Hotărârea nr. 276/2006

HOTARAREnr. 276 din 2006-11-02 HOTARIRE 276 din 02/11/2006 PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI A TERENURILOR PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCTII PROVIZORII ALE REGIEI
HOTARIRE nr. 276 din 2/11/2006
HOTARIRE 276 din 02/11/2006

HOTARIRE    276 din 02/11/2006

PRIVIND TRANSMITEREA IN ADMINISTRAREA REGIEI AUTONOME DE TRANSPORT BUCURESTI A TERENURILOR PE CARE SUNT AMPLASATE CONSTRUCTII PROVIZORII ALE REGIEI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind transmiterea in administrarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti a terenurilor pe care sunt amplasate constructii provizorii ale regiei

 

 

            Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General si raportul comun al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei si Directiei Evidenta Imobiliara si Cadastrala;

            Vazand raportul Comisiei Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Discplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”c”, alin.5 lit.”a” si  46 alin.21 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Suprafetele de teren apartinand domeniului public al municipiului Bucuresti, prevazute in anexele 1-12 se transmit in administrarea Regiei Autonome de Transport Bucuresti, in vederea amplasarii de chioscuri pentru vanzarea biletelor, cartelelor magnetice si legitimatiilor de calatorie, amplasarii salilor de asteptare, a cabinelor cap de linie, precum si pentru serviciile proprii ale regiei.

 

Art.2 Desfasurarea altor acte de comert decat cele stabilite prin obiectul de activitate al Regiei Autonome de Transport Bucuresti, atrage dupa sine revocarea de drept a prezentei hotarari.

 

Art.3 Anexele 1 - 12 fac parte integranta din prezenta hotarare.

 

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Regia Autonoma de Transport Bucuresti vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 276

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

anexai LA ik.GtTB nr. -2/6 Ax-a

ț ' v*-

SITUAȚIA AMPLASĂRII CHISCIJRILOR RATB DE VAN7ARE A BILETELOR SI LEGITIMAȚIILOR DE CAI ATORIF

SECTOR 1


Nr. Crt. Tlpunltate

UNITATEA

ADRESA

Sector

Suprafața    index.

1

c

Averescu

Ion Mihalache /Averescu

1

2,25 c=centru ab

2

c

Aeroport Baneasa

Sos. Buc. - Ploiești

1

2,8 t=toneta

3

c

Agronomie

Inst, Agronomic

1

4

4

c

Chibrit

Bd. 1 Mai - Cal. Grivitei

1

2,8

5

c

Gara -Metrou

Pta. Gării de N

1

3

6

c

Laromet

Buc. Noi

1

5,2

7

c

Leonida - Romana

Romana -Mendeleev

1

4

8

c

N. Titulescu

Cal. Grivitei

1

4

9

c

Perla

Sos. St. cel Mare/Dorobanti

I

6

10

c

Piața 1 Mai

Bd. Ion Mihalache/pta. 1 Mai

1

4

11

c

Pipera

Pipera/A. Vlaicu

1

4

12

c

Rest. DUNAREA

Bd. N, Balcescu/Dunarea

1

4

13

c

ROMANA - ASE

ASE

1

3

14

c

Televiziune

Cal. Dorobanți 252

1

6

15

c

Vânătorul

Bd. Gen. Magheru/ Romana

1

2,8

16

c

Witing - cabina

Bd. D. Golescu-str. Witing

1

5

17

c

Witing Coloane

Bd. Gării de N

1

5

18

t

Aerogara Baneasa

Sos. Aerogării Cap. Linie 5

1

4

19

t

Arcul de Tlumf

B-dul. Mareșal Prezan

1

2,8

20

t

Automatica

Cal. Floreasca Automatica

1

2,8

21

t

Banu Manta

Primăria sect. 1

1

2,8

22

t

Carpatl

Cal. Grivitei -statia Carpati

1

2,8

23

t

Clabucet

Str. Clabucet - bdul Ion Mihalache

1

2,8

24

t

Coloane

Gara de Nord

1

2,25

25

t

Compl. Pajura

Str. Pajura - Complex Pajura

1

2,8

26

t

Dorobanți

Cal. Dorobnti Parc Brancusi

1

2,8

27 1

t

Gara Basarab

Sos. Orhideelor

1

4

28

t

Gara Oraș

Gara de N, Dinicu Golescu

1

4

29

t

Griro

Calea Grivitei- Magazin Aschiuta

1

2,8

30

t

Luterana

Str. Luterana , Str. Știrbei Vodă

1

2,8

31

t

Mezes

Sos. Chitilei - statia Mezes

1

2,8

32

t

Palat CFR

Bd. Gării de N, st. Minist. Transp.

1

2,8

33

t

Piața Pajura

Str.Pajura-Piata Pajura

1

2,8t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t

t


Parc Chitila

Parc Chitila - Buc. Noi

Gara de Nord 3

Bd, Ghe. Duca

P-ta Presei Libere 2

P-ta Presei Libere - Bd. Marasti

P-ta Presei Libere

P-ta Presei Libere - Expoziției

Arcul de Triumf

Sos. Kiseleff - Arcul de Triumf

Buzesti

Str. Buzesti - Str. Occidentului

Gara de Nord

P-ta Gării de Nord

Pipera - Aviatorilor

Sos. Pipera nr, 35

Grivlta Roșie

Cal. Grivitei

Galeriile Orizont

D.Dobrescu

Presa 1

Sos. Kiseleff

Presa 4

Sos. Kiselef Parc Herăstrău

Pta 16 Februarie

Bdul Bucureștii Noi

Romana

Romana coloane

Sora MAGAZIN

Bd. Gh. Duca, st. Sora

Știrbei Vodă

Str. Știrbei Vodă

Tfeleviziune

Cal. Dorobanți TVR

Titulescu Pasaj

Str, Dr. Felix

Vasfle Parvan

CI. Plevnei

Victoria

Piața Victoria

TOTAL

1

2,8

1

2,2

1

2,8

1

2,8

1

2,8

1

2,8

1

3

1

2,8

1

2,8

1

4

1

2,8

1

4

1

4

1

2,8

1

2,8

;/ ’Sft'* te

1

4

'ic ; f qjftf

1

2,8

1

2,8

\ z    s.

1

2,8

1

4

?■«*<

177,3

SEF SERVICIU PATRIMONIU AD-TIV SOCIAL Ec. lonAnjREL

ANEXA 2 LA    nr

SITUAȚIA AMPLASĂRII CHISCURILOR RATB DE VANZARE A BILETELOR SI LEGITIMAȚIILOR DE CĂLĂTORIE

SECTOR 2


Tlpunitate

UNITATEA

ADRESA    Sector

Suprafața

c

Calea Moșilor

CI. Moșilor

2

5,2

c

Colentina

Sos. Colentina/Teiul Doamnei

2

4

c

Ferdinand

Bd. Ferdînand/M. Bravii

2

4

c

Foișorul de Foc

Pta. Foișorul de Foc

2

4

c

Granitul

Sos. Pantelimon/Sos Vergiilui

2

5,2

c

Grozovici

Spit. Colentina

2

4

c

Maica Domnului

Bd. Maica Domnului

2

4

c

Mihai Bravu

Sos. Colentina -refugiu Bucur Obor

2

5

c

Țevi Sudate

Cap linie 21

2

4

t

Lacul Tei

Sos. Colentina/ D-na Ghica

2

2,8

t

Bucur 2

Sos. Colentinain Magazin Bucur

2

2,8

t

Bucur 1

Sos. Colentina Str. B. Obor

2

2,25

t

Carrefour Colentina

Sos, Colentina/str. N. Canea

2

2,25

t

Cart. Colentina

Sos. Colentina/Str. 7 Nov.

