Hotărârea nr. 274/2006

HOTARAREnr. 274 din 2006-11-02 HOTARIRE 274 din 02/11/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR
HOTARIRE nr. 274 din 2/11/2006
HOTARIRE 274 din 02/11/2006

HOTARIRE    274 din 02/11/2006

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI, NUMARULUI DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE ALE ADMINISTRATIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECTIA ANIMALELOR

EMITENT : Primar General

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea organigramei, numarului de posturi, statului de functii si regulamentului de organizare si functionare ale Administratiei pentru Supravegherea si Protectia Animalelor

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si raportul Directiei Resurse Umane;

            Vazand raportul Comisiei pentru Relatii cu Organizatii Neguvernamentale si alti Parteneri Sociali si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.1 si alin.2 lit. ,,a,,  si art.46(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 Administratia pentru Supravegherea Animalelor isi schimba denumirea in Administratia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor.

Art.2 Se aproba organigrama, numarul total de posturi, statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare ale Administratiei pentru Supravegherea si Protectia Animalelor, conform anexelor 1, 2 si 3.

Art.3 Anexele 1, 2 si 3  fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Administratia pentru Supravegherea si Protectia Animalelor vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 274

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

( OASII.II I, GLNLKAI, Al. Ml \l( 11*11 I bl Bl ICI Hi EȘTI


Anexa iir. I la I lolaraiea C.(i.M.B. nr


ORGANIGRAMA

ADMINISTRA 1111 PI N I RU SUPRAVEGHEREA SI PRO UT I IA ANIMALELOR


DIRECTOR


AU DIT

PUBLIC INTERN


BIROUL JURIDIC CONTENCIOS SI RESURSE UMANE


DIRECTOR ADJUNCT

CONTABIL, SEF

BIROUL VETERINAR EPI/.OOIIC

BIROUL

CONTABILITATE

SERVICIUL ADMINISTRATIV

1 RANSPOR I .P.S.I.

L.

BIROUL

FINANCIAR

SERVICIUL. CLINICA MOBILA


SERVICIUL REL AȚII CU PUBI.ICUE, INSPECȚIE SI CONTROL


BIROUL. PROT. MUNCII SI MEDICINA MUNCII


SECȚIA I


SECȚIALegendu

TOTAL POSTURI

- 118

CONDUCERE

- 13

EXECUȚIE

- 40

MUNCITORI

= 65


STAT DE FUNCȚII PENTRU ANUL 2006

AL ADMINISI HA I IEI PEN I HIJ SUPHAVEGHEHLA SI PRO LECȚIA ANIMAL ELOR

Nr.

cit.

Poz.

COMPARTIMENTUL

Funcția

de executie/de conducere

Nivel

studii

Grad sau treapta profesionala

Număr

posturi

Anexa la

O.G.nr.3/2006

1

2

3

3

5

6

I.CONDUCERE


V.BIROU PROTECȚIA MUNCII SI MEDICINA MUNCII

17    Medic specialist    - sef birou

18    Referent

19    Asistent medical3

1

Medic veterinar

- Director

S

I

1

anexa IV/7a / b si anexa VI/1 a /b

2

Medic veterinar

- Director adjunct

S

I

1

anexa IV/7a / b si anexa VI/1 a /b

3

Inspector Specialitate

-Contabil sef

S

IA

1

anexa II a / b si anexa VI/1 a /b

II. AUDIT PUBLIC INTERN

1

4

Inspector specialitate

s

I

î

anexa II a /b

III.BIROUL

JURIDIC CONTENCIOS, RESURSE UMANE

4

5

Consilier juridic

-Sef birou

s

IA

1

anexa II a / b si anexa VI/1 a/ b

6

Consilier juridic

s

II

1

anexa II a / b si anexa VI/1 a / b

7 8

Referent

M

IA

2

anexa II a / b

IV.SERVICIUL RELAȚII CU PUBLICUL, INSPECȚIE SI CONTROL

8

9

Medic veterinar

Sef birou

S

I

1

anexa IV/7a / b si anexa VI/1 a /b

10

Medic veterinar

S

II

1

11 12

Medic veterinar

s

III

2

13 14

Referent

M

IA

2

anexa II a / b

15 16

Referent

M

II

2

anexa II a / b

anexa IV/11 a / b si anexa VI/1 a / b anexa II a / b anexa IV/11 a / b

VI BIROUL VETERINAR EPIZOOI IC


4

1    anexa    IV/7a/b si anexa VI/1 a/b

1    anexa    IV/7a/b

2    anexa    IV/7a / b


20    Medic veterinar    Sefbiiou

21    Medic veterinar

22 23 Tehnician veterinar

u A jy -x.1

><'3 .. 'IHfden


VII.SERVICIUL ADMINISTRATIV,TRANSPORT,P.S.I.    9

24

Inspector specialitate -Sef serviciu

S

I

1

anexa II a / b si anexa VI/1 a/b

25 26

Referent

M

IA

2

anexa II a / b

27

Referent

M

lll(deb )

1

anexa II a / b

28 30

Muncitor calificat

I

3

anexa V/2 a / b

31

Merceolog

M

IA

1

anexa V/1 a / b

32

Sef depozit

M

I

1

anexa V/2 a / b

VIII.SERVICIUL CLINICA MOBILA

10

33

Medic veterinar    -Sef serviciu

S

II

1

anexa IV/7a / b si anexa VI/1 a /b

34 35

Medic veterinar

S

lll(deb)

2

anexa IV/7a / b

36 37

Tehnician veterinar

M

II

2

anexa IV/7a / b

38

Referent

M

lll(deb)

1

anexa II a / b

39 40

Muncitor calificat

III

2

anexa V/2 a / b

41 42

Muncitor necalificat

2

anexa V/2 a/b    ,

VIII.BIROUL CONTABILITATE

3

43

Revizor contabil    -Sefbiiou

6

I

1

anexa II a / b si anexa VI/1 a/b

44

Referent

M

IA

1

anexa II a / b

45

Referent

M

I

1

anexa II a / b

IX.BIROUL

FINANCIAR

3

46

Revizor contabil    -Sefbiiou

S

IA

1

anexa II a / b si anexa VI/1 a/b

47 48

Referent

IVI

I

2

anexa II a / b

X.SECȚIA I THEODOR PAL.LADY

49    Medic veterinar

50    Medic veterinar

51    Medic veterinar

3ef secție

S    I

anexa IV/7a / b si anexa VI/1 a /b anexa IV/7a/b anexa IV/7a/b


52-53

54

55-62

63-83

Tehnician veterinar

Tehnician veterinar

Muncitor calificat

Muncitor necalificat

IVI

M

IA

II

III

2

1

8

21

anexa IV/7a / b

anexa IV/7a / b anexa V/2 a / b anexa V/2 a / b

XI.SECȚIA

Iii

35

84

Medic veterinar

Sef secție

S

1

1

anexa IV/7a / b si anexa VI/1 a /b

85

Medic veterinar

S

lll(deb)

I

anexa IV/7a / b

86

Medic veterinar

S

1

I

anexa IV/7a / b

87-88

Tehnician veterinar

M

IA

2

anexa IV/7a / b

89

Tehnician veterinar

M

II

1

anexa IV/7a / b

90-97

Muncitor calificat

III

8

anexa V/2 a / b

98-118

Muncitor necalificat

21

anexa V/2 a / b

TOTAL POSTURI    118

FUNCȚII DE CONDUCERE-INDEMNIZATII DE CONDUCERE COMUNE

Nr.

Crt.

Funcția de conducere

Număr

posturi

Indemnizația de conducere in procente din salariul de baza (%) limita maxima

anexa m.VI/1 la O.G. nr.3/2006

1

Director

1

50

2

Director adjunct

1

40

3

Contabil sef

1

40

4-5

Sef secție

2

30

Sef serviciu

3

30

7-13

Sef birou

5

25

NOTA:

Nivelul salariilor de baza si al indemnizațiilor de conduceie pentry fiecare funcție este stabilit corifei m O G.nr.3/2006,

metodologiei de aplicare a salariilor de baza intie limite si norrpeie?de evaluare p performantelor profesionale individuale, precum si pe baza modifcarilor de indexare a salariilor ,si se modifica confonn petelqr normative aparute ulterior datei aprobării statului de funcții.

Salariile de merit se stabilesc o data pe an pun dispoziția condt/ceni jEpntoim au 10 (1) din O G.nr.3/2006 .

Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care coiespunde muncii efectiv prestate, potrivit indicatorului tarifar de calificare ex.

( muncitor intietinere,șofer, zugrav etc.) stiuctuia acestor funcții uimand a se stabili de către Administrația pentru Supravegherea Animale lor.

Nivelul salariilor de baza corespunzatoaie funcțiilor, gradeloi si trepteloi profesionale, prevăzute in prezentul stat de funcții, precum si celelalte drepturi salariale aferente, se incadreaza in sumele alocate prin bugetul instituției in anul 2006 , titlul ,,Cheltuieli de personal" subdiviziunea „Cheltuieli salariale in bani".

Transformările de posturi vacante vor fi aprobate de primarul general.

Repartizarea funcțiilor pe structura compartimentelor, conform organigramei si numărul de posturi aprobat se va face respectând normele

de constituire aprobate:( birou min 3 posturi, din care 1 post de conducere;serviciu -ruin 6 posturi din care 1 post de conducere).

In cazul in care organigrama) structura organizatorica ) si numărul de personal aprobat prin Hotararea Consiliului General al Municipiului

București nu se modifica, statul de funcții se va aproba anual prin dispoziția Primarului General.


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL ADMINISTRAȚIEI PENTRU SUPRAVEGHEREA SI PROTECȚIA ANIMALELOR

CAPITOLULI

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Administrația pentru Supraveghereasi Protecția Animalelor este serviciu public ce funcționează ca instituție publica, cu personalitate juridica.aflata in subordinea Consiliului Generai ai Municipiului București. înființata prin Hotararea Consiliului Locai ai Aluncipiului București nr.48/1994 si nr.38/1996, avand ca obiect de activitate conf.art.5 strângerea câinilor si pisicilor fara stapan de pe teritoriul Municipiului București, finanțata din venituri extrabugetare si din subvenții acordate din bugetul Consiliului General al Municipiului București.

Art.2. Sediul centrai al Administrației pentru Supravegherea si Protecția Animaieior este in București. Bd. Theodor Pailady nr.262. sector 3. avand contul nr.RO79 TREZ 7032 3100 60IX XXXX deschis la Trezoreria Sectorului 3 si codul fiscai nr. 6929520.

Art.3. Patrimoniul Administrației pentru Supravegherea si Protecția Animaieior este stabilit pe baza protocoiului încheiat la reorganizarea RASUB de comisia stabilita prin Hotararea Consiliului Local ai Municipiului București nr.48/11.07.1994 si este format din totalitatea mijloacelor bănești . mijloacelor fixe si a obiectelor de inventar . asa cum sunt reflectate in evidentele financiar contabile.

Art.4. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare ai Administrației pentru Supravegherea si Protecția Animaieior a fost redactat in conformitate cu organigrama propusa spre aprobare.

CAPITOL ULII OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5 Obiectul principal de activitate al Administrației pentru Supravegherea si Protecția Animaieior ii constituie rezolvarea orobtemei câinilor fara stapan din Municipiul București, controlul menținerii stării de sanatate a tuturor animaieior ce viețuiesc sau tranzitează Municipiul București, activitati specifice sanitar-veterinare. constatarea contravențiilor si aplicarea sancțiunilor pe legile de protecție a animalelor .administrarea, intretinerea si repararea dotărilor si clădirilor, reparații mașini si utilaje, activitati de deservire, precum si prestări servicii către persoane fizice si iuridice.

CAPITOL ULIII STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art.6. Administrația pentru Supravegherea si Protecția Animalelor cuprinde in structura sa organizatorica, compartimente funcționale si secții de nrp«u^- servicii cat si intervenții in teritoriu, subordonate conform organigramei si statului de tunel


CAPITOL UL IV

ATRIBUȚII

A.Atributiile generale ale Administrației pentru Supravegherea si Protecția Animalelor

Art.7 In vederea realizării obiectului sau de activitate, Administrația pentru Supravegherea si Protecția Animalelor are următoarele atribuții pe ansamblul unitatii:

-    strângerea câinilor fara stapan de pe teritoriul Municipiului București, cu mijloace auto proprii ;

-    identificarea câinilor fara stapan din Municipiul București prin aplicarea de crotaiii si microcipuri;

-    deplasarea la urgentele din teritoriu cu Clinica Mobila ;    :

-    sterilizarea si identificarea câinilor din instituțiile publice, societăți comerciale . precum si a câinilor care aparțin persoanelor fizice ;

-    in vederea realizării de venituri extrabugetare Administrația pentru Supravegherea Animalelor, poate presta diverse activitati specifice sanitar-veterinare pentru persoane fizice sau juridice, contra cost, prin încheierea de contracte de prestări servicii sau poate incasa taxe si amenzi conform actelor normative cu care lucrează, percepe taxe conform contractelor de prestări servicii încheiate cu instituțiile publice si persoane fizice pentru capturarea, sterilizarea . identificarea câinilor dorit! taxe calculate de serviciul

contabilitate pe baza consumului de materiaie si resurse umane, cu aprobarea ordonatorului principal de credite, numai pe teritoriul municipiului București;

-    emite norme de ingrijire si deținere a animalelor de companie conform legislației in vigoare specifice pe tipul de activitate .

-    emite norme conform legislației in vigoare, specifice pe tipui de activitate proprie ;

-    asigura exploatarea, intretinerea si reparațiile parcuiui propriu de mijioace de transport prin unitari specializate si prin mijloace proprii :

-    asigura exploatarea, intretinerea. reparația si modernizarea patrimoniului propriu, cu agenti economici specializați si prin mijloace proprii ;

-    asigura intretinerea si reparația prin forte proprii si terti. a constructiiior administrative, instalații de apa. canal, electrice, gaze :

-    asigura conservarea patrimoniului existent luând masuri de paza pe oaza de contracte cu Corpul Gardienilor Publici.cat si cu paza proprie ;

-    asigura castrarea integrității, protejarea si valorificarea patrimoniului public Încredințat si

determina utilizarea eficienta a resurselor umane, financiare si materiaie de care dispune ;    >

-    creaza noi bunuri proprietate publica din categoria celor stabilite ca fiind de interes municipal si după caz. dezafectează asemenea bunuri, cu asigurarea resurselor financiare, in condițiile legii, cu aprobarea Consiliului General al Municipiului București;

inainteaza teme pentru studiu, proiecte, analize si sinteze din proprie ia solicitarea compartimentelor de specialitate ale Primăriei Muncipiului


-    întocmește si inițiativa, sau București;

inainteaza Ordonatorului prinrin^decredite proiectul bugetului anual de Ituieli :


-    întocmește si venituri si chei


-    urmărește si verifica realizarea lucrărilor de investiții, intretinere, dotări si reparații ale patrimoniul aflat in administrare, examinează si propune spre aprobare documentațiile tehnice necesare obținerii finanțărilor, potrivit reglementarilor legale in vigoare ;

-    intocmeste si propune spre aprobare Ordonatorului principal de credite propunerile de preturi si tarife pentru prestațiile realizate in conformitate cu prevederile legale ;

-    realizează achizițiile de mașini, utilaje si instalații pentrueficientizarea si modernizarea activităților si serviciilor prestate din fondurile alocate instituției prin aprobarea planului de investiții;

-    analizeaza si propune spre aprobare listele lucrărilor de investiții ordonatorului principal de credite, asigura avizarea documentației tehnico-economice, urmărește modul de realizare a lucrărilor si asigura condițiile necesare punerii in funcțiune si la termen a obiectivelor din investiții :

-    stabilește si răspunde de aplicarea masurilor privind protecția mediului înconjurător, precum si protecția si securitatea muncii ;

-    asigura cooperarea tehnic-economica cu alte instituții publice, științifice si de protecția mediuiui. regii, societăți comerciale, fundații din tara si din străinătate :

-    consiliază O.N.G-urile.. persoane fizice sau juridice in sensul deținerii si asigurării conditiiiop de bunăstare ale animalelor :

-    contractează servicii sezoniere pentru Îndeplinirea obiectului de activitate in perioade cu multe solicitări, angajand personal . in vederea bunei desfășurări activitatii instituției

-    răspunde de buna organizare si desfășurare a activitatii de primire, evidențiere si rezolvare a petițiilor :

-    organizează programe de formare profesionala finalizate cu certificate de calificare, cu recunoaștere naționala, sub coordonarea Consiliului National de Formare Profesionala a Adultilor.

-    coiaboreaza cu omoiogi din tara sau din străinătate ;

B.Atributiiie directorului si ale compartimentelor

coordonate de acesta :

Art.3. Conducerea Administrației pentru Supravegherea si Protecția Animalelor se asigura ue către un director numit prin Hotararea Consiliului General ai Muncipiuiui București.

Art.9 Directorui Administrației pentru Supravegherea si Protecția Animalelor isi desfasoara activitatea pe baza legilor si actelor normative in vigoare (Hotarari ale Consiliului Generai al Muncipiuiui București, Legi, Hotarari si Ordonanțe ale Guvernului. Dispoziții aie Primarului General al Muncipiuiui București, ordine etc).

Art.10 . Directorul Administrației pentru Supravegherea si Protecția Animalelor conduce activitatea curenta a acesteia, reprezintă instituția in relațiile cu autoritatiie publice, precum si cu persoane fizice si juridice in limitele de competenta stabilite prin Dispoziții ale Primarului General al Municipiului București si Hotarari ale Consiliului General ai Muncipiuiui București.

Art.ll. Directorul Administrației pentru Supravegherea si Protecția Animalelor are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

-    conduce si coordonează intreaga activitate a A.S.PA.;

-    răspunde de administrarea legala si eficienta aJntcagnlui patrimoniu:

-    fundamentează si propune planul de invesudî^iîfe^fețyH^capitaie si ii supune spre aprobare

ordonatorului principal de credite :    ~~~

fundamentează si propune planul de venituri si cheltuieli pentru administrare, protejarea, întreținerea, conservarea si valorificarea eficienta a patrimoniului, pe care le supune spre aprobare ordonatorului principal de credite :

aproba încheierea contractelor pentru derularea activitatii curente cu terti agenti economici ,in limita competentelor acordate ;

prezintă propuneri de preturi si tarife pentru prestațiile realizate,in conformitate cu prevederile legale si le supune spre aprobare ordonatorului principal de credite ; coordonează activitatea de audit intern :

dispune organizarea licitațiilor pentru achiziționarea de bunuri materiale . servicii, si lucrări conform prevederilor legale ;

fundamentează si propune proiectul de organigrama.numarul de personal, statul de funcții si regulamentul de organizare si funcționare si ie supune spre aprobare, conform reglementarilor legale ;

aproba Regulamentul intern cu dispozițiile privind protecția, igiena si securitatea in munca in cadrul unitatii. a drepturilor si obligațiilor angajatorului si ai salariatiior. a regulilor concrete privind disciplina muncii in unitate, cat si a modaiitatiior de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice :

emite norme de îngrijire si deținere a animalelor de companie si răspunde de apiicarea ior la nivelul xMunicipiuiui București ;

răspunde de aplicarea legalității privind salarizarea personalului din unitate in liir:** fonduriior bugetare aprobate si dispune întocmirea fisei postului si a fisei performantelor profesionale individuale a întregului personal :

urmărește creșterea calitatii prestatiiior realizate : răspunde de recuperarea pagubelor aduse unitatii: in exercitarea atribuțiilor saie,directorul emite uisoozitii :

adopta orice aite dispoziții privind activitatea curenta a administrației in condițiile legii :    ’

răspunde de angajarea, lichidarea si ordonantarea cheltuielilor in limita creditelor bugetare repartizate si aprobate potrivit sarcinilor instituției pe care o conduce :

răspunde de realizarea veniturilor :

coordonează activitatea de personal dispunând de prerogative disciplinare avand dreptul de a apiica potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariatiior sai ori de cate ori constata ca aceștia au savarsit o abatere disciplinara ;

răspunde de utilizarea creditelor bugetare pe baza bunei gestiuni financiare, integritatea bunurilor încredințate instituției pe care o conduce ;

face propuneri de preturi si tarife in colaborare cu compartimentele de specialitate din cadrul P.M.B. pentru a fi supuse spre aprobare C.G.M.B ;

organizează activitatea de formare si perfecționare profesionala a salariatiior . urmărind pregătirea specifica si reorientarea unor categorii de salariati in contextul mutațiilor ce intervin in obiectul de activitate ai adminstratiei. potrivit cerințelor de modernizare a activitatii ;

urmărește creșterea calitatii prestațiilor si produselor realizate ;    !

modifica activitatile coordonate de directorul adjunct in funcție de necesitățile ce apar in vederea realizării in condiții optime a activitatii in instituție :

emite norme de ingrijire si deținere a aiflmsytpl^ir.deeompanie si răspunde de aplicarea ior ia nivelul Municipiului București:    ' ‘    '


-    Stabilește taxe si tarife pentru prestațiile si serviciile realizate in conformitate cu prevederile legale ;

-    organizează activitatea de formare si perfecționare profesionala a salariatilor, urmărind pregătirea specifica si reorientarea unor categorii de salariati in contextul mutațiilor intervin in obiectul de activitate al administrației, potrtivit cerințelor de modernizare a aetivitatii;

-    in perioada absentarii din unitate a directorului sau când postul este vacant atribuțiile funcției de director sunt preluate de directorul adjunct;

Art.12. Atribuțiile compartimentelor din subordinea directorului sunt următoarele :

1.Serviciul clinica mobila

-    răspunde de identificarea populații canine din Municipiul București prin aplicarea de crotalii si microcipuri ;

-    răspunde de sterilizarea si identificarea cainiior din insiitutiiie pubiice si din toate iocatiiie unde exista, precum si a câinilor care aparțin persoanelor fizice :

-    răspunde de aplicarea normelor privind deținerea si intretinerea animalelor de companie ;

-    constata contravențiile legate de rele tratamente asupra animalelor :

-    percepe taxe conform contractelor de prestări servicii încheiate cu instituțiile pubiice si persoane fizice pentru capturarea, sterilizarea, identificarea cainiior doriți, taxe calculate de serviciul contabilitate pe baza consumului de materiale si resurse umane cu aprobarea ordonatorului principal de credite :

-    rezolva problema câinilor fara stapan din jud.Ilfov sau la aiveiul Consiiiiior Locale din care nu dețin servicii specializate conform Art.2. alin. I din Legea 227/2002 pe baza de contraci de prestări servicii ;

2.Serviciul relații cu publicul, inspecție si control

a) Activitatea de relații cu publicul

-    asigura relația cu petiționarii, rezolva si răspunde de reciamatiile. sesizările si propunerile concesionarilor;

-    asigura serviciile de corespondenta si comunicare;

-    anaiizeaza. proiectează si realizează formulare si documente tipizate necesare in cadrul aetivitatii instituției;

-    asigura creșterea calitatii serviciilor cu publicul si un comportament civilizat in relațiile cu acesta;

-    asigura si răspunde de rezolvarea zilnica a corespondentei cu alte societăți comerciale cu care

unitatea are contacte de lucru;    :

-    asigura inregistrarea documentelor intrate si ieșite din instituție, urmărind in același timp

încadrarea in termenele legale de rezolvare a documentelor:    ,

-    înregistrează si pastreaza toate actele normative.reclamatiile primite de la persoanele fizic,. _'

juridice pe care ie multiplica si ie difuzează ^fejpșțp^țimente si secții.pentru o rezolvare cat mai corecta si eficienta:    "


I l

arhiveaza si pune la dispoziția conducerii documentele existente in dosar;

informează in termen petiționarii (cu dovezi existente in registru) despre

problemele care depasesc competenta administrației si care au fost trimise

superiorilor spre rezolvare;

asigura activitatea de informații pentru public si preia reclamatiile telefonice de la persoanele fizice si juridice si le transmite spre rezolvare secțiilor A.S.A.; urmărește intocmirea si transmiterea răspunsurilor la organele de presa .radio si teieviziune.dupa ce in prealabil au fost confirmate de forul superior.ca urmare a materialelor publicate si a emisiunilor cu privire laactivitatea instituției; setul biroului intocmeste fisa de apreciere anuala a subordonați lor. in raport cu performantele profesionale individuale si face propuneri privind acordarea premiului annual si a salariului de merit;

executa si aite sarcini dispuse de conducătorul unitatii sau altele din acteie

normative in vigoare.

b)Activitatea de secretariat si arhiva

răspunde de evidenta, indosarierea. pastrarea si arhivarea documentelor create si deținute in arhiva unitatii ;

respecta indicativul termenelor de păstrare a documentelor, precum si nomenclatorui dosarelor, registrelor, condicilor si celorlalte documente create de unitate ; răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecționarea stampiieior si sigiiiilor;

răspunde de dactilografierea, multiplicarea după caz. a lucrărilor efectuate in cadrul compartimentelor, asigura funcționarea mijloacelor de comunicare din dotare ; ia masuri si răspunde de organizarea audientelor pentru persoanele fizice si juridice : asigura activitatea de secretariat, a conducerii unitatii ;

mitiaza angajarea de cheltuieli necesare activitatii de secretariat si ie propune spre avizare setului Serviciului Administrativ.Transport.PS! pe baza de referat in cadrui angaj~-:' lichidării, ordonantarii si plătii cheltuielilor;

ciaseaza dosarele documentelor instituției :

pune ia dispoziția instituției si organelor de control, sub semnătură, dosarele solicitate, urmărind restituirea acestora ;

organizează si răspunde de arhivarea documentelor ce provin din cadrui administrației ; asigura activitatea de primire. înregistrare si clasare a documentațiilor privitoare ia derularea activitatii administrative, fmanciar-contabile si tehnice ;

răspunde de evidenta, selecționarea, pastrarea documentelor create in arhiva unitatii; respecta indicativul termenelor de păstrare a documentelor precum si nomenclatorul dosarelor, registrelor, condicilor si celorlalte documente, conform prevederilor legale ; răspunde de evidenta, selecționarea . pastrarea documentelor create in arhiva unitatii ; respecta indicativul termenelor de păstrare a documentelor . precum si nomenclatorul dosarelor, registrelor, condicilor si celorlate documente, conform prevederilor legale, executa si alte sarcini dispuse de directorul Administrației pentru Supravegherea

si Protecția Animalelor.

3.Secția I-adapost câini fara stapan: pensiune si cabinet social;

-    se afla in legătură directa cu biroul relații cu publicul;

-    din punct de vedere sanitar-veterinar colaborează cu biroul veterinar-epizootic;

-    toate reclamatiile, sesizările si apelurile telefonice le preia de la biroul de relații cu publicul si le soluționează in termenele stabilite de acesta.

-    asigura recepția câinilor fara stapan care sunt prinși:

-    cazeaza câini fara stapan in sistem de pensiune:

-    asigura adopția câinilor revendicați de către persoane fizice sau juridice, fundații de protecție a animalelor, in situația in care acestea fac dovada existentei condițiilor de intretinere a acestora:

-    efectuează euthanasierea câinilor ce suferă de maladii infecto-contagioase ia om si alte animale, precum si a tuturor câinilor care nu sunt adoptați. in condițiile respectării legislației in vigoare:

-    asigura prestații medical veterinare către persoane fizice sau juridice, proprietari animale in condițiile unui cabinet veterinar

-    asigura activitățile de prindere, adopție sau euthanasiere a câinilor fara stapan din Bucureștii, se face cu respectarea legislației in vigoare :

-    primește reclamatiile telefonice de ia oiroui relații cu publicul privind existenta câinilor fara stapan si asigura rezolvarea in timp util. cu mijloace specifice AS A:

-    îndruma activitatea intreguiui personal din secții, verificând prezenta acestuia ia program si îndeplinirea atributiunilor de serviciu:

-    asigura rezolvarea operativa a sesizărilor primite din teren :

-    controlează respectarea normelor de protecția muncii si PSI. sesizând orice neregula tehnicianului cu P.M.si P.S.I.:

-    asigura continuitatea serviciului si a serviciului de adopții in ziieie de sambata si duminica si in ziieie de sărbători iegaie. la dispoziția primita de ia conducătorul instituției:

-    face propuneri privind recompensarea sau sancționarea oricărui salariat din secție, privitor iâ activitatea desfasurata;

-    întocmește si prezintă conducerii ASPA propunerile privind aprecierea anuaia a activitatii personalului ain subordine :

-    îndeplinește orice alte atribuții dispuse de directorul Administrației pentru Supravegherea si Protecția Animalelor sau rezultate din actele normative in vigoare .

-LSectia II -secție de intervenție in teritoriu organizata identic ca si Secția I avand ea

activitate de baza, capturarea câinilor fara stapan din teritoriu:

Compartimentul de audit public intern

elaborează proiectul planului anual de audit public intern ;    :

efectuează activitati de audit public intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale activitatii publice sunt transparante si sunt conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate, eficienta si eficacitate ;    '


certificarea trimestriala si anuaia. insotita de execuție bugetara ale instituției pub

dit, a bilanțului contabil si a contului


a legaiitatii. realitatii si exaccitatii


evidentelor contabile si ale actelor financiare si de gestiune ; certificarea se face inaintea aprobării de către conducătorul instituției publice, a bilanțului contabil si a contului de execuție bugetara;

examinare legalității,


regularității si conformității operatiunuilor, identificarea erorilor,

risipei, gestiunii defectuoase si fraudelor si pe aceste baze propunerea de masuri si soluții „ pentru recuperarea pagubelor si sancționarea celor vinovati, după caz ;

supravegherea regularității sistemelor de fundamnetare a deciziei, planificare, programare, organizare, coordonare, urmărire si control al îndeplinirii deciziilor ;

evaluarea economicității, eficacității, eficientei cu care sistemele de conducere si execuție existente in cadrul instituției publice, ori la niveiul unui program/proiect finanțat din fonduri publice, utilizează resursele financiare umane si materiale pentru indepiinirea obiectivelor si obținerea rezultatelor stabilite;

■    identificarea slăbiciunilor sistemelor de conducere si de control, precum si a riscurilor asociate unor astfel de sisteme, unor programe/proiecte sau unor operațiuni si propunerea de masuri pentru corectarea acestora si pentru diminuarea riscurilor după caz :

■    executa si alte sarcini iransmise de directorul Administrației pentru Suc>ravegnerea si Protecția Animalelor sau rezultate din actele normative in vigoare.

