Hotărârea nr. 271/2006

HOTARAREnr. 271 din 2006-11-02 HOTARIRE 271 din 02/11/2006 PRIVIND DEZAFECTAREA UNOR LINII DE CALE FERATA AMPLASATE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
HOTARIRE nr. 271 din 2/11/2006
HOTARIRE 271 din 02/11/2006

HOTARIRE    271 din 02/11/2006

PRIVIND DEZAFECTAREA UNOR LINII DE CALE FERATA AMPLASATE PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind dezafectarea unor linii de cale ferata amplasate pe teritoriul municipiului Bucuresti

 

Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al municipiului Bucuresti precum si raportul Directiei Transporturi, Drumuri Sistematizarea Circulatiei;

Vazand  raportul Comisiei Transporturi si Infrastructura Urbana si Avizul Comisiei Juridice si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu art. 38 alin. ( 2 ), lit. ,,d”, alin (6) pct. ,,13’’ si art. 46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, modificata si completata prin Legea nr. 286/2006;

 

CONSILIUL  GENERAL  AL  MUNICIPIULUI  BUCURESTI

H O T A R A S T E :

 

Art. 1 Se aproba dezafectarea unor linii de cale ferata amplasate pe teritoriul municipiului Bucuresti prezentate in anexa care face parte integranta din prezenta hotarare si transmiterea catre Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului respectiv Compania Nationala ,,CFR” S.A. a propunerii de dezafectare.

Art.2 Dezafectarea efectiva va avea loc dupa obtinerea acordului beneficiarului liniei de cale ferata sau respectiv, rezilierea contractului de prestari servicii intre CFR si acea societate acolo unde exista contract.

Art.3 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General si Administratia Strazilor vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 271

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative