Hotărârea nr. 270/2006

HOTARAREnr. 270 din 2006-11-02 HOTARIRE 270 din 02/11/2006 PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI. NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADMINISTRATIEI STRAZILOR MODIFICA ANEXELE 1,2 SI 3 ALE H.C.G.M.B. NR. 175/2005
HOTARIRE nr. 270 din 2/11/2006
HOTARIRE 270 din 02/11/2006

HOTARIRE    270 din 02/11/2006

PRIVIND APROBAREA ORGANIGRAMEI. NUMARULUI TOTAL DE POSTURI, STATULUI DE FUNCTII SI REGULAMENTULUI DE ORGANIZARE SI FUNCTIONARE AL ADMINISTRATIEI STRAZILOR

MODIFICA ANEXELE 1, 2 SI 3 ALE H.C.G.M.B. NR. 175/2005

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind aprobarea organigramei, numarului total de posturi, statului de functii si Regulamentului de Organizare si Functionare al Administratiei Strazilor

 

            Avand in vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti, raportul Directiei Resurse Umane si al Directiei Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulatiei;

            Vazand raportul Comisiei de Transporturi si Infrastructura Urbana si avizul Comisiei Juridica si de Disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

            In conformitate cu prevederile pct.II.2.3. din anexa 2 la H.G. nr.901/2005 privind aprobarea Strategiei de reforma a sistemului achizitiilor publice, precum si a planului de actiune pentru implementarea  acesteia in perioada 2005-2007;

            In temeiul prevederilor art.38 alin.2 lit.”a”, alin.3 lit.”b” si art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica  locala, modificata si completata prin Legea nr.286/2006

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

            Art.1 Se aproba organigrama, numarul total de posturi, statul de functii si Regulamentul de Organizare si Functionare al Administratiei Strazilor, conform anexelor 1, 2 si 3.

            Art.2 Anexele 1,2 si 3 ale Hotararii C.G.M.B. nr.175/2005 privind reorganizarea Administratiei Strazilor, prin absorbirea Administratiei Semafoare si Marcaje Rutiere, se modifica in mod corespunzator prezentei hotarari.

Art.3 Consiliile Locale ale sectoarelor 1-6 sau operatorii serviciilor comunitare de utilitati publice desemnati de catre acestea vor putea realiza lucrari de reglementare a semnelor de circulatie si desfasurarea normala a traficului rutier si pietonal (parcaje, semaforizare, semnalizare rutiera orizontala si verticala, lucrari calmatoare de viteza, de avertizare etc.) cu avizul comisiei tehnice de circulatie a municipiului Bucuresti.

            Art.4 Anexele 1, 2 si 3 fac parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.5 Directiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General, Administratia Strazilor si consiliile locale ale sectoarelor 1-6 vor aduce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost aprobata in sedinta ordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 02.11.2006.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,

 

Maria Roxana Cosma

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 02.11.2006

Nr. 270

Pentru consultarea anexelor accesati www.pmb.ro / Acte normative

ORGANIGRAMA ADMINISTRAȚIEI STRĂZILORServiciul

Resurse

Umane


Biroul Proiecția si Sanatatea

Muncii


Biroul Relații Publice


Public Intern


Serviciul

Juridic

Contencios


Serviciul

Investiții si

Achiziții

Publice

Serviciul Strategie Planificare, si Urmărire Rețele Stradale


Serviciul

Iluminat

Public


Serviciu Strategie, Planificare si Urmărire

Reglementarea

Circulației


Secția

întreținere

Drumuri


Secția

întreținere Poduri si Pasaje Rutiere


DIRECTOR ADJUNCT 3

Serviciul

Financiar

Contabilitate

Serviciul

Aprovizionare

Administrativ


Serviciul Strategie, Planificare si Urmărire Poduri si Pasaje RutiereServiciul Afisaj, Contracte si Statii R.A T.B.Serviciul Avizare si Urmărire Lucrări Tehnico-Edilitare


Secția

Marcaje

Rutiere


Secția

Semaforizare


Secția

Indicatoare

Rutiere


Formație

Muncitori

AfisajTOTAL POSTURI 445 din care conducere 25


ANEXA NR.2 LA HOTARJREA

Nr.crt.

Funcția

Nivel studii

Gradul/

Treapta

Număr posturi

Anexa la O.G.3/2006

1

2

3

4

5

6

CONDUCERE

1

Inspector de specialitate    Director

S

IA

1

nb si Vl/lb

Inspector de specialitate    Director

adjunct

S

IA

1

Ilb si Vl/lb

3

Inspector de specialitate    Director

adjunct

s

IA

1

Ilb si Vl/lb

4

Inspector de specialitate    Director

adjunct

s

IA-

1

Ilb si Vl/lb

5

Inspector de specialitate    Inginer Sef

s

IA

1

Ilb si Vl/lb

Total

5

SERVICIU RESURSE UMANE

6

Inspector de specialitate    Sef serviciu

s

TA

1

Ilb si Vl/lb

7

Inspector de specialitate

s

IA

1

Ilb

8-14

Inspector

M

TA

7

Ilb

Total

9

BIROU PROTECȚIA SI SANATATEA MUNCII

15

Inspector de specialitate    Sef birou

s

IA

1

ITb si Vl/lb

16-18

Inspector de specialitate

s

IA

O

J

Ilb

19

Referent

M

IA

1

Ilb

Total

5

BTROU RELAȚII PUBLICE

20

Inspector de specialitate    Sef birou

s

IA

1    z/

i'Tppj?0 hb^si Vl/lb

21

Inspector de specialitate

s

IA

1 **

22-24

Referent

M

IA

3 M

°T

25

Referent

M

III/deb.

1 ă

'2111^7 / /

Total

-    j—y

STATUL DE FUNCȚII AL ADMINISTRAȚIEI STRĂZILOR
29-30


31-3;
55-5657-60COMPARTIMENT AEDIT PUBLIC INTERNInspector de specialitateInspector de specialitate


SERVICIU JURIDIC CONTENCIOS


Consilier juridic


Consilier juridic


Referent


TotalSef serviciuSubinginer


Sef serviciuIlb si VT/lb


Ilb si Vl/lb


Inspector de specialitate


Subinginer


Referent


Total
SSD
SERVICIU STRATEGIE, PLANIFICARE SI URMĂRIRE REȚELE STRADALE


Inspector de specialitate Sef serviciu


Inspector de specialitate


SubinginerTotal62-64
Ilb si Vl/lb


SSD71-76


77-79


80-86


SERVICIU AVIZARE SI URMĂRIRE LUCRĂRI TEHNICO-EDILITARE


Inspector de specialitate Sef serviciu


Inspector de specialitate


Subinginer


Referent


Referent


Total


SERVICIU ILUMINAT PUBLIC


SSD


Ilb si VI/lb
93-98Inspector de specialitate Sef serviciu


Tlbsi Vl/lb

SSD

M

M


IA

IA

IH/debSERVICIU STRATEGIE, PLANIFICARE SI URMĂRIRE REGLEMENTAREA CIRCULAȚIEIInspector de specialitate
Inspector de specialitate


IH/deb


SECȚIA ÎNTREȚINERE PODURI SI PASAJE RUTIERE

139

Inspector de specialitate    Sef secție

S

IA

1

llbsi Vl/lb

140-141

Maistru

1

2

V/2b

142-167

Muncilor calificat

1

26

V/2b

168

Muncitor calificat

VI

1

V/2b

169-178

Muncitor necalificat

10

V/2b

TOTAL

40

SECȚIA UTILAJ TRANSPORT

179

Subinginer    Sef secție

SSI)

IA

1

ITb si Vl/lb

180

Inspector de specialitate

S

IA

1

llb

181-182

Subinginer

SSD

IA

2

Tlb

183-184

Referent

M

IA

2

11 b

185-188

Maistru

1

4

V/2b

189-214

Muncitor calificat

1

26

V/2b

215-245

Muncitor calificat

II

31

V/2b

246-263

Muncitor calificat

III

18

V/2b

264

Muncilor calificat

IV

1

V/2b

265

Muncitor necalificat

1

V/2b

TOTAL

87

SECȚIA MARCAJE RUTIERE

266

Inspector de specialitate    Sef secție

S

IA

1

ITb si Vl/lb

267

Inspector de specialitate

S

IA

1

Tlb

268-269

Referent

M

TA

2

rib

270-286

Muncitor calificat

I

17

V/2b

287

Muncitor calificat

VI

1

V/2b

288-292

Muncitor necalificat

5

V/2b

Total

SECȚIA SEMAFORIZARE

/A

293

Inspector de specialitate    Sef secție

S

TA

/    /    rfcî \    1

Tlb si Vl/lb

294-329

Muncitor calificat

I

L f    / )

V/2b

330

Muncitor calificat

V

VA    / ,,

V/2bV/2b

339-340


Inspector de specialitate


Subinginer


ReferentTotal
Ilb si Vl/lb


V/2b

V/2b


V/2b


Ilb si Vl/lb
Ilb si VI/1 b

412-414


îngrijitor


415-416


Pompier

V/2b

V/2b


V/2bV/2b


417-424


Muncitor calificat


V/2b


425-426


Muncitor calificat


Total


SERVICIU AFISAJ, CONTRACTE SI STĂTU R.A.T.B.


427


Inspector de specialitate Sef serviciu


V/2b


428-432


Inspector de specialitate


433-436

Referent

m

IA

4

Ilb

Total

10

FORMAȚIE MUNCITORI AFISAJ

437

Muncitor calificat    Sef formație

I

1

V/2b si Vl/lb

438-440

Muncitor calificat

1

3

V/2b

441-445

Muncitor necalificat

5

V/2b

Total

9

NOTA :

Nivelul salariilor de baza si al indemnizației de conducere pentru fiecare funcție este stabilit pe baza OG 3 / 20006 referitoare la creșterile salariale ce se vor acorda in anul 2006 personalului bugetar salarizat potrivit O.IJ.G 24/2000 privind sistemul de salarizare a salariilor de baza pentru personalul contractual din sectorul bugetar si personalului salarizat potrivit anexelor nr.2 si 3 la Legea nr. 154/1998 privind sistemul de stabilire a salariilor de baza in sectorul bugetar si a indemnizațiilor pentru persoane care ocupa funcții de demnilate publica si se modifica conform actelor normative aparute ulterior datei aprobării statului de funcții.

Salariile de merit se stabilesc odata pe an, după aprobarea bugetului instituției, prin dispoziția conducerii, conform art. 10 din OG3 / 2006.

Denumirea funcțiilor de muncitori calificați este cea care corespunde muncii efectiv prestate, potrivit indicatorului tarifar de calificare (ex : muncitor

intretinere, șofer, zidar, zugrav, electrician, mecanic auto, etc . ), structura acestor funcții urmând a fi stabilita de către Administrația Străzilor .

Nivelul salariilor de baza corespunzător funcțiilor, gradelor si treptelor profesionale prevăzute in prezentul stal de funcții, precum si al celorlalte

drepturi salariale aferente se incadreaza in sumele alocate prin bugetul Instituției in anul 2006 la “ Titlul I - Cheltuieli de personal “ subdiviziunea „ Cheltuielii cu salariile “ .

In situația in care in cadrul numărului total de posturi aprobat prin organigrama nu au intervenit modificări, statul de funcții anual se aproba prin dispoziția Primarului General .

Transformarea de posturi vacante se va face prin dispoziția Primarului General cu respectareajtuntai ului de posturi aprobat .

,,/cf »**>ANEXA nr. 3 la H.C.G.M.B. nr.

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI

FUNCȚIONARE AL

ADMINISTRAȚIEI STRĂZILOR

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art.l. Administrația Străzilor este serviciu pubiic de interes municipal, cu personalitate juridica înființat prin Hotararea Consiliului Local al Municipiului Sucuresti nr. 72/1992, 56/1993 si 33/1993 si Hotararea Consiliului Generai al Municipiului Sucuresti nr. 143/2000.

Art.2. Sediul centrai ai Administrației Străzilor este in Sucuresti, strada Domnita Ancuta nr. 1 sector 1, avand contul nr. 3612800513000 deschis ia Trezoreria sector 1 si codul fiscal nr. 4433872.

Art.3. Patrimoniul Administrației Străzilor este stabilit prin Hotararea Consiliului General ai Municipiului Sucuresti nr.422/22/09.1993.

Art.4. Prezentul Regulament de Organizare si Funcționare ai Administrației Străzilor este redactat in conformitate cu structura organizatorica { organigrama ) aprobata, conform legii.

CAPITOLUL II

OBIECTUL DE ACTIVITATE

Art.5. Obiectul de activitate al Adminstratiei Străzilor ii constituie administrarea, întreținerea si reabilitarea rel 1 si 2 ale Hotărârii Consiliului General al Mu podurilor, pasajelor rutiere supra si subteran si sistemului de dirijare si semnalizare rutiersCAPITOLUL III

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Art.6. Administrația Străzilor cuprinde in structura organizatorica servicii, birouri, compartimente funcționale si secții de producție si prestări repartizate astfel:

In subordinea directorului : Serviciu Resurse Umane

-    Birou Protecția si Sanatatea Muncii Birou Relații Publice

-    Compartiment Audit Public Intern. Serviciu Juridic Contencios

In subordinea directorului adjunct 1

-    Serviciu Investiții si Achiziții Publice

Serviciu Strategie, Planificare si Urmărire Reteie Stradale

-    Serviciu Strategie, Planificare si Urmărire Poduri si Pasaje Rutiere Serviciu Avizare si Urmărire Lucrări Tehnico-Edilitare

In subordinea directorului adjunct 2

Serviciu iluminat Public

Serviciu Strategie, Planificare si Urmărire Reglementarea Circulației

In subordinea inginernbi sef Secția întreținere Drumuri Secția întreținere Poduri si Pasaje Rutiere

-    Secția Utilaj Transport

-    Secția Marcaje Rutiere

-    Secția Semaforizare

-    Secția Indicatoare Rutiere

In subordinea directorului adjunct 3 (economic)

-    Serviciu Financiar Contabilitate

-    Serviciu Aprovizionare Administrativ

-    Serviciu Afisaj, Contracte si Statii R.A.T.B.

-    Formație Muncitori Afisaj


-CAPITOLUL IV

ATRIBUȚII

A. Atribuțiile generale ale Administrației Străzilor :

Art.7. In vederea realizării obiectului de activitate Administrația Străzilor are următoarele atribuții pe ansamblul unitatii :

-    asigurarea intretinerii, marcării si reparării sistemului rutier al rețelei stradale aflate in administrare { ampriza străzii - carosabil si trotoare };

-    asigurarea întreținerii si reparării podurilor si pasajelor supraterane (infrastructura suprastructura aparate conexe) ;

-    întreținerea si exploatarea in regim de permanenta a pasajelor rutiere subterane;

-    asigura monitorizarea stării rețelei stradale în administrare, reactualizează baza de date referitoare ia aceasta (poduri, pasaje);

-    propune Primarului Generai in vederea înaintării spre aprobare Consiliului General al Municipiului București programe de reparație -reabilitare pentru străzile avute in administrare (poduri, pasaje);

-    asigura proiecte pentru reparații (prin societăți abilitate) si le supune verificării respectiv aprobării Comisiei Tehnico-Economice ;

-    contractează prin procedurile legale lucrările de reparații străzi, poduri, pasaje si urmărește realizarea acestora ;

-    avizeaza, coordonează si verifica lucrările ia reteleie edilitare ce se executa pe străzile din administrare ;

- asigura întreținerea si repararea instalațiilor de semnalizare rutiera;

-    propune programe pentru lucrări de fluidizare a traficului si creșterea siguranței circulației rutiere ;

-    asigura proiecte (prin societăți abilitate) pentru reglementarea si semnalizarea rutiera ;

-    contractează prin procedurile legale lucrările de reglementare si semnalizare rutiera urmărind realizarea acestora ;

-    indentifica si propune spre avizare parcajele de reședința in Municipiul București Direcției Generale de Transport, Drumuri si Siguranța Circulației, respectiv Comisiei Tehnice de Circulație din Primăria Muncipiuiui București ;

-    executa afisaj stradal in Municipiul București ;

-    executa lucrări pentru acțiuni cu caracter de protocol îa nivel de delegații care ne vizitează tara ;

-    întocmește si propune teme pentru studii, proiecte, analize si sinteze din proprie inițiativa sau la cererea compartimentelor de specialitate din Primăria Municipiului București ;

-    întocmește si supune aprobării bugetul anual de venituri si cheltuieli ordonatorului principal de credite;

-    urmărește si verifica realizarea lucrărilor de investiții si întreținere,

dotări si reparații din patrimoniul in administrare ; examinează si propune spre aprobare documentațiile tehnice necesare obținerii surselor de finanțare potrivit reglementarilor iegaie in vigoare ;    ——■—


- realizează achiziții de mașini, utilaje si in activitatilor si serviciilor prestate, din surse prm

legislația in vigoare ;


-    la solicitarea Direcției Buget, intocmeste lista obiectivelor de investiții cu finanțare integrala sau parțiala de la buget care este supusa spre aprobare Consiliului General al Muncipiului București;

-    urmărește modul de realizare a lucrărilor si asigura condițiile necesare punerii in funcțiune la termen a obiectivelor de investiții ;

-    analizeaza si propune spre aprobare listele lucrărilor de investiții Ordonatorului principal de credite, asigura avizarea documentației tehnico-economice, urmărește modul de realizare a lucrărilor si asigura condițiile necesare punerii in funcțiune la termen a obiectivelor de investiții ;

-    stabilește si răspunde de aplicarea masurilor privind protecția si securitatea muncii ;

-    raportează compartimentelor de specialitate ale Primăriei Municipiului București datele operative, indicatorii specifici de activitate, rapoartele periodice si alte date indicate de acestea .

B.Atributiile directorului si aie compartimentelor coordonate de acesta

Art.8. Conducerea Administrației Straziior se asigura de către un director numit conform legii ;

Art.9. Directorul Administrației Străzilor isi desfasoara activitatea pe baza actelor normative in vigoare ( Legi, Hotarari si Ordonanțe aie Guvernului, Ordine, Hotarari ale Consiliului Generai ai Municipiului București, Dispoziții aie Primarului General etc .}

Art.10. Directorul Administrației Straziior conduce activitatea curenta a acesteia, reprezintă Administrația Straziior in relațiile cu autoritatile publice, cu alte persoane juridice, precum si cu persoane fizice in limiteie de competenta stabilite prin Hotarari ale Consiliului Generai ai Municipiului București si Dispoziții aie Primarului Generai

Art.ll. Directorul Administrației Străzilor are următoarele atribuții, răspunderi si competente:

-    conduce si coordonează întreaga activitate a Administrației Străzilor;

-    poate stabilii atribuții ale directorilor adjuncti si aie inginerului sef în funcție de necesitați prin fisa postului ;

-    răspunde de administrarea legaia si eficienta a întregului patrimoniu;

-    fundamentează si prezintă pianul de venituri si cheltuieli pentru administrarea, protejarea, întreținerea, conservarea si valorificarea eficienta a patrimoniului compartimentului de specialitate al Primăriei Municipiului București, pentru a fi supus spre aprobare conform iegislatiei in vigoare ;

-    fundamentează pianul de investiții si reparații capitale si îl prezintă compartimentului de specialitate al Primăriei Municipiului București pentru a fi supus spre aprobare, conform legii;

-    aproba încheierea contractelor pentru derularea activitatii curente cu terti agenti economici, in limita competentelor acordate;

-    coordonează activitatea privind auditui intonwsi controlul financiar preventiv;

-    dispune de organizarea licitațiilor pe^uzâ^hîzîtrQrwfea de bunuri materiale si servicii, conform prevederii^^gan|

-    fundamentează si prezintă proiectai de organigrama, statul de funcții, regulamentul de organizare si funcționare in vederea supunerii spre aprobare, conform reglementarilor legale;

-    întocmește si avizeaza propunerile de preturi si tarife pentru prestațiile si serviciile realizate, in conformitate cu prevederile legale si le supune spre aprobare ordonatorului principal de credite;

-    aproba regulamentul de ordine interioara si de aplicare a normelor de protecție si securitatea muncii;

coordonează activitatea de personal si stabilește atribuțiile acestuia, asigura respectarea disciplinei muncii, îndeplinirea atribuțiilor de serviciu de către personalul instituției ;

organizează activitatea de formare si perfecționare profesionala a salariatiilor, urmărind pregătirea specifica si reorientarea unor categorii de salariati in contextul mutațiilor ce intervin în obiectul de activitate al administrației, potrivit cerințelor de modernizare a activitatii ;

coordonează, indruma si controlează activitatea din punct de vedere tehnic si organizatoric ai instituției ;

răspunde de aplicarea prevederilor Segaiitatii privind salarizarea personalului din unitate in limita fondurilor bugetare aprobate si dispune întocmirea fisei postului si fisei performantelor profesionale Individuale ale tuturor angajatiior instituției;

se preocupa de creșterea caiitatii presîatiiior si serviciilor realizate de instituție ;

emite dispoziții de recuperare a pagubelor aduse unitatii;

răspunde de aplicarea prevederilor iegaie In vigoare, pentru întreaga

activitate a administraiiei;

emite orice alte dispoziții privind activitatea curenta a instituției, in condițiile legii;

îndeplinește si alte atribuții de serviciu primite de ia organul ierarhic superior privind activitatea curenta a administrației, in condițiile legii, conform hotărârilor Consiliului Generai ai Municipiului 3ucuresti si dispozițiilor Primarului Generai ;

In perioada cind directorul nu este prezent in instituție atribuțiile postului de director vor fi preiuate de unul dintre directorii adjuncti, stabilit în fisa postului ca înlocuitor de drept. In situația când postul de director este vacant, atribuțiile postului de director vor fi exercitate de către de către unui dintre directorii adjuncti, numit prin Dispoziția Primarului Generai.

Art. 12. Atribuțiile compartimentelor din subordinea directorului sunt următoarele:

1.Serviciu Resurse Umane

a) Activitatea de personal si invatamant

-    in baza necesarului de personal aprobat, asigura recrutarea si selecția personalului in funcție de aptitudinile, experiența si competenta acestuia, prin comunicare la Agenția Locala de Ocupare si Formare Profesionala a Forței de Munca a posturilor vacante si prin afișare ia sediul instituție sau publicarea in presa locala, in conformitate cu legislația in vigoare ;

-    răspunde de întocmirea contractelor de munca conform legislației in vigoare, cu respectarea drepturilor si obligațiilor ce decurg din acestea ;

-    răspunde de completarea, pastrarea si evidenta carnetelor de munca in conformitate cu prevederile legale in vigoare ;

-    întocmește lucrariie privind programarea si reprogramarea concediilor de odihna, modificarea cuantumului sporului de vechime, dosarele de pensionare pentru limita de varsta sau invaliditate, schimbările locurilor de munca, in condițiile legii ;

-    efectuează lucrările privind evidenta si mișcarea personalului, eliberează legitimațiile de serviciu si adeverințele solicitate de persoanele care au calitatea de angajat;

-    asigura aplicarea masurilor disciplinare propuse de șefii de servicii compartiment, birouri, secții si formație, aprobate de conducerea administrației în conformitate cu legislația in vigoare ;

-    răspunde de aplicarea prevederilor codului de conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice (Legea 477/2004) ;

-    asigura aplicarea masurilor disciplinare propuse de șefii de servicii, compartiment, birouri, secții si formație, aprobate de conducerea administrației în conformitate cu legislația in vigoare ;

-    răspunde de întocmirea si compietarea Registrului generai de evidenta a saiariatiior conform HG.nr.247/2003 ;

-    răspunde de respectarea si punerea în aplicare a Legii 53/2003 ;

-colaborează la elaborarea programelor privind necesitatea perfecționării

pregătirii profesionale a personalului pe nivele de studii, specialități si funcții in raport cu cerințele actuale si de perspectiva ale administrației, impreuna cu Direcția Resurse Umane a P.M.B.

b) Salarizare si organizarea muncii

-    asigura si răspunde de apiicarea stricta a prevederilor legale privind sistemul de salarizare a muncii, referitoare ia unitățile bugetare, in raport de criteriile si fisele de performante profesionale individuale întocmite de șefii structurilor organizatorice si in limita creditelor bugetare aprobate ;

-    întocmește si prezintă spre aprobare statui de funcții si de personal in

concordanta cu organigrama si numărul de posturi ai ______„


intocmeste propuneri privind personalul    cia de salarii

de merit in funcție de rezultatele obținute in mu aprobare conducerii ;

- intocmeste propuneri privind avansarea^ funcții si asigura secretariatul comisiei de exam


-    administrează in colaborare cu compartimentul financiar, fondul de salarizare aprobat pentru acoperirea tuturor drepturilor de salarizare prevăzute si intervine la forul ierarhic superior in cazul unor decorelari intre aceste drepturi si fondul alocat cu aceasta destinație ;

-tine evidenta numerica, pe funcții, trepte si grade profesionale a personalului tehnic, economic, de alta specialitate si administrativ, a muncitorilor pe meserii si trepte profesionale;

-    participa împreuna cu serviciile de specialitate la determinarea si elaborarea necesarului de personal pe structura, funcții si meserii, grade si trepte profesionale;

-    stabilește in cadrul contractului de munca drepturile salariale si celelalte drepturi prevăzute de legislația in vigoare : salariu de baza, indemnizații de conducere, salariu de merit, sporuri la salariu de baza ;

-    efectuează lucrări privind evidenta militară a salariatilor;

-verifica încadrarea numărului de ore suplimentare in limitele prevăzute de Legea 53/2033 cu modificările ulterioare, precum si de alte dispoziții legale ;

-    urmărește încadrarea in numărul mediu de personal aprobat prin organigrama si răspunde de întocmirea si comunicarea datelor statistice privind munca si salarizarea ;

-    gestionează fisele posturilor întocmite de șefii structurilor organizatorice In concordanta cu activitatile din Regulamentul de Organizare si Fuctionare ;

-eiaboreaza Regulamentul intern in concordanta cu legislația muncii in vigoare in colaborare cu compartimentul de protecția si sanatatea muncii;

-răspunde de întocmirea fisei postului si a fiselor de evaluare a performantelor profesionale individuale pentru salariatii din subordine ;

-certifica exactitatea si realitatea dateior înscrise privind drepturile personalului { salarii, sporuri, concedii de odihna, etc.);

-    înregistrează si pastreaza actele normative, dispozițiile primite de ia forul tutelar, deciziile emise de conducerea administrației, asigura multiplicarea si difuzarea acestora îa serviciile, compartimentele, birourile, sector si secțiile interesate;

-    răspunde de organizarea evidentei, primirii si rezolvării in termenul legal ai propunerilor si sesizărilor, atat a personajului propriu, cat si a cetățenilor;

-    îndeplinește si alte atribuții cu caracter specific, ce decurg din actele normative in vigoare sau dispuse de directorul administrației.

2.Biroul Protecția si Sanatatea Muncii

-    asigura si controlează aplicarea Normelor de protecția muncii in concordanta cu Legea nr. 90/1996 la locurile de munca din cadrul administrației ;

-    asigura masurile necesare pentru prevenirea accidentelor de munca si ale îmbolnăvirilor profesionale, participa ia recepția locurilor de munca nou înființate, urmărește obținerea autorizațiilor de funcționare ;

-    întocmește împreuna cu celelalte compartimgirte^dejnunca din cadrul administrației, proiectul programului de masuri a^ftjgMe^Mxrivind fondurile necesare pentru protecția muncii, urmărește/si/f^spjundevXde realizarea masurilor prevăzute, precum si de eficienta luc


-    propune împreuna cu organele de protecția muncii, locurile de munca si meseriile cu condiții vatamatoare, nocive, nedorite, etc, la care se adauga sporuri, in condițiile legii;

-    răspunde de aplicarea prevederilor codului de conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice (Legea 477Z2004) ;

-    răspunde de instruirea personalului din punct de vedere al protecției muncii;

-    asigura generalizarea dispozitivelor de protecție a muncii omologate ;

-organizează si participa ia verificarea cunoștințelor de protecția muncii ;

-    analizeaza evoluția si cauzele accidentelor de munca si imbolnavirile profesionale, întocmește pentru activitatea proprie programele de lucru si graficele de control anuale, trimestriale si lunare ;

- informează operativ conducerea administrației asupra accidentelor de munca, colective, mortale si cu invaliditate, produse in unitate ;

-    participa la cercetarea cauzelor accidentelor de munca mortale produse in unitate si răspunde de realizarea masurilor stabilite cu ocazia cercetării accidentelor de munca ;

-    sesizează conducerea administrației asupra necesității sistării activitatii la locurile de munca ce prezintă pericol iminent de producere a unor accidente ;

-    stabilește împreuna cu compartimentele interesate, locurile de munca ia care potrivit legii, se acorda sporuri pentru condiții periculoase, nocive, nedorite, etc., de încadrare in grupa a II - a de munca sau cu program redus de lucru, precum si schimbarea Jocurilor de munca pe baza avizelor medicale, a personalului muncitor ;

-    asigura supravegherea stării de sanatate a tuturor angajatiior in relație cu determinantii profesionali specifici postuiui/locului de munca prin servicii de medicina a muncii conform cu prevederile Ordinului M.S.F. nr. 615/2001 privind organizarea serviciilor de medicina a muncii ;

-    urmărește punerea in aplicare a Metodologiei privind examenul medical la angajarea in munca, examenul medical de adaptare, controlul medical periodic si examenul medical la reluarea muncii { coform Ordinului M.S.F. nr. 761/2001 ) :

-    întreprinde masuri de îmbunătățire a condițiilor de munca, avand in vedere ca saiariatii instituției isi desfasoara activitatea in condiții de munca vatamatoare ;

- executa si alte sarcini transmise de directorul Administrației Străzilor sau forul tutelar sau din actele normative in vigoare.

3. Birou Relații Publice

-    primește petițiile cetățenilor (cereri, reciamatii, sugestii, etc) si le înregistrează pe tipuri de probleme ;

-    clasifica documentele pe tipuri de probleme ;

-    eliberează un bon care conține : număr de înregistrare, data, numele petentuiui, adresa si telefonul la care poate fi contactat pentru eventuale completări si nelămuriri in legătură cu cele solicitate ;

-    informează referitor ia stadiul unei iucra^s^oikyta lămuririle necesare de la compartimentele de specialitate din cackî.l.Ădrnipi^^tiei Străzilor ;

-    transmite către compartimentele /si yâ^Wie^adMnistratiei lucrările centralizate :


-    primește si eliberează răspunsurile transmise de compartimentele de specialitate;

-    aduce la cunostiinta conducerii propunerile si sesizările cetățenilor in vederea unei bune funcționari a Administrației Străzilor;

-    urmărește solutionrea si redactarea, in termen legal, a răspunsurilor;

-    răspunde de cunoașterea si aplicarea legislației in domeniul lor de activitate ;

-    răspunde de aplicarea prevederilor codului de conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice (Legea 477/2004) ;

-    executa si alte sarcini transmise de conducerea administrației;

4. Compartiment Audit Public Intern

-    respecta normele metodologice de exercitare a activitatii de audit intern ia nivelul Administrației Străzilor;

-    elaborează pianul anual de audit intern ai instituției ;

-    efectuează activitatea de audit intern pentru a evalua daca sistemele de management financiar si control ale instituției sint transparente si sint conforme cu normele de legalitate, regularitate, economicitate si eficacitate ;

-    informează trimestrial in maxim 5 zile de la încheierea trimestrului Direcția de Audit Public intern din cadrul Primăriei Municipiului București despre recomandările neinsusite de către conducătorul instituției si consecințele neimpementarii acestora, insotite de documentația relevanta ;

-    raportează trimestrial la Direcția de Audit Public intern din cadrul Primăriei Municipiului București, constatările, concluziile si recomandările rezultate din activitatea de audit;

-    elaborează raportul anual ai activitatii de audit intern pe care îl transmite Direcției Audit Public Intern din cadrul Primăriei Municipiului București pina pe 5 ianuarie ;

-    in căzui identificării unei iregularități sau posibile prejudicii raportează imediat conducătorului instituției precum si structurii auditate ;

-    executa orice atribuții ân conformitate cu Legea S72/2002 ;

-    răspunde de aplicarea prevederilor codului de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiiie publice (Legea 477/2004) ;

- îndeplinește si alte atribuții dispuse de conducătorul instituției.

â.Serviciu Juridic, Contencios

-    reprezintă interesele Administrației Străzilor in fata instanțelor judecătorești in cauzele civile, comerciale si in ceie de contencios administrativ, altor organe de jurisdicție, organelor de urmărire penala, notariatelor de stat, precum si in raporturile cu persoanele juridice si persoanelor fizice, pe baza delegației data de conducerea administrației ;

-tine evidenta cauzelor aflate pe rolul instanțelor judecătorești competente : întocmiri de intimpinari, formulări de apeluri, recursuri, redactarea de acțiuni judecătorești, promovarea cailor extraordinare de atac, răspunsuri la adrese si la interogatorii, răspunsuri la petițiile si memoriile repartizate spre soiurtionare de către conducere ;


-    ia masuri de respectare a dispozițiilor ie    la apararea si

conservarea patrimoniului din administrare, a j    eselor legitime

ale personalului, analizind cauzele care gener#    9 litigii ;

-    adopta masurile necesare pentru realizarea creanțelor prin obținerea titlurilor executorii si sprijinirea în executarea acestora ;

-avizeaza asupra legalității contractelor economice, contractelor de munca, încetarea raporturilor de munca, deciziile de imputare, alte proiecte de acte cu efect juridic, precum si asupra legalității oricăror masuri care sint in măsură sa angajeze răspunderea patrimoniala a administrației, ori sa aduca atingerea drepturilor sau intereselor legitime ale acesteia sau ale personalului ;

-    asigura îndeplinirea tuturor procedurilor prevăzute de lege pentru buna conducere a proceselor in care Administrația Străzilor este parte ;

-    întocmește dispoziții, regulamente, ordine si instrucțiuni, precum si orice acte cu caracter normativ, care sint in iegatura cu atribuțiile si activitatea administrației;

-    tine evidenta actelor normative si asigura aducerea la cunostiinta si aplicarea întocmai de către personalul cu atribuții in aplicarea acestor prevederi ;

-    răspunde scrisorilor petiționarilor si diferitelor înstitutii cu privire ia stadiul soluționării dosarelor existente in arhiva ;

-    comunica persoanelor interesate copii după dispoziții, regulamente, ordine si instrucțiuni, precum si după orice acte cu caracter normativ, care sint in legătură cu atributiiie si activitatea administrației ;

-    arhiveaza si conserva dosarele administrației ;

-executa si aite sarcini transmise de Directorul Administrației Străzilor.

C.Atributiile directorului adjunct 1 si aie compartimentelor coordonate de

acesta:

-    îndeplinește atribuții conform fisei postului ;

-    răspunde de activitatile desfășurate in serviciile coordonate;

-    in perioada când directorul lipsește din instituție sau postul este vacant atributiiie funcției de director sunt preluate de directorul adjunct.

1. Serviciu Investiții si Achiziții Publice

-    eiaboreaza programul anual de investiții, reparații întreținere, de servicii si produse pe baza propunerilor primite de la serviciile din cadrul Administrației Străzilor ;

-    eiaboreaza DEPO (documentația pentru elaborarea si prezentarea ofertei) pentru achizițiile de lucrări, servicii si produse ;

-    asigura derularea tuturor tipurilor de proceduri legate de achiziție de contracte noi ;

-    întocmește Dosarul Achiziției Publice pentru lucrări, servicii si produse conform prevederilor legale ;

-    împreuna cu serviciile de specialitate din cadrul Administrației Străzilor tine evidenta Contractelor de lucrări, servicii si produse din punct de vedere economic si juridic ;

întocmește documentele necesare, conform legislației in vigoare, in vederea desemnării executantului lucrărilor de investiții cuprinse in lista de investiții la cap.C- Studii ;

face demersurile necesare obținerii de finanțare, prin credite nerambursabile la diferite organisme internaționale pentru programele de dezvoltare sau reabilitare a străzilor, podurilor si pasajelor ;

întocmește documentele solicitate de organismele internaționale privind acordarea unor credite nerambursabile pentru programele de reabilitare sau dezvoltare propuse ;

verifica documentațiile si propune organizarea licitațiilor si selecțiilor de oferte ;

participa la analiza si selectarea ofertelor de achiziții;

participa Ia încheierea contractelor economice cu furnizorii, soluționarea divergentelor legate de derularea contractelor si răspunde de respectarea stricta a disciplinei contractuale ;

îndeplinește orice aite atribuții cu caracter specific ce decurg din actele normative in vigoare dispuse de conducerea administrației, direcțiilor si serviciilor de specialitate din cadrul P.M.B. sau prin H.C.G.iVI.B. si Dispoziții ale Primarului General,

executa si alte sarcini transmise de șeful ierarhic superior sau altele rezultate din actele normative in vigoare

2. Serviciu Strategie, Planificare si Urmărire reteie stradale asigura verificarea si derularea tehnica a execuției lucrărilor de investiții, reparații, întreținere cu forte proprii sau consultanți ;

întocmește temele de proiectare, verifica documentațiile elaborate si le propune spre avizare la GTE, pentru lucrările de investiții, reparații si întreținere ;

constata starea tehnica a patrimoniului public si o comunica serviciul programare, achiziții si urmărire contracie cu propunerile de reabilitare ; întocmește cartea tehnica a construcției si propune spre recepție lucrările de execuție, acestea fiind transmise la serviciui programare, achiziții si urmărire contracie ;

urmărește si răspunde de respectarea documentațiilor de execuție si a termenelor contractate ;

asigura predarea amplasamentului împreuna cu serviciui programare, achiziții si urmărire contracte ;

urmărește si răspunde de respectarea normelor de calitate la proiectarea si execuția lucrărilor;

răspunde de confirmarea cantitativa si calitativa a situațiilor de iucrari ; răspunde de organizarea activitatii personalului pentru realizarea sarcinilor specifice ;

propune programe de investiții si reparații serviciului programare, achiziții si urmărire contracte ;

face propuneri privind elaborarea proqramelop.s pecia ie de prevenire a calamitatilor pe linia apararii civile servioi^t^lir^S^mare, achiziții si urmărire contracte ;


tiel participând la


la terminarea iucrariior convoacă comi/ia/di recepție ;

-urmărește execuția lucrărilor pe faze, pentru care se intocmesc procese verbale de lucrări ascunse, probe de calitate (beton, bordura, balast, nisip, guri de scurgere );

-    sesizează serviciul avizare si control tehnico-edilitar cu privire la lucrările de

intervenție pe patrimoniu ce se executa fara autorizație de construire ; elaborează si propune strategia de reabilitare a rețelei stradale, prin extinderea, modernizarea si intretinerea acesteia ;

-    elaborează impreuna cu compartimentul de specialitate din cadrul P.M.B. programul de investiții si intretinere multianuala a drumurilor ;

-    elâboreaza si propune teme de proiectare pentru studii de fundamentare, prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice si le supune aprobării ;

-    întocmește instrucțiuni tehnice in vederea organizării licitațiilor;

-    propune spre avizare toate fazele de proiectare, precum si alte documentații necesare strategiei ;

-    preda amplasamentul cu ordin de începere a lucrărilor ;

participa in calitate de reprezentant ai investitorului la toate fazele determinante stabilite de proiectant;

anaiizeaza si inainteaza spre aprobare schimbările de soluții si modificările termenelor PIF intervenite pe parcursul execuției ;

-    întocmește metodologia privind imbunatatirea caiitatii lucrărilor;

-    urmărește predarea in administrare a lucrărilor recepționate de către beneficiarii de dotatii ;

-    elaborează si propune sinteze tehnico-economice privind activitatile coordonate ;

-    elaborează baza de date a rețelei stradale ;

-    monitorizează execuția lucrărilor de investiții si reparații prin verificarea caiitatii lucrărilor, a materialelor folosite, in conformitate cu standardele existente ;

-    fundamentează si propune proiecte de noi acte normative sau modificări ale celor existente ;

respecta si aplica prevederile sistemelor de management aprobate ;

-    executa si alte sarcini dispuse de conducerea administrației ;

3. Serviciul Strategie, Planificare si Urmărire Poduri si Pasaje

Rutiere

asigura verificarea si derularea tehnica a execuției lucrărilor de investiții, reparații, intretinere cu forte proprii sau consultanți ;

întocmește temele de proiectare, verifica documentațiile elaborate si le propune spre avizare la CTE, pentru lucrările de investiții, reparații si intretinere ;

constata starea tehnica a patrimoniului public si o comunica serviciul programare, achiziții si urmărire contracte cu propunerile de reabilitare ; întocmește cartea tehnica a construcției si propune spre recepție iucrariie de execuție, acestea fiind transmise la serviciul programare, achiziții si urmărire contracte ;

urmărește si răspunde de respectarea documentațiilor de execuție si a termenelor contractate ;


asigura predarea amplasamentului imprg    iui programare,

achiziții si urmărire contracte ;    *

urmărește si răspunde de respectarea no(mc(lo( execuția lucrărilor;

-    răspunde de confirmarea cantitativa sj calitativa a situațiilor de lucrări;

-    răspunde de organizarea activitatii personalului pentru realizarea sarcinilor specifice ;

-    propune programe de investiții si reparații serviciului programare, achiziții si urmărire contracte ;

-    face propuneri privind elaborarea programelor speciale de prevenire a calamitatilor pe linia apararii civile serviciului programare, achiziții si urmărire contracte ;

-    la terminarea lucrărilor convoacă Comisia de recepție, participând ia recepție ;

-    urmărește execuția lucrărilor pe faze, pentru care se întocmesc procese verbale de lucrări ascunse, probe de calitate (beton, bordura, balast, nisip, guri de scurgere ) ;

-    sesizează serviciul avizare si control tehnico-edilitar cu privire la iucrariie de intervenție pe patrimoniu ce se executa fara autorizație de construire ;

-    eiaboreaza si propune strategia de reabilitare a podurilor si pasajelor rutiere,

prin extinderea, modernizarea si întreținerea acestora ;

-    eiaboreaza împreuna cu compartimentul de specialitate din cadrul P.M.B.

programul de investiții si întreținere muîtianuala a podurilor si pasajelor rutiere ;

-    eiaboreaza si propune teme de proiectare pentru studii de fundamentare, prefezabilitate, fezabilitate, proiecte tehnice si le supune aprobării ;

-    întocmește instrucțiuni tehnice in vederea organizării licitațiilor ;

-    propune spre avizare toate fazele de proiectare, precum si alte documentații necesare strategiei ;

-    preda amplasamentul cu ordin de incepere a lucrărilor;

participa in calitate de reprezentant al investitorului la toate fazele determinante stabilite de proiectant;

-    anaiizeaza si inainteaza spre aprobare schimbările de soiutii si modificările termenelor PIF intervenite pe parcursul execuției ;

-    întocmește metodologia privind imbunatatirea caiitatii lucrărilor;

urmărește predarea in administrare a lucrărilor recepționate de către beneficiarii de dotatii ;

eiaboreaza si propune sinteze îehnico-economice privind activitatiie coordonate ;

-    eiaboreaza baza de date referitoare la podurile si pasajele rutiere ;

-    monitorizează execuția lucrărilor de investiții si reparații prin verificarea caiitatii lucrariior, a materialelor foiosite, in conformitate cu standardele existente ;

-    fundamentează si propune proiecte de noi acte normative sau modificări aie

celor existente ;

-    respecta si aplica prevederile sistemelor de management aprobate ;

-    executa si alte sarcini dispuse de conducerea administrației ;

4. Serviciul Avizare si Control Tehnico-Edilitar

-    gestionează cărțile tehnice aie constructorilor, inclusiv Jurnalul de evenimente ;

-    avizeaza intervențiile pe patrimoniul jxțfSlî^^^administrat conform H.C.G.M.B.nr.181/2000 ;


-    avizeaza si recepționează lucrările exe«    mantiile la rețelele

edilitare subterane in carosabil, trotuare s    indiferent de durata

sau natura lor pe arterele specificate in anexele 1 si 2 din Hotararea Consiliului General al Municipiului București nr. 181/2000.

