofe?

TOTAL VENITURI

1.006,70

25,00

1

.031,70

din care:

SUBVENȚII

926,70

25,00

951,70

431009

Subvenții pentru instituții publice

926,70

25,00

951,70

6710

Cultura,recreere si religie

1.006,70

25,00

1

.031,70

671003

Servicii culturale

1.006,70

25,00

1

.031,70

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

1.006,70

25,00

1

.031,70

TOTAL CHELTUIELI

1.006,70

25,00

1

.031,70

din care:

01

CHELTUIELI CURENTE

936,70

29,10

965,80

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

468,00

-34,10

433,90

1001

Cheltuieli salariale in bani

351,57

-26,00

325,57

10.01.01

Salarii de baza

202,00

-3,90

198,10

10.01.02

Salarii de merit

3,00

-0,70

2,30

10.01.03

Indemnizație de conducere    -a**®**—

10,80

-0,80

10,00

10.01.04 Spor de vechime

44,00

-7,30

36,70

10.01.06 Alte sporuri    /*    —"x

24,40

-2,50

21,90

10.01.07 Ore suplimentare    / Z    X v

4,60

-0,40

4,20

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.01.08 Fond de premii

25,00

-8,40

16,60

10.01.30 Alte drepturi salariate in bani

37,77

-2,00

35,77

10.03

Contribuții

116,43

-8,10

108,33

10.03.01

Contribuții de asigurări sociale de stat

72,27

-4,30

67,97

iȘo.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

10,91

-1,50

9,41

10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate

24,83

-1,20

23,63

10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

5,17

-0,50

4,67

10.03.06 Contribuții pentru concedii si indemnizații

3,25

-0,60

2,65

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

468,70

63,20

531,90

20.01

Bunuri si servicii

51,00

-14,20

36,80

20.01.01

Furnituri de birou

13,20

-5,00

8,20

20.01.02 Materiale pentru curățenie

0,40

-0,30

0,10

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

7,20

-7,00

0,20

20.01.04 Apa, canal si salubritate

2,00

-2,00

0,00

20.01.05 Carburanți si lubrifiant!

6,40

3,00

9,40

20.01.06 Piese de schimb

0,60

-2,50

-1,90

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

11,50

3,50

15,00

20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

7,80

-2,00

5,80

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

1,90

-1,90

0,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

16,00

-11,00

5,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

16,00

-11,00

5,00

20^.6

Deplasări, detasari, transferări

75,00

0,00

75,00

2&S6.01

Deplasări interne, detașări, transferări

75,00

-75,00

0,00

20.06.02

Deplasări in străinătate

0,00

75,00

75,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

3,20

-3,20

0,00

20.14

Protecția muncii

0,80

-0,80

0,00

20.30

Alte cheltuieli

317,70

92,40

410,10

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

317,70

92,40

410,10

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

70,00

-4,10

65,90

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

70,00

-4,10

65,90

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

70,00

-4,10

65,90

71.01.01 Construcții

0,00

0,00

0,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

35,00

-3,90

31,10

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

35,00

-0,20

34,80

71.01.30 Alte active fixe

0,00

0,00

0,00
BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate


Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

Circul GLOBUS


0010

TOTAL VENITURI

din care:

16.001,68

3.534,90

19.536,58

SUBVENȚII

13.001,68

3.534,90

16.536,58

43iu09

Subvenții pentru instituții publice

13.001,68

3.534,90

16.536,58

0,00

6710

Cultura,recreere si religie

16.001,68

3.534,90

19.536,58

671003

Servicii culturale

16.001,68

3.534,90

19.536,58

67100304

Instituții publice de spectacole si concerte

16.001,68

3.534,90

19.536,58

TOTAL CHELTUIELI

din care:

16.001,68

3.534,90

19.536,58

01

CHELTUIELI CURENTE

13.243,23

3.354,90

16.598,13

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

2.439,49

-360,00

2.079,49

1001

Cheltuieli salariale in bani

1.835,68

-281,70

1.553,98

10.01.01

Salarii de baza

1.177,04

-200,00

977,04

10.01.02

Salarii de merit

38,80

-3,20

35,60

10.01.03

Indemnizație de conducere

28,58

-1,00

27,58

10.01.04

Spor de vechime

159,08

-16,90

142,18

10.01.05

Sporuri pentru condiții de munca

81,52

-20,00

61,52

10.01.06 Alte sporuri

77,02

1,40

78,42

10.01.30 Alte drepturi salariale in bani

123,06

-42,00

81,06

10.93

Contribuții

603,81

-78,30

525,51

‘*55.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat

401,57

-49,00

352,57

10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj

35,85

1,20

37,05

10.03.03

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

128,07

-23,50

104,57

10.03.04

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

24,67

-4,00

20,67

10.03.06

Contribuții pentru concedii si indemnizații

13,65

-3,00

10,65

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

10.803,74

3.714,90

14.518,64

20.01

Bunuri si servicii

1.483,00

132,00

1.615,00

20.01.01

Furnituri de birou

30,00

20,00

50,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

88,00

-13,00

75,00

20.01.05

Carburanți si lubrifianti

50,00

50,00

100,00

20.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

300,00

75,00

375,00

20.02

Reparații curente

1.700,00

1.030,00

2.730,00

20.03


20.03.02

20.13

20.30

20 30.30600,00

-100,00

500,00

600,00

-100,00

500,00

17,50

-7,90

9,60

6.300,00

2.660,80

8.960,80

6.300,00

2.660,80

8.960,80


BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

2.758,45

180,00

2.938,45

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.758,45

180,00

2.938,45

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

2.758,45

180,00

2.938,45

71.01.01

Construcții

107,11

0,00

107,11

,;:--71.01.02

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.647,71

-158,00

1.489,71

''71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

979,13

338,00

1.317,13

71.01.30 Alte active fixe

24,50

0,00

24,50

Teatrul Ion Creanga

0010 TOTAL VENITURI din care:

SUBVENȚII

431009    Subvenții pentru instituții publice

371001    Donații si sponsorizări

6710    Cultura,recreere si religie

671003    Servicii culturale

67100304 Instituții publice de spectacole si concerte TOTAL CHELTUIELI

01    CHELTUIELI CURENTE

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1001    Cheltuieli salariate in bani

e~Șk).01.01 Salarii de baza

10.01.02 Salarii de merit

10.01.03 Indemnizație de conducere

10.01.04 Spor de vechime

10.01.05'Sporuri pentru condiții de munca

10.01.06 Alte sporuri

10.01.07 Ore suplimentare

10.01.08 Fond de premii

10.01.10 Fond pentru posturi ocupate prin cumul

10.03 Contribuții

10.03.01 Contribuții de asigurări sociale de stat 10.03.02 Contribuții de asigurări de șomaj 10.03.03 Contribuții de asigurări sociale de sanatate 10.03.04 Contribuții de asigurări pentru accidente de munca

si boli profesionale


3.891,02

14,84

3.905,86

3.583,39

0,00

3.583,39

3.583,39

0,00

3.583,39

11,63

14,84

26,47

3.891,02

14,84

3.905,86

3.891,02

14,84

3.905,86

3.891,02

14,84

3.905,86

3.891,02

14,84

3.905,86

3.671,02

14,84

3.685,86

1.929,30

5,45

1.934,75

1.462,13

7,45

1.469,58

790,00

-121,05

668,95

28,00

6,50

34,50

17,43

6,00

23,43

164,50

36,50

201,00

34,00

-6,00

28,00

81,00

17,00

98,00

4,00

0,00

4,00

99,20

12,00

111,20

244,00

56,50

300,50

467,17

-2,00

465,17

301,30

1,00

302,30

34,50

-3,00

31,50

102,20

-1,00

101,20

19,50

1,00

20,50

9,67

0,00

9,67

1.741,72

9,39

1.751,11

309,72

3,55

313,27


BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.01.01

Furnituri de birou

15,00

-9

6,00

20.01.02 Materiale pentru curățenie

11,00

6

17,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

13,00

5

18,00

20.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

55,60

-7

48,60

~A?.0.01.09

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

58,00

8,55

66,55

20.14

Protecția muncii

21,00

-9

12,00

20.30

Alte cheltuieli

950,00

14,84

964,84

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

950,00

14,84

964,84

ARCUB-Centrul de Proiecte Culturale

TOTAL VENITURI

7.226,90

1.930,00

9.156,90

SUBVENȚII

6.946,90

1.930,00

8.876,90

431009

Subvenții pentru instituții publice

6.946,90

1.930,00

8.876,90

TOTAL CHELTUIELI

7.226,90

1.930,00

9.156,90

01

CHELTUIELI CURENTE

6.676,90

1.930,00

8.606,90

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

6.178,30

1.930,00

8.108,30

20.30

Alte cheltuieli

5.385,00

1.930,00

7.315,00

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.385,00

1.930,00

7.315,00

Administrația Lacuri, Parcuri si Agrement

TOTAL VENITURI 0010    VENITURI CURENTE

3310    Venituri din prestări servicii si alte activitati

331050 Alte venituri din prestări servicii si alte activitati

SUBVENȚII

431009 Subvenții pentru instituții publice

TOTAL CHELTUIELI

din care:

6710    CULTURA,RECREERE,RELIGIE

671050 Alte servicii in domeniile culturii,recreerii si religiei 01    CHELTUIELI CURENTE

10    TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

1001    Cheltuieli salariale in bani


92.024,00

10.429,00

102.453,00

7.091,00

509,00

7.600,00

7.091,00

509,00

7.600,00

7.091,00

509,00

7.600,00

84.933,00

9.920,00

94.853,00

84.933,00

9.920,00

94.853,00

92.024,00

10.429,00

102.453,00

78.849,70

11.415,50

90.265,20

78.849,70

11.415,50

90.265,20

76.708,20

11.537,00

88.245,20

14.708,61

331,30

15.039,91

10.955,24

331,30

11.286,54

6.687,71

315,30

7.003,01

15,00

-9,00

6,00

100,00

25,00

125,00

61.999,59

11.205,70

73.205,29


BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

20.01

Bunuri si servicii

35.920,00

7.350,00

43.270,00

20.01.03 încălzit, Iluminat si forța motrica

3.500,00

500,00

4.000,00

20.01.04 Apa, canal si salubritate

1.500,00

5.000,00

6.500,00

20.01.06 Piese de schimb

500,00

-100,00

400,00

,?;57>.01.08 Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

500,00

-50,00

450,00

' 20.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

20.000,00

0,00

20.000,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

6.000,00

2.000,00

8.000,00

20.02

Reparații curente

22.500,00

2.500,00

25.000,00

20.11

Cârti, publicații si materiale documentare

45,00

15,00

60,00

20.14

Protecția muncii

200,00

100,00

300,00

20.30

Alte cheltuieli

1.259,59

1.240,70

2.500,29

20.30.30 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.259,59

1.240,70

2.500,29

70

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

2.141,50

-121,50

2.020,00

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.141,50

-121,50

2.020,00

71.01    Active fixe (inclusiv reparații capitale)

71.01.01 Construcții

2.141,50

0,00

-121,50

2.020,00

71.01.02 Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.141,50

-51,80

1.089,70

71.01.03 Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

71.01.30 Alte active fixe

1.000,00

0,00

-69,70

930,30

7010

Locuințe,servicii si dezvoltare publica

Alte servicii in domeniile locuințelor,serviciilor si dezvoltării

13.174,30

-986,50

12.187,80

701050

publice

13.174,30

-986,50

12.187,80

7(U

70. CHELTUIELI DE CAPITAL

13.174,30

-986,50

12.187,80

7143/

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

13.174,30

-986,50

12.187,80

71.01

Active fixe (inclusiv reparații capitale)

13.174,30

-986,50

12.187,80

71.01.01

Construcții

3.817,00

-1.151,00

2.666,00

71.01.02

Mașini echipamente si mijloace de transport

0,00

0,00

71.01.03

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

0,00

0.00

71.01.30

Alte active fixe

Administrația Cimitirelor si Crematoriilor Umane

9.357,30

164,50

9.521,80

0010

TOTAL VENITURI

26.050,00

1.900,00

27.950,00

SUBVENȚII

20.050,00

1.900,00

21.950,00

431009

Subvenții pentru instituții publice

20.050,00

1.900,00

21.950,00

7010

LOCUINȚE,SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

Alte servicii in domeniile locuințelor,serviciilor si dezvoltării

26.050,00

1.900,00

27.950,00

701050

comunale    A

26.050,00

1.900,00

27.950,00

01

CHELTUIELI CURENTE - >-TITLUL l CHELTUIELI DE'PE^SONfkf t

18.470,00

1.900,00

20.370,00

10

5.488,50

150,00

5.638,50

1001

Cheltuieli salariaie iri barti l'isA.f.'bftj    \ i

4.178,84

150,00

4.328,84

BUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

Cod

Prevederi

aprobate

Influente

(+/-)

Prevederi

rectificate

10.01.30 Alte drepturi salariate in bani

90,08

150,00

240,08

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

12.981,50

1.750,00

14.731,50

20.01

Bunuri si servicii

10.607,00

1.200,00

11.807,00

20.01.01

Furnituri de birou

140,00

150,00

290,00

,^0.01.04 Apa, canal si salubritate

70,00

40,00

110,00

-'K^0.01.09 Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

9.000,00

920,00

9.920,00

20.01.30 Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

187,00

90,00

277,00

20.02

Reparații curente

1.300,00

500,00

1.800,00

20.05

Bunuri de natura obiectelor de inventar

466,00

50,00

516,00

20.05.01

Uniforme si echipament

16,00

16,00

20.05.30 Alte obiecte de inventar

450,00

50,00

500,00

VENITURILE SI CHELTUIELILE IN AFARA BUGETULUI LOCAL

TOTAL VENITURI

126.242,05

0,00

126.242,05

din care :

