Hotărârea nr. 272/2006

HOTARAREnr. 272 din 2006-11-02 HOTARIRE 272 din 02/11/2006 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII NR. 214/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU 13 STRAZI PE TERITORIUL MUNICPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 272 din 2/11/2006
HOTARIRE 272 din 02/11/2006

HOTARIRE    272 din 02/11/2006

PENTRU MODIFICAREA HOTARARII NR. 214/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIILOR TEHNICO-ECONOMICE SI INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI PENTRU 13 STRAZI PE TERITORIUL MUNICPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

pentru modificarea Hotararii C.G.M.B. nr.214/2006 privind aprobarea

documentatiilor tehnico-economice si indicatorilor tehnico-economici aferenti

pentru 13 strazi pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti si raportul Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei ;

            Vazand  raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti ;

            In conformitate cu prevederile Cap III , sectiunea 3, art. 40, alin. (1) al Ordonantei de Urgenta nr. 45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

            In conformitate cu art. 38, alin.(2), lit. ,,b ”, alin.(4), lit. ,,d ” si art 46, alin.(2) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

            Art.1. Se aproba modificarea anexelor 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12 si 13 la Hotararea C.G.M.B. nr. 214 din 30.08.2006 privind aprobarea documentatiei tehnico-economice pentru 13 strazi pe teritoriul municipiului Bucuresti si indicatorii tehnico-economici aferenti prezentati in anexele 1 – 9.

            Art.2 Anexele 1 – 9 fac parte integranta din prezenta hotarare.

Art.3 Celelalte prevederi ale Hotararii C.G.M.B. nr.214/2006 raman neschimbate.

Art.4 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 272

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI

_ ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER

STRADA RADITEI ”

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj


600.000 LEI

550.000 LEI


2 Eșalonarea investiției

-Anull    INV

C+M


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


4, - Durata de realizare a investiției


500.000 LEI

550.000 LEI

385 m

12 luni1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj


700.000 LEI

650.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- An ui ’


ÎNV

C+M


3 Capacitati

- Tctai lungime drum reabiiitat

4. - Durata de realizare a investiției


700.000 LEI

650.000 LE!

360 m

12 luni1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

400.000 LEI

370.000 LE!


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


iNV

OM


400.000 LE!

370.000 LE!


3 Capacîtati

- Total lungime drum reabilitat    250 m

4. - Durata de realizare a investiției

12 lunilac


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj

1.000.000 LEI


950.000


2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


INV

C+M


.000.000 LEI

950.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat

500 m


4. - Durata de realizare a investiției

12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj


350.000 LEI

320.000 LEI


2 Eșalonarea Investiției

- Anul l    iNV

C+M


350.000 LEI

320.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


100 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni


iMexctȘ jCc

dc, £& /

1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

550.000 LEI

520.000 LEI


din care:

Lucrări de construcții montai

2 Eșalonarea Investiției

- Anul I


iNV


-M


550.000 LEI

520.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat


^00 m


4. - Durata de realizare a investiției


12 luni


1 Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj


700.000 LEI

650.000 LEI


2 Eșalonarea investiției

- Anul I


INV

C+M


700.000 LEI

350.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    370 m

4. - Durata de realizare a investiției

12 iuni


k UCăMi nr,


Valoarea totala (inclusiv T.V.A.)

din care:

Lucrări de construcții montaj


600.000 LEI

560.000 LEI


Eșalonarea Investiției

- Anui I    ÎNV

C+M


500.000 LEi

560.000 LEi


Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    400 m


- Durata de realizare a investiției


12 luni


’Auexa 3 k

«cens nr

INDICATORI TEHNICO - ECONOMICI ai proiectului “REABILITARE SISTEM RUTIER STRADA BAZALTULUI ”

1 Valoarea totala (inciusiv T.V.A.)

540.000 LEI

510.000 LEI


din care:

Lucrări de construcții montaj

2 Eșalonarea Investiției

- Anul '


INV

C+M


540,000 LEI

510.000 LEI


3 Capacitati

- Total lungime drum reabilitat    310 m

4. - Durata de realizare a investiției

12 luni