-    verifica in teren fiecare aviz de traseu solicitat de către firme, regii, persoane fizice ;

-    asigura controlul respectării avizelor in teren ;

-    avizeaza certificatele de urbanism in vederea obținerii autorizației de construire ;

-    stabilește durata de execuție a lucrărilor edilitare autorizate ;

-    avizeaza si verifica graficele de execuție ale lucrărilor autorizate ;

-    avizeaza lucrările de intervenții la rețelele edilitare ;

-    urmărește execuția lucrărilor edilitare autorizate pana ia finalizare;

participa ia efectuarea compactării lucrărilor in vederea refacerii zonei afectate de lucrări edilitare ;

-    participa la efectuarea recepțiilor preliminare si finaie conform Hotărârii Consiliului General ai Municipiului București nr. 16/1994 si nr. 181/2000 ;

-    urmărește comportarea pavajului in perioada de garanție ;

-    urmărește comportarea construcțiilor in perioada de garanție ;

-    coordonează lucrările edilitare cu lucrările de reparații si modernizări drumuri pentru patrimoniul public administrat;

-    verifica derularea lucrărilor autorizate conform condițiilor de autorizare si respectare a Hotărârile Consiliului Generai al Municipiului București nr.16/1994, nr. 25/1994 si Legea 50/1991 modificata prin Legea 453/2001 ;

-    participa si întocmește predările de amplasament conform termenului de execuție - în urma caruia are loc deschiderea șantierului;

- convoacă regiile la constatarea deficientelor rezultate in urma intervențiilor si urmărește aducerea zonei afectate ia starea inițiala ;

-    prezintă informări periodice privind situația pavajelor străzilor cuprinse in Hotarirea Consiliului General ai Municipiului București nr. 181/2000;

-    întocmește somații, note de constatare si procese verbale de contravenție constructorilor ce nu respecta condițiile impuse de autorizația de construcție ;

efectuează controale pentru depistarea lucrărilor ce se executa Tara autorizație de construire ;

-    asigura urmărirea si controlul lucrărilor edilitare de intervenții, precum si refacerea corespunzătoare a pavajelor, efectuând recepțiile preliminare si finale ale acestora;

-    soluționează sesizările primite referitoare la orice deficiente aparute pe străzile cuprinse in Hotarirea Consiliului Generai al Municipiului București nr. 181/2000;

-    verifica in teren, insuseste si întocmește documentația in vederea avizării lucrărilor edilitare, organizării de șantier si alte lucrări tehnice

ce se executa in ampriza străzilor, conform certificatului de urbanism si eliberează avizul de principiu ;

-    stabilește durata de execuție a lucrărilor edilitare, organizărilor de șantier, modernizări sistem rutier, etc, in conformitate cu autorizația de construire ;

-    participa in teren si întocmește procesul verbal de predare amplasament, in vederea deschiderii șantierului, pentru lucrările autorizate ;

-    verifica avizele pentru lucrări de intervenție, durata de execuție si refacerea sistemului rutier in conformitate cu


-    participa ia efectuarea recepțiilor prelimi intervenție, autorizate conform Regulamentul

-    efectuează controale pentru depistarea lucrărilor ce se executa fara autorizație de construire;

-    intocmeste somații si note de constatare constructorilor ce nu respecta condițiile impuse de normativele in vigoare si informează compartimentele de specialitate din cadrul PMB in vederea luării masurilor contaraventionale ;

-    efectuează controale edilitare pe străzile cuprinse in HCGMB 235/2005 si periodic intocmeste rapoarte privind starea de viabilitate a acestora ;

-    soluționează sesizările primite de la persoane fizice sau juridice ;

-    coordonează lucrările edilitare cu lucrările de reparații si de modernizări drumuri ;

-    participa ia realizarea băncii de date tehnice referitoare la rețelele edilitare

-    răspunde in fata formelor de control de lucrările semnate si recepționate ;

-    executa si alte atribuții dispuse de conducerea administrației sau rezultate din actele normative in vigoare ;

D.Atributiile directorului adjunct 2 si aie compartimentelor coordonate de

acesta:

- îndeplinește atribuții conform fisei postuiui ;

-răspunde de activitatiie desfășurate in serviciile si sectiiie coordonate;

1. Serviciu Iluminat Public

-    urmărește derularea contractul încheiat de municipalitate pentru iluminatul public de pe raza Municipiului București;

-    urmărește permanent modificările si completările legislative din domeniul de activitate ;

- îndeplinește si alte atribuții dispuse de conducătorul instituției

2. Serviciul Strategie. Planificare si Urmărire Reglementarea

Circulației

-    propune si răspunde de programe de lucrări pentru fluidizarea si siguranța traficului rutier si parcajelor rutiere ;

-    intocmeste teme de proiectare (studiu de fezabilitate, studii, proiect tehnic, caiet de sarcini si detalii de execuție) pentru domeniul sau de activitate ;

-    intocmeste, răspunde si planifica strategiile cu privire ia dirijarea si siguranța circulației ;

-    intocmeste documentațiile necesare obținerii avizelor specifice punerii in execuția a lucrărilor ;

-    întocmește, yerifica si răspunde de documentațiile de prezentare si elaborare a ofertelor;

-    intocmeste, verifica si răspunde de situațiile de lucrări specifice programelor de intretinere si gestiune ;

-    răspunde de respectarea procedurilor de calitate ;


verifica si răspunde de solicitările pentru modificarea circu supune avizării Comisiei Tehnice de Siguranța Circulat],

verifica si răspunde de sesizările privind lucrări sistematizarea circulației si propune Comisiei Circulației soluții in vederea rezolvării acestora ;

-    coordonează si elaborează documentațiile necesare programelor pentru supravegherea si controlul traficului (UTC, PTM);

-    recepționează tipurile de lucrări cu specific de supraveghere si control al traficului ;

-    elaborează si verifica documentațiile si lucrările de orice tip necesare echipamentelor si construcțiile pentru dirijarea si siguranța circulației ;

-    verifica si răspunde de documentațiile de execuție si le supune aprobării Comisiei Tehnice de Siguranța Circulației;

-    răspunde de respectarea documentației tehnice de execuție si a termenelor contractuale ;

-    verifica si răspunde de confirmarea situațiilor de lucrări ;

-    întocmește, verifica si răspunde de situațiile de lucrări specifice programelor de întreținere si gestiune ;

-    întocmește, verifica, răspunde si propune omologarea parcajelor in Municipiul București ;

-    verifica si răspunde de exploatarea si organizarea parcajelor reședința de utilitate publica ;

-    întocmește devize de recuperare pe baza notelor de constatare a pagubelor pricinuite instalațiilor de semnalizare rutiera (semafoare, indicatoare, etc) ; verifica activitatea secțiilor privind consumurile materiale ;

-    verifica si răspunde de devizele de reparații si avizeaza facturile de plata ;

-    participa la comisia de determinare a cauzelor unor accidente tehnice la mașini, utilaje, si instalații iuind masuri de repunere a lor in funcționare ;

-    întocmește documentațiile necesare pentru obținerea avizelor, autorizațiilor si acordurilor privind consumul de energie, combustibili, reteje electrice, contuare, etc, care necesita aprobări ;

-    tine evidenta si participa la recepțiile lucrărilor care privesc echipamentele si construcțiile pentru dirijarea si siguranța circulației ;

■ ia masurile necesare ce se impun pe linie de protecția muncii si pe linie de

?SI in conformitate cu Legea 90/1996, OG 60/1997 privind apararea împotriva incendiilor, Ordinul Ministrului de Interne nr. 1080/2000 privind stingerea incendiilor si Decretul 232/1974 privind dotarea serviciului cu necesarul de truse sanitare, instinctor si medicamente ;

-    răspunde de aplicarea prevederilor codului de conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice (Legea 477/2004) ;

-    îndeplinește si alte atribuții dispuse de conducerea administatiei sau rezultate din actele normative in vigoare

E.Atributiiie inginerului sef si ale compartimentelor coordonate de acesta:

■ îndeplinește atribuții conform fisei postului ; -răspunde de activitatile desfășurate in secții


1. Secția întreținere Drumuri

-    executa lucrări de întreținere curenta a bordurilor si trotoarelor aferente arterelor pe care le avem in administrare si întocmește situații de lucrări pentru acestea ;

-    executa lucrări de intretinere si reparații curente, colmatari, rosturi, plombe, covorașe, etc. si intocmeste situații de lucrări pentru acestea ;

-    răspunde de cantitatile de materiale consumate si intocmeste rapoarte care sa justifice cantitatile de materiale (mixtura, bordura, agregate naturale, pavele, etc.) ;

-    răspunde de siguranța si conduita personalului din subordine ;

-    răspunde de cantitatea si calitatea lucrărilor executate ;

-    ia masuri necesare ce se impun pe linie de protecția muncii si pe linie de PSI in conformitate cu Legea 90/1996, OG 60/1997 privind apararea impotriva incendiilor, Ordinul Ministrului de interne nr.1080/2000 privind stingerea incendiilor, precum si Decretul 232/1474 privind necesarul de de truse sanitare, instinctoare si medicamente ;

-    răspunde de aplicarea prevederilor codului de conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile pubiice (Legea 477/2004) ;

-    îndeplinește si alte atribuții dispuse de conducătorul instituției.

2.Secția Întreținere Poduri si Pasaje Rutiere

întreține pasajele in vederea exploatării lor in regim continuu ;

-    întreține instalațiile electrice, de iluminat, de ventilație si sistemele de pompare a apei din bazineie de retentie si din canalizare ;

efectuează revizia instalațiilor de alimentare cu energie electrica a pasajelor ;

intervine in cazul stării de avarie a unităților de pompare si a instalațiilor de alimentare ;

asigura asistenta tehnica a iucrariior ce se executa in pasaje ;

-    verifica si răspunde de confirmarea situațiilor de lucrări ;

face propuneri de includere in planul anual al unitatii, a materialelor necesare secției ;

-    verifica si vizeaza bonurile de consum in vederea eliberării materialeior din cadrul magaziei ;

-    asigura disciplina la locui de munca si folosirea integrala a timpului de lucru ;

-    intocmeste rapoarte de activitate la sfârșitul luni si avizeaza pontajeie privind prezenta salariatilor;

-    întreține si curata pasajele ;

întreține sistemele de degajare a apelor pluviale si a balustradelor;

tine evidenta orelor suplimentare efectuate de salariati in zilele de repaus si răspunde de necesitatea chemări acestora ia serviciu ;

adopta masurile necesare, ce se impun, pe linie de proiecția muncii si pe


iinie de PSI in conformitate cu Legea 90/1996, OG 6 impotriva incendiilor, Ordinui Ministrului de inter stingerea incendiilor si Decretul 232/1974 privind da de truse sanitare, instinctor si medicamente ;

apararea

privind

cesarui


-    verifica si răspunde de confirmarea situațiilor de lucrări ;

-    răspunde de aplicarea prevederilor codului de conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice (Legea 477Z2004) ;

3. Secția Utilai Transport

-    participa impreuna cu serviciul de specialitate, in funcție de propunerile șefilor, intocmeste programe cu necesarul mijloacelor de transport si mecanizare in funcție de programele de producție si întreținere a acestora in limita fondurilor alocate in acest sens ;

-    pe baza repartițiilor întocmite de serviciul de specialitate, pune la dispoziția beneficiarilor, mijloacele de transport si de mecanizare, urmărind la aceștia modul de exploatare si de confirmare a cantitatilor de lucrări si a consumului de carburanți si lubrefianti ;

răspunde de menținerea in stare de funcționare a parcului de transport si mecanizare efectuind conform programelor întocmite pe baza de grafice, reviziile curente si tehnice ;

-    participa la întocmirea programului de aprovizionare tehnico- materiala si răspunde de utilizarea materiilor prime, materiale, combustibil, pieselor de schimb, lubrefianti, anvelope etc atentionind compartimentul de specialitate in căzui unor deficiente aparute ;

-    răspunde de modul de utilizare a capacitatiior de transport si mecanizare, urmărind optimizarea transporturilor si mijloacelor de mecanizare, evitindu-se mersul in goi, din diferite motive a acestora, precum si utilizarea raționala a forței de munca, luind masuri operative in căzui unor deficiente constatate ;

-    urmărește si răspunde de respectarea punctelor de parcare a mijloacelor de transport si a utilajelor aprobate de conducerea administrației ;

-    urmărește si răspunde de modul cum angajatul secției exploatează mijlocul de transport sau utilajul, luind masuri de imputare a unor stricăciuni provocate din vina acestuia, precum si modul de efectuare a lucrărilor de reparații si întreținere ;

răspunde de starea tehnica a tuturor mijloacelor de transport si a utilajelor si de exploatarea acestora in stare de siguranța pe drumurile publice sau ia punctele de lucru ;

urmărește încadrarea cu forța de munca calificata a formațiilor si coloanelor auto, propunind masuri concrete de sancționare a abaterilor de la disciplina muncii in vederea ridicării gradului de disciplina la locurile de munca;

- aplica masuri de tehnica securității muncii si PSI in vederea evitării accidentelor de munca si a altor evenimente, asigurind personalul muncitor din subordinea sa, cu echipament si materiale de protecția muncii ;

- face propuneri privind promovarea, premierea, programarea concediilor de odihna, sancțiuni disciplinare, desfaceri aie contractelor de munca, etc., pentru personalul din subordine ;


intocmeste si tine ia zi documentele de evidenta a documentele specifice activitatii de întreținere si repa

-    certifica exactitatea si Fealitatea lucrărilor privind exploatarea, intretinerea si reparația mijloacelor din dotare si încadrarea in consumurile normate de carburanți, lubrifianti, piese de schimb, etc. ;

-    tine evidenta orelor suplimentare efectuate de salariati in zilele de repaus si răspunde de necesitatea chemării acestora la serviciu;

-    ia masurile necesare ce se impun pe linie de protecția muncii si pe linie de PSI in conformitate cu Legea 90/1996, OG 60/1997 privind apararea împotriva incendiilor, Ordinul Ministrului de Interne nr. 1080/2000 privind stingerea incendiilor si Decretul 232/1974 privind dotarea secției cu necesarul de truse sanitare, instinctor si medicamente ;

-    răspunde de aplicarea prevederilor codului de conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice (Legea 477/2004) ; îndeplinește si alte atribuții dispuse de conducătorul instituției.

4.Sectia Marcaje Rutiere

-    executa lucrări de marcaje pe raza Municipiului București conform STAS 1848-7/1985

-    asigura materialele necesare producției ;

-    confirma foiie de parcurs aie mașinilor puse la dispoziția secției.

-    tine evidenta orelor suplimentare efectuate de saiariati in ziieie de repaus si răspunde de necesitatea chemării acestora la serviciu ;

-    verifica si răspunde de confirmarea situațiilor de lucrării;

adopta masurile necesare, ce se impun, pe linie de protecția muncii si pe linie de PSI in conformitate cu Legea 90/1996, OG 60/1997 privind apararea împotriva incendiilor, Ordinui Ministrului de interne nr. 1080/2000 privind stingerea incendiilor si Decretul 232/1974 privind dotarea secției cu necesarul de truse sanitare, instinctor si medicamente ;

răspunde de aplicarea prevederilor coduiui de conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice (Legea 477/2004) ;

-    îndeplinește si alte atribuții dispuse de conducerea instituției.

5.Secția Semaforizare

-    asigura si răspunde de funcționarea in condiții de siguranța a instalațiilor de semaforizare la peste 250 de intersecții de pe raza Municipiului București;

-    executa in regie proprie lucrări de revizie si modernizare a instalațiilor de semaforizare;

-    verifica permanent si intervine pentru menținerea in stare de funcționare a sistemului de semaforizare;

- propune necesarul de materiale si piese de schimb pentru buna desfășurare a activi tatii si ia masuri de integrare in haremurilor aprobate;

răspunde de gestionarea eficienta a mijloacelor de product si a pieselor de schimb utilizate;


utilizează eficient parcul auto pus ia dispoziție intervenție;

asigura evidenta lucrariior si consumurilor de mate,

confirma foile de parcurs ale mașinilor puse la dispoziția secției;

tine evidenta orelor suplimentare efectuate de salariati in zilele de repaus si răspunde de necesitatea chemării acestora la serviciu ; verifica si răspunde de confirmarea situațiilor de lucrări;

adopta masurile necesare, ce se impun, pe linie de protecția muncii si pe iinie de PSI in conformitate cu Legea 90/1996, OG 60/1997 privind apararea împotriva incendiilor, Ordinul Ministrului de interne nr. 1080/2000 privind stingerea incendiilor si Decretul 232/1974 privind dotarea secției cu necesarul de truse sanitare, instinctor si medicamente ;

răspunde de aplicarea prevederilor codului de conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice (Legea 477/2004) ; îndeplinește si aite atribuții dispuse de conducătorul instituției..

o.Sectia indicatoare Rutiere

asigura si răspunde de menținerea in stare corespunzătoare a 40.000

indicatoare de circulație de pe raza Municipiului București;

reface lucrări de indicatoare in conformitate cu programele aprobate;

ia masuri ce se impun pentru încadrarea in consumurile de materiale aprobate pentru procesui de producție;

asigura gospodărirea sediului din Str.Cutitul de Argint Nr.9, Sector 4; confirma foiie de parcurs ale mașinilor puse ia dispoziția secției;

efectuează lucrări de pavoazare si pregătire a vizitelor oficiale care au loc pe raza Municipiului București;

întocmește planul pentru aprovizionarea cu materiale;

răspunde de gestionarea eficienta a mijloacelor de producție, a materialelor si a pieselor de schimb utilizate;

dne evidenta oreior suplimentare efectuate de salariati in zilele de repaus si răspunde de necesitatea chemării acestora la serviciu ;

utilizează eficient parcul auto pus ia dispoziție pentru activitatea de intervenție ;

asigura evidenta lucrărilor si consumurilor de materiale si piese de schimb ;

asigura condiții pentru exploatarea corecta a centralei termice cu personai corespunzător ;

- verifica si răspunde de confirmarea situațiilor de lucrării;

ia masurile necesare ce se impun pe iinie de protecția muncii si pe linie de PSI in conformitate cu Legea 90/1996, OG 60/1997 privind apararea împotriva incendiilor, Ordinul Ministrului de interne nr. 1080/2000 privind stingerea incendiilor si Decretul 232/1974 privind dotarea secției cu necesarul de truse sanitare, instinctor si medicamente ;


răspunde de aplicarea prevederilor codului de conduita contractual din autoritatiie si institutiiie publice (Legea 477jJ îndeplinește si aite atribuții dispuse de conducătorul ins

F.Atributiile directorului adjunct 3 (economic) si ale compartimentelor

coordonate de acesta:

-    îndeplinește atribuții conform fisei postului ;

-    răspunde de activitățile desfășurate in compartimentele coordonate;

1. Serviciul Financiar Contabilitate

răspunde de organizarea si funcționarea in bune condiții a contabiiitatii valorilor patrimoniale ;

-    asigura întocmirea actelor justificative si a documentelor contabile cu respectarea dispozițiilor legale ;

asigura înregistrarea cronologica si sistematica în contabilitate, in funcție de natura ior;

asigura evidențierea corecta a rezultatelor economico-financiare ;

-    asigura respectarea obligațiilor ce deriva din legile cu caracier fiscal, stabilirea si virarea acestora către bugetul ia sfat, bugetul asigurărilor sociaie, bugetul asigurărilor de sanaîate, fonduri speciale, etc., in mod complet si ia termenele fixate a impozitelor, taxelor si contribuțiilor ia fondurile speciale ;

-    asigura urmărirea si executarea ia timp a debitelor, precum si urmărirea recuperării lipsurilor constatate in gestiune ;

-    adopta masurile necesare in vederea prevenirii deturnărilor de fonduri, degradărilor sau sustragerilor de bunuri materiale sau bănești ;

■ întocmirea corecta si la termen a documentelor cu privire ia depunerile si plățile in numerar, controlind respectarea plafonului de casa aprobat;

-    controlează utilizarea conform dispozițiilor iegaie a fondurilor destinate plătii saiariilor si a altor drepturi de personal ;

verifica si semnează actele în baza carora se fac încasările si plățile, contractele economice, documentele contabile pe baza carora se fac înregistrările, precum si situațiile, extrasele, balanțele, conturile de execuție bugetara, bilanțurile contabile, etc.;

-    urmărește ia timp emiterea extraselor de cont si verificarea acestora si a documentelor însoțitoare ;

- controlează si asigura înregistrarea contabila a acteior si a documentelor justificative asupra carora se exercita aceste controale ;

- asigura întocmirea documentelor de plata către organele bancare si cele contabile in conformitate cu prevederile în vigoare, urmărește primirea la timp a extraselor de cont si verificarea acestora cu documentele însoțitoare, asigura încadrarea corecta pe subdiviziuni a clasificării bugetare a cheltuielilor;

-exercita controlul zilnic asupra operațiunilor efectuate din casierie si asigura încasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plata luând masurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul ;

-urmărește circulația documentelor si ia masuri dejfpbttnațatire a acesteia ;

-asigura controlul asupra tuturor documenteioj^wiMaley^e autorizează efectuarea de cheltuieli, in generai sau din c angajamente de plăti ;


-asigura evidențierea corecta si pe categorii, a veniturilor incasate, precum si virarea acestora la termen, pe destinațiile legale ;

-exercita controlul zilnic asupra operațiunilor efectuate din casierie si asigura incasarea la timp a creanțelor, lichidarea obligațiilor de plata, luind masurile necesare pentru stabilirea răspunderilor atunci când este cazul ;

-    răspunde de asigurarea fondurilor necesare, la limita creditelor bugetare aprobate desfășurării in bune condiții a activitatii administrației ;

-    răspunde de asigurarea creditelor necesare in vederea realizării

obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul General al Municipiului București ;    ;

-    răspunde de încadrarea in cheltuielile bugetare aprobate, conform clasificatiei bugetare ;

-    răspunde de raportarea lunara ia Direcțiile si serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București a modului in care au fost utilizate creditele bugetare aprobate ;

-    răspunde de întocmirea si transmiterea ordonatorului principal de credite a raportului explicativ, al dărilor de seama si bilanțurilor contabile trimestriale si anuale, a execuțiilor bugetare lunare, potrivit prevederilor legale;

-    controlează si ia masuri pentru buna conservare si securitate a bunurilor materiaie si bănești in scopul prevenirii degradării, distrugerilor, pierderilor si risipei;

-    urmărește circulația documentelor si ia masuri de îmbunătățire a acesteia

)

-    asigura clasarea si pasîrarea in condiții de siguranța a documentelor si actelor justificative ale operațiilor contabile ;

-    face propuneri privind comisiile de inventariere si urmărește modul de desfășurare a acesteia, luind masurile ce se impun in vederea realizării in conformitate cu prevederile legale ;

-    răspunde de evaluarea si reevaluarea mijloacelor fixe ce urmeaza a fi valorificate conform dispozițiilor legaie ;

-    participa la analiza si selecția ofertelor de achiziții publice ;

-    răspunde de aplicarea elementelor de salarizare si întocmire a fiselor posturilor pentru personalul din subordine, precum si de starea disciplinara (

-    executa controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale ;

-    urmărește realizarea obiectivelor de investiții aprobate de Consiliul Generai al Municipiului București cu finanțare integrala sau in completare de la bugetul de stat sau local ;

-    urmărește efectuarea plăților de investiții pe măsură deschiderii finanțării obiectivelor prevăzute in lista de investiții cu respectarea stricta a dispozițiilor in vigoare ;

-    analizeaza inpreuna cu compartimentele de specialitate din cadrul administrației, modul de realizare a planului de investiții si ia masurile necesare pentru realizarea acestora ;

-    efectuează calculele de fundamentare a indicatorilor economici si financiari privind veniturile ci cheltuielile pe baza proiectul de buget anual, defalcat pe trimestre ;


-    întocmește anual propunerile de necesar de fonduri

-efectuează calculele de fundamentare a indica#

financiari privind veniturile si cheltuielile pe baza proiectul de buget anuai, defalcat pe trimestre ;    V

-    întocmește lunar propunerile de necesar de fonduri

fondurile necesare


-    asigura in limita creditelor bugetare aprobate, desfășurării ritmice a proceselor de producție ;

-    adopta masurile necesare, împreuna cu secțiile de producție si celelalte servicii funcționale, ca administrația sa-si desfasoare activitatea, astfel incit cheltuielile de producție si circulație sa nu depaseasca prevederile de la buget;

-    asigura respectarea stricta a nivelului de cheltuieli stabilite prin creditele

bugetare aprobate ;    2

-    răspunde de eliminarea imobilizărilor financiare si ia masurile necesare pentru prevenirea formarii de noi imobilizări ;

-    mobilizează rezervele existente si răspunde pentru rezultatele financiare a administrației ;

■ asigura, prin tehnica de calcul din dotare si răspunde de efectuarea corecta a calcului privind drepturile bănești ale saiariatilor, a reținerilor din salarii si a obligațiilor fata de bugetul de stat si local, asigurările sociale si alte fonduri speciale si răspunde de corectitudinea întocmirii acestora ;

-    analizeaza sistemul informațional existent in cadrul serviciului ;

țpr


-    analizeaza circuitul documentelor si face propuneri de îmbunătățire a acestuia ;

-    întocmește documentația necesara deschiderii finanțării investițiilor îa Trezoreria Statului ;

-    asigura fondurile necesare, in limita creditelor aprobate, realizării planului de investiții ;

-    asigura respectarea încadrării in limitele cheltuielilor de investiții aprobate, atit cantitativ, cit si valoric pe obiective de investiții ;

-    asigura desfasurarea ritmica a operațiunilor de decontare cu furnizorii in activitatea curenta si de investiții ;

-asigura plata ia termen a sumelor care constituie obligația administrației fata de bugetul de stat si local, asigurări sociale, fondurile speciale si alte obligații fata de terti ;

-    adopta masuriie corespunzătoare pentru încasarea intr-un termen cit mai scurt a contravalorii lucrărilor executate sau serviciilor prestate ;

ie


-    tine evidenta veniturilor încasate pe categorii de venituri, conform clasificatiei bugetare si raportează la sfârșitul lunii, veniturile încasate si virate la bugetul de stat si local ;

-    întocmește lunar execuția bugetara si o înaintea za la Direcțiile si serviciile de specialitate din cadrui Primăriei Municipiului București ;

-participa la lucrările de întocmire a bilanțului contabil trimestrial si anual ;

-    analizeaza activitatea economico- financiara pe baza de bilanț si stabilește masuri concrete si eficiente pentru imbunatatirea continua a activitatii economico- financiara ;

-răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul financiar, stabilite ca urmare a controalelor financiar- gestionare, efectuate de organele in drept;

-    executa controlul financiar preventiv conform dispozițiilor legale in vigoare ;

a) activitate de contabilitate


-răspunde de organizarea si funcționare in bune valorilor patrimoniale ;

-asigura efectuarea corecta si la timp mijloacele fixe si circulante, mijloace fonduri, debitori, creditori si aite decontări, investiții, cheltuielile bugetare si veniturile ;

-asigura respectarea cu strictete a prevederilor legale privind integritatea bunurilor materiale si ia toate masurile legale pentru recuperarea pagubelor produse administrației ;

-organizează inventarierea periodica a tuturor valorilor patrimoniale si urmărește definitivarea, potrivit legii, a rezultatelor inventarierii ; -întocmește lunar balanța de verificare pentru conturile sintetice si analitice

si urmărește concordanta dintre acestea ;

-întocmește trimestrial si anual, bilanțul contabil si coordonează întocmirea

raportului explicativ la acestea ;

-prezintă spre aprobare conducerii administrației, biiantul contabil si raportul explicativ, participa ia analiza rezultatelor economice si financiare pe baza dateior din bilanț si urmărește aducerea la îndeplinire a sarcinilor ce-i revin din procesul verbal de analiza ;

-răspunde de realizarea masurilor si sarcinilor ce-i revin in domeniul contabil, stabilite ca urmare a controalelor financiar - gestionare efectuate de organele in drept;

-participa ia organizarea si perfecționarea sistemului informațional, aplica masurile de raționalizare si multiplicare a lucrărilor de evidenta contabila, de mecanizare si automatizare a datelor ;

-exercita controlul financiar -preventiv conform dispozițiilor legale in vigoare ;

-organizează si exercita controlul gestionar prin sondaj a gestiunilor din administrație pe baza planurilor semestriale de controi sau ori de cate ori este cazul ;

-sesizează Direcțiile si serviciile de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București asupra cazurilor in care conducerea administrației nu a luat masuri pentru stabilirea răspunderii materiale si recuperarea pagubelor în cazul unor fapte deosebit de grave privind integritatea patrimoniului ;

-urmărește permanent stocurile de valori materiale si ia masuri de reducere a stocurilor supranormative, fara mișcare si disponibile ;

-participa la evaluarea mijloacelor fixe ce urmeaza a fi vaiorificate ;

-asigura prelucrarea automata a dateior conform documentelor tehnice de exploatare ;

-editează rapoartele si listele de control pentru activitatea de contabilitate, gestiune, stocuri, evidenta mijloacelor fixe ; b)activitate de control financiar intern

-exercita controlul financiar intern la nivel de Administrație ;

-urmărește încheierea contractelor cu parteneri interni si externi ;

-urmărește încasările si plățile in lei de orice natura, efectuate in numerar si prin operațiuni bancare cu persoane fizice si juridice ;

-verifica trecerea pe cheltuieli, fonduri sau rezultate a unor sume care duc la obținerea profitului sau a capitalului social;

-verifica legalitatea, oportunitatea, necesitatea si realitatea operațiunilor aferente pe seama fondurilor publice si a patrimoniului public^înainte de aprobarea acestora ;


-verifica si vizeaza din punct de vedere ai legafifatjr_si încadrării in limitele angajamentelor bugetare stabiiite/pojfri^

-angajamente legale si bugetare ;

-deschiderea si repartizarea de credite bugetare ;

-modificarea repartizării pe trimestre si pe subdiviziuni ale clasificatiei bugetare a creditelor aprobate, inclus prin virări de credite ;

-efectuarea de plăti din fonduri publice ;

-efectuarea de incasari in numerar;

-vinzarea, gajarea, concesionarea sau inchirierea de bunuri din domeniul privat al statului sau al unităților administrativ - teritoriale ;

-verifica sistematic proiectele de operațiuni din punct de vedere al legalității si regularității incadrarii cu limitele angajamentelor bugetare stabilite potrivit legii ;

-    răspunde re aplicarea prevederilor codului de conduita a personalului contractual din autoritatile si instituțiile publice (Legea 477/2004) ;

-    îndeplinește si alte atribuții dispuse de conducătorul instituției.