2

2,8

t

CFR Obor

Sos. Colentina/ Ziduri Moși

2

2,8

t

Circ

B-dul. Barbu Vulcanescu

2

2,8

t

D-na Ghica

Sos. Colentina Str. D-na. Ghica

2

2,8

t

Eminescu

Str. Eminescu

2

4

t

F. Oncologie

Sos. Fundeni

2

2,8

t

Ferdinand 1

B-dul Ferdinand/ Sos. Panteiimon

2

2,8

t

Gara Obor

B-dul Gării de Est

2

2,8

t

Granitul

Sos. Panteiimon

2

2,8

t

lancului

B-dul Pache Protopopescu

2

4

t

Lizeanu

Sos. Ștefan cel Mare / Lizeanu

2

2,25

t

Morarilor

Sos. Panteiimon

2

2,8

t

Panteiimon Delfin

Panteiimon

2

2,8

t

Pierre de Coubertin

lancului/Panteliinon

2

4

t

P-ta. Gemeni

Vasile Lascar

2

4

t

Râul Colentina

Sos. Colentina

2

4

t

Rosetti

Bd. Carol, Pta. Rosetti

2

2,8

t

Sf. Panteiimon

Sos. Panteiimon

2

4

t

Stadion

Stadion Lia Manoliu

2

2,2533    t    Mihai    Bravu

34    t    Aversa

35    t    Ziduri Moși

TOTAL

Sos. Colentina - refugii P-ta Halelor Obor Ziduri Moși - Ferdinand


Y'x(- •-x-u5

2,8

2,8 119,4

SFF SERVICIU PATRIMONJ Ec. Ion CIW


ANEXA 3 LA


SITUAȚIA AMPLASĂRII CHISCURILOR RATB DE VANZARE A BILETELOR SI LEGITIMAȚIILOR DE CĂLĂTORIE

SECTOR 3


Tipunitate

UNITATEA

ADRESA

Sector

Suprafața

c

Ambrozie

Bd. Camil Ressu

3

4

c

B. Dunării

Str. L. Rebreanu

3

5

c

Buc.« MALL »

CI. Vitan nr.55

3

2,25

c

Dristor

Bd. Camil Ressu

3

4

c

I.O.R.

Str. C. Brancusi

3

5

c

Metrou Titan

N. Grigorescu

3

4

c

Macaralei

Bd. 1 Decembrie

3

6

c

Nic. Grigorescu

Bd. Ni. Grigorescu

3

3

c

Ozana

Bd. Th. Pallady

3

4

c

Poarta 3

FAUR SA - Poarta 3

3

2,25

c

Sf. Gheorghe

Pta. Sf. Gheorghe platou

3

6

c

Sfj Vineri

Bd. Coposu

3

4

t

Baba Novac

Baba Novac

3

2,8

t

C. Libertății

Baba Novac

3

2,8

t

Calea Vitan

Mihai Bravu

3

2,8

t

Coltea

Bd. I. Bratianu Spit. Coltea

3

4

t

C-tin. Brancusi

C-tin. Brancusi/N. Grigorescu

3

2,8

t

Dudesti

CI. Dudesti

3

2,8

t

Energeticieni

CI. Vitan

3

2,8

t

Hala Traian

Str. Traian

3

2,8

t

Liviu Rebreanu

Liviu Rebreanu - betoniera

3

2,8

t

Macaralei

B-dul. 1 Decembrie

3

2,8

t

Piața Titan

Th. Pallady

3

2,8

t

Poarta 4

B-dul. 1 Decembrie 1918

3

2,8

t

Policlinica Titan

Policlinica Titan

3

2,8

t

Posta Titan

B-dul. Nic. Grigores

3

2,8

t

Posta Vitan

Octavian Goga

3

4

t

Postăvarului

Codrii Neamțului

3

2,8

t

Potcoava

B-dul. Nic. Grigores

3

2,8

t

Ramnicu Sarat

Cărnii Ressu

3

2,8

t

Socului

Bd. Nic. Grigorescu

3

2,8

t

Nerva Traian

Bd. Unirii, Str. Nerva Traian

3

2,833

t

Trapezului

34

t

Unirii Pod

35

t

Universitate

t

Universitate slatuie

37

t

V. Luminoasa

38

t

P-ta Muncii - Hurmuz

39

t

Hala Traian

40

t

Vitan

41

t

Stejarului

42

t

Sf. Vineri

43

t

Dristor

44

t

P-ta Rosetti

45

t

Complex Titan

46

t

Parcul Libertății

47

t

Bd. Carol

TOTAL


Th. Pallady

Bd. Unirea Pod Serban Vodă Bd. Reg, Elisabeta St Universitate Bd. Regina Elisabeta

