Hotărârea nr. 273/2006

HOTARAREnr. 273 din 2006-11-02 HOTARIRE 273 din 02/11/2006 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU 14 PARCAJE SUBTERANE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI ANEXA NR. 8 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 269/2010 ANEXA NR. 7 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 270/2010 ANEXA NR. 14 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 310/2010
HOTARARE nr. 273 din 2/11/2006
HOTARIRE 273 din 02/11/2006

HOTARIRE    273 din 02/11/2006

PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU 14 PARCAJE SUBTERANE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenti pentru 14 parcaje subterane pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si  raportul Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei ;

            Vazand raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

            In conformitate cu Cap III, sectiunea 3, art. 40 al Ordonantei de Urgenta nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

            In conformitate cu art. 38, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d ” si art 46, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E :

Art.1 Se aproba indicatorii tehnico-economici aferenti proiectelor de executie a 14 parcaje subterane prezentati in anexele 1-14.

            Art.2 Finantarea proiectelor se va asigura prin procedurile specifice de parteneriat public-privat.

            Art.3  Anexele 1 – 14 fac parte integranta din prezenta hotarare .

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 273

ANEXA

La H.C.G.M.B NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ PARCAJ SUBTERAN PIAȚA SĂLII PALATULUI ”

l.VALOAREA TOTALA ( inclusiv TVA )    - 196.126.081 RON

-    55.761.993 Euro

din care :

lucrări de construcții montai    -166.735.975 RON

-    47.405.884 Euro

in Dreturi 08.06.20061 curs vaiutar ' EURO - 3.51 RON)

EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL 1 din care C-V1


- 39.225.216 RON -32.164.67” RON


11.152.399 Euro 9.144.967 Euro


- ANUL 11 din care C-M


-78.450.433 RON - 64.329.355 RON


-22.304.797 Euro -18.289.934 Euro


- ANUL 1I 1 lin care C -VI


-'8.450.433 RON - 70.241.943 RON


-22.304.'97 Euro -19.970.983 Euro


CaPACITATI

SuDrafaia construibiia

Număr locuri de parcare Nivele

Perioada de execuție

-    53920 mp -1412 autoturisme -3 in subteran

-    3 ani


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ PARCAJ SUBTERAN SOSEAUA ȘTEFAN CEL MARE - BLOC PERLA ”

1. VALOARE A TOTALA (inclusiv TVA )

57.1)25.390 RON 16.220.671 Euro

45.586.990 RON 12.967,057 Euro


din care :

lucrări de construcții montaj

in preturi iunie 2006 < curs valutar 3.5156 Ron/Euro >

2.EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI    - 28.512.695 RON    - 8.110.336 Euro

din care OM    - 25.101.387 RON    - 7.140.000 Euro

- ANUL II    - 28.512.695 RON    - 8.110.336 Euro

din care C-M    - 20.485.603 RON    - 5.827.058 Euro

J.CAPACITATI

-    Suprafața construibila    - 35 x 50 m

-    Număr locuri de parcare    - 417 auioturisme-25 motociclete

-    Nivele    - 3 (trei) in subteran

-    Perioada de execuție    - 2 ani


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ PARCAJ SUBTERAN SOS. ȘTEFAN CEL MARE-ALEEA CIRCULUI ”

1.VALOAREA TOTALA ( inclusiv TVA )    - 57.849.000 RON

- 17.257.701 Euro

Jin care :

lucrări ae construcții montaj    - 50.416.000 RON

-14.346.425 Euro

in crețuri 30.05.2006 ( curs valutar 3.5142 Ron/Euro i

EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL 1 Jin care C-M


-    57.849.000 RON

-    50.416.000 RON


- 17.257.701 Euro -14.346.425 Euro


CAPAC3TATI

311 pra t at a c on stru i bi i a 'iumar locuri Je parcare  î ve;e

■’ertoacia ae execuție


-    50m \ 90m

-    250 autoturisme

-    2 Icioua) in suoteran

-    ’ aniINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ PARCAJ SUBTERAN STRADA BARBU VACARESCU - BULEVARDUL LACUL TEI - CIRCUL GLOBUS ”

1. VALOARE A TOTALA (inclusiv TVA )

48.903.006 RON 13.910.287 Euro


38.645.635 RON 10.992.614 Euro


din care :

iucrari de construcții montaj

in preturi iunie 2006 i curs valutar 3.5156 Rom Euro )

2. EȘALON ARE A INVESTIȚIEI

- ANUL I din care C-VI


36.677.255 RON 27.193.166 RON 10-432.716 Euro ”. ”35.000 Euro

- ANUL I I ain care C—M


-    12.225."50 RON

-    11.452.469 RON

.47”.572 Euro .257.614 Euro


.CAPACITATI

Suprafața construibiia Număr locuri de parcare Nivele

Perioada de execuție

-    120 x 40 m

-    290 autoturisme

-    2 (doua) in subteran

-    18 luni


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ PARCAJ SUBTERAN ESPLANADA GARA BANEASA”

1. VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA )    - 21.670.000 RON

-    6.168.517 Euro

din care :

16.587.000 RON 4.721.605 Euro


lucrări de construcții montai

in preturi iunie 2006 ( curs vaiutar 3.513 Ron/Euro )

EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I din care C • M


21.670.000 RON 16.587.000 RON


6.168.517 4.721.605


Euro

Euro


CAPACITATI

Suprafața eonstruibiia Număr Șocuri de parcare Nivele

Perioada de execuție

-    36 x 70 m

-    140 autoturisme

-    2 idouai in subteran


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ PARCAJ SUBTERAN PARCUL HERĂSTRĂU - PAVILIONUL H ”

1.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA )    - 42.991.000 RON

-    13.163.885 Euro

din care :

lucrări de construcții montaj    - 36.678.000 RON

-    10.437.040 Euro

in preturi 30.05.2006 ( curs valutar 3.5142 Ron/Euro )

EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I    - 42.991.000 RON

13.163.885

10.437.040


Euro

Euro


din care CAVI    - 36.678.000 RON

CAPACITATI

Suprafața construibiia Număr locuri de parcare Nivele

Perioada de execuție


-    6900 mp

-    468 autoturisme

-    2 (doua) in subteran

-    1 ani


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

PARCAJ SUBTERAN PIAȚA WALTER MARACINEANU ”

1.VALOAREA TOTALA ( inclusiv TVA )    - 39.806.472 RON

-    11.317.660 Euro

din care :

'ucrari de construcții montaj    - 31.824.497 RON

-    9.048.248 Euro

in preturi 08.06.2006 i curs vaiutar 3.5172 Ron/Euro j

EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL 1 jiu care C-VI


15.922.589 RON 12.578.845 RON


4.527.064

3.580.962


Euro

Euro


- ANUL I3 .lin care C—Vl


-    23.883.883 RON

-    19.245.652 RON


6.790.596

5.467.286


Euro

Euro


CAPACITATI

Suprafața construibila

Număr locuri de parcare Nivele

Perioada de execuție

-    60 x 80 m -281 autoturisme

-    2 (doua) in subteran

-    ! 8 luni

La H.C.G.M.B NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ PARCAJ SUBTERAN PIAȚA ALBA IULIA ”

1.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA

606.445.069 RON 172.280.637 Euro

589.280.101 RON 167.404.364 Euro


din care :

lucrări de construcții montaj

in preturi 13.06.2006 | curs valutar 3.5201 Ron/Euro

-.EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I

- 200.148.356 RON

- 56.858.713 Euro

din care C+M

- 194.544.202 RON

- 55.266.669 Euro

- ANUL II

- 200.148.356

RON

- 56.358.713

Euro

din care 'CM

- 194.544.202

RON

- 55.266.669

Euro

- ANUL I II

- 206.148.356

RON

- 58.563.211

Euro

Jin care C+M

- 200.191.697

RON

- 56.871.1)26

Euro

3.CAPACITATI

-    Suprafața desfasurata

-    65700 mp

-    2190 autoturisme

-    3 (trei) in subteran

-    3 ani


-    Număr locuri de parcare

-    Nivele

-    Perioada de execuție


INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ PARCAJ SUBTERAN PIAȚA SUDULUI”

1.VALOAREA TOTALA { inclusiv TVA )

57.879.650 RON 16.442.615 Euro


55.395.302 RON 15.736.855 Euro


din care :

lucrări de construcții montaj

in preturi 13.06.2006 curs valutar : i Euro = 3.5201 RON

.EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I ;:in care V AI


-    23.151.860 RON

-    22.158.121 RON

-    6.577.046 Euro

-    6.294.742 Euro

- ANUL I 1 din care Al


- 34.727.790 RON -33.237.181 RON

-    9.865.659 Euro

-    9.442.113 Euro

.CAPAC1TATI

Suprafața construibila Număr locuri de parcare Nivele

'Perioada de execuție

-    17.650 mp

-    964 autoturisme

-    2 (doua) in subteran

-    2 aniINDICATORI TEHN1CO-ECONOM1C1 Ai proiectului

„PARCAJ SUBTERAN PIAȚA HURMUZACHII ”