6.Biroul contencios-juridic si resurse umane:

a) Activitatea juridica

asigura si răspunde de aplicarea prevederilor legale in vigoare pentru întreaga activitate a administrației;

reprezintă interesele administrației in fata instanteior judecătorești. aitor organe de jurisdicție, organelor de urmărire penala, notariatelor de stat. precum si in raporturile cu persoanele juridice si persoanele fizice, pe baza deiagatiei data de conducerea administrație ;

ia masuri de respectare a dispozitiiior legaie cu privire ia apararea si conservarea


patrimoniului din administrare, a drepturilor si intereselor legiune ale personalului, anaiizand cauzele care generează pagube, litigii sau infracțiuni ;

ia masuri necesare pentru recuperarea creanțelor prin deținerea titlurilor executorii si sprijinirea in executarea acestora;

întocmește si avizeaza asupra legalității contractelor economice, contractelor de munca, încetarea raporturilor de munca, decizii de imputare, alte proiecte de acte cu efect juridic, precum si asupra legalitatii oricăror masuri care pot angaja răspunderea patrimoniala a administrației, ori sa aduca atingere drepturilor sau intereselor legitime ale acestuia sau ale personalului ;

avizeaza proiecte de decizii aie conducătorului unitatii. regulamente, ordine si instrucțiuni, precum si orice acte cu caracter normativ, care sunt in legătură cu atributiiie si activita.,.. administrației ;    ,

tine evidenta actelor normative si asigura aducerea la cunoștința si aplicarea intocmai de către personalul cu atribuții in aplicarea acestor prevederi;

are responsabilitatea aducerii ia cunoștința unității a tuturor reglementarilor legale nou aparute conform modificărilor legislative ce apar;


reprezintă unitatea si angajatii acesteia in toate-faz    venei os care apar

executa si alte sarcini dispuse de directorul Administrației pentru Supravegherea Animalelor, sau de actele normative in vigoare.

b) Activitatea de resurse umanef personal)

in baza necesarului de personal aprobat, asigura recrutarea si selecția personalului, prin concurs organizat in conformitate cu prevederile legislației in vigoare ; întocmește proiecte de decizii privind incadrarea in munca si răspunde de intocmirea contractelor de munca conform legislatiei-in vigoare, cu respectarea drepturilor si obligațiilor ce decurg din acestea :

întocmește lucrările privind programarea si reprogramarea concediilor de odihna, modificarea cuantumului sporului de vechime, dosarele de pensionare pentru limita de varsta sau invaliditate, schimbările locurilor de munca etc. ;

efectuează lucrări privind evidenta si mișcarea personalului, eliberează iegitimatiiie de serviciu si adeverințele solicitate de persoanele care au calitatea de angajați cu aprobarea directorului A.S.P.A., in termen legai :

întocmește documentația privind aplicarea masurilor disciplinare propuse de șefii de compartimente si aprobate de conducerea administrației . in condițiile legii : răspunde de completarea Registrului general de evidenta al salariatilor conform legislației in vigoare :

gestionează tisele de evaluare a performantelor profesionale, individuale, in

condițiile legii ;

Întocmește documentația necesara privind organizarea in conformitate cu legile in vigoare de contracte speciale de formare profesionala, contracte de calificare profesionala si contracte de adaptare profesionala, in vederea dobândirii unei calificări profesionale si adaptarii calificări profesionale ia nivelul angajatorului prin intermediul contractelor speciale încheiate intre instituție si angajatorii autorizați de Ministerul Muncii. Solidarității Sociale si famiiiei : Întocmește documentele de angajare de cheltuieli privind salariiie si alte drepturi bănești aie personalului, precum si necesarul de formulare si furnituri de birou specifice si le prezintă spre avizare șefului Serv.Administrativ.Transport.PSI:

executa si alte sarcini dispuse de directorul Administrației pentru Supravegherea si Protecția Animaieior .

QActivitatea de salarizare si organizare a muncii

asigura si răspunde de aplicarea stricta a prevederilor legaie privind sistemul de salarizare a personalului din instituțiile publice finanțate integral sau in majoritate de la bugetul de stat. bugetul asigurărilor sociale de stat. bugetele locale si din fonduri speciale stabilite prin lege. cat si in raport cu criteriile si fisele de performanta profesionala individuale intocmite de sefiă de compartimente si in limita creditelor bugetare aprobate ;

redactează si prezintă spre aprobare, in condițiile legii, organigrama, statui de funcții, numărul de personal si regulamentul de organizare si funcționare al unitatii:

Întocmește situația cu propunerile primite de la șefii de compartimente privind personalul care poate beneficia de salarii de merit in funcție dg^ezuft^tele obținute in munca ;    !

analizeaza împreuna cu organele de protecția muncii si șefii de compartimente, locurile de munca si meseriile cu condiții grele, periculoase etc, conform legii, in vederea acordării sporurilor ;

Întocmește bazele de calcul si documentația necesara si fundamentează fondul de salarii din cadrul bugetului de venituri si cheltuieli ;

administrează, in colaborare cu compartimentul financiar, fondul de salarii aprobat-pentru acoperirea tuturor drepturilor salariale prevăzute si intervine la forul ierarhic superior in cazul unor necorelari intre aceste drepturi si fondul alocat cu aceasta destinație ;

tine evidenta numerica, pe funcții, trepte si grade profesionale a personalului tehnic, economic, administrativ si de alta specialitate. a muncitorilor pe meserii si trepte profesionale :

participa. împreuna cu serviciile de specialitate, la determinarea si elaborarea necesarului de personal pe structura, funcții si meserii, grade si trepte profesionale, pe total administrație, in concordanta cu programele de orestatie. in limita numărului de personal si creditelor bugetare aprobate :

stabilește in cadrui contractului de munca drepturile saiariaie si celelalte drepturi prevăzute de iegisiatia in vigoare isaiariui de baza. indemnizația de conducere, saiariui de merit, sporuri ia salariul de baza etc;

urmărește încadrarea in numarui total de personal aprobat prin organigrama si răspunde de întocmirea si comunicarea dateior statistice privind munca si salarizarea ; redactează împreuna cu șefii de compartimente proiectul Regulamentului de organizare si funcționare ai A.S.P.A. in concordanta cu organigrama si statui de funcții, iar după aprobarea acestora gestionează fisele posturilor intocmite de șefii de compartimente si secție;    ,

redactează proiectul Regulamentului intern in concordanta cu iegisiatia muncii in vigoare si i!l supune spre aprobare conducerii anitatii ;

initiaza angajarea de cheituieii necesare, pe baza de referat;

executa si aite sarcini transmise de directorului Administrației pentru Supravegherea si ?rotectia Animaleior sau rezultate din actele normative in vigoare.

