Hotărârea nr. 275/2006

HOTARAREnr. 275 din 2006-11-02 HOTARIRE 275 din 10/11/2006 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 DIN H.C.G.M.B. NR. 211/2006, PRIVIND APROBAREA "METODOLOGIEI DE EVALUARE A TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A DOCUMENTATIEI CADRU DE ELABORARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURILE DE CONCESIONARE"
HOT. 275 02/11/2006
HOTARIRE 275 din 10/11/2006

HOTARIRE    275 din 02/11/2006

PENTRU MODIFICAREA ANEXEI NR. 2 DIN H.C.G.M.B. NR. 211/2006, PRIVIND APROBAREA "METODOLOGIEI DE EVALUARE A TERENURILOR APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC SI PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI SI A DOCUMENTATIEI CADRU DE ELABORARE A OFERTELOR PENTRU PROCEDURILE DE CONCESIONARE"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

pentru  modificarea Anexei nr.2 din HCGMB nr.211/2006, privind aprobarea”Metodologiei de evaluare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Bucuresti si a documentatiei cadru de elaborare a ofertelor pentru procedurile de concesionare”

 

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei de Achizitii, Concesionari si Contracte;

            Vazand raportul Comisiei de Patrimoniu si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina a Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            Potrivit prevederilor art.36 din Hotararea Guvernului nr.348/18.03.2006, privind exercitarea comertului cu produse si servicii de piata in unele zone publice;

            In conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii, cu modificarile si completarile ulterioare;

            In temeiul prevederilor art.38, alin.(2) lit.”c”, alin.(5) lit.”a”  si ale art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Se aproba modificarea indicelui de utilizare ( U=0,50 ) din cadrul Anexei nr.2 a Hotararii C.G.M.B. nr.211/30.08.2006, privind aprobarea ”Metodologiei de evaluare a terenurilor apartinand domeniului public si privat al municipiului Bucuresti si a documentatiei cadru de elaborare a ofertelor pentru procedurile de concesionare”, dupa cum urmeaza:

U=0,50 pentru constructii ce deservesc activitatí cu caracter social, cultural, umanitar sau de interes public (altele decat cele realizate prin asociere intre PMB/PS 1-6 cu alti investitori), cat  si pentru constructiile de piete agroalimentare, indiferent de forma de proprietate.        

 

Art.2 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si  Primariile de sector 1-6, prin directiile de specialitate vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 275