Fond rulment

92.762,05

0,00

92.762,05

TOTAL CHELTUIELI *)

123.480,00

0,00

123.480,00

din care:

80.08    Fond de rulment pentru acoperirea golurilor temporare de casa

5.000,00

-5.000,00

0,00

70 CHELTUIELI DE CAPITAL(din fond de rulment)

85.000,00

5.000,00

90.000,00

din care:

84J1.03.02 R.A.T.B

35.000,00

14.000,00

49.000,00

7C~î1.50 Primăria Municipiului Bucuresti(activitatea proprie)

13.000,00

-9.000,00

4.000,00

din care:

Locuințe DL 61/1990 - Ghermanesti

1.500,00

-1.400,00

100,00

Ansamblu de locuințe Sat Francez

3.000,00

-2.200,00

800,00

Expertize imobile

5.000,00

-4.000,00

1.000,00

Consolidare sediu PMB

2.000,00

-1.400,00

600,00

*) Se detaliaza pe poziții prin listele de investiții aprobate de ordonatorul principal de crediteBUGETUL PE ANUL 2006

Prevederi rectificate

*) Se detaliaza pe poziții priip lisț

I f

a:


Prevederi

Prevederi

Cod

Influente

(+/-)

aprobate

rectificate

BUGETUL CREDITELOR EXTERNE

TOTAL CHELTUIELI *)

4.209.607,41

-3.140.004,00

1.069.603,41

din care:

CREDITE BEI,BDCE si BERD

388.888,82

-314.776,00

74.112,82

R.A.D.E.T :

49.423,07

-39.500,00

9.923,07

Reabilitarea sistemului de termoficare( BEI -BDCE)

Reabilitarea sistemului de incalzire centralizat al municipiului

16.387,50

-13.500,00

2.887,50

București (BERD)

33.035,57

-26.000,00

7.035,57

R.A.T.B (BEI)

676,74

1.208,00

1.884,74

Primăria Municipiului București (activitatea proprie)

338.789,01

-276.484,00

62.305,01

din care :

Invatamant

201.029,72

-170.030,00

30.999,72

Locuințe, servicii si dezvoltare publica (BERD)

29.024,00

-15.324,00

13.700,00

Combustibil si energie(BEI):

9.803,29

-3.800,00

6.003,29

Contorizarea vanzarii de energie termica la consumatori

9.803,29

-3.800,00

6.003,29

Transporturi:

98.932,00

-87.330,00

11.602,00

Managementul traficului (credit BERD)

64.327,00

-59.330,00

4.997,00

Reabilitare străzi urbane(credit BEI)

34.605,00

-28.000,00

6.605,00

ÎMPRUMUTURI MUNICIPALE

3.820.718,59

-2.825.228,00

995.490,59

Administrația Străzilor

500.000,00

-100.000,00

400.000,00

R.A.T.B

987.535,59

-639.315,00

348.220,59

Primăria Municipiului București (activitatea proprie)

-2.333.183,00

-2.085.913,00

247.270,00

din care

Invatamant:

40.000,00

-30.000,00

10.000,00

Program reabilitarea infrastructuii educaționale in mun București

40.000,00

-30.200,00

9.800,00

Studii de fezabilitate grădinițe

0,00

200,00

200,00

Cultura,recreere si religie :

17.000,00

-14.000,00

3.000.00

Reabilitarea ecologica a salbei de lacuri de pe râul Colentina

7.000,00

-7.000,00

0,00

Ecologizarea si dezvoltarea potențialului turistic, de recreere si agrement al parcurilor Cismigiu,Herăstrău, Carol si Tineretului

10.000,00

-7.000,00

3.000,00

Locuințe , servicii si dezvoltare publica :

369.815,00

-302.815,00

67.000,00

Refacerea Zonei istorice

5.515,00

-2.815,00

2.700,00

Achiziții terenuri, imptffâ *

Transporturi    /C® __--/AX

-z-zji v    *7 w-

360.000,00

1.896.568,00

-300.000,00

-1.739.098,00

60.000,00

157.470,00

\apr

bate de ordonatorul principal de credite