1.VALOAREA TOTALA ( inclusiv TVA )

- 105.830.600

RON

din care :

- 30.151.171

Euro

lucrări de construcții montaj

- 88.933.284 -25.337.118

RON

Euro

:n oreturi • 2.06.2006 curs valutar ! LURO RON

2.ESALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I din care C-M


-52.915.303 RON -44.-166.042 RON


-15.075.585 £uro -12.668.559 Euro


- ANUL I

din care C-M


-52.915.303 RON -44.466.642 RON


-15.075.585 Euro -i2.668.559 Euro


3.CAPAC1TATI

Suorar’ata construibiia Număr iocuri de parcare N i veie

Perioada de execuție

-    -'014mp

-    843 autoturisme

-    3 ‘ trei ) in subteran

-    2 aniINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ PARCAJ SUBTERAN PIAȚA OBOR”

l.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA)    - 195.854.588 RON

-    55.684.803 Euro

din care :

lucrări de construcții montaj    - 164.248.242 RON

-    46.698.579 Euro

in preturi 08.06.2006 curs valutar: 1 Euro = 3.5 i72 RON

EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I din care C-M


-    39.170.918 RON

-    32.825.229 RON


11.136.961 Euro •\332.7',3 Euro


- ANUL II din care C-M


-    '8.341.835 RON

-    85.650.458 RON


22.273.921 Euro 18.665.546 Euro


- ANUL 1 I I din care C-M


-    '8.341.835 RON

-    65.772.555 RON


22.2“3.921 Euro 18.71)0.260 Euro


.CAPACITATI

Suprafața construibila Număr locuri de parcare Nivele

Perioada de execuție


-    49.000 mp

-    1530 autoturisme

-    2 (doua) in subteran

-    3 ani


La H.C.G.M.B NR

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ PARCAJ SUBTERAN PIAȚA AMZEI ”

I.VALOAREA TOTALA ( inclusiv TVA )    - 45.906.494 RON

-    12.973.067 Euro

din care :

lucrări de construcții montaj    - 33.771.566 RON

-    9.543.765 Euro

in preturi 3 1.05.2006 ( curs valutar 3.5386 Ron/Euro )

2.EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I

- 13.771.948

RON

- 3.891.920

Euro

din care C+M

- 10.131.469

RON

- 2.863.129

Euro

- ANUL 11

- 32.134.546 RON

- 9.081.147 Euro

din care C-M

- 23.640.097 RON

- 6.680.636 Euro

3.CAPACITATI

-    Suprafața eonstruibiia

-    Număr locuri de parcare

-    Niveie

-    Perioada de execuție

-    60 x60 m

-    108 autoturisme

-    2 (doua) in subteran

-    2 aniLa H.C.G.M.B NR..&

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

PARCAJ SUBTERAN RESTAURANT PESCARUS ”

1.VALOAREA TOTALA (inclusiv TVA )    - 25.227.473 RON

-    ”.172.601 Euro

din care :

lucrări de construcții montaj    - 18.360.665 RON

-    5.220.251 Euro

in preturi 08.06.2006 ( curs vaiutar 5.5172 Ton/Euro j

-.EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I

in care C-M


”.568.242 RON 6.062.867 RON 2.151.780 Euro 1.”23.777 Euro

- ANUL 1 I in care C-M


17.659.231 RON 12.297.798 RON .020.821 Euro .496.474 Euro

5. CAPACITAT1

-    Suprafața eonstruibiia

-    Număr locuri de parcare

-    Nivele

-    Perioada de execuție

-    50 x 50 m

-    123 autoturisme

-    2 (doua) in subteran

-    18 luniINDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Ai proiectului

„ PARCAJ SUBTERAN PIAȚA DOROBANȚI ”

1.VALOAREA TOTALA ( inclusiv TVA )    - 68.456.275 RON

-    19.345.582 Euro

din care :

lucrări de construcții montaj    - 49.585.491 RON

-    14.012."43 Euro

in preturi 31.05.206 ( curs valutar 5.5386 Ron/Euro 1

2.EȘALONAREA INVESTIȚIEI

- ANUL I    - 20.536.882 RON

din care C+M    - 14.875.647 RON

5.803.674 Euro 4.203.823 Euro


- ANUL II din care CAI


47.919.393 RON 34.709.844 RON


13.541.908 Euro 9.808.920 Euro


3.CAPACITATI

-    Suprafața construibiia

-    Număr locuri de parcare

-    Nivele

-    Perioada de execuție

-    40 x i00 m

-    i 86 autoturisme

-    2 (doua) in subteran

-    2 am