Hotărârea nr. 277/2006

HOTARAREnr. 277 din 2006-11-02 PRIVIND PROMOVAREA STRATEGIEI ENERGETICE MUNICIPALE SI FORMAREA COMITETULUI MUNICIPAL AL ENERGIEI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 42/2016 ANEXA NR. 3 SE ABROGA PRIN H.C.G.M.B. NR. 42/2016 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 190/2017
HOTARARE nr. 277 din 2/11/2006
HOTARARE nr. 277 din 2/11/2006

HOTARIRE    277 din 02/11/2006

PRIVIND PROMOVAREA STRATEGIEI ENERGETICE MUNICIPALE SI FORMAREA COMITETULUI MUNICIPAL AL ENERGIEI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind promovarea Strategiei Energetice Municipale si

formarea Comitetului Municipal al Energiei

 

Avand in vedere expunerea de motive a consilierului general Dorin Baleanu si raportul  Directiei Utilitati Publice ;

         Vazand raportul  Comisiei pentru Utilitati Publice si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina  din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In baza prevederilor art. 6 alin.1 si alin. 2 din H.G. nr. 246/2006 privind aprobarea Strategiei nationale privind accelerarea dezvoltarii serviciilor comunitare de utilitati publice;

         In temeiul art.38  alin.2 lit. “b” si alin. 4 lit. „e“ si al art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administratia publica locala modificata si completata prin Legea nr. 286/2006 ,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1– Se aproba termenii de referinta pentru elaborarea Strategiei energetice a municipiului Bucuresti, prezentati in anexa 1.

Art.2–Se aproba constituirea Comitetului Municipal al Energiei, avand atributiile prezentate la anexa 2 si componenta prezentata in anexa 3.

Membrii Comitetului Municipal al Energiei din cadrul municipalitatii vor forma grupul energie din cadrul Unitatii municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice, organizata in conformitate cu prevederile H.G. nr. 246/2006.

Art.3 - Primarul General va organiza la nivelul Primariei Municipiului Bucuresti un  Grup de lucru dedicat exclusiv alcatuirii si gestionarii bancii de date ce va fi necesara consultantului pentru elaborarea proiectului de Strategie Energetica a Municipiului Bucuresti.

Art. 4 - Proiectul de Strategie Energetica a Municipiului Bucuresti va fi elaborat de consultanti independenti, selectati conform prevederilor legale si va fi supus dezbaterii publice inainte de a fi aprobat de Consiliul General al Municipiului Bucuresti.

Art. 5 - Anexele 1,2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.6 - Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

            Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti,02.11.2006

Nr. 277

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

Termeni de Referința pentru elaborarea Strategiei energetice a municipiului București (SEM)

Anexa 1 la Hotarea CGMB

privind promovarea elaborării Strategiei Energetice Municipale si formarea Comitetului Municipal al Energiei

Termeni de Referința (TR) pentru elaborarea Strategiei energetice a municipiului București (SEM)

Cuprins

A. Coordonatele generale ale SEM

1.    Necesitatea si importanta elaborării si implementării SEM

2.    Scop si obiective generale urmărite

3.    Arii de cercetare si orizont de timp

3. Sarcinile consultantului

1.    Analiza situației existente

2.    Stabilirea obiectivelor si țintelor pe termen scurt, mediu si lung

3.    Raportul (1) de evaluare

4.    Pregătirea, evaluarea si selecționarea alternativelor de dezvoltare energetica

5.    Soluțiile strategice recomandate

3. Raportul (2) de soluții si recomandări:

-1 - tehnico-economice (investiții) si manageriale

-    II - instituționale si de reglementare

-    III - surse si mecanisme de finanțare

7. Programe si instrumente de implementare

3. Concluzii finale si principalele recomandări

9. Raportul (3) final

C. Cadrul implementării proiectului

1.    Planificarea Rapoartelor și termene de predare

2.    Asistenta acordata de Municipalitate

A. Coordonatele generale ale SEM

A. 1. Necesitatea si importanta elaborării si implementării SEM

□in anui 2004, CGMB lucrează la implementarea unui model de Parteneriat-Public-Privai (PPP) pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică aflat în proprietatea CGMB și operat de RADET. Consultanții responsabili de elaborarea Studiului PPP, au recomandat Implementarea unui contract de concesiune cu o nouă companie public-privată. in raportul lor. printre alte recomandări, consultanții au propus în primul rând elaborarea unei Strategii Energetice Municipale, lipsa acesteia constituind un important factor negativ extern pentru procesul de concesiune/delegare a gestiunii a acestui serviciu de interes general.

O alta problema rămasa nerezolvata este evaluarea neclară a necesarului de investiții pe termen mediu și lung in sistemul centralizat de alimentare cu energie termică al Municipalității. In perspectiva realizării unui PPP, valoarea investițiilor necesare reprezintă o informație cheie a contractul ce va fi încheiat între CGMB și viitorul partener privat.

Totodată, Municipalitatea se confrunta - pe lângă problemele legate de sistemul de rermoficare -cu numeroase provocări dificiie in domeniul gestiunii energetice a orașului, cum sunt cele legate

de mediu, de îmbunătățire a infrastructurii existente și a serviciilor care nu mai corespund cu creșterea rezidențială, de eficiența, de calitatea serviciilor energetice și de dezvoltare economică.

Conform recensământului din anul 2002, Bucureștiul are o populație de 1,9 milioane locuitori și aproximativ 2,3 milioane locuitori în zona metropolitană. Din anul 2000 o importantă sursă pentru dezvoltarea orașului a constituit-o creșterea semnificativă a construcțiilor, care a avut ca efect dezvoltarea sectorului construcțiilor, influențând puternic cererea și de asemenea furnizarea tuturor tipurilor de energie.

Strategia Energetica, insotita de Planul de Acțiune pe termen scurt si mediu este, de asemenea, foarte utila in negocierile purtate cu instituțiile bancare sau cu alte surse de finanțare, căci demonstrează faptul ca primăria are un plan integrat si coerent de acțiune in domeniul energiei.

Procesul de transfer al CET-rilor din București la Municipalitate, demarat prin HG 462/2006 da un nou impuls elaborării SEM, pentru o gestionare curata si eficienta a energiei la nivel local.