Str. V. Luminoasa

Sos. M. Bravii

Cal. Calarasi - Str. Traian

Sos. M. Bravii Cai. Vitan

Str. Baba Novac - Str. Stejarului

Cal. Calarasi

Str. Th. Pallady - Dristor

P-ta Rosetti - Bd. Carol

Complex Titan - cap linie 19

Parcul Libertății

Bd. Caro, - Traian

ANEXA 4 IA HCGMP» UT. ÂYfA.vv-/ *-

SITUAȚIA AMPLASĂRII CHISCURILOR RATB DE VANZARE A BILETELOR SI LEGITIMAȚIILOR DE CĂLĂTORIE


SECTOR 4

Ir. Crt.

Tipunitate

UNITATEA

ADRESA

Sector

Suprafața

1

c

Bagdasar

Sos. Berceni

4

4

2

c

Brancoveanu

Bd. Brancoveanu/N. Vasile

4

6

3

c

D-tru Petrescu

Metalurgiei cap linie 313

4

6

4

c

Națiunile Unite

Națiunile Unite

4

4

5

c

Piața Progresul

Sos. Giurgiului/Pta. Progresul

4

6

6

c

Pieptănari

Sos, Vlilor/Pta. Pieptănari

4

4

7

c

Pta Reșița

Pta Reșița

4

6

8

c

Sincai

Bd. Ghe. Sincai

4

4

9

c

Sudului

Big Berceni

4

5

10

c

Sudului Văcărești

Pta. Sudului-cal. Văcărești

4

4

11

t

Abator

Bd, Tineret/CI. Văcărești

4

2,8

12

t

Apărătorii Patriei

Sos. Vitan Barzesti

4

2,8

13

t

Automecanica

Sos. Olteniței vis-ă-vis de BCR

4

2,8

14

t

BIG Berceni 1

Piața Sudului

4

2,25

15

t

BIG Berceni 2

Sos. Olteniței

4

2,8

16

t

Brancoveanu

Brancoveanu/Str. Izvorul Rece

4

4

17

t

CFR Progresul

Sos. Giurgiului Cap linie 12,275

4

2,8

18

t

Emil Racovita

Bd. Al. Obregia

4

4

19

t

Găzarului

Sos. Giurgiului

4

2,8

20

t

IRA

Vitan Barzesti/Sos. Olteniței

4

2,8

21

t

Lamotesti

Bd. Constantin Brancoveanu

4

2,8

22

t

Luica

Sos. Giurgiului 30

4

2,8

23

t

Marasesti

Dimitrie Cantemir

4

4

24

t

Nișei

Bd. Al. Obregia

4

2,8

25

t

Ornament

Str. E Racovita/Turnu Măgurele

4

2,8

26

t

Palatul Copiilor

Bd. Tineret - Parc Tineret

4

2,8

27

t

Sincai

Statie metrou Tineretului

4

2,8

28

t

Străduinței

Bd. Al. Obregia Cinema Cultural

4

4

29

t

Straja

Resita/Str. Straja

4

2,8

30

t

Timpuri Noi

Metrou Timpuri Noi

4

2,8

31

t

Tineretului(Oraselul copiilor)

Sos, Olteniței, Brancoveanu

4

2,8

32

t

Unirii 1 Parlament

Bd. Regina Maria Int. Bd, Unirea

4

2,8

33

t

Unirii Banca

Splaiul Independentei

4

2,2534

t

P-ta Progresul

Sos. Giurgiului - P ta Progresul

35

t

Sura Mare

Sos. Giurgiului - Sura Mare

36

t

Marasesti 2

Bd. D. Gantemir - Bd. Marasesti

37

t

Eroii Revoluției

TOTAL

Eroii Revoluției

-1

4

4

4


2,8

2,8

4

1,7ANEXA 5 LA    „f;

SITUAȚIA AMPLASĂRII CHISCURILOR RATB DE VANZARE A BILETELOR SI LEGITIMAȚIILOR DE CĂLĂTORIE

SECTOR 5


I

Mr.