. Biroul protecția muncii si medicina muncii    :

a) Activitatea de protecția muncii    •

asigura cele mai bune condiții in desfasurarea procesului de munca, apararea vieții, integrității corporale si sanatatii salariatilor si a altor persoane participante la procesul de munca:    '

asigura aplicarea criteriilor ergonomice pentru imbunatatirea condițiilor de munca si pentru reducerea efortului fizic, precum si masuri adecvate pentru munca femeilor si a tinerilor ;    '•

organizează controlul permanent al stării materialelor . utilajelor si substanțelor folosite in procesul muncii, in scopul asigurării sanatatii si securității salariatilor ;

intocmeste documentația pentru autorizarea funcționarii anitatii din punct de vedere ad protecției muncii si solicita revizuirea autorizației in cazul modificării condițiilor inițiale in care a fost emisa ;


intocmeste împreuna cu celelalte compartimente de munca din cadrul administrației masurile tehnice, sanitare si organizatorice de protecția muncii, corespunzător condițiilor de munca si factorilor de mediu specifici unitatii;

asigura informarea fiecărei persoane anterior angajarii in munca asupra riscurilor

la care aceasta este expusa la locul muncii ;

asigura informarea fiecărei persoane anterior angajarii in munca asupra riscurilor la care aceasta este expusa la locul muncii ;

răspunde de prezentarea documentelor si da relațiile solicitate de inspectorii de protecția muncii in timpul controlului sau efectuării cercetării accidentelor de munca : elaborează reguli proprii pentru aplicarea normelor de protecția muncii, corespunzător condițiilor in care se desfasoara activitatea ia locurile de munca ;

prezintă la solicitarea compartimentului contabilitate bugetul de cheltuieli privind miiioaceie de protecție (echipament individual de protecție de lucru, alimentația de protecție si materialele igienico-sanitare).    ,

intocmeste împreuna cu celelalte compartimente de munca din cadrul administrativ' proiectul programului de masuri si propuneri privind prevederile necesare pentru protectiâ muncii, urmărește si răspunde de realizarea masurilor prevăzute :

răspunde de instruirea in domeniul protecției muncii a muncitorilor si a celorlalte categorii de salariati din administrație :

analizeaza cauzele accidentelor de munca si a Îmbolnăvirilor profesionale si propune, in scris, masurile legale de eliminare inedita a acestora :

informează imediat conducerea administrației asupra accidentelor de munca produse in unitate:

participa ia cercetarea cauzelor accidentelor de munca produse in unitate;

stabilește Împreuna compartimentele interesate . locurile de munca la care potrivit legii, se acorda sporuri pentru condiții grele, periculoase etc. precum si schimbarea locurilor ae munca pe baza avizelor medicale a personalului muncitor :

executa si alte sarcini disouse de directorul Administrației pentru Supravegherea si Protecția Animalelor sau forul tutelar sau rezuitate din acteie normative in vigoare.

b)Activitatea de medicina muncii

participa la evaluarea riscurilor privind îmbolnăvirile profesionale sau bolile profesionale ; monitorizează starea de sanatate a angajatilor prin examene medicale la angajarea    '

in munca, examen medical de adaptare, control medical periodic, examen medical la reluarea activitatii ;    1

indruma activitatea de reabilitare profesionala, reconversia profesionala, reorientarea profesionala in caz de accident de munca, boala profesionala, boala legata de profesie sati după afecțiuni cronice :

comunica existenta riscului de îmbolnăvire profesionala către toti factorii implicați in procesul muncii ;    ;

consiliază angajatorul privind adaptarea muncii si a locului de munca la caracteristicile psihofizio logice ale angajatilor :

consiliază angajatorul pentru fundamentara^^Bâtățu^^^securitate si sanatate la locul de munca;    f s'"’    z A    ■

-    participa la sistemul informațional național privind accidentele de munca si bolilfe

profesionale;    ;

-    executa si alte sarcini dispuse de directorul Administrației pentru Supravegherea si Protecția Animalelor, de forul tutelar sau rezultate din actele normative in vigoare.

C.Atributiile directorului adjunct si ale compartimentelor

coordonate de acesta

Art.13. Directorul adjunct are următoarele atribuții,răspunderi si competente:

-    coordoneaza.urmareste si verifica activitatile de investiții,intretinere.reparatii curente si capitale a tuturor dotărilor din patrimoniul instituției,de modernizări.amenaiari si reamenajari.examinează si propune spre aprobare documentația tehnica necasara obținerii finanțării după caz.in conformitate cu prevederile legale:

-    coordonează activitatea de intretinere generala.amenajarea spatiilor si dotărilor pentru cazarea animaielor.a spatiilor verzi si aleilor din incinteie celor doua secții;

-    coordonează si verifica buna desfășurare a activitatii de aprovizionare cu hrana pentru câinii aflati in secții cat si cu materialele necesare desfășurării activitatii instituției.etc.

-    coordonează si răspunde de activitatea administratv gospodăreasca:

-    rspunde de activitatile aferente dotării si exploatării mijloacelor de transport si utilaje1'” .reparării si intretinerii acestora:

-    studiază modaiitatile de îmbunătățire a activitatii tehnice in domeniul sau de responsabilitate,luând masuri pentru imbunatatirea proceselor de munca in vederea reducerii consumurilor specifice de materii prime.materiale.combustibili:

-    asigura prin personal de specialitate controlul moduiui de respectare a prescripțiilor tehnice si calitatii la lucrări executate de terti in cazul contractării unor astfel de lucrări:

-    controlează din punct de vedere disciplinar personalul din subordine si propune masuri adecvate pentru menținerea unui climat stimulator si eficient sub raportul reaiizariior profesionale si de disciplina in munca;

-    executa si aite sarcini transmise de directorui Administrației pentru Supravegherea si Protecția Animalelor sau rezultate din acteie normative in vigoare:

-    coordonează activitatea de paza si P.S.i:

-    coordonează si verifica activitatea de inspecție si control a unitatii :    '

-    prin programele de dotări, in limita resurselor financiare, face propuneri pentru achiziționarea mijloacelor de natura ambientala si de spațiu cat si pentru asigurarea hranei si medicamentelor ;

-    in lipsa din unitate a directorului, cat si pe perioada vacantarii postului .preia atribuțiile acestuia;

-    -atributiile.raspunderile si competentele directorului adjunct, precum si compartimentele coordonate de acesta .pot fi modificate din dispoziția directorului .

Art.14 Atribuțiile compartimentelor din subordinea directorului adjunct sunt următoarele:

l.Biroul veterinar epizootie

Activitatea veterinara epizootica

-    exercita activitati de specialitate din domeniul sanitar veterinar (tratamente, vaccinări, intervenții chirurgicale), acțiunilor profilactice si curative, examenelor de laborator, operațiunilor de deratizare, dezinfectie. dezinsectie (DDD) si răspunde de executarea acestora in fata conducerii administrației si reprezentanților Direcției Sanitar Veterinare a Municipiului București:

-    anunța urgent D.S.V. Mun.Bucuresti de suspiciunea sau apariția unei boli infecto-contagioase de mare difuzabil itate:

-    supraveghează si participa la actiuniie de contentie si manipulare a animalelor :

-    intocmeste. in cazul apariției unor zoonoze, planul de masuri antiepizootice. răspunzând direct de aplicarea acestuia :

-    răspunde de efectuarea necropsiilor in cazul mortaiitatii animalelor :

-    stabilește diagnosticul prezumtiv, iar in cazuri de nevoie apeleaza Ia Laborator Sanitar Veterinar DSV 3ucuresti pentru stabilirea acestuia ;

-    tine evidenta stricta a foilor de observații. a carnetelor de vaccinare! pe specii si indivizi s, a condicii de tratamente, a proceselor verbale de dezinfectie ;

-    supraveghează animalele in timpul perioadei de carantina si intocmeste foile de observații periodice :

-    răspunde de modul de depozitare si atiiizare a medicamentelor si substanțelor foiosite.

conform uormeior sanitar-veterinare in vigoare.cf. Decret 466/79 si Legea 73/69 :    ;