Din aceste motive, Municipalitatea are nevoie de a elabora SEM, în vederea abordării integrate a problemelor legate de consumul de energie, în scopul identificării și realizării soluțiilor pentru producerea, distribuția și utilizarea tuturor formelor de energie într-un mod rațional, economic și cu respectarea condițiilor de mediu. Municipiul București are nevoie de o strategie pe termen iung care să permită factorilor de decizie sa stabilească investiții eficiente si alte masuri pentru o dezvoltare durabilă.

A. 2. Scop si obiective genera/e urmărite

A.2.1. Scopui elaborării SEM

Scopul realizării SEM este acela de a furniza municipalității o vedere de ansamblu asupra situației energetice actuale si a perspectivelor pe termen lung a nevoilor energetice ale consumatorilor, cu indicarea setului de obiective ale Municipalității si a tinteior de dezvoltare care /or trebui atinse. Ea va conține de asemenea recomandări de soluții care trebuie implementate în scopui atingerii obiectivelor. SEM trebuie să constituie un instrument oe management efectiv al gestionarii eficiente a energiei, protecției mediului si promovării masurilor pentru dezvoltare durabila.

Consultantului elabcreaza proiectul Strategiei Energetice Municipale (SEM) având în vedere inclusiv aspectele legale, tehnice, economice, sociale, financiare, Instituționale si de 'eglementare pentru implementarea acesteia. Proiectul propus de consultant va deveni SEM prin aprobarea sa de către Consiliul General al Municipiului București (CGMB).

Datorită importanței sistemului centralizat de încălzire din București - aDroximativ 7^% din totalul consumului de energie termică este furnizată prin sistemul de termoficare - trebuie acordată acestuia o atenție specială in cadrul eiaborarii strategiei.

A.2.2. Obiective generale ale eiaborarii SEM

La elaborarea SEM, consultantul va urmări cu prioritate respectarea principiilor si obligațiilor specifice pentru serviciile de interes general (SIG), asa cum sunt ele definite in documentele europene (intre altele, in Cartea verde si Cartea aiba a serviciilor de interes general, emise de Comisia Comunităților Europene la 21.05.2003 si respectiv la 15.05.2004).

SEM va constitui un instrument de planificare energetică, pentru a asigura orașului București energie curată, cu prețuri accesibile, în condiții de siguranță.

Consultantul va elabora SEM urmărind promovarea cu prioritate a următoarelor obiective generale (principii):

a)    creșterea calitati vieții, prin obținerea celui mai bun raport calitate /preț al serviciilor energetice oferite consumatorilor (sub toate formele) la nivelul Municipiului București, cu posibilitate de extindere in zona Metropolitana;

b)    accesibilitatea serviciilor energetice (accesul egal la serviciu si suportabilitatea costurilor pentru consumatorii cu venituri mici);

c)    securitatea alimentarii cu energie a consumatorilor,.(obtinuta in principal pe baza diversificării surselor de alimentare si a tehnologiilor);


d)    economisirea energiei si a combustibilului;

e)    creșterea eficientei energetice a sistemelor (in cazul sistemelor de încălzire, începând cu creșterea eficientei energetice a locuințelor);

f)    protecția mediului, in principal prin reducerea poluării cu CO2;

g)    competiție permanenta pe piața locala a serviciilor energetice - asigurarea ca piața este destul de dezvoltata si ca nu exista bariere de pătrundere pe piața pentru alti prestatori ai acelorași servicii (pentru serviciile cu caracter de monopol natural, competiție pentru ocuparea pieței pentru o perioada limitata*1, iar pentru celelalte servciii, competiție pentru ocuparea unui segment limitat din piața);

h)    efectivitate - promovarea soluțiilor financiare, instituționale si de reglementare care sa

asigure atingerea si continuarea realizării obiectivelor;

i)    anticiparea masurilor de criza si masuri preventive pentru atenuarea efectelor lor;

j)    dezvoltare durabila.

>4.3. Arii de cercetare si orizont de timp

A.3.1. Arii

a)    Zona reprezentând jurisdicția teritoriala a Municipiului București la data efectuării studiului.

b)    Studiul va analiza toti purtătorii de energie si tehnologiile utilizate si va trata utilitățile si serviciile care folosesc utilizează energia, precum si toate tipurile de consumatori de energie.

c)    Consultantul va tine seama de prevederile Planului Urbanistic Generai si de aite oianuri urbaistice relevante pentru pregătirea si evaluarea alternativelor si recomandărilor.

d)    Consultantul va utiliza evaluările si eventualele audituri energetice realizate in ariile ce ac obiectul SEM.

e)    De asemenea, consultantul va avea in vedere si celelalte studii generale relevante, elaborate ia nivelul orașului (studiul general de circulație, de exemplu).

A. 3.2 Orizont de timp

Consultantul va pregăti, evalua si recomanda direcții de acțiune pe termen lung, centru un orizont de timp de 25 de ani, din care va extrage si va propune si recomandări oe termen scurt ;cca 3-5 ani) si mediu (cca 10 ani), respectiv un Plan de acțiuni, cu obiective, termene, responsabilități și resurse financiare necesare ciar definite.

In cadrul SEM consultantul va propune intervale de timp ia care ar treoui revizuita sl acusa la zi Strategia, precum si metode de revizuire (parametrii pe baza variației carora revizuirea devine necesara, marja de variație, influente posibile, etc.; de exemplu: variația prețului energiei cu un gradient mai mare decât cel prevăzut inițial poate schimba esențial ordinea priorităților).