Crt. Tipunitate

UNITATEA

ADRESA

Sector

Suprafața

1

c

P-ta. Ferentari

Pta. Ferentari

5

6

?

c

13 Sept.

Cal. 13 Septembrie

5

5

3

c

Antiaeriana

Sos. Alexandriei

5

5

1

c

Eroilor

Bd. Eroilor/Sp. Independentei

5

5

5

c

Piața Rahova

Pta. Rahova

5

4

s

3

c

Puișor

Pta. Puisor/CI. 13 Sept.

5

4

?

c

Sebastian

Str. Sebastian/Cal. Rahovei

5

6

3

c

Trafic Greu

Str. Progresului Cal, Rahovei

5

6

3

t

Amurgului

Sos Salaj

5

2.8

10

t

Buzoieni

Str. Buzoieni

5

2,8

11

t

C. Financiara Sect. 5

Sos. Progresului

5

2,25

I2

t

Cismigiu

Bdul Regina Elisabeta

5

2,8

I3

t

Complex Comercial

Str. Mărgeanului

5

2,8

I4

t

Erie Eroul

Str. Zețari Cap linie 138,8

5

2,8

I5

t

Eroilor

Metrou Eroilor

5

4

I6

t

Kogalniceanu

P-ta. Kogalniceanu

5

2,8

I7

t

Lira

Str. 13 Septembrie

5

2,25

I8

t

P. Ispirescu

Cal, Rahovei

5

2,8

I9

t

Pod Izvor

Splaiul Independentei/Pod izvor

5

2,8

30

t

Salaj

Str. Bacau cap linie 117

5

2,8

’1

t

Spitalul Universitar

Spit. Universitar

5

2,8

32

t

Tăcerii

Str. Antiaeriana Cap linie 98

5

2,8

33

t

Teius

Alexandriei/Teius

5

2,8

34

t

Vadul Nou

Prelungirea Ferentari

5

2,8

35

t

Viitoarei

Prelungirea Ferentari

5

2,8

36

t

Opera

Bd, Eroilor - Str. F.lefterie

5

2,8

37

t

Ghencea

Bd. Ghencea cap linie 303

5

2,8

38

t

Spataru Preda

Str. Progresul - Spataru Preda

5

2,8

39

t

Sebastian

Cal. Rahovei - Cal. Ferentari

5

6

30

t

Lira

Cal. 13 Septembrie - Sebastian

5

2,2531


Pod Cotroceni


Wlircea Viilcanescu


TOTAL

DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL


109,35


ANEXA 6 ZA HC6M& DL


SITUAȚIA AMPLASARII CHISCURILOR RATR PE VANZARE A BILETELOR SI LEGITIMAȚIILOR DE CĂLĂTORIE


SECTOR 6

Tipunitate

UNITATEA

ADRESA

Sector

Suprafața

c

Autogara Militari    '

Bd. PaciiTVal. Cascadelor

6

4

c

Apaca

Bd, Gen. V. Mllea/I. Maniu

6

3

c

Apusului

Complex Apusului

6

6

c

Brașov

Bd. Brasov/Bd. Timișoara

6

4

c

Crangasi

Cal. Crangasi Bd. Ceahlau

6

5

c

Dr. Taberei

Str. Dr. Taberei

6

5

c

Favorit

Str. Dr. Taberei 34

6

5

c

Gorjului

Bd. luliu Maniu/Gorjultii

6

4

c

Râul Doamnei

Al. V,asiel/Dr. Taberei

6

6

c

Romancieri

Str. Dr. Taberei

6

5

c

Valea lalomitel

Dr. Taberei nr, 37

6

6

c

Veteranilor

Bd, luliu Maniu Copl, Veteran

6

5

t

Apusului

B-dul. luliu Maniu St. Apusului

6

4

t

Brașov

Str. Brașov/ P-ta. Moghioros

6

2,8

t

Cf^R potoceni

Timisoara/Brasov

6

2.8

t

Compl. Glulfeâti

Compl. Giulesti - Cal. Giulesti

6

2,8

t

Compozitori

Str. 1 Mai nr. 37

6

2,8

t

Crangasi

Cal. Crangasi - Pta Crangasi

6

2,8

t

Dezrobirii

Str. Uverturil/str. Dezrobirii

6

2,8

t

Dr. Rainer

Str. Dr. Rainer Acad. Militară

6

2,8

t

Dr. Taberei

Dr. Taherel/Brasov

6

2,8

t

Fac. de Electronica

B dul. luliu Maniu

6

4

t

Frigocom

B-dul Timișoara

6

2,8

t

Giulesti Sârbi

Cal Giulesti 274 Cap linie Ti

6

2,8

t

Gorjului

B-dul. luliu Maniu

6

2,8

t

Grozăvești

B-dul. Vaslle MileaPod Grozăvești

6

2,8

t

Lujerului

Str. Lujerului Fabrica de lapte

6

4

t

Mașini Electrice

Timisoara/V. Milea

6

2,8

t

Orizont

Dr. Taberei 18

6

2,8

t

Razoare

Dr. Sării 119

6

2,8

t

Tricodava

Brașov 5-8

6

2,8

t

Uverturii

b dul. Uverturii / str. Fabricii

6

2,8t

V. Milea

B-dul. Vasile Milea/liiliu Maniu

6

2,8

t

V. lalomitei

Str. V.lalomitel nr. 8

6

4

t

V. Oltului

Str. V. Argeșului

6

2,8

t

Veterani

B-dul. luliu Maniu Str. Veterani

6

4

t

Voinței

Prel. Ghencea

6

2,8

Vasile Milea (IMEB )

Vasile Milea IMEB

6

2,8

Bujoreni

Bd. Timișoara - Complex Comercial

6

4,5

Regie

Bd. Regiei

6

2,8

TOTAL

144,1


DIRECTOR FINANCIAR CONTABIL Ec. Virgll CRI^OSEF SERVICIU PATRIMONM AD-TIV SOCIAL Ec. Ion CH^EL
XJ’ <■&*•*—''< O"' \țl*1    -

4.2 u i.


SITUAȚIA AMPLASĂRII CABINELOR CAP LINIE SI SĂLI DE AȘTEPTARE

SECTOR 1


NR. CRT.

UNITATE

ADRESA

SUPRAFAȚA

1

SALA

CALEA FLOREASCA

21

2

SALA

BD. BUC, NOI-P-TA BARLOGENI

21

3

SALA

P-TA PRESEI L1BERE-CAP 305

240

4

CABINA

SOS. CHITILE1-MEZES

16

5

CABINA

BUCURESTI-PLOIESTI

352,3    I

CABINA

SOS. 1. NICOLAE NR. 1-IPRS BANEASA

..zfl*/

(    -7

.    1

CABINA

BD. LAMINORULUI-BUC. NOI

■f -

3

CABINA

P-TA PRESEi LIBERE - 3D. EXPOZIȚIE

//>

9    iGABtNA-

DAMARQAIA-QTR. PIATRA MORII NR> 24--/    /

ÎO    CABINA

SOS. STRAULESTI-8UC. NOI NR. 243    î {

11

CABINA

PAJLIRA-BAICULESTI

V Â238SW

12

CABINA

GARA BASARAB-ORHIDEELOR NR. 39

13

CABINA

BD. AEROGĂRIl-STR. GRAȚIOASA

14

CABINA

CFR CONSTANTA-SOS. PIPERA

15

CABINA

P-TA GĂRII DE NORD NR. 1

1,56

16

CABINA

STR. ORHIDEELOR-GIULESTI

i 7

4 "7     1 z

CABINA

VASILE PARVAN NR. 16

~7

i /

18    CABINA

CLABUCET-BD. I. MIHALACHE NR. 170

21

19 jCABINA

P-TA PRESEi LIBERE NR. 1

1,56

20 î CABINA

GARA DE NORD - BD. DUCA LINIE 34 1    .    2,2

21    CABINA

STR. FLUVIULUI NR. 29    T7

TOTAL

1257,72DIRECTOR FINANCIAI EC. VIRGIL C*^SEF SERVICIU PATRIMONIU AD-TIV SOCIAL


SITUAȚIA AMPLASĂRII CABINELOR CAP LINIE SI SĂLI DE AȘTEPTARE

SECTOR 2


CONTABIL


NR. CRT.

J    UNITATE

ADRESA

SUPRAFAȚA

1

JCABINA

SOS.COLENTINA-TEVI SUDATE

22

2

jCABINA

STR. GARA DE EST NR. 26

21,7

0

jCABINA

BD. LACUL TEI NR. 123-SEDIU CAPETE LINII

310

4

I CABINA

PIERRE DE COUBERTAIN NR. 1

32

5

ÎCABINA

PIPERA-DIMITRIE POMPEI NR. 5

21

3

jCABINA

BUCUR OBOR-SOS. COLENT1NA NR. 2

1,7

jCABINA

SOS. COLENTINA-STR. D-NA GHICA

1,7

3    j CABINA

BD. LACUL TEI SEDIU

0 H

1

9

(CABINA

GRANITUL - SOS. VERGULUI

43,94

10

(cabina

PESCARILOR

18

11

ÎCABINA

BD. LACUL NR. 123

18

!:!i

JTOTAL

793.14

SEF SERVICIU PATRIMONIU AD-TIV SOCIAL Sc. ion GftJRELSITUAȚIA AMPLASĂRII CABINELOR CAP LINIE SI SĂLI DE AȘTEPTARE

SECTOR 3


j NR. CRT.I

UNITATE

ADRESA

SUPRAFAȚA

1

SALA

NICOLAE GRIGORESCU

55,4

I 2

SALA

ICECHIM-POLICOLOR

55,4

3

SALA

LiVIU REBREANU-BARAJUL DUNĂRII

32

\    4

SALA

CAMIL RESSU

21

Ș    5

SALA

SOS.CATELU

37,1

'    3

SALA

IOR-BABA NOVAC

20,5

.    -

■.    •

CABINA

BARAJUL DUNARII-L. REBREANU

32

!3

CABINA

FAUR-POARTA 4- BD. 1 DECEMBRIE 1918

20

9    ȘCABINA

CET SUD- BD. ENERGETICIENILOR

32

10 ȘCABINA{MORARILOR - L. PATRASCANU NR. 16

11

CABINA

Ș BD. TH. PALLADY-COMPLEX RATB TITAN

24|

iZ

CABINA

iSF. VINERI - BD. C. COPUSU NR. 3

1,7j

13

CABINA

ÎSF. GHEORGHE - STR. BĂNIE! NR. 5 - 2 SUC.

3,4|

14

CABINA

ÎBD. TH. PALLADY- LINIA 627

1,7

15

CABINA

jCAL. DUDESTI - SOS. M. 3RAVU

1.7i

3

)

i

{TOTAL

369,31

3£r SERVICIU PATRIMONIU AD-73V SOCIAL

SITUAȚIA AMPLASĂRII CABINELOR CAP LINIE SI SĂLI DE AȘTEPTARE

SECTOR 4


C1AR CONTABIL HIRU


SEF SERVICIU PATRIBONttJ AD-T1V SOCIAL


NR. CRT.,

UNITATE

ADRESA

SUPRAFAȚA

1

SALA

NITU VASILE

14

A

CABINA

ÎP-TA SUDULIJI-SOS. OLTENIȚEI NR. 83

18

/■»

0

CABINA

LUICA 24

18

a

CABINA

P-TA RESITA-STR. COST1LA NR. 1    ’

21,3

5

CABINA

-SOS. OLTENIȚEI 239 - ROMPRIM

18

3

CABINA

BD. METALURGIEi-BD. A. OBREGIA NR. 39

25,5

T

CABINA

SURA MARE - SOS. GIUGIULUI

18.5

3

CABINA

BD. METALURGIEI-TR. MĂGURELE

1,7.

3

CABINA

STR. GĂRII PROGRESUL NR. 4

21

10

CABINA

BD. REGINA MARIA - P-TA UNIRII

1,7

J

1

(TOTAL

157,7

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI    ANEXA 11 LA

NSi. Xrțfe

SITUAȚIA AMPLASĂRII CABINELOR CAP LINIE SI SĂLI DE AȘTEPTARE

SECTOR 5

DIRECTORJHNANCWKR CONTABIL Ec.^âa/feHBu] NR. CRT.

UNITATE

ADRESA

SUPRAFAȚA

I 1

CABINA

ERIE EROUL-PREL. FERENTARI NR. 114(2 CABINE)

32

!--

CABINA

SALAJ-BACAU NR. 1

21

!    3

CABINA

13 SEPTEMBRIE-PETRE iSPIRESCU NR. 16

21

! 4

CABINA

RAZOARE - TIMIȘOARA

-ț 7

* 1 ‘

!    5

CABINA

CFR PROGRESUL-SOS. GIURGIULUI NR. 262

24

î    '

I o

CABINA

PROGRESULUI-CALEA RAHOVEI

1,7

i    7

CABINA

SOS. ALEXANDRIEI NR. 32

96.77

!    3

CABINA

STR. SOLD. CROITORU NR. 1

•    33

9

CABINA

STR. SOLD. CROITORU - PARC RAHOVA ! 2 BUC. 1

3,4

10

CABINA

SOS. ALEXANDRIE]

1,56

j

TOTAL    j

236,13)

SEF SERVICIU PATRIMONIU AD-TIV SOCIAL Ec. ;on/6SUREL

REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT BUCUREȘTI


ANEXA 12 LA

nIKj- <Ziț6y/«2GCjo

SITUAȚIA AMPLASĂRII CABINELOR CAP LINIE SI SĂLI DE AȘTEPTARE

SECTOR 6


; NR. CRT.

UNITATE

ADRESA

SUPRAFAȚA

1

CABINA

(PREL GHENCEA-VALEA OLTULUI NR. 1

32,4

n

Z

CABINA

(STR. VALEA IALOMITEI NR. 1

35

'CABINA

(VALEA ARGEȘULUI NR. 1

24

4

CABINA

IBD. PREC1ZIE3-DEP. MILITARI

35

:    5

CABINA

BD. GHENCEA

73

:    3

CABINA

BD. PRECIZIEI NR. 15

oc

—r

CABINA

COMPLEX APUSULUI NR. 38

18

3

CABINA

CART. 16 FE3RUARIE - CAL GIULE3TI

-1*3

J \z

g

CABINA

CETVEST-3D. TIMIȘOARA 106

12

10

CABINA

LUJERULUI-3D. IULJU MANIU NR. 2

T

1 , i

11

CABINA

LEU-BD. GENIULUI NR. 2

1,7

'•?

SALA

BD. 3RASOV

15

* 'i i 0

CABINA

INMT-3D. iULiU MANIU

24

14    (CABINA    ILICEUL NR. 3 MILITARI-3D. IULJU MANIU NR. 191

24)

i

CABINA    (VALEA iALOMITEI

35 j

18 (CABINA    IBD. GHENCEA

1.21 i

4 7

[ /    f

CABINA    (CART. 16 FE3RUARIE - SABARENI

rr! 1,/

;    î    î

I    5    J

(TOTAL    î

381,71

SEr SERVICIU PATRIMONIU AD-TIV SOCIAL =c. fojjhgUREL