Hotărârea nr. 27/2006

HOTARAREnr. 27 din 2006-02-01 HOTARIRE 27 din 01/02/2006 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REPARATII CAPITALE PRIVIND ECHIPAMENTE SI CONSTRUCTII PENTRU DIRIJAREA SI SIGURANTA CIRCULATIEI - GENIULUI-RAZOARE"
HOTARIRE nr. 27 din 1/02/2006
HOTARIRE 27 din 01/02/2006

HOTARIRE     27 din 01/02/2006

PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI TEHNICO-ECONOMICE A OBIECTIVULUI DE INVESTITII "REPARATII CAPITALE PRIVIND ECHIPAMENTE SI CONSTRUCTII PENTRU DIRIJAREA SI SIGURANTA CIRCULATIEI - GENIULUI-RAZOARE"

EMITENT : C.G.M.B.

 

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI

BUCURESTI

 

H O T A R A R E

privind  aprobarea documentatiei tehnico-economice a obiectivului de investitii „Reparatii capitale privind echipamente si constructii pentru dirijarea si siguranta circulatiei – Geniului – Razoare”

 

Avand in vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului Bucuresti si Raportul de specialitate al Directiei Transporturi, Drumuri si Sistematizarea Circulatiei;

Vazand avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului General al Municipiului Bucuresti;

In conformitate cu prevederile Cap.III, sectiunea 3, art.40(1) al Ordonantei de Urgenta nr.45/05.06.2003, privind finantele publice locale cu modificarile si completarile ulterioare;

In temeiul art.38(1) si (2) lit.”m” si art.46(3) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala, cu modificarile si completarile ulterioare,

 

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI

H O T A R A S T E:

 

Art.1 - Se aproba documentatia tehnico-economica a obiectivului de investitii „Reparatii capitale privind echipamente si constructii pentru dirijarea si siguranta circulatiei – Geniului – Razoare” si indicatorii tehnico-economici aferenti prezentati in anexa, care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2 - Finantarea obiectivului de investitii prevazut la art.1 se asigura din fondurile bugetului si alte surse constituite legal conform legii.

Art.3 – Directiile de specialitate din cadrul Primariei Municipiului Bucuresti, Administratia Strazilor si R.A.T.B. vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

Aceasta hotarare a fost adoptata in sedinta extraordinara a Consiliului General al Municipiului Bucuresti din data de 01.02.2006

 

PRESEDINTE DE SEDINTA

 

Antonel Tanase

SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCURESTI

Dumitru Stanescu

 

Bucuresti, 01.02.2006

Nr. 27

 

Pentru consultarea anexei accesati www.pmb.ro / Acte normative

 

ANEXA


la H.C.G.M.B. NR.

INDICATORI TEHNICO- ECONOMICI ai proiectului

“ Reparații capitale privind echipamente si construcții pentru dirijarea si siguranța circulației - Geniului - Razoare „

1.    VALOAREA TOTALA (inclusiv T. V. A. )

2.500.000 RON

2.000.000 RON


2.500.000 RON

2.000.000 RON


din care :

lucrări de construcții montaj

2.    EȘALONAREA INVESTIȚIEI

-ANULI din care C+M

3. CAPACITATI

-    Număr de intersecții    5

-    Echipamente:    120

-    Durata de realizare a investiției    36 luni