3. Sarcinile consultantului

3.1. Analiza situației existente și tendințe de evoluție

Privind analiza situației existente, consultantul va analiza in principal următoarele aspecte:

B.1.1. Cadrul legal, instituțional si de reglementare (reglementări UE, la nivel de stat si ia nivel local) în cadrul căruia trebuie dezvoltată SEM (situația existenta si tendințe de evoluție). Competente si responsabilități in domeniu ale:

•    Autorităților centrale

•    Autorităților locale

3.1.2.    Analiza situației administrative, sociale si economice actuale a Bucurestiului si tendite de evoluție

3.1.3.    Analiza situației energetice actuale si tendințe de evoluție

Consultantul va inventaria si analiza cel puțin următoarele aspecte privind situația energetica actuala.    _

Consultantul va desfășura cel puțin următoarele activitati privind situația energetica actuala:

A) La nivel de surse:

-    inventarierea si analiza resurselor primare de energie existente si disponibile, pe tipuri de resurse:

-    clasice (gaz natural, cărbune, combustibil lichid ușor, păcură);

-    regenerabile (energie solara, energie geotermala, biogaz);

-    inventarierea si analiza energetica a tratării deșeurilor de natura menajera si deșeurilor de natura speciala (ne referim aici in primul rând la deseurile spitalicești ce vor trebui colectate, containerizate, transportate si incineratein sistem centralizat, conform reglementarilor UE)

-    identificarea si analiza utilizării resurselor de energie primara, clasice si regenerabile, pe baza metodei "Planificarea integrata a resurselor - P.I.R.”.

-    întocmirea si analiza balanței energetice a Municipiului București si a tendinței de evoluție.

3) La nivel de producție, transport și distribuție:

-    va analiza sistemele de distribuție a combustibilor către consumatori (gaze naturale, păcură, combustibili solizi, etc.)

-    va analiza sistemele de producere, transport si distribuție a energiei, unde:

» Pentru fiecare sursă de energie, va urmări, intre altele: stabilirea disponibiiitatii echipamentelor, siguranței in funcționare, a performantelor tehnice si de mediu, a costurilor de producere a energiei și a tendințelor de evoluție. Se vor evidenția limitările de natură energetică ale surselor de energie.

. Pentru sistemul de transport si distribuție a energiei termice, va urmări cu prioritate: stabilirea capacitatilor reaie de transport, evidențierea consumurilor, pierderilor, stabilirea costurilor de transport si distribuție. Se vor evidenția limitările de natură energetică aie rețelelor de iransport și distribuție a energiei.

C) La nivel de consum:

Consultantul va identifica, analiza si prezenta:

-    consumurile de energie, pierderile, costurile și a tendințele de evoluție.

-    consumatorii si niveiurile de consum al energiei, defalcat pe:

. Consumatorii rezidențiali (populație),

, Consumatorii industriali.

. iiuminatul public,

. servicii,

. sectorul public-administrativ, etc.

0) Similar cu analizele de mai sus, consultantul va analiza din punct de vedere energetic celelalte mari sisteme:

-    Sistemul pentru alimentarea cu apă Starea echipamentelor, consumurile

-    Sistemul de transport pentru persoane si mărfuri. Sisteme de comunicații, consumuri.

-    Sistemul de colectare, transport si tratare a deșeurilor,

Consultantul va mai analiza si evalua:

-    pierderile energetice ale clădirilor, intocmind un diagnosticul energetic al acestora.

-    eficienta investițiilor energetice realizate sau in curs de realizare;

-    sistemele de informare si de comunicare cu consumatorii;

-    impactul social al facturilor energetice (consumuri si preturi ale energiei, suportabilitati. pe categorii de consumatori);

-    contribuția activitatilor energetice la poluarea mediului ambiant in Municipiul București.

Totodată, consultantul va analiza relațiile dintre toate sectoarele și sistemele și va evalua diferitele elemente ale structurii

tendințele de evoluție. Va evidenția interdepenRadu Du mure seu, Consultant al Comisiei pentru Utilitati Publice a CGMB/Termear

municipale si gradul in care aceste elemente se influențează reciproc (de exemplu, inchiderea temporara a unor cai de comunicație pentru reabilitarea rețelei de distribuție a energieltermice poate duce la supraconsumuri de energie in transportul public sau privat etc.).

Analiza SWOT din punct de vedere energetic

Studiul ar trebui să puncteze aspectele pozitive și negative ale utilizării și ale consumului de energie in legătură cu obiectivele strategice propuse, oportunitățile si amenințările.

B.2. Stabilirea obiectivelor si țintelor SEM pe termen scurt, mediu si lung

Ținând seama, pe de o parte de constatările situației existente si pe de alta parte de scopurile si obiectivele generale aratate mai sus, consultantul va elabora si propune principalele, direcții strategice de soluționare a problemelor energetice municipale, pentru care va propune opțiuni de rezolvare in cadrul SEM.

33. Raportul (1) de evaluare si de planificare

Consultantul va prezenta Municipalității un Raport de evaluare a situației existente, care va inciude principalele rezultate ale analizei situației existente, urmărind tematica de la punctul de mai sus, precum si rezultatul activitatilor consultantului prevăzute in capitolul 3, privind propunerile de direcții strategice de soluționare a problemelor energetice.

Intre aitele. Raportul va trata următoarele aspecte relevante (direcții strategice):

’ cadrui legal și administrativ superior (la nivel de stat, reglementări UE) în cadrul căruia •reDuie dezvoltată SEM;

« roiul CGMB și al altori actori în domeniul energiei din București si reevaiuarile necesare ale cadrului normativ si instituțional local;

schimbările necesare in sistemele de furnizare a energiei, diferențiind energia termică reziduală, sursele de energie regenerabile, limitările de natură energetică aie rețelelor de transport și distribuție a energiei termice și alteie;

reglemenatariie necesare intre toate sectoarele și sistemele analizate:

» prezentare generală a țintelor propuse pentru aplicarea principiilor economicității, eficientei, efectivitatii. transparentei, responsabiiitatii, coerentei si coordonării sectorului energetic;

•    prezentare generaiă a țintelor oropuse de protecție a mediuiui:

» reevaluarea si orioritizarea obiectivelor comunității iocaie in domeniu;

» Identificarea provocărilor cheie;

•    dezvoltarea viziunii municipalității și a obiectivelor sl țintelor sale cheie;

» prezentarea si comentarea mai muitor scenarii privind ipotezele cu influenta esențiala asupra strategiei (scenariul optimist, moderat si pesimist) si concluzii asupra impactului variației acestor date. Alegerea scenariului cel mai credibil;

•    anaiiza de risc a scenariului ales.

Raportul (1) va fi supus analizei reprezentanților Municipalității si dezbaterii publice. După aprobarea sa, consultantul va trece la realizarea activitatilor prevăzute in următoarele capitole.

3.4. Pregătirea, evaluarea si selecționarea opțiunilor de dezvoltare energetica

Consultantul va realiza o analiza tehnico-economica, sociala si de mediu a opțiunilor de soluții ia problemele energetice actuale ale Municipiului București, avand in vedere legislația romana si a UE și ipotezele alese la paragraful 4, tratand cu prioritate temele:

forme de energie consumata (abur, apa fierbinte, apa calda pentru incalzire si consum casnic, energie electrica). Evoluția necesarului de energie se va face prin prognoze (se vor face unul sau mai multe scenarii de evoluție, funcție de ipotezele alese pentru evoluția pe termen lung;

-    Analiza cost - beneficiu a soluțiilor propuse pentru sursele de energie electrica si termica, precum si a combustibililor utilizați;

-    Analiza cost - beneficiu a soluțiilor propuse pentru sistemele de producere, transport si distribuție a energiei electrice si termice. Sisteme integrate municipale;

-    Analiza cost - beneficiu a soluțiilor propuse pentru creșterea eficientei energetice a clădirilor colective de locuit si publice-administrative;

-    Analiza cost - beneficiu a soluțiilor propuse pentru iluminatul public;

-    Considerații privind soluții eficiente pentru sistemul de alimentare cu apa si canalizare, ținând seama de analiza cost - beneficiu;

-    Analiza cost - beneficiu a soluțiilor de creștere a eficientei energetice a sistemului de transport public;

-    Analiza oportunității unei centrale de incinerare a deșeurilor solide;

-    Analiza oportunității construirii unei centrale electrice pe biogaz la statia de tratare a apelor reziduale din Municipiu si profilul acestei centrale;

-    Anaiiza implementării unor principii si reguii de coordonare eficienta a realizării Infrastructurii serviciilor publice de utilitate comunala;

-    Considerații privind societatea civila si energia. Informarea, conștientizarea si educarea consumatorilor de energie si combustibili. Acțiuni pentru creșterea suportabiiitatii impactului social ai energiei:

-    Considerații privind piața energiei, revederea si completarea cadrului legislative, Instituțional si de reglementari.

B.5. Soluțiile strategice recomandate

Cin analiza variantelor de soluții studiate, consultantul va prezenta si argumenta soluțiile recomandate. Acestea vor viza fiecare sector energetic analizat, corelarea dintre diferitele sectoare si indicatorii de ansamblu propuși in raoort cu obiectivele generaie ale strategiei.

B.S. Raportul (2) de soiutii si recomandări

In oaza activităților descrise la cap anterioare, consultantul va elabora un Raport (2) cuorinzand variantele de soiutii studiate si soluțiile selectate pentru a fi recomandate In cadrul SEM. care va fi structurat pe baza principiilor de ia cap A2, ținând seama de ariile si orizonturile de timp definite la cap 31 si va răspunde la temele analizate la cap 3 2, 4 si 5. urmând a prezenta atingerea obiectivelor prin soluțiile propuse, grupate pe următoarele direcții de acțiune:

-1 - tehnice (de investiții) si manageriale

-    il - Instituționale si de reglementare

-    III - de surse si mecanisme de finanțare

intre altele, consultantul va pregăti recomandări recomandări privind modul in care Municipalitatea va monitoriza activitatea firmelor ce vor lua in concesiune serviciul public de alimentare cu căldură (cadrul juridic, organizatoric, metode de raportare, criterii de selecție a firmelor ce vor efectua monitorizarea in beneficiul Primăriei, verificarea periodica, etc.).

Raportul de recomandări furnizează direcții de acțiune ale autorității locale, în care sunt vizate și corelate toate aspectele care condiționează implementarea strategiei energetice. SEM recomanda soluții de principiu, argumentate pe baza unor evaluări generale. Aplicabilitatea soluțiilor trebuie demonstrată în cadrul unor Studii de Fezabilitate, pentru fiecare obiectiv care a fost identificat de SEM ca necesitând o reabilitare, modernizare, retehnologizare, restructurare etc. în scopui obținerii de performanțe energetice.

Raportul va fi supus analizei reprezentanților Municipalității si dezbaterii publice. După aprobarea sa, consultantul va trece la realizarea activitatilor prevăzute in următoarele doua capitole (8 si9).

B.7. Programe si instrumente de implementare

Consultantul va realiza un Plan de Acțiuni pe termen scurt și mediu, care va evalua si posibilele resurse financiare. Planul de Acțiuni va fi însoțit de un Plan de Monitorizare care va include instrumentele si instituțiile care vor asigura implementarea corectă a Planului de acțiuni.

B.8. Concluzii finale si principalele recomandări

In baza observațiilor primite ifr cursul dezbaterilor Raportului (2) de soluții si recomandări, consultantul va analiza observațiile si propunerile si va elabora Raportul final al SEM .

B.9. Raportul (3) final

Acesta va cuprinde in principal următoarele:

Strategia Energetică ,oe termen lung în conformitate cu cerințele de dezvoltare ale orașului București;

Pianul de Acțiuni pe termen scurt si mediu, în conformitate cu SEM. împreună cu estimarea costurilor sale si a posibilelor surse de finanțare a investițiilor;

Plănui de Reglementare si Monitorizare - definirea reglementarilor necesare la nivei ’ocal de oromovare si susținere a realizării strategiei, precum si statuarea entităților si procedurilor de monitorizare si raportare anuală a stadiului implementării acțiunilor, actualizarea informațiilor, revizia periodica a SEM și alte aspecte care ar putea afecta rezuitaieie așteptate ale Strategiei Energetice Municipale.

Consultantul va elabora Raportul (3) final privind SEM, urmărind rezolvarea următoarele probleme ale Municipiului București:

-    va pune in lumina consumurile actuale si zonele cu pierderi majore de energie, atat in cadrul serviciilor municipale, cat si la beneficiarii acestora (in principiu sectoarele rezdential si terțiar);

-    za eiabora o prognoza realista privind evoluția consumurilor de energie;

-    va determina situația reala a tehnologiilor din cadrui serviciilor municipale:

-    va evidenția un plan unitar si coerent de masuri de reducere a consumurilor de energie;

-    va fundamenta deciziile Consiliului General privind investițiile pentru dezvoltarea si eficientizarea serviciilor energetice;

-    za evidenția esaionarea oprima a acțiunilor, in funcție de prioritari, de capacitatea de ’inantare si de efectele economice;

-    za crea cadrul si instrumentele de monitorizare a situației energetice pe plan local;

-    za contribui ia imbunatatirea mentaiitatii locale privind utilizarea eficienta a energiei.