-    colaborează cu instituțiile si laboratoarele de profil veterinar. Ministerul Agriculturii. Agenția Naționala Sanitar-Veterinara. Direcția Sanitar Veterinata a Mun.3ucuresti. Laboratorul ot.Controiui Alimentelor si Furajelor de Origine Animala.Laboratorui pt.Controiui Medicamentelor de Uz Veterinar : reprezintă instituția in reiatiiie de colaborare sau de aita natura, in limita competentelor acordate de conducătorul unitatii;

stabilește necesarul de medicamente, materiale si instrumentar sanitar veterinar in scopul tratării animalelor si asigura recepția si achiziția acestora :

intocmeste referate de necesitate, anlizand si comparând permanent existentul (stocurile) si termenele de valabilitate ale medicamentelor si materiaior sanitare ; intocmeste documentele de angajare a cheltuielilor si tine evidenta fondurilor repartizate : verifica pe linie sanitar veterinara produsele de origine animala, pentru a ti administrate in consum, câinilor tara stapan ;

răspunde de obținerea autorizațiilor de funcționare cerute de Ministerul Agriculturii si Alimentației. Ministerul Sanatatii. Inspectoratul de Stat pt.Protectia Muncii. Agenția de Protecția Mediului ;


intocmeste necesarul de mijloace fixe, obiecte de inventar, medicamente si materiale sanitare specifice obiectului de activitate al administrației executa si alte sarcini dispuse de

vi soare :


șeful biroului intocmeste fisa de apreciere anuala a subordonaților, in raport de prestația fiecăruia si face propuneri privind premiul anual si salariul de merit.

2.Serviciul administrativ.transport P.S.L

a)Activitatea administrativa :

răspunde de utilizarea raționala a imobilelor, instalațiilor aferente celorlalte mijloace fixe si obiecte de inventar, aflate in dotarea A.S.P.A. :

răspunde de modul de derulare a contractelor de inchiriere si de cheltuielile de întreținere ; răspunde de gospodărirea raționala a energiei electrice, combustibililor, lubrifiantilor. apei, hârtiei, convorbirilor telefonice si a altor materiale de consum cu caracter administrativ gospodăresc :

organizează si asigura efectuarea curățeniei in birouri si a celoriate încăperi si spatii aferente imobilelor administrative :

participa la întocmirea si stabilirea programului financiar si a programului de aprovizionare, referitor ia nivelul cheltuielilor adm.-gospodaresc, cat si de asigurare a materialelor de întreținere, piese de schimb, inventar gospodăresc si rechizite de birou pentru administrație ; răspunde de depozitarea si conservarea echipamentelor, materiaieior si rechizitelor de birou, asigurând distribuirea acestora pe compartimente si secții:

certifica exactitatea si realitatea prestațiilor efectuate de terti. chirii, telefoane, abonamente si alte cheltuieli administrativ-gospodaresti :

inscrie in registrul compartimentului si prezintă ziinic ia viza, documentelor justificative : răspunde de întocmirea programelor privind asigurarea alimentarii cu energie, combustibil, apa. canal, in limita creditelor aiocate cu aceasta destinație, in vederea asigurării bunei funcționari a spatiilor administrației :

intocmeste documentele necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor si acordurilor privind consumul de energie, combustibil si apa si ’nstaiarea de reteie electrice, contoare, etc . care necesita aprobări:

răspunde de întocmirea fisei performantelor profesionale individuale privind aprecierea anuala a activitatii personalului din subordine . propunând, in raport de rezultate, acordarea premiului anuai si/’sau a saiariuiui de merit:

răspunde de întocmirea fiselor cu atribuțiile funcțiilor personalului din caarui serviciului:

blActivitatea de transport

intocmeste documentațiile privind propunerile pentru dotarea cu mașini noi si ie supune aprobării conducerii ASPA, conform legislației in vigoare si fondurilor aprobate ; urmărește modui de exploatare a parcului auto din dotare si confirma eficacitatea deplasărilor in teren prin lucrări, analizand permanent consumul de carburanți si lubrifianti : răspunde de menținerea in stare de funcționare a parcului auto. urmărind efectuarea reviziilor tehnice periodice, pe baza de grafice ;    i

intocmeste programul de aprovizionare tehnico-materiala si răspunde de utilizarea materialelor, combustibililor, pieselor de s^himcujubrifiantilor. anvelopelor etc : răspunde de eliminarea deficientelor ajffaoit^;-^    '

urmărește optimizarea transportuluif^țertt3îT^seXe^âkin gol:

-    urmărește si răspunde de modul cum angajatii unitatii exploatează mijloacele de transport!, propunând masuri de imputare a unor stricăciuni provocate din vina acestora , precum si modul de efectuare a lucrărilor de reparații si intretinere ;

-    răspunde de starea tehnica a tuturor mijloacelor auto cu care este dotata unitatea si de exploatarea acestora in stare de siguranța pe drumurile publice, sau in secțiile in care se desfasoara activitatea^

-    intocmeste referate si le inainteaza (prezintă) spre avizat șefului servicului administrativ . pentru orice cheltuiala specifica.

c) Activitatea de P.S.I.

-    asigura conform normelor, dotarea secțiilor si compartimentelor cu mijloace si instalații PS1 si buna funcționare a acestora ;

-    verifica periodic modul de funcționare ai acestora :

-    asigura instruirea personalului din secții si compartimente, asupra moduiui de foiosire si

exploatare a mijloacelor PSI:    f

-    participa ia activitatea comisiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor:

■ aplica masuri de tehnica securității muncii si PSI. in vederea evitării accidentelor de munca si a altor ecvenimente. urmărind asigurarea personalului cu echipament si materiale de protecția

muncii:

-    controlează toate locurile de munca, aplicarea cu strictete a normelor privind protecția muncii, in concordanta cu precizările NGPM :

-    asigura masurile necesare pentru prevenirea accidentelor de munca si aie imooinavirilor profesionale :

-    aplica masuri de tehnica securității muncii si PSI in vederea evitării accidentelor de munca si a altor evenimente . urmărind asigurare personalului cu echipament si materiale de protecția muncii :

-    participa in cadrul comisiilor ia recepția secțiilor nou Înființate si urmărește obținerea autorizațiilor de funcționare .

d) Activitatea de sef depozit

-    răspunde de inregistrarea in gestiune a produselor achiziționate, cu respectarea prevederilor iegaie :

-    asigura eliberarea bunurilor din gestiune pe baza de bonuri, cu aprobarea sefuiui de

compartiment si viza de control financiar preventiv a contabilului sef:    :

-    răspunde de conservarea corespunzătoare a bunurilor din gestiune :

-    răspunde de asigurarea masurilor de securitate a muncii, protecția muncii si P.S.I. la locul de munca;

-    Îndeplinește si alte atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare sau

dispuse de conducerea unitatii.    .

. Atribuțiile contabilului sef si aie compartimentelor coordonate de acesta :


Art.15. Contabilul sef are următoarele atri j

răspunde de organizarea si funcționarea in bune condiții a contabilității valorii patrimoniale;

asigura întocmirea actelor justificative si a documentelor contabile cu respectarea dispozițiilor legale si asigura înregistrarea cronologica si sistematica in contabilitate a acestora in funcție de natura lor;

asigura corectarea înregistrărilor eronate in evidentele contabile, precum si inlaturarea greșelilor din balanțe, bilanțuri sau diverse situații:

asigura evidențierea corecta a rezultatelor activitatii economico-financiare:

asigura verificarea tuturor operațiunilor avute cu alte instituții sau societăți comerciale: asigura respectarea obligațiilor ce deriva din legile cu caracter fiscal, stabilrea si virarea acestora către bugetul de stat. bugetul asigurărilor sociale, bugetul asigurărilor de sanatate. fonduri speciale, etc, in mod complet si ia termenele fixate, a impozitelor , taxelor, contribuțiilor la fondurile speciale:

asigura urmărirea si executarea la timp a debitelor, precum si urmărirea recuperării lipsurilor constatate in gestiuni:

ia masuriie necesare in vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerii de bunuri materiale sau bănești:    :

asigura întocmirea corecta si in termen a documenteior cu privire ia depunerile si piatile in numerar, controlând respectarea plafonului de casa aprobat;

controlează utilizarea conform dispozițiilor 'egale a fondurilor destinate plătii salariilor si a altor drepturi de personai ;

verifica si semnează actele in baza carora se fac incasari si piati. contracte economice, documente contabile pe baza carora se fac înregistrările, precum si situatiiie. extrasele i. baianteie. conturile de execuție bugetara, bilanțurile contabile etc :

urmărește primirea ia timp a extraselor de cont si verificarea acestora si a documentelor însoțitoare :

asigura controlul asupra tuturor documenteior prin care se autorizează cheltuieiiie. in generai, sau din care deriva direct sau indirect angajamente de a elibera mărfuri sau aite vaiori: verifica si semnează actele in baza carora se fac incasari si piati. contracte economice, documente contabile pe baza carora se fac Înregistrările, precum si situatiiie. extrasele, balanteie.conturiie de execuție bugetara, oiianturile contabile :

urmărește primirea ia timp a extraselor de cont si verificarea acestora si a documenteior însoțitoare :

asigura evidențierea corecta si pe categorii a veniturilor încasate, precum si virarea acestora ia termen, pe destinațiile legale :

exercita controlul zilnic asupra operațiilor efectuate de casierie si asigura încasarea ia timp a creanteior, lichidarea obligațiilor de plata, luând masurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul:

răspunde de asigurarea fondurilor necesare, in limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării in bune condiții a activitatii administrației:

răspunde de asigurarea creditelor necesare in vederea realizării obiectivelor de investitu aprobate de Consiliul General al Municipiului București ;    ,

intocmeste lucrările referitoare la proiectuljwfrtb+uQe venituri si cheltuieli si asiaura eficienta


in utilizarea fondurilor urmărind juș eficientei in utilizarea fondurilor; răspunde de încadrarea in cheltuielii

heituielilor buaetare. creșterea


toafcje. conform clasificatiei bugetare:


■ răspunde de raportarea lunara la Direcțiile si serviciile de specialitate din cadrul P.M.B., â modului in care au fost utilizate creditele bugetare aprobate;

-    răspunde de intocmirea si transmiterea către ordonatorul principal de credite a raportului

explicativ, a dărilor de seama si a bilanțurilor contabile trimestriale si anuale, a execuțiilor bugetare potrivit prevederilor legale :    ,

-    controlează si ia masuri pentru buna conservare si securitate a bunurilor materiale si banto.., in scopul prevenirii degradărilor, distrugerilor, pierderilor si risipei;

-    urmărește circulația documentelor si ia masuri de imbunatatire a acesteia :

-    asigura clasarea si pastrarea in ordine si in condiții de siguranța a documentelor si actelor justificative ale operațiilor contabile si evidenta pierderii sau distrugerii lor parțiale sau totale :

-    face propuneri pentru comisiile de inventariere si urmărește modul de desfășurare a acestora, luând masurile ce se impun in vederea realizării in conformitate cu prevederile legale :

-    răspunde de evaluarea si reevaluarea mijloacelor fixe ce urmeaza a fi valorificate conform dispozițiilor iegale :

-    participa ia analiza si selecția ofertelor de achiziții publice, conform prevederilor iegale :

-    răspunde de aplicarea elementelor de salarizare si intocmirea fiselor posturilor pentru personalul di subordine, precum si de starea disciplinara :

-    excercita controlul financiar preventiv propriu conform dispozițiilor legale in vigoare, fara sa fie implicat prin sarcinile de serviciu in efectuarea operativa supuse controlului financiar preventiv propriu ;

-    răspunde direct de realizarea ia un nivel de calitate a atribuțiilor instituției stabilite in concordanta cu propria misiune, in condiții de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta;

-    executa si aite sarcini transmise de directorui Administrației pentru Supravegherea Animalelor sau rezultate din actele normative in vigoare.

Art.16 . Atribuțiile compartimentelor din subordinea contabilului sef sunt armatoarele :

1) Biroul Contabilitate :

Activitatea contabila

răspunde de organizarea si funcționarea in bune condiții a contabilitatii valorilor patrimoniale ;

răspunde de controlul financiar preventiv care are drept scop identificarea proiectelor de operațiuni ( denumite in continuare operațiuni) care nu respecta condițiile de legalitate si regularitate si/sau, după caz, de incadrare in limitele si destinația creditelor bugetare si de angajament si prin a căror efectuare s-ar prejudicia patrimoniul public si/ sau fondurile publice:    '

asigura efectuarea corecta si la timp a Înregistrărilor contabile privind mijloacele fixe si circulante, mijloacele bănești, fondurile proprii si alte fonduri, debitori, creditori si alte decontări, investițiile, cheltuielile bugetare si veniturile:    ;

asigura respectarea cu strictete a prevederilor legale privind integritatea bunurilor materiale si

ia toate masurile legale pentru recup organizează inventarierea period urmărește definitivarea, potrivitaduse administrației; jlor patrimoniale ale administrației si întări erii :

întocmește lunar balanța de verificare pentru conturile sintetice si cele analitice si urmărește concordanta dintre acestea;

întocmește trimestrial si anual bilanțul contabil si coordonează intocmirea raportului explicativ la acestea;

prezintă spre aprobare conducerii administrației bilanțul contabil si raportul explicativ, participa la analiza rezultatelor economice si financiare pe baza datelor din bilanț si urmărește aducerea la indeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesul verbal de analiza ; răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar-gestionare efectuate de organele in drept:

sesizează Direcțiile si serviciile de specialitate din cadrul P.M.B.. asupra cazurilor in care conducerea administrației nu a luat masuri pentru stabilirea răspunderii materiale >1 recuperarea pagubelor sau in cazul unor fapte deosebit de grave privind integritatea patrimoniului:

participa la evaluarea mijloacelor fixe ce urmeaza a fi valorificate :

activitatea de control financiar preventiv :

exercita controlul finciar preventiv conform dispozițiilor legale in vigoare :

răspunde direct de realizarea la un nivel corespunzător de caiitate a atribuțiilor instituției stabilite in concordanta cu propria misiune, in condiții de regularitate, eficacitate, economicitate si eficienta;

asigura protejarea fondurilor publice împotriva pierderilor datorate erorii, risipei, abuzurilor sau fraudei :

efectuează controale inopinante la serviciile unde se vehiculează mijloace bănești sau materiale. Întocmește procese verbale de constatare :

verifica reciamatiile si sesizările cu privire la aspectele negative privind gestionarea valorilor materiale bănești :

îndeplinește orice alte atribuții dispuse de conducerea administrației sau rezultate din actele normative in vigoare.

d Biroul financiar

Activitatea financiara

urmărește realizarea obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General ai

Municipiului București cu finanțare integrala de ia bugetul de stat. locai sau din

alte surse ;

urmărește efectuarea plăților de investiții pe măsură deschiderii finanțării obiectivelor prevăzute in lista de investiții, cu respectarea stricta a dispozițiilor iegale in vigoare ; analizeaza împreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul administrației, modul de realizare a planului de investiții si propune conducerii ASPA masurile necesare pentru realizarea acestora;

efectuează calculele de fundamentare a indicatorilor economici si financiari privind veniturile si cheituielile pe baza carora întocmește proiectul de buget anual, defalcat pe trimestre : intocmeste lunar propunerile cu necesarul de fonduri;

ia masurile necesare, împreuna cumente, pentru ca administrația sa-sti desfasoare activitatea astfel incat cheJtțiieiiieTîMiift^aseasca prevederile din buget; asigura respectarea stricta a nivelului d/<f|g$țțlTgi|iisțabfite prin creditele bugetare aprobate :