2. Serviciul z\provizionare-Administrativ

a) activitate de aprovizionare

-    asigura si răspunde de aprovizionarea cu materii prime, materiale, combustibil, energie, piese de schimb, necesare tuturor secțiilor in care scop efectuează caiculeie de fundamentare a necesarului de aprovizionat, pe baza normelor de consum si de stoc, in raport cu programele de producție -prestație lunare si in limita creditelor bugetare aprobate ;

-    întocmește planul de aprovizionare anual pentru toate secțiile si unitățile Administrației Străzilor;

-    întocmește , împreuna cu serviciul investiții si Achiziții Publice,documentațiile necesare (caiete de sarcini) in vederea organizării licitațiilor publice, privind aprovizionarea si repararea inventarului administrativ ;

-    participa la analiza si selectarea ofertelor publice de achiziții de bunuri materiale si servicii ;

-    întocmește, împreuna cu serviciul Investiții si Achiziții Publice, documentațiile necesare in vederea achizițiilor de bunuri materiale si servicii;

-    participa la încheierea contracteior economice cu furnizorii, la soluționarea diferitelor divergente legate de derularea contractului si răspunde de respectarea stricta a disciplinei contractuale ;

-    organizează si participa la recepția cantitativa si calitativa a materiilor prime si materialelor aprovizionate, face propuneri privind componenta comisiilor de recepție, ia masuri pentru trimiterea de delegați ia furnizori in vederea recepției produselor la care, conform clauzelor contractuale, recepția se face de aceștia;

-    răspunde de preintimpinarea formarii si de reducerea in circuitul economic a stocurilor supranormative si disponibile ;

-    ia masuri si răspunde de gospodărirea raționala a materiilor prime, combustibililor, energiei electrice, etc;

-    urmărește permanent evoluția stocurilor iuind masuri de asigurarea stocului de siguranța pentru unele materii prime, materiale de prima necesitate ;

-    întocmește situații statistice privind situația stocurilor materiilor prime si materialelor ;

-    certifica exacitatea si realitatea aprovizionării cu matșjâtTfflETh'te^ materiale, piese schimb, semifabricate, carburanți, lubrefianti, preș


b) activitate de gestiune

-    întocmește fise de intrare -recepție (NIR) in cel mult 24de ore de la primirea in magazie a materialelor conform facturii sau avizului de expediție, marfa fiind achizitionata pe baza de comanda semnata de șeful serviciului aprovizionare ;

-    organizează spatii de depozitare si manipulare adecvate, evitind degradarea sau deteriorarea materialelor depozitate ;

-    are obligația sa comunice șefului Serviciului Aprovizionare stocurile minime de materiale necesare desfășurării activitatii secțiilor;

-    comunica șefului de serviciu existenta stocurilor fara mișcare (perioada mai mare de 12 luni), st a stocurilor cu mișcare lenta (perioada cuprinsa intre 6-12 luni) ;

-    eliberează materiale din magazie pe baza bonurilor de consum, semnate de șefi de servicii sau șefii de secție ;

-    are obligația sa predea Serviciului Aprovizionare notele de intrare - recepție si facturile, pentru a fi vizate ;

-asigura desfasurarea in bune condiții a inventarierii anuale a depozitului de materiale sau de cate ori este necesara aceasta măsură ;

c)    activitate administrativa

-răspunde de utilizarea raționala a imobilelor si a instalațiilor aferente ;

-    răspunde de modul de gospodărire a grupurilor sociale existente, precum si de modul de derulare a contractelor de închiriere si de recuperare a cheltuielilor de întreținere ;

-    răspunde de gaspodarirea raționala a energiei electrice, combustibililor, apei, hirtiei si a altor materiale de consum cu caracter administrativ - gospodăresc ;

-    organizează si asigura efectuarea curățeniei in birouri si celelalte încăperi si spatii aferente imobilelor administrative si grupurilor sociale ;

-    participa ia întocmirea si stabilirea programului financiar si a programului de aprovizionare referitor ia nivelul cheltuielilor administrativ - gospodărești, cit si de asigurare a materialelor de întreținere, a pieselor de schimb, inventarului gospodăresc si rechizitelor de birou pentru administrație ;

-    răspunde de depozitarea si conservarea echipamentelor, materialelor si rechizitelor de birou, asigurind distribuirea acestora pe compartimente si secții ;

-    certifica exacitatea si realitatea prestațiilor efectuate de îerti : chirii, telefoane si alte cheltuieli administrativ - gospodărești.

d)    activitate secretariat - arhiva

-    asigura activitatea de primire, înregistrare, repartizare si predare a corespondentei, precum si expedierea acestora la destinatari după rezolvare, cu respectare întocmai a prevederilor legale ;

-    înregistrează si pastreaza actele normative, dispozițiile primite de la forul tutelar, deciziile emise de conducerea administrației, asigura multiplicarea si difuzarea acestora serviciilor, birourilor, compartimentelor, secțiilor sau subunităților interesate ;

-    răspunde de evidenta, selecționarea, pastrarea si casarea documentelor create si deținute in arhiva unitatii ;

-    respecta indicativul termenelor de păstrare a documentele nomenclatorul dosarelor, registrelor, condicilor si celorlalți in unitate ;


-    asigura activitatea de secretariat a conducerii unita cadrul acesteia;

-    răspunde de dactilografierea, multiplicarea si difuzarea, după caz, a lucrărilor efectuate in cadrul compartimentelor, asigura funcționarea mijloacelor de comunicare din dotare ;

-    răspunde de aplicarea prevederilor legale referitoare la confecționarea ștampilelor si sigiliilor;

-ia masuri si răspunde de organizarea audientelor pentru persoane fizice si juridice ;

-    răspunde de organizarea evidentei, primirii si rezolvării in termenul legal al propunerilor si sesizărilor, atit a personalului propriu, cit si a cetățenilor ;

-    informează petiționarii despre problemele care depasesc competenta administrației si care au fost trimise forurilor superioare spre rezolvare ; -urmărește întocmirea răspunsurilor pentru presa, radio si televiziune, după ce în prealabil au fost confirmate de forul superior, ca urmare a materialelor publicate si emisiunilor cu referire la activitatea unitatii ;

-asigura activitatea de informații pentru public.

e) activitate de paza si P.S.I.

-    răspunde de respectarea si aplicarea regulilor stabilite de conducerea administrației vizind accesul si circulația personalului propriu si a celui din afara unitatii ;

-    eiaboreaza programul de paza a obiectivelor si a bunurilor administrației, stabiiind modul de efectuare a acestuia, precum si necesarul de amenajari, instaiatii si mijloace tehnice de paza si alarmare ;

-    ia masuri si răspunde de efectuarea amenajărilor instalațiilor si mijloacelor tehnice de baza si alarmari prevăzute ;

-    întocmește lucrările necesare încheierii de contracte pentru executarea pazei de către Corpui Gardienilor Publici din subordinea Primăriei Municipiuiui București, asigura condițiile prevăzute in contract, precum si controlul modului cum aceștia asigura dispozitivul de paza, cu organele de controi ale Corpului Gardienilor Pubiici ;

-    controlează modui cum Corpui Gardienilor Publici respecta conditiiie contractuale si vizeaza drepturile materiale prevăzute in contract, cuvenite personalului Corpului Gardienilor Publici, certificând exactitatea prestațiilor efectuate ;

-    asigura dotarea administrației cu mijloace si instalații P.S.I., precum si buna funcționare a acestora ;

aplica in practica masurile stabiiite conform Ordinului Ministrului de Interne nr. 1080/14.04.2000 ;

-    verifica periodic modui de respectare ai acestora ;

-    asigura instruirea personalului din administrație si modui de folosire si exploatare a mijloacelor P.S.I. ;

-    asigura impreuna cu organele Ministerului de interne, instruirea personalului de paza propriu pentru respectarea intocmai a normelor de paza;

-    răspunde de îndeplinirea tuturor obligațiilor stabiiite de lege pentru organizarea pazei obiectivelor din cadrul administrației ;

-    participa la activitatea comisiilor tehnice de prevenire si stingere a incendiilor si îndeplinește celelalte obligații prevăzute de lege in acest domeniu ;

-    răspunde de aplicarea prevederilor codului de conduj^^j^&spnaiului contractual din autoritatile si instituțiile publice (Legea 47^(2


-    îndeplinește si aite atribuții dispuse de conducătorul instj

u

3.Serviciu Afișai, Contracte si Stafii R.AT.B.

-    răspunde de efectuarea lucrărilor de afisaj pe raza Municipiului București;

-    primește si traseaza comenzi de afisaj public

-    verifica si răspunde de confirmarea situațiilor de lucrării

-    negociază cu beneficiarii tarifele privind încheierea de spatii publicitare pe alte amplasamente in afara domeniului public ;

-    asigura derularea contractelor privind afisajul public, reclame publicitare ;

-    face propuneri de amplasare a panourilor publicitare pe artere rutiere si pietonale, in vederea scoaterii ia licitație ;

-    colaborează la întocmirea normativelor privind activitatea de publicitate ;

-    asigura masuri pentru desfasurarea in bune condiții a activitatii de afisaj si amplasarea panourilor publicitare ;

-    verifica periodic respectarea contractelor, achitarea tarifelor si taxelor corespunzătoare si respectarea autorizației de construcție ;

-    colaborează cu Direcția de urbanism si amenajarea teritoriului, institute de proiectare, primăriile de sector si administrațiile financiare ;

-    avizeaza, contractează amplasarea statiiior RATB si a ceasurilor electronice, cabine telefonice ; eliberează autorizații de funcționare pentru acestea ;

-    participa la autorizarea si desfasurarea adunărilor publice ;

răspunde de aplicarea prevederilor codului de conduita a personalului contractual din autoritatiie si instituțiile publice (Legea 477/2004) ;

4.Formație Muncitori Afisaj

-    expune si intretine afisaje pe panouri ;

-    intretine panourile de afisaj ;

-    in cazuri exprese dezafectează afișele amplasate ilegai ;

stâlpi ;


-    comunica forurilor superioare firmele care prestează afisajul ilegal pe

- răspunde de aplicarea prevederilor codului de conduita a personalului contractual din autoritatiie si institutiiie publice (Legea 477/2004) ;

- îndeplinește si alte atribuții dispuse de conducerea instituției.

CAPITOLUL V

BUGET SI RELAȚII FINANCIARE

Art. 14 - Administrația Străzilor intocmes proiectul propriu de venituri si cheltuieli urma cheltuielilor bugetare , creșterea eficientei in u


Bugetul propriu cu repartizarea pe trimestre si pe subdiviziunile clasificatiei indicatorilor financiari stabiliți de Ministerul Finanțelor, SE SUPUNE SPRE APROBARE ordonatorului principal de credite .

Administrația Străzilor isi acopera cheltuielile prevăzute in buget din mijloace bugetare si alte fonduri legal constituite .

Administrația Străzilor gestionează materialele si mijloacele bănești a deconturilor cu debitorii si creditorii, cu excepția controlului periodic al gestiunilor, in vederea asigurării integrității patrimoniului privind bugetul propriu.

încasările si plățile instituției se efectuează prin trezoreria sectorului 1 cont.3612800513000 ,cod fiscal nr. 4433872.

Raportările de natura financiara se depun la Administrația financiara sector 1 București .

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Art.15. Litigiile de orice fei in care se impiica Administrația Străzilor sunt de competenta instanțelor judecătorești, potrivit legii, in situația in care nu au putut fi soiutionate pe caie amiabila .

Art.16. Prezentul Regulament de organizare si funcționare se completează cu celelalte reglementari legale si poate fi modificat ori de cate ori intervin modificări in structura organizatorica a Administrației Străzilor.

29