Raportul final conținând SEM va fi suspus dezbaterii publice si va fi acrobat prin Hotarare a CGMB.    '

C. Cadrul implementării proiectului

C. 1. Planificarea Rapoartelor și termene de predare


Se propune următorul grafic de desfășurare a studiului de elborare a SEM:

Faze

Raportare    \ Termene

Faza I

Raport (1) de Evaluare - proiect    j 20 săptămâni de ia semnarea

I contractului

Faza I    I Dezbatere    Municipalitate    cu

specialiști in domeniu si avizare in

2 săptămâni

Radu Dumitrescu, Consultant al Comisiei pentru Utilitati Publice a CGMB Z Termeni, Pag. 7 d:

comisia CUP

Faza 1

Raport (1) de Evaluare - Final

4 săptămâni de la avizarea RE - proiect

Faza-ll-a

Raport (2) de soluții si recomandări -proiect

10 săptămâni de la avizarea Fazei I

Faza a ll-a

Dezbatere Municipalitate si cu specialiști in domeniu si avizare in comisiile CGMB

2 săptămâni

Faza a ll-a

Raport (2) de soluții si recomandări -Final

2 săptămâni de la avizarea RR - proiect

..

Faza a II l-a

Raport (3) SEM - proiect

10 săptămâni de la avizarea Fazei a-ll-a

Faza a II l-a

Dezbatere publica si cu specialiști in domeniu si avizare in comisiile CGMB

4 săptămâni

Faza a II l-a

i

Raport (3) SEM - Final

4 săptămâni de la avizarea SEM -proiect

i Faza a lll-a

Avizare si aprobare CGMB

2 săptămâni de ia prezentare Raport SEM - Final

3.2. Asistenta acordata de Municipalitate Municipalitatea va sprijini consultantul extern în activitatea sa.

în ceea ce privește Consultantul acesta va respecta graficul de timp aprobat și va informa Municipalitatea privind stadiul de realizare al lucrării.

2MB și companiiie care furnizează servicii publice vor:

-    Numi un partener activ, responsabil și competent pentru consuitant și vor asigura tot suportul administrativ necesar;

-    Asigura accesul liber și nerestricționat al consultantului ia angajații ior și la persoanele de conducere;

-    Furniza toate informațiile economice, tehnice și de reglementare relevante pentru proiectul Strategia Energetică Municipală, și anume Plănui Urban de Dezvoltare pentru a fi în concordanță cu proiectul;

-    Asigura accesul la toate bazeie de date relevante, inclusiv ia cele localizate la Electrica, Distrigaz, RADET, RATE3 etc.) sau la cele din PMB și de la ONG-uri:

-    furniza toate informațiile necesare și sprijinul pentru realizarea proiectului în mod eficient.

Pentru duna desfășurare a lucrărilor si pentru transpunerea in practica a Strategiei, Municipalitatea va crea o siructura fixa, permanenta, denumita Comitet Municipal al Energiei (CME). Acest comitet va avea, in prima etapa, roiui de a urmări elaborarea strategiei si de a sprijini pe consultant in obținerea de date cat mai corecte si mai recente. La sfârșitul perioadei de elaborare, Comitetul va aviza din punct de vedere tehnic lucrarea inainte de prezentarea ei in Comisii si in fata CGMB. In etapele ulterioare, CME va avea principala sarcina monitorizarea procesului de aplicare a Strategiei, instituirea si aicatuirea CME vor fi supuse aprobării CGMB. CME ar trebui sa isi desfasoare activitatea in ședințe lunare, iar trimestrial ar trebui sa prezinte rapoarte Consiliului General. O alta sarcina a acestui comitet ar trebui sa fie revizuirea periodica a Planului de Acțiune (de exemplu o data la doi ani), in funcție de etapele deja implementate si de conjunctura economica si supunerea, către Consiliului General, a planului revizuit.

De asemenea, va fi instituit un grup de lucru, sa inceapa sa alcatuiasca baza de date ce va fi necesara consultantului pentru elaborarea lucrării. Consideram ca fara existenta acestei baze de date efortul echipei de consultanta ar fi excesiv de mare (si reflectat direct in costul lucrării), iar durata de elaborare a strategiei ar fi mult prelungita.

Anexa 2 la Hotarea CGMB nr.4^../.!^.-./^.^ privind promovarea elaborării Strategiei Energetice Municipale si formarea Comitetului Municipal al Energiei

Atribuții CME

Comitetul Municipal al EnergieiJCME) va avea, in prima etapa, pana la aprobarea Strategiei Energetice a Municipiului București, rolul de a urmări elaborarea strategiei si de a sprijini pe consultant in obținerea de date cat mai corecte si mai recente, dezbătând si avizand rapoartele intermediare ale consultanților care elaborează strategia.

La sfârșitul perioadei de elaborare, Comitetul va aviza din punct de vedere tehnic lucrarea inainte de prezentarea ei in Comisii si in fata CGMB, instituirea si alcătuirea CME urmând a fi supuse aprobării CGMB.

După aprobarea SEM, CME va avea principala sarcina monitorizarea procesului de aplicare a Strategiei.

Organizarea CME

CME isi va dest'asura activitatea in ședințe lunare, iar trimestrial va prezenta rapoarte CGMB. dezbătute si avizate in prealabil de Comisia pentru utilitati Publice a CGMB.

CME va revizui periodic Planul de Acțiune in funcție de etapele ceia Impiementate si de conjunctura economica si va supune Planul revizuit dezbaterii publice si aprobării CGMB.

CME va avea un președinte si un vicepreședinte, care vor prezida ședințele si vor convoca membri la ședințe, in baza consultării reciproce.

Președintele CME va fi sprijinit de un secretariat, format din speciaiisti m domeniu din cadrul PMB si a aitor instituții ale Municipalității, care vor coiabora pe perioada elaoorarii SEM cu Grupul de lucru ai PMB menit sa alcatuiasca baza ae date ce va :i necesara consuitantuiui pentru eiaborarea lucrării.

Proiect

Anexa 3 la Hotarea CGMB nr.

privind promovarea elaborării Strategiei Energetice Municipale si formarea Comitetului Municipal al Energiei

Componenta Comitetului Municipal al Energiei (CME):

1.    Președinte: Viceprimarul General al Mun. București, domnul Razvan MURGEANU

2.    Vicepreședinte: Președintele Comisiei pentru Utilitati Publice, domnul Dorin BALEANU

3.    Secretar: consultant al Comisiei pentru Utilitati Publice, domnul Radu DUMITRESC'J

Membri:

4.    Consilier General Lucian PARASCHIV

5.    Consilier General Teodor Victor IOVIC!

-——

7. Catedra UNESCO, domnul Prof. Dr. ing. Aureliu LECA

3. Misiunea USAID in Romania, consilier pe probleme de energie, domnui Prof. Dr.ina. Virgii MUSATESCU    ’    '    “

9.    Program UNDP/ GEF/GE, domnul Prof. Vasiie ANGHELUTA

10.    institutui Roman de Energie, domnul Jean CONSTANTINESCU

11.    Agenția Romana pentru Conservarea Energiei. Vicepreședinte, domnul dr. Ina.

Cornef RADULESCU    ~

12.    Ambasada Elveției, doamna Marinela IVAN

13.    BERD, domnul Amoury de LANNOY

14.    Director Executiv PMB - DUP, domnui Dorel GEANA

15.    Director Generai RADET, domnul Virgii RAMBA

16.    Expert consultant PMB, domnul Tudor POPESCU;

17.    Director Generai ELCEN, domnul Ion MARCU;

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

etaj: 1, cam. 105

tel.: 305 55 13: 305 55 00 int. 1105 fax: 305 55 13

e-mail: secretar@bucuresti-primaria.ro35,

V

UKAS

ouMin

MAf4*r*M£Nr

001


SMC certificat ISO 9001: 2000SMM certificat ISO14001 : 2004


Primăria Municipiului București

Eu, Dumitru Stănescu, in calitate de Secretar Generai al Municipiului București, exercitând atribuțiile conferite de art. 120A9 lit. a din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, modificată și completată prin Legea nr. 286/2006 consider întrunite condițiile de legalitate pentru proiectul de hotărâre:

privind promovarea elaborării Strategiei Energetice Municipale și formarea Comitetului Municipal ai Energiei

In drept prevederile art. 38 alin. 2 lit. b, art. 38 alin. 4 iit. e și art. 46 aiin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată crin Legea 286/2006

Art. 38

■2) Consiliul local exercită următoarele categorii de atribuții:

bl atribuții privind dezvoltarea economico-sociaiă și ce mediu a comunei.

orașului sau municipiului:

41 In exercitarea atribuțiilor prevăzute la alin. (2) iit. b), consiliul locai: e) aprobă strategiile privind dezvoltarea economică.socială și de mediu a

unității administrativ-teritoriaie

în conformitate cu prevederile art. 46 alin. 2 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, modificată și completată prin Legea 286/2006, hotărârea se adoptă cu votul majorității consilierilor în funcție.

SECREJARGENERAL al mu^0ÎO®^ucurești Dufri itru^iâi^scu

b-dul Regina tiisabeta 47, sector 5, București, România: tel.: +4021 305 55 00: www.bucuresti-primaria.ro

Consiliul General al Municipiului București

EXPUNERE DE MOTIVE

Privind promovarea elaborării Strategiei Energetice Municipale (SEM) si formarea Comitetului Municipal al Energiei (CME)

Din anul 2004 municioaiitatea lucrează ia imDlementarea unui model de

i    I

Parteneriat-Pubiic-Privat (PPP) pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică aflat în proprietatea CGMB și operat de RADET. în raportul consultanților responsabili de elaborarea Studiului de PPP (FACTOR &TRAPEC) au fost indentificați importanți factori negativi externi, necesar a fi eliminați înainte de începerea procesului de contractare a unui parteneriat privat. Cei mai importanți factori negativi privesc lipsa unei Strategii Energetice Municipale și lipsa actualizării obiective a necesarului de Investiții pentru realibitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din București.

Municipalitatea se confruntă-pe lângă problemele legate de sistemul de termoficare-cu numeroase provocări dificile în domeniul gestiunii energetice a orașului, cum sunt cele legate de mediu, de îmbunătățire a sinfrastructurii existente si a serviciilor care nu mai corespund cu creșterea rezidențiala, de eficienta si de calitatea serviciilor eneraetice si de dezvoltare economică.

Strategia Energetică Municipală (SEM) însoțită de Planul de Acțiune pe termen scurt și mediu este utilă în negocierile purtate cu instituțiile bancare sau cu alte surse de finanțare, căci demonstrează faptul că primăria are un pian integrat și coerent de acțiune în domeniul energiei. Municipalitatea are nevoie, în scopul identificării și realizării soluțiilor pentru producerea, distribuția și utilizarea tuturor formelor de energie într-un mod raționa, economic și cu respectarea condițiilor de mediu.

în vederea unei bune desfășurări a lucrărilor și pentru transpunerea în practică a Strategiei , Municipalitatea va crea o structură fixă, permanentă, denumită Comitet Municipal al Energiei (CME). Acest comitet va avea, în primă etapă, rolul de a urmări elaborarea strategiei și de a sprijini pe consultant în obținerea de date cât mai corecte și mai recente. La sfârșitul perioadei de elaborare, Comitetul va aviza din punct de vedere tehnic lucrarea înainte de prezentarea ei în Comisii și în fața CGMB. în etapele ulterioare, CME va avea

pringjgl^r,șa.r|;mTOniy9qgatg^,ja[flgeșufai!1ste5aa!icai:g,cAstSfateaiei. Membri

CME din cadrul municipalității vor constitui grupul neergie din cadrul Unității municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, organizată în conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr.246/2006. CME își va desfășura activitatea în ședințe lunare, iar trimestrial va prezenta rapoarte Consiliului General. O altă sarcină a acestui comitet va fi revizuirea anuală a Planului de Acțiune, în funcție de etapele deja implementate și de conjunctura economică și supunerea, către Consiliul General, a planului revizuit.

De asemenea, se va organiza un grup de lucru, la niveiul PMB, pentru facilitatarea accesului consultantului la datele necesare elaborării lucrării.

Având în vedere cele expuse, se consideră necesară și oportună promovarea de către CGMB a proiectului de hotărâre anexat, propunându-se aprobarea ultimei versiuni a TR pentru elaborarea SEM, precum și înființarea Comitetului Municipal al Energiei și a grupului de lucru pentru gestionarea băncii de date.

CONSILIER GENERAL,

Dorin Băleanu

DIRECȚIA UTILITATI PUBLICE

etaj: 2, cam. 250

tel.: 305 55 67, 305 55 49; 305 55 00 int. 1249, 1250

fax: 305 55 67, 305 55 49

e-mail: utilitati@bucuresti-primaria.ro

RAPORT DE SPECIALITATE

privind promovarea elaborării Strategiei Energetice Municipale (SEM) si formarea Comitetului Municipal al Energiei J.CME)

Din anul 2004 Municipalitatea lucrează la implementarea unui modei de Parteneriat-Pubiic-Privat

PPP' pentru sistemui centralizat de alimentare cu energie termică aflat în proprietatea CGMB și operat de RADET. In raportul consultanților responsabili de elaborarea Studiului de PPP {FACTOR A ȚRAPEC ț. au fost identificați importanți factori negativi externi, necesar a fi eliminați înainte de începerea procesului de contractare a unui parteneriat privat. Cei mai importanți factori negativi ^rivesc lipsa unei Strategii Energetice Municipale si lipsa actualizării obiective a necesarului de investiții pentru reabilitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din București.

Totodată. Municipalitatea se confrunta - pe lângă problemele legate de sistemui de termoficare - cu numeroase provocări dificile in domeniul gestiunii energetice a orașului, cum sunt cele legate de mediu, de îmbunătățire a infrastructurii existente și a serviciilor care nu mai corespund cu creșterea rezidențială, de eficiența si de calitatea serviciilor energetice și de dezvoltare economică.

Strategia Energetica Municipala (SEMI, insotita de Planul de .Acțiune pe termen scurt si mediu este. de asemenea, foarte utila in negocierile purtate cu instituțiile bancare sau cu alte surse de finanțare, căci demonstrează faptul ca primăria are un plan integrat si coerent de acțiune in domeniul energiei. Municipalitatea are nevoie de a elabora SEM, in vederea abordării integrate a problemelor legate de consumul de energie, în scopul identificării și realizării soluțiilor pentru producerea, distribuția și utilizarea tuturor formelor de energie intr-un mod rațional, economic și cu respectarea condițiilor de mediu. Municipiul București are nevoie de o strategie pe termen lung care să permită factorilor de decizie sa stabilească investiții eficiente si alte masuri pentru o dezvoltare durabilă.

Din aceste motive, pentru rezolvarea problemelor aratate mai sus si continuarea procesului de reforma a acestui serviciu comunitar de utilitate publica, este necesara elaborarea cu prioritate a Strategiei Energetice Municipale, care sa permită si o evaluare si prioritizare corecta a investițiilor in domeniu, care sa genereze eficienta si calitate a utilizării fondurilor bănești alocate.

In scopul realizării SEM, Comisia pentru Utilitati Publice a CGMB a organizat in cursul lunii iunie si iulie a.c. o dezbatere lărgită a termenilor de referința (TR) ai SEM propuși inițial de TRAPEC. Au participat la reuniuni reprezentanți ai Consiliului General al Municipiului București (CGMB), Primăriei Municipiului București (PMB), Băncii Europene de Reconstrucție si Dezvoltare (BERD), Ambasadei Elveției la București, TRAPEC - consultantul Municipalității in cadrul proiectului multi-sectorial pentru București - încălzire centralizata - Servicii de consultanta pentru PPP, specialiști romani in domeniu (profesori renumiti, consultanți si reprezentanți ai unor instituții de profil energetic, reprezentanți ai RADET, specialiști ai Municipalității sau din afara acesteia). Reuniunea din 29.06.2006 a fost deschisa de domnul Viceprimar General Razvan Murgeanu, care a susținut organizarea acesteia. Dezbaterea, atat cea directa din reuniunile din 29.06.06 si din 29.07.06. cat si A cea purtata pe cale electronica, a fost rodnica, participantii propunând completarea termenilor de referința cu capitole importante, care au permis structurarea unei teme complete pentru realizarea SEM. Propunerile au fost sintetizate in mai muite versiuni de TR. ultima datand din 18 septembrie ' a.c. TRAPEC a făcut mai multe observații la versiunile TR imbunatatite. propunând insa in mod nefiresc menținerea versiunii inițiale. In reuniunea din 29 iulie 2006 si apoi in cursul lunii august si septembrie, secretariatul elaborării TR a făcut corecțiile considerate utile, a explicat motivele pentru care nu pot fi asimilate unele propuneri ale TRAPEC si a respins revenirea ia tema inițiala, care nu răspundea cu claritate mai multor cerințe de elaborare a SEM. identificate de grupul de lucru. Cu excepția TRAPEC. participantii la reniunile organizate de Comisia pentru Utilitati Publice a CGMB susțin promovarea ultimei versiuni a TR. cea din 18.09.2006.

Pentru buna desfășurare a lucrărilor si pentru transpunerea in practica a Strategiei, Municipalitatea va crea o structura fixa. permanenta, denumita Comitet Municipal al Energiei_(CME). Acest comitet va avea. in prima etapa, rolul de a urmări elaborarea strategiei si de a sprijini pe consultant in obținerea de date cat mai corecte si mai recente. La sfârșitul perioadei de elaborare. Comitetul va aviza din punct de vedere tehnic lucrarea inainte de prezentarea ei in Comisii si in fata CGMB. In etapeie ulterioare. CME va avea principala sarcina monitorizarea procesului de aplicare a Strategiei. Membri CME din cadrul Municipalității vor constitui grupul energie din cadrui Unitatii municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilitati publice, organizata in conformitate cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 246/2006. CME ar trebui sa isi desfasoare activitatea in ședințe lunare, iar trimestrial ar trebui sa prezinte rapoarte Consiliului Generai. O alta sarcina a acestui comitet ar trebui sa fie revizuirea periodica a Planuiui de Acțiune ide exempiu o data ia doi anii, in funcție de etapeie deja implementate si de conjunctura economica si supunerea, către Consiliului Generai, a pianuiui revizuit.

De asemenea, este necesar sa se organizeze an grup de lucru, la nivelul PMB. pentru facilitarea accesului consultantului la datele necesare elaborarea lucrării.

Luind din considerare cele de mai sus, este necesara aprobarea de către CGMB a Termenilor de Referința pentru elaborarea SEM, precum si Înființarea Comitetului Municipal al Energiei si a grupului de lucru pentru gestionarea băncii de date.

COMISIA PENTRU UTILITATI

PUBLICE

etaj: 2, cam. 255

tel.: 305 55 80: 305 55 00 int. 1255

Consiliul General al Municipiului București

RAPORT

referitor la proiectul de hotărâre privind aprobarea raportului de rocomandări pentru parteneriat public privat pentru RADET

Comisia pentru Utilități Publice, întrunită în ședință în data

de_/_2006, a luat în dezbatere Raportul Direcției Utilități Publice și

Expunerea de motive a consilierilor generali cu privire ia proiectul sus-menționat

Din anul 2004 municipalitatea lucrează la impiemenrarea unui model de Parreneriat-Public-Privat (PPP) pentru sistemul centralizat de alimentare cu energie termică aflat în proprietatea CGMB și operat de RADET. in raportui consultanții, responsabili de elaborarea Studiului de PPP (FACTOR &TRAPEC) au fost indentificați importanți factori negativi externi, necesar a fi eliminați înainte de începerea procesului de contractare a unui parteneriat privat. Cei mai Importanți factori negativi privesc lipsa unei Strategii Energetice Municipale și lipsa actualizării obiective a necesarului de investiții pentru realibitarea sistemului centralizat de alimentare cu energie termică din București.

Municipalitatea se confruntă-pe lângă problemeie legate de sistemul de termoficare-cu numeroase provocări dificile în domeniul gestiunii energetice a orașului, cum sunt cele legate de mediu, de îmbunătățire a sinfrastructurii existente și a serviciilor care nu mai corespund cu creșterea rezidențiala, de eficiența și de calitatea serviciilor energetice și de dezvoltare economică.

Strategia Energetică Municipală (SEM) însoțită de Planul de Acțiune pe termen scurt și mediu este utilă în negocierile purtate cu instituțiile bancare sau cu aite surse de finanțare, căci demonstrează făptui că primăria are un plan integrat și coerent de acțiune în domeniul energiei. Municipalitatea are nevoie, în scopul Identificării și realizării soluțiilor pentru producerea, distribuția și utilizarea tuturor formelor de energie într-un mod raționa, economic și cu respectarea condițiilor de mediu.

In conformitate cu prevederile art.45 aiin.1 și art.56, alin.4 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locaiă, modificată și completată prin Legea nr.286/2006, Comisia de Utilități Publice avizează favorabil proiectul de hotărâre privind aprobareraprotului de rocomandări pentru parteneriat public privat pentru RADET


SECRETAR, Teodor lovici

COMISIA JURIDICA SI DE DISCIPLINA

etaj: 2. cam. 255

tel.: 305 55 80; 305 55 00 int. 1255


Consiliul General al Municipiului București

AVIZ

Referitor ia proiectul de hotărâre privind

.........r.........

U -cLc,

, Comisia Juridică și de Disciplină întrunită în ședința din daia de .....2006 a luat în dezbatere raportul/informarea serviciului de

specialitate

in urma dezbaterilor, Comisia hotărăște avizarea proiectului de nctărâre:

Gavorabij)

Nefavorabil

Amânat.

cu următoarele amendamente:

VALIN MIRCEA


SECRETAR,

TOMA TUDOR


HOTĂRÂRE

privind promovarea elaborării Strategiei Energetice Municipale și formarea Comitetului Municipal al Energiei

Având în vedere Expunerea de motive a consilierului general Dorin Băleanu, președinte al Comisiei pentru-Utilități Publieeiși Raportul Direcției Utilități Publice ;

Văzând raportul Comisiei pentru Utilități Publice si avizul Comisiei Juridîce si de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;    '

în baza prevederilor art. 6 alin.1 și aiin. 2 din H.G. nr. 246/2006 privind aprobarea Strategiei naționale privind accelerarea dezvoltării serviciilor comunitare de utilități publice:

în temeiul art.38 alin.2 lit. b și alin. 4 lit. e și al art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația pubiică locală modificată și completată prin Legea nr. 286/2006 ‘ '

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1- Se aprobă termenii de referință pentru elaborarea Strategiei energetice a municipiului București, prezentați în anexa 1.

Art.2-Se aprobă constituirea Comitetului Municipal al Energiei, având atribuțiile prezentate la anexa 2 și componența prezentată în anexa 3.

Membrii Comitetului Municipal ai Energiei din cadrul municipalității vor forma grupul energie din cadrul Unității municipale pentru monitorizarea serviciilor comunitare de utilități publice, organizată în conformitate cu prevederile H.G. nr. 246/2006.

Art.3- Primarul Generai va organiza la nivelul Primăriei Municipiului București un Grup de lucru dedicat exclusiv alcătuirii și gestionării băncii de date ce va fi necesară consultantului pentru elaborarea proiectului de Strategie Energetică a Municipiului București.

Art. 4. Proiectul de Strategie Energetică a Municipiului București va fi elaborat de consultanți independenți, selectați conform prevederilor legaie și va fi supus dezbaterii publice înainte de a fi aprobat de Consiliul General ai Municipiului București.

Art. 5- Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6-Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului General vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința..................................a Consiliului

General al Municipiului București din data de.........................

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Maria Roxana Cosma    Dumitru Stănescu

București